T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

    5 Ekim  2000     PERŞEMBE

Sayı : 24191

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
Kanun Hükmünde Kararnameler
KHK/626 Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
KHK/629 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 
Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi
— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Cumhur ERSÜMER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S.GÜREL’e, Devlet
Bakanı Fikret ÜNLܒnün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
Bakanlar Kurulu Kararı
2000/1236 Çeşitli Tarım Ürünlerinin Desteklenmesi, İç Talebin Karşılanmasıyla Birlikte Üreticilerin Fiyat Hareketlerinden Korunması Amacıyla Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri ve Tarımsal KİT’lere Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar
 
Yönetmelikler
— Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı İhale Yönetmeliği
— Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi Yönetmeliğinin 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
— Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
—
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği

 

4 Ekim 2000 Tarihli ve 24190 Mükerer Sayılı Resmî Gazete'de; KHK/610, 613, 616, 617, 618,

 619, 624 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Yayımlanmıştır.

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kanun Hükmünde Kararnameler

Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair
Kanun Hükmünde Kararname

      Karar Sayısı : KHK/626

 

—— • ——
 

—— • ——

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T. C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

4 Ekim 2000

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-17787

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

  
“Il Foro Formentor” konulu konferansa katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Ekim 2000 tarihinde İspanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Cumhur ERSÜMER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Bülent ECEVİT
Başbakan

—————

            TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

4 Ekim 2000

        39-06-251-2000-779

 

 

BAŞBAKANLIĞA

  
İLGİ : 4 Ekim 2000 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17787 sayılı yazınız.
  
“Il Foro Formentor” konulu konferansa katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Ekim 2000 tarihinde İspanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Cumhur ERSÜMER’in vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T. C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

4 Ekim 2000

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-17788

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

  
“Il Foro Formentor” konulu konferansa katılmak üzere, 5 Ekim 2000 tarihinde İspanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in dönüşüne kadar; DevletBakanlığına, Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒnün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Bülent ECEVİT
Başbakan

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

4 Ekim 2000

39-06-252-2000-780

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4 Ekim 2000 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17788 sayılı yazınız.
“Il Foro Formentor” konulu konferansa katılmak üzere, 5 Ekim 2000 tarihinde İspanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in dönüşüne kadar; Devlet
Bakanlığına, Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒnün vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Bakanlar Kurulu Kararı

    Karar Sayısı : 2000/1236

—— • ——

 Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından:

 

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri
 
Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
 
Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 

MADDE 1 — 8/10/1996 tarihli ve 22781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin, madde başlığı ile birlikte birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kurucularda, Sorumlu Müdür ve Grup Sorumlularında Aranacak Şartlar

Madde 6 — Kuruluş açacak veya açılmış bir kuruluşu devir alacak olan kişilerde, sorumlu müdür ve grup sorumlularında aşağıdaki şartlar aranır:"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (A/a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri, (A/b) bendinin (1) inci alt bendi ve (A/c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (E) bendine (a) alt bendi eklenmiştir.

"a) Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde,

1) Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, Eğitimi ve Psikolojisi alanlarından birinde 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,

2) Yüksek Öğrenim Kurumlarının Okul Öncesi Eğitimi ve Anaokulu Öğretmenliği Lisans ve Önlisans programlarından mezun olmak,"

"b) Çocuk Kulüplerinde,

1) Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, Eğitimi ve Psikolojisi alanlarından birinde 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,"

"c) Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüplerinin bir arada açılması halinde Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, Eğitimi ve Psikolojisi alanlarından birinde 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak."

"E-a) Kurucu ve kuruluşlarda görev alacak personelde, çağdaş ve Atatürk İlke ve Devrimlerine uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak sade bir kılık kıyafette olma şartı aranır."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin (b) bendine (1) inci alt bentden sonra gelmek üzere aşağıdaki (2) numaralı bent eklenmiş ve diğer bent numaraları teselsül ettirilmiştir.

"2) Atatürk İlke ve Devrimlerine uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak sade bir kılık kıyafette olma şartına uymadığı tespit edilenler,"

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Sorumlu Müdür olarak görev yapanların kazanılmış hakları görevlerine devam ettikleri sürece saklıdır."

Yürürlük

MADDE 6 — Bu Yönetmelik, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 105 inci maddesine göre Sayıştay görüşü alındıktan sonra Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

 

Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma
 
Sandığı İhale Yönetmeliği

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Esaslar

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Sandığın, her türlü alım, satım, yapım, onarım, kira, taşıma, hizmet, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve diğer ihale işleri ile satın alınacak veya tamir edilecek her türlü malın muayene, satın alma, yeterlik, ihale, teknik, muayene, kabul ve emanet komisyonlarının kuruluşu, işleyişi, üyelerinin görev ve sorumlulukları bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 21/3/2000 tarihli ve 23996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinin 18/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İlkeler

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır.

Başka başka istekliler tarafından karşılanması mutat olan muhtelif işler bir eksiltmede toplanamaz. Ancak, ihalelerin ayrı ayrı yapılacağı açıklanmak suretiyle ilanları bir arada yapılabilir.

Bu Yönetmelikte yazılı hadlerden yararlanmak amacıyla ihale konusunu oluşturan işler kısımlara bölünemez. Ancak, istekli çıkmadığı takdirde, alım şekillerini değiştirecek mahiyette olmamak üzere önemli işlerin kısımlara ayrılması mümkündür.

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır.

Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış olan ve gerekli olduğu halde imar durumu, tip yapılarda tatbikat, diğerlerinde avan projeleri, bunlara dayalı keşifleri bulunmayan ve zemin etütleri yapılmamış yapım işlerinde ihaleye çıkılamaz. Ancak, arsa temin edilmesi, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı, bina ve benzeri mahiyetteki inşaatlar dışındaki ihalelerde aranmaz.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Bakan : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

Sandık : Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığını,

Başkan : Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı

Başkanını,

Merkez Yönetim Kurulu : Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Merkez Yönetim Kurulunu,

Komisyon : Sandıkta oluşturulan Satınalma, İhale, Emanet, Yeterlik, Muayene ve Kabul ve Teknik Komisyonlarını,

Alım, Satım: Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri, hizmet ve hakların alım ve satımını,

Hizmet: Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli personel istihdamı hariç olmak üzere, gerçek veya tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma, sondaj, imalat, prototip imalat, istikşaf, etüt, harita, plan, proje, kontrollük, müşavirlik, temizlik ve benzeri her türlü hizmetleri,

Yapım: Her türlü inşaat, ihzarat, imalat, sondaj, zemin etüdü, tesisat, onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme, yenileştirme ve montaj işlerini,

Kira: Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiralanmasını veya kiraya verilmesini,

Trampa ve Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi: Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Kanununun trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilmiş işlemleri,

Taşıma: Yükleme, taşıma, boşaltma, depolama ve bunlara ilişkin ambalaj işlerini,

Tahmin Edilen Bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini veya yapım işlerinde keşif bedelini,

Uygun Bedel: Artırmalarda, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğini, eksiltmelerde tahmin edilen bedeli geçmemek üzere teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenini, bedel tahmini yapılamayan ihalelerde teklif edilen bedellerin uygun görülenini,

İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

İhale: Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve şartlarla işin istekliler arasında seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,

Müteahhit: Üzerine ihale yapılan istekli veya isteklileri,

Müşteri: Artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri,

Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri,

Sözleşme: Sandık ile müteahhit veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

ifade eder.

İhale ve Parasal Tutarları Artırma Yetkisi

Madde 5 — Bu Yönetmelikte belirtilen işleri yaptırmaya ve ihaleye, Sandık Muhasebe Yönetmeliği gereğince yıllık bütçelerle tespit edilen ödeme limitleri dahilinde Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Merkez Yönetim Kurulu yetkisini Sandık Başkanına devredebilir.

13 üncü madde ile 42 nci maddenin (a ) bendinde belirtilen miktarlar, Genel Bütçe Kanununda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi için belirlenen miktarın bir önceki yıla göre artış oranı kadar, 45 inci maddede belirtilen miktar Genel Bütçe Kanununda, 2886 sayılı Kanunun 81/a maddesi için belirlenen miktarın bir önceki yıla göre artış oranı kadar artırarak belirlemeye Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.

Bu Yönetmelikte geçen parasal tutarlardan, 17 nci maddede belirtilen miktar, Genel Bütçe Kanununda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi için belirlenen miktar kadardır.

İhaleye Katılabilme Şartları

Madde 6 — Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

İhaleye Katılamayacak Olanlar

Madde 7 — Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

a) Sandık Başkanı,

b) Merkez Yönetim Kurulu ve Sandığın diğer kurul üyeleri,

c) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

d) Bu maddenin (a), (b) ve ( c) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (İkinci derece dahil) kan ve sıhrî hısımları ile ortakları, (Bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç)

e) Bu Yönetmelik ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile diğer kanun ve yönetmeliklerdeki hükümler gereğince, geçici veya sürekli olarak kamu kurum ve kuruluşları ile Kurum ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

Şartnameler

Madde 8 — İhale konusu işlerin her türlü özelliklerini belirten teknik ve idari şartname ve ekleri Sandık Başkanlığı tarafından hazırlanır. Ancak, ihale konusu makine ve teçhizat alımı, yapımı, onarımı, arsa ve bina alım satımı, kiralanması ise teknik ve idari şartname ihtiyaç duyulduğunda diğer kamu kurumları ve üniversitelerin teknik elemanları ile işbirliği halinde hazırlanır. Gerektiğinde bu kurumların elemanlarının harcırahları Sandık tarafından ödenir.

Bu şartnamelerde, işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka, genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur:

a) İşin niteliği, nevi ve miktarı,

b) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve üzerlerinde mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde, tapu kayıtlarına göre yeri, sınırı, yüz ölçümü, varsa ada ve parsel numarası ve o günkü durumu,

c) Sandığın, Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbest olduğu,

d) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları, muayene usul ve şekilleri,

e) Ödeme yeri şartları ile avans verilip verilemeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

f) Vergi, resim ve harçlarla, sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

g) Gerekirse tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,

h) İşe başlama ve işi tamamlama günü, gecikme halinde alınacak cezalar,

ı) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler,

i) İşin süresinden önce yapılmasında ve tamamlanmasında fayda görülen hallerde erken bitirme primi verilmesi gerekiyorsa bunun miktarı ve ödeme şekli,

j) Yabancı memleketlerden ithali gereken malzemelere ait dövizin ne şekilde sağlanacağı,

k) İhale konusu işin Sandığın muvafakati dışında devredilemeyeceği,

l) Sözleşmenin feshi halinde uygulanacak hükümler,

m) İhale kararının karar tarihinden itibaren 20 takvim günü içinde Sandıkça onaylanacağı veya iptal edileceği,

n) Sözleşme konusu işlerin, malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklikler sebebiyle ödeme yapılacaksa, fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

o) İhtilafların çözüm şekli ve yeri,

ö) Süre uzatımı verilecek haller ve şartlar.

Şartname Genel Esasları

Madde 9 — Merkez Yönetim Kurulu;

a) Tip şartnamelerin genel ve ortak esaslarını belirlemeye,

b) Şartnamelere konulmak üzere bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde sayılan hususlarla ilgili veya bunlar dışındaki konularda genel esasları tespit etmeye,

yetkilidir.

 

İKİNCİ KISIM

İhale İşlemleri

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İhaleye Hazırlık

 

Tahmin Edilen Bedelin Tespiti

Madde 10 — Tahmin edilen bedel Sandıkça tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar; belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale komisyonlarınca tahkik ettirilir.

Ancak, yapım işlerinde bu işler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili dairelerce tespit edilmiş birim fiyatları varsa bunlar uygulanır.

Bedelin Tahmin Edilememesi

Madde 11 — Sınai ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda veya konunun özelliği itibariyle lüzum görülen hallerde Bakanın onayı alınmak suretiyle bedel tahmini yapılmadan kapalı teklif usulüyle ihale yapılabilir.

Onay Belgesi

Madde 12 — İhale konusu olan işin özelliği, nev’i, miktarı, tahmin edilen bedeli, ödeneğinin olduğu, ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı, varsa proje numarası, avans ve fiyat farkı verilecekse şartları, Sandık Başkanlığınca düzenlenecek onay ile tespit edilir.

Onay belgesinde ayrıca şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir. Şartname ve ekleri bedelsiz görülebilir.

İhale Komisyonları

Madde 13 — İhale işleri Sandıkta oluşturulan İhale Komisyonları tarafından yürütülür.

İhale komisyonu: İdari ve Mali İşler Amirinin Başkanlığında, Sandık Başkanının belirleyeceği unvanlı iki Sandık personeli ile Hukuk Müşavirinden oluşur.

Sandıkta, 1,5 Milyar TL' ye kadar olan ve bu Yönetmeliğin 42 nci maddesinin (a) bendinde belirtilen pazarlık usulü ile yapılacak işlerin ihalesini yapmak üzere İdari Mali İşler Amirinin Başkanlığında, Sandık Başkanı tarafından belirlenecek üç Sandık personelinden oluşacak "Alım-Satım Komisyonu" kurulur.

İdari ve Mali İşler Amirinin izinli, raporlu veya başka bir yerde görevli bulunması hallerinde, İdari ve Mali İşler Amir Yardımcısı başkanlık görevini üstlenir.

İhale veya alım- satımın konusu makine ve teçhizat alımı, yapım- onarım, arsa ve bina alım satımı, kiralanması olduğunda Teknik Komisyon oluşturulur. İdarede teknik değerlendirme yapacak eleman bulunmaması halinde Teknik Komisyon diğer kamu kurumları personelinden oluşturulur. Teknik Komisyon teknik değerlendirmelerinde teknik şartnameye uymayan tekliflerin, hangi hususlarda uymadığını açık, mukayeseli olarak raporlarında belirtir.

Onay belgesini imzalayan, komisyonu kuran ve ihale kararını onaylayan makamlarda bulunanlar ihale veya alım - satım komisyonlarına başkan veya üye olarak katılamaz.

Komisyonlara yardımcı olmak, karara katılmamak üzere yeteri kadar memur ve daktilograf görevlendirilir.

Komisyon Çalışmaları

Madde 14 — İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludurlar.

İhale İşlem Dosyasının Düzenlenmesi

Madde 15 — İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi, varsa tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, varsa projesi, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur.

Şartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartların bulunduğu anlaşıldığı takdirde komisyonlar ilgili üniteye şartnameleri düzelttirmek üzere ihaleyi erteler. Bu durumda ihale yeniden düzenlenecek şartnameye ve Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca yapılacak ilana göre yürütülür.

İsteklilerde Aranacak Nitelikler ve İstenecek Belgeler

Madde 16 — Sandıkça ihalelerin en elverişli şartlarda sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, isteklilerde belirli mali ve teknik yeterlik ve nitelikler aranabilir. Bunları tespite yarayan belgelerin neler olduğu şartnamelerde gösterilir. İstekliler şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zorundadırlar.

Yapım işleriyle her türlü etüt, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetlerine ait ihalelerde, isteklilerde aranacak niteliklerin ve istenecek belgelerin neler olacağı, ne şekilde ve kimlerce verileceği, müteahhit sicillerine ilişkin işlemler ve yeterlik komisyonlarının kuruluş ve çalışma esasları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı uygulamalarına göre yürütülür.

İhalenin İlanı

Madde 17 — İlanın kaç gazetede veya hangi mutat vasıta ile yapılacağına Sandık Başkanlığı karar verir.

Tahmin edilen bedeli 6 Milyar TL'ye kadar olan ihale konusu işler günlük gazete ve sair mutat vasıtalar ile ihale tarihinden en az 10 gün önce ilan edilir. İşin özelliğine göre, ihale konusu işler yurt dışındaki mutat vasıtalarla da ilan edilebilir.

Yönetmeliğin 42 nci maddesinin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen işler ile tahmin edilen bedeli 6 Milyar TL'den fazla olan ihale konusu işler ikinci fıkraya göre yapılan ilanlardan başka, tirajı göz önüne alınarak ili Basın İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde ihale tarihinden en az 10 gün önce ilan edilir. Tahmin edilen bedeli 6 Milyarın üç katını aşan ihale konusu işler bir kez de ihale tarihinden en az 10 gün önce Resmi Gazete'de ilan edilir.

Pazarlık veya emanet usulü ile yapılacak diğer ihale konusu işlerde ise Sandık ilan yapıp yapmamakta serbesttir.

İlanlarda Bulunması Gerekli Hususlar

Madde 18 — İlanlarda;

a) İhale konusu işin niteliği, yeri ve miktarı,

b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,

c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,

e) İsteklilerde aranılan belgelerin neler olduğu,

f) Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalelerde tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği,

g) Sandığın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya kısmen yapmakta serbest olduğu,

hususlarının belirtilmesi gereklidir.

Şartname ve Eklerinde Değişiklik Halinde İlan

Madde 19 — İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş aynı şekilde yeniden ilan olunur.

İlanın Uygun Olmaması

Madde 20 — Yönetmeliğin 17 ve 18 inci maddelerindeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

İhalenin Tatil Gününe Rastlaması

Madde 21 — İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa, ihale tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

Tekliflerin Açılma Zamanı

Madde 22 — Tekliflerin açılma zamanı, Sandığın çalışma saati içinde olmak üzere tespit edilir. Açılma zamanı için, posta, telgraf, telefon veya Türkiye Radyo ve Televizyon idarelerinin saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur.

Geçici Teminat

Madde 23 — İsteklilerden ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % 3’ü oranında geçici teminat alınır. Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca yapılacak ihalelerde geçici teminat teklif edilen bedelin % 3’ünden az olamaz.

Resmi kurumlardan yapılacak alımlar ile pazarlık usulü ile yapılacak alımlarda geçici teminat alıp almamak ihale makamının takdirine bağlıdır.

Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

Madde 24 — Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk parası,

b) Bankaların usulüne göre verecekleri teminat mektupları,

c) Devlet Tahvilleri, Hazine Kefaletini Haiz Tahviller ve Hazine Bonoları,

d) Birinci derecede ve sırada ipoteğe müsait gayrimenkuller.

