13 Şubat 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27140

KANUN

ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5837                                                                                                      Kabul Tarihi: 5/2/2009

             MADDE 1 –  21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 2 nci maddesinin onbirinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra yeniden Türk vatandaşlığını kazananların askerlik işlemlerine, Türk vatandaşlığını kaybettikleri tarihteki durumlarına göre devam edilir.”

             MADDE 2 – 1111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (9) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “9. Askerlik hizmetini yerine getirmekte iken ölen, akıbeti meçhul kalan, hakkında gaiplik kararı alınan veya maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malul olanların;

             a) Baba ve annesinin müşterek olarak talep ettiği veya baba ya da annesinden biri ölmüş ise sağ olanın talep ettiği kardeşlerinden biri, istekli olmadıkça silah altına alınmaz veya silah altında ise terhis edilir,

             b) Baba ve annenin müştereken anlaşamadıkları veya her ikisinin de ölmüş olması durumunda; öncelikle silah altında olan kardeşi var ise istekli olması halinde terhis edilir, silah altında olan kardeşi yok ise veya silah altında olan kardeşi terhis olmak istemez ise askerlik hizmet sırası gelen ilk kardeş istekli olmadıkça silah altına alınmaz.

             Askerlik hizmetini yerine getirmekte iken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden yükümlülerin kendilerinden olma erkek çocukları ile aynı anne ve babadan olan kardeşlerinin tamamı, istekli olmadıkça silah altına alınmaz ve silah altındakiler istekleri halinde terhis edilir.

             Bu bent hükümleri seferberlik ve savaş halinde uygulanmaz.”

             MADDE 3 –  1111 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 14 – Askerlik çağına girenlerin asker kütüğüne yazılanları, sağlık ve sağlamlıklarıyla okuyup yazmaları, tahsil dereceleri, sanatları ve nerelerde bulundukları hakkında yapılacak işleme (yoklama) denir. Askerlik çağına girenlerden yoklama devresinde bulunanlar, biri yirmi yaşlarına girdikleri senenin ocak ayının birinci gününden başlayarak haziran sonunda bitmek üzere (ilk yoklama), diğeri her askerlik dairesi dahilinde temmuz ayının birinci gününden ekim ayı sonuna kadar devam eden süre içinde bitmek üzere  (son yoklama) adlı iki yoklamaya tabi tutulurlar. Bu yoklamalar yapılırken, her yıl yedeklerin de yoklamaları yapılır. Yedeklik yoklaması yaş sınırı, ihtiyaç halinde Milli Savunma Bakanlığınca on yıla kadar indirilebilir.”

             MADDE 4 – 1111 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 21 – Askerlik meclisleri aşağıdaki üyelerden oluşur:

             1. İllerde vali veya vali yardımcısı, ilçelerde kaymakam.

             2. Askerlik şubesi başkanı veya vekili.

             3. İki hekim.

             4. İllerde nüfus ve vatandaşlık müdürü, ilçelerde nüfus müdürü.

             Vali, vali yardımcısı veya kaymakamların askerlik meclisine katılmaması durumunda, askerlik şubesi başkanı meclise başkanlık eder. Askerlik meclisine katılacak hekimlerden biri sivil olabilir.

             Askere sevk edileceklerin sınıflandırma işlemleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilecek  usul ve esaslara göre yapılır.”

             MADDE 5 – 1111 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 22 – Askerlik meclislerinde kararlar, oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, meclis başkanının bulunduğu tarafın kararı kabul edilir. Verilen karara itirazı olan üyeler, itiraz gerekçelerini yoklama evrakına yazarlar.”

             MADDE 6 – 1111 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 23 – Askerlik meclisinde bulunması gereken askerî hekimler Genelkurmay Başkanlığı, sivil hekimler mülki amirler tarafından görevlendirilirler. Askerlik meclisinin toplanmadığı zamanlardaki son yoklama işlemlerinde, askerî hekim şartı aranmaz.”

             MADDE 7 – 1111 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 24  – Askerlik şubeleri, son yoklama tarihlerini mahallin en yüksek mülki amirine bildirerek, askerlik meclisinin belirlenen günde toplanmasını ve muhtarların, o yıl askerlik çağına girenler ile bir önceki sene ertesi yıla terk edilenlerin muhtarlıklarda asılarak ilan edilecek listeleriyle birlikte belirlenen günde askerlik şubelerine gelmelerini ister.”

             MADDE 8 – 1111 sayılı Kanunun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 25 – Milli Savunma Bakanlığı tarafından, o yıl askerlik çağına girenler ile bir önceki sene ertesi yıla terk edilenlerin son yoklamalarının yapılacağı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu aracılığıyla duyurulur. Bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.”

             MADDE 9 – 1111 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 30 – Son yoklama sırasında, askerlik şubesine veya yurtdışı temsilciliklerine gelmemiş ve 26 ncı madde gereğince gelmeme sebebini bildirmemiş kişiler, yoklama kaçağı olarak kabul edilir.

             Yoklama kaçakları, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için Milli Savunma Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına, askerlik şubelerince de mahallin en büyük mülki amirine bildirilirler. Yakalanarak muhafaza altına alınan yükümlüler, vakit geçirmeksizin ve en geç yirmidört saat içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilirler. Askerlik şubesince teslim alınamayan yükümlüler, ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılırlar.”

             MADDE 10 – 1111 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Barışta, muvazzaf ve yedek erbaş ve erlerden askere çağırıldıkları sırada tutuklu ve hükümlü bulunanlar, tahliyelerine kadar sevk edilmezler. Bunlardan askerlikle ilişiği olanlar tahliyelerinde serbest bırakılmayarak, ilgili kolluk kuvvetlerince askerlik şubelerine teslim edilirler. Askere sevklerinden önce işledikleri suçlardan dolayı, mahkemelerce bir yıl ve daha az süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya para cezasından çevrilme hapse mahkûm olup da hükümleri askerde iken bildirilenlerin cezaları, terhislerinden sonra infaz edilir.”

             MADDE 11 – 1111 sayılı Kanunun 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 45 – Sevke tabi yükümlülerin listeleri, askerlik şubelerinde ilan edilir. Ayrıca bu listeler, celp dönemleri dışındaki sevklerde ve olağanüstü durumlarda mülki amirlikler vasıtasıyla, köy ve mahalle muhtarlıklarında da ilan edilir.

             Celp ile ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türkiye Radyo Televizyon Kurumu aracılığıyla duyurulur ve yurtdışı temsilciliklerine bildirilir. Bu ilan ve duyurular yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.”

             MADDE 12 – 1111 sayılı Kanunun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 47 – Askere sevk için çağrıldıkları halde, hastalık, tutukluluk veya hükümlülük gibi nedenlerle askerlik şubesine gelemeyecek olanlar, bu mazeretlerini kanıtlayan belgeleri askerlik şubesinde bulundururlar. Bu mazeretler dışındaki nedenlerle sevkin son gününe kadar askerlik şubesine gelmeyenler ile gelip de sevk evrakını alanlardan, kendilerine verilen yol süresi sonunda birliğine katılmayanlar, bakaya olarak kabul edilirler.

             Bakayalar, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için Milli Savunma Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına, askerlik şubelerince de mahallin en büyük mülki amirine bildirilirler. Yakalanarak muhafaza altına alınan yükümlüler, vakit geçirmeksizin ve en geç yirmidört saat içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilirler. Askerlik şubesince teslim alınamayan yükümlüler, ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılırlar.”

             MADDE 13 – 1111 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 86 – Son yoklamada bulundukları yerdeki askerlik meclisi, elçilik veya konsolosluklara gelmeyen ve 26 ncı maddede yazılı mazeretlerini bildirmeyen yükümlülerden, birlikte son yoklamaya tabi oldukları doğumluların yurt genelinde ilk celp ve sevk tarihine kadar ele geçmeyenler, elde edildiklerinde bulundukları yerde askerî veya resmî sivil bir hekime yahut en yakın yerde bulunan asker hastanesinde muayene ettirilirler. Muayene neticesinde askerliğe elverişli oldukları anlaşılanlardan erteleme hakkı bulunmayanlar, askerlik meclislerince, toplu değilse idare heyetlerince haklarında karar alınarak Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilen sınıf ve tertibat yerlerine derhal sevk olunurlar.

             Yoklama kaçağı kaldıktan sonra ertelemesi yapılanlar ile birliklerine sevk edilenler, askerlik şubelerince  mahkemeye verilirler.

             Yoklama kaçağı iken ertelemesi yapılmış olanlar, ertelemelerinin bittiği tarihi takip eden ilk mesai günü sevk edilirler.”

             MADDE 14 – 1111 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 89 – Sınıf ve tertibatı belirlenmiş olanlardan, yapılan bildirim ve duyuru üzerine birlikte sevk edilecekleri emsallerinin sevkinin son gününe kadar gelmeyen ve bu durumları 47 nci maddede yazılı özürlerinden ileri gelmediği belirlenenler ile sevk edildikten sonra askerliğini yapacağı kıtaya gitmeksizin kaçanlardan elde edilip de erteleme hakkı bulunmayanlar derhal sevk olunurlar.

             Bunlardan yedek subay yetişme şartlarını taşıyanlar, muayyen zamanlarda birliklerine veya yedek subay yetiştiren sınıf okullarına sevk edilirler.

             Bakaya kaldıktan sonra ertelemesi yapılanlar ile birliklerine sevk edilenler, askerlik şubelerince  mahkemeye verilirler.

             Bakaya iken ertelemesi yapılmış olanlar, ertelemelerinin bittiği tarihi takip eden ilk mesai günü sevk edilirler.” 

             MADDE 15 – 1111 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 42 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tebligatsız saklı, yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olanların askerlik şubelerine müracaat etmeleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türkiye Radyo Televizyon Kurumu aracılığıyla duyurulur. Bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Yapılan duyuruya rağmen üç ay içerisinde askerlik şubesine müracaat etmeyenler hakkında tebligatlı işlemi yapılır.”

             MADDE 16 – 1111 sayılı Kanunun 43 ve 44 üncü  maddeleri  yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 17 – 22/4/1925 tarihli ve 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

             “EK MADDE 3 - Ülke menfaatlerine uygun olmayan ve uluslararası alanda istismar edilebilecek nitelikteki haritaların üretiminin ve kullanımının önlenmesi maksadıyla; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yurt içinde üretilecek, ithal edilecek veya yayımlanacak olan basılı ve sayısal her türlü kara ve hava haritaları, atlas, küre ile benzeri harita ve harita bilgisi içeren her türlü doküman için, Harita Genel Komutanlığından uygunluk onayı alınır.

             Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarının kanunlarla verilmiş harita yapma görevlerine istinaden ürettikleri veya ürettirdikleri haritalar için Harita Genel Komutanlığından uygunluk onayı alınmaz. Bu haritalarda, ülke menfaatlerine uygun olmayan ve uluslararası alanda istismar edilebilecek nitelikteki hususların yer almaması, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun sorumluluğundadır.

             Harita Genel Komutanlığı, lüzum gördüğü takdirde tarihî, kültürel, siyasi ve benzeri bilgileri ihtiva eden haritalar ve diğer dokümanlar için, ilgili kamu kurum ve kuruluşundan da görüş alır.

             Uygunluk onayı alınmadan harita, atlas, küre ve benzeri dokümanı basanlar, dağıtanlar veya yayımlayanlar adli para cezası ile cezalandırılır.

             Uygunluk onayı alınmadan basılan, dağıtılan veya yayımlanan dokümanlar; Türk millî menfaatlerini, Türk varlığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, Türklüğün tarihî ve manevi değerlerini tehlikeye düşürecek nitelikte ise bu harita, atlas, küre ve benzeri dokümanı basanlar, dağıtanlar veya yayımlayanlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

             Bu şekildeki harita ve dokümanlardan  basılan veya dağıtılanlar hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 54 ve 55 inci madde hükümleri uygulanır.

             Beşinci fıkradaki suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında, bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

             Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler; basım, dağıtım veya yayımı konusunda uygunluk onayı aldıkları her türlü kara ve hava haritaları ile atlas, küre ve benzeri dokümanı;

             a) Üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan beş yıl kullanabilirler,

             b) Tekrar basmak, dağıtmak veya yayımlamak istediklerinde, üzerinde bir değişiklik yapıldığında veya Harita Genel Komutanlığınca bir değişiklik bildirildiğinde, değişikliği müteakiben; değişiklik yapılmadığında uygunluk onayı alınan tarihi takip eden her beş yılın bitiminde, yeniden Harita Genel Komutanlığına göndererek uygunluk onaylarını almak zorundadırlar.”

             MADDE 18 – 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Yedek subayların terfileri

             MADDE 17 – Yedek subaylar; barışta silah altında geçen süreleri, hizmet sürelerinden sayılmak suretiyle, muvazzaf subaylar gibi terfi ettirilir.

             Yedek subaylar seferde, muvazzaf subaylar gibi terfi ettirilir.

             Yedek subayların terfilerine ilişkin usul ve esaslar hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır.”

             MADDE 19 – 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 78 inci  maddesi aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 78  – Astsubayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir:

 

                      Rütbeler                        Normal bekleme süreleri

             Astsubay Çavuş                                            3 yıl

                   "        Kıdemli Çavuş                               3 yıl

                   "        Üstçavuş                                        6 yıl

                   "        Kıdemli Üstçavuş                          6 yıl

                   "        Başçavuş                                        6 yıl

                   "        Kıdemli Başçavuş                          6 yıl”

 

             MADDE 20 – 926 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “astsubay üstçavuş” ve “astsubay kıdemli üstçavuş” ibarelerinden sonra gelmek üzere “(üç yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar)” ibareleri eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) Üstün başarılı üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuşların terfi esasları: Üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuşların bu rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce bu rütbelere ait her yılki sicil notu, sicil tam notunun yüzde doksanbeş ve daha yukarısı ve sicil notu ortalaması da sicil tam notunun yüzde doksan ve daha yukarısında olanlardan; bu rütbelerde en az iki ayrı birinci veya ikinci sicil üstünden sicil notu alanlar veya rütbe bekleme süresinin bitiminden bir yıl önce alacak olanlar, sicil notu ortalaması en üstün olandan başlanarak rütbelerine göre kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan astsubaylardan sicil notu ortalaması en üstün olanlardan başlanmak suretiyle Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı tarafından uygun görülenler, kendi sınıf mevcudunun; muharip sınıflar için yüzde sekizi, yardımcı sınıflar için yüzde dördü oranında bir üst rütbeye yükseltilebilirler.”

             MADDE 21 – 926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) Subaylık için sınava müracaat tarihinde en az kıdemli çavuş rütbesinde ve astsubay olarak dördüncü hizmet yılını tamamlamış, yedinci hizmet yılını bitirmemiş olmak.”

             MADDE 22 – 926 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Nasıplarından itibaren iki yılını tamamlayan ve liyakatleri üst makamlarca onaylanan albaylara kıdemli albay, nasıplarından itibaren üç yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için liyakatları üst makamlarca onanan üsteğmenlere kıdemli üsteğmen, yüzbaşılara kıdemli yüzbaşı, binbaşılara kıdemli binbaşı, üstçavuşlara kademeli üstçavuş, kıdemli üstçavuşlara kademeli kıdemli üstçavuş, başçavuşlara kademeli başçavuş, kıdemli başçavuşlara kademeli kıdemli başçavuş, kademeli kıdemli başçavuşlara iki kademeli kıdemli başçavuş denir.”

             MADDE 23 – 926 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin (A) fıkrasının astsubaylara ait hizmet tazminat oranlarını gösteren tablosuna “Astsubaylar:” ibaresinden sonra gelmek üzere “(Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta üçer yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar)” ibaresi ile bu tablodan sonra gelmek üzere aşağıdaki tablo eklenmiştir.

             “Astsubaylar: (Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta altışar yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar)

                        II.Kad.Kd.Bçvş.                                   210

                        Kad.Kd.Bçvş.                                      205

                        Kd.Bçvş.                                              201

                        Kad.Bçvş.                                            188

                        Bçvş.                                                    177

                        Kad.Kd.Üçvş.                                      165

                        Kd.Üçvş.                                              151

                        Kad.Üçvş.                                            140

                        Üçvş.                                                    130

                        Kd.Çvş.                                                111

                        Çvş.                                                      102”

             MADDE 24 – 926 sayılı Kanunun Ek 25 inci maddesinde yer alan “EK-VIII” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve EK -VIII/B” ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 25 – 926 sayılı Kanunun EK-VIII ve EK-VIII/A sayılı cetvellerinin başlıklarına “(Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta üçer yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar)” ibareleri ve aynı Kanuna EK-VIII/A sayılı cetvelden sonra gelmek üzere aşağıdaki EK-VIII/B sayılı cetvel ile  EK-VIII/C sayılı cetvel eklenmiştir.

             “EK-VIII/B Sayılı Cetvel

             ASTSUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

(ÜSTÇAVUŞ VE KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞLUKTA ALTIŞAR YILLIK RÜTBE BEKLEME SÜRESİNE TABİ OLANLAR)

 

KADEMELER

Dereceler   Rütbeler                          1         2          3          4           5          6          7         8        9

       1         Kad.Kd.                       1320   1380    1440       -           -           -          -          -         -

                   Bçvş.-

                   II.Kad.Kd.

                   Bçvş.

       2         Kd.Bçvş.-                    1155   1210    1265    1320     1380    1440       -          -         -

                   Kad.Kd.

                   Bçvş.-

                   II.Kad.Kd.

                   Bçvş.

       3         Kad.Bçvş.                    1020   1065    1110    1155     1210    1265    1320   1380      -

       4         Bçvş.                             915     950      985     1020     1065    1110    1155   1210      -

       5         Kad.Kd.Üçvş.               835     865      895      915       950      985     1020   1065  1110

       6         Kd.Üçvş.                      760     785      810      835       865      895      895     950    985

       7         Kad.Üçvş.                     705     720      740      760       785      810      810     865    895

       8         Üçvş.                            660     675      690      705       720      740      740     785    810

       9         Kd.Çvş.                        620     630      645      660       675      690      690     720    740

      10        Çvş.                              590     600      610      620       630      645      660     675    690

EK-VIII/C Sayılı Cetvel

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNU VE FAKÜLTE, YÜKSEK OKUL VEYA MESLEK YÜKSEK OKULUNU BİTİREREK TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNDE BAŞARILI OLUP ASTSUBAY ÇAVUŞLUĞA NASBEDİLEN ASTSUBAYLAR İÇİN

AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

(ÜSTÇAVUŞ VE KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞLUKTA ALTIŞAR YILLIK RÜTBE BEKLEME SÜRESİNE TABİ OLANLAR)

 

KADEMELER

Dereceler   Rütbeler                    1           2           3          4           5           6          7          8         9

                   Kd. Bçvş. -            1320     1380     1440                                                    

                   Kad. Kd. Bçvş.

                   – II. Kad. Kd.

                   Bçvş.

       2          Kad. Bçvş.             1155     1210     1265    1320     1380     1440                       

       3          Bçvş.                     1020     1065     1110    1155     1210     1265    1320    1380     

       4          Kad.Kd.Üçvş         915       950       985     1020     1065     1110    1155    1210     

       5          Kd. Üçvş.               835       865       895      915       950       985     1020    1065   1110

       6          Kad.Üçvş               760       785       810      835       865       895      915      950     985

       7          Üçvş.                      705       720       740      760       785       810      835      865     895

       8          Kd. Çvş.                 660       675       690      705       720       740      760      785     810

       9          Çvş.                        620       630       645      660       675       690      705      720     740”

 

             MADDE 26 – 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir.

             “EK GEÇİCİ MADDE 86 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte astsubay üstçavuş ve daha üst rütbelerde bulunan astsubaylar hakkında, üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbe                                      bekleme süreleri üçer yıl olarak uygulanır.

             Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yukarıdaki fıkrada belirtilen rütbelerde bulunmaları gerekirken, sıhhi nedenler dolayısıyla üstçavuş rütbesine terfi edememiş olanlar ile kazai veya idari kararlar dolayısıyla üstçavuş rütbesine terfi edemeyenlerden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 81 inci maddeye göre nasıpları emsalleri tarihine götürülenler hakkında da, emsalleri yukarıdaki fıkra hükümlerine göre üç yıllık üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbe bekleme süresine tabi olmaları kaydıyla, üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbe bekleme süreleri üçer yıl olarak uygulanır.

             EK GEÇİCİ MADDE 87 – Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlardan üç yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanların 85 inci maddeye göre yapılacak üstün başarı nedeniyle terfi değerlendirmesinde, üstçavuşların kıdemli çavuşluk ve üstçavuşluk, kıdemli üstçavuşların ise üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbelerine ait her yılki sicil notunun, sicil tam notunun yüzde doksanbeş ve daha yukarısı ve sicil notu ortalamasının da sicil tam notunun yüzde doksan ve daha yukarısında olmasına ilişkin hüküm uygulanır.

             EK GEÇİCİ MADDE 88 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, astsubay olarak altıncı hizmet yılını tamamlamış olanlara, 109 uncu maddeye göre subaylık için sınava müracaat edilebilecek en son süre olarak dokuzuncu hizmet yılını bitirmemiş olma hükmü uygulanır.  

             Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte en az kıdemli çavuş rütbesinde ve astsubay olarak dördüncü veya beşinci hizmet yılını tamamlamış olup da 109 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre subaylığa müracaat hakkının bir kısmını geçirmiş olanlara, bu Kanunda belirtilen müracaat haklarının bittiği süreden hemen sonra kullandırılmak üzere kaybettikleri müracaat sayısı kadar hak tanınır.”

             MADDE 27 – 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 23 – Bu Kanun hükümlerine göre tesis edilen askerî yasak bölgeler ile askerî güvenlik bölgelerinin bağlanacağı yetkili komutanlık, ilgili kuvvet komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı ya da Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilir.”

