Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Plan ve Bütçe Komisyonu

Esas No. : 1/280, 3/87, 3/89, 3/90         18.3.2003

Karar No. : 16

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 30.7.2002 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 1.8.2002 tarihinde Komisyonumuza havale edilen “2001 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı”, 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan milletvekili erken genel seçimleri nedeniyle yılı içinde görüşülüp karara bağlanamamıştır.

Sonuçlandırılmayan ve hükümsüz sayılmadığı için 22 nci döneme intikal etmiş bulunan 2001 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli kuruluşların Kesinhesap Kanun Tasarıları 58 inci Hükümetin güvenoyu almasını müteakip Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 4.12.2002 tarihinde Komisyonumuza havale edilen “2001 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı” ile, aynı yıla ait “Genel Uygunluk Bildirimi”ne ilişkin müzakerelere Komisyonumuzun 5.3.2003 tarih ve 16 ncı birleşiminde Maliye Bakanının 2003 Bütçe ve 2001 Kesinhesap Kanunu Tasarılarını Komisyona sunuşu ile başlanılmıştır. Devam etmekte olan komisyon çalışmaları sırasında Bakanlar Kurulunun çekilmesi ile yeniden oluşan 59 uncu Hükümet  tarafından yenilenen Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Tasarılarının Başbakanlığın 11.3.2003 tarih ve 1100 sayılı yazısına istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 inci maddesi uyarınca Komisyonumuzdaki görüşmelerine devam edilmiş ve 5.3.2003 - 16.3.2003 tarihleri arasında yapılan birleşimlerde Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşmeler tamamlanmıştır.

2001 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ile;

- Genel Bütçeli dairelere bütçe kanunu ile toplam (48.219.490.000.000.000) liralık ödenek verildiği, bu tutarın yılı içinde yapılan çeşitli yasal değişikliklerle toplam (82.129.837.106.420.000) liraya ulaştığı,

- Yılı içinde toplam (82.129.837.106.420.000) liraya ulaşan ödenek yetkisine karşılık; yılı içinde toplam; (17.015.620.478.910.000) lirası cari, (1.392.279.635.370.000) lirası yatırım, (61.778.347.787.460.000) lirası da sermaye teşkili ve transfer ödenek türlerinden olmak üzere, toplam (80.186.247.901.740.000) liralık giderin gerçekleştiği,

- 2001 yılında genel bütçenin gelirlerinin toplam (48.760.000.000.000.000) lira olarak tahminine karşılık, yılı tahsilatının toplam; (39.735.928.149.700.000) lirası vergi gelirlerinden, (7.418.386.102.260.000) lirası vergi dışı normal gelirlerden, (3.398.675.005.210.000) lirası özel gelirler ve fonlardan, (337.491.821.240.000) lira özel kanun gelirlerinden olmak üzere toplam (50.890.481.078.410.000) lira olarak gerçekleştiği,

- Toplam (8.689.687.194.980.000) lira nazım gelir tahsil edildiği ve aynı miktarda nazım gider yapıldığı,

- Giderler ile gelirler arasındaki farkı oluşturan (29.295.766.823.330.000) liranın gider fazlası oluşturduğu,

- Zorunlu sebeplerle yapılan ödenek üstü giderleri karşılamak üzere toplam (1.371.568.955.800.000) liralık ödeneğin tamamlayıcı ödenek olarak verilmesinin öngörüldüğü,

- 2001 yılı içinde harcanamayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen toplam (304.727.931.090.000) liralık ödeneğin iptal edilmeyerek ertesi yıla devredilmesinin teklif edildiği,

- Yılı içinde kullanılanlar ile ertesi yıla devredilmek üzere saklı tutulanlar dışında kalan toplam  (3.010.430.229.390.000) liralık ödeneğin iptal edildiği,

- 2000 yılından 2001 yılına toplam (36.420.620.773.950.000) lira iç borç devrettiği, 2001 yılında alınan (209 656 990 515 490 000) liranın ilavesiyle toplam iç borcun (246 077 611 289 440 000) liraya ulaştığı, yıl içinde bu borçların (123 920 351 674 040 000) liralık kısmının ödendiği ve 2002 yılına (122 157 259 615 400 000) liranın iç borç olarak devrettiği,

- Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşların 1995 - 2000 yılları Kesinhesap Kanun Tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında Sayıştay Genel Uygunluk Bildiriminde yer alan gerekçeler doğrultusunda tasarının Dış Devlet Borçlarına ilişkin maddeleri metinden çıkartılarak kabul edilmesi nedeniyle 1995 - 2000 yılları dış borç kullanım ve kur farkları Hazine Müsteşarlığınca yeniden tespit edilerek, 2001 yılında Devlet Muhasebesi kayıtlarına alındığı 2001 yılında toplam (8 841 968 623 100 000) lira dış borcun devrettiği, bu miktara yılı içinde alınan borçların ilavesi ve ödemeler düşüldükten sonra 2001 yılından 2002 yılına (56 035 826 925 910 000) liranın dış borç olarak devrettiği,

Hazine Müsteşarlığınca yeniden yapılan stok tespiti sonucunda Konsolide bütçeye dahil kuruluşların dış borcu; 1995 yılında 2 022 678 482 570 000 lira, 1996 yılında 3 501 203 500 760 000 lira, 1997 yılında 6 488 935 576 010 000 lira, 1998 yılında 10 183 932 930 030 000 lira, 1999 yılında 18 786 750 990 260 000 lira, 2000 yılında 27 352 042 959 830 000 lira olduğu,

belirtilmiştir.

Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan 2001 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına ilişkin “Genel Uygunluk Bildirimi”, rapor ve ekli cetvellerinde ise;

- Genel Bütçeli İdarelerin ekli gider cetvellerinde gösterildiği üzere toplam (1 371 568 955 800 000.-) lira ödenek dışı gider kaydedildiği, bu tutardan (948 735 112 250 000.-) liralık kısmın ödenek aranmaksızın yapılacak giderlere (202 765 352 760 000.-) liralık kısmın da personel giderlerine ait olduğundan bunlar için tamamlayıcı ödenek verilmesinin uygun olacağı, kalan (220 068 490 790 000.-) liranın ise; sorumluluk gerektiren giderler olup, 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 81 inci maddesi uyarınca tamamlayıcı ödenek verilip, verilmemesinin Yüce Meclisin takdirinde olduğu,

- 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 104 üncü maddesi hükmü uyarınca bir kısım gelir tertiplerine ilişkin gelir kesinhesabındaki açıklamaların tahmin ve tahsilat arasındaki farklara ait bilgileri içermediğinden Gelir İzahnamesinin yetersiz bulunduğu,

- Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Millî Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, gider izahnamelerinin faaliyet-projeler itibariyle yetersiz bulunduğu,

- Hazine Genel Hesabında 31.12.2001 tarihi itibariyle, Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlara ait Toplam 56.035.826.925.910.000.- liranın 2002 yılına dış borç olarak devrettiği,

Bu tutarın; 374.716.441.414.000.- lirası 1995 yılından, 1.636.961.445.261.000.- lirası 1996 yılından, 3.030.560.726.123.000.- lirası 1997 yılından, 4.027.938.662.093.000.- lirası 1998 yılından, 5.781.973.732.027.000.- lirası 1999 yılından 3.657.923.329.812.000.- lirası 2000 yılı ek kullanım ve kur farkından 8.841.968.623.100.000.- lirası 2000 yılından devreden ve 28.683.783.966.080.000.- lirası da 2001 yılı kur farkından oluştuğu,

Genel ve Katma Bütçeli kuruluşların yeniden yapılan borç stoku tespitinde; 1995 yılında 2.022.678.482.570.000.- lira, 1996 yılında 3.501.203.500.760.000.- lira, 1997 yılında 6.488.935.576.010.000.- lira, 1998 yılında 10.183.932.930.030.000.- lira, 1999 yılında 18.786.750.990.260.000.- lira, 2000 yılında da 27.352.042.959.830.000.- lira olduğu belirtilmiş olup, 1995-2000 yıllarına ilişkin dış borçlar hesapları hazinenin dış borçlarını tam, doğru ve uygun bir şekilde göstermediği gerekçesiyle Sayıştayca uygunluk verilmediği,