Bankalarca verilen teminat mektupları ve ipotekler dışındaki teminatların, istekliler tarafından Sandık veznesine veya Sandık namına bir bankaya makbuz karşılığı yatırılması mecburi olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra Sandık Veznesine teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

Her ne sebeple olursa olsun Sandıkça alınan teminatlar başkalarınca haczedilemez ve üzerlerine ihtiyatı tedbir konulamaz.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları

 

Uygun Bedelin Tespiti

Madde 25 — Artırmalarda uygun bedel, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

Eksiltmelerde uygun bedel, tahmin edilen bedeli geçmemek şartıyla teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir.

Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, bedel tahmini yapılmışsa uygun bedel, teklif edilen bedellerden tahmin edilen bedeli geçmemek şartıyla tercihe layık görüleni, bedel tahmini yapılmamışsa uygun bedel, teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir.

Tercih gerekçeleri kararlarda belirtilir. Tercih gerekçeleri; ihale konusu işin teknik özellikleri, benzeri geçmiş ihalelerdeki başarı derecesi, kalite farkı, teslim şartları, garanti süresi, yedek parça ve servis imkanları gibi sair hususlardır.

Yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek azami indirim miktar veya oranların tespitinde, Devlet İhale Kanununun 28 inci maddesinin son fıkrası uyarınca Resmi Gazete' de yayımlanan tebliğ hükümleri uygulanır.

İhaleyi Yapıp Yapmamakta Sandığın Serbest Olması

Madde 26 — Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararları kesindir.

Kararlarda Belirtilmesi Gereken Hususlar

Madde 27 — İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.

Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine, hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. Ayrıca, ihale ilanında veya şartnamelerde istenilen belgelerin tamamlanmış olup olmadıklarını gösterir mukayese cetveli karara eklenir.

Kararlar en az üç nüsha halinde düzenlenerek karar defterine yıllar itibariyle tarih ve sayı verilmek suretiyle işlenir.

İhale Kararının Onaylanması veya İptal Edilmesi

Madde 28 — İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ihale yetkilisi tarafından, karar tarihinden itibaren 20 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

İhale yetkilisi tarafından karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi

Madde 29 — Onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde üzerine ihale yapılana veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7 nci gün kararın istekliye tebliği tarihi sayılır. Bu tebliğ ile üzerine ihale yapılan veya vekili, geçici teminatı kat’i teminata yükseltmeye ve gerekli olan hallerde 15 gün içinde yazılı sözleşme yapmaya davet olunur.

Zam ve İndirim Teklifleri

Madde 30 — Teklifler verildikten sonra bu Yönetmelikte yazılı haller dışında zam ve indirim teklifleri kabul edilmez.

İhalede Hazır Bulunmayan İstekliler

Madde 31 — İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usulleri

 

İhale Usulleri

Madde 32 — Bu Yönetmeliğin 1inci maddesinde yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır:

a) Kapalı teklif usulü,

b) Pazarlık usulü.

İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı bu Yönetmelik hükümlerine uyularak Sandıkça tespit edilir.

İhalelerde Kapalı Teklif Usulünün Esas Olduğu

Madde 33 — Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yazılı işlere ilişkin ihalelerde tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü esastır.

Ancak, 42 nci maddesinde belirtilen işler pazarlık usulüyle 60 ıncı maddesinde belirtilen işler ise mutemet eliyle yapılabilir.

Kapalı Teklif Usulünde Tekliflerin Hazırlanması

Madde 34 — Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak ihale dışı bırakılır.

Tekliflerin Verilmesi

Madde 35 — Teklifler ilanda belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Dış Zarfların Açılması

Madde 36 — Tekliflerin açılma saati gelince kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı araştırılır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine yazılır.

Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarflar açılmayarak, başkaca bir işlem yapılmadan diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

İç Zarfların Açılması

Madde 37 — Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırasıyla açılarak teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeler tarafından imzalanır.

Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

İhale Sonucunun Karara Bağlanması

Madde 38 — Bu Yönetmeliğin 37 nci maddesi gereğince kabul edilen teklifler incelenerek;

a) İhalenin yapıldığı, ancak ihale yetkilisinin onayına bağlı kaldığı,

b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre ön görülmemiş ise ihalenin 15 günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı,

c) İhalenin yapılmadığı,

hususlarından birisine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.

Tekliflerin Aynı Olması

Madde 39 — Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde bu oturumda aynı teklifte bulunan isteklilerin hazır bulunması halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedel teklif edene ihale yapılır. Şayet aynı fiyatı teklif eden isteklilerden birisi bu oturumda hazır bulunuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyatı teklif eden bir kaç isteklinin oturumda hazır bulunmaması veya hazır bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerin de aynı olması halinde, ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır.

İhalenin Yapılamaması

Madde 40 — Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı, istekli sayısının üçten az olduğu veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır.

Pazarlık Usulünde İhale

Madde 41 — Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında belirtilir.

Pazarlık Usulü İle Yapılabilecek İşler

Madde 42 — Aşağıda yazılı bulunan;

a) Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde sayılan işlerden azami miktarı 1,5 Milyar TL'yi geçmeyen ve süreklilik göstermeyen işler,

b) Önceden tespiti mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele olarak yapılması gerekip, kapalı teklif usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler, bakım ve onarım, her çeşit araç ve gerecin servislerine yaptırılacak periyodik bakım ve onarımlar, yedek parça ve lastik alımları,

c) Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre ihalenin yapılmaması veya sözleşmenin bozulması nedeniyle yeniden yapılacak ihalelerin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre içindeki acil ihtiyaç maddelerinin alımı,

d) İl Değer Tespit Komisyonu tarafından tespit edilen ve Bakanlıkça uygun bulunan rayiç bedelden fazla olmamak üzere Sandığa gayrı menkul kiralanması,

e) İl Değer Tespit Komisyonu tarafından tespit edilen ve Bakanlıkça uygun görülen rayiç değerden az olmamak üzere; Sandığın müştereken veya iştirak halinde sahibi bulunduğu taşınmaz mallardaki paylarının diğer pay sahipleri paydaşlara kiraya verilmesi, kullanışlarının özelliği, Sandığa faydalı olması veya aciliyeti sebebiyle kapalı teklif usulü ile ihalesi uygun görülmeyen Sandığın özel mülkiyetindeki taşınır veya taşınmaz malların kiraya verilmesi, trampası ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile Sandığın hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi,

pazarlık suretiyle yapılabilir.

Yukarıda belirtilen işler için şartname düzenlenmesi, tahmini bedel tespiti, teminat alınması ve sözleşme yapılması; (d) ve (e) bentlerinde belirtilen işlerde teminat alınması zorunlu değildir. Ancak, (d) ve (e) bentlerinde belirtilen işlerde bu Yönetmeliğin 17 nci ve 18 inci maddelerine göre ilan verilmesi zorunludur

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sözleşme

 

İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

Madde 43 — Bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler Sandık adına ihale yetkilisi tarafından imza edilir.

Bu Yönetmelikte belirtilen özel hallerde sözleşme yapılması zorunlu değildir.

Kesin Teminat

Madde 44 — Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. Şayet geçici teminatı varsa bu miktara tamamlattırılır.

Müteahhit veya müşterinin bu zorunluluğa uymaması halinde, ihtara veya hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir.

Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Yapım İşlerinde Kesin Teminat

Madde 45 — Tahmin edilen bedeli 7,5 Milyarı aşan etüt, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetleri ile yapım işlerinde alınmış bulunan geçici teminat kesin teminata çevrilir. Kesin teminatın geri kalanı müteahhidin hakedişlerine karşı verilecek paralardan % 10 alıkonularak kesin teminat tutarına çıkarılır.

Müteahhit isterse teminat olarak kabul edilecek kıymetler üzerinden kesin teminat da verebilir.

Keşfin ve sözleşmenin dışında kalmış fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerle, değişken fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde kesin teminat, artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek bedel oranında artırılır.

Kesin Teminatın Geri Verilmesi

Madde 46 — Kesin teminatın;

a) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun şekilde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve müteahhidin bu işten dolayı Sandığa herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra tümü,

b) Yapım işlerinde ise (a) bendindeki şartlardan ayrı olarak, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirilmesi ve kesin kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra kalanı,

iade edilir.

Müteahhidin bu iş nedeni ile Sandığa ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde teminat, bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesi hükmüne göre paraya çevrilerek borçlarına karşılık tutulur, varsa kalanı müteahhide geri verilir.

Sözleşme Yapılmasında Müteahhit veya Müşterinin Görev ve Sorumluluğu

Madde 47 — Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müteahhit veya müşteri, 5 inci maddeye göre belirlenen ihale yetkilisi tarafından 28 inci maddeye göre onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren on beş gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek, noterlikçe tasdik edilmiş sözleşmeyi Sandığa vermek zorundadır.

Satışlara ilişkin ihalelerde müşterinin aynı süre içinde ihale bedelini ve müşteriye ait bulunan vergi, resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde ihtara ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa teminat gelir kaydedilir.

