TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE HIRVATİSTAN

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA TAŞIMACILIĞI

ANLAŞMASININ  ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5058       

 

Kabul Tarihi : 14.1.2004      

 

MADDE  1. - 12 Nisan 1994  tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

İLE

HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA

HAVA TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI

Bundan böyle işbu metin içinde Âkit Taraflar olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümetinin her ikisi de 7 Aralık 1944 tarihinde Şikago'da imzaya açılmış olan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin Tarafları ve Uluslararası Hava Seferleri Transit Anlaşmasını tanıyan ülkeler olarak ülkeleri arasında ve ötesinde hava seferleri kurmak amacıyla bir Anlaşma yapmak arzusuyla;

Aşağıdaki biçimde anlaşmışlardır :

MADDE 1

TANIMLAR

1. İçinde bulundukları bağlam başka türlü gerektirmedikçe, işbu Anlaşmanın amaçları bakımından, aşağıdaki kavramlar :

a) "Sözleşme" terimi 7 Aralık 1944 tarihinde Şikago'da imzaya açılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesini ifade eder ve bu Sözleşmenin 90 ıncı maddesine göre benimsenmiş olan Ekleri ve 90 ve 94 üncü maddelerine göre Ek veya Sözleşmede yapılan ve her iki Âkit Tarafça kabul edilmiş herhangi bir değişikliği de kapsar.

b) "Havacılık makamları", Türkiye Cumhuriyeti bakımından Ulaştırma Bakanı ve bu Bakan tarafından yürütülmekte olan fonksiyonları ifaya yetkilendirilmiş herhangi bir kişi veya organı; Hırvatistan Cumhuriyeti bakımından, Denizcilik İşleri,Taşımacılık ve Haberleşme Bakanlığı veya, anılan Bakanlığın yürütmekte olduğu fonksiyonları ifaya yetkilendirilmiş herhangi bir kişi veya organı ifade eder;

c) "Tayin edilen havayolu işletmesi", işbu Anlaşmanın 3 üncü maddesine göre tayin edilmiş ve yetkilendirilmiş bulunan havayolu işletmesini ifade eder.

d) "Ülke", terimi Sözleşmenin 2 nci maddesinde belirtilmiş olan anlamı haizdir; ve

e) "Hava seferi" uluslararası hava seferi; "havayolu işletmesi" ve "trafik amaçları dışındaki iniş (teknik iniş)" terimleri kendilerine sözleşmenin 96 ncı maddesinde belirtilen anlamları ifade eder.

f) "Kapasite terimi";

- Bir uçakla ilgili olarak bir hat veya hat kısmı üzerinde o uçağın ücretle taşıyabildiği yükü;

- Belli bir hava seferiyle ilgili olarak, o seferde kullanılan uçağın kapasitesinin belli bir süre içinde ve hat veya hat kısmı üzerinde yaptığı sefer adedi ile çarpımını ifade eder.

g) "Trafik", yolcu, bagaj, yük ve posta demektir.

h) "Ücret tarifesi", yolcu, bagaj veya yük (posta hariç) taşınması için alınacak fiyatları ifade eder; ki bu fiyatlara bu taşıma ile birlikte sağlanacak önemli ek menfaatler ve kişilerin taşınması için bilet satışları veya yük taşınması için buna benzer muamele üzerinden ödenecek komisyonlar da dahildir. Taşıma fiyatı veya komisyon ödenmesine ilişkin uygulamayı düzenleyen şartları da kapsar.

2. İşbu Anlaşmanın Ek'i Anlaşmanın bütünleyici bir parçasını oluşturur.

MADDE 2

TRAFİK HAKLARI

1. Her bir Âkit Taraf diğerine, bu Anlaşmanın Ekinde belirtilen hatlarda tarifeli Uluslararası Hava Seferleri kurması amacıyla, bu Anlaşmada belirtilen hakları tanır. Bu seferler ve hatlar bundan böyle işbu metin içinde sırasıyla "mutabık kalınan seferler"  ve "belirtilen hatlar" olarak anılacaktır. Her bir Âkit Tarafça tayin olunan havayolu işletmeleri, belirtilen bir hatta mutabık kalınan bir seferi işletirken, aşağıdaki haklara sahip olacaklardır.

a) Diğer Âkit Tarafın ülkesi üzerinden inmeksizin uçmak;

b) Söz konusu ülke içerisinde teknik iniş yapmak; ve

c) Yolcu, yük ve posta şeklindeki uluslararası trafiği bırakmak ve almak amacıyla, söz konusu ülke içerisinde, o hat için bu Anlaşmanın Ekinde belirtilen noktalara iniş yapmak.