Dış borçlar hesabının reddedilmesinden sonra Hazine Müsteşarlığı 1995-2001 yıllarına ait dış borç hesaplarının yeniden tanzimi işlemini tamamlamış ve hesaplarının denetlenmesi için 26.6.2002 tarihinde Sayıştay Başkanlığına teslim edildiği, fakat denetim ekibi tarafından yapılmakta olan çalışma henüz sonuçlandırılmadığı için 2001 yılı kesinhesap kanun tasarısında kayıtlı dış borç rakamları ile ilgili olarak uygunluk derecesinin tespitinin yapılmadığından dolayı uygunlukların verilmediği, denetimin tamamlanması sonucunda dış borçlar hesabı ile ilgili olarak hazırlanacak olan rapor 2002 yılı genel uygunluk bildirimi ile birlikte ek uygunluk bildirimi şeklinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacağı,

Ayrıca, Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşların 31.12.2001 tarihi itibariyle iç borç tutarı; 102.127.925.589.270.000 lirası orta ve uzun vadeli, 20.029.334.026.130.000 lirası kısa vadeli olmak üzere toplam 122.157 259.615.400.000 lira olduğu, 2001 malî yılı bütçe Kanununa göre toplam 39.259.388.712.258.000 lira borçlanma yetkisine karşılık, 35.619.783.362.000.000 liralık bir borçlanmanın yapıldığı ve limitin yetki dahilinde olduğu,

Sayıştay Başkanlığınca 2001 yılı genel bütçeli kurum ve kuruluşların kesinhesaplarının incelenmesinde dış proje kredisi kullanım miktarlarının Hazine Müsteşarlığı ve kuruluşlar tarafından farklı tespit edildiği kullanılan kredilerin bütçeleştirilmediği, muhasebe kayıtlarının yapılmadığı ve kesinhesapta yer alan ödenek ve gider toplamlarına dahil edilmediği 30.9.2002 tarihi itibariyle yapılan tespite göre kuruluşlar tarafından hazine müsteşarlığına bildirilen ancak kesinleşmemiş olan kullanım miktarları ve kesinhesapta yer alan kredi kullanımı ile ilgili kayıtların karşılaştırılmasında;

Hazine Müsteşarlığı 50.681.629.569.000

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı     712.026.610.000

Millî Savunma Bakanlığı 834.752.331.840.000

Emniyet Genel Müdürlüğü 17.704.029.550.000

Sahil Güvenlik Komutanlığı  9.806.360.780.000

Maliye Bakanlığı     179.957.209.000

Millî Eğitim Bakanlığı 46.628.736.066.000

Sağlık Bakanlığı  5.960.017.980.000

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı  2.788.180.967.000

Orman Bakanlığı 91.287.276.399.000

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  7.103.113.980.000

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı         4.972 030.000

Gümrük Müsteşarlığı tarafından 15.919.016.690.000 lira olmak üzere Toplam 1.083.527 649.670.000 lira Dış Proje Kredisinin Bütçeleştirilmediği,

belirtilmiştir.

Genel uygunluk bildiriminde yer alan hususlar çerçevesinde Komisyonumuzda tasarı ile ilgili yapılan müzakerelerde kurumlar itibariyle gelir ve gider cetvelleri incelenmiş olup, 1995 tarihinden beri dış borçlar hesabı hazinenin dış borçlarını tam doğru ve uygun bir şekilde göstermediği gerekçesiyle Sayıştayca uygunluk verilmeyen dış borçlar hesabı 2001 Genel uygunluk bildirim ve ekli raporlarında gösterilen gerekçeler doğrultusunda yapılan müzakerelerde, 1995-2001 yıllarına ait uygunluk verilmeyen dış borç hesapların Hazinece yeniden tanzim işleminin tamamlanmış olduğu ve hesapların denetimi için Sayıştayca oluşturulan denetim ekibi tarafından yapılmakta olan çalışmaların henüz sonuçlandırılmadığı belirtilmiş olup, denetimin tamamlanması sonucunda dış borçlar hesabı ile ilgili olarak 2002 yılı genel uygunluk bildirimi ile birlikte ek uygunluk bildiriminin verilmesi kararlaştırılmıştır.

2000 malî yılına ait kesinhesapların incelenmesi sırasında Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlar tarafından kullanılan dış proje kredi miktarlarının Hazine müsteşarlığı ve kullanıcı kuruluşlar arasında farklı tespit edildiği kullanılan kredilerin bir kısmının bütçeleştirilmediği muhasebe kayıtlarının yapılmadığı gerekçesiyle Sayıştay Başkanlığından; bütçeleştirilmeyen dış proje kredi kullanımlarının net olarak tespit edilip ek uygunluk bildirimi ile raporlanmasının istendiği belirtilmiş ve konuyla ilgili müzakereler sonucunda 2001 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı esas alınmak suretiyle İçtüzüğün 35 inci maddesi hükmü çerçevesinde birleştirilmesi,

Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar ile Sayıştay Başkanlığı arasında konuyla ilgili yapılan çalışmaların hızlandırılarak konunun 2002 Yılı Kesinhesap Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesine kadar tamamlanması ve Komisyon raporunda ayrı bir bölüm olarak konuya yer verilerek Genel Kurula bilgi olarak sunulması,

Diğer taraftan, Komisyonumuzda yapılan müzakereler neticesinde; iç borç kullanım miktarlarının bir defa daha incelenmesi,

1995 yılından itibaren dış devlet borç kullanım miktarlarının tam olarak yeniden tespit edilmesi ve Anayasanın 164 üncü ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 81 inci maddeleri uyarınca 2002 Genel Uygunluk Bildirimi ile birlikte Ek Uygunluk Bildirimi verilmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması,

kararlaştırılmıştır.

2001 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısının;Devlet borçları başlıklı 8 inci maddesi; İç ve Dış Devlet borç kullanım miktarlarının yeniden tam ve doğru olarak tespit edilmesi gerekçesiyle verilen bir önerge doğrultusunda madde metninden çıkarılması suretiyle,

Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nci maddeleri ile Tasarının 8 inci maddesinin madde metninden çıkarılması nedeniyle yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 9 ve 10 uncu maddeleri ise 8 ve 9 uncu maddeler olarak aynen kabul edilmiştir.

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

 

Sait Açba

M. Altan Karapaşaoğlu

Sabahattin Yıldız

 

 

Afyon

Bursa

Muş

 

 

Kâtip

Üye

Üye

 

 

Mehmet Sekmen

Mahmut Göksu

Mehmet Melik Özmen

 

 

İstanbul

Adıyaman

Ağrı

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Ruhi Açıkgöz

Bülent Gedikli

Mehmet Zekai Özcan

 

 

Aksaray

Ankara

Ankara

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Osman Kaptan

Mehmet Mesut Özakcan

Ali Osman Sali

 

 

Antalya

Aydın

Balıkesir

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Ali Kemal Deveciler

Aziz Akgül

Ömer Abuşoğlu

 

 

Balıkesir

Diyarbakır

Gaziantep

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Nurettin Canikli

M. Emin Murat Bilgiç

Alaattin Büyükkaya

 

 

Giresun

Isparta

İstanbul

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Birgen Keleş

Ali Kemal Kumkumoğlu

Ali Topuz

 

 

İstanbul

İstanbul

İstanbul

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

M. Mustafa Açıkalın

Kıvılcım Kemal Anadol

Hakkı Akalın

 

 

İstanbul

İzmir

İzmir

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Mehmet Ceylan

Y. Selahattin Beyribey

Taner Yıldız

 

 

Karabük

Kars

Kayseri

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Mustafa Ünaldı

Ali Er

Gürol Ergin

 

 

Konya

Mersin

Muğla

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Kazım Türkmen

Abdülkadir Kart

Erol Aslan Cebeci

 

 

Ordu

Rize

Sakarya

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Musa Uzunkaya

Enis Tütüncü

Faruk Nafiz Özak

 

 

Samsun

Tekirdağ

Trabzon

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Mehmet Akif Hamzaçebi

Osman Coşkunoğlu

Mustafa Zeydan

 

 

Trabzon

Uşak

Hakkâri

 


HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

 

2001 MALÎ YILI KESİNHESAP KANUNU TASARISI

Gider Bütçesi

MADDE 1. - Genel bütçeli idarelerin 2001 malî yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 80 186 247 901 740 000 lira  olarak gerçekleşmiştir.

Gelir Bütçesi

MADDE 2. - Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 50 890 481 078 410 000 lira olarak gerçekleşmiştir.

Nazım Gelir ve Gider

MADDE 3. - 8 689 687 194 980 000 lira nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar gider yapılmıştır.

Denge

MADDE 4. - Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler arasında 29 295 766 823 330 000 liralık gider fazlası meydana gelmiştir.

Tamamlayıcı Ödenek

MADDE 5. - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı 1 371 568 955 800 000 liralık ödenek üstü gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

Devredilen Ödenek

MADDE 6. - 2001 malî yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 304 727 931 090 000 liralık özel ödenek, ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.

İptal Edilen Ödenek

MADDE 7. - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanılan ve devredilenler dışında kalan 3 010 430 229 390 000 liralık ödenek iptal edilmiştir.

Devlet Borçları

MADDE 8. - İç ve Dış Devlet Borçları uygulama sonuçları, bağlı kesinhesap cetvellerinde gösterildiği üzere 31.12.2001 tarihi itibariyle;

a) 102 127 925 589 270 000 lira orta ve uzun vadeli, 20 029 334 026 130 000 lira kısa vadeli olmak üzere, toplam 122 157 259 615 400 000 lira iç borç,

b) Konsolide bütçeye dahil kuruluşlara ait, 374 716 441 414 000 lirası 1995, 1 636 961 445 261 000 lirası 1996, 3 030 560 726 123 000 lirası 1997, 4 027 938 662 093 000 lirası 1998, 5 781 973 732 027 000 lirası 1999, 3 657 923 329 812 000 lirası 2000 yılı ek kullanım ve kur farkı, 8 841 968 623 100 000 lirası 2000 yılından devreden ve 28 683 783 966 080 000 lirası da 2001 yılı kullanım ve kur farkı olmak üzere toplam 56 035 826 925 910 000 lira dış borç,

Mevcuttur.

c) Konsolide bütçeye dahil kuruluşların yeniden yapılan borç stok tespitinde dış borcu; 1995 yılında 2 022 678 482 570 000, 1996 yılında 3 501 203 500 760 000 lira, 1997 yılında 6 488 935 576 010 000 lira, 1998 yılında 10 183 932 930 030 000 lira, 1999 yılında 18 786 750 990 260 000 lira ve 2000 yılında da 27 352 042 959 830 000 liradır.


Yürürlük

MADDE 9. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

2001 MALÎ YILI KESİNHESAP KANUNU TASARISI

Gider Bütçesi

MADDE 1. – Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Gelir Bütçesi

MADDE 2. – Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Nâzım Gelir ve Gider

MADDE 3. – Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

Denge

MADDE 4. – Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

Tamamlayıcı Ödenek

MADDE 5. – Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Devredilen Ödenek

MADDE 6. – Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

İptal Edilen Ödenek

MADDE 7. – Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Yürürlük

MADDE 8. – Tasarının 9 uncu maddesi    8 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Yürütme

MADDE 9. – Tasarının 10 uncu maddesi   9 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.

 

Bülent Ecevit

 

 

 

 

Başbakan

 

 

 

 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

 

 

D. Bahçeli

Prof. Dr. Ş. S. Gürel

M. Yılmaz

 

 

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

 

Prof. Dr. N. Çağan

Prof. Dr. T. Toskay

M. Keçeciler

 

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

 

M. Z. Sezer

F. Bal

N. Arseven

 

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

 

M. Kocabatmaz

Prof. Dr. R. Mirzaoğlu

Dr. Y. Karakoyunlu

 

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

 

M. Bayer

Prof. Dr. Ş. Üşenmez

E. S. Gaydalı

 

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

 

 

F. Ünlü

Prof. Dr. Ş. Üşenmez

H. T. İçli

 

 

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

 

 

T. Gülek

Prof. Dr. H.S. Türk

S. Çakmakoğlu

 

 

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

 

 

R. K.Yücelen

S. Oral

Prof. Dr. N. Tekin

 

 

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

 

 

Prof. Dr. A. Akcan

Doç. Dr. O. Durmuş

O. Vural

 

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

 

A. K. Tanrıkulu

Y. Okuyan

A. K. Tanrıkulu

 

 

En. ve Tab. Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

 

 

Z. Çakan

Prof.Dr. B. S.Çağlayan

M. Taşar

 

 

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

 

Prof. Dr. N. Çağan

F. Aytekin