Kanun

Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Gelir

Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi

Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

        Kanun No. 5343                                                                  Kabul Tarihi : 29.4.2005

             MADDE 1. —  12 Mayıs 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

4 Mayıs 2005