T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

   29 Eylül 2000     CUMA

Sayı : 24185

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kanun Hükmünde Kararname
KHK/623 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
 
Yönetmelik
— İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 

Kanun Hükmünde Kararname

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Hükmünde Kararname

 

    Karar Sayısı : KHK/623
    Tapu ve Kadastro GenelMüdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda değişiklik yapılması; 29/6/2000 tarihli ve 4588 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 28/9/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
    Madde 1 —
26/9/1984 tarihli ve 3045 sayılı Tapu ve Kadastro GenelMüdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiştirilerekKabulü Hakkında Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
    “Ek Madde 3 —Zorunlu deprem sigortasına tabi binalarla ilgili tapu tescil işlemlerinde aranacak belgeler ile uygulama usul ve esasları Tapu ve Kadastro GenelMüdürlüğü ile Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından müştereken belirlenir.”
    Geçici Madde 1 —
25/11/1999 tarihli ve 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına DairKanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesine göre binalarla ilgili tapu tescil işlemleri ve diğer işlemlerde zorunlu deprem sigortasının yaptırılmış ve priminin ödenmiş olduğunun belgelenmesi zorunluluğu bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay süreyle uygulanmaz.
    Madde 2 —
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    Madde 3 —
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

M. BOSTANCIOĞLU

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

DevletBakanı V.

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

Y. YALOVA

M. İ. TALAY

DevletBakanı V.

DevletBakanı

DevletBakanı V.

Devlet Bakanı V.

A. K. TANRIKULU

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

DevletBakanı V.

AdaletBakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî EğitimBakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Prof. Dr. T. TOSKAY

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı V.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

OrmanBakanı

Çevre Bakanı

 

 

 
—— • ——
Yönetmelik
 
    Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik
 
    MADDE 1 —
2/9/1999 tarihli ve 23804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"Geçici Madde 1 —Elektrik enerjisi sıkıntısının bulunduğu aciliyet arz eden durumlarda, sıkıntının umumi hayata müessir etkilerinin giderilmesine yönelik olmak koşuluyla, elektrik üretim ve iletimiyle görevli kamu kurum ve kuruluşları tarafından, mülkiyeti özel sektöre ait mobil ve yüzer elektrik santrallerinden geçici şekilde elektrik alınmasına ihtiyaç duyulduğu ve bu husus Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca belgelendiği takdirde, bu santrallerin konumlanacağı alanlara ait imar planları hazırlanarak onay için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na sunulur. Bakanlık tarafından uygun görülen imar planları 15 gün içinde onaylanır. Tesislerin mimari, statik ve tesisat avan projelerine göre inşaat ruhsatları 15 gün içinde ilgili idare tarafından verilir."
    Yürürlük
    MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    Yürütme
    MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.