TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SIRBİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ALTYAPI PROJELERİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ KONULU ANLAŞMA EK-1’İN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7353

 

Kabul Tarihi: 20/1/2022      

 

MADDE 1- (1) “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Altyapı Projeleri Alanında İş Birliği Konulu Anlaşma Ek-1”in onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.