Taşınmaz Malların Müşteri Tarafından Adına Tescil Ettirilmesi

Madde 48 — Bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödenmiş olmak şartıyla müşteri, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde müşteri, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Sandıktan bir talepte bulunamaz.

Müşterinin Süresi İçinde Taşınır Malları Teslim Almaması

Madde 49 — Taşınır mallar, bedeli ödendiği halde şartnamedeki süre içinde teslim alınmaz ise Sandık bunları müşteri hesabına bu Yönetmelik hükümlerine göre satmaya yetkilidir. Malların süresi içinde teslim alınmaması ve ikinci defa satılması sebebiyle tahakkuk edecek masraflar, varsa Sandığın diğer alacakları, ikinci satış bedelinden mahsup edildikten sonra, geri kalan kısmı ilk müracaatında verilmek üzere müşteri namına emanet hesabına alınır. Satış bedeli Sandığın masraflarını ve alacaklarını karşılamazsa, farkı teminattan mahsup edilir ve artanı müşteriye geri verilir.

Sözleşmenin akdedilmiş olması halinde, sözleşme feshedilerek yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.

Sandığın Görev ve Sorumluluğu

Madde 50 — Sandık bu Yönetmeliğin 47 nci maddesinde yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları müşteriye teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, müteahhit veya müşteri, sürenin bitmesinden itibaren en çok on beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesiyle bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

Bu takdirde teminat geri verilir. Müteahhit veya müşteri, ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır.

Sözleşme Yapılması ve Kesin Teminat Alınması Zorunlu Olmayan Haller

Madde 51 — Bu Yönetmeliğin 47 nci maddesinde belirtilen süre içinde taahhüdün şartname hükümlerine göre yerine getirilmesi halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Müteahhit ve Müşterinin Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması

Madde 52 — Sözleşme yapıldıktan sonra bu Yönetmeliğin 53 üncü maddesinde yazılı hükümler dışında müteahhit veya müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca ihtara ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Gelir kaydedilen kesin teminat, müteahhit veya müşterinin borcuna mahsup edilemez.

Sözleşmede Belirtilen İşin Artış ve Eksilişi

Madde 53 — Yapım işlerine ait bir sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya eksilişi zorunlu hale gelirse, müteahhit, keşif bedelinin % 40 oranına kadar olan değişikliği, süre hariç sözleşme ve şartnamesindeki hükümler dairesinde yapmakla yükümlüdür.

Keşif bedeli artışının % 40’ ı geçmesi halinde sözleşme feshedilir. Ancak, bu durumda müteahhit işin keşif bedeli ve % 40 keşif artışının karşılığı işleri sözleşme ve şartnamesindeki hükümler çerçevesinde yapmaya zorunludur. Taahhüdün % 40 keşif artışı ile bitmemesi ve tasfiye edilmesi halinde müteahhit, Sandıktan hiç bir masraf ve tazminat isteyemez.

% 40 oranından fazla artış, temel, tünel ve benzeri işler ile tabii afetler gibi sebeplerden ileri gelmiş ise, Sandığın isteği, müteahhidin kabulü ve ihale yetkilisinin onayı ile süre hariç, aynı sözleşme ve şartname hükümleri içinde % 40’ı geçen işler de aynı müteahhide yaptırılabilir.

Keşif veya tahmini bedelinin % 60 ından daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, müteahhit işi bitirmeye mecburdur. Bu durumda müteahhide belgelemek şartı ile yapmış olduğu gerçek giderlerine karşılık olarak, ihale bedelinin % 60’ı ile yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5 ine kadar ödeme yapılabilir.

Kiralarda Sözleşme Süresi

Madde 54 — Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, beş yıldan çok olamaz. Turistik tesis kurulacak yerlerin ve turistik tesislerin beş yıldan fazla süre ile kiraya verilmesi mümkündür.

Bir yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, önceden Merkez Yönetim Kurulundan karar alınır.

Bir yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, kira bedeli her yıl şartname ve sözleşmesindeki esaslara göre yeniden tespit edilir.

Sözleşmenin Devri

Madde 55 — Sözleşme ihale yetkilisinin izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde sözleşme bozulur ve müteahhit veya müşteri hakkında Yönetmeliğin 52 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Müteahhit veya Müşterinin Ölümü

Madde 56 — Müteahhit veya müşterinin ölümü halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminatı ve varsa sair alacakları varislerine verilir. Ancak, Sandık varislerden istekli olanlara, ölüm tarihinden itibaren altmış gün içinde kesin teminat verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir.

Müteahhit veya Müşterinin İflası

Madde 57 — Müteahhit veya müşterinin iflas etmesi halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa Yönetmeliğin 52 nci maddesine göre işlem yapılır.

Müteahhit veya Müşterinin Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti

Madde 58 — Müteahhit veya müşteri sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan itibaren otuz gün içinde Sandığın kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir.

Eğer müteahhit veya müşteri kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyım tayin edilmesi istenebilir.

Yukarıdaki hükümlerin uygulanamaması halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa Yönetmeliğin 52 nci maddesine göre işlem yapılır.

Müteahhit veya Müşterinin Birden Fazla Olması

Madde 59 — Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde, müteahhitlerden veya müşterilerden birinin ölümü, tutuklu veya mahkum olması gibi haller sözleşmenin devamına engel olmaz.

Birlikte yapılan taahhütlerde müteahhitlerden biri Sandığa pilot firma olarak bildirilmiş ise pilot firmanın şahıs veya şirket olmasına göre ölüm, iflas veya dağılma hallerinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak, diğer müteahhitlerin teklifi ve Sandığın uygun görmesi halinde sözleşme yenilenerek işe devam edilir.

Birlikte yapılan taahhütlerde gruba dahil pilot firmadan başka herhangi bir ortak şahsın ölümü veya ortak şirketin herhangi bir sebeple dağılması halinde pilot firma ve grubun diğer ortakları, teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üzerlerine alarak işi bitirirler.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

İhale Usullerine Tabii Olmayan İşler

 

Mutemet Eliyle Alımlar ile Küçük Bakım ve Onarımlar

Madde 60 — Bu Yönetmeliğin 42 nci maddesinin (a) bendi kapsamına giren iş ve ihtiyaçlardan piyasadan doğrudan doğruya tedariki zaruri olanlar ve küçük bakım ve onarımlar, satın alma komisyonuna intikal ettirilmeksizin bu iş için görevlendirilen mutemetler eliyle İdari ve Mali İşler Amirinin kontrolü altında yapılır.

Ancak, bu şekilde tedarik edilecek iş ve ihtiyaçların bir kalemi için yapılacak harcama limitleri Sandık Başkanı için tespit edilen harcama limiti kadardır.

İhtiyaçların Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Karşılanması

Madde 61 — Sandık yararı görülen hallerde, yapım, büyük onarım ve bakım, taşınmaz mal alımı, satımı, trampası veya kiralanması işleri;

a) Genel ve katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait ortaklıklara,

b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve iktisadi devlet teşekkülleri ile sermayesinin yarısından fazlası bu kuruluşlara ait ortaklık ve müesseselere,

c) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara,

d) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıf, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve Türkiye Kızılay Derneği ile sermayesinin yarısından fazlası birlikte veya ayrı ayrı bu vakfa, kuruma, derneğe veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan kuruluş, şirket ve müesseselere,

e) Sandığın yönetiminde bulunduğu müesseseler ile ortaklık ve şirketlere,

Yönetmelikte sayılan ihale usullerine tabi olmaksızın yaptırılabilir. İşin yaptırılması onaylarında, bedel takdirinin ne şekilde yapıldığı, yapım işlerinde ise hangi sistemin uygulanacağı belirtilir.

Ancak, yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlardan sadece ölçülmek veya sayılmak suretiyle satın alınacak mal ve hizmetler ile taşıma ve küçük bakım ve onarım işleri, kıymet takdirleri, satış fiyatları Devletçe veya sayılan kurum ve kuruluşlarca tespit olunanlar için bu fiyatlar esas alınmak suretiyle, fiyatları bu şekilde tespit olunmayanlar için ise 10 uncu maddedeki usule göre Sandıkça tespit edilerek Sandık Başkanı tarafından sağlanabilir.

Yukarıdaki fıkralar gereğince yapılacak mal ve hizmet alımlarında, bu alımların özelliğine göre tesellümü daha sonra yapılmak üzere, bu madde de belirtilen yetkililerce ihale bedelinin %25'i peşin ödenebilir.

Emanet Suretiyle Yapılacak İşler

Madde 62 — Aşağıda yazılı işler, çalışma tarzı Yönetim Kurulunca tespit edilecek Sandık personelinden oluşturulacak emanet komisyonları eliyle emaneten yaptırılabilir:

a) Can ve mal kaybı tehlikesi sebebiyle acele olarak gerçekleştirilmesi gereken yapım ve onarım işleri,

b) Sözleşmenin bozulması veya tasfiye edilmesi nedeniyle bitirilememiş olup da işin tamamının %5 inden az tahmini bedeli bulunan ve işin bitirilmesine Sandıkça yarar görülen ve ihaleye koymaya tahammülü olmayan ikmal, yapım ve inşaat işleri.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar

 

Yasak Fiil ve Davranışlar

Madde 63 — İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında;

a) Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

b) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak,

c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç gereç veya usuller kullanmak,

yasaktır.

