SES VE GAZ Fİ­ŞE­Ğİ ATA­Bİ­LEN Sİ­LAH­LAR

HAK­KIN­DA KA­NUN

 

Kanun No. 5729

 

Kabul Tarihi: 23/1/2008      

 

Amaç ve kapsam

MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nu­nun ama­cı, ses ve gaz fi­şe­ği ata­bi­len si­lah­la­rın ni­te­lik­le­ri, ima­li, it­ha­li, ih­ra­cı, sa­tı­şı, edi­nil­me­si, bu­lun­du­rul­ma­sı ve ta­şın­ma­sı hak­kın­da­ki usul ve esas­lar ile bun­lar­la il­gi­li izin, ka­yıt ve tes­cil iş­lem­le­ri­ni dü­zen­le­mek­tir.

(2) Bu Ka­nun­da ge­çen ses ve gaz fi­şe­ği atan si­lah; ku­ru­sı­kı si­lah ola­rak da ta­bir edi­len ses ve gaz fi­şe­ği ata­bi­len si­lah­la­rı ifa­de eder.

İmal, it­hal ve ih­raç

MAD­DE 2- (1) Bu Ka­nun kap­sa­mı­na gi­ren si­lah­la­rın ima­li Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı­nın iz­ni­ne ta­bi­dir.

(2) Bu Ka­nun kap­sa­mın­da­ki si­lah­la­rın 10/7/1953 ta­rih­li ve 6136 sa­yı­lı Ateş­li Si­lah­lar ve Bı­çak­lar ile Di­ğer Alet­ler Hak­kın­da Ka­nun hü­küm­le­ri­ne ta­bi si­lah vas­fı­na dö­nüş­tü­rü­le­me­ye­cek ve üze­rin­de 6136 sa­yı­lı Ka­nun hü­küm­le­ri­ne ta­bi si­lah­lar­dan rengi ve şekli belirtilerek açıkça ayırt edil­me­si­ni sağ­la­yan bir işa­ret ta­şı­ya­cak şekil­de üre­til­me­si zo­run­lu­dur. Bu zo­run­lu­luk­lar it­ha­lat­ta da ara­nır.

(3) Bu Ka­nun kap­sa­mın­da­ki si­lah­la­rın it­hal ve ih­raç iş­lem­le­ri, ge­nel hü­küm­le­re gö­re ye­ri­ne ge­ti­ri­lir. An­cak bun­la­rın it­ha­lin­de, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ile Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı­nın uy­gun gö­rü­şü ara­nır.

Ta­şın­ma­sı, sa­tı­şı ve nak­li

MAD­DE 3- (1) Bu Ka­nun kap­sa­mı­na gi­ren si­lah­la­rın;

a) Ta­şın­ma­sı,

b) Ateş­li si­lah­lar­la iş­le­nen ve­ya 6136 sa­yı­lı Ka­nun kap­sa­mı­na gi­ren suç­lar­dan do­la­yı hü­küm­lü bu­lu­nan­lar ile kas­ten iş­le­nen bir suç­tan do­la­yı bir yıl ve­ya da­ha faz­la sü­rey­le ha­pis ce­za­sı­na mahkûm olan­la­ra ve­ya on­se­kiz ya­şın­dan kü­çük­le­re sa­tıl­ma­sı,

c) Yö­net­me­lik­te be­lir­len­miş esas ve usul­le­re ay­kı­rı ola­rak imal edil­miş olan­la­rının sa­tıl­ma­sı,

ya­sak­tır.

(2) Bu si­lah­la­rın sa­tı­şı, mer­mi ve­ya av mal­ze­me­si ya da yiv­siz tüf­ek sa­tı­şı yap­mak için ruh­sat­lan­dı­rıl­mış yer­ler­ce ya­pı­lır. Bu si­lah­la­rı sa­tan ba­yi­ler­le, baş­ka­la­rı­na sa­tan ve­ya dev­re­den­le­rin ya da baş­ka­la­rın­dan sa­tın alan ve­ya dev­ra­lan­la­rın bir ay için­de Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğın­dan ala­cak­la­rı sa­bı­ka kay­dıy­la bir­lik­te ma­hallî mül­ki ami­re bil­di­rim­de bu­lun­ma­la­rı zo­run­lu­dur.

(3) Söz ko­nu­su si­lah­lar, an­cak her an kul­la­nı­ma el­ve­riş­li ol­ma­ya­cak ve ko­lay ula­şıl­ma­ya­cak şekil­de, boş ola­rak ku­tu içe­ri­sin­de nak­le­di­le­bi­lir­ler. Bu si­lah­la­rın be­lir­ti­len şekil ve şart­la­rın dı­şın­da nak­le­dil­me­si ta­şı­ma ola­rak ka­bul edi­lir.

 (4) Ses ve gaz fişeği atan silahların ve üretici firmaların isim, marka veya alâmetleri kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımı yapılamaz. Bu silahların kullanılmasını özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenlenemez.

Ce­za hü­küm­le­ri

MAD­DE 4- (1) Bu Ka­nun kap­sa­mın­da­ki si­lah­la­rı yet­ki­li mer­ci­ler­den izin al­ma­­dan ve­ya 6136 sa­yı­lı Ka­nun hü­küm­le­ri­ne ta­bi si­lah vas­fı­na dö­nüş­tü­rü­le­cek şekil­de imal eden­ler veya satanlar bir yıl­dan üç yı­la ka­dar ha­pis ve yüz gün­den beş­yüz gü­ne ka­dar ad­li pa­ra ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lır.

(2) Bu Ka­nu­nun 3 ün­cü mad­de­sin­in birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarındaki ya­sak­la­ra ay­kı­rı dav­ra­nış­ta bu­lu­nan­la­ra beş­yüz Ye­ni Türk Li­ra­sı, dördüncü fıkrasındaki yasaklara aykırı davranışta bulunanlara beşbin Yeni Türk Lirası ida­rî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir. Ay­rı­ca bu si­lah­la­rın mül­ki­ye­ti­nin ka­mu­ya ge­çi­ril­me­si­ne ka­rar ve­ri­lir.

(3) Bu Ka­nun kap­sa­mı­na gi­ren si­lah­la­rı, yö­net­me­lik­te be­lir­len­miş esas ve usul­le­re ay­kı­rı ola­rak imal eden­le­re beş­bin Ye­ni Türk Li­ra­sın­dan yir­mi­bin Ye­ni Türk Li­ra­sı­na ka­dar ida­rî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir. Bu fi­i­lin tek­ra­rı ha­lin­de ida­rî pa­ra ce­za­sı­nın iki ka­tı­na ka­rar ve­ri­lir.

(4) Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re ida­rî pa­ra ce­za­sı­na ve mül­ki­ye­tin ka­mu­ya ge­çi­ril­me­si­ne ka­rar ver­me­ye ma­hallî mül­ki amir yet­ki­li­dir.

Yö­net­me­lik

MAD­DE 5- (1) Bu Ka­nun kap­sa­mı­na gi­ren si­lah­la­rın imal, it­hal, ih­raç, bu­lun­dur­ma, na­kil, sa­tış ve­ya edi­nil­me­si­ne iliş­kin usul ve esas­lar ile bun­lar­la il­gi­li izin, ka­yıt ve tes­cil iş­lem­le­ri Dış Ti­ca­ret Müs­te­şar­lı­ğı­nın bağ­lı ol­du­ğu Ba­kan­lı­ğın gö­rü­şü alın­mak su­re­tiy­le İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ile Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğın­ca al­tı ay için­de müş­te­re­ken çı­ka­rı­la­cak yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.

Ge­çi­ci hü­küm­ler

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nun kap­sa­mı­na gi­ren si­lah­la­rı el­le­rin­de bu­lun­du­ran­lar, yö­net­me­li­ğin yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren bir yıl için­de mül­ki amir­li­ğe bil­di­rim­de bu­lun­ma­la­rı hâlin­de, hak­la­rın­da ce­zai ta­ki­bat ya­pıl­maz.

(2) Bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­te üre­tim yap­mak­ta olan­la­rın, bu Ka­nun­la be­lir­le­nen esas ve usul­le­re gö­re ge­rek­li izin­le­ri, yö­net­me­li­ğin yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren al­tı ay için­de al­ma­la­rı zo­run­lu­dur. Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ne uy­gun ola­rak üre­tim ya­pıl­ma­sı kay­dıy­la yet­ki­li ma­kam­lar­dan izin ala­rak ta­ban­ca ve­ya yiv­siz tü­fek üre­ti­mi ya­pan­la­rın, bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­ri­he ka­dar, üret­tik­le­ri her tür­lü mo­del ve tip ku­ru­sı­kı si­la­hın mik­ta­rı­nı yet­ki­li ma­kam­la­ra bil­dir­me­le­ri şar­tı ile bu Ka­nun kap­sa­mın­da­ki si­lah­la­rı üret­mek için ay­rı­ca izin al­ma­la­rı zo­run­lu de­ğil­dir.

(3) Bu Ka­nun kap­sa­mı­na gi­ren si­lah­la­rın it­ha­lat ve ih­ra­cı­nı ya­pan­la­rın, bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­ri­he ka­dar olan it­hal ve ih­raç mik­ta­rı­nı al­tı ay için­de yet­ki­li ma­kam­la­ra bil­dir­me­le­ri zo­run­lu­dur.

 (4) Be­lir­ti­len sü­re­ler için­de bil­di­rim­de bu­lun­ma­yan­lar ve ge­rek­li izin­le­ri al­ma­yan­lar bu Ka­nu­nun 4 ün­cü mad­de­si­ne gö­re ce­za­lan­dı­rı­lır.

Yü­rür­lük

MAD­DE 6- (1) Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer

Yü­rüt­me

MAD­DE 7- (1) Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.