İLLER  BANKASI  KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5173        

 

Kabul Tarihi : 18.5.2004      

 

MADDE 1. - 13.6.1945 tarihli ve 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2. - Bankanın sermayesi 3.000.000.000.000.000 (üçkatrilyon) liradır. Bu sermaye Bakanlar Kurulu kararı ile beş misline kadar artırılabilir.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.