Sandıkça İhalelere Katılmaktan Geçici Yasaklama

Madde 64 — Bu Yönetmeliğin 63 üncü maddesinde belirtilen fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılanlar, bu fiil veya davranışlar ihale safhasında vaki olmuşsa Sandıkça ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil veya davranışlarının özelliğine göre, Sandık Başkanlığının teklifi ve Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile haklarında Sandığın bütün ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilebilir. Bu karar, Sandık Başkanlığınca müteahhitlik siciline işlenmek üzere ilgili mercilere bildirilir.

Haklarında bu yolda işlem yapılanların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tespit edilen tüzel kişilere de aynı müeyyide uygulanır.

Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebep dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müteahhit veya müşteriler hakkında da Sandık Başkanının teklifi,Yönetim Kurulu Kararı ile ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilir. Bu kararlar müteahhitlik siciline işlenmek üzere ilgili mercilere bildirilir.

Ceza Sorumluluğu ve Sonuçları

Madde 65 — Bu Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin (c) bendinde yazılı fiil ve davranışları iş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra anlaşılmış olsa dahi, bu durumları tespit edilenler ile o işte ortak veya vekilleri haklarında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerden dolayı haklarında Türk Ceza Kanununun 342 nci maddesi ile cezalandırılmaları amacıyla dava açılan müteahhitlere, yargılama sonucuna kadar hiçbir suretle yeni iş verilmez.

Görevlilerin Sorumluluğu

Madde 66 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre kurulan komisyon başkan ve üyeleri ile ilgililerin görevlerini kanuni gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları ve taraflardan birinin zararına yol açacak kasta bağlı ihmal ve kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında disiplin cezası uygulanacağı gibi fiil ve davranışlarının özelliğine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca bu haller sebebiyle tarafların uğradıkları zarar ve ziyan da kendilerine ödettirilir.

Hileli İnşaat ve Onarım

Madde 67 — Gayrimenkullerin yapım ve onarımlarında kesin kabul tarihinden itibaren beş yıl içinde malzemenin hileli olmasından veya yapım ve onarımın teknik icaplara uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyan, Borçlar Kanununun 360 ıncı maddesi gereğince ve 363 üncü maddesinde öngörülen sürede müteahhide ikmal ve tazmin ettirilir.

Sandık, beş yıllık sürede ortaya çıkacak zarar ve noksanları tespit ederek gereğini yapar.

İşin nezareti kendisine tevdi edilen mühendis, mimar ve memurlar hakkında da ayrıca bu Yönetmeliğin 66 ncı maddesi uygulanır.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Erken Bitirme Primi

Madde 68 — Şartname ve sözleşmesinde tespit edilecek sürelerden önce tamamlanmasında Sandıkça yarar görülen yapım işlerinde, esasları şartnamede tespit edilmek üzere müteahhitlere erken bitirme primi verilebilir. Süre uzatımı verilen işlerde hiçbir surette bu tür prim verilemez.

Fiyatlardaki Genel Artışlar Dolayısıyla Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi

Madde 69 — Fiyatlarda genel ve önemli artışlar olduğunun Bakanlar Kurulunca tespiti halinde Devletçe uygulanan usul ve esaslara kıyasen işlem yapılabilir.

Malzeme Teminatı

Madde 70 — İhale konusu iş için lüzumlu malzemenin bir kısmı veya tamamı Sandıkça temin edilip müteahhide verilecekse, malzemenin kıymeti kadar teminat alınır. Teminat kıymeti alış bedelinden aşağı olamaz.

Muayene ve Kabul İşlemleri

Madde 71 — Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, Merkez Yönetim Kurulunca çalışma usul ve esasları 10/06/1985 tarihli ve 18780 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik" hükümlerine göre belirlenen en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır.

Mutemet eliyle yapılan ve bu Yönetmeliğin 61 inci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili işlerde bu madde hükmünün tatbiki zorunlu değildir.

İthal Yolu ile Yapılacak Alımlar

Madde 72 — Dış memleketlerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile müştereken yapılacak ithal işlerinde bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmaması halinde, ihale yapma yetkileri dahilinde Başkanlık veya Merkez Yönetim Kurulu kararına göre hareket edilir.

Sürelerin Hesabı

Madde 73 — Bu Yönetmelikte yazılı sürelerin hesabında açıklık bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

Tebligat

Madde 74 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte Bulunmayan Konular

Madde 75 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Devlet İhale Kanunu hükümleri kıyasen uygulanır.

Yürürlük

Madde 76 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 77 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanı yürütür.

—— • ——

Yıldız Teknik Üniversitesinden :

 

Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi
 
Yönetmeliğinin 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesi

 

Hakkında Yönetmelik

 

MADDE1 — 15/8/1997 tarihli ve 23081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi Yönetmeliği”nin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 — Yönetim Kurulu İKGM Başkanı, başkan yardımcıları ile beş öğretim üyesinden oluşur. Başkan ve başkan yardımcıları dışındaki üyeler, Başkanın önereceği öğretim üyeleri arasından Üniversite Senatosu tarafından seçilir ve Rektör’ün onayı ile göreve başlar.”

MADDE2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız TeknikÜniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden :

 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav
 
Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesi

 

Hakkında Yönetmelik

 

MADDE1 — 11/8/1997 tarihli ve 23077 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yüzüncü YılÜniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7/7/2000 tarih ve 24102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim-Öğretim programları, ilgili Bölüm/Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanıp Senatoya sunulur. Bir sonraki akademik yılla ilgili değişiklikler en geç Mayıs ayı içinde aynı yolla belirlenir. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendindeki ortak zorunlu dersler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil) ile seçmeli dersler (Beden Eğitimi, Resim ve Müzik) dışında, dört yıllık eğitim-öğretim programının en az 144, en çok 160 ve iki yıllık eğitim-öğretim programının ise en az 72, en çok 80 kredilik dersi kapsaması gerekir.”

Yürürlük

MADDE2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden :

 

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
Eğitim-Öğretim ve Sınav

 

Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1 — 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Tıp Doktorluğu ve Temel Tıp Bilimleri lisans eğitim – öğretimini kapsar.

Yüksek lisans ve doktora öğretimi ile tıpta uzmanlık öğretimi Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Kayıtlar

 

Kabul ve Kayıt Şartları

Madde 3 — Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesine Yüksek Öğretim Kanunu ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir ve Rektörlükçe belirlenen günlerde kayıt yapılır. Zamanında başvurmayan veya kayıt için gerekli belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

Belgelerinde tahrifat olanların veya başka bir yüksek öğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları, kesin kayıt yapılmış olsa bile iptal edilir.

Öğrenci Statüsü

Madde 4 — Tıp Fakültesine yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir, dinleyici öğrenci kabul edilmez.

Kayıt Yenileme

Madde 5 — Öğrenciler her eğitim-öğretim yılı başında ve akademik takvimde gösterilen süre içinde öğrenci katkı payını yatırarak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Süresi içinde kaydını yenilemeyen ve katkı payını ödemeyen öğrenciler o öğretim yılında derslere ve sınavlara giremezler. Bu suretle kaybedilen süre öğrenim süresine dahildir. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Mazeret nedeniyle kaydını belirlenen zaman içinde yenilemeyen öğrenci, Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde bir ay içinde kaydını yenileyebilir. İki yıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencinin fakülteyle ilişiği kesilir.

Yatay Geçişler

Madde 6 — Eşdeğer eğitim-öğretim programı uygulayan başka tıp fakültelerinden yapılacak yatay geçişler "Yüksek Öğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Öğrenciler yatay geçiş başvurularını akademik takvimde belirtilen süre içinde yapmak zorundadırlar.

Ders Muafiyeti

Madde 7 — Daha önce başka bir yüksek öğretim kurumuna kayıtlı iken Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesine kayıt yaptıran öğrenciler, ayrıldıkları yüksek öğretim kurumunda almış ve başarmış oldukları dersler için muafiyet talebinde bulunabilirler. Bu öğrenciler muafiyete esas olacak belgeleri dilekçelerine bağlı olarak, kayıt işlemleri sırasında Fakülte Dekanlığına verirler. Muafiyet işlemleri, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

 

Eğitim Öğretim Süresi ve Dili

Madde 8 — Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden oluşur. Öğrenciler 6 yıllık tıp eğitimi programını en çok 9 yılda tamamlamak zorundadırlar. Toplam süre sınırının aşılmaması koşuluyla her dönem en çok bir defa tekrar edilebilir. Belirtilen süreler içinde başarılı olamayanlar ile bu sürede başarılı olamayacakları anlaşılan öğrencilerin Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Madde 9 —Tıp Fakültesinde eğitim dili Türkçedir. Ancak ilgili anabilim/bilim dalları ve bölümlerin uygun gördüğü bazı dersler İngilizce olarak verilebilir.

Eğitim-Öğretim Programları, Akademik Takvim

Madde 10 — Bir ders yılı en az 140 eğitim – öğretim günüdür. Bu sınır Yüksek Öğretim Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde aşılabilir. Her öğretim yılı Nisan ayı sonuna kadar bir sonraki öğretim yılının eğitim-öğretim plan ve programları ve akademik takvimi hazırlanarak Fakülte Kurulu ve Senatonun onayına sunulur.

Danışman

Madde 11 — Öğrenciye, öğretim konularında karşılaşacağı sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere ders yılı başında Fakülte öğretim üyeleri arasından bir danışman belirlenir.

Eğitim - Öğretim Esasları

Madde 12 — Tıp Fakültesinde öğretim, ders konuları ve saatleri arasında koordinasyon esasına göre düzenlenmiş olan yatay ve dikey entegre sistemi şeklinde uygulanır. Bu sistem içerisinde konuların yıllara yayılarak basitten karmaşığa, kolaydan zora bir spiral müfredat içinde verilmesi hedeflenmektedir. Eğitimin ilk yılından başlayarak hasta ve hastane ile temas ve temel bilimlerin müfredatın her bölümüne entegrasyonu sağlanacaktır. Bu koordinasyon I, II ve III üncü sınıflarda ders grupları (kurulları) ve ön şartsız dersler şeklinde, IV, V, VI ncı sınıflarda ise stajlar şeklinde uygulanır.

I, II, ve III üncü sınıflarda, ön şartsız dersler hariç bir yıl bütündür ve tek ders olarak kabul edilir. IV, V ve VI inci sınıflarda her staj bir derstir.

Koordinasyon ve Koordinatörler Kurulu

Madde 13 — Öğretimin koordinasyon içinde yürütülmesi öğretim üyelerinden oluşan Koordinatörler Kurulunca sağlanır. Bu Kurul, Dekan başkanlığında, Başkoordinatör ve Sınıf Koordinatörleri ve yardımcılarından teşekkül eder. Koordinatörler her eğitim yılı başında öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından görevlendirilir.

Staj Yöneticisi

Madde 14 — Staj veren anabilim dallarında öğretim üyelerinden biri Anabilim Dalı Başkanı tarafından Staj Yöneticisi olarak görevlendirilir. Staj Yöneticisi, Sınıf Koordinatörü ile işbirliği halinde çalışır ve stajın programa uygun şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Ön Şartlı Dersler

Madde 15 — Tıp Doktorluğu Öğretim Düzeyi programında bir sınıf bir sonraki sınıfın ön şartıdır. Bu nedenle, bir sınıftaki ön şartlı dersleri geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez ve ders alamaz.

Ön Şartsız Dersler

Madde-16 — Tıp Doktorluğu Öğretim Dönemi programında yer alan aşağıdaki dersler ön şartsızdır.

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

b) Türk Dili

c) Yabancı Dil

d) Temel Bilgisayar Bilimleri

e) Temel Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı

f) Seçmeli Dersler ( Güzel Sanatlar-Beden Eğitimi)

Bu derslerden Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil,Temel Bilgisayar Bilimleri ve Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı tüm öğrenciler için zorunludur. Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar isteğe bağlı dersler olup, öğrenciler bu iki dersten birini alabilirler. İsteğe bağlı seçilen dersler eğitim yılı içinde tekrar değiştirilemez.

Eğitim – Öğretim Dönemleri

I, II, ve III üncü Sınıflar:

Madde 17 — I., II., ve III üncü sınıfta öğrenci, bir sınıfın ön şartlı dersini başarı ile tamamlamadan, bir üst sınıfa devam edemez ve kaldığı sınıfın ön şartlı dersini, madde 8’de yer alan süreler dikkate alınarak, müteakip yılda tekrarlar. Başarılamayan ön şartsız dersler de, o dersin verildiği ilk öğretim döneminde öncelikle tekrarlanır. Önşartsız derslerin III üncü dönem sonuna kadar başarılması zorunludur.

IV ve V inci Sınıflar:

Madde 18 — IV, ve V inci sınıflarda öğretim, teorik ve uygulamalı stajlar şeklinde düzenlenir. Bir sınıfın bütün stajlarında başarılı olamayan öğrenci bir üst sınıfa geçemez ve başarısız olduğu stajları, madde-8’de yer alan süreler dikkate alınarak tekrarlar. Staj tekrarlayarak başarılı olan öğrenci staj başlama tarihi dikkate alınarak bir üst sınıfın stajlarına intibak ettirilir.

VI ncı Sınıf:

Madde 19 — VI ncı sınıf, 12 ay süreli Aile Hekimliği - İnternlik Dönemini kapsar. Bu dönemde başarı; öğrencinin stajlara devamı ile, her anabilim dalında yapılan klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, bizzat yaptırılan tıbbi müdahaleler, yazdığı hasta müşahadeleri ve epikrizleri, hastalara davranış, nöbetler, katıldığı seminer ve toplantılardaki katkıları dikkate alınarak ilgili birimin yöneticisince düzenlenen yeterlik belgesi ile değerlendirilir ve sonuç madde 25’deki notlara çevrilir.

VI ncı sınıf stajlarında başarısız olan öğrenciye madde 8’de belirtilen öğretim süresi elverdiği takdirde başarısız olduğu stajları tekrarlatılır.

Dokuz yıllık eğitim-öğretim süresi sonunda, VI ncı sınıfta başarısız olunan staj sayısının beşten fazla olması halinde öğrenciye başarısız olduğu bu stajları, bir öğretim yılı içinde kullanmak koşulu ile birer kez tekrar hakkı verilir. Bu tekrar hakkının kullanılması sonunda başarısız olduğu staj sayısını beş yada daha aza indirenlere birer kez, tekrar hakkını kullanmadan azami eğitim-öğretim süresi sonunda en fazla beş stajdan başarısız olanlara ise iki öğretim yılında kullanılmak üzere, ikişer kez stajları tekrar hakkı tanınır. Üç veya daha az stajdan başarısız olanlara ise sınırsız staj tekrarı hakkı verilir. Üst üste veya toplam üç eğitim yılı stajları tekrar etmeyenler, sınırsız olan bu haktan vazgeçmiş sayılarak Üniversite ile ilişikleri kesilir. Sınırsız hak kullanma durumunda olanlar, eğitim ücretini ödemeye devam eder, ancak staj tekrarı dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Devam Mecburiyeti

Madde 20 — Teorik ve pratik dersler (laboratuvar, klinik ve saha çalışmaları) ile stajlara devam zorunludur. Bir ders, ders grubu veya stajın sınavlarına girebilmek için teorik derslerin en az %70’ine pratik dersler ile staj uygulamalarının en az % 80’ine devam etmek gerekir. Devam durumları imza karşılığında yapılacak yoklamalarla belirlenir. Devamsızlığı bu sınırları aşan öğrenci, o ders veya stajı tekrarlamak zorundadır.

Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencinin devamsızlık süresi kanuni öğretim süresine eklenir.

Devamsızlık süresi pratik dersler ve stajlarda %20’yi aşmayan öğrenci, devam etmediği pratik çalışmaları Anabilim Dalının imkanları ölçüsünde, öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Mazeretli veya mazeretsiz devamsızlıkları %20’yi aşmayan öğrenci, sınavlara girebilmek için devamsız olduğu süreyi tamamlamak zorundadır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

 

Sınav Şekli

Madde 21 — Sınavlar teorik (sözlü, yazılı-test veya klasik veya hem sözlü hem yazılı) ve pratik (sözlü, yazılı veya hem sözlü hem yazılı) olarak yapılabilir.

Bir ders veya ders grubunun teorik ve onun tamamlayıcısı olan pratik sınavı birlikte değerlendirilir. Pratik sınava girmeyen öğrenci teorik sınava alınmaz. Teorik sınav yapılması mecburidir.

Staj sonu ve staj sonu bütünleme sınavlarında pratik sınav "Başarılı" veya "Başarısız" olarak değerlendirilir. Pratik sınava girmeyen veya başarısız olan öğrenci teorik sınava alınmaz. Teorik sınav, hem sözlü, hem yazılı olarak yapılır. Not takdirinde öğrencinin staj süresindeki çalışmaları dikkate alınır.

Sınav Çeşitleri

Madde 22 — Ara Sınav: I, II ve III üncü sınıflarda her ders grubu sonunda veya yıl boyu okutulan derslerin her yarı yılda yapılan sınavlarıdır.

Yıl Sonu Genel Sınavı: Son ders veya ders grubu sınavının bitiminden en az 15 gün sonra yapılan ve bütün ders veya ders gruplarını kapsayan tek bir sınavdır.

Yıl Sonu Bütünleme Sınavı: Yıl sonu genel sınavında başarısız olan öğrenciler için aynı sınav döneminde ve yıl sonu genel sınavının bitiminden en erken 15 gün sonra yapılan sınavdır.

Staj Sonu Sınavı: Her stajın sonunda yapılan sınavdır.

Staj Sonu Bütünleme Sınavı: Staj sonu sınavında başarısız olan öğrenciler için 1 inci yarı yıl ve ders yılı son stajlarının bitiminden en erken 15 gün sonra yapılan sınavdır. Tekrarlanan stajlarda bu sınav, tekrarlanılan en son stajın staj sonu sınavından en erken 15 gün sonra yapılır.

Mazeret Sınavı: Haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti veya Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği hükümlerine uygun alınmış sağlık raporu nedeniyle ara sınavına katılamayan ve mazeretleri madde 31’de öngörülen usulde Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için, ilgili koordinatörlükçe düzenlenen ve ilan edilen bir günde yapılan sınavdır. Her ders için birden fazla mazeret sınavı hakkı kullanılamaz. Yıl sonu veya staj sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

Sınavların İlanı

Madde 23 — Sınavlar, başlamadan en az 15 gün önce Fakülte Dekanlığı tarafından öğrencilere ilan edilerek duyurulur. Öğrenciler girmeye hak kazandıkları bütün sınavlara ilan edilen yer, gün ve saatte girmek zorundadırlar.

Notlar

Madde 24 — Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Sınavda kopya yapan veya sınava hile karıştıran öğrenciye sıfır not verilir ve bu öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılır.

Ders Grubu Sınav Notlarının Hesaplanması

Madde 25 — Bir ders grubunun ara sınav, yıl sonu genel sınavı ve yıl sonu bütünleme sınavında, o ders grubunu meydana getiren derslerin her birinden ağırlıklarına göre alınan notların toplamı o sınavın notunu belirler. Bir ders grubundaki derslerin bir veya daha fazlasından % 50’den az not alan öğrencinin, o dersten aldığı not ile, o dersin toplam notunun % 50’si arasında kalan fark ders grubu sınavı toplam notundan düşülür.

Ara Sınavlar Not Ortalaması

Madde 26 — Ara sınavlar not ortalaması; öğrencinin ara sınavlardan aldığı notların toplamının açılan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir.

Başarı Notu Hesaplanması

Madde 27 — Yıl sonu başarı notu, önşartlı derslerde ara sınavlar not ortalamasının % 60’ı ile yıl sonu genel veya bütünleme sınavı notunun % 40’ı toplanarak elde edilen puana karşılık gelen nottur. Önşartsız derslerde ise yıl sonu başarı notu, ara sınavlar not ortalamasının % 40’ı ile yıl sonu genel veya bütünleme sınav notunun % 60’ı toplanarak elde edilir. 0.5 ve üstü kesirler tam nota tamamlanır. Bir dersin başarılmış sayılabilmesi için, genel veya bütünleme sınav notunun tam notun % 50’sinden, yıl sonu başarı notunun da tam notun % 60’ından az olmaması gerekir.

Staj başarı notu, staj sonu veya bütünleme sınavlarının teorik bölümünde elde edilen sözlü ve yazılı sınav notlarının ortalaması alınarak hesaplanır. Staj başarı notu, tam notun en az % 60’ı dır.

Madde 28 — Yıl sonu başarı durumunun değerlendirilmesinde kullanılan puan, not ve katsayılar aşağıdaki şekildedir.

a) Geçer Notlar

 

Puan  

Not 

Katsayı

90-100  

A1  

4.00

80-89  

A2  

3.50

70-79  

B1  

3.00

65-69  

B2  

2.75

60-64  

C  

2.50

b) Geçmez Notlar

F1: Mazeretsiz devamsız, sınava girme hakkı yok.

F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.

F3: Ön şartlı ve ön şartsız derslerde başarı notu % 60’ın altında, başarısız (Pratik sınavda başarısızlığı nedeniyle teorik sınava girme hakkı tanınmayan öğrencilere de bu not verilir.)

Sınav Notuna İtiraz

Madde 29 — Fakülte ilan panolarına asılan her türlü duyuru, ilan ve tebligat yerine geçer. Öğrenci sınav sonuçlarında maddi hata gerekçesiyle itirazını, sonuçların ilgili birimde ilanından itibaren bir hafta içinde ve yazılı olarak Dekanlığa verebilir. Dekanlıkça, ilgili dönem koordinatörünün görüşü alınarak yapılacak incelemede maddi hata tespiti halinde, Fakülte Yönetim Kurulu gerekli düzeltmeyi yapar. Başka nedenle not düzeltmesi talep edilemez. İnceleme 15 gün içinde sonuçlandırılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mazeretler ve İzinler

 

Mazeretler

Madde 30 — Öğrencilerin mazeretli sayılmasına, geçerli nedenlerin varlığı halinde Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için kanıtlayıcı belgelerin, mazeretin sona ermesinden itibaren en geç (15) onbeş gün içinde ilgili koordinatörlüğe veya Fakülte Dekanlığına verilmiş olması gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

Öğrencilerin sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için, sağlık raporlarının "Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği" hükümlerine uygun olarak alınması gerekir. Öğrenciler raporlu oldukları süre içinde derslere ve sınavlara giremezler.

Bir dönem içinde mazeretli toplam sürenin madde 20’deki devamsızlık sınırlarını aşması durumunda, öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan, o dönem için öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mazeretli izinli sayılır.

Mazeretli olarak kaybedilen süreler, madde 8’de belirtilen öğrenim süresine eklenir.

İzinler

Madde 31 — Sağlık nedeni hariç, öğrenciye belgeleyeceği önemli ve haklı nedenleri bulunması veya eğitim-öğretimine katkıda bulunacak burs, staj ve araştırma imkanları doğması halinde, eğitim - öğretim süresince Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, bir defaya mahsus olmak üzere, bir yıl süre ile izin verilebilir. Kullanılan izin süresi, azami öğrenim süresine eklenir. Bu tür izinler ile ilgili başvuruların kayıt yenileme süresi sonuna kadar yapılması gerekir.

ALTINCI BÖLÜM

Kayıt Silme ve Sildirme

 

Madde 32 — Aşağıdaki hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin Fakülteden kaydı silinir.

a) İlgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine göre tanınan süreler içinde başarı sağlayamamak,

b) Fakülteden çıkartılma cezası almak,

c) Üst üste 2 yıl, süresi içinde kaydını yenilememek,

d) Sağlık nedeniyle hekimlik mesleği icra edemeyeceğine Sağlık Kurulu Raporuna dayanılarak Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilmiş olmak,

e) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer haller.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Sertifika ve Diploma

 

Tıp Doktorluğu Eğitimi Başarı Derecesi

Madde 33 — Tıp Doktoru olarak mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin saptanması için okudukları bütün dönemlerin katsayılarının ortalaması aşağıda gösterildiği şekilde dereceye çevrilir.

 

Dönem Puanları  Ortalama Katsayısı  

Başarı Derecesi

3.50-4.00  

Pekiyi

2.75-3.49  

İyi

2.50-2.74  

Orta

Madde 34 — Tıp Doktorluğu Öğretim Düzeyi programının ilk iki sınıfının bütün derslerinde başarılı olduğu halde bu programının bütününü tamamlayamaz durumda bulunan öğrencilere "Önlisans Diploması", aile hekimliği-internlik dönemini başarı ile tamamlayan öğrencilere "Tıp Doktoru Diploması" verilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Belgelerin Doğruluğu

Madde 35 — Kayıt ve diğer sebeplerle Fakülteye verilen belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin gerçek olmadıkları tespiti halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, öğrencinin Fakülte ile ilişkisi kesilir.

Disiplin

Madde 36 — Disiplin kovuşturma ve cezaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 54 üncü maddesinde belirtilen hükümler ile ‘Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ hükümlerine göre yürütülür.

Kılık Kıyafet

Madde 37 — Tıp Fakültesi öğrencileri, uygar, Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, hekimlik mesleğinin ve tıp öğreniminin özel şartlarının gerektirdiği kılık ve kıyafette bulunmak, genel görünüş ve giyinişleriyle Fakültenin şartlarına uyum göstermek zorundadırlar. Fakülte içinde, siyasi ve ideolojik eğilimleri veya mensubiyeti yansıtacak rozet, sembol, işaret veya benzerleri kullanamaz ve bu amaca yönelik kılık- kıyafet içinde bulunamazlar.

Yürürlük

Madde 38 — Bu Yönetmelik 2000-2001 öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 39 — Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden :

 

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Hazırlık

 

Eğitimi Yönetmeliği

 

BİRİNCİBÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Zonguldak Karaelmas Üniversitesinin isteğe bağlı ve zorunlu “Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı” bulunan programlarında yapılacak yabancı dil hazırlık eğitimi ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenler.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yayımlanmış olan “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim Esasları

 

Eğitim-Öğretimin Amacı

Madde 3 — Hazırlık eğitiminin amacı; öğrencilere kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dilde kendi konularında okuduğunu veya duyduğunu anlayabilme, kavrayabilme, metinleri Türkçe’ye çevirebilme, ilgili yabancı dilde yazı ve söz ile kendilerini ifade edebilme, uluslararası yayınları izleyebilme, seminer ve tartışmalara katılabilme ve mesleklerini uluslararası düzeyde uygulayabilmeleri için gerekli yabancı dil yeterliliğini kazandırmaktır.

Hazırlık Eğitimi Öğrencileri

Madde 4 — Üniversitenin hazırlık sınıfı bulunan programlarından birine kaydını yaptırmış ve açılan muafiyet sınavına katılmamış veya katılıp da bu sınavda başarılı olamamış öğrenciler hazırlık eğitimine tabidir. İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında kayıt, öğrencinin isteğine bağlıdır. Yeterli sayıda başvuru olmaması halinde ilgili Yönetim Kurulu kararı ile isteğe bağlı hazırlık sınıfı açılmayabilir.

EğitimSüresi ve Şekli

Madde 5 — Hazırlık eğitiminin süresi 1 yıldır. Ancak, yabancı dil hazırlık eğitiminde başarısız olan öğrenciler için bu süre, zorunlu hazırlık sınıflarında destek amacıyla bir yıl daha uzatılabilir.

Yabancı dil hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler esas programlarına başlarlar.

Türkçe eğitim yapan programların hazırlık sınıflarında kayıtlı olan ve yabancı dil hazırlık eğitimini öngörülen süre içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin 7 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla ilişikleri kesilmeksizin esas programlarının 1 inci yarı yılına kayıtları yapılır. Zorunlu hazırlık sınıflarında bu öğrenciler, her ders yılı başında yapılacak olan muafiyet sınavına girerek lisans programından mezun oluncaya kadar başarılı olmak zorundadırlar.

Yabancı dilde eğitim yapan veya yabancı dil eğitimi yapan programların hazırlık sınıflarında kayıtlı olan ve yabancı dil hazırlık eğitimini süresi içinde başarı ile tamamlayamayan öğrenciler, hazırlık eğitimi sonundaki ilk ders yılı başında yapılacak olan muafiyet sınavına bir kez daha alınırlar. Bu sınava girmeyen veya bu sınavda da başarısız olan öğrencilerin ilgili YönetimKurulu kararı ile ilişikleri kesilir.

Hazırlık Eğitimi Programları

Madde 6 — Türkçe eğitim yapan birimlerin hazırlık eğitimi programları, Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısının koordinatörlüğünde ve yabancı dil öğretim elemanlarından oluşturulan Komisyonca, bu birimlerin önerileri alınarak hazırlanır ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Yabancı dilde eğitim yapan veya yabancı dil eğitimi yapan birimlerin hazırlık programları, ilgili bölümlerin önerisi üzerine, ilgili kurullarca hazırlanır ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Hazırlık sınıflarına devam edecek öğrenciler, yabancı dil seviyelerine uygun hazırlık eğitimi programlarına alınırlar.

Hazırlık eğitimi yıllık olarak düzenlenir. Bu programların süresi, ilgili kurulların önerisi üzerine, Senato tarafından kararlaştırılır ve Üniversite Akademik Takviminde ayrıca belirtilir. Hazırlık eğitimi süresince yabancı dil dersleri, haftada en az 10 saati teorik olmak üzere öğrencilerin yabancı dil seviyelerine göre en az 20 en çok 30 saat olarak düzenlenir.

Devam Zorunluluğu

Madde 7 — Hazırlık eğitiminde derslere devam zorunludur. Bir öğrencinin devamsızlığı, toplam ders saatinin % 15’ini geçtiği takdirde, o öğrenci sınavlara kabul edilmez ve F1 notu alır. İki kez F1 notu alan öğrencinin, bu duruma düştüğü öğretim yılı sonunda Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

 

Sınav Türleri

Madde 8 —Yabancı dil hazırlık eğitiminde; muafiyet sınavı, ara sınav, yıl sonu genel sınavı ve bütünleme sınavı uygulanır. Her sınav yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü yapılabilir.

a) Muafiyet Sınavı

Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bir programa ilk kez kaydını yaptırmış olan öğrenciler ilgili yabancı dilde yeni ders yılı başında muafiyet sınavına tabi tutulurlar. Ayrıca, hazırlık sınıflarının yıl sonu, genel ve bütünleme sınavlarında başarısız olan veya bu sınavlara katılmayan yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri de ilk açılacak muafiyet sınavına alınırlar.

Muafiyet sınavını başaran öğrenciler, doğrudan doğruya Üniversiteye girişte kaydoldukları eğitim-öğretim programına başlarlar.

Muafiyet sınavı, ilgili program doğrultusunda yazılı ve sözlü olmak üzere tek veya iki aşamalı olarak yapılabilir.

Muafiyet sınavı, tek aşamalı olarak yapıldığı takdirde başarı notu 100 puan üzerinden en az 60 puandır. Sınav iki aşamalı olarak yapıldığı takdirde öğrencinin her iki aşamada da 100 puan üzerinden en az 50 puan alması ve başarılı sayılabilmesi için iki aşamadaki not ortalamasının 100 puan üzerinden en az 60 puan olması zorunludur. Muafiyet sınavı başarı notları, hazırlık eğitimi programları için kabul edilen “Geçer Notlar” ile belirtilir.

Türkçe eğitim yapan birimlere kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil muafiyet sınavları, Rektörlük tarafından oluşturulan Komisyonca hazırlanır ve uygulanır. Yabancı dil eğitimi yapan veya yabancı dilde eğitim yapan birimlere kayıt olan öğrencilerin muafiyet sınavları ise, kayıtlı bulundukları bölümlerce hazırlanır ve uygulanır.

b) Ara Sınavlar

Hazırlık eğitimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları gözönüne alınarak, her eğitim-öğretim yılı içinde 2’den az olmamak üzere ara sınav yapılır. Türkçe eğitim yapan birimlerin hazırlık sınıflarının ara sınavları Komisyonca, diğer hazırlık sınıflarının ara sınavları ise, ilgili bölüm başkanlıklarınca eğitim-öğretim yılı başında belirlenen ve ilan edilen tarihlerde yapılır. Ayrıca, ara sınavlar dışında önceden tarih bildirilmeksizin kısa süreli sınavlar da yapılabilir.

Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen mazereti nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler için, kurumlarınca belirlenen ve ilan edilen günde mazeret sınavı yapılır.

c) Yıl Sonu GenelSınavı

Yıl sonu genel sınavına devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan hazırlık sınıfı öğrencileri katılırlar. Bu sınav eğitim-öğretim yılı sonunda yapılır.

d) Bütünleme Sınavı

Yıl sonu genel sınavına, hakkı olup da katılmayan veya katılıp da başarısız olan öğrenciler, bütünleme sınavına alınırlar.

Başarı Notunun Hesaplanması

Madde 9 —Başarı notu, genel veya bütünleme sınavı, yıl içi çalışmaları ile ara sınavların birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yıl içi çalışmalarıyla ara sınav sonuçlarının başarı notuna katkı oranı % 40 - % 60 arasında olmak üzere, Komisyon/yabancı dil eğitimi yapan veya yabancı dilde eğitim yapan ilgili birim YönetimKurulu tarafından belirlenir. Ancak öğrencinin başarılı sayılabilmesi için genel ve bütünleme sınavından 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla başarı notunun 60 olması şarttır.

Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların ortalaması alınarak belirlenir.

Hazırlık Eğitiminde Kullanılan Notlar

Madde 10 —a) Geçer Notlar : Hazırlık Eğitiminin değerlendirilmesinde kullanılan “GeçerNotlar” ile bu notların puanları, katsayıları ve dereceleri aşağıda gösterilmiştir.

 

Puanlar  

Notlar  

 Katsayılar  

 Dereceler

90 –100  

A1  

4.00  

Pekiyi

80–89  

A2  

3.50  

İyi-Pekiyi

70–79  

B1  

3.00  

İyi

65–69  

B2  

2.75  

Orta-İyi

60-64  

C  

2.50  

Orta

 

b) Geçmez Notlar : Hazırlık eğitiminde kullanılan “GeçmezNotlar” aşağıda belirtilmiştir:

F1 : Devamsız, genel ve bütünleme sınavına girme hakkı yok. (Katsayısı sıfırdır)

F2 : Devam etti; genel veya bütünleme sınavına girmedi. (Katsayısı sıfırdır)

F3 : Genel veya bütünleme sınavına girdi ve başarılı olamadı. (Katsayısı sıfırdır)

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 11 — Sınav sonuçlarına itiraz, kayıtlı bulunulan öğretim kurumuna yapılır. İlgili ders sorumlusunun görüşü alınarak yapılacak inceleme sonucu, maddi hata tespit edilirse, sınav notunda gerekli düzeltme yapılır.

Mazeretler

Madde 12 — Öğrencilerin mazeretli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, kayıtlı bulundukları öğretim kurumunun Yönetim Kurulunca karar verilir.

Öğrenciler mazeretlerine ilişkin başvurularını, kanıtlayıcı belgelerle beraber, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde kurumlarına yaparlar. Bu süre geçtikten sonra yapılacak mazeret başvuruları işleme konulmaz.

Öğrencilerin sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için sağlık raporlarının “Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak alınması gerekir.

Öğrencilerin raporlu oldukları süre içinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Yetki

Madde 13 — Bu Yönetmelikte yer almayan konular Üniversite Senatosunca karara bağlanır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 14 — 26/6/1996 tarih ve 22678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Devrek Fen-Edebiyat Fakültesi Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği” ile 28/12/1997 tarih ve 23214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği” tüm değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümleri 2000-2001 eğitim-öğretim yılı başından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü yürütür.