2001 MALÎ YILI KESİNHESAP KANUNU

 

Kanun No. 4834       

 

Kabul Tarihi : 29.3.2003      

 

 

Gider Bütçesi

MADDE 1. - Genel bütçeli idarelerin 2001 malî yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 80 186 247 901 740 000 lira  olarak gerçekleşmiştir.

Gelir Bütçesi

MADDE 2. - Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 50 890 481 078 410 000 lira olarak gerçekleşmiştir.

Nazım Gelir ve Gider

MADDE 3. - 8 689 687 194 980 000 lira nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar gider yapılmıştır.

Denge

MADDE 4. – 1 inci maddede yazılı giderler ile 2 nci maddede yazılı gelirler arasında 29 295 766 823 330 000 liralık gider fazlası meydana gelmiştir.

Tamamlayıcı Ödenek

MADDE 5. - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı 1 371 568 955 800 000 liralık ödenek üstü gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

Devredilen Ödenek

MADDE 6. - 2001 malî yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 304 727 931 090 000 liralık özel ödenek, ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.

İptal Edilen Ödenek

MADDE 7. - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanılan ve devredilenler dışında kalan 3 010 430 229 390 000 liralık ödenek iptal edilmiştir.

Yürürlük

MADDE 8. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.