             MADDE 28 – 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "e) Yüksek Bilim Konseyi: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Dekanı ile Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli ana bilim ve bilim dalı başkanlığı, servis ve kısım şefliği ile enstitü ve yüksekokul müdürlüğü görev süresini tamamlayan öğretim üyeleri ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı tarafından bir yıl için görevlendirilecek üç ana bilim dalı ve iki bilim dalı başkanından oluşan ve bu Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getiren konseydir."

             MADDE 29 – 2955 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Yüksekokul müdürü, öncelikle yüksekokul kadrolarında görevli öğretim üyeleri arasından, yüksekokul kadrolarında görevli öğretim üyesi bulunmadığı takdirde Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim üyelerinden Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı tarafından teklif edilecek dört öğretim üyesi arasından Genelkurmay Başkanlığınca dört yıl için atanır. Görev süresi bitimini müteakip Yüksek Askerî Şura tarafından yapılacak değerlendirmelere göre birer yıllık süreler halinde en fazla dört defa uzatılabilir. Yüksekokul müdürünün görev süresi sekiz yılı geçemez. Görev süresi bitenler Yüksek Bilim Konseyindeki kadrolara atanırlar. Yüksekokul müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir yüksekokul müdür yardımcısı da, aynı usul ve esaslara göre seçilir ve atanır."

             MADDE 30 – 2955 sayılı  Kanunun 22 nci maddesinin (b) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “6. Genelkurmay Başkanlığı, bu profesörlerin adaylar hakkındaki mütalaalarını ve adayın bilimsel araştırmalarını içeren diğer dosyasını Yükseköğretim Kuruluna gönderir. Genelkurmay Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü de dikkate alarak, yapacağı değerlendirmeyi müteakip, önerilen adaylardan uygun olanları boş profesörlük kadrolarına atar. Profesör kadrosuna atamada asker doçentlere öncelik verilir.”

             MADDE 31 – 2955 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Yüksek Bilim Konseyi; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı (Dekan), Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki ana bilim dalı ve bilim dalı başkanlığı, servis ve kısım şefliği ile enstitü ve yüksekokul müdürlüğü görev sürelerini tamamlayan öğretim üyeleri ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı tarafından bir yıl için görevlendirilecek üç ana bilim dalı ve iki bilim dalı başkanından oluşur.

             Bu öğretim üyeleri, daha önce görev yaptıkları ana bilim dalı, bilim dalı ile servis ve kısımlarda ve enstitü ile yüksekokulda bilimsel faaliyetlerine devam ederler."

             MADDE 32 – 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan “temin edilen ve” ibaresi “temin edilen veya” olarak değiştirilmiş ve “mal ve hizmetlerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “satışı, kiralanması, lisans verilmesi veya teknoloji transferi yolu ile” ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 33 –  3212 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ikmal maddelerinden HEK ve hurdaya ayrılanlar ile” ibaresi “ikmal maddeleri ile HEK ve hurdaya ayrılanlar veya” şeklinde değiştirilmiş, (A) bendinde yer alan “satılması” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kiralanması, lisans verilmesi, teknoloji transferi” ibaresi ile (c) alt bendinin sonuna “kiralanmasını, lisans verilmesini ve teknoloji transferini,” ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 34 – 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 13 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Askerî ve mülki sicil belgelerinin yıllık sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve yukarısı olan uzman jandarmalara kademe ilerlemesi yaptırılır. Kademe ilerlemesi şartları 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre yapılır. Mülki görevi bulunmayan jandarma birliklerinde görev yapanlar için sadece askerî sicil belgesi düzenlenir. Ancak, kademe ilerlemesi yapacak uzman jandarmalardan görev esnasında yaralanmaları sebebiyle uzun süreli tedaviye tabi tutulanlardan o yıla ait sicil notu olmayanların kademe ilerlemeleri, sicil notu şartı aranmadan sicil notu ortalamasına göre yapılır.

             Rütbe bekleme süresi içinde asgari iki yıllık sicili bulunan ve bu sicillerin ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar, bir üst rütbeye terfi ettirilirler. Ancak, yükselme sırasına girmiş bulunan uzman jandarmalardan görev esnasında yaralanmaları nedeniyle uzun süreli tedaviye tabi tutulanların rütbe terfi işlemleri, sicil notu ortalamasına göre yapılır.”

             MADDE 35 – 3466 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Aynı rütbe ve nasıplