İLLER BANKASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA KANUN

Kanun No. 4543

 

Kabul Tarihi : 1.3.2000

MADDE 1. – 13.6.1945 tarihli ve 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 13.11.1995 tarihli ve 4132 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2. – Bankanın sermayesi 300 000 000 000 000 (üçyüz trilyon) liradır. Bu sermaye Bakanlar Kurulu Kararı ile üç misline kadar artırılabilir.

MADDE 2. – 4759 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 1. – İller Bankası Genel Müdürlüğü merkez teşkilâtında yardımcı birim olarak yedi şube müdürlüğünden oluşan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bankanın bilgi sistem çalışmalarını planlamak, kurmak ve yönetmek,

b) Personel, donanım, yazılım, iletişim ve yerleşim konularında ihtiyaçları tespit etmek, ihtiyaca uygun etkin ve güvenli bilgisayar sistemleri ile hizmetleri sağlamak,

c) Donanım, yazılım ve iletişim teknolojisindeki gelişmeleri takip etmek, araştırma, değerlendirme ve uygulama faaliyetlerinde bulunmak,

d) Bankanın bilgi sistem standartlarını belirleyip, bunların uygulanmasını sağlamak,

e) Bilgi işlem hizmetlerinin etkin, verimli, süratli ve koordineli yürütülmesi açısından gerekli önlemleri almak, denetim ve düzenlemeleri yapmak,

f) İlgili mevzuat ve Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

GEÇİCİ MADDE 1. – Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 4759 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince tahsil edilip, Bankaca muvakkat hesaba alınmış ve alınacak paylar, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ortaklık payları olarak Banka sermayesine eklenir.

MADDE 3. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.