KANUN

TÜRKİYE İSTATİSTİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR  KANUN

 

             Kanun No. 5503                                                                                                     Kabul Tarihi : 17/5/2006

             MADDE 1 – Ekli (1) sayılı listede yer alan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Sözleşmeli  Personeline İlişkin Aylık Ücret Sınırlarını (BRÜT YTL) gösteren (III) sayılı cetvel, 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununa eklenmiştir.

             MADDE 2 – 5429 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 45 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             "Sözleşmeli olarak Başkanlıkta fiilen çalışan personele, bu Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri  arasında kalmak üzere, Başkan tarafından belirlenecek tutarda aylık brüt sözleşme ücreti ödenir. Başbakanlık merkez teşkilâtında sözleşmeli olarak çalıştırılan emsali personelin yararlandığı ücret artışlarından Başkanlıkta çalışan sözleşmeli personel de aynı usûl ve esaslara göre aynen yararlandırılır. Bu personel T.C. Emekli Sandığı ile ilişkilendirilir. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve yıllık izinleri dahil) ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Başkanın teklifi, ilgili Bakanın uygun görüşü üzerine Başbakan onayı ile haziran ve aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile söz konusu personele yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir."

             MADDE 3 – 5429 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 56 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             "Başkanlıkta, Başkan Yardımcıları, Birinci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları ve Bölge Müdürleri, Başkanın önerisi üzerine müşterek kararname ile bunların dışında kalan diğer personelin atamaları ise Başkan tarafından yapılır."

             MADDE 4 – Bu Kanun 21 Mayıs 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

23/5/2006

 

(III) SAYILI CETVEL

 

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONELİNE İLİŞKİN AYLIK

ÜCRET SINIRLARI (BRÜT YTL)

 

GÖREV UNVANI

Taban Ücreti

Tavan Ücreti

Başkan

2.050

2.260

Başkan Yardımcısı

1.650

1.960

I. Hukuk Müşaviri

1.292

1.837

Daire Başkanı, Bölge Müdürü

1.220

1.725

İstatistik Müşaviri, Hukuk Müşaviri

 

 

Kadro Derecesi 1

1.206

1.689

Kadro Derecesi 2

1.189

1.647

Kadro Derecesi 3

1.174

1.634

Kadro Derecesi 4

1.163

1.622

Kadro Derecesi 5

1.148

1.610

Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı

 

 

Kadro Derecesi 1

1.206

1.689

Kadro Derecesi 2

1.186

1.647

Kadro Derecesi 3

1.174

1.634

Kadro Derecesi 4

1.162

1.622

Kadro Derecesi 5

1.149

1.610

Kadro Derecesi 6

1.137

1.597

Kadro Derecesi 7

1.124

1.585

Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı

942

1.267

İstatistikçi, Matematikçi, Mühendis, Programcı

 

 

Kadro Derecesi 1

912

1.092

Kadro Derecesi 2

815

1.056

Kadro Derecesi 3

718

1.035

Kadro Derecesi 4

621

1.015

         Kadro Derecesi 5,6,7,8

524

1.005