ÇEVRE KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7410

 

Kabul Tarihi: 10/6/2022      

 

MADDE 1- 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 15- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen baraj, gölet ve diğer depolama tesislerinin maksat oranları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir, değiştirilebilir veya kaldırılabilir.”

MADDE 2- 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Kayseri ilinde aşağıdaki şartları taşıyan yapı kooperatifleriyle sınırlı olmak üzere bu madde hükmü uygulanır.

a) İnşaatların etaplar halinde yapılarak teslim edilmesi,

b) Terkin edilmemiş olması,

c) Yapımı tamamlanan etapta bağımsız bölüm malikine kooperatifçe tahakkuk ettirilen bedelin ödenmiş olması,

ç) Kooperatif tarafından üyeye konutunun tapu devrinin yapılmış olması,

şartlarının birlikte sağlanması halinde; konutun tapu devrinin yapılmasından sonraki dönemler için yapı kooperatifi tarafından yönetim giderleri hariç olmak üzere her ne ad altında olursa olsun yapılmış borçlandırmalar veya bu kapsamda üçüncü şahıslara kooperatif tarafından yapılan alacağın devrine ilişkin işlemler hükümsüzdür.

Birinci fıkra kapsamındaki şartları birlikte sağlayan kişilere karşı yapı kooperatifinin veya bu alacağı devralan üçüncü kişilerin yapı kooperatifi nedeniyle açmış oldukları her türlü alacak veya tazminat davaları ile bu kapsamda yapılan ilamsız icra takipleriyle ilgili olarak; ilgilinin talebi halinde bu davalarda verilen ve henüz kesinleşmemiş mahkeme kararları ile kesinleşen dava ve takiplere dayanılarak başlatılan icra işlemleri, haciz, satış ve tahliye uygulamaları durdurulur. Bu alacaklar kapsamında kesinleşen ilamlara dayanılarak devam eden takipler ile kesinleşen icra takiplerine son verilmesi için birinci fıkra uyarınca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde borcun bulunmadığına dair davanın açıldığına ilişkin belgenin ibraz edilmesi zorunludur; borcun bulunmadığına ilişkin kesinleşen ilamın icra dairesine ibraz edilmesi halinde takip sonlandırılır.”

MADDE 3- 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 12- Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Kocatepe beldesi sınırları içerisinde bulunan 27/7/2004 tarihinden itibaren yapılan kadastro çalışmaları sonucu zilyetlik şartları oluştuğu halde sit alanlarında kalması nedeniyle Hazine adına tespit ve tescili yapılmış taşınmazlardan 1 inci ve 2 nci derece arkeolojik sit alanları dışında kalan sit alanlarındaki taşınmazların kadastro tutanaklarında zilyet veya hak sahibi olarak belirtilen kişilerin veya mirasçılarının, 31/12/2022 tarihine kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birimlerine müracaatları halinde bu birimlerin talebi ile harca tâbi olmadan re’sen ilgilisi adına tescilleri yapılır. Bu hüküm davası devam eden taşınmazların zilyet veya hak sahibi olan kişileri veya kanuni mirasçılarını da kapsar. Bu davalarda karar verilmesine yer olmadığı kararı verilir. Yargılama giderleri ve masrafları hak sahibi olan kişi ve mirasçılarına yüklenir.”

MADDE 4- 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre yönetim birimi/Çevre görevlisi:” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya bu tanımdan sonra gelmek üzere aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.

“Çevre yönetimi hizmeti: Bu Kanun ve Kanuna göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca tesis ve işletmelerin mevzuata uygunluğunun, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının değerlendirildiği ve çevre mühendisleri, çevre yönetim birimleri, çevre danışmanlık firmaları veya Bakanlığın ilgili yönetmelikle belirlediği kişiler tarafından verilen hizmeti,”

“Çevre yönetim birimi: Çevre yönetimi hizmeti vermek üzere tesis veya işletmelerin bünyesinde kurulan birimi,

Çevre danışmanlık firması: Çevre yönetimi hizmeti vermek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen tüzel kişiliği,

İleri atıksu arıtımı: Fiziksel, biyolojik veya kimyasal arıtma gibi klasik yöntemlerle ilgili yönetmeliklerle belirlenen düzeyde arıtılamayan ya da arıtımı mümkün olmayan kirletici maddelerin giderilmesinde kullanılan arıtma işlemini,”

MADDE 5- 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş, (ı) bendinin (4) numaralı alt bendinin başına aşağıdaki cümle eklenmiş ve bentte yer alan “Katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan tanker, gemi ve diğer deniz araçlarından” ibaresi “Yüz elli groston il┠şeklinde değiştirilmiş, (m) bendinde yer alan “çevre yönetim birimini kurmayanlara” ibaresi “çevre yönetimi hizmeti almayanlardan; çevre yönetim birimini kurmayanlara ya da çevre danışmanlık firmalarından hizmet almayanlara” şeklinde, “çevre görevlisi bulundurmayanlara ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan hizmet almayanlara” ibaresi “çevre mühendisi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişiyi bulundurmayanlara” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Boğazlar ve Susurluk Havzası dâhil Marmara Denizi Hidrolojik Havzası’nda ve bu Havza’da yer alan illerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamında bu bentteki ceza iki kat olarak uygulanır.”

“On sekiz (dâhil) grostona kadar olan tanker, gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklı evsel atıksuların, deterjanlı su, köpük, egzoz gazı yıkama sistemi suları vb. yıkama sularının veya katı atıkların denize boşaltılması durumunda 5.000 Türk lirası, on sekiz ilâ elli (dâhil) groston arasında olanlara 10.000 Türk lirası, elli ilâ yüz (dâhil) groston arasında olanlara 20.000 Türk lirası, yüz ilâ yüz elli (dâhil) groston arasında olanlara 30.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır.”

“ğğ) Liman, tersane, gemi bakım-onarım, gemi söküm, yat limanı gibi kıyı tesisi yönetimlerinin; bu Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklere aykırı olarak, kendi yönetim sahaları içerisinde meydana gelen kirliliği yetkili mercilere bildirmemesi halinde kıyı tesis yönetimlerine 25.000 Türk lirası; deniz çöpleri, atıklar ve atıksuların toplanması ve yönetimine ilişkin gerekli tedbirleri almaması halinde bu yönetimlere 25.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır. Bu bentte yer alan idari para cezaları, balıkçı barınaklarına üçte bir oranında uygulanır.

hh) Taraf olunan uluslararası sözleşmelerde ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen kükürt oranından daha fazla kükürt içeren akaryakıtı denizcilik yakıtı olarak kullanan gemi ve diğer deniz vasıtalarından bin (dâhil) grostona kadar olanlar için groston başına 200 Türk lirası, bin ilâ beşbin (dâhil) groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 25 Türk lirası, beşbin grostondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 5 Türk lirası idari para cezası verilir.

ıı) Günlük 1 kilogram veya daha az tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarından, tıbbi atıklarını bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak biriktiren, sınıflandıran, depolayan, taşıyan, ambalajlayan ve bertaraf edenlere 10.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.”

“Bu maddede öngörülen cezalar Özel Çevre Koruma Bölgelerinde iki kat olarak uygulanır.”

MADDE 6- 2872 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına “indirim uygulamaya” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ileri arıtma teknikleri ile arıtılmış atıksuyu yeniden kullanan kuruluşlara, yeniden kullanım oranına göre bu oranı yüzde yüze kadar artırmaya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- 2872 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci cümlesinde yer alan “yönetim birimi kurmak, çevre görevlisi istihdam etmek veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan bu amaçla hizmet satın” ibaresi “yönetimi hizmeti” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- 2872 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 16- Boğazlar ve Susurluk Havzası dâhil Marmara Denizi Hidrolojik Havzası’nda ve bu Havza’da yer alan illerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamında, büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde iş termin planlarını Bakanlığa sunmak ve 3 yıl sonunda da ileri atıksu arıtma tesislerini kurup işletmeye almak zorundadır.

Birinci fıkrada belirtilen sınırlar içerisindeki büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri 11 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen atıksu gelirlerinin yarısını birinci fıkrada belirtilen ileri atıksu arıtma tesislerinin kurulması ve işletilmesinde bu tesisler kurulana kadar kullanılmak üzere ayırmak zorundadır. Ayrılan bu gelirler bu maddede belirtilen amaç dışında kullanılamaz.”

MADDE 9- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dokuzuncu paragrafında yer alan “İmar planlarında” ibaresi “Sanayi alanları, ileri atıksu arıtma tesisleri, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere imar planlarında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 25- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, birden fazla yapı için ruhsat alınarak inşaata başlanmış ve kat irtifakı kurulmuş ancak bir kısmı tamamlanmadan süre nedeni ile ilk ruhsatı hükümsüz hale gelmiş olan parsellerdeki eksik kalan yapılar için; ruhsat eki onaylı statik projesinde deprem güvenliği bakımından yapılması zorunlu olan değişiklikler hariç, yapı projelerinde herhangi bir değişiklik olmaksızın yapılacak yeniden ruhsat başvurularında, ruhsat başvurusunda bulunulan ilgili yapı maliklerinin tamamının muvafakati aranır.”

MADDE 11- 3194 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin birinci cümlesine “yukarıdaki bentlere göre” ibaresinden sonra gelmek üzere “aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 3- Mahalli idarelerin çevre kirliliğini önleyici yatırımlar kapsamında arıtma, geri kazanım; arıtma çamuru işleme ve bertarafı; sıfır atık yönetimi kapsamında atıkların toplama, taşıma hizmetleri, atık işleme, geri kazanım ve bertaraf tesisleri ile mapa ve şamandıraların özel sektör eliyle ve özel hukuka tabi 10 yıldan uzun süreli sözleşmelerle yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilmesi ile bu maddede belirtilen kamu yatırım ve tesislerinden hâlihazırda mevcut bulunanların idamesi, bakımı ve onarımı, yenilenmesi, kapasitesinin artırılması ile modernize edilmesi suretiyle ilave yatırımlarının yaptırılarak işletilmesi, niteliğine göre görevli şirket veya mahalli idarece dönemsel olarak ödenecek işletme hizmet bedeli karşılığında işlet devret modeliyle gerçekleştirilmesi halinde, iş ve işlemler bu Kanundaki usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

Mahalli idarelerin birinci fıkra kapsamındaki toplam yatırım tutarı ve/veya toplam işletme hizmet bedeli 100.000.000 Türk lirasının altındaki projelerine ilişkin ihale ve sözleşme işlemleri için bu Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında yetkilendirme kararı aranmaz. Bu değerin altında kalmak amacıyla projeler bölünemez. Söz konusu projeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylandıktan sonra ihale işlemlerine başlanabilir. Bu tutar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Mahalli idarelere bağlı kuruluşlar, bu madde kapsamındaki projelerini bağlı oldukları mahalli idare üzerinden gerçekleştirirler.

Mahalli idarelerin birinci fıkra kapsamında yap-işlet-devret ve işlet devret modeliyle gerçekleştireceği projeleri ile ilgili yetkilendirme talepleri; yer seçimi ve uygunluğunu da içeren ön yapılabilirlik etüdü, ön proje veya kesin proje, idari şartname ile sözleşme taslağından oluşan proje dokümanlarıyla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından teknik olarak değerlendirildikten sonra yetkilendirme kararı için iletilir.

Görevli şirket, bu maddedeki yatırım ve hizmetlerin tamamlayıcısı veya ilgili olabilecek ticari hizmetleri ve yatırımları, üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesine engel olmayacak şekilde, ihale dokümanında yer alması kaydıyla ve ilgili idarenin onayını almak suretiyle ve söz konusu faaliyetlerden elde edilecek gelirin, taraflarca anlaşılacak oranlarda paylaşılması şartıyla yapabilir. Bu faaliyetler dolayısıyla elde edilecek gelir; ön yapılabilirlik etüdünde projeye etkisi öngörülerek ihale dokümanında yer alması kaydıyla ve ön yapılabilirlik etüdüne uygun olarak şartname ve sözleşmede düzenlenecek esaslar çerçevesinde görevli şirket ile mahalli idare arasında paylaşılır.

Proje sahibi mahalli idareler; proje konusuna, niteliğine ve özelliğine göre toplanan gelirlerden, uygulama sözleşmesinde belirlenen ödeme miktarına karşılık gelen miktarı, Blokajlı Banka Proje Hesabına aktarır. Uygulama sözleşmesindeki ödemeye ilişkin düzenlemeler çerçevesinde Blokajlı Banka Proje Hesabından yalnızca proje kapsamında yapılacak ödemelere ve aktarımlara izin verilir.

Görevli şirketin görevini sözleşmedeki şartlara uygun olarak yerine getirmemesi veya sözleşmede belirlenecek diğer hizmet kusuru hallerinde mahalli idarece yapılacak ödeme kesintileri hariç olmak üzere, mahalli idarenin söz konusu aktarım ve ödemelerini Blokajlı Banka Proje Hesabından yerine getirmemesi durumunda, görevli şirketin usul ve esasları sözleşmede düzenlenecek başvurusu üzerine mahalli idare tarafından ödenmesi gereken tutar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının talebi üzerine, ilgili mahalli idarelerin 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun gereğince genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylarından, aynı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen kesintilerden sonra kalan kısımdan, ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı veya İller Bankası tarafından kesinti yapılarak Blokajlı Banka Proje Hesabına takip eden ayın sonuna kadar aktarılır. Aktarılacak bu tutar, kesintiler düşüldükten sonra ilgili mahalli idareye gönderilecek tutarın %10’unu aşamaz.

Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek tesisler için 30 yıldan az süreli olarak tesis edilecek üst hakları da bağımsız ve sürekli nitelikte kabul edilir.

Bu madde kapsamında yetkilendirme talepleri, yetkilendirme kararı alınması ve ihale sözleşme işlemlerine ilişkin, Blokajlı Banka Proje Hesabına ve yatırım ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi ile diğer hükümlere ilişkin usul ve esaslar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 13- 3996 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 4- Türkiye Çevre Ajansı tarafından, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yer alan depozito düzenlemeleri çerçevesindeki yap-işlet-devret projeleri, bu Kanundaki usul ve esaslara göre gerçekleştirilebilir.

Depozito düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Çevre Ajansınca yatırımı gerçekleştirilen kamu yatırımlarının özel sektör tarafından belirli şartlarla ve 10 yıldan uzun süreli olarak işletilmesi bu Kanundaki usul ve esaslara göre gerçekleştirilebilir.

Bu maddenin uygulanmasına yönelik diğer usul ve esaslar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 14- 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“o) Bina kimlik sertifikası: Bu Kanun kapsamında denetlenerek tamamlanan yapıların teknik ve genel bilgilerine, Bakanlıkça farklı modüllerde yapılan yetkilendirmelerle, hem yapı sahibi ve ilgili vatandaşlarca hem de kamu görevlileri tarafından ulaşılması amacıyla yapıya asılan sertifikayı,”

MADDE 15- 4708 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yetmiş beş yaşını dolduran denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanları, yapı denetim kuruluşu adına, şantiye mahallinde yapının denetimi görevini yürütemezler.”

MADDE 16- 4708 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrasının dördüncü cümlesine “Bu bedele,” ibaresinden sonra gelmek üzere “laboratuvarlara yaptırılacak olan taşıyıcı sisteme ilişkin deneylerden Bakanlıkça belirlenenlerin masrafları dâhil olup,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17- 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bende aşağıdaki alt bent eklenmiş, fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkranın (e) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“2) Betondan numune alınması, laboratuvarda kürlenmesi, deneylerinin yapılması ve raporlanması, izlenmesi ve denetlenmesi süreçlerinde ilgili standartlara ve mevzuata uyulmaması,”

“9) Laboratuvar kuruluşunun, beton deneyine ilişkin Bakanlıkça belirlenen azami fiyatın üzerinde bedel aldığının tespiti,”

“d) Laboratuvar kuruluşuna, beton, hazır beton, beton çelik çubuk ve benzeri yapı malzemesi üreten ve/veya pazarlayan firmalar adına laboratuvar hizmetinde bulunduğunun tespit edilmesi halinde, İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça bir yıl yeni iş almaktan men cezası verilir.”

“2) Laboratuvar kuruluşunun gerçeğe aykırı olarak düzenlediği raporu idarelere veya şahıslara sunduğunun tespit edilmesi,”

“Bakanlıkça 5 inci madde uyarınca elektronik ortamda görevlendirildiği bir yapıda;

a) Yapı denetim kuruluşunca ilgili denetim personeli Bakanlıkça belirlenen sürede görevlendirilerek yapının denetim sorumluluğunun üstlenilmemesi,

b) Denetim sorumluluğu üstlenilen ancak yapı denetim kuruluşundan kaynaklanan nedenlerle Bakanlıkça belirlenen sürede yapı denetim hizmet sözleşmesinin imzalanmaması,

c) Yapı denetim kuruluşunun; izin belgesinin geçici olarak geri alınması, iptal edilmesi, birinci fıkranın (g) bendi uyarınca yeni iş almaktan men cezası alması veya o yapı için Bakanlıkça elektronik ortamda yapılan görevlendirilmesinin kaldırılması durumları hariç olmak üzere yapı denetim hizmet sözleşmesinin yapı denetim kuruluşundan kaynaklı sebeple feshi,

ç) Yapı ruhsatı verildikten sonra, yapı denetim kuruluşunun gerçeğe aykırı beyan veya bilgi/belge vermesi sebebiyle o yapı için hatalı görevlendirme yapıldığının anlaşılması,

hallerinde yapı denetim kuruluşu, Bakanlıkça elektronik ortamda yapılan sıralamadan her bir fiili için 120 güne kadar çıkarılarak yapı denetim kuruluşunun yeni bir işte denetim görevi üstlenmesine izin verilmez. Bu fıkra uyarınca, elektronik ortamda sıralamadan çıkarılan yapı denetim kuruluşunun yeniden sıralamaya girmesi halinde, sıralamadan çıkarılmasına sebebiyet veren yapıda tekrar Bakanlıkça görevlendirilmesi mümkündür. Bu fıkra uyarınca yürütülecek işlemler için birinci fıkranın (h) bendi, üçüncü fıkra, beşinci fıkra, yedinci fıkra, onbeşinci fıkra ve 9 uncu maddenin birinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra uyarınca uygulanan yeni bir işte denetim görevi üstlenilememesine dair işlem yapı denetim kuruluşuna elektronik sistem üzerinden bildirilir. Bu fıkranın yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Yapı denetim kuruluşunun ek 1 inci madde kapsamında Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde yürüttüğü denetimde, ruhsat eki onaylı statik projesine uygun olan ancak ruhsat eki diğer projelere uygun olmayan aykırılıkları tespit etmemesi halinde, yapı denetim kuruluşuna İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce o işe ilişkin aldığı hizmet bedelinin %20’si oranında idari para cezası uygulanır.

Yapı denetim kuruluşunun, ek 1 inci maddeye göre Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde yürüttüğü denetim görevinde;

a) Ruhsat eki onaylı statik projesine uygunsuzluğu tespit etmemesi,

b) Yapısal hasar olduğu halde bu durumu tespit etmemesi,

c) Tespite konu statik projesine uygunsuzluğun ya da hasarın mahallinde olmadığı halde bu yönde tespitte bulunması,

ç) Bakanlıkça belirlenen sürede denetimi yerine getirmemesi,

hallerinde Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun bir yıl süre ile ek 1 inci madde kapsamında yeni bir denetim görevi üstlenmesinin engellenmesine yönelik idari müeyyide Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça uygulanır. Bu fıkra kapsamındaki idari müeyyideler Resmî Gazete’de ilan edilir. Bu fıkra uyarınca yürütülecek işlemler için birinci fıkranın (h) bendi, yedinci fıkra ve 9 uncu maddenin birinci fıkra hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 18- 4708 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına “hizmet bedelinin ödenmesi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “beton deneyine ilişkin laboratuvarca verilen hizmetlerin azami bedeli ve bu bedelin kimin tarafından karşılanacağı,” ibaresi eklenmiş ve fıkrada yer alan “sertifika” ibaresi “bina kimlik sertifikası” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- 4708 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Bitmiş yapıların periyodik olarak denetimi ve hizmet bedeli

EK MADDE 1- Bu Kanun kapsamında denetlenerek bina kimlik sertifikası alan yapılar, sertifikanın asılmasını müteakip beşer yıllık periyotlarla yapı denetim kuruluşlarınca denetlenir. Bu denetimler Bakanlıkça elektronik ortamda belirlenen yapı denetim kuruluşları tarafından yürütülür.

Yapı denetim kuruluşlarına bu madde kapsamında yaptıkları denetimlere dair verdikleri hizmet için ödenecek bedel Bakanlıkça belirlenir.

Yapı denetim kuruluşlarınca bu madde kapsamında periyodik olarak yapılacak denetime ilişkin verilen hizmetin bedeli, 5 inci maddenin altıncı fıkrası uyarınca yapı denetim hizmet bedelinden Bakanlık Döner Sermaye İşletme Hesabına aktarılan Bakanlık payları kullanılarak karşılanır.

Bu madde kapsamında denetim görevini mevzuata uygun şekilde yerine getirmeyen yapı denetim kuruluşları, bu nedenle ortaya çıkacak yapı hasarlarından dolayı denetimi yaptığı tarihten itibaren beş yıl süreyle yapı sahibine karşı sorumludur.

Bu maddeye göre yapılacak denetimle ilgili iş ve işlemler için binaya ve/veya bağımsız bölüme girilmesinin engellenmesi halinde; denetim mahalline ilk gidişte buna dair tutanak tutularak, ikinci gidişte girişi engelleyenlere idari para cezası verileceği ve sonrasında binaya ve/veya bağımsız bölüme kolluk kuvvetleri yardımıyla girileceği hususunda uyarıda bulunulur. İkinci gidişte girişi engelleyenlere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 1.500 Türk lirası idari para cezası verilir. Buna rağmen girişin engellenmesi halinde mülki idare amirinin veya varsa bu konuda yetki devredeceği yardımcısının onayı alınır ve kolluk kuvvetleri yardımıyla binaya ve/veya bağımsız bölüme girilerek denetimle ilgili iş ve işlemler tamamlanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 20- 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- Desteklemelerden yararlanmak için başvuruda bulunduğu hâlde, meri mevzuat uyarınca desteklemelerden yararlanabilmek için ibrazı öngörülen makbuz, fatura ve diğer belgelerin gerçeğe aykırı veya usulsüz olduğu gerekçesiyle desteklemeden yararlandırılmayanlara veya yararlandıkları destekleme tutarları aynı gerekçe ile bu Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca geri alınanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Bakanlığa başvurmaları ve Bakanlık tarafından yapılan incelemede bunların gerçek üretim yaptığının tespit edilmesi hâlinde hak ettikleri destekleme ödemeleri yapılır. Yapılan ödemelere faiz işletilmez, masraf veya ek ödeme adı altında herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak bu hükümden yararlananlardan bu Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde tahsil edilmiş olan faiz, kamu alacaklarının yeniden yapılandırmasını düzenleyen özel kanunlar kapsamında faizler yerine tahsil edilmiş olan ferî alacaklar ile katsayı tutarı ve geç ödeme zamları iade edilir. Bu hüküm yararlandıkları destekleme tutarlarının, aynı gerekçelerle geri alınması yönünde haklarında takip başlatılanlar için de uygulanır ve maddede öngörülen şartların oluşması hâlinde haklarındaki takip işlemlerine son verilir. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra maddenin kapsadığı dönemlere ilişkin olarak haklarında takip başlatılanların, takibe ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığa başvurmaları hâlinde bunlar da madde hükmünden aynı şartlar dâhilinde yararlandırılır. Bu maddeden yararlananlara 23 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca uygulanması öngörülen herhangi bir hak mahrumiyeti uygulanmaz.

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve madde hükümlerinden yararlananların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce destekleme ödemeleri ile ilgili olarak açmış oldukları davalar karşılıklı olarak sonlandırılır ve bu sebeple herhangi bir yargılama gideri ile vekâlet ücreti talep edilemez.

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçenlerin bu ihtilaflarıyla ilgili olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve bu kararlar ile idare aleyhine hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması hâlinde bunlar idareden talep edilemez.”

MADDE 21- 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununun 27 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Bu Kanunun 10 uncu, 11 inci ve 12 nci maddeleri kapsamına giren hak sahibi ailelerden sözleşme aşamasında borcunu peşin olarak ödemek isteyenlere borçlandırma bedeli üzerinden yüzde altmış beş oranında indirim yapılır. Ödemesiz süre içerisindeki işlerde ise borçlandırma bedeli üzerinden yapılacak peşin ödeme indirim oranları yönetmelikte belirtilir.”

MADDE 22- 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeline Ek Ödeme Yapılması Hakkında Kanunun adı “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Kanunu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23- 6083 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (l) Genel Müdürlük faaliyetlerinin gerektirdiği araç, gereç, satın alma, bakım, onarım, yapım, sigorta, kiralama, araştırma, tanıtım, temsil ve eğitim giderleri, yurt dışında yürütülecek proje giderleri, kadastro hizmetlerinin yapılması, yenilenmesi, güncellenmesi ve benzeri her türlü harcama döner sermaye gelirlerinden karşılanabilir.

(2)  Döner sermaye işletmelerinin yönetimi, faaliyet alanları, işleyişi, sermaye kaynakları, her türlü idari ve mali işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının da görüşü alınarak çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

(3)  Döner sermaye işletmesince elde edilecek gelirler bu Kanuna ekli (I) Sayılı Tarife Cetvelinde gösterilmiştir. Tarife Cetvelindeki yöresel katsayılar; il ve ilçelerin coğrafi ve ekonomik durumu, nüfusu, gelişmişlik seviyesi, işlem hacmi ve taşınmazların değeri dikkate alınmak suretiyle Bakanlıkça 0,30-3,00 arasında belirlenir. Tarife Cetvelinde belirlenen döner sermaye hizmet bedeli tutarlarını veya oranlarını yarısına kadar indirmeye veya en fazla üç katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu fıkradaki döner sermaye hizmet bedelleri her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanır. Yeniden değerleme oranı uygulanmış tutarlar her yıl Genel Müdürlük tarafından ilan edilir.

(4)  Döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hizmetler Genel Müdürlük personeline ek görev olarak yaptırıldığı takdirde, döner sermaye gelirlerinden ödenmek üzere, kendilerine (100-300) rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından elde edilecek tutardan, yaptıkları hizmetin özelliğine ve güçlüğüne göre Genel Müdürün onayı ile belirlenecek miktarda aylık ek görev ücreti verilebilir.

(5)  Döner sermaye işletmeleri için kendi kaynaklarından karşılanmak üzere tahsis edilen sermaye miktarı Cumhurbaşkanınca beş katına kadar artırılabilir. Bu suretle artırılan sermaye elde edilen kârlarla karşılanır. Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen kârlar, döner sermaye hizmetlerinde kullanılmak üzere ertesi yılın gelirlerine ilave edilir.

(6)  Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, köy tüzel kişileri ve kalkınma ajanslarının kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle sayılan görevleriyle ilgili yapılacak tapu işlemlerinden ve münhasıran elektronik ortamdaki verilere ilişkin olmak üzere veri paylaşımından döner sermaye ücreti tahsil edilmez. Ayrıca tapu müdürlüklerince gerçekleştirilen her türlü terkin, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan alanlara yapılan her türlü bedelsiz terk ve bağışlama işlemlerinden, Genel Müdürlük birimlerince sebebiyet verilmiş hataların düzeltilmesi işlemlerinden, ilgililerin kusuru olmaksızın nüfus müdürlüğü tarafından resen gerçekleştirilen maddi hataların düzeltilmesi, tamamlanması ve geri alınması işlemleri neticesinde tapuda yapılan kimlik bilgileri düzeltme işlemlerinden, tapu müdürlüklerince resen yapılan işlemlerden, aile konutu şerhi işlemlerinden ve kat irtifakından resen kat mülkiyetine geçiş işlemlerinden döner sermaye ücreti tahsil edilmez. Veri paylaşımına ilişkin protokol veya sözleşmelerde, döner sermaye hizmet bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenebilir.”

MADDE 24- 6083 sayılı Kanuna ekte yer alan (I) Sayılı Tarife Cetveli eklenmiştir.

MADDE 25- 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerlerden, sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alanlar; İstanbul ili, Şile ilçesinde Darlık ve Ömerli Barajlarının yapımından etkilenen Darlık ve Esenceli Mahallelerinin yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesi için Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına resen tescil edilir. Bu alanlarda 3402 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz. Bu alanların tespiti amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir. Bu tespit sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi ise bir ay olarak uygulanır.

(2) Yeni yerleşim yerindeki hak sahipliği, borçlandırma ve takyide ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir.”

MADDE 26- 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının onüçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkranın son cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş; üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesine “kabul edilenlere” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve diğer hak sahiplerine” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “yapım maliyetlerinin” ibaresi “yapım maliyetlerinin/rayiç değerinin” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Açık artırma ile satışı yapılacak payların üzerindeki ve Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde anlaşma yolu ile Bakanlığa, TOKİ’ye veya İdareye bedeli karşılığında devredilen taşınmazların sicilindeki ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakkı gibi haklar, satış sonrasında satış bedeli üzerinde devam eder.”

“Satış işleminin yargı kararı ile iptal edilmesi halinde, Bakanlığın durumu ilgili tapu müdürlüğüne bildirmesi üzerine, satışı yapılan arsa veya arsa payı, satış işleminden sonra üçüncü bir kişiye devredilmemiş veya satıştan önceki malik adına doğrudan tescilini hukuken ve/veya fiilen imkânsız hale getiren bir uygulamaya tabi tutulmamış ise resen eski maliki adına tescil edilir ve satış bedelinin iadesi sağlanıncaya kadar satış bedeli tutarında alıcı lehine kanuni ipotek tesis ve tescil edilir. Yargı kararı ile satış bedelinin eksik hesaplandığı gerekçesi ile hissesi satılan malikin zararının tazmin edilmesi yönünde Bakanlık/İdare aleyhine karar verilmesi durumunda, ödenmesine hükmedilen bedel, Bakanlığın/İdarenin bu konuda kendisine yapacağı bildirim tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde, hisseyi satın alan malik tarafından hissesi satılan eski malike ödenir. Verilen süre içerisinde ödemenin yapılmaması sebebiyle bedelin Bakanlıkça/İdarece ödenmesi halinde, ödenen bedel hisseyi satın alan malikten genel hükümlere göre tahsil edilir.”

“(b) bendi uyarınca yapılacak satın alma ve trampada; Bakanlıkça yapılan satın alma/trampa teklifinin malikçe kabul edilmesi durumunda yapılan anlaşmaya ilişkin bir tutanak düzenlenir ve taraflarca imzalanır. Anlaşmaya konu taşınmaz malın tüm hukuki ve fiili vasıfları ile satın alma bedelini, malikin kimlik bilgilerini ve taşınmazların tapuda tesciline veya terkinine dair kabul beyanlarını da ihtiva eden bu tutanak malikin ferağ beyanı ve tapuda Hazine adına yapılacak tescilin hukuki sebebi sayılır. Taşınmazın Hazine adına tescili veya terkini bu tutanağa istinaden tapu müdürlüğünce resen yapılır.”

MADDE 27- 6306 sayılı Kanunun 6/A maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesine “Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından karşılanmak” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve gerektiğinde kilitli olan kapıları açmak veya açtırmak” ibaresi, fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş, fıkranın mevcut ikinci cümlesinde yer alan “Riskli olarak tespit” ibaresi “Riskli olarak tespit/kabul” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş, altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, yedinci fıkrasının üçüncü cümlesine “borç miktarı oranında” ibaresinden sonra gelmek üzere “birinci dereceden” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın son cümlesine “hesaba yatırılır” ibaresinden sonra gelmek üzere “; hak sahibinin dönüşümden önceki taşınmazının tapu kaydında yer alan ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakkı gibi haklar ve şerhler hak sahibi adına yatırılan taşınmazın bedeli üzerinde devam ettirilir; tapu kaydındaki haklar ve şerhler Bakanlığın talebi üzerine tapu müdürlüğünce resen terkin edilir” ibaresi eklenmiştir.

“Riskli yapı tespiti yapılmasının engellenmesi durumunda güvenliği sağlamak üzere kolluk kuvvetlerinden destek alınarak tespit yapılır. Bakanlık veya idare tarafından, binanın bulunduğu arsanın tehlikeli durumu veya binadaki hasar ve tahribat bakımından acilen boşaltılması ve yıktırılması gerektiği belirlenen binalar riskli yapı olarak kabul edilir.”

“Tahliyeye ilişkin tebligat ikinci fıkrada belirtilen şekilde yapılır. Bu madde uyarınca yapılacak uygulamalarda maliklere, kiracılara ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahiplerine taşınma yardımı yapılabilir.”

“Uygulama yapılacak alandaki taşınmazlar, feshedilmiş sayılan sözleşmelere istinaden tapuda müteahhide devredilmiş ise, uygulama neticesinde meydana gelen yeni taşınmazlar hak sahipliği çalışmaları gözetilerek müteahhide devir yapan eski malikleri adına resen tescil olunur.”

MADDE 28- 6306 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve dokuzuncu fıkrasının (c) bendine “bunların iştirakleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 29- 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “mevzuat hükümleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki hükümler” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” şeklinde değiştirilmiş, fıkranın birinci cümlesine “paylaşması veya satması;” ibaresinden sonra gelmek üzere “fikrî, sınai ve ticari haklara ilişkin mevzuat hükümleri ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve” ibaresi eklenmiş, fıkraya dördüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, fıkranın mevcut altıncı ve yedinci cümleleri yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“İzin bedelinin üst sınırı; her halükarda yerli gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile yabancı gerçek kişiler ve tüzel kişiler için belirlenen pafta başına izin bedelinin 100.000 katı Türk lirasını geçemez.”

“(3) Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamındaki yazılımlar, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi standartları ile uygunluğu sağlanmak amacıyla Bakanlıkça sertifikalandırılır. Sertifika bedelleri Bakanlıkça belirlenir ve Döner Sermaye İşletmesi Birim Fiyat Listesinde her yıl yayımlanır. Sertifikalara ilişkin kapsam, usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

(4)  Coğrafi veri toplayan sensör ve donanımlar ilgililerince Bakanlıkça oluşturulacak elektronik ortama kaydedilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

(5)  Savunma, güvenlik ve istihbarat alanında faaliyet gösteren yazılımlar, sensör ve donanımlar için bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan sertifika ve kayıt zorunluluğu aranmaz.

(6)  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca;

a) Coğrafi Veri İzninin alınmaması durumunda; başvuru için faaliyet sahibine tebliği tarihinden itibaren en az 10 gün süre verilir. Süresi içinde başvurusunu yapmayanların faaliyetleri durdurulur ve izin bedelinin 5 katı tutarında idari para cezası uygulanır. Pafta sınır alanının tespit edilememesi halinde idari para cezası için 1.000 (bin) adet 1/1000’lik pafta üzerinden hesaplama yapılır.

b) Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamındaki yazılımlar için sertifika alınmaması durumunda; 100.000 TL (yüzbin Türk lirası) idari para cezası uygulanır. Cezanın uygulandığı tarihten itibaren 3 ay içinde sertifika alınmaması halinde sertifikasız kullanımın her tespitinde aynı miktarda idari para cezası uygulanır. Bu tutar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

c) İdari para cezası kararları, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kararı veren merci tarafından ilgiliye tebliğ edilir. Cezalar, tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenir. Süresinde ödenmeyen idari para cezaları 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip ve tahsil edilir. İdari para cezasına karşı 30 gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtirazlar zaruret olmayan hallerde evrak üzerinden incelenerek karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen mahkeme kararları kesindir. Cezaların uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.

(7)  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapacakları iş birlikleri kapsamında gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine; Türkiye’ye ait Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması veya satması, veri madenciliği yapması ve yeni veri üretmesi konularında; fikrî, sınai ve ticari haklara ilişkin mevzuat hükümleri ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Bakanlık tarafından lisans verilir. Lisans kapsamında Bakanlıkla paylaşılan verilerin üçüncü şahıslara bedeli karşılığında Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu üzerinden verilmesi durumunda elde edilecek gelirler Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri hizmetlerinde kullanılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırılır. Lisans bedelleri, Bakanlıkça belirlenir ve Döner Sermaye İşletmesi Birim Fiyat Listesinde her yıl yayımlanır. Lisansa ilişkin kapsam, usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

(8)  Bu madde hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına aittir. Gerektiğinde bu yetki, Bakanlıkça; il müdürlüklerine devredilir. Denetimler, Bakanlığın belirlediği denetim usul ve esasları çerçevesinde yapılır.”

MADDE 30- 24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ğ) Bakanlık tarafından Ajansa kullanma izni verilen veya kiralanan, Kıyı Kanunu kapsamındaki devletin hüküm ve tasarrufu altında yer alan alanlarda; mapa ve şamandıra sistemleri kurmak, işletmek, deniz araçlarına atık alım hizmetlerini vermek ve bu hizmetlerin verilmesini sağlamak.”

“(2) Ajans, ihtiyaç hâlinde bu maddede sayılan faaliyetleri özel hukuk tüzel kişiliğini haiz şirketler kurarak gerçekleştirebilir.”

MADDE 31- Bu Kanunun;

a) 15 inci maddesi yayımı tarihinden altı ay sonra,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 32- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

 


(I) SAYILI TARİFE CETVELİ

GENEL İLKELER

Tarife cetvelinde bulunan gösterge, ilave gösterge miktarları ile maktu ve diğer ücretler her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanır. Yeniden değerleme oranı uygulanmış tutarlar her yıl Genel Müdürlük tarafından ilan edilir.

Tapu ve kadastro işlemleri bölümündeki hesaplamalar ve güncelleme sonucu oluşan küsuratlar yuvarlanarak uygulanır.

Döner sermaye ücreti; mevzuatı gereği tapu ve kadastro birimlerince tahakkuk ettirilip tahsil edilen işlem ücretidir.

Döner sermaye ücreti, kanunlardaki özel hükümler saklı olmak kaydıyla işlem talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişilerden, bu kişilerin muafiyetinin bulunması halinde ise işlemin diğer tarafından tahsil edilir.

Bu tarife cetvelindeki döner sermaye ücretlerine katma değer vergisi dâhildir.

TANIMLAR

Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

Döner Sermaye Ücreti:  Bu cetvelde yer alan işlem ücretinden, işlem ücreti ile ilave işlem ücreti toplamından veya maktu olarak belirlenen ücretlerden oluşan miktarı,

Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

Gösterge: Bu satırda gösterilen, döner sermaye ücreti hesabında esas alınan ve her yıl yeniden değerleme oranında artırılan miktarı,

233,00--₺

İlave Gösterge: Bu satırda gösterilen, döner sermaye ücreti hesabında esas alınan ve her yıl yeniden değerleme oranında artırılan ilave miktarı,

32,00--₺

İşlem: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce sunulan her türlü hizmeti,

Kadastro İşlemleri Bölümünde İşlem Ücreti: Ücret sütununda gösterilen miktarın; m² başına, hektar başına, kilometre (km) başına, maktu olarak, yöresel katsayı uygulanarak veya sözleşme bedeline göre hesaplanan ve talebe bağlı işlemlerde hiçbir surette 157,00--₺ den, kontrollük işlemlerinde 278,00--₺ den az olmayan ücreti,

Maktu Ücret (M): Bu cetvelde yer alan ve miktarı sabit olarak (yöresel katsayı ile çarpılmaksızın) belirlenen ücretleri,

Raporlaştırılmış Veri: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşlarına, görsel, işitsel ve yazılı medyaya verilecek olan raporlaştırılmış verileri,

Tapu İşlemleri Bölümünde İlave İşlem Ücreti: Yöresel katsayının ilave gösterge ile çarpımından elde edilen ücreti,

Tapu İşlemleri Bölümünde İşlem Ücreti: Yöresel katsayının gösterge ile çarpımından elde edilen ücreti,

Tapu ve Kadastro Verilerinin Elektronik Ortamda Paylaşımı Hizmetleri: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından üretilen veya arşivlenen, mülkiyet bilgisi ve kişisel veri içermeyen sekizinci bölüm kapsamındaki elektronik ortamda paylaşılan verileri,

Yöresel Katsayı (YK): Yurt içi ve yurt dışı işlemlerinde veya bir işleme özel olarak, tapu ve kadastro işlemleri için Bakanlıkça belirlenen sayısal değeri, ifade eder.

1

TAPU İŞLEMLERİ

1.1

Satış, mal değişim sözleşmeleri, bağış, ölünceye kadar bakma akdi işlemleri;

1.1.1

Kat irtifaklı ve kat mülkiyetli bağımsız bölümlere ilişkin taleplerde;

1.1.1.1

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli bağımsız bölümlere ilişkin tek bir talepte; bağımsız bölüm adedi kadar işlem ücreti, döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

1.1.1.2

Kat irtifaklı, kat mülkiyetli bağımsız bölüm ve diğer vasıftaki taşınmazların birlikte talebinde; 1.1.1.1 ve 1.1.2.1 sıralarında hesaplanan miktarların ayrı ayrı ve diğer vasıftaki taşınmazların, ilave her bir adedi kadar, ilave işlem ücretinin toplamından oluşan miktar, döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

1.1.2

Kat irtifaklı ve kat mülkiyetli olmayan taşınmazlar ve taşınmaz niteliğindeki bağımsız ve sürekli haklara ilişkin taleplerde;

1.1.2.1

Bir adet taşınmaza ilişkin taleplerde; bir adet işlem ücreti, döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

1.1.2.2

Birden fazla taşınmaza ilişkin tek bir talepte; bir adet işlem ücreti ve ilave her bir taşınmaz için hesaplanan ilave işlem ücreti toplamından oluşan miktar, döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

1.1.3

Devre mülke ilişkin; satış, mal değişim sözleşmesi, bağış ve ölünceye kadar bakma akdi işlemleri;

1.1.3.1

Bir adet devre mülke ilişkin taleplerde; bir adet işlem ücreti, döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

1.1.3.2

Birden fazla devre mülke ilişkin tek bir talepte; bir adet işlem ücreti ve ilave her bir devre mülk adedi kadar hesaplanan ilave işlem ücreti toplamından oluşan miktar, döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

1.2

İpotek tesisi işlemi;

1.2.1

Bir adet taşınmaz için ipotek tesisi talebinde; bir adet işlem ücreti, döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

1.2.2

Birden fazla taşınmazın ipotek tesisi talebinde; bir adet işlem ücreti ve ipotek tesis edilen ilave her bir taşınmaz için hesaplanan ilave işlem ücreti toplamından oluşan miktar, döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

1.2.3

İpotek derecelerinin değiştirilmesi, ipotek alacağının temliki ve teminat ilavesinden; her bir işlem için bir adet işlem ücreti, döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

1.3

Satış-ipotek tesisi işlemi;

1.3.1

Bir adet taşınmazda satış ve ipotek tesisinin tek bir talepte yapılması halinde; iki adet işlem ücreti, döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

1.3.2

Birden fazla taşınmazda satış ve ipotek tesisinin tek bir talepte yapılması halinde; satış için hesaplanan toplam işlem ücreti ve ipotek için hesaplanan toplam işlem ücretlerinin toplamından oluşan miktar, döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

1.4

Taksim, ayni sermaye konulması, irtifak hakkı tesisi ve her türlü cins değişikliği taleplerinde; bir adet işlem ücreti ve ilave her bir taşınmaz için ilave işlem ücreti toplamından oluşan miktar, döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

1.5

Kat irtifakı tesisi, doğrudan kat mülkiyeti tesisi ve ferdileşme taleplerinde; bir adet işlem ücreti ve ilave her bir bağımsız bölüm için ilave işlem ücreti toplamından oluşan miktar, döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

1.6

Yetki alanı dışı tapu işlemlerinde; yetki verilen tapu müdürlüğünün yöresel katsayısı esas alınarak hesaplanan işlem ücretinin iki katı, döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

1.7

Yurt dışı tapu işlemlerinde; yurt dışı yöresel katsayı esas alınarak hesaplanan işlem ücretinin dört katı, döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

1.8

Tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı birimlerinde bulunmaları halinde yapılacak mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmelerde; bu işlem için belirlenen yöresel katsayı esas alınarak hesaplanan işlem ücretinin dört katı, döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

1.9

Hatalı bağımsız bölüm veya blok numarası düzeltme talebinde; bir adet işlem ücreti ve düzeltme yapılan ilave her bir bağımsız bölüm veya blok adedi kadar ilave işlem ücreti toplamından oluşan miktar, döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

1.10

Hak sahibinin talebi üzerine kimlik bilgilerinin güncellenmesi için zeminde inceleme yapılması halinde;

1.10.1

Taşınmazda kimlik bilgilerinin güncellenmesi için zeminde inceleme talebinde; maktuen 347,00--₺ döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

1.10.2

Birden fazla taşınmazda kimlik bilgilerinin güncellenmesi için; 1.10.1 sırasında belirtilen miktar ve ilave taşınmaz adedi kadar ilave gösterge toplamından oluşan miktar, döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

1.11

Yabancıların taraf olduğu devir borcu doğuran tapu işlemlerinde; işlem için belirlenen döner sermaye ücretine ek olarak her bir taşınmaz veya bağımsız bölüm başına maktuen 1.090,00--₺ döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

1.12

Suret olarak verilen tapu senedi ve ipotek belgesi için yöresel katsayıya bakılmaksızın belge başına; maktuen 20,00--₺ döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

1.13

Tescilsiz edinim halleri dâhil malik ve kütükte kayıtlı hak sahipleri hariç olmak üzere 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1020’nci maddesi gereğince “ilgisini inanılır kılan” kişilere, aldıkları kayıtları değerleme amaçlı kullananlara ve lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarına verilen kayıt örneklerinde taşınmaz başına, çıkarılacak diğer belge örneklerinden sayfa başına; maktuen 48,00--₺ döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

1.14

Mahkeme kararlarının (kadastro mahkemesi kararları hariç) tescili; kadastro müdürlüklerince tescil bildirimi düzenlenmesi gerekmeyen mahkeme kararlarının tescilinde bir adet işlem ücreti, döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

1.15

DİĞER İŞLEMLER:

Kamulaştırma, devre mülk tesisi, ayırma, ayırma suretiyle taksim, birleştirme, intikal, düzeltme, bağışlamadan rücu, geçici tescil şerhi, şerh edilebileceği kanunlarda açıkça öngörülen hakların tapuya şerhi, deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisap edilen yerlerin tescili, vasiyetnamenin infazı veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisap, dalyan ve voli mahallerin tasarrufi işlemleri, geçici tescil şerhi, eklenti ve teferruat belirtmesi, taşınmaz yükü tesis ve devri işlemleri, yönetim planı değişikliği belirtmesi, haricen yapılan toplu yapı belirtmesi ve tapu sicilinde yapılan diğer işlemlerden bir adet işlem ücreti, döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

 

2

KADASTRO İŞLEMLERİ

A=Taşınmazın yüzölçümü (m² cinsinden)

YÖRESELKATSAYI/MAKTU ÜCRET

 

 

ÜCRET

2.1

Aplikasyon İşlemlerinde Tahsil Edilecek Döner Sermaye Ücreti;

2.1.1

1<A≤1.000 m² arasında olanlardan,

YK

383,00--₺.

2.1.2

1.000<A≤3.000 m² arasında olanlardan,

YK

576,00--₺.

2.1.3

3.000<A≤5.000 m² arasında olanlardan,

YK

1.153,00--₺.

2.1.4

5.000<A≤10.000 m² arasında olanlardan,

YK

1.535,00--₺.

2.1.5

10.000<A≤20.000 m² arasında olanlardan,

YK

2.112,00--₺.

2.1.6

20.000<A≤50.000 m² arasında olanlardan,

YK

2.757,00--₺.

2.1.7

50.000<A≤100.000 m² arasında olanlardan,

YK

3.352,00--₺.

2.1.8

100.000<A≤200.000 m² arasında olanlardan,

YK

3.841,00--₺.

2.1.9

200.000<A≤500.000 m² arasında olanlardan,

YK

4.606,00--₺.

2.1.10

A>500.000 m²’den büyük arazilerde, her 100.000 m² için 2.1.9 sırasında hesaplanan ücrete ilave olarak,

YK

315,00--₺.

2.1.11

İmar parsellerinde hesaplanan döner sermaye ücreti aynen tahsil edilir.

 

 

2.1.12

Kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan döner sermaye ücretinin %50’si tahsil edilir.

 

 

2.1.13

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parselleri ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/ğ maddesi kapsamında kalan kadastro parsellerinden imar parseli için hesaplanan ücretin 0,25’i tahsil edilir.

(*Bu taşınmazların, İmar Kanununun 8/ğ maddesi kapsamında kaldığı, talep sahibince belediyeden alınacak yazının ibrazı ile tevsik edilir.)

 

 

2.2

Cins Değişikliği İşlemlerinde Tahsil Edilecek Döner Sermaye Ücreti;

 

 

2.2.1

Yapısız iken yapılı hâle getirme işlemleri;

 

 

2.2.1.1

1<A≤1.000 m² arasında olanlardan,

YK

630,00--₺.

2.2.1.2

1.000<A≤3.000 m² arasında olanlardan,

YK

870,00--₺.

2.2.1.3

3.000 m²’den büyük olanlarda, her 1.000 m² için, 2.2.1.1 ve 2.2.1.2 sıralarında hesaplanan ücretlerin toplamına ilave olarak,

YK

80,00--₺.

2.2.1.4

Özel Durumlar;

 

 

2.2.1.4.1

İmar parsellerinde hesaplanan döner sermaye ücreti aynen tahsil edilir.

 

 

2.2.1.4.2

Kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan döner sermaye ücretinin %50’si tahsil edilir.

 

 

2.2.1.4.3

Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek döner sermaye ücreti tavanı,

 

2.000,00-₺.

2.2.1.4.4

Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde,

M

340,00--₺.

2.2.1.4.5

Parsel üzerinde birden fazla yapı varsa her yapının kat ilavesi için,

M

160,00--₺.

2.2.1.4.6

Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir kısmı için cins değişikliği talep edilmesi hâlinde, sadece cins değişikliği talebinde bulunulan binaların arsa payına göre hesap edilen tutar, döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

 

 

2.2.1.4.7

Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her bir yapı için ilave tahsil edilecek döner sermaye ücreti,

M

162,00--₺.

2.2.1.4.8

Yaygın kat mülkiyetinin uygulanmadığı hâllerde aynı parsel üzerinde değişik zamanlarda ilave yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde, yeni yapılan her bir bina için,

M

252,00--₺.

2.2.2

Yapılı iken yapısız hâle gelme işlemlerinde; parsel başına maktuen,

M

162,00--₺.

2.2.3

Yapı ile ilgisi olmayan, parselin yalnızca vasfına yönelik cins değişikliği taleplerinde; 2.2.2 sırasındaki ücrete 2.5.1 sırasındaki ücret ilave edilerek elde edilen toplam miktar döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

 

 

2.3

Birleştirme İşlemlerinde Tahsil Edilecek Döner Sermaye Ücreti; (n= birleşen parsel sayısı).

 

 

2.3.1

Taşınmazın yüzölçümüne bakılmaksızın ve yöresel katsayı uygulanmaksızın ((n-1)x349,00--₺) formülü ile hesaplanan miktar, döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

 

 

2.4

İrtifak Hakkı Tesisi ve Terkini İşlemlerinde Tahsil Edilecek Döner Sermaye Ücreti;

 

 

2.4.1

Taşınmazın yüzölçümüne ve yöresel katsayıya bakılmaksızın parsel başına,

M

315,00--₺.

2.5

Parselin Yerinde Gösterilmesi, Ada/Parsel, Adres ile Kuyu, Direk ve Benzeri Tesislerin Hangi Parsel İçerisinde Kaldığının Tespiti İşlemlerinde Tahsil Edilecek Döner Sermaye Ücreti;

 

 

2.5.1

Taşınmazın yüzölçümüne ve yöresel katsayıya bakılmaksızın parsel başına,

M

157,00--₺.

2.5.2

Taşınmazlarda bağımsız bölümün yerinde tespiti işleminde, 

M

157,00--₺.

2.5.3

Aynı malike ait olup, birbirine bitişik birden çok parselin veya aynı parselde bulunan birden çok bağımsız bölümün yerinde gösterilmesi işleminde, ilave olarak birden fazla her parsel/bağımsız bölüm başına,

M

53,00--₺.

2.5.4

Muhdesatın terkini ve muhdesatın cinse taşınması;

 

 

2.5.4.1

Muhdesatın terkini; 2.2.2 sırasındaki ücrete 2.5.1 sırasındaki ücret ilave edilerek elde edilen miktar, döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

 

 

2.5.4.2

Muhdesatın cinse taşınması; 2.2.2 sırasındaki ücrete 2.5.1 sırasındaki ücret ilave edilerek elde edilen miktar, döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

 

 

2.6

Hatalı Bağımsız Bölüm veya Blok Numarası Düzeltme İşlemlerinde Tahsil Edilecek Döner Sermaye Ücreti;  (yöresel katsayı uygulanmaksızın);

 

 

2.6.1

İki bağımsız bölüme kadar hatalı bağımsız bölüm düzeltmesi işlemi için,

M

349,00--₺.

2.6.2

Hatalı bağımsız bölümü bulunan yapının ikiden fazla her bağımsız bölümü için 2.6.1 sırasındaki ücretine ilave olarak adet başına,

M

 

53,00--₺.

2.6.3

Hatalı blok adı veya numarası düzeltilmesinde her bir blok için,

M

349,00--₺.

2.7

Öncelikli Kadastro İşleminde Tahsil Edilecek Döner Sermaye Ücreti;

 

 

2.7.1

3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca yapılacak olan öncelikli kadastro işlemleri, talep edilen yılı içindeki maliyetlere %10 ilave edilerek hesaplanan miktar döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

 

 

2.8

4342 Sayılı Mera Kanunu Uyarınca İhale Sureti ile Yaptırılacak Harita İşlemlerinde Tahsil Edilecek Döner Sermaye Ücreti;

 

 

2.8.1

Harita yapım işlerinde kontrol bedeli olarak harita yapım sözleşme bedelinin %5’i döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

 

 

2.8.2

Merayla ilgili aplikasyon işlemlerinde kontrol bedeli olarak aplikasyon sözleşme bedelinin %10’u döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

 

 

2.8.3

Mera Kanunu kapsamında Genel Müdürlükten hizmet talep edilmesi durumunda; (Yöresel katsayı uygulanmak sureti ile);

 

 

2.8.3.1

Harita yapımı için hektar başına,

YK

172,00--₺.

2.8.3.2

Aplikasyon yapımı için hektar başına,

YK

177,00--₺.

2.8.4

Mera Komisyonlarınca yapılan harita yapımı ile aplikasyon işlerinin kontrolü için;

 

 

2.8.4.1

Aplikasyon işlerinde kontrol bedeli hektar başına,

YK

 42,50--₺.

2.8.4.2

Harita yapım işlemlerinde kontrol bedeli hektar başına,

YK

23,00--₺.

2.9

Kadastral Yol Sınırlarının Belirlenmesi İşlemlerinde Tahsil Edilecek Döner Sermaye Ücreti (Yöresel katsayı uygulanmaksızın);

 

 

2.9.1

10 noktaya kadar, (onuncu nokta dâhil),

M

779,00--₺.

2.9.2

10 noktadan sonra ilave her bir nokta başına,

M

37,00--₺.

2.10

Mahkeme Kararlarının İnfazında Tahsil Edilecek Döner Sermaye Ücreti (kadastro mahkemesi kararları hariç olup, bu işlem için tapu müdürlüğünce ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilmeyecektir); kadastro müdürlükleri tarafından tescil bildirimi düzenlenecek ise,

M

487,00--₺.

2.11

Kontrollük Hizmetlerinde Tahsil Edilecek Döner Sermaye Ücreti (Yöresel katsayı uygulanmak sureti ile); 

 

 

2.11.1

Parselasyon Planlarının Kontrolü;

 

 

2.11.1.1

Parselasyon Planlarının Kontrollük Ücreti Hesabı;

 

 

2.11.1.1.1

Düzenleme sahasının yüzölçümü hangi dilimde kalıyor ise, önceki dilimlerin en üst sınırına kadar kademeli hesaplanıp, bu sınır ile miktar arasındaki yüzölçümü farkı bu dilime ait hektar birim fiyatı ile çarpılarak bulunan değere ilave edilmek suretiyle kademeli olarak hesaplanır. Hesaplanan değer yöresel katsayı ile çarpılarak, döner sermaye ücreti hesaplanır.

 

 

2.11.1.1.2

Parselasyon planlarının kontrolü işlemi, dağıtıma tabi tutulmak suretiyle yapılan uygulamalar sonucu oluşan planların kontrolünü kapsar.

 

 

2.11.1.1.3

Arazi toplulaştırma projesinin bir bütün olarak ihale edildiğinin ve kontrolü talep edilen kısımların aynı sözleşme kapsamı içinde kaldığının tespiti hâlinde sonradan kontrole gelen kısımların kontrollük bedelinin daha önce bedeli tahsil edilen basamağa ilave edilmek suretiyle hesaplanması gerekmektedir.

 

 

2.11.1.2

Taşınmazın yüzölçümü;

 

 

2.11.1.2.1

1<A≤100.000 m² arası olanlar için hektar başına,

YK

498,00--₺.

2.11.1.2.2

100.000<A≤500.000 m² arası olanlar için, 2.11.1.2.1 sırasında hesaplanan ücrete ilave olarak hektar başına,

YK

420,00--₺.

2.11.1.2.3

500.000<A ≤1.000.000 m² arası olanlar için, toplam miktara ilave olarak hektar başına,

YK

368,00--₺.

2.11.1.2.4

1.000.000<A≤1.500.000 m² arası olanlar için, toplam miktara ilave olarak hektar başına,

YK

212,00--₺.

2.11.1.2.5

A>1.500.000 m² olanlarda, toplam miktara ilave olarak hektar başına,

YK

53,00--₺.

2.11.1.2.6

Parselasyon işlemlerinin iptali sonrası mümkün olduğu hallerde yapılacak geriye dönüş işlemlerinde yeni bir uygulama yapılmaksızın kontrole tabi olması durumunda, güncel olarak hesaplanacak kontrollük bedelinin %25’i, döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

 

 

2.11.1.2.7

Geriye dönüş işlemi ile birlikte yeni bir uygulama yapılması durumunda hesaplanacak kontrollük ücretine ilave olarak, 2.11.1.2.6 sırasında hesaplanan miktar döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

 

 

2.11.2

Değişiklik İşlemleri;

 

 

2.11.2.1

Oluşmuş imar parsellerinde yapılan ayırma (birleştirme-ayırma birlikte), yola terk (park, yeşil alan dâhil) ve yoldan ihdas haritalarının kontrolünde yüzölçümü;

 

 

2.11.2.1.1

1<A≤3.000 m² arasında olanlardan,

YK

330,00--₺.

2.11.2.1.2

3.000<A≤5.000 m² arasında olanlardan, her 1.000 m² için 2.11.2.1.1 sırasında hesaplanan ücrete ilave olarak,

YK

104,00--₺.

2.11.2.1.3

5.000<A≤10.000 m² arasında olanlardan, her 1.000 m² için toplam miktara ilave olarak,

YK

78,00--₺.

2.11.2.1.4

10.000<A≤100.000 m² arasında olanlarda, toplam miktara ilave olarak hektar başına,

YK

  66,00--₺.

2.11.2.1.5

100.001 m²’den 200 hektara kadar (200 hektar dâhil) toplam miktara ilave olarak hektar başına, bu sıradaki ücret tahsil edilir. 200 hektar üzeri yüzölçümler hesaplamada dikkate alınmaz.

YK

53,00--₺.

2.11.2.1.6

2.11.2.1 ve 2.11.2.2 sıralarında belirtilen işlemlerin kendi içinde ayrı ayrı veya kendi içinde birkaçının birlikte yapılmış olması hâlinde 2.11.2.1 ve 2.11.2.2 sıralarında belirtilen tarife uygulanır.

 

 

2.11.2.2

Kadastro parsellerinde yapılan ayırma (birleştirme-ayırma birlikte), yola terk (park, yeşil alan dâhil), yoldan ihdas ve sınırlandırma haritaları kontrolünde yüzölçümü;

 

 

2.11.2.2.1

1<A≤20.000 m² arasında olanlardan,

YK

277,50--₺.

2.11.2.2.2

20.000<A≤100.000 m² arasında olanlarda toplam miktara ilave olarak hektar başına,

YK

37,50--₺.

2.11.2.2.3

100.001 m²’den 400 hektara kadar (400 hektar dâhil) toplam miktara ilave olarak hektar başına, bu sıradaki ücret tahsil edilir. 400 hektar üzeri yüzölçümler hesaplamada dikkate alınmaz.

YK

22,50--₺.

2.11.3

Özel Durumlar

 

 

2.11.3.1

2.11.2.1 ve 2.11.2.2 sıralarında ayırma sonucu oluşan parsel sayısı ikiden fazla ise ikiden fazla olan her bir parsel için hesaplanan miktara bu sıradaki ücret eklenir. Elde edilen toplam miktar yöresel katsayı ile çarpılır ve bu suretle elde edilen yeni miktar döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

YK

72,00--₺.

2.11.3.2

2.11.2 sırası altında hesaplanan ücreti, kontrole esas yüzölçümü ilk dilim aralığında kalıyor ise birim fiyatın yöresel katsayıyla çarpımı ile diğer dilimlerde kalıyor ise 2.11.1 sırasındaki gibi hesaplanır.

 

 

2.11.3.3

4342 sayılı Mera Kanunu kapsamındaki taşınmazın tahsis amacı değişikliğine bağlı ifrazında 2.11.2.2 kapsamında hesaplanacak miktarın %25’i döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

 

 

2.11.4

Taş ocaklarına ilişkin haritalar, hâlihazır haritalar, maden sahalarına ilişkin haritalar gibi ilgilileri tarafından yaptırılan ve tescile konu olmayan haritaların tersimat, hesap, kontrol ve onay talepleri kadastro müdürlüğünce dikkate alınmaz. Ancak haritası yapılan alanın sınırları içerisinde kalan kadastro parsellerinin zemin durumu ile birlikte yapılan haritaya işlenmiş olması durumunda yalnızca mülkiyet sınırları yönünden uygunluğunun kontrolüne ilişkin taleplerin karşılanması mümkündür. Bu durumda ruhsat sahası içerisinde kalan parsel yüzölçümleri toplamı üzerinden her bir hektar için (Hax75xYK) formülü ile hesaplanan miktar döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir. (Ha: Hektar)

YK

75,00--₺.

2.11.5

Kamulaştırma Haritalarının Kontrolü

 

 

2.11.5.1

Şeritvaribazlı kamulaştırmalarda (Yöresel katsayı uygulanmaz);

 

 

2.11.5.1.1

Her kilometre için,

M

631,00--₺.

2.11.5.1.2

Şeritvari haritalarda yer kontrol nokta değeri, harita bilgi ve belgeleri km başına,

M

140,00--₺.

2.11.5.1.3

Şeritvari haritalarda bir km’ye kadar birim fiyat aynen alınır. Bir km’yi aşan kısımların kontrollük ücreti orantı yolu ile hesaplanır (Yöresel katsayı dikkate alınmaz).

 

 

2.11.5.2

Hektar bazlı kamulaştırmalarda (Yöresel katsayı uygulanır);

 

 

2.11.5.2.1

Kamulaştırmaya tabi taşınmazın/taşınmazların toplam yüzölçümlerinin her hektarı için bu sıradaki ücret tahsil edilir. Taşınmazın/taşınmazların toplamlarının 100 hektarı aşan kısmı hesaplamalarda dikkate alınmaz.

YK

140,00--₺.

2.11.5.2.2

Hektar bazlı haritalarda yer kontrol nokta değeri, harita bilgi ve belgeleri için hektar başına,

YK

53,00--₺.

2.11.5.2.3

Hektar bazlı haritalarda bir hektara kadar birim fiyat aynen alınır. Bir hektarı aşan kısımların kontrollük ücreti orantı yolu ile hesaplanır.

 

 

2.11.5.2.4

Kamulaştırma Kanunu kapsamında hektar bazlı (şeritvari bazlı kamulaştırma/ kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisi hariç) irtifak hakkı tesisi ve terkininde bu tarife cetvelinin 2.4 sırasındaki tarife uygulanır, ayrıca işlemde kullanılan harita bilgi ve belge bedellerine ilişkin bu tarife cetvelinin 4’üncü bölümündeki tarifeye göre hesaplama yapılır.

 

 

2.11.5.3

4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında kalan taşınmazların tahsis amacı değişikliğine bağlı olarak hektar bazlı kamulaştırmalarda 2.11.5.2 sırasına göre hesaplanacak döner sermaye ücretlerinin %25’i tahsil edilir.

 

 

2.11.6

Mülkiyet Raporu İşlemleri

 

 

2.11.6.1

İmar planına bağlı ayırma ve/veya birleştirme haritaları ile ilgili olarak işlem öncesi mülkiyet raporu talep edilmesi halinde işleme tabi parsel başına,

M

37,00--₺.

2.11.6.2

Parselasyon, toplulaştırma ile hektar bazlı kamulaştırma haritaları ile ilgili olarak işlem öncesi mülkiyet raporu talep edilmesi halinde düzenleme sınırı/kamulaştırma sınırı esas olmak üzere hektar başına (Ha),

M

26,00--₺.

2.11.6.3

Şeritvari kamulaştırma haritaları ile ilgili olarak işlem öncesi mülkiyet raporu talep edilmesi halinde km başına,

M

67,00--₺.

3

DENGELEME HESAP KONTROLLERİ

 

 

3.1

Klasik ağ dengelemesi, uyuşum testleri ve dilim dönüşüm hesabı veya kontrolünde tahsil edilecek döner sermaye ücreti,

M

252,00--₺.

3.2

GNSS yöntemi ile yapılan nokta sıklaştırılması hesabında tahsil edilecek döner sermaye ücreti, nokta başına;

 

 

3.2.1

Ana nirengi noktası adet başına,

M

224,00--₺.

3.2.2

Diğer nirengi noktaları adet başına,

M

88,00--₺.

3.2.3

Poligon noktaları adet başına,

M

37,00--₺.

3.3

GNSS yöntemiyle yapılan nokta sıklaştırılması hesap kontrolünde proje kapsamında tahsil edilecek döner sermaye ücreti, yeni üretilen nokta başına;

 

 

3.3.1

Ana nirengi noktası adet başına,

M

121,00--₺.

3.3.2

Diğer nirengi noktaları adet başına,

M

30,00--₺.

3.3.3

Poligon noktaları adet başına,

M

12,00--₺.

3.3.4

Yükseklik hesabı adet başına,

M

30,00--₺.

3.3.5

Dönüşüm parametresi hesabı veya kontrolü için,

M

150,00--₺.

3.4

Özel Durumlar

 

 

3.4.1

Kadastro müdürlüklerince döner sermaye kontrollük ücretinin tahsil edildiğinin belirtilmesi hâlinde, Genel Müdürlük veya bölge müdürlüğü tarafından tekrar dengeleme hesap kontrol bedeli tahsil edilmeyecektir.

 

 

3.4.2

Aynı proje kapsamında daha önce dengeleme hesap kontrol ücreti ödendiğinin ilgilisi tarafından belgelendirilmesi hâlinde, bu miktar kadastro müdürlüğünce kontrollük hizmetleri bölümünde yer verilen usule göre hesaplanan toplam miktardan düşülür.

 

 

4

BİLGİ VE BELGE TALEPLERİ

 

 

4.1

Teknik Belge Örnekleri (Yöresel Katsayılar Uygulanmaksızın) maktuen;

 

 

4.1.1

Ölçü Krokileri sayfa başına,

M

48,00--₺.

4.1.2

Takeometrik ölçüm karneleri sayfa başına,

M

22,50--₺.

4.1.3

Aplikasyon Krokisi sayfa başına,

M

22,50--₺.

4.1.4

Ebatlı Kroki ve Röperli Kroki sayfa başına,

M

22,50--₺.

4.2

Parsel Köşe Koordinatları; 

 

 

4.2.1

1 ile 500 nokta için nokta başına,

M

4,50--₺.

4.2.2

501 ile 1.000 nokta için nokta başına,

M

    3,75--₺.

4.2.3

1.001 ve daha fazla nokta için nokta başına,

M

1,84--₺.

4.3

Standart Topoğrafik Harita/Standart Topoğrafik Kadastral Pafta Kopyaları maktuen;

 

 

4.3.1

Mat Kopya (50X70),

M

81,00--₺.

4.3.2

Mat Kopya (70X100),

M

    113,00--₺.

4.3.3

Şeffaf Kopya (50X70),

M

113,00--₺.

4.3.4

Şeffaf Kopya (70X100),

M

150,00--₺.

4.3.5

Saydam PVC maktuen;

 

 

4.3.5.1

Bazlı (50X70),

M

502,00--₺.

4.3.5.2

Bazlı (70X100),

M

632,00--₺.

4.3.6

Film maktuen;

 

 

4.3.6.1

Film (50X70),

M

532,00--₺.

4.3.6.2

Film (70X100),

M

680,00--₺.

4.4

Ülke Nirengi Sisteminde Koordinat Değerleri maktuen;

 

 

4.4.1

TUTGA noktası,

M

278,00--₺.

4.4.2

C dereceli noktalar;

 

 

4.4.2.1

C1 derece Ana GPS Ağı (AGA) noktası,

M

278,00--₺.

4.4.2.2

C2 derece Sıklaştırma GPS Ağı (SGA) noktası,

M

162,00--₺.

4.4.2.3

C3 derece Alım İçin Sıklaştırma Ağı (ASN) noktası,

M

122,00--₺.

4.4.2.4

C4 derece poligon noktaları ile poligon bağlanabilen fotogrametrik nokta değerleri,

M

53,00--₺.

4.4.3

ED-50 koordinatlı noktalar;

 

 

4.4.3.1

Ana nirengi noktası (ED-50),

M

104,00--₺.

4.4.3.2

Ara nirengi noktası (ED-50) (dördüncü derece/dizi/fotogrametrik ara ve tamamlayıcı nirengi noktası),

M

53,00--₺.

4.4.4

Dönüşüm ve Yüzey Hesabı Parametreleri

 

 

4.4.4.1

Onaylanmış dönüşüm parametresi (nokta sayısından bağımsız olarak),

M

389,00--₺.

4.4.4.2

Onaylanmış yüzey hesabı parametre değerleri (nokta sayısından bağımsız olarak),

M

523,00--₺.

4.4.5

Nivelman;

 

 

4.4.5.1

Nivelman noktası,

M

53,00--₺.

4.4.5.2

Nirengi ve nivelman kanavaları mat ozalit kopyası,

M

72,00--₺.

 

(Yukarıdaki fiyatlara röper krokileri dâhildir.)

 

 

4.4.6

Sayısal Haritalar maktuen;

 

 

4.4.6.1

Her türlü haritanın (STH, STK) sayısal üretim sonucu elde edilen sayısal değerleri veya mevcut dokümanlardan sayısallaştırma sonucu (raster, vektör) elde edilen sayısal değerlerin standart pafta bedeli,

M

1.048,00--₺.

4.4.6.2

Sayısal arazi modeli verisi (20X20 metre grid aralıklı XYZ formatında) pafta başına,

M

37,50--₺.

4.4.7

Arşiv Hizmetleri

 

 

4.4.7.1

Araştırma ve inceleme yapan Türk ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere araştırma ve incelemeye açılan belgelerin fotokopi, dijital kopya veya mikrofilm şeklindeki kopyalardan maktuen;

 

 

4.4.7.1.1

Belgelerden A4 boyutunda fotokopi çekiminde sayfa başına,

M

 0,30--₺. 

4.4.7.1.2

Belgelerden A3 boyutunda fotokopi çekiminde sayfa başına,

M

0,37--₺. 

4.4.7.1.3

Dijital kopyalarda poz başına,

M

0,37--₺. 

4.4.7.1.4

Talep edilen belgenin APS veya kargo ile gönderilmesi isteniyorsa masrafları ilgilisince ödenir. 

 

  

5

MALVARLIĞI ARAŞTIRMALARI

 

 

5.1

Yazılı belge (çek, senet, alacak belgesi, kira kontratı, icra takip yazısı ve benzeri) ve kimlik ibraz edilmesi hâlinde malvarlığı araştırması yapılan kişi başına,

M

340,00--₺.

 6

VERİ PAYLAŞIMI

 

 

6.1

Genel Müdürlük ile işbu Kanunun 8’inci maddesinin beşinci fıkrasındaki döner sermaye ücreti istisnasının dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları dışındaki kurum ve kuruluşlarla ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında imzalanan, elektronik ortamda veri paylaşımı ile ilgili protokoller kapsamında kurumlar, kuruluşlar ile yapılan veri paylaşımlarında;

 

 

6.1.1

Kamu kurum ve kuruluşlarına, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden verilerin elektronik ortamda çevrim içi olarak verilmesinde;

 

 

6.1.1.1

Tapu sistemindeki her bir sorgulama metodu,

M

0,037--₺.

6.1.2

Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki kurum ve kuruluşlara, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına TAKBİS üzerinden, verilerin elektronik ortamda çevrim içi olarak verilmesinde;

 

 

6.1.2.1

Tapu sistemindeki her bir sorgulama metodu için,

M

      0,90--₺.

6.2

Web Tapu Sistemi üzerinden yapılan veri paylaşımına ilişkin olarak;

Mahkemelerin, Cumhuriyet başsavcılıklarının, icra ve iflas müdürlükleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının görevleriyle ilgili taşınmaz verilerine erişimi, 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile taşınmaza ilişkin konularda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, kendi işleriyle sınırlı olmak üzere,

Protokol/sözleşme düzenlenir. Protokol/sözleşme düzenlemesine ilişkin usul ve esaslar Tapu Sicil Tüzüğü ile veya yönetmelikle belirlenebilir.

 

 

6.2.1

İmzalanan protokollerle web tapu sistemi kullanılarak kendi taşınmazları dışında her bir parsel sorgulamasında, taşınmaz bulunamadı cevabı için,

M

1,50--₺.

6.2.2

İmzalanan protokollerle web tapu sistemi kullanılarak kendi taşınmazları dışında her bir parsel/taşınmaz sorgulaması için olumlu sorgulamalarda parsel/taşınmaz  başına,

M

      7,50--₺.

6.2.3

Tescilsiz edinim halleri dâhil malik ve kütükte kayıtlı hak sahipleri hariç olmak üzere 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1020’nci maddesi gereğince “ilgisini inanılır kılan” kişilere, aldıkları kayıtları değerleme amaçlı kullanan kişilere ve lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarına verilen kayıt veya proje örneklerinde taşınmaz başına,

M

48,00--₺.

7

DİĞER İŞ VE İŞLEMLER (Yöresel Katsayı Uygulanmaksızın);

 

 

7.1

İhale şartnamesi veya ön yeterlilik dokümanı,

M

1.048,00--₺.

7.2

Kalibrasyon ücreti,

M

364,00--₺.

7.3

Elektronik takeometre kiralanması (standart ekipmanı ile birlikte ve sigorta işlemleri yüklenici tarafından karşılanmak suretiyle), günlüğü,

M

262,00--₺.

7.4

GNSS alıcısı (standart ekipmanı ile birlikte ve sigorta işlemleri yüklenici tarafından karşılanmak suretiyle) günlüğü,

M

   517,00--₺.

7.5

Her türlü ölçü, hesap, çizim araştırılması ve kontrolü saat başına,

M

58,00--₺.

7.6

Düşey tarayıcılarla pafta tarama ve bilgisayarda sayısallaştırma;

 

 

7.6.1

Kurum arşivinde mevcut 175 mikron ve daha az kalınlıkta kâğıt, karton veya şeffaf;

 

 

7.6.1.1

Paftanın taranarak teslim edilmesinde pafta bazında,

M

193,00--₺.

7.6.1.2

Paftanın sadece taranmasında adet başına,

M

19,00--₺.

7.6.2

Yukarıdaki tarife Genel Müdürlük arşivinde bulunan paftanın içeriğindeki bilgilerle, tarama bedelini kapsamakta olup, Genel Müdürlük arşivi dışındaki veya Genel Müdürlüğe yapılan işlerde bir adet paftanın taranması hâlinde sadece tarama bedeli tahsil edilecektir.

 

 

7.7

Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Bürolarına/Lisanslı Aracılık Faaliyetlerini Yürütecek Aracılara Uygulanacak Fiyatlar;

 

 

7.7.1

Lisans belgesi veya kimlik belgesi,

M

1.090,00--₺.

7.7.2

Kaşe bedeli,

M

389,00--₺.

7.7.3

Eğitim bedeli (saat başına),

M

109,00--₺.

7.7.4

Kadastro müdürlüklerince lisanslı büro veya aracılık sözleşme bedelinin %5’i oranında bilgi ve belge bedeli, döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

 

 

7.7.5

Tescile tabi yapılan işlemlerin kadastro müdürlüklerince kontrollerinde lisanslı büro sözleşme bedelinin %5’i oranında kontrollük bedeli, döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

 

 

7.8

Proje ve danışmanlık hizmetleri ile kiraya verilen her türlü üretim araç ve gereçlerinden proje veya danışmanlık hizmeti bedeli veya sözleşme bedelinin %10’u oranında döner sermaye ücreti tahsil edilir.

 

 

7.9

Gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları, görsel, işitsel ve yazılı medyaya verilecek olan yabancılara ilişkin raporlaştırılmış veriler;

 

 

7.9.1

Talep edilen ayrıntılı raporlaştırılmış veriler elektronik ortamda istenmesi halinde ilk sayfa için maktuen 11,00--₺.; ilave sayfalar için sayfa başına,

M

6,00--₺.

7.9.2

Talep edilen ayrıntılı raporlaştırılmış veriler kâğıt ortamında (A4) istenmesi halinde ilk sayfa için maktuen 11,00--₺.; ilave sayfalar için sayfa başına,

M

7,50--₺.

8

TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA PAYLAŞIMI HİZMETLERİ

 

 

8.1

Bu başlık altındaki veriler, günlük 10 sorgulamaya kadar ücretsiz olarak kullanıma sunulur.

 

 

8.1.1

Taslak Koordinatlı Geometri: Sistem tarafından hassasiyeti düşürülen coğrafi koordinatlı görsel geometri,

 

 

8.1.2

Parsel Taslak koordinatlı geometrisi,

 

 

8.1.3

Parsel Tanımlayıcı Bilgileri: Taşınmaz kimlik numarası, il, ilçe, mahalle, ada, parsel, pafta, parsel niteliği, parsel alanı, mevkii, zemin tipi (ana taşınmaz, KM/Kİ), bağımsız bölüm sayısı,

 

 

8.1.4

Yapı taslak koordinatlı geometrisi, taslak koordinatlı 3D bina modeli,

 

 

8.1.5

İrtifak taslak koordinatlı geometrisi,

 

 

8.2

8.1 sırası kapsamındaki verilerin aylık sorgulama aboneliği;

 

 

8.2.1

100 adet sorgulama kontörü,

M

68,00--₺.

8.2.2

200 adet sorgulama kontörü,

M

112,00--₺.

8.2.3

500 adet sorgulama kontörü,

M

218,00--₺.

8.2.4

1.000 adet sorgulama kontörü,

M

517,00--₺.

8.2.5

Sınırsız sorgulama aboneliği; 8.2.4 sırasındaki ücrete ilave olarak, sorgulama başına, 

M

0,37--₺.

8.3

Onaysız coğrafi koordinatlı parsel geometrisi;

 

 

8.3.1

Protokol veya abonelik olmaksızın, tapu ve kadastro bilgi sistemi (TAKBİS) üzerinden verilerin elektronik ortamda çevrim içi olarak paylaşımlarında,

M

33,00--₺.

8.3.2

Genel Müdürlükle kamu kurum ve kuruluşları arasında imzalanan, elektronik ortamda veri paylaşımı protokolleri kapsamında, servisler üzerinden veri paylaşımlarında,

M

3,00--₺.

8.3.3

Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki kurum ve kuruluşlara kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına tapu ve kadastro bilgi sistemi (TAKBİS) üzerinden verilerin elektronik ortamda çevrim içi olarak veri paylaşımlarında,

M

33,00--₺.

8.4

Bağımsız bölüm 2D taslak koordinatlı geometri ve temel özellikleri (bağımsız bölüm nitelik, 2D taslak koordinatlı geometri);

 

 

8.4.1

Protokol veya abonelik olmaksızın, tapu ve kadastro bilgi sistemi (TAKBİS) üzerinden verilerin elektronik ortamda çevrim içi olarak paylaşımlarında,

M

22,00--₺.

8.4.2

Genel Müdürlükle kamu kurum ve kuruluşları arasında imzalanan, elektronik ortamda veri paylaşımı protokolleri kapsamında, servisler üzerinden veri paylaşımlarında,

M

9,00--₺.

8.4.3

Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki kurum ve kuruluşlara, tapu ve kadastro bilgi sistemi (TAKBİS) üzerinden verilerin elektronik ortamda çevrim içi olarak paylaşımlarında,

M

15,00--₺.

8.4.4

1.000’den fazla sorgulama için toplu abonelik taleplerinde sorgu başına,

M

15,00--₺.

8.5

Üç boyutlu bağımsız bölüm planı;

 

 

8.5.1

Protokol veya abonelik olmaksızın, tapu ve kadastro bilgi sistemi (TAKBİS) üzerinden verilerin elektronik ortamda çevrim içi olarak paylaşımlarında,

M

22,00--₺.

8.5.2

Genel Müdürlükle kamu kurum ve kuruluşları arasında imzalanan, elektronik ortamda veri paylaşımı protokolleri kapsamında, servisler üzerinden veri paylaşımlarında,

M

9,00--₺.

8.5.3

Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki kurum ve kuruluşlara, tapu ve kadastro bilgi sistemi (TAKBİS) üzerinden verilerin elektronik ortamda çevrim içi olarak paylaşımlarında,

M

15,00--₺.

8.5.4

1.000’den fazla sorgulama için toplu abonelik taleplerinde sorgu başına,

M

15,00--₺.

8.6

Bağımsız bölüm kat planı raster verisi;

 

 

8.6.1

Protokol veya abonelik olmaksızın, tapu ve kadastro bilgi sistemi (TAKBİS) üzerinden verilerin elektronik ortamda çevrim içi olarak paylaşımlarında,

M

22,00--₺.

8.6.2

Genel Müdürlükle kamu kurum ve kuruluşları arasında imzalanan, elektronik ortamda veri paylaşımı protokolleri kapsamında, servisler üzerinden veri paylaşımlarında,

M

9,00--₺.

8.6.3

Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki kurum ve kuruluşlara, tapu ve kadastro bilgi sistemi (TAKBİS) üzerinden verilerin elektronik ortamda çevrim içi olarak paylaşımlarında,

M

15,00--₺.

8.6.4

1.000’den fazla sorgulama için toplu abonelik taleplerinde sorgu başına,

M

15,00--₺.

8.7

RAPORLAR:

 

 

8.7.1

Onaylı parsel teknik belge raporu ve sayısal verileri;

 

 

8.7.1.1

Protokol veya abonelik olmaksızın, tapu ve kadastro bilgi sistemi (TAKBİS) üzerinden verilerin elektronik ortamda çevrim içi olarak paylaşımlarında nokta başına,

M

4,50--₺.

8.7.1.2

Genel Müdürlükle kamu kurum ve kuruluşları arasında imzalanan, elektronik ortamda veri paylaşımı protokolleri kapsamında, servisler üzerinden veri paylaşımlarında nokta başına,

M

1,50--₺.

8.7.1.3

Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki kurum ve kuruluşlara, tapu ve kadastro bilgi sistemi (TAKBİS) üzerinden verilerin elektronik ortamda çevrim içi olarak paylaşımlarında nokta başına,

M

3,00--₺.

8.7.1.4

1.000’den fazla sorgulama için toplu abonelik taleplerinde nokta başına,

M

3,00--₺.

8.7.2

Ana taşınmaz satış analiz raporu;

 

 

8.7.2.1

Protokol veya abonelik olmaksızın, tapu ve kadastro bilgi sistemi (TAKBİS) üzerinden verilerin elektronik ortamda çevrim içi olarak paylaşımlarında,

M

150,00--₺.

8.7.2.2

Genel Müdürlükle kamu kurum ve kuruluşları arasında imzalanan, elektronik ortamda veri paylaşımı protokolleri kapsamında, servisler üzerinden veri paylaşımlarında,

M

60,00--₺.

8.7.2.3

Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki kurum ve kuruluşlara, tapu ve kadastro bilgi sistemi (TAKBİS) üzerinden verilerin elektronik ortamda çevrim içi olarak paylaşımlarında,

M

88,00--₺.

8.7.2.4

1.000’den fazla sorgulama için toplu abonelik taleplerinde sorgu başına,

M

88,00--₺.

8.7.3

Bağımsız bölüm satış analiz raporu;

 

 

8.7.3.1

Protokol veya abonelik olmaksızın, tapu ve kadastro bilgi sistemi (TAKBİS) üzerinden verilerin elektronik ortamda çevrim içi olarak veri paylaşımlarında,

M

150,00--₺.

8.7.3.2

Genel Müdürlükle kamu kurum ve kuruluşları arasında imzalanan, elektronik ortamda veri paylaşımı protokolleri kapsamında, servisler üzerinden veri paylaşımlarında,

M

60,00--₺.

8.7.3.3

Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki kurum ve kuruluşlara, tapu ve kadastro bilgi sistemi (TAKBİS) üzerinden verilerin elektronik ortamda çevrim içi olarak paylaşımlarında,

M

88,00--₺.

8.7.3.4

1.000’den fazla sorgulama için toplu abonelik taleplerinde sorgu başına,

M

88,00--₺.

9

Harita Kadastro Mühendislik Hizmetlerine Yönelik Danışmanlık Talepleri:

 

 

9.1

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, talebe bağlı olarak, istenilen sayıda danışmanı bir veya birden fazla projede görevlendirebilir. Görevlendirilen personelin, konaklama, iaşe ve ibate dâhil tüm giderleri talep sahibi tarafından karşılanmak kaydıyla, bu hizmet için personel başına, günlük tahsil edilecek döner sermaye ücreti,

M

890,00--₺.

10

Bu cetvelde bulunmayan Harita, Harita Bilgileri ve İlişkili hizmetlerden; Genel Müdürlüğün üyesi bulunduğu Bakanlıklar Arası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu (BHİKPK) tarafından ya da benzer ulusal organizasyonlar tarafından belirlenen ürün/hizmet maliyet fiyatlarına meri mevzuatla belirlenen vergi ve paylar eklenerek elde edilen tutar döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.