TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA SERBEST TİCARET BİRLİĞİ (EFTA) DEVLETLERİ ARASINDA ANLAŞMA ÇERÇEVESİNDE OLUŞTURULAN TÜRKİYE-EFTA ORTAK KOMİTESİNİN 1/2004 VE 2/2004 SAYILI KARARLARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No.  5427

 

Kabul Tarihi : 28.10.2005      

 

MADDE 1. - 10 Aralık 1991 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri Arasında Anlaşma” çerçevesinde oluşturulan Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 1.7.2004 tarihli ve 1/2004, 2/2004 sayılı kararlarının onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE  2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE  3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

AVRUPA SERBEST TİCARET BİRLİĞİ

 

                                                                                                Referans numarası. 6601

                                                                                                 8 Temmuz 2004-10-09

                                                                                                EFTA/Türkiye dağıtımlı

 

TÜRKİYE-EFTA ORTAK KOMİTE KARARI

No: 1/2004

 

(l Temmuz 2004 tarihli 7. toplantıda alınmıştır.)

EK IV

 

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu

(EURATOM) Ürünleri

 

ORTAK KOMİTE,

Türkiye'nin Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) Ürünleri'ne uyguladığı tüm gümrük vergilerini kaldırmış olduğu hususunu gözönünde bulundurarak,

Anlaşmanın Eklerinde değişiklik yapmak üzere Ortak Komiteye yetki veren 29. maddeyi gözönünde bulundurarak,

aşağıdaki KARARI ALMIŞTIR:

1. Anlaşmanın EK IV'ü iptal edilecektir.

2. Avrupa Serbest Ticaret Birliği Genel Sekreteri, işbu Karar metnini Depozitere tevdi edecektir.

AVRUPA SERBEST TİCARET BİRLİĞİ

 

                                                                                                Referans numarası. 6367

                                                                                                 8 Temmuz 2004-10-09

                                                                                                EFTA/Türkiye dağıtımlı

 

TÜRKİYE-EFTA ORTAK KOMİTE KARARI

No: 2/2004

 

(l Temmuz 2004 tarihli 7. toplantıda alınmıştır.)

EK VIII

 

(Tablo A'da belirtilen ürünler için geçerli olmayan ithalat kısıtlamalarının

yasaklanması, Tablo B'de belirtilen ürünler için geçerli olmayan ihracat

kısıtlamalarının yasaklanması ve Tablo C'de belirtilen Türkiye'nin ithalat ve

ihracatındaki miktar kısıtlamalarının kaldırılması)

 

ORTAK KOMİTE,

Türkiye'nin Tablo C'de belirtilen ithalat ve ihracatındaki   miktar kısıtlamalarını kaldırmış olduğu hususunu gözönünde bulundurarak,

Anlaşmanın Eklerinde değişiklik yapmak üzere Ortak Komiteye yetki veren 29. maddeyi gözönünde bulundurarak,

aşağıdaki KARARI ALMIŞTIR:

1. Anlaşmanın EK VIII'i iptal edilecektir.

2. Avrupa Serbest Ticaret Birliği Genel Sekreteri, işbu Karar metnini Depozitere tevdi edecektir.