T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

   4 Ağustos 2000     CUMA

Sayı : 24130

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Kanun Hükmünde Kararname

KHK/607 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/1011 2000 Dönemi Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karar

Atama Kararları

2000/979 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Tarafından Teklif Edilen 12 Aday Arasından 6 Kişinin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliklerine Atanmaları Hakkında Karar

— Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

Sınır Tespit Kararı

— Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar

Yönetmelikler

— Mobil Telekomünikasyon Şebekelerine Ait Baz İstasyonlarının Kuruluş Yeri, Ölçümleri, İşletilmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

— Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Akdeniz Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 

 

Tebliğ

— Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-38)

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kanun Hükmünde Kararname

 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

 

Karar Sayısı : KHK/607

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklik yapılması; 29/6/2000 tarihli ve 4588 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 21/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Madde 1 — 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Üstün başarı kıdemi alan üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşıların normal bekleme süreleri bir yıl eksiktir."

Madde 2 — 926 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kıdem alanlar, kazaî veya idarî kararlarla nasıpları lehe düzeltilenler ile açığa alınmaları, tutuklanmaları, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç firar veya izin tecavüzünde bulunmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, muhakemenin men'ine, kamu davasının düşmesine yahut ortadan kaldırılmasına, beraatine, kısa hapis cezasına veya verilen cezanın teciline, tedbire veya para cezasına çevrilmesine karar verilenler hakkında, emsalleri terfi etmiş veya rütbe kıdemliliği onanmış olmak şartıyla, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, bu durumda olanların rütbe terfi ve rütbe kıdemlilikleri, hükmün kesinleşme tarihinden geçerli olarak yapılıp emsalleri tarihine götürülür. Bu şekilde yapılan terfi ve rütbe kıdemliliklerinde maaş farkı ödenmez.”

“Terfi sırasında olup da belirli oranda sicil mecburiyetini, sicil belgelerinin düzenlenmesinden sonra, 30 Ağustos tarihine kadar tamamlayacak olanlar (albaylar hariç) hakkında, birinci fıkra hükmü uygulanmaz.”

Madde 3 —926 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Fakülte veya yüksekokulları kendi hesabına bitirip de kendi sınıflarında veya öğrenimlerinin ilgilendirdiği ihtiyaç duyulan sınıflarda muvazzaf subaylığa geçmek için müracaat eden ve 14 üncü madde çerçevesinde müracaatları kabul edilen astsubaylar, subaylığa nasıp kararnamesinin onayı tarihinden geçerli olarak teğmenliğe nasbedilirler. Bu personelin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıplarında kararname takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır.”

Madde 4 —926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine, dördüncü paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş ve aynı bendin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve SahilGüvenlik Komutanlığının insan gücü temin ve yetiştirme planlarında belirtilecek ihtiyaç duyulan dallarda, generaller ve amiraller hariç olmak üzere, ilâve bir lisansüstü öğrenim yapan subaylara en fazla bir yıl daha kıdem verilir.”

“Bu madde hükümlerine göre verilen kıdemlerin toplamı hiçbir şekilde dört yılı aşamaz.”

Madde 5 —926 sayılı Kanunun 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yukarıda belirtilen ilkelere göre kıdem ve kıdem sırasının belirlenmesine ilişkin diğer usul ve esaslar, Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.”

Madde 6 —926 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkraya aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

“b) Rütbeye mahsus normal bekleme süresinin binbaşılarda üç, albaylarda iki yıllık, diğer rütbelerde üçte ikisi oranında, kıdem alanlar için fiili bekleme süresinin (albaylar hariç) binbaşılarda iki yıllık diğer rütbelerde üçte ikisi oranında yıllık sicili bulunmak.”

“a) Yükselme sırasına girmiş bulunan teğmen-yarbayların sicil notu ortalamaları tespit edilir ve sınıfları içerisinde (kurmay subaylar kendi sınıflarında), branşlara ayrılan sınıflarda ise branşları içerisinde yeterlik derecesine göre sıralanırlar. Bilahare bu sıralama esas alınmak suretiyle; teğmen-binbaşılar için sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı, yarbaylar için % 70 ve daha yukarısı olanlardan bir üst rütbedeki kadro açığı kadarı en üstün yeterlik derecesinden başlanmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilir. Diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde üst rütbede kadro açığı bulunmadığı için terfi edemeyenler derece ilerlemesi yaparlar. Bu Kanunun 36, 58 ve 65 inci maddelerine göre 30 Ağustos tarihinden sonra terfi etme durumunda olanların, terfi eden emsallerinin şartlarını haiz olmak kaydıyla, kadro açığı şartı aranmadan bir üst rütbeye terfi işlemleri derhal yapılır.”

“c) Üstün başarılı üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşıların terfi esasları: Üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşıların bu rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce bu rütbelere ait her yılki sicil notu, sicil tam notunun % 95 ve daha yukarısı olanlar, sicil notu ortalaması en üstün olandan başlanarak, rütbelerine göre, kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan subaylardan, sicil notu ortalaması en üstün olanlardan başlanmak suretiyle Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanınca uygun görülenler, kendi sınıf mevcudunun muharip sınıflar için % 8’i, yardımcı sınıflar için % 4’ü oranında bir üst rütbeye yükseltilebilirler.”

“d) Yükselme sırasına girmiş bulunan subaylardan görev esnasında yaralanmaları nedeniyle uzun süreli tedaviye tâbi tutulanların rütbe terfii ve rütbe kıdemliliği işlemleri; sicil notu ortalamasına göre, birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartlar aranmadan yapılır.”

Madde 7 —926 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

“h) Kademe ilerlemesi yapacak subaylardan görev esnasında yaralanmaları sebebiyle uzun süreli tedaviye tâbi tutulanlardan o yıla ait sicil notu olmayanlarda (a) bendindeki sicil notu şartı aranmaz. Bunların kademe ilerlemeleri sicil notu ortalamasına göre yapılır.”

Madde 8 — 926 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (a) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yukarıda belirtilen kaynak, kuvvetlerin muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamadığı takdirde, Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek fakülte, yüksekokul ve meslek yük-sekokulları ile en az lise veya dengi okulları kendi nam ve hesabına okuyarak bitirmiş olanlardan veya aynı öğrenimi görmüş olup da askerlik görevine başlamış erbaş ve erlerden istekli olmak ve 24 yaşından büyük olmamak şartıyla astsubay sınıf okullarında en az bir öğrenim yılı öğrenim ve eğitimi başarıyla bitirenlerden tamamlanır. Bunlardan astsubay nasbedilenlerin askerlik hizmetinde geçen süreleri kıdemlerinden sayılır ve nasıpları buna göre düzeltilir. Bu şekilde bulunacak nasıplarına göre terfi ve kademe ilerlemesine esas olacak nasıpları, nasıplarının götürüldüğü takvim yılının 30 Ağustos tarihidir. Nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş ve maaş farkları ödenmez, diğer özlük hakları verilmez. Ancak, sınıf okullarından çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin okulda geçirdikleri süreler hizmetlerinden sayılmayıp tekrar kıtaya sevk edilerek askerlik yükümlülükleri tamamlatılır.”

Madde 9 —926 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üstün başarı kıdemi alan üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuşların normal bekleme süreleri bir yıl eksiktir.”

Madde 10 —926 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 84 — Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir.

a) Rütbelerde kıdemler, bakanlık onayı metninde yazılı tarihten başlar.

b) Aynı günde astsubaylığa nasbedilenler arasında kıdem sırası, okullarda kazanılan not ortalamalarına göre tespit edilir ve bunlar kendi aralarında sıralanırlar.

c) Aynı sınıf ve rütbede aynı nasıplı astsubaylar arasında kıdem sırası, her yıl tespit edilen yeterlik derecesine göre saptanır.

d) Çeşitli sınıflara mensup, aynı rütbe ve nasıplı astsubaylar arasındaki kıdem sırası aşağıdaki önceliğe göre;

1) Yeterlik dereceleri,

2) Astsubaylık hizmet süreleri,

3) Bir önceki rütbeye yükselme tarihleri,

4) Bir önceki rütbenin son yılında tespit edilen yeterlik dereceleri,

5) Bu durumda da eşitlik varsa, eşitlik bozuluncaya kadar sıra ile bir önceki rütbenin son yılında tespit edilen yeterlik dereceleri,

dikkate alınarak belirlenir.

e) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenler, yeni sınıflarındaki yeterlik dereceleri tespit olununcaya kadar, yeni sınıfının aynı nasıplılarının sonunda sıralanırlar.

f) Kuvvetleri ayrı olan aynı rütbe ve aynı nasıplı astsubayların kıdem sırası;

1) Aynı yıl terfi edenlerden kıdem almadan yükselenler,

2) Her ikisi de kıdem alarak yükselmiş ise, bir önceki rütbeye yükselme tarihi önce olanlar,

3) Bütün şartları aynı ise, mensup olduğu kuvvete göre sıra ile; kara, deniz, hava, jandarma,

diğerlerine nazaran kıdemlidir.

Yukarıda belirtilen ilkelere göre kıdem ve kıdem sırasının belirlenmesine ilişkin diğer usul ve esaslar, Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.”

Madde 11 —926 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkraya aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

"b) Rütbeye mahsus bekleme süresinin üçte ikisi oranında; kıdem alanlardan astsubay çavuş, astsubay kıdemli çavuş, astsubay üstçavuş ve astsubay kıdemli üstçavuş rütbelerinde en az bir yıllık, diğer rütbelerde fiili bekleme süresinin üçte ikisi oranında yıllık sicili bulunmak."

"a) Yükselme sırasına girmiş bulunan astsubayların, sicil notu ortalamaları tespit edilir ve bunlar sınıfları içerisinde yeterlik derecesine göre sıralanır. Bilahare bu sıralama esas alınmak üzere sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlardan bir üst rütbedeki kadro açığı kadarı en üstün yeterlik derecesinden başlanmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilir. Diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde üst rütbede kadro açığı bulunmadığı için terfi edemeyenler derece ilerlemesi yaparlar. 83, 100 ve 106 ncı maddelere göre 30 Ağustos tarihinden sonra terfi etme durumunda olanların, terfi eden emsallerinin şartlarını haiz olmak kaydıyla, kadro açığı şartı aranmadan bir üst rütbeye terfi işlemleri derhal yapılır."

"b) Üstün başarılı üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuşların terfi esasları; üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuşların bu rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce, üstçavuşların kıdemli çavuşluk ve üstçavuşluk, kıdemli üstçavuşların üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk, başçavuşların ise başçavuşluk rütbesine ait her yılki sicil notu, sicil tam notunun % 95 ve daha yukarısı olanlar, sicil notu ortalaması en üstün olandan başlanarak, rütbelerine göre, kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan astsubaylardan, sicil notu ortalaması en üstün olanlardan başlanmak suretiyle Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanınca uygun görülenler, kendi sınıf mevcudunun muharip sınıflar için % 8'i, yardımcı sınıflar için % 4'ü oranında bir üst rütbeye yükseltilebilirler."

"c) Yükselme sırasına girmiş bulunan astsubaylardan görev esnasında yaralanmaları nedeniyle uzun süreli tedaviye tâbi tutulanların rütbe terfii ve rütbe kıdemliliği işlemleri; sicil notu ortalamasına göre, birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerindeki şartlar aranmadan yapılır."

Madde 12 — 926 sayılı Kanunun 93 üncü maddesine aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

"g) Kademe ilerlemesi yapacak astsubaylardan görev esnasında yaralanmaları sebebiyle uzun süreli tedaviye tâbi tutulanlardan o yıla ait sicil notu olmayanlarda, (a) bendindeki sicil notu şartı aranmaz. Bunların kademe ilerlemeleri sicil notu ortalamasına göre yapılır."

Madde 13 — 926 sayılı Kanunun 112 nci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Durumları yukarıdaki bentlere uyanlar ile Türk Silâhlı Kuvvetlerinden her ne şekilde olursa olsun mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar (Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar hariç), her yıl Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen; askerî öğrenci, subay ve astsubay nasbedildikten sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak, ayrıldığı veya ilişiğinin kesildiği yıldaki masraf değerleri üzerinden tazminat olarak öderler."

Madde 14 — 926 sayılı Kanunun 202 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 202 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup (Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, erbaş ve erlerden;

a) Muharebe harekatında, iç güvenlik ve terörle mücadelede, tabii afetlerde ve diğer olağanüstü hal ve durumlarda liyakat, feragat, yüksek hizmet veya yaşamını ortaya koyarak büyük yararlılık gösterenler,

b) Eğitimde, atışta, sporda, idari ve lojistik faaliyetlerde bulundukları kıt'a, karargah ve kurumlarda yurt içi ve yurt dışında yapılan çeşitli müsabakalarda emsallerine nazaran üstün başarı sağlayanlar,

c) Yeni projeler ortaya koyarak mevcut usullerde olumlu yenilikler getirenler veya yeni buluşlar yapanlar,

d) Mesleğine ait eser yazanlar veya tercüme yapanlar,

e) Askerî okullardan yönetmelikte tespit edilecek derecelerle mezun olanlar,

yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde ödül verilmek suretiyle taltif olunurlar."

Madde 15 — 926 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ek Madde 19 — Bu Kanunun 36 ncı maddesindeki kıdem ve 38 inci maddesindeki üstün başarı kıdemlerinin toplamı 7 yılı geçemez."

Madde 16 — 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.

"Ek Geçici Madde 78 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, muhakemenin men'ine, kamu davasının düşmesine veyahut ortadan kaldırılmasına, beraatine, kısa hapis cezasına veya verilen cezanın teciline, tedbire veya para cezasına çevrilmesine karar verilenlerden rütbe kıdemlilikleri onananların onay tarihleri, emsallerinin onay tarihine götürülür. Ancak onay düzeltilmesinden dolayı maaş farkı ödenmez."

Madde 17 —Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 18 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

DevletBakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

R. K. YÜCELEN

F. ÜNLÜ

DevletBakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

F. BAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

DevletBakanı V.

AdaletBakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

OrmanBakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2000/1011

Ekli “2000 Dönemi Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 26/6/2000 tarihli ve 858 sayılı yazısı üzerine, 3/6/1986 tarihli ve 3298 sayılı Kanunun 2 nci, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddeleri ile Haşhaşın Ekimi, Kontrolu, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, Satınalınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelik’in 19 uncu maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 19/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

R. K. YÜCELEN

F. ÜNLÜ

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı V.

Devlet Bakanı

F. BAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

DevletBakanı V.

AdaletBakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî EğitimBakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

OrmanBakanı

Çevre Bakanı

 

 

2000 Dönemi Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Destekleme

Alımı ve Satımı Hakkında Karar

 

Madde 1 — ToprakMahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ana özellikleri aşağıda belirtilen çizilmemiş haşhaş kapsüllerini 640.000.- TL/kg fiyattan satın alır.

a) Baş alım fiyatı, rutubet oranı % 12’den fazla olmayan ve yabancı madde oranı yüzde sıfırı geçmeyen kapsüllere uygulanır.

b) Yabancı madde oranı yüzde sıfırdan fazla olanların toplam ürün içindeki oranına göre baş alım fiyatından indirim yapılır. Bu indirim şartları Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce tespit edilir.

Madde 2 — ToprakMahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü haşhaş tohumu alımı ile görevlendirilmiştir.

Genel Müdürlük, satın alacağı haşhaş tohumunun destekleme baş alım fiyatları ile satış fiyatlarını tespite yetkili olup, bu ürünü uygun gördüğü miktarda alır.

Madde 3 — Haşhaş tohumu baş alım fiyatlarına esas olacak vasıflar ile bu vasıflardan daha düşük vasıflardaki haşhaş tohumuna ait satınalma şartları ve tenzilata ait esaslarla baremler ToprakMahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce hazırlanarak uygulanır.

Madde 4 — 2001 yılı mahsulü haşhaş kapsülünün avans başalım fiyatı 820.000.- TL/kg’dır.

Madde 5 — Toprak Mahsulleri Ofisi,

a) 2000/2001 yılı haşhaş kapsülü kampanyasında gerektiği takdirde haşhaş ekim, kontrol, kapsül alım, depolama, muhafaza, sevk, imalat ve modernizasyon ve diğer işlemleri yapmak için ihtiyaç duyulan her türlü malzeme, demirbaş eşya, araç ve gereçleri satın almaya, geçici veya daimi işyeri açmaya, kapatmaya, depo ve arazi kiralamaya,

b) Haşhaş ve Alkaloid konuları gereği ihtiyaç duyulan cihaz, teçhizat, yedek parça, kimyasal madde ve ikmal malzemelerinin ithalatında, FOB/FOT veya C+F şekli ile ithalat yapmaya,

c) Kaliteli ürün elde edilmesini sağlamak amacıyla gerektiği takdirde haşhaş üreticisiyle sözleşme yapmaya, üreticiye; tohum, gübre, çapa, seyreltme, sulama, hasat vs. işlemler için avans vermeye,

d) Kaliteli ürün elde edilmesini sağlamak amacıyla gerektiği takdirde haşhaş ekiminde münavebe sistemini uygulamaya,

yetkili kılınmıştır.

Madde 6 —Haşhaş ekimini teşvik edici tedbirlerin alınması, kaliteli ürün yetiştirilmesi için yapılan ıslah çalışmaları, tohumluk üretimi, kapsülün muhafazası ve depolanması ile satın alınan ürünlerin değerlendirilmesindeki maliyet artışları dikkate alınarak, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce haşhaş kapsülü ve kapsülden elde edilen morfin ve türevleri ile haşhaş tohumunun iç ve dış satışlarından, tohumluk üretim ve dağıtımından doğabilecek zararları müteakip bütçe yılında mevcut ödenekler dahilinde Hazinece karşılanır.

Madde 7 — 2000 yılı sonbaharından itibaren Afyon, Amasya, Burdur,Çorum, Denizli, Isparta, Karaman, Kütahya, Tokat,Uşak illerinin tamamı ile Ankara İlinin Nallıhan İlçesi, Balıkesir İlinin Balya,Bigadiç,Dursunbey,İvrindi, Kepsut, Savaştepe ve Sındırgı ilçeleri, Eskişehir İlinin Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, Mahmudiye, Mihalıççık, Seyitgazi, Sivrihisar ilçeleri, Konya İlinin Ahırlı, Akören, Akşehir, Beyşehir, Derbent, Doğanhisar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karatay, Meram, Selçuklu, Seydişehir, Tuzlukçu ve Yalıhüyük ilçeleri, Manisa İlinin Merkez, Demirci, Gördes, Köprübaşı, Kula, Sarıgöl ve Selendi ilçelerinde izin belgesi karşılığında haşhaş ekimi ve çizilmemiş haşhaş kapsülü üretimi serbesttir.

Madde 8 — 2001 yılı için haşhaş kapsülü fiyatları ilan edilinceye kadar Toprak Mahsulleri Ofisi’nce yeni mahsul bu Kararda belirlenen 2001 yılı avans baş alımı fiyatı ve şartları ile satın alınır ve daha sonra fiyat farkı meydana geldiği takdirde bu miktar üreticiye ayrıca ödenir.

Madde 9 — 26/7/1999 tarihli ve 99/13174 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 10 — Bu Karar 1/7/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 11 —Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yürütür.

 —— • ——

Atama Kararları

Karar Sayısı : 2000/979

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından teklif edilen oniki aday arasından ekli listede adları yazılı altı kişinin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeliklerine atanmaları; 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Kanun’un 11 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. C. ERSÜMER

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

DevletBakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

F. BAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

 

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

M. İ. TALAY

 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F.AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

OrmanBakanı

Çevre Bakanı

 

6/7/2000 Tarihli ve 2000/979 Sayılı

Kararnamenin Eki

STE

1 – Prof. Dr. Murat AŞKAR

2 – Şevket OKANT

3 – Zeki HAFIZOĞULLARI

4 – Orhan KALKAN

5 – İsmail SİVRİ

6 – Doç. Dr. Vedat ÖZSOY

 —— • ——

Milli Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/789

1 — Bu Kararda kimlikleri yazılı (10) Askeri Hakim Subayın hizalarında belirtilen görev yerlerine atanmaları 357 Sayılı Askeri Hakimler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

2 Ağustos 2000

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT  

 S. ÇAKMAKOĞLU

Başbakan  

 Milli Savunma Bakanı

 

Kuzey Dz. Saha K. Ad. Müş. Ad. Müşavir/İSTANBUL, As. Hak. Kd. Alb., Avni EMİRLER, ANTALYA, 1974-0001, 30/8/1994, Güney Dz. Saha K. Ad. Müş. Adli Müşavir/İZMİR.

Kuzey Dz. Saha K. As. Sav. Yrdc. As. Sav./İSTANBUL, As. Hak. Bnb., Hakan TÜZER, İSTANBUL, 1983-0004, 30/8/1997, Donanma K. As. Mah. As. Hak./GÖLCÜK.

Donanma K. As. Sav. As. Sav. Yrdc./GÖLCÜK, As. Hak. Bnb, Nurkan KAYA, BALIKESİR, 1983-0005, 30/8/1997, Kuzey Deniz Saha K. Ad. Müş. Adli Müşavir/İSTANBUL.

Güney Deniz Saha K. Ad. Müş. Adli Müşavir/İZMİR, As. Hak. Kd. Yzb., Hakkı ÇELİK, AYDIN, 1986-0003, 30/8/1994, Güney Dz. Saha K. As. Sav. As. Sav./İZMİR.

Donanma K. As. Mah. As. Hak. GÖLCÜK, As.Hak.Kd.Yzb., Haluk ULUGÖL, NİĞDE, 1987-0001, 30/8/1994, MSB. As. Yargıtay Bşk. Baş. Sav. Yrdc./ANKARA.

Güney Deniz Saha K. As. Sav. As. Sav./İZMİR, As.Hak.Kd.Yzb., Fatih EMEKLİ, İZMİR, 1987-0004, 30/8/1995, Güney Dz. Saha K. As.Sav. Yrdc.As.Sav./İZMİR.

Güney Deniz Saha K. As. Sav. As. Sav. Yrdc./İZMİR, As. Hak. Kd. Ütğm., Tülay DELİBAŞ, KAYSERİ, 1991-0002, 30/8/1994, Genelkurmay Bşk. As. Sav. Yrdc. As. Sav./ANKARA.

K.T.B.K.K. As. Sav. Yrdc. As. Sav./K.K.T.C., As.Hak. Kd. Ütğm., Nalan CANBAY, DİYARBAKIR, 1991-0001, 30/8/1994, Kuzey Dz. Saha K. As. Sav. Yrdc. As. Sav./İSTANBUL.

Donanma K. As. Mah. As. Hak. Yrdc./GÖLCÜK, As. Hak. Ütğm., Doğan UYSAL, ANTALYA, 1996-0002, 30/8/1998, MSB.As. Yargıtay Bşk. Tet. Hak. (Drl.Krl.)/ANKARA.

Dz. K. K. As. Mah. As. Hak. Yrdc./ANKARA, As. Hak. Ütğm., Özcan CELEP, ÇORUM, 1996-0001, 30/8/1998, Donanma K. As. Mah. As. Hak. Yrdc./GÖLCÜK.

—— • ——

Sınır Tespit Kararı

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/791

1 — İstanbul ili Büyükçekmece ilçesine bağlı Çakmaklı köyü sınırları içerisinde bulunan Akçaburgaz çiftliğinin Alkent 2000 yerleşim bölgesinin, Büyükçekmece Belediyesi sınırları içerisine alınması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

2 Ağustos 2000

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

 

Bülent ECEVİT  

 S. TANTAN

Başbakan  

 İçişleri Bakanı

 

—— • ——

Yönetmelikler

Ulaştırma Bakanlığından :

 

Mobil Telekomünikasyon Şebekelerine Ait Baz İstasyonlarının Kuruluş

Yeri, Ölçümleri, İşletilmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç , Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Mobil telekomünikasyon şebekelerine ait baz istasyonlarıyla ilgili elektrik ve manyetik alan şiddetleri ile elektromanyetik alan güç yoğunluğu ölçüm esaslarını,

b) Ölçüm sonucu elde edilen değerlerin karşılaştırılmasına esas olan ve uluslararası uygulamada kabul görmüş ICNIRP (International Comission on Nonionizing Radiation Protection ) kuruluşunca önerilen limit değerlerini,

c) Mobil telekomünikasyon şebekelerine ait baz istasyonlarının kuruluş yeri, işletilmesi ve denetlenmesi esaslarını;

belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; Ülkemizde mevcut 450, 900 ve 1800 MHz frekans bandında çalışan mobil telekomünikasyon şebekeleri ile ileride bu alanda hizmete konulacak yeni nesil şebekelerin baz istasyonlarının kurulma ve çalıştırılmaları sürecinde bu Yönetmelikle belirlenmiş olan limit değerlerin işletmecilerce korunup korunmadığının belirlenmesi için yapılacak olan ölçüm yöntemleri ile kuruluş yeri, işletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili esasları kapsar.

Yasal Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2, 13 ve 35 inci ; 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 4 ve 29 uncu ve 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 2, 3 ve Ek 18 inci maddelerine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: T.C. Ulaştırma Bakanlığı’nı,

b) Elektrik Alan Şiddeti (E) (Volt/metre): Elektrik alanındaki bir elektrik yüküne etki eden vektörel kuvvet miktarını,

c) Manyetik Alan Şiddeti (H) (Amper/metre) : Manyetik akı yoğunluğunun, ortamın geçirgenliğine oranını,

d) Elektromanyetik Alan (EMF) : Elektrik ve manyetik alan bileşenleri olan dalgaların oluşturduğu alanı,

e) İstasyon : Mobil telekomünikasyon şebekelerine ait radyo alıcı/verici istasyonunu,

f) Güç Yoğunluğu (S) (Watt / (metre)2) : Birim alana düşen ve elektromanyetik dalganın hareket doğrultusuna dik olan, yüzeydeki güç yoğunluğunu,

g) Radyofrekans (RF) : Radyo iletişiminde kullanılan ve 10 KHz ile 300 GHz arası olan radyo dalgalarını,

h) Baz istasyonu kontrolörü (BSC) : Radyo baz istasyonlarını ve radyo kaynaklarını kontrol eden ve yöneten üniteyi,

i) Mobil Anahtarlama Merkezi (MSC) : Mobil abonelerin yapmak istediği haberleşmeyi gerçekleştiren, yönlendirme işlemlerini yapan ve haberleşmenin sonuçlandırılmasını sağlayan anahtarlama görevini üstlenmiş üniteyi,

j) Anten : Elektromanyetik dalgaların havaya yayılmasını sağlayan üniteyi,

k) ICNIRP (International Comission on Nonionizing Radiation Protection) : Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu Kuruluşunu,

l) ETSI (European Telecommunication Standardizatıon Institute) : Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü’nü,

m) TSE : Türk Standartları Enstitüsü’nü,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ölçüm Esasları

 

Ölçümü Yapacak Yetkili Kuruluşlar

Madde 5 — Bu Yönetmelikte belirtilen ölçümler;

a) Bakanlık ve/veya görevlendireceği kurum ve/veya kuruluşlar,

b) TÜBİTAK’a ait ölçüm merkezleri,

c) Bakanlıkça tespit edilecek üniversitelere ait ölçüm merkezleri,

d) Uluslararası akreditasyon belgesi olan gerçek veya tüzel kişiliğe sahip bağımsız elekromanyetik alan ölçüm laboratuarları,

e) Akredite laboratuarlar tarafından ölçüm cihazları kalibre edilmiş olan ve Bakanlıkça onaylanan ölçüm kurum veya kuruluşları,

f) Bakanlık denetiminde yapılmak kaydıyla; mobil telekomünikasyon şebekesi işletmecileri,

tarafından yapılır.

Ölçümde Kullanılacak Cihazlar ve Teknik Özellikleri

Madde 6 — Ölçüm yapacak kurum ve kuruluşlarda bulunması gerekli asgari cihazlar ve bu cihazlara ait teknik özellikler aşağıda sıralanmıştır:

a) Cihazlar İstasyonların çalışma frekanslarında (450, 900 ve 1800 MHz) ölçüm yapabilecek uygun Elektrik Alan Şiddeti ve/veya Manyetik Alan Şiddeti algılayıcılarına (Problarına) sahip olacaktır.

b) Ölçümlerde kullanılacak cihazlar uluslararası ETSI Standartlarınında belirtilen teknik özelliklere sahip olacaklardır.

c) Cihazlar ortamdaki toplam Elektromanyetik Alan Şiddeti veya belirli bir frekanstaki şiddeti ölçebilecek özelliklere sahip olacaklardır.

d) Cihazlar Elektrik Alan Şiddeti, Manyetik Alan Şiddeti ve Güç Yoğunluğu cinsinden ölçüm yapacak niteliğe sahip olacaktır.

e) Cihazlar zamana göre ortalama alabilme yeteneğine sahip olacaktır.

f) Cihazlar algılayıcıların (probların) konumuna göre ortalama hesaplayabilme yeteneğine sahip olacaktır.

g) Cihazlar yaptıkları ölçümleri kaydetme ve bilgisayara aktarma gibi özelliklere sahip olacaktır.

h) Ölçümlerde kullanılacak tüm cihazlar en geç altı ayda bir kalibrasyon işlemine tabi tutulacaktır.

Ölçüm Personeli

Madde 7 — Ölçümler, telekomünikasyon alanında tecrübesini belgeleyen mühendisler ve/veya bunların kontrolü altında elektromanyetik uyumluluk konusunda özel eğitim almış teknik personel tarafından yapılacaktır.

Ölçüm Öncesi Yapılacak İşlemler

Madde 8 — Ölçüm öncesi yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

a) Ölçüm yapacak kuruluşlar, bir başvuru formu ile ölçüm yapacakları istasyonun adresini bildirerek; istasyonun tipi, anten tipleri, verici sayısı, kaç sektörlü bir istasyon olduğu bilgilerini ölçümden önce Bakanlık’tan temin edeceklerdir.

b) Ölçümü yapılacak istasyon, transmisyon ve radyo kaynakları açısından normal ve çalışır bir durumda ve bağlı bulunduğu Baz İstasyonu Kontrolörü (BSC) ve Mobil Anahtarlama Merkezi (MSC) ile normal bir şekilde haberleşir vaziyette olacaktır.

c) Ölçüm personeli ölçüm esnasında üzerinde ölçüm sonuçlarını etkileyebilecek herhangi bir elektromanyetik alan kaynağı üreten cihaz ( mobil telefon, çağrı cihazı, telsiz cihazı vb.) taşımayacaklar veya kapalı durumda tutacaklardır.

d) Ölçüme başlamadan önce ölçüm yapılacak alana yakın diğer vericilerin (elektromanyetik alan oluşturacak diğer istasyonlar, yüksek gerilim hatları, FM ve TV vericileri, jeneratör binaları vb.) ölçüm noktalarını etkileyip etkilemediği, istasyonu kapatarak yapılacak bir ölçümle tespit edilir.

Ölçüm Sırasında Yapılacak İşlemler

Madde 9 — Ölçüm sırasında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

a) Ölçüm öncesi temin edilen bilgilerden, antenlerden hangilerinin verici veya verici/alıcı oldukları belirlenecek ve sadece bu baz istasyonu antenleri için ölçüm yapılacaktır.

b) Ölçümler, insanların istasyonlara serbestçe yaklaşabilecekleri yerlerde yapılacaktır.

c) Yönlendirilmemiş antenlerde ölçüm, antenin tüm çevresinde ve aynı zamanda uzaktan yakına doğru yaklaşılarak yapılacaktır.

d) Yönlendirilmiş antenlerde ölçümler antenin yüzeyine tam karşıdan, uzaktan yakına doğru yaklaşılarak yapılacaktır. Yönlendirilmiş antenlerin tam karşısına geçilemiyorsa, karşısına en yakın açıya gelinmek suretiyle ölçüm yapılacaktır.

e) Uzaktan yakına doğru yaklaşılarak yapılacak her bir ölçüm için; her bir noktada ayrı ayrı sabit durup, 6 dakikalık bir süre ile kayıt yapılıp, bu kaydın ortalaması alınacaktır. Ölçümler, ölçümü yapılacak hücrelerin konuşma yükünün en yoğun olduğu saatlerde yapılacaktır.

f) Kullanılacak ölçüm aletinin algılayıcısı (prob) yerden 1.6 metre yükseklikte tutulacaktır. Konumsal ortalama alınması durumunda ise yerden başlayarak istenilen yüksekliğe kadar değişik noktalarda örnekler alınarak ölçüm yapılacaktır.

g) Ölçüm sırasında çevrede başka bir anten, verici gibi güçlü bir elektromanyetik alan kaynağı tespit edilmiş ve ölçüm aletleri frekansa göre seçici ölçüm yapamıyor ise ölçümler aşağıda belirtildiği gibi kademeli olarak yapılacaktır.

I. Ölçülen baz istasyonunun yayını durdurulacak ve ölçüm yapılacaktır. Böylece ortamda diğer kaynakların ne kadar etkili olduğu bulunacaktır.

II. Bu işlemi müteakip istasyon tekrar çalıştırılacak ve ölçümler tekrarlanacaktır. Ölçümler arasındaki fark, ölçülen istasyondan gelen etki olarak kayıt edilecektir.

h) Birden fazla frekansta çalışan baz istasyonlarında yapılacak ölçümlerde güç yoğunlukları (W/m) olarak ayrı ayrı ölçülüp, sonradan toplanarak istasyondan kaynaklanan toplam güç yoğunluğu bulunacaktır.

i) Ölçüm esnasında, ölçülen değerler devamlı olarak takip edilecek, ölçümlerin birbiri ile tutarlılığı izlenecek, gerekirse ölçümler tekrarlanacaktır.

Ölçüm Kayıtlarının Alınması

Madde 10 — Ölçümle ilgili bilgiler ve ölçüm sonucu çıkan veriler, (Ek 1)’de belirtilen düzende kaydedilecektir. Ölçüm değerlerini gösteren tablo, hücre sayısı kadar tekrarlanacaktır.

Ölçüm Tarifesi

Madde 11 — Ölçüm yapan kuruluşlarca, ölçüm işlemleri karşılığı olarak tahsil edilecek ücretlere ilişkin tarifeler Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girer.

Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Madde 12 — Ölçümü yapan kurum ve kuruluş tarafından ölçülen ve ekli tablolara işlenen ölçüm değerleri, kurum veya kuruluşun yetkili mühendisi tarafından onaylanıp, kaşe ve imza altına alınarak Bakanlığa gönderilir. Bakanlık, gelen tablolar üzerinde gerekli değerlendirmeyi yapar. Değerlendirme sonucunda Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirlenen limit değerlerin üzerinde olduğu tespit edilen baz istasyonlarının, Yönetmelikte belirtilen değerlere uygun hale getirilmesi için İşletmeciye 7 günlük bir süre verilir. Bu süre içerisinde uygun hale getirilmeyen baz istasyonu Bakanlıkça veya Bakanlığın bildirimi üzerine mülki amirlikce kapatılır ve/veya söktürülür. Ölçüm sonuçlarının limit değerlerinin altında kaldığının belirlenmesi halinde bu istasyonun standartlara uygun olduğuna dair bir belge, Bakanlık tarafından ölçüm yapan kuruluşa ve işletmeciye verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dikkate Alınacak Limit Değerler

 

İstasyonların Elektromanyetik Alan Ölçümlerine ait Referans Değerleri

Madde 13 — Ölçüm esaslarına ilişkin ikinci bölümde belirtildiği üzere ; ölçüm yapılan mobil telekomünikasyon sistemi için ; aşağıda belirlenen işletme frekans bandlarına bağlı olarak ölçülen en yüksek değer kesinlikle belirtilen limit değerlerin üzerine çıkmayacaktır.

 

Yukarıda belirtilen bu değerler, ICNIRP tarafından belirlenen ve elektromanyetik alan etkisi altındaki kişiler için emniyet ve güvenle sürekli bulunabilecekleri yerlerdeki halen geçerli olan limit değerleridir. Bu değerlerin ICNIRP tarafından daha da azaltılması halinde yeni tespit edilen değerlere aynen uyulacaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Baz İstasyonları Kuruluş Yeri ve İşletme Esasları

 

Baz İstasyonlarında Kullanılacak Ekipman Standartları

Madde 14 — 2813 sayılı Telsiz Kanunu gereğince üretimine ve ithalatına izin verilmeden baz istasyonları ve ekipmanları kurulmayacak ve işletilmeyecektir.

Baz İstasyonları Kurulma Yerleri ve İzinleri

Madde 15 — Baz istasyonlarının kuruluş yerleri , İşletmecinin, Bakanlıkça onaylı yatırım plan ve programına uygun olarak belirlenecek ve düzenlenecektir.

Ek İzin Alınması Gereken Alanlar

Madde 16 — Baz istasyonları, sağlık kurumları ile okul öncesi eğitim, temel eğitim ve orta eğitim kurumlarına ait alanlara, kurumun yetkilisi ve istasyonun kurulacağı il veya ilçenin mülki amirinden izin alınmak suretiyle kurulacaktır.

İstasyon Yeri ile İlgili Bildirim

Madde 17 — İşletmeci, yeni bir istasyon yeri belirlendiğinde, istasyon kuruluşu ve işletmeye alınışı ile birlikte aşağıdaki belgeleri düzenleyerek aylık raporlar halinde Bakanlığa teslim edecektir.

a) İstasyon adresi ve krokisi,

b) Teknik özellikler, (güç, marka, model v.b.),

c) Anten tipi ,

d) İkinci bölümde belirlenen ölçüm esaslarına göre İşletmecinin kendisi tarafından yapılacak ölçümlere ait rapor,

e) İstasyon mahalli ile ilgili mülkiyet sahibi, yönetici, amir v.b’den alınacak izin, kira kontratı gibi onaylı doküman,

f) Madde 16 da belirlenen kuruluşlar için ilgili mülki amirden alınan onay.

İstasyon Faaliyetinin Durdurulması

Madde 18 — Bakanlık; aylık raporlar içerisinde bildirimde bulunulmayan, eksik bilgi ve belge ile bildirimde bulunulan istasyonun faaliyetini belge ve bilgiler tamamlanıncaya kadar durdurma hakkına sahiptir.

İstasyon Kurulamayacak Mahaller

Madde 19 — Müsaade edilen limit değerlerin aşıldığı mesafeler içinde meskun mahal bulunuyor ise bu yerlere baz istasyonu kurulmayacaktır. İşletmeci kuracağı baz istasyonlarına ait antenlere serbestçe erişimi engellemek için gerekli tedbirleri almakla ya da aldırmakla yükümlüdür.

İstasyonlardaki Değişiklikler

Madde 20 — Şebekenin işletilmesi sırasında, planlamalar nedeniyle baz istasyonlarında yapılacak değişikliklerde ve yenilemelerde ölçüm işlemleri işletmeci tarafından tekrarlanacak ve sonuçlar Bakanlığa verilen aylık raporlara eklenecektir.

Şikayetler

Madde 21 — Sistemin işletilmesiyle ilgili şikayetler, bir kamu hizmeti niteliğindeki mobil telekomünikasyon hizmetlerinin verimli ve kesintisiz verdirilmesi ile görevlendirilen Bakanlığa yapılır. Yargı kararları haricinde, baz istasyonlarına Bakanlığın izni dışında müdahalede bulunulamaz.

Üçüncü Şahısların Talebi Halinde Yapılacak Ölçümler

Madde 22 — Herhangi bir mahalde kurulu bulunan baz istasyonlarının ölçümlerinin; kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yaptırılmasının talep edilmesi halinde; Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen kurum ve kuruluşlardan birine ölçüm bedelini yatırmak suretiyle müracaat edilecektir. Ölçüm yapacak kuruluş, İkinci Bölümdeki ölçüm esasları çerçevesinde yapacağı ölçümün sonuçlarını, değerlendirmenin yapılması için Bakanlığa gönderecektir. Ölçüm değerlerinin limitler dahilinde kaldığının belirlenmesi halinde sonuç raporu, talep sahibine iletilmesi için ölçümü yapan laboratuvara gönderilir. Ölçüm sonuçları yönetmelik de belirtilen limit değerlerin üzerinde ise ; ölçüm giderleri işletmeci tarafından ölçümü yaptıran kişi veya kuruluşlara ödenir ; ayrıca Bakanlık uygun olmayan bu baz istasyonu için Madde 12 de belirtilen şekilde uygulama yapar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

 

Geçici Madde 1 — Madde 16 da belirtilen alanlara kurulu mevcut istasyonların ölçümleri işletmeciler tarafından, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen kurum ve kuruluşlardan birine yaptırılır. Bu ölçümler Yönetmeliğin yayımını müteakip iki ay içerisinde tamamlanır ve ölçüm raporları Bakanlığa sunulur. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda limit değerleri dahilinde olduğu belirlenen baz istasyonlarına ait uygunluk belgesi ilgili mülki amirliğe Bakanlık tarafından gönderilir. Ölçüm sonunda uygun olmayan istasyonların belirlenmesi halinde ise Bakanlık uygun olmayan bu baz istasyonları için Madde 12 de belirtilen şekilde uygulama yapar.

Yürürlük

Madde 23 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

—— • ——

Turizm Bakanlığından :

 

Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin

Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 5/12/1999 tarihli ve 23897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin değişik Geçici Madde 1’i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 1 —Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına DairGenel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde olan Bakanlık personelinden iki veya üç yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1), (2), (3), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere, 6 ncı maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

Bu hüküm, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1), (2), (3), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde, belirtilen unvanlara 15/9/2000 tarihine kadar yapılacak atamalarda uygulanmaz.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini TurizmBakanı yürütür.

—— • ——

Atatürk Üniversitesinden :

 

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 24 üncü Maddesinin

Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 8/3/1997 tarihli ve 22927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 24 — Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile bir ay içerisinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. Komite üç öğretim üyesinden oluşur ve tez danışmanından başka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanı olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez aşamasına başlayan öğrenciler tez danışmanının öngördüğü yarıyıllarda “Gelişim ve Önerme” dersi ile “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” derslerini alırlar. Bu dersler Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen derslerden ayrı olarak aldırılır ve not ortalamasına dahil edilmez. Öğrencilerin doktora tez savunma sınavına girebilmeleri için bu derslerden başarılı olmaları gerekir.”

Yürürlük

MADDE2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü yürütür.

—— • ——

Akdeniz Üniversitesinden :

Akdeniz Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

18 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına

İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 — 1/7/1997 tarihli ve 23036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Akdeniz Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Zorunlu Dersler ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi

Madde 18 — Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil zorunlu derslerdendir. Ayrıca zorunlu olmamak koşulu ile Beden Eğitimi ve Güzel Sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Beden Eğitimi ve Güzel Sanat dallarındaki derslerden ara sınav yapılmaz. Bu derslerin sınavlarında başarı notu başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.

Yabancı dil eğitim ve öğretimi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili yönetmeliğine uygun şekilde hazırlanan “Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi” hükümlerine göre yürütülür.

Üniversiteye bağlı enstitü, fakülte ve yüksekokulların eğitim-öğretim programlarında yer alan isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili yönetmeliğine uygun biçimde hazırlanan “Akdeniz Üniversitesi İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülür.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Tebliğ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

 

Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt

Fiyat İstikrar Fonu Payları

Hakkında Tebliğ

(PİGM/AFİF 2000-38)

 

Madde 1 — 23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı “Ham Petrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu’nun İşleyişi Hakkında Karar”ın 13 üncü maddesine istinaden, petrol ürünlerinin tüketiciye arzında fiyat istikrarını temin etmek amacıyla 4/8/2000 tarihinden itibaren;

 

Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu payı alınır.

Madde 2 —1 inci maddede yer alan Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu payları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yayımlanacak müteakip tebliğe kadar yürürlükte kalır.

Tebliğ olunur.