2. Bu maddenin 1 inci fıkrasındaki hiçbir husus, bir Âkit Tarafın havayolu işletmesine, diğer Âkit Taraf ülkesinde bu diğer tarafın ülkesindeki başka bir noktaya ücret veya kira karşılığı taşınmak üzere yolcu, yük ve posta almak hakkını verdiği şeklinde anlaşılamaz.

MADDE 3

İŞLETME YETKİLERİ

1. Her bir Âkit Taraf, diğer Âkit Tarafa, belirtilen hatlarda mutabık kalınan seferleri işletmesi amacıyla bir veya daha fazla havayolu işletmesini tayin ettiğini yazılı olarak tayin etme hakkına sahip olacaktır.

2. Diğer Âkit Taraf bir tayin bildirimi aldığında, 3 üncü ve 4 üncü fıkra hükümlerine tâbi olarak, tayin edilen havayolu işletmesine ilgili işletme yetkilerini gecikmeden tanıyacaktır.

3. Âkit Taraflardan birinin yetkili havacılık makamları, öteki Tarafın tayin ettiği havayolu işletmesinden, uluslararası hava seferlerinin işletilmesinde bu makamların normal ve makul şekilde uyguladıkları kanun ve yönetmeliklerde emredilen şartları yerine getirebilecek vasıfları haiz bulunduğu hususunda, kendilerini tatmin etmesini isteyebilir.

4. Âkit Taraflardan her biri, tayin edilmiş bir havayolu işletmesinin esas mülkiyetinin ve etkili kontrolünün bu havayolu işletmesini tayin eden Âkit Tarafın veya uyruklarının elinde bulunduğuna kanaat getirmediği hallerde, 2 nci fıkrada sözü edilen işletme yetkilerini tanımayı reddetme, veya bu havayolu işletmesinin 2 nci maddede belirtilen haklarının kullanılmasına gerekli gördüğü kayıtları koyma hakkına sahip olacaktır.

5. Bir havayolu işletmesi böylece tayin edilip, yetkilendirildiğinde kapasite hakkı üzerinde anlaşmaya varılmış ve 10 uncu ile 13 üncü madde hükümlerine göre oluşturulmuş bir ücret ve uçuş tarifesinin bulunması şartıyla mutabık kalınan seferleri işletmeye herhangi bir zamanda başlayabilir.

6. Mutabık kalınan seferlerde uçak işletilmesi ve yolcu, yük ve posta taşınmasına ilişkin teknik ve ticarî konular, yani tarifeler, uçuş sıklığı (frekansı) uçak tipleri Âkit Tarafların havacılık makamlarının onayına sunulacaktır.

MADDE 4

İŞLETME YETKİLERİNİN GERİYE ALINMASI VE ASKIYA ALINMASI

1. Âkit Taraflardan her biri, aşağıdaki hallerde, öteki Âkit Tarafça tayin edilen bir havayolu işletmesine 2 nci maddeye göre verilmiş bulunan işletme yetkisini iptal etmek veya belirtilen hakların kullanılmasını askıya almak veya bu hakların kullanılmasına gerekli gördüğü kayıtları koymak hakkına sahip olacaktır :

a) O havayolu işletmesinin esas mülkiyetinin veya fiili kontrolünün havayolunu tayin eden Âkit Tarafın veya uyruklarının elinde bulunduğuna dair kanaate varmaması, veya

b) O havayolu işletmesinin kendisine bu hakları tanıyan Âkit Tarafın kanun ve yönetmeliklerine uymaması, veya

c) Havayolu işletmesinin başka bir şekilde bu Anlaşmada belirtilen koşullara uygun olarak işletimde bulunmaması hallerinde.

2. Bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ve hakların iptali, askıya alınması veya kayıtlar konulması hususlarında derhal bir işlem yapılması, kanun ve yönetmeliklerin daha fazla ihlâl edilmesinin önlenmesi için şart değilse, böyle bir hak ancak Âkit Tarafların havacılık makamları arasındaki istişareden sonra kullanılacaktır. Bu istişareler, bu yoldaki ihbarın alınmasından itibaren 30 gün içinde yapılacaktır.

MADDE 5

GİRİŞ VE ÇIKIŞ YASALARI VE YÖNETMELİKLERİ

1. Bir Âkit Tarafın, uluslararası hava seyrüseferi yapan uçakların ülkeye giriş, ülkeden kalkışı ve ülkeden çıkışları veya bu uçakların ülkede kalış süresi içindeki işletimi ve seyrüseferi ile ilgili yasalar ve yönetmelikler, milliyet farkı gözetmeksizin her iki Âkit Tarafın uçaklarına uygulanacaktır; ve bu kanunlar ve yönetmeliklere o Âkit Tarafın ülkesi içindeyken veya ayrılırken yahut girerken böyle bir uçak tarafından uyulacaktır.

2. Bir Âkit Tarafın, uçakta taşınan yolcu, mürettebat, kargo ve postanın ülkeye kabulü, ülkede kalışı veya ülkeden ayrılışına ilişkin yasa ve yönetmeliklerine, örneğin gümrük giriş çıkışı, göç, pasaport ve sağlık kontrolü ile ilgili yönetmelikleri, o yolcu, mürettebat, kargo ve posta tarafından veya onlar adına, o Âkit Tarafın ülkesine girişte, ülkesinden çıkışta ve ülke içinde iken uyulacaktır.

3. Tesisleri, teknik ve diğer kolaylıkları ve hizmetleri dahil her hava limanının kullanılması ile ilgili ücretler ve diğer harçlar ve hava seyrüsefer tesislerinin, haberleşme tesislerinin ve hizmetlerinin kullanım ücretleri benzer uluslararası hava seferleri yapan başka Devletlerin tayin edilmiş havayolu işletmelerince ödenenlerden daha yüksek tutulmayacaktır.

MADDE 6

GÜMRÜK VERGİSİ VE ÖTEKİ RESİMLERDEN VE VERGİLERDEN BAĞIŞIKLIK

1. Âkit Taraflardan her birinin tayin edilen havayolu işletmesi tarafından uluslararası seferlerde işletilen uçaklar ve bu uçaklarda bulunan mutat donatım, akaryakıt ve yağlama yağları ve (yiyecek, içecek ve tütün dahil) uçak levazımatı da, öteki Âkit Tarafın ülkesine varışta, tekrar yurt dışına çıkarılıncaya kadar uçakta kalmak veya öteki Âkit Tarafın ülkesi üzerindeki uçuşun bir kısmında kullanılmak kaydıyla, bütün gümrük vergileri, muayene ücretleri ve öteki rüsum ve vergilerden bağışık tutulacaktır.

2. Aşağıdakiler de yapılan hizmetler karşılığı alınacak ücretler hariç aynı rüsum ve vergilerden bağışık tutulacaktır;

a) Âkit Taraflardan birinin ülkesinde, bu Âkit Tarafın yetkili makamlarınca tespit edilen miktarları aşmamak ve öteki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesinin uluslararası bir seferinde çalıştırılan uçaklarında kullanılmak üzere uçağa alınan uçak levazımatı;

b) Âkit Taraflardan birinin ülkesine, öteki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesinin uluslararası seferlerinde kullanılan uçakların bakım ve onarımı için sokulan yedek parçalar; ve

c) Uçağa alındığı Âkit Taraf ülkesi üzerinde yapılacak uçuşun bir kısmında kullanılacak bile olsa, öteki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesi tarafından uluslararası seferlerde işletilen uçakların ikmaline ayrılmış olan akaryakıt ve yağlama yağları.

Yukarıdaki (a) (b) ve (c) bentlerinde sözü edilen maddelerin gümrük nezaret veya kontrolü altında tutulması gerekebilir.

MADDE 7

HAVACILIK DONANIMI İLE MALZEMELERİNİN DEPOLANMASI

Âkit Taraflardan birinin tayin edilen havayolu şirketinin uçaklarında bulundurulan malzeme ve tüketim maddeleri gibi normal olarak uçakta taşınan teçhizat da öteki Âkit Taraf ülkesinde, ancak o ülke gümrük makamlarının izni ile boşaltılabilir. Böyle bir durumda, bunlar tekrar yurt dışına götürülünceye veya başka bir şekilde gümrük yönetmeliklerine göre elden çıkarılıncaya kadar sözü edilen yetkili makamların nezaretinde bulundurulabilir.

MADDE 8

DOĞRUDAN DOĞRUYA TRANSİT TRAFİĞİ

Âkit Taraflardan birinin ülkesinden doğrudan doğruya transit geçen ve bu amaç için ayrılmış bulunan havalimanı bölgesinden ayrılmayan yolcu, bagaj ve yükler şiddet, hava korsanlığı ve kontrole tabi uyuşturucu maddelerin kaçırılmasına karşı güvenlik tedbirleri konusu dışında basitleştirilmiş bir kontrolden daha fazlasına tabi tutulmayacaklardır. Doğrudan doğruya transit geçen bagaj ve yükler gümrük vergileri ve diğer harçlardan bağışık tutulacaklardır.

MADDE 9

MALÎ HÜKÜMLER

1. Tayin edilen her havayolu işletmesi, diğer Âkit Tarafın ülkesinde doğrudan ve kendi takdirine göre acentaları vasıtasıyla taşımacılık belgeleri satış ve tanzim hakkına sahip olacaktır. Bu havayolu şirketleri bu belgeleri satma hakkına sahip olacak ve herkes bu belgeleri yerli para ve dövize çevrilebilir para ile serbestçe satın alabilecektir.

2. Tayin edilen her havayolu şirketi, yolcu, kargo ve posta taşınmasıyla ilgili gelirden yapılan harcamalar düşüldükten sonra kalan gelir fazlalığını, resmî döviz kuru üzerinden, talep üzerine, dövize çevirme ve ülkesine transfer etme hakkına sahip olacaktır. Âkit Devletler arasındaki ödeme anlaşmasının bu konuda uygun hükümler içermemesi halinde, yukarıda bahsedilen transfer, millî kanunlara ve ilgili kambiyo yönetmeliklerine uygun olarak dövize çevrilebilir paralarla yapılacaktır.

MADDE 10

KAPASİTE HÜKMÜ

1. Her iki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmelerine, kendi ülkeleri arasında belirtilen hatlarda, mutabık kalınan seferleri işletmeleri için adil ve eşit imkân sağlanacaktır.

2. Mutabık kalınan seferlerin işletilmesinde, her Âkit Tarafın yetkilendirilen havayolu şirketi, diğer Âkit Tarafın tayin edilen havayolu şirketinin çıkarlarını etkilemeyecek şekilde aynı hatların tamamı veya bir kısmı üzerinde onun sağladığı seferleri haksız olarak etkilemeyecek şekilde dikkate alacaktır.

3. Âkit Tarafların tayin edilmiş havayolu şirketlerinin sağladıkları mutabık kalınan seferler belirtilen hatlar üzerinde halkın ulaşım ihtiyaçları ile yakından ilgili olacak ve havayolu şirketlerini tayin etmiş Âkit Devlet ülkesinde başlayan veya oraya yönelik trafiğin taşınması için mevcut ve makul olarak beklenen taşıma ihtiyaçlarını makul bir yük faktörü ile taşımaya (karşılamaya) yeterli bir kapasiteyi sağlamak asıl amaçları olacaktır.

4. Her iki Âkit Tarafın tayin edilmiş havayolu şirketleri işbu Anlaşmaya göre mutabık kalınan seferleri işletmeleri koşuluyla, belirli hatlarda sunulacak seferlerin sıklığı ve kapasitesi üzerinde anlaşacaklardır. Sıklık ve kapasite her iki Âkit Tarafın havacılık makamlarının onayına bağlı olacaktır. Bu kapasite, trafik talebine göre her iki Âkit Taraf havacılık makamlarının onayına tâbi olarak zaman zaman ayarlanacaktır.

5. Geçici nitelikteki umulmadık bir yolcu talebini karşılamak için, tayin edilmiş olan havayolları, bu maddenin hükümlerine rağmen, trafik talebini karşılamak için gerekli geçici artışlar hususunda kendi aralarında anlaşabilir. Bu tip herhangi bir kapasite artışı onay için Âkit Tarafların havacılık makamlarına gecikmeksizin bildirilecektir.

6. Âkit Taraflardan birinin tayin edilmiş havayollarının belirtilmiş hat boyunca üçüncü ülkelerdeki noktalarda faaliyet göstermekte olduğu durumlarda, yukarıdaki 3 ve 4 üncü fıkralara göre belirlenmiş olan kapasiteye ek bir kapasite Âkit Tarafların havacılık makamları arasındaki anlaşmaya bağlı olarak söz konusu havayolları tarafından uygulanabilir.

7. Mutabık kalınan seferlerin uçuş tarifeleri ve genelde operasyonlarının şartları bir Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmeleri tarafından düşünülen uygulama tarihinden en az otuz (30) gün önce öbür Âkit Taraf Havacılık Makamlarının onayına sunulacaktır. Uçuş tarifelerinde veya operasyon şartlarında herhangi bir değişiklik de Havacılık Makamlarının onayına sunulacaktır. Özel durumlarda anılan makamların anlaşmasına tâbi olmak üzere yukarıda belirtilen süre limiti kısaltılabilir.

MADDE 11

TEMSİL

Her Âkit Taraf diğer Âkit Tarafın, tayin edilmiş havayoluna, mutabık kalınmış seferlerin gerçekleştirilmesi için kendi ülkesine bu tip seferlerin iş hacminin gerektirdiği teknik ve ticarî personeli getirme ve bulundurma hakkını verecektir. Yukarıda bahsi geçen personel, bu Âkit Tarafın ülkesine giriş müsaadesi ve kalma müddeti ile ilgili mevzuatına tâbi olacaktır.

MADDE 12

HAVACILIK GÜVENLİĞİ

1. Âkit Taraflar, Uluslararası hukuka göre mevcut hak ve yükümlülüklerine uygun olarak, sivil havacılık güvenliğinin yasadışı müdahalelere karşı korunması amacıyla birbirlerine karşı üstlendikleri yükümlülüğün, bu Anlaşmanın bütünleyici bir parçasını teşkil ettiğini teyid ederler. Âkit Taraflar, uluslararası hukuka göre mevcut haklarının ve yükümlülüklerinin genel niteliklerini kısıtlamaksızın, özellikle 14 Eylül 1963 tarihli, Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere ilişkin Tokyo Sözleşmesi, 16 Aralık 1970 tarihli Uçakların Yasadışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesine İlişkin Lahey Sözleşmesi, 23 Eylül 1971 tarihli Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı İşlenen Suçların Önlenmesine İlişkin Montreal Sözleşmesi ve Havalimanlarında Yasadışı Şiddet Eylemlerinin Bastırılmasına İlişkin Değişiklik Protokolü hükümlerine uygun hareket edeceklerdir.

2. Âkit Taraflar, sivil uçakların yasadışı yollarla ele geçirilmesini, bu uçakların, yolcularının ve mürettebatının, havaalanlarının ve hava seyrüsefer tesislerinin emniyetine karşı diğer yasadışı eylemleri ve sivil havacılığın güvenliğine yönelik her türlü tehdidi önlemek için, talep halinde birbirlerine gerekli her türlü yardımda bulunacaklardır.

3. Âkit Taraflar karşılıklı ilişkilerinde, Âkit Taraflara uygulanabilir oldukları ölçüde, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtı tarafından Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesine Ek olarak kabul edilen havacılık güvenliği hükümlerine uygun olarak hareket edeceklerdir; Taraflar, kendi tescilindeki uçak işletmecilerinin veya işyeri merkezi ülkelerinde bulunan veya ülkelerinde sürekli mukim olan uçak işletmecilerinin ve ülkelerindeki havaalanı işletmecilerinin söz konusu havacılık güvenliği hükümlerine uygun hareket etmelerini isteyeceklerdir.

4. Âkit Taraflardan her biri, sözkonusu uçak işletmecilerinin, diğer Âkit Tarafın ülkesine giriş,  çıkış için veya bu ülkede kalınan süre zarfında diğer Âkit Tarafça gerekli görülen, yukarıdaki 3 üncü fıkrada atıfta bulunulan havacılık güvenliği hükümlerine uymalarının istenebileceği hususunda mutabıktır.

5. Âkit Taraflardan her biri, kendi ülkesinde uçakların güvenliğinin sağlanması, yolcuların, mürettebatın, el bagajlarının, genel bagajın, kargo ve uçak levazımatının yükleme ve boşaltma öncesinde ve sırasında kontrolü amacıyla yeterli tedbirlerin alınmasını ve etkin  şekilde uygulanmasını sağlayacaktır. Âkit Taraflardan her biri, belli bir tehdidin bertaraf edilmesi amacıyla diğer Âkit Tarafın makul özel güvenlik tedbirleri alınması yolunda yapacağı herhangi bir talebi olumlu şekilde dikkate alacaktır.

6. Sivil uçakların yasadışı yollarla ele geçirilmesi olayı veya bu doğrultuda bir tehdidin vuku bulması veya uçaklara, uçak yolcularına ve mürettebatına, havaalanlarına veya hava seyrüsefer tesislerine yönelik diğer yasadışı müdahalelerin meydana gelmesi halinde Âkit Taraflar, haberleşmede ve bu tür bir olayın veya olay tehdidinin süratli ve güvenli biçimde sona erdirilmesini amaçlayan diğer uygun tedbirlerin alınmasında kolaylık sağlayarak birbirlerine yardımcı olacaklardır.

7. Bu maddenin havacılık güvenliğine ilişkin hükümlerinin uygulanmasında Âkit Taraflardan biri için sorunlar ortaya çıkması halinde, Âkit Taraflardan herbirinin yetkili havacılık makamı diğer Âkit Tarafın yetkili havacılık makamından ivedi istişare talebinde bulunabilecektir.

MADDE 13

TARİFELERİN BELİRLENMESİ

1. Âkit Taraflar havayolu işletmeleri tarafından diğer Âkit Tarafın ülkesine veya ülkesinden yapılacak taşımalar için konulacak ücret tarifeleri, işletme maliyeti, makul bir kâr ve diğer havayolu işletmelerinin tarifeleri gibi tüm ilgili faktörler göz önünde tutularak makul düzeylerde saptanacaktır.

2. İşbu Anlaşmanın 1 inci maddesinde ve işbu maddenin 1 inci fıkrasında anılan tarifeler üzerinde, mümkünse hattın tamamı veya bir kısmı üzerinde işletmecilik yapan diğer havayolu şirketlerine danışıldıktan sonra her iki Âkit Tarafın tayin edilmiş havayolu şirketleri arasında anlaşmaya varılacak ve böyle bir anlaşmaya varılması için, mümkün olduğunda, uluslararası Hava Ulaştırma Birliğinin (IATA) tarifelerin belirlenmesine ilişkin usulleri kullanılacaktır.

3. Bu suretle üzerinde mutabık kalınan ücret tarifeleri, yürürlüğe girmesi teklif edilen tarihten en az otuz (30) gün önce tarafların Sivil Havacılık Makamlarının onayına sunulacaktır. Özel durumlarda bu süre, sözü edilen makamların mutabakatı ile azaltılabilir.

4. Böyle bir onay açıkça verilebilir. Eğer Tarafların Sivil Havacılık Makamlarından hiçbiri, işbu maddenin 3 üncü fıkrası hükümlerine göre sunulmuş bulunan ücret tarifelerine sunuş tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde itirazlarını açıkça bildirmezse, ücret tarifeleri onanmış sayılır. 3 üncü fıkra hükümlerine göre sunuş müddetinin kısaltılmış olması halinde, Sivil Havacılık Makamları itiraz müddetinin otuz (30) günden daha az olmasında mutabık kalabilirler.

5. Eğer bir ücret tarifesi üzerinde 2 nci fıkra hükümlerine göre anlaşma olmazsa veya bir taraf Sivil Havacılık Makamlarının diğer taraf Sivil Havacılık Makamına 2 nci fıkra hükümlerine göre üzerinde anlaşılmış bulunan bir tarifeye itirazını bildirmesi halinde, iki taraf Sivil Havacılık Makamları ücret tarifesini karşılıklı anlaşma ile tespit etmeye çalışacaklardır.

6. Eğer Sivil Havacılık Makamları 3 üncü fıkra hükümlerine göre kendilerine sunulmuş ücret tarifeleri üzerinde veya 5 inci fıkra hükümlerine göre herhangi bir ücret tarifesinin tespiti üzerinde anlaşamazlar ise, anlaşmazlık bu Anlaşmanın 19 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hâl şekline bağlanacaktır.

7. Bu madde hükümlerine göre tespit edilmiş bir ücret tarifesi, yenisi yapılıncaya kadar yürürlükte kalacaktır. Yine de, bir ücret tarifesi bu fıkra hükümlerine göre, sona eriş tarihinden itibaren oniki (12) aydan fazla temdit edilemeyecektir.

MADDE 14

BİLGİ VE İSTATİSTİK

Herhangi bir Âkit Tarafın havacılık makamları diğer Âkit Tarafın havacılık makamlarına, birinci Âkit Tarafın tayin edilmiş havayolları işletmelerince mutabık kalınan seferlerde sağlanan kapasitenin gözden geçirilmesi için, makul olarak gerekli görülebilecek periyodik yahut diğer istatistikî raporları, talepleri üzerine temin edeceklerdir. Bu raporlar bu havayollarının mutabık kalınan seferlerde taşımış oldukları trafik miktarını ve bu trafiğin başlangıç ve varış noktalarını belirlemek için gerekli tüm bilgileri içerecektir.

MADDE 15

İSTİŞARE

Yakın bir işbirliği ruhu içerisinde, Âkit Tarafların havacılık makamları bu Anlaşma ve Eki hükümlerinin uygulanmasını ve bunlara tatmin edici uyum sağlamak amacıyla zaman zaman birbirlerine danışacaklardır.

MADDE 16

DEĞİŞİKLİKLER

1. Âkit Taraflardan birisi işbu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün değiştirilmesini arzuya şayan buluyorsa, öbür Âkit Tarafla danışma talebinde bulunabilir; havacılık makamları arasında ve görüşmeler veya yazışma yoluyla olabilecek böyle bir danışma talep tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde başlayacaktır. Bu şekilde üzerinde anlaşmaya varılan değişiklikler diplomatik notaların teatisi ile teyid edildiklerinde yürürlüğe girecektir.

2. Ek'te yapılacak değişiklikler Âkit Tarafların Havacılık Makamları arasında doğrudan anlaşmaya varılmak suretiyle gerçekleştirilebilir.

MADDE 17

ÇOK TARAFLI ANLAŞMALARA UYMA

Bu Anlaşma ve Eki her iki Âkit Taraf için bağlayıcı olabilecek herhangi bir çok taraflı Uluslararası Sözleşmeye uyabilecek şekilde değiştirilecektir.

MADDE 18

FESİH

Âkit Taraflardan her biri, bu Anlaşmaya son vermek kararında olduğunu her zaman öteki Âkit Tarafa ihbar edebilir; bu ihbar eşzamanlı olarak Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtına da ulaştırılacaktır. Bu durumda, fesih ihbarı karşılıklı mutabakatla bu süre bitiminden önce geri alınmış bulunmadıkça, Anlaşma, ihbarın öteki Âkit Tarafça alınış tarihinden sonraki oniki (12) ay içinde sona erecektir. Öteki Âkit Tarafça ihbarın alındığı teyid edilmezse, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtının ihbarı aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün sonra alınmış sayılacaktır.

MADDE 19

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

1. Âkit Taraflar arasında bu Anlaşma ve Ek'inin yorumlanması veya uygulanması ile ilgili bir uyuşmazlık çıkarsa, Âkit Taraflar bu uyuşmazlığı önce kendi aralarında müzakere yoluyla halletmeye çalışacaklardır.

2. Âkit Taraflar, müzakere yoluyla bir anlaşmaya varamadıkları takdirde, uyuşmazlığı karara bağlanması için bir şahıs veya teşekküle verme veya Âkit Tarafların her birinin tayin edeceği birer hakem ve böylece seçilen iki hakemin tayin edeceği bir üçüncü hakemden kurulu 3 kişilik bir hakem heyetine sunma hususunda mutabık kalabilirler. Âkit Taraflardan her biri, taraflardan birinin ötekinden uyuşmazlığın tahkimini isteyen bir ihbarı diplomatik yoldan aldığı tarihten itibaren altmış (60) gün içinde bir hakem tayin edecek ve üçüncü hakem de bundan sonraki altmış (60) günlük bir süre içinde seçilecektir. Âkit Taraflardan herhangi biri belirtilen süre içinde bir hakem tayin edemezse veya üçüncü hakem belirtilen süre içinde seçilmezse Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtı Başkanından durumun gereğine göre, bir veya daha fazla hakemi tayin etmesini Âkit Taraflardan herhangi biri isteyebilecektir. Bu durumda üçüncü hakem üçüncü bir devletin uyruğu olacak ve hakem heyetinin başkanlığını yapacaktır.

3. Âkit Taraflar, 2 nci fıkraya göre verilecek herhangi bir karara uymayı taahhüt ederler.

4. Eğer Âkit Taraflardan herhangi birisi, yahut herbir Âkit Tarafça tayin edilmiş olan havayolları 2 nci fıkraya göre alınmış karara uymazsa ve uymadığı sürece, diğer Âkit Taraf kusurlu olan Âkit Tarafa bu Anlaşmaya göre vermiş olduğu hak veya ayrıcalıkları sınırlayabilir, askıya alabilir veya iptal edebilir.

5. Her bir Âkit Taraf tayin etmiş olduğu hakemin giderlerini karşılayacaktır. Hakem heyetinin artakalan giderleri Âkit Taraflar arasında eşit oranda paylaşılacaktır.

MADDE 20

BAŞLIKLAR

Madde başlıkları bu Anlaşmaya sadece müracaat ve kolaylık amacıyla konulmuştur ve hiçbir surette bu Anlaşmanın amaç ve kapsamının sınırını çizmez, kısıtlamaz veya tarif etmez.

MADDE 21

TESCİL

Bu Anlaşma Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtı nezdinde tescil ettirilecektir.

MADDE 22

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ

Bu Anlaşma, her Âkit Tarafın Anayasal hükümlerinin ifasından sonra, bu mealdeki diplomatik notalarının teati edildikleri tarihte yürürlüğe girecektir.

Yukarıdaki hususları tasdiken aşağıda imzaları bulunan ve Hükümetleri tarafından usulünce yetkilendirilmiş olan temsilciler işbu Anlaşmayı imza etmişlerdir.

Ankara'da 1994 yılı Nisan ayının 12 nci gününde, iki nüsha olarak İngilizce dili üzerinden düzenlenmiş olup, her iki nüsha da eşit inanırlıktadır.

   TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ    HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

                            ADINA                                                                    ADINA

 

ANNEX

HAT CETVELİ

Bölüm 1

Türkiye'nin tayin etmiş olduğu havayolu işletmesi veya işletmeleri tarafından işletilecek hatlar :

Türkiye'deki noktalardan - Zagreb ve ters yönünde

Bölüm 2

Hırvatistan Cumhuriyeti tarafından tayin edilen havayolu işletmesi veya işletmeleri tarafından işletilecek hatlar :

Hırvatistan'daki noktalardan - İstanbul ve ters yönünde

Âkif Taraflardan her biri öbür Âkif Taraf ülkesinin ilerisindeki ek noktaların ve Âkif Tarafların ülkeleri arasındaki ek noktaların seferlere dahil edilmesini talep edebilir. Bu talep öbür Âkif Taraf havacılık makamının onayına tâbidir.