İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

 

Kanun No. 4578

 

Kabul Tarihi : 8.6.2000

 

MADDE 1. – 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 363 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde geçen “beşyüzbin” liralık sınır “yüzmilyon” olarak değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. – 2004 sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilen hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra açılacak dava ve işlerde uygulanır.

MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.