6 Haziran 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26898 (Mükerrer)

KANUN

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDA VE

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA KANUN

 

             Kanun No. 5766                                                                                                  Kabul Tarihi: 4/6/2008

 

             MADDE 1 – 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan "Amme, tazminat, inzıbati mahiyette olsun olmasın bütün para cezalarını" ibaresi "Adli ve idari para cezalarını" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye "Takibat giderleri terimi:" ibaresinden önce gelmek üzere aşağıdaki terimler eklenmiştir.

             "Tahsil edilemeyen amme alacağı terimi:

             Amme borçlusunun bu Kanun hükümlerine göre yapılan mal varlığı araştırması sonucunda haczi kabil herhangi bir mal varlığının bulunmaması, haczedilen mal varlığının satılarak paraya çevrilmesine rağmen satış bedelinin amme alacağını karşılamaması gibi nedenlerle tahsil edilemeyen amme alacaklarını,

             Tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağı terimi:

             Amme borçlusunun haczedilen mal varlığına bu Kanun hükümlerine göre biçilen değerlerin amme alacağını karşılayamayacağının veya hakkında iflas kararı verilen amme borçlusundan aranılan amme alacağının iflas masasından tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması gibi nedenlerle tahsil dairelerince yürütülen takip muamelelerinin herhangi bir aşamasında amme borçlusundan tahsil edilemeyeceği ortaya çıkan amme alacaklarını,"

             MADDE 2 – 6183 sayılı Kanuna 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 22/A maddesi eklenmiştir.

             "Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları:

             MADDE 22/A – 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların bu Kanun kapsamında hak sahiplerine yapacakları ödemeler ile kanun, kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları, teşvikler ve destekler nedeniyle yapılacak ödemelerde ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli tarifelerde yer alan ticaret sicil harçlarından kayıt ve tescil harçları, noter harçlarından senet, mukavelename ve kağıtlardan alınan harçlar, tapu ve kadastro harçlarından tapu işlemlerine ilişkin alınan harçlar, gemi ve liman harçları ile diploma harçları hariç olmak üzere (8) sayılı tarifeye konu harçlar ve trafik harçlarına mevzu işlemler ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bina inşaat harcı ve yapı kullanma izin harcına mevzu işlemlerde; Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu getirmeye, bu kapsama girecek amme alacaklarını tür, tutar ve işlemler itibarıyla topluca veya ayrı ayrı tespit etmeye, zorunluluk getirilen işlemlerde hangi hallerde bu zorunluluğun aranılmayacağını ve maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

             Takibata selahiyetli tahsil dairesince, bu madde kapsamında getirilen zorunluluğa rağmen borcun olmadığına dair belgeyi aramaksızın işlem tesis eden kurum ve kuruluşlara ikibin Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir. İdari para cezası, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. İdari para cezasına karşı tebliğ tarihini takip eden otuz gün içinde idare mahkemesinde dava açılabilir."

             MADDE 3 – 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde yer alan "şirketten tahsil imkanı bulunmayan" ibaresi "şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             "Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.

             Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur."

             MADDE 4 – 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             "Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur.

             Kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan hükümler, bu maddede düzenlenen sorumluluğu ortadan kaldırmaz."

             MADDE 5 – 6183 sayılı Kanuna 36 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 36/A maddesi eklenmiştir.

             "Yurt dışı çıkış tahdidi:

             MADDE 36/A – Devlete ait olup 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamına giren amme alacakları ile bunlara ait zam ve cezalarını ödeme emrinin tebliğ tarihini takip eden yedi gün içerisinde ödemeyen ya da bu Kanun hükümleri uyarınca hakkında bu alacaklar nedeniyle ihtiyati haciz kararı alınan amme borçlusunun yurt dışına çıkışı, alacaklı tahsil dairesinin talebi halinde ilgili makamlarca engellenir.

             Yurt dışı çıkış tahdidi, yüzbin Yeni Türk Lirası ve üzerinde olan teminat altına alınmamış amme alacağı için uygulanır. Bakanlar Kurulu, bu tutarı on katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye ve yeniden kanuni tutarına getirmeye yetkilidir.

             Amme alacağına karşılık teminat alınması, alacağın tecil edilmesi, borçlunun aciz halinin tespit edilmesi, yargı mercilerince amme alacağının takibinin durdurulmasına karar verilmesi veya takibin kanunen durdurulması gereken diğer hallerde yurt dışı çıkış tahdidi, alacaklı tahsil dairesinin talebi üzerine ilgili makamlarca kaldırılır.

             Amme borçlusu hakkında uygulanan yurt dışı çıkış tahdidi, hastalık, iş bağlantısı gibi hallerde alacaklı tahsil dairesinin uygun görmesi ve bildirimi üzerine ilgili makamlar tarafından kaldırılır. Bu fıkraya göre yurt dışı çıkış tahdidinin kaldırılmış olması yeniden tatbikine mani değildir.

             Amme borçlusuyla birlikte amme alacağının ödenmesinden sorumlu olan ve bu Kanuna göre amme borçlusu sayılan kişiler hakkında da bu maddede yer alan esaslara göre yurt dışı çıkış tahdidi uygulanır.

             Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."

             MADDE 6 – 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası ve gecikme zammı alacakları iki yılı, bu alacaklar dışında kalan amme alacakları ise beş yılı" ibaresi "amme alacağı 36 ayı" şeklinde değiştirilmiş, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Şu kadar ki, amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı ellibin Yeni Türk Lirasını (bu tutar dahil) aşmadığı takdirde teminat şartı aranılmaz. Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı ellibin Yeni Türk Lirasını aşan kısmın yarısıdır. Bakanlar Kurulu; bu tutarı on katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye ve alacaklı amme idareleri itibarıyla bu hadler arasında farklı tutar belirlemeye yetkilidir."

             "Haciz yapılmışsa mahcuz mal, değeri tutarınca teminat yerine geçer. Tecil edilen amme alacakları ile ilgili olarak daha önce tatbik edilen ve borcun tamamını karşılayacak değerde olan hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminat iade edilir. Ancak, mahcuz malların değeri tecil edilen borç tutarından az, zorunlu teminat tutarından fazla olması halinde, tatbik edilen hacizler, tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarı mahcuz mal değerinin altına inmediği müddetçe kaldırılmaz. Tecilli borca karşılık alınan teminat ise, tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarının zorunlu teminat tutarının altına inmesi durumunda, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır.

             Tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olan makamlar; tecil edilecek amme alacaklarını tür ve tutar olarak belirlemeye, amme borçlusunun faaliyetine devam edip etmediğini esas alarak tecil edilecek alacakları tespit etmeye, tecilde taksit zamanlarını ve diğer şartları tayin etmeye yetkilidir."

             MADDE 7 – 6183 sayılı Kanunun;

             a) 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "iki senelik" ibaresi "kanuni" şeklinde değiştirilmiştir.

             b) Geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31.12.2007" ibaresi "31/12/2009" şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 8 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

             a) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına (6) numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentte yer alan "1-6 numaralı" ibaresi "1-7 numaralı" şeklinde değiştirilerek bent numarası buna göre teselsül ettirilmiştir.

             7. Ticari işletmelere ait atıkları mutat olarak veya belli aralıklarla satın alanlar hariç olmak üzere, bir işyeri açmaksızın kendi nam ve hesabına münhasıran kapı kapı dolaşmak suretiyle her türlü hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere satanlar;

             b) 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan "kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilenlere; uçuş hizmetleri, deniz altına dalış yapanlara dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler;" ibaresi "kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış personele; fiilen uçuş hizmeti, denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler;" şeklinde değiştirilmiştir.

             c) 42 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Mart ayının onbeşinci günü akşamına kadar" ibaresi "Mart ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar" şeklinde değiştirilmiştir.

             ç) Geçici 71 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 72 – (1) 31/12/2017 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılır.

             a) Lig usulüne tabi spor dallarında;

             1) En üst ligdekiler için % 15,

             2) En üst altı ligdekiler için % 10,

             3) Diğer liglerdekiler için %  5,

             b) Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden % 5.

             (2) Bu ödemeler üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez.

             (3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ücret ve ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesinde 31/12/2007 tarihinde yürürlükte olan hükümler uygulanır.

             (4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."

             GEÇİCİ MADDE 73 – (1) 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki uygulanan ücretlerin vergilendirilmesinde, öncelikle Kanunun 32 nci maddesinde yer alan asgari geçim indirimi dikkate alınır.

             (2) Bu madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."

             GEÇİCİ MADDE 74 – (1) 2/11/2007 tarihli ve 5706 sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun uyarınca kurulan Ajansa yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının tamamı; gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilir."

             MADDE 9 – 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun;

             a) 4 üncü maddesinin (a) bendi,

             "a) Genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (bu idarelere bağlı olup, ayrı tüzel kişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç)," şeklinde,

             b) 10 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan "1.000.000 liranın" ibaresi "1 Yeni Türk Lirasının", "10.000 liranın" ibaresi "1 Yeni Kuruşun" şeklinde,

             değiştirilmiş,

             c) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna "Zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş uçaklar için (IV) sayılı tarifede yer alan vergi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır." cümlesi,

             ç) 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna "Şu kadar ki, tahakkuk ettirilmesi gereken motorlu taşıtlar vergisinin eksik tahakkuk ettirilmesi veya hiç tahakkuk ettirilmemesi halinde, bu vergi ilgili vergi dairesi tarafından ikmalen tarh edilir." cümlesi,

             d) 13 üncü maddesinin (d) bendinin ikinci paragrafında yer alan "Vergisi ödenmemiş" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci madde hükmüne göre taksitlendirilmemiş" ibaresi,

             eklenmiştir."

             MADDE 10 – 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun;

             a) 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle," ibaresi "genel ve özel bütçeli idarelerle," şeklinde; 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında ve (2) Sayılı Tablosunun "V- Kurumlarla ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan "katma bütçeli" ibaresi  "özel bütçeli" şeklinde değiştirilmiştir.

             b) (1) Sayılı Tablosunun "I. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/6 fıkrası "Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler" şeklinde değiştirilmiştir.

             c) (1) Sayılı Tablosunun "II. Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları                                        Binde 4,5"

             ç) (1) Sayılı Tablosunun "IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar" başlıklı bölümünün l/b fıkrasına "hizmet karşılığı alınan paralar" ifadesinden sonra gelmek üzere "(avans olarak ödenenler dahil)" ibaresi eklenmiştir.

             d) (2) Sayılı Tablosunun "I. Resmi işlerle ilgili kâğıtlar:" başlıklı bölümünün C/11 fıkrasındaki "saklanacak nüshaları" ibaresi "çıkarılarak saklanacak örnekleri" şeklinde değiştirilmiştir.

             e) (2) Sayılı Tablosunun "I. Resmi işlerle ilgili kâğıtlar:" başlıklı bölümünün "C- Kişilerden resmi dairelere verilen kâğıtlar" başlıklı alt bölümüne aşağıdaki (19) numaralı fıkra eklenmiştir.

             "19. Yurt dışında hayatını kaybeden kişilerin cenazesinin Türkiye'ye girişi sırasında düzenlenerek gümrük idaresine verilen kâğıtlar."

             f) (2) Sayılı Tablosunun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünde yer alan (28) numaralı fıkrasındaki "ek 1 inci" ibaresi "ek 2 nci" şeklinde değiştirilmiştir.

             g) (2) Sayılı Tablosunun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümüne aşağıdaki (37), (38) ve (39) numaralı fıkralar eklenmiş, "V- Kurumlarla ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünde yer alan (24) numaralı fıkrası metinden çıkarılmıştır.

             "37. 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca, idare ile istekli arasında imzalanan çerçeve anlaşması ve bu anlaşmaya esas ihale kararı ile isteklilerin dinamik alım sistemine kabul edilmesine ilişkin kararlar.

             38. Kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek olan ülke incelemeleri, araştırma, proje ve benzeri faaliyetler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar.

             39. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca satışı yapılan ve net alanı 80 m_’yi geçmeyen konutlara ilişkin olarak, İdare ile alıcı arasında imzalanan satış sözleşmeleri ve bu satışa ilişkin diğer kağıtlar."

             MADDE 11 – 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun;

             a) 42 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kâğıtlarda değer gösterilmesi mecburidir. Rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hüküm uygulanmaz."

             b) 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Genel ve katma bütçeli dairelerle" ibaresi "Genel ve özel bütçeli idarelerle", (l) bendinde yer alan "ek 1 inci" ibaresi "ek 2 nci" olarak değiştirilmiş ve (r) bendi madde metninden çıkarılmıştır.

             c) 63 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu ve kadastro harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır.

             Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki farka isabet eden harç ikmalen veya re’sen tarh edilir. Bu suretle tarh edilecek tapu ve kadastro harcı için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan vergi ziyaı cezası % 25 nispetinde uygulanır. Takdir komisyonu kararlarına istinaden bu fıkra uyarınca tarhiyat yapılamaz."

             ç) 123 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan "harca tabi tutulmaz." ibaresi "bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır." şeklinde değiştirilmiştir.

             d) (1) Sayılı Tarifesinin "A) Mahkeme Harçları" bölümünün sonuna aşağıdaki (IV) numaralı bölüm eklenmiştir.

             "IV. Temyiz ve itiraz harçları:

             a) Yargıtay ve Danıştay’a yapılacak temyiz başvurularında                                  60 YTL

             b) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda                                                                                           40 YTL

             c) Ağır Ceza Mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda                               30 YTL

             e) (3) Sayılı Tarifesinin "I- Başvurma harcı" başlıklı bölümüne aşağıdaki (c) ve (d) fıkraları eklenmiştir.

             "c) Danıştay’a temyiz başvurularında                                                                    60 YTL

             d) Bölge İdare Mahkemesine itirazen yapılan başvurularda                                   40 YTL

             f) (8) Sayılı Tarifesinin sonuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

              "XII- Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları:

             1- Başvuru harcı                                                                                              25.000 YTL

             2- Yenileme harcı                                                                                           20.000 YTL"

             MADDE 12 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

             a) 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (e) bendindeki "tali acenteler dahil sigorta acente ve prodüktörlerinin" ibaresi "sigorta aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı"  şeklinde değiştirilmiştir.

             b) 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (g) bendindeki "atıkları (hurda metalden elde edilen külçeler dahil) teslimi" ibaresi "atıklarının teslimi" olarak, (p) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "p) Hazinece yapılan; gayrimenkul teslim ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri."

             c) 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla,  amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisinin iade hakkını kaldırmaya; Maliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir."

             ç) 32 nci maddesinin birinci fıkrasına "15 inci maddeleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile 17 nci maddenin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi" ibaresi eklenmiştir.

             d) Kanuna aşağıdaki geçici 25 ve 26 ncı maddeler eklenmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 25 – Bu maddenin yürürlük tarihinden önce Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (s) bendinde düzenlenen istisnadan vazgeçen mükelleflerin, bu maddenin yürürlük tarihini izleyen ayın sonuna kadar istisnadan vazgeçme taleplerini geri almaları halinde, 18 inci maddenin (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan hüküm uygulanmaz. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

             GEÇİCİ MADDE 26 – Birleşmiş Milletler (BM) temsilciliği, BM’ye bağlı program, fon ve özel ihtisas kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları,  bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası; finansmanlarının bu kuruluşlar tarafından karşılanması şartıyla ilgili kurum, temsilcilik, program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının Türkiye’deki faaliyetlerinin devamı veya ilgili kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların yürürlükte bulunduğu süre içerisinde katma değer vergisinden müstesnadır.

             Bu istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."

             "e) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 12 nci maddesine aşağıdaki (3) numaralı fıkra eklenmiştir.

             "a)  İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye'de verilen roaming hizmetleri,"

             "3) Fason hizmetlerin serbest bölgelerdeki müşterilere yapılmış sayılması için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.

             a) Fason hizmet serbest bölgelerde faaliyet gösteren müşteriler için yapılmış olmalıdır.

             b) Fason hizmetten serbest bölgelerde faydalanılmalıdır."

             MADDE 13 – 1) 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 8 inci   maddesindeki "inşa ve kullanımları" ibaresinden sonra gelmek üzere "katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç" ibaresi eklenmiştir.

             2) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 16 ncı maddesindeki "inşa ve kullanımları" ibaresinden sonra gelmek üzere; "katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç" ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 14 – 6/11/1981 tarihli ve 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun 7 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             "Genel Müdürlük para cezası dışındaki gelirleri, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil eder."

             MADDE 15 – 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

             "EK MADDE 12 – Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uygulaması açısından özel bütçeli idareler kapsamında değerlendirilir."

             MADDE 16 – 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ", vergiden borçlu olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

             MADDE 17 – 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Maliye Bakanlığı; elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tabi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkilidir. Bu Kanunun vergi mahremiyetine ilişkin hükümleri, bu kapsamda kurulan şirketin ortak, yönetici ve çalışanları hakkında da uygulanır."

             MADDE 18 – 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun;

             a) 20 nci maddesinin madde başlığı ile (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Araçların tescil işlemleri ile yetki ve sorumluluk"

             "d) Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, satış ve devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi borcu bulunmadığının tespit edilmesi halinde araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi esas alınarak trafik tescil şube veya bürolarındaki ilgili memurlar tarafından siciline işlenmek suretiyle yapılır. Trafik tescil şube veya büroları tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersizdir.

             Satış üzerine trafik tescil şube veya bürolarında alıcı adına tescil belgesi veya geçici tescil belgesi düzenlenir. Ayrıca, tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin bilgiler işlemin tamamlanmasını müteakip en geç onbeş işgünü içinde ilgili vergi dairesi müdürlüklerine bildirilir.

             18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde hüküm altına alınan isteme ve bildirme yükümlülüklerini, sorumluluk hükümleri saklı kalmak kaydıyla, elektronik ortamda yaptırmaya ve bu uygulamaya ilişkin usul ve esasları müştereken belirlemeye Gelir İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilidir.

             Haciz, müsadere, zapt, buluntu, trafikten men gibi nedenlerle; icra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan araçların satış tutanağının bir örneği aracın kayıtlı olduğu trafik tescil şube veya bürolarına üç işgünü içerisinde gönderilir. Aracı satın alanlar gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili tescil kuruluşundan bir ay içerisinde adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar. Alıcıların tescil belgesi almak için süresinde başvurmamaları halinde bu araçları alıcıları adına re’sen kayıt ve tescil ettirmeye Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilidir.

             Bu madde uyarınca trafik tescil şube veya büroları tarafından yapılacak satış, devir ve tescil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirlenir.

             e) Araç satın alıp, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (d) bendinin dördüncü paragrafı hükümlerine uymayanlara 115 YTL idari para cezası verilir."

             b) Ek 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

             "EK MADDE 15 – Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine trafik idari para cezası karar tutanaklarının tebliği amacıyla konulan ödeneğin yetmemesi halinde, münhasıran bu gider için kullanılmak üzere, bir önceki yıl trafik idari para cezaları gelir gerçekleşmesinin yüzde 10’una kadar ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir." 

             MADDE 19 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listeler; ekli (1), (2), (3) ve (4) sayılı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve Kanunun;

             a) 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             "Bu Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarındaki değişikliğin mahiyetini, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişikliklere bağlı olarak açıklamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir."

             b) 4 üncü maddesine aşağıdaki (3) numaralı fıkra eklenmiştir.

             "3. Fiilî veya kaydî envanter sırasında bu Kanuna ekli listelerdeki malların belgesiz olarak bulundurulduğunun tespiti halinde, belgesiz mal bulunduran mükelleflere, bu malların alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir. Bu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen malın tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisi, alışını belgeleyemeyen mükellef adına re’sen tarh edilir. Tarh edilecek özel tüketim vergisi, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergiden az olamaz. Bu tarhiyata vergi ziyaı cezası uygulanır.

             Ancak, belgesiz mal bulunduran mükelleflere bu malları satanlara, bu satışları ile ilgili vergi inceleme raporuna dayanılarak özel tüketim vergisi tarhiyatı yapıldığı takdirde, ayrıca alıcıdan özel tüketim vergisi ve buna ilişkin ceza aranmaz."

             c) 7 nci maddesinin (2) numaralı bendinin (b) alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

             "c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm_'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm_'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bu bendin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu G.T.İ.P. numaralarında yer alan malları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından,"

             ç) 7/A maddesinde yer alan "2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.19, 2710.19.45.00.11 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı" ibaresi "2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.18, 2710.19.45.00.11, 2710.19.45.00.12 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı" olarak değiştirilmiştir.

             d) 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

             "(II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeli üzerinden, malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamaz. İthalatçıların alış bedeli olarak, ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı esas alınır. Verginin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, mükellefin malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10’a kadar yapılan indirimler alış bedelinden de indirilir."

             e) 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "4. İhraç edilmek için üretilenler hariç olmak üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi veya işareti olmayan veya 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen ulusal markeri bulunmayan ya da standartlara uygun olmayan özel tüketim vergisine tabi malları bulundurduğu tespit edilen işyeri sahibi adına, tespit tarihindeki malların emsal bedeli veya miktarı üzerinden re’sen özel tüketim vergisi tarh edilir. Tarh edilen bu vergi, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergiden az olamaz. Bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanır."

             f) 15 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinin sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

             "Kanunun 7 nci maddesinin (2) numaralı bendi çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından bu istisnadan yararlanılarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda bu hüküm uygulanmaz."

             MADDE 20 – 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "4) Dengeleme karşılığı; takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri karşılamak üzere sadece deprem ve mühendislik sigorta branşlarında verilen deprem teminatı için hesaplanan dengeleme karşılıklarından oluşur."

             MADDE 21 – 5520 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine yedinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut yedinci fıkra sekiz olarak teselsül ettirilmiştir.

             "(7) Tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye’deki işyeri veya daimi temsilcilerinin aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki işlemler nedeniyle kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü Hazine zararının doğması şartına bağlıdır. Hazine zararından kasıt, emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat ve bedeller nedeniyle kurum ve ilişkili kişiler adına tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü vergi toplamının eksik veya geç tahakkuk ettirilmesidir."

             MADDE 22 – 5520 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan "Bu maddeye göre" ibaresi "Ticari ve zirai kazançlar hariç olmak üzere bu maddeye göre" şeklinde değiştirilmiş ve Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 1/1/2008-31/12/2015 tarihleri arasında;

             a) Dernek veya vakıflarca elde edilen Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (5) numaralı bendi ve geçici 67 nci maddesi kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve iratlar,

             b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim yapan mesleki ve teknik eğitim okullarındaki atölye ve uygulama birimleri ile anaokulu, kreş, çıraklık ve halk eğitim merkezlerindeki uygulama birimlerine bağlı döner sermaye işletmelerinin elde ettikleri gelirler,

             c) 2/11/2007 tarihli ve 5706 sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun uyarınca kurulan Ajansın görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerinden aynı Kanunun 12 nci maddesi kapsamında elde ettiği gelirleri,

             dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz."

             MADDE 23 – 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa, geçici 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 26 – 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesi; Fon tarafından devralınan şirketlerde Fon aleyhine, 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesi;  Fonun veya Fon personelinin kayyım sıfatı ile atandığı şirketlerde Fon ve Fon personeli aleyhine, bu Kanun ve mülga Bankalar kanunları kapsamında banka ve şirketlerde Bakan, Kurul veya Fon Kurulu tarafından görevlendirilen kişiler aleyhine uygulanmaz.

             Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden ve/veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilişkili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Kurul tarafından kaldırılarak tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bankalar hakkında başlatılan işlemler sonuçlanıncaya ve her türlü Fon alacakları tahsil edilinceye kadar, yönetim ve denetimi Fon tarafından devralınan banka ve şirketlerin eski yöneticileri hakkında 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile mükerrer 35 inci maddesinin uygulanmasında, ilgili kanun ve mevzuat veya ana sözleşmeleri uyarınca temsile yetkilendirilmiş veya tüzel kişilerin yetkili organlarınca temsil yetkisi verilmiş kişi veya kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerden,

             a) Fon bankalarının; yönetim ve denetimine sahip olduğu iştiraklerinden, hâkim ortağı olan tüzel kişilerden, gerçek ve tüzel kişi hâkim ortaklarının hâkim ortak olduğu şirketlerden, bu kişiler adına hareket eden veya onlar hesabına kendi adına para, mal veya hak edinen şirketlerden olan Fon alacaklarında, banka kaynağının kullanıldığı/kullandırıldığı tarihten itibaren borcun devam ettiği dönem boyunca,

             b) Fon bankalarının kurumsal kredilerinden kaynaklanan Fon alacaklarında, kredinin kat edildiği tarihten itibaren borcun devam ettiği dönem boyunca,

             c) Fon gelirlerinden kaynaklanan alacaklarda, Fon alacağının ilgili kuruluşa tebliğ edildiği tarihten itibaren borcun devam ettiği dönem boyunca,

             kanuni temsilci sıfatını haiz kişiler kanuni temsilci olarak addedilir.

             GEÇİCİ MADDE 27 – Bu Kanun ve mülga Bankalar kanunları hükümlerine göre, Fonun mülkiyetine geçen veya Fon tarafından satışı yapılarak alıcı  adına tescili yapılan taşınmazlarda borçlu veya üçüncü şahıslar bulunmakta ise, bu kişilere, onbeş (15) gün içinde taşınmazın tahliye edilmesini ihtar eden tahliye emri tebliğ edilir. Taşınmazın bu müddet içinde tahliye edilmemesi halinde, gerektiğinde kolluk kuvveti yardımı da alınarak borçlu veya üçüncü şahıs taşınmazdan çıkarılarak taşınmazın tahliyesi Fon tarafından gerçekleştirilir. Tahliyeye ilişkin masraflar taşınmazın yeni maliki tarafından karşılanır.

             Fon tarafından bu Kanun ve mülga Bankalar Kanunları hükümlerine göre yapılan veya yapılmış olan satışlarda, satış şartnamesi veya eklerinde belirtilen süre içinde tahliye taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde de bu maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır. Bu takdirde 15 günlük süre taşınmazın tahliyesine ilişkin olarak satış şartnamesi ve eklerinde belirtilen sürenin bitiminde başlar. Fonun, taahhüt ihlali sebebiyle alıcıdan tazminat isteme hakkı saklıdır."

             MADDE 24 – 24/5/2007 tarihli ve 5667 sayılı Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(2) 30/5/2007 tarihi itibarıyla, Bankalar Kanunu hükümlerine dayanılarak yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden ve/veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan bankalarda, bankanın yönetim ve denetiminin Fona intikal ettiği veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkilerinin kaldırıldığı tarihte off-shore hesabı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının elde ettikleri menkul sermaye iradı dolayısıyla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre tahakkuk etmiş olup da 30/5/2007 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan vergilerle tahakkuk edecek vergilerin ve bunlara bağlı ceza, gecikme faizi ve gecikme zamlarının ödeme zamanı, mükellefin başvurusu üzerine ve aksi yönde bir tespit olmadığı sürece off-shore hesabındaki paranın (yatırılan para ve/veya faiz) mevduat sahibine ödenmesine kadar ertelenir. Erteleme süresince tahsil zamanaşımı işlemez ve bu süre boyunca herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmemesi halinde gecikme zammı tatbik edilmez. Aynı süreye ilişkin faiz tahakkuk ettirilmesi durumunda ise hesaplanan toplam gecikme zammı tutarı, hesaplanan faiz tutarını aşamaz. Ertelenen amme alacaklarından erteleme şartlarını kaybetmemiş olanlar, 31/12/2013 tarihi itibarıyla terkin edilir. Madde kapsamına giren alacaklara karşılık bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar, bu maddeye istinaden ret ve iade edilmez.

             Bu fıkra hükmü, madde kapsamına giren bankalarda, bankanın yönetim ve denetiminin Fona intikal ettiği veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkilerinin kaldırıldığı tarihten önce off-shore hesabı açtırmış olup bu tarih itibarıyla off-shore hesabından bankaya havale edilen ve havale tutarı banka nezdinde mevduat olarak kabul edilmeyen mükellefler adına bu hesaplardan menkul sermaye iradı olarak elde ettikleri gelirler nedeniyle tarh ve/veya tahakkuk ettirilen amme alacakları hakkında da uygulanır.

             Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."

             MADDE 25 – 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun;

             a) 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 30 – Banka ve sigorta muameleleri vergisini banka ve bankerlerle sigorta şirketleri öder. Sigorta aracıları tarafından yapılan sigorta işlemlerinde de verginin mükellefi sigorta şirketleridir."

             b) 31 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Sigorta işlemlerinde verginin matrahı, bu işlem dolayısıyla poliçede yer alan prim tutarıdır. Prim tutarının hesabında, sigorta işlemi dolayısıyla komisyon ve benzeri adlarla sigorta aracılarına yapılan ödemeler indirim konusu yapılamaz."

             c) 47 nci maddesinin (a) fıkrasının sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

             "Sigorta muamelelerine ilişkin beyanname sigorta şirketlerinin kanuni veya iş merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairesine verilir."

             MADDE 26 – 2/11/2007 tarihli ve 5706 sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanunun;

             a) 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve müteakip bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

             "c) Maliye Bakanlığı 2009 ve 2010 yılı bütçelerine bu amaçla konulacak ödenek"

             b) 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

              "(5) Ajansın taraf olduğu işlemler harç ve katılım payından, bu işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır."

             c) Geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2008 yılında Maliye Bakanlığı bütçesinden Ajansa 250.000.000 YTL’ye kadar ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeneğin 50.000.000 YTL’lik kısmı, Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme hükümleri gereğince, ülkemiz Dünya Kültürel Mirası listesinde ve aday listede yer alan eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen öncelikler doğrultusunda korunması, bakım, onarım ve restorasyonu için kullanılır."

             GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Kanunla 6183 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler ve eklenen hükümler, hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tahsil edilmemiş bulunan amme alacakları hakkında da uygulanır.

             GEÇİCİ MADDE 2 – 30/6/2008 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak müracaatlara uygulanmak üzere; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerinin, Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine ödenmesi gereken ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip edilen borçları ile sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları borçları ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezasından oluşan borçları ve 16/8/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanuna göre alınan eğitime katkı payı ve buna bağlı gecikme zamlarından; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla (ödeme süresi başlamış vadesi geçmemiş olan alacaklar dahil) vadesi geldiği halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olanlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinde aranılan şartlar çerçevesinde müracaat tarihinden itibaren 10 yılı aşmamak üzere ve azami tecil süresine ilişkin uygulanmakta olan tecil faizi oranının 1/6’sı dikkate alınmak suretiyle teminat alınmaksızın tecil edilebilir.

             Bu madde kapsamına giren alacakların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine veya 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına göre ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçluların birinci fıkra hükmünden yararlanmak istemeleri halinde, tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil geçerli sayılır. Kalan taksit tutarlarına verilecek sürenin hesabında ilk tecil tarihi dikkate alınır.

             Bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuran ve borçları bu madde kapsamında taksitlendirilen spor kulüplerinin, tecil ve taksitlendirme devam ettiği süre içerisinde, tecil müracaat tarihinden itibaren tahakkuk edecek gelir (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve sigorta primlerini, vade tarihlerinde yapılacak müracaatlara istinaden 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilenler hariç olmak üzere, bir takvim yılı içerisinde üç defadan fazla vadesinde tam olarak ödememeleri veya üç defadan fazla olmamakla birlikte takvim yılı içinde süresinde ödenmeyen bu vergi ve sigorta primlerinin gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, bunlara ait vergi cezaları ve bunlara ilişkin idari para cezaları ile birlikte takvim yılı sonuna kadar ödememeleri halinde bu madde kapsamında yapılmış olan tecil ve taksitlendirme hükümsüz kalır.

             GEÇİCİ MADDE 3 – T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün yol bakım ve onarım giderleri karşılığı olarak 31/12/2007 tarihi itibarıyla Ulaştırma Bakanlığından olan ve bu Bakanlıkça tespit edilen alacaklarına karşılık, bu Genel Müdürlüğün ve bağlı ortaklıklarının 31/12/2007 tarihine (bu tarih dahil) kadar vadesi geldiği halde maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edilen her türlü vergi, fon ve paylar ile vergi cezaları, bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçlarının; merkezi yönetim bütçesinin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin mahsup suretiyle terkin edilmesine, Ulaştırma Bakanının teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir. Madde kapsamında mahsuba konu olacak borçlara 31/12/2007 tarihinden sonra gecikme zammı hesaplanmaz.

             GEÇİCİ MADDE 4 – Üniversite hastanelerinin (vakıf üniversiteleri hariç), tedavi giderleri genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından karşılanan kişiler ile 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanuna göre tedavi yardımı karşılanan kişilere sundukları tedavi hizmetleri karşılığı olarak, 31/3/2008 tarihinden önce (31/3/2008 dahil) düzenledikleri fatura bedellerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ile varılacak mutabakat çerçevesinde tahsil edemedikleri tespit edilen alacaklarının, Maliye Bakanlığı tarafından mutabakat tarihinden itibaren bir ay içerisinde % 85’inin ödenmesi halinde geri kalan kısmı terkin edilir. Terkin edilen kısım için herhangi bir alacak ve hak talebinde bulunulamayacağı gibi genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, bu maddede yer alan ve Maliye Bakanlığı tarafından doğrudan ödenmiş olan fatura bedelleri için üniversite hastanelerine ayrıca bir ödemede bulunmazlar. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

             Üniversite hastanelerinin ve Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının tedavi giderleri belediyeler bütçelerinden karşılanan personele sundukları tedavi hizmetleri karşılığı olarak, 31/3/2008 tarihinden önce (31/3/2008 dahil) düzenledikleri fatura bedellerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili belediyeler ile düzenlenecek protokollerle tahsil edemedikleri tespit edilen alacaklarından, protokoller ile belirlenecek tutarının borçlu belediyeler tarafından protokolün düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenmesi halinde geri kalan kısmı terkin edilir. Bu şekilde terkin edilecek alacak tutarı protokolde belirlenen toplam tahsil edilmemiş alacak tutarının % 25’ini geçemez. Terkin edilen kısım için üniversite hastanelerince ve Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca herhangi bir alacak ve hak talebinde bulunulmaz.

             GEÇİCİ MADDE 5 – 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 79 uncu maddesi uyarınca elektronik ortamda haciz bildirisi tebliği kapsamına alınmış olan üçüncü şahıslardan, 30/9/2007 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından tebliğ edilen haciz bildirilerine, nezdlerinde amme borçlusunun mal, hak ve alacağı bulunmadığı veya haciz bildirisinde belirtilen tutar kadar olmadığı halde anılan maddede yer alan sürede itiraz etmemiş olanların, haciz bildirisinin tebliğ edildiği tarihte amme borçlusunun nezdlerinde olan mal, hak ve alacak durumunu bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine bildirmeleri halinde, bu bildirimler anılan Kanunun 79 uncu maddesi uyarınca süresinde yapılmış bildirim kabul edilir.

             Üçüncü şahısların bu madde kapsamındaki bildirimlerinin gerçeğe aykırı olduğunun idarece tespiti halinde, 79 uncu maddenin altıncı fıkrasında öngörülen dava açılmaksızın, haciz bildirisi ile tebliğ edilen amme alacağı bu şahıslardan 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Bu madde hükmü, yeni bir bildirime gerek bulunmaksızın, 30/9/2007 ila bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar tebliğ edilmiş haciz bildirilerine süresinden sonra verilmiş cevapları da kapsar.

             Bu madde kapsamındaki bildirimlerin hüküm ifade edebilmesi için madde kapsamına giren haciz bildirileri veya bu haciz bildirileri üzerine düzenlenen ödeme emirleri ile ilgili açılmış davalardan feragat edilmesi şarttır. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.

             MADDE 27 – Bu Kanunun;

             a) 6 ncı maddesi, 8 inci maddesinin (a) bendi, 8 inci maddesinin (ç) bendiyle 193 sayılı Kanuna eklenen geçici 72 nci madde hükmü ve 19 uncu maddesi yayımını izleyen ayın başında,

             b) 7 nci maddesinin (b) bendi 31/12/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

             c) 8 inci maddesinin (ç) bendi ile 193 sayılı Kanuna eklenen geçici 73 üncü ve geçici 74 üncü madde hükümleri, 10 uncu maddesinin (g) bendiyle 488 sayılı Kanuna ekli 2 Sayılı Tablonun IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar bölümüne eklenen (37) numaralı fıkra hükmü 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

             ç) 20, 21 ve 22 nci maddeleri 2008 yılı kazançlarına da uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

             d) 5 ve 16 ncı maddeleri 6/6/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

             e) 12 nci maddesinin (b) bendi yayımını izleyen gün,

             f) 12 nci maddesinin (a) bendi, 18 inci maddesinin (a) bendi ve 25 inci maddesi yayımını izleyen ikinci ayın başında,

             g) 9 uncu maddesinin (ç) bendi 1/7/2008 tarihinde,

             h) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

             yürürlüğe girer.

             MADDE 28 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6/6/2008

 

(1) Sayılı Cetvel

I SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ

                                 

 (*) G.T.İ.P. NO     Mal İsmi                                                                          Vergi Tutarı (YTL)      Birimi

                            (Hafif yağlar ve müstahzarları)

2710.11.11.00.00    Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar                                             2,0000            Kilogram

                            (Yalnız nafta)

 

2710.11.31.00.00    Uçak benzini                                                                             2,0000                Litre

                            (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

2710.11.41.00.00    Oktanı (RON)  95'ten az olanlar                                                    1,4500                Litre

                            (Kurşunsuz normal benzin)

 

                            (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

                            (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

2710.11.45.00.11    Kurşunsuz benzin 95 oktan                                                          1,4765                Litre

 

                            (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

                            (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

 2710.11.45.00.12   Katkılı Kurşunsuz benzin 95 oktan                                                1,4765                Litre

 

                            (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

                            (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

 2710.11.45.00.19   Diğerleri                                                                                   1,4765                Litre

 

                            (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

                            (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

2710.11.49.00.11    Kurşunsuz benzin 98 oktan                                                          1,5985                Litre

 

                            (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

                            (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

2710.11.49.00.19    Diğerleri                                                                                   1,5985                Litre

 

                            (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.51.00.00    Oktanı (RON) 98'den az olanlar                                                    1,4800                Litre

                            (Kurşunlu normal benzin)

                            (Kurşunlu süper benzin)

 

                            (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.59.00.00    Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar                                        1,4800                Litre

                            (Kurşunlu süper benzin)

 

2710.11.70.00.00    Benzin tipi jet yakıtı                                                                  2,0000                Litre

 

2710.19.21.00.00    Jet yakıtı (Kerosen)                                                                    2,0000                Litre

 

                            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.11    Motorin                                                                                   0,9945                Litre

 

                            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.18    Diğerleri                                                                                   0,9945                Litre

 

                            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat

                            % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.11    Motorin                                                                                   0,9245                Litre

 

                            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat

                            % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.12    Kırsal Motorin                                                                          0,9245                Litre

 

 

(*) G.T.İ.P. NO:     Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numaralarıdır.

                            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat

                            % 0,2'yi geçmeyenler)

 

2710.19.45.00.18    Diğerleri                                                                                   0,9245                Litre

 

                            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.11    Motorin                                                                                   0,9245                Litre

 

                            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.13    Deniz motorini (DMX)                                                               0,9245                Litre

 

                            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.14    Deniz motorini (DMA)                                                               0,9245                Litre

 

                            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.15    Deniz motorini (DMB)                                                               0,9245                Litre

 

                            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.16    Deniz motorini (DMC)                                                               0,9245                Litre

 

                            (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.19    Diğerleri                                                                                   0,9245                Litre

 

                            (Fuel oiller)

                            (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)

2710.19.61.00.11    Fuel oil 3                                                                                 0,2370            Kilogram

 

                            (Fuel oiller)

                            (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)

2710.19.61.00.19    Diğerleri                                                                                   0,2370            Kilogram

 

                            (Fuel oiller)

                            (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat

                            % 2'yi geçmeyenler)

2710.19.63.00.11    Fuel oil 4 (Kalorifer yakıtı)                                                          0,4760            Kilogram

 

                            (Fuel oiller)

                            (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat

                            % 2'yi geçmeyenler)

2710.19.63.00.19    Diğerleri                                                                                   0,4760            Kilogram

 

                            (Fuel oiller)

                            (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat

                            % 2,8'i geçmeyenler )

2710.19.65.00.11    Fuel oil 5                                                                                 0,2240            Kilogram

 

                            (Fuel oiller)

                            (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat

                            % 2,8'i geçmeyenler )

2710.19.65.00.19    Diğerleri                                                                                   0,2240            Kilogram

 

                            (Fuel oiller)

                            (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

2710.19.69.00.11    Fuel oil 6                                                                                 0,2240            Kilogram

 

                            (Fuel oiller)

                            (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

2710.19.69.00.12    Denizcilik yakıtı (RMA-30)                                                         0,2240            Kilogram

                            (Fuel oiller)

                            (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

2710.19.69.00.13    Denizcilik yakıtı (RMB-30)                                                         0,2240            Kilogram

 

                            (Fuel oiller)

                            (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)

2710.19.69.00.14    Denizcilik yakıtı (RMD-80)                                                         0,2240            Kilogram

 

                            (Fuel oiller)

                            (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

2710.19.69.00.15    Denizcilik yakıtı (RME-180)                                                        0,2240            Kilogram

 

                            (Fuel oiller)

                            (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

2710.19.69.00.16    Denizcilik yakıtı (RMF-180)                                                        0,2240            Kilogram

 

                            (Fuel oiller)

                            (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

2710.19.69.00.17    Denizcilik yakıtı (RMG-380)                                                       0,2240            Kilogram

 

                            (Fuel oiller)

                            (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

2710.19.69.00.18    Denizcilik yakıtı (RMH-380)                                                       0,2240            Kilogram

 

                            (Fuel oiller)

                            (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

2710.19.69.00.21    Denizcilik yakıtı (RMK-380)                                                       0,2240            Kilogram

 

                            (Fuel oiller)

                            (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

2710.19.69.00.22    Denizcilik yakıtı (RMH-700)                                                       0,2240            Kilogram

 

                            (Fuel oiller)

                            (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)

2710.19.69.00.23    Denizcilik yakıtı (RMK-700)                                                       0,2240            Kilogram

 

                            (Fuel oiller)

                            (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

2710.19.69.00.99    Diğerleri                                                                                   0,2240            Kilogram

 

27.11                    Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

                            (2711.11.00.00.00; 2711.12;  2711.13;  2711.19.00.00.11; 

                            2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)       2,0000            Kilogram

 

                            (Sıvılaştırılmış)

2711.11.00.00.00    Doğal gaz

                            Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar                       0,6326            Metreküp

                            Diğerleri                                                                                   0,0230            Metreküp

 

                            (Sıvılaştırılmış)

2711.12                 Propan                                                                                     0,9300            Kilogram

 

                            (Sıvılaştırılmış)

2711.13                 Bütan                                                                                      0,9300            Kilogram

 

2711.19.00.00.11    Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

                            Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz)          0,9980            Kilogram

                            Diğerleri                                                                                   0,9300            Kilogram

                            (Gaz halinde)

2711.21.00.00.00    Doğal gaz

                            Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar                       0,6326            Metreküp

                            Diğerleri                                                                                   0,0230            Metreküp

 

                            (Gaz halinde)

2711.29.00.00.11    Propan                                                                                     0,9300            Kilogram

 

                            (Gaz halinde)

2711.29.00.00.12    Bütan                                                                                      0,9300            Kilogram

 

                            (Petrol koku)

2713.11.00.00.00    Kalsine edilmemiş                                                                     2,0000            Kilogram

 

                            (Petrol koku)

2713.12.00.00.00    Kalsine edilmiş                                                                         2,0000            Kilogram

 

                            (Petrol bitümeni)

2713.20.00.00.19    Diğerleri                                                                                   2,0000            Kilogram

 

2713.90                 Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen

                            yağların diğer kalıntıları                                                              2,0000            Kilogram

                            (28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

 

3824.90.97.90.54    Oto Biodizel                                                                             0,7200                Litre

 

3824.90.97.90.55    Yakıt Biodizel                                                                           0,7200                Litre

 

 

 

(B) CETVELİ

 

G.T.İ.P. NO          Mal İsmi                                                                          Vergi Tutarı (YTL)      Birimi

2707.10                 Benzol (Benzen)                                                                        1,5985            Kilogram

 

2707.20                 Toluol (Toluen)                                                                        1,5985            Kilogram

 

2707.50.90.00.11    Solvent nafta                                                                             1,5985            Kilogram

                            (Çözücü nafta)

 

2710.11.21.00.00    White spirit                                                                              1,5985            Kilogram

 

2710.11.90.00.11    Diğer solventler                                                                         1,5985            Kilogram

                            (Çözücüler) (Petrol eteri

 

2710.11.90.00.19    Diğerleri                                                                                   1,5985            Kilogram

                            (Petrol eteri)

 

2710.19.29.00.00    Diğerleri                                                                                   1,5985            Kilogram

                            (Petrol eteri)

 

2901.10.00.90.11    Hekzan                                                                                     1,5985            Kilogram

 

2901.10.00.90.12    Heptan                                                                                     1,5985            Kilogram

 

2901.10.00.90.13    Pentan                                                                                     1,5985            Kilogram

 

2902.20.00.00.00    Benzen (Benzol)                                                                        1,5985            Kilogram

 

2902.30.00.00.00    Toluen (Toluol)                                                                        1,5985            Kilogram

 

2909.19.90.00.13    Metil tersiyer bütil eter (MTBE)                                                   1,5985            Kilogram

 

3811.90.00.10.12    Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar                                     1,5985            Kilogram

                            Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan

                            organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik

                            çıkarmada kullanılan müstahzarlar

3814.00.90            Diğerleri                                                                                   0,0653            Kilogram

                            (Esası bütil asetat olanlar hariç)

 

3824.90.40.00.00    Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma

                            çözücüler ve incelticiler                                                               0,0653            Kilogram

 

                            (Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.71.00.00    Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar                                             0,3500            Kilogram

 

                            (Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.75.00.00    2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir

                            işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak  olanlar                             0,3500            Kilogram

 

                            (Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.00    Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları      0,3500            Kilogram

 

                            (Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.83.00.00    Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar                                             0,3500            Kilogram

 

                            (Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.85.00.00    Beyaz yağlar, sıvı parafin                                                             0,3500            Kilogram

 

                            (Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.87.00.00    Dişli yağları ve redüktör yağları                                                    0,3500            Kilogram

 

                            (Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.91.00.00    Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları,

                            aşınmayı önleyici yağlar                                                              0,3500            Kilogram

 

                            (Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.93.00.00    Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar                                             0,3500            Kilogram

 

                            (Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.25    Diğer madeni yağlar                                                                   0,3500            Kilogram

 

                            (Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.21    Spindle oil                                                                               0,3500            Kilogram

 

                            (Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.22   Light neutral                                                                             0,3500            Kilogram

 

                            (Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.23    Heavy neutral                                                                            0,3500            Kilogram

 

                            (Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.24    Bright stock                                                                              0,3500            Kilogram

 

                            (Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.98    Diğerleri                                                                                   0,3500            Kilogram

                            (Yalnız baz yağlar)

 

2710.19.25.00.11    Gazyağı                                                                                    0,7605                Litre

 

2710.19.25.00.19    Diğerleri                                                                                   0,7605                Litre

 

(2) Sayılı Cetvel

II SAYILI LİSTE

 

                                                                                                                                                  Vergi

G.T.İ.P. NO          Mal İsmi                                                                                                       Oranı (%)

8701.20                Yarı römorkler için çekiciler                                                                                   4

 

87.02                    10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şoför dahil) motorlu taşıtlar

                           Otobüs                                                                                                               1

                           Midibüs                                                                                                              4

                           Minibüs                                                                                                              9

 

87.03                    Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer

                           motorlu taşıtlar ( 87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve

                           yarış arabaları dahil)

                           [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları 

                           vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili

                           vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar,

                           cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu

                           taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma

                           ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel)

                           veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri

                           (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]

                           -Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma

                           kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu sayısının 70

                           kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa

                           dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate

                           alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu

                           dâhil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün

                           tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın

                           vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

                           İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm3’ün

                           altında olanlar                                                                                                     10

                           İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm3’ün altında

                           olanlar                                                                                                               10

                           -Motor silindir hacmi 3200 cm3'ü geçmeyen sürücü dahil 9 kişilik oturma

                           yeri olanlar                                                                                                         10

                           -Diğerleri                                                                                                            

                           Motor silindir 1600 cm3'ü geçmeyenler                                                                   37

                           Motor silindir 1600cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler                                    60

                           Motor silindir 2000 cm3'ü geçenler                                                                         84

 

8703.10.11.00.00   Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma

                           ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel)

                           veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar                                  6.7

 

8703.10.18.00.00   Diğerleri

                           Golf arabaları vb. taşıtlar)                                                                                      6.7

 

87.04                    Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

                           (Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar )

                           - Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip sürücü sırasından başka

                           oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı

                           kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm_'ü geçmeyenler hariç);                     

                           Motor silindir hacmi 3000 cm3'ü geçmeyenler                                                          10

                           Motor silindir hacmi 3000 cm3'ü geçip 4000 cm3'ü geçmeyenler                                 52

                           Motor silindir hacmi 4000 cm3'ü geçenler                                                                75

                           - Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar                                   10

                           - Diğerleri                                                                                                           4

 

87.05                    Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak

                           yapılmış olanlar hariç) (Örneğin; tamir araçları, vinçli taşıtlar, itfaiye

                           taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus

                           arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye

                           arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar)                                                    4

                           [(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)]

 

87.09                    Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya

                           taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli

                           yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler;

                           bu taşıtların aksam ve parçalar                                                                                 4

 

87.11                    Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli

                           taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler

                           (sepetler hariç)

                           Motor silindir hacmi 250 cm3’ü geçmeyenler                                                           22

                           Motor silindir hacmi 250 cm3’ü geçenler                                                                 37

 

88.02                    Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular

                           dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları                                        0.5

                           [(Yalnız helikopterler ve uçaklar) (Askeri, zirai, yangınla mücadelede

                           kullanılan özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar hariç)]

 

8901.10.10.00.11   18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri                                                          6.7

                           (Denizde seyretmeye mahsus olanlar)

 

8901.10.90.00.11   Yolcu ve gezinti gemileri                                                                                      6.7

                           (Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)

 

89.03                    Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar

                           (Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve

                           kanolar hariç)                                                                                                       8

 

NOT :                  Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir.

 

(3) Sayılı Cetvel

III SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ

 

                                                                                                                                                 Asgari

                                                                                                                             Vergi            Maktu

                                                                                                                                             Vergi Tutarı

G.T.İ.P. NO           Mal İsmi                                                                                  Oranı (%)         (YTL)

2202.10.00.00.13    Kolalı gazozlar                                                                               25                  -

2203.00                 Malttan üretilen biralar                                                                   63.3            0,2380

22.04                     Taze üzüm şarabı (Kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası

                            (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)                                               63.3            1,7500

                            (2204.10 Köpüklü şaraplar ve 2204.30 Diğer üzüm şıraları hariç)

2204.10                 Köpüklü şaraplar                                                                           275.6          11,2120

22.05                     Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle

                            aromalandırılmış)                                                                          275.6          15,6040

                            (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

2205.10.10.00.00    Alkol derecesi hacim itibariyle %18 veya daha az olanlar                      275.6          12,1700

2206.00                 Fermente edilmiş diğer içkiler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı

                            gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente

                            edilmiş içkilerin karışımları ve fermente edilmiş içkilerle alkolsüz

                            içkilerin karışımları                                                                       275.6           1,7500

2205.10.90.00.12    Alkol derecesi hacim itibariyle %22'den fazla olanlar                           275.6          70,9260

2207.20                 Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve

                            damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne

                            olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)                          275.6          70,9260

22.08                     Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre)

                            edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler

                            ve diğer alkollü içecekler                                                                275.6          70,9260

                            [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az

                            olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç , (2208.20, 2208.50,

                            2208.60, 2208.70 ve 2208.90  hariç)]

2208.20                 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen

                            alkollü içkiler                                                                               275.6          51,3660

2208.50                 Cin ve Geneva                                                                              275.6          41,4230

2208.60                 Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)                             275.6          41,4230

2208.60.91.00.00    Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar

                            (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)                      275.6          70,9260

2208.60.99.00.00    Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar

                            (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)                      275.6          70,9260

2208.70                 Likörler                                                                                       275.6          56,9940

2208.90                 Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)                         275.6          70,9260

2208.90.48.00.11    Rakı                                                                                           275.6          35,8480

                            (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

2208.90.71.00.11    Rakı                                                                                           275.6          35,8480

                            (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

 

(B) CETVELİ

                                                                                                                                                 Asgari

                                                                                                                             Vergi            Maktu

                                                                                                                                             Vergi Tutarı

G.T.İ.P. NO           Mal İsmi                                                                                  Oranı (%)         (YTL)

2402.10.00.00.00    Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar                           58             0,0775

2402.20                 Tütün içeren sigaralar                                                                      58             0,0775

 

2402.90.00.00.00    Diğerleri                                                                                        58             0,0775

                            (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık

                            purolar, sigarillolar ve sigaralar)                                                         

2403.10                 İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri

                            içersin içermesin)                                                                            58             0,0775

2403.99.10.00.00    Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün                                                     58             0,0775

 

 

(4) Sayılı Cetvel

IV SAYILI LİSTE

 

                                                                                                                                                 Vergi    

G.T.İ.P. NO          Mal İsmi                                                                                                      Oranı (%)

1604.30                 Havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler                                                              20

3303.00                 Parfümler ve tuvalet suları (3303.00.90.00.11 Kolonyalar hariç)                                  20

33.04                    Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (İlaçlar

                            hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve

                            pedikür müstahzarları                                                                                          20

3305.20.00.00.00    Perma ve defrize müstahzarları                                                                             20

3305.30.00.00.00    Saç Spreyleri                                                                                                     20

                            (Saç Losyonları, boyaları, vb.)

3305.90                 Diğerleri                                                                                                           20

33.07                    Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar, vücut

                            deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler ve tarifenin başka yerinde

                            yer almayan veya belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet

                            müstahzarları, kapalı yerlerde kullanılan müstahzar deodorantlar (parfümlü

                            veya dezenfekte edici vasfı olsun olmasın)                                                               20

                            Traş sabunu, traş köpüğü ve traş kremi                                                                  6.7

4103.90.90.00.11    Diğer hayvanların yaş derileri                                                                               20

                            (Koyun ve kuzuların yaş derileri hariç)

                            [Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

4103.90.90.00.12    Diğer hayvanların kuru derileri                                                                              20      

                            (Koyun ve kuzuların kuru derileri hariç)

                            [Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

4103.90.90.00.13    Diğer hayvanların pikle derileri                                                                             20

                            (Koyun ve kuzuların pikle derileri hariç)

                            [Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

4103.90.90.00.19    Diğerleri                                                                                                           20

                            (Koyun ve kuzu ile keçi ve oğlakların ham postları hariç)

                            [Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

43                        Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri

                            (Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi ve oğlakların postları, kürkleri ve taklit

                            kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç)                  20

49.01                    Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı sayfalar halinde

                            olsun olmasın)                                                                                                   20     

                            (Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre

                            poşetlenerek satılanlar)

49.02                    Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın veya reklam içersin

                            içermesin)                                                                                                         20      

                            (Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre

                            poşetlenerek satılanlar)

                            (Cam seramiğinden sofra ve mutfak eşyası)

7013.10.00.10.00    Sofra ve mutfak işleri için olanlar                                                                          20

                            (Kurşun kristalden ayaklı bardak)

7013.22.10.00.00    El imali olanlar                                                                                                  20

                            (Kurşun kristalden ayaklı bardak)

7013.22.90.00.00    Makine imali olanlar                                                                                           20

                            (Kurşun kristalden el imali bardak)

7013.33.11.00.00    Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış                                                                20

                            (Kurşun kristalden el imali bardak)

7013.33.19.00.00    Diğerleri                                                                                                           20

                            (Kurşun kristalden makine imali bardak)

7013.33.91.00.00    Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış                                                                20

                            (Kurşun kristalden makine imali bardak)

7013.33.99.00.00    Diğerleri                                                                                                           20

                            (Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)

7013.41.10.00.00    El imali olanlar                                                                                                  20

                            (Bardak hariç)

                            (Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)

7013.41.90.00.00    Makine imali olanlar                                                                                           20

                            (Bardak hariç)

                            (Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri işler için

                            diğer cam eşya)

7013.91.10.00.00    El imali olanlar                                                                                                  20

                            (Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri işler için

                            diğer cam eşya)

7013.91.90.00.00    Makine imali olanlar                                                                                           20

71.01                    Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş

                            olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış);

                            tabii inci veya kültür incileri (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla

                            geçici olarak ipliğe dizilmiş)                                                                                20

71.02                    Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış)                      20

                            (Sanayide kullanılanlar hariç)

71.03                    Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (işlenmiş veya

                            tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın)(fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış

                            veya takılmamış); kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar

                            (tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici

                            olarak ipliğe dizilmiş)                                                                                         20

                            (Sanayide kullanılmayan sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli

                            veya yarı kıymetli taşlar)

7104.90.00.00.19    Diğerleri                                                                                                           20

71.05                    Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve pudraları                      20

                            (Sanayide kullanılanlar hariç)

71.16                    Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya

                            (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)                                                      20

8214.20.00.00.00    Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)                                       20

                            (Kaşık, çatal  vb. takım halinde)

215.10.20.00.11     Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar                                                                       20

                            (Tek kaşık, çatal vb.)

8215.91.00.90.11    Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar                                                                       20

84.15                    Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye

                            mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)                    6.7

                             [(Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (Self-contained);

                            8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split sistem); 8415.81.00.90.00

                            Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren

                            bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları); (sivil hava taşıtlarında

                            kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar);

                            8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında

                            kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan,

                            pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan

                            klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil

                            hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına

                            mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar

                            için kullanılmayan klima cihazı)]

84.18                    Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar

                            (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)    6.7     

                            (Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)

8419.11.00.00.00    Gazla çalışan anında su ısıtıcılar                                                                           6.7

                            (Katı yakıtlı)

8419.19.00.00.11    Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)                                                                       6.7

                            (Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan

                            anında veya depolu su ısıtıcıları)

8419.19.00.00.19    Diğerleri                                                                                                           6.7

                            (Çamaşır kurutma makinaları)

8421.12.00.00.11    Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar         6.7

                            (Bulaşık yıkama makinaları)

8422.11.00.00.00    Evlerde kullanılanlar                                                                                           6.7

                            ( Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

8450.11.11.00.00    Çamaşırı önden yüklemeli olanlar                                                                         6.7

                            (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

8450.11.19.00.00    Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar                                                                         6.7

                            (Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

8450.11.90.00.00    Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler                                  6.7

                            (Çamaşır yıkama makinası)

8450.12.00.00.00    Diğer çamaşır makinaları (Santrifüjlü kurutma tertibatl olanlar)                                   6.7

                            (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı

                            olmayan çamaşır yıkama makinası)

8450.19.00.00.11    Elektrikli olanlar                                                                                                6.7

                            (Elektrikli olmayan çamaşır  makinası)

8450.19.00.00.19    Diğerleri                                                                                                           6.7

                            (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)

8451.21.10.00.11    Evlerde kullanılanlar                                                                                           6.7

                            (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)

8451.21.90.00.11    Evlerde kullanılanlar                                                                                           6.7

85.08                    Vakumlu elektrik süpürgeleri                                                                               6.7

                             (Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva ve sebze presleri, vb.;                  

                            et kıyma makinaları vb.)                                                                                      

85.09                    Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik

                            cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)                    6.7

                            (Elektrikli)

8510.10.00.00.00    Traş makinaları                                                                                                 6.7

85.16                    Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi

                            bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli

                            cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç

                            cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları;

                            elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar;

                            elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40

                            Elektrikli ütüler hariç)                                                                                         6.7

8517.11                 Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları                                                                   20

8517.12.00.00.11    Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları                                    20

8517.12.00.00.12    Alıcısı bulunan verici mobil araç (Cellular) telsiz telefon cihazları                               20

8517.12.00.00.13    Alçak güçlü (100 miliwatt'dan küçük) mobil telsiz telefon cihazları                             20

8517.69.31.00.00    Arama, uyarma veya çağırma sistemlerinde kullanılan taşınabilir alıcılar                       20

8517.69.39.00.00    Diğerleri                                                                                                           20

                            (Yalnız amatör telsiz alıcı cihazları)

8517.69.90.90.14    Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü

                            (100 miliwatt dan küçük) telsiz cihazları                                                                 20

8517.69.90.90.15    Alıcısı bulunan verici kablosuz mikrofon cihazları                                                    20

8517.69.90.90.18    Alıcısı bulunan verici amatör telsiz telefon cihazları                                                  20

8517.69.90.90.21    Alıcısı bulunan verici alçak güçlü ve oyuncak telsiz cihazları

                            (gücü 100 miliwatt dan az olanlar)                                                                         20

8517.69.90.90.29    Diğerleri                                                                                                           20      

                            (Yalnız amatör telsiz telefon verici cihazları ve telsiz alarm cihazları)

85.18                    Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş

                            olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar(bir

                            mikrofonla kombine halde olsun olmasın), bir mikrofon ve bir veya

                            daha fazla hoparlör içeren setler; elektrikli ses frekansı yükselteçleri,

                            takım halindeki ses amplikatörleri                                                                         20      

85.19                    Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar                             6.7     

                            (8519.81.81.00.00; 8519.81.85.00.00; 8519.81.95.00.00; 8519.89.90.

                            10.00; 8519.89.90.90.00 hariç)

85.21                    Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın)               6.7

                            (Manyetik bantlar)

8523.29.15.00.13    Kasetli video bantları                                                                                          6.7

                            (Manyetik bantlar)

8523.29.15.00.14    Diğer video bantları                                                                                            6.7

                            (Diğer manyetik bantlar)

8523.29.39.00.13    Kasetli video bantları                                                                                          6.7

                            (Diğer manyetik bantlar)

8523.29.39.00.14    Diğer video bantları                                                                                            6.7

                            (Manyetik olmayan )

8523.40.11.00.11    Lazer diskler                                                                                                     6.7

                            (Manyetik olmayan )                                                                                                   

8523.40.13.00.11    Lazer diskler                                                                                                     6.7

                            (Manyetik olmayan )

8523.40.19.00.11    Lazer diskler                                                                                                     6.7

                            (Otomatik bilgi işlem makinası dışında kullanılanlar)

8523.40.51.00.00    Dijital çok yönlü  diskler (DVD)                                                                          6.7

                            (Dijital çok yönlü olmayan diskler)

8523.40.59.00.00    Diğerleri                                                                                                           6.7

8525.80                 Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kaydedici

                            kameralar [Yalnız 8525.80.11 Üç veya daha fazla kamera tüpü olan

                            televizyon kameralar; 8525.80.19 Televizyon kameraları (8525.80.11

                            pozisyonunda olmayan televizyon kameraları); 8525.80.30.00.00 Dijital kameralar]       20

8526.92                 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları                                                      20

                            (Cep tipi radyo kaset çalar)

8527.12.10.00.00    Analog ve dijital okuma sistemli olanlar                                                                20

                            (Anolog ve dijital okuma sistemli olmayan cep tipi radyo kaset çalar)

8527.12.90.00.00    Diğerleri                                                                                                           20

                            (Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte

                            olan diğer cihazlar)

8527.13.10.00.00    Lazer okuma sistemli olanlar                                                                                20

                            (Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte

                            olan diğer cihazlar)

8527.13.91.00.00    Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar                                            20

                            (Kaset tipi olmayan ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus

                            cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar)

8527.13.99.00.00    Diğerleri                                                                                                           20

                            (Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

8527.19.00.00.00    Diğerleri                                                                                                           6.7

                            (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan

                            türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

8527.21.20.00.00    Lazer okuma sistemli olanlar                                                                                20

                            (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan

                            türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

8527.21.52.00.00    Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar                                            20

                            (Kaset tipi olmayan, sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen

                            motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

8527.21.59.00.00    Diğerleri                                                                                                           20

                            (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan

                            türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

8527.21.70.00.00    Lazer okuma sistemli olanlar                                                                                20

                            (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan

                            türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

8527.21.92.00.00    Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar                                            20

                            (Kaset tipi olmayan, sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu

                            taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

8527.21.98.00.00    Diğerleri                                                                                                           20

                            (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan

                            türde ses kayıt cihazı ile birlikte olmayan radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

8527.29.00.00.00    Diğerleri                                                                                                           20

                            (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

8527.91.11.00.00    Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar                                            6.7

                            (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

8527.91.19.00.00    Diğerleri                                                                                                           6.7

                            (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

8527.91.35.00.00    Lazer okuma sistemli olanlar                                                                                6.7

                            (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

8527.91.91.00.00    Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar                                            6.7

                            (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

8527.91.99.00.00    Diğerleri                                                                                                           6.7

8527.92.10.00.00    Çalar saatli radyolar                                                                                            6.7

                            (Saatli radyolar)

8527.92.90.00.00    Diğerleri                                                                                                           6.7

                            (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

8527.99.00.00.00    Diğerleri                                                                                                           6.7

85.28                    Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar);

                            televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü

                            kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın)                                           6.7

                            (8528.41.00.00.00, 8528.51.00.00.00, 8528.61.00.00.00 hariç)

8543.70.90.00.15    Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control)                                    20

                            (Saat kayışları)

9113.90.80.20.00    İnci, kıymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan mamul olanlar        20

9302.00                 Revolverler ve tabancalar (93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç)                          20

                            (93.03 tarife pozisyonundaki silahlar ve diğer cihazlar ile 93.04 tarife

                            pozisyonundaki yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları hariç)

93.03                    Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar  

                             (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece

                            işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra

                            fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü

                            silahlar, ok-atar tüfekler gibi)                                                                                20

9405.10.50.10.11    Kristal avizeler                                                                                                   20

95.04                    Eğlence merkezleri için oyun eşyası, tilt makinası, bilardo, kumarhane

                            oyunları için özel masalar dahil salon veya masa oyunları ve otomatik bowling

                            oyun ekipmanları                                                                                               20

96.01                    İşlenmiş fil dişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef ve

                            yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden eşya

                            (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil)                                                              20

 

NOT:                    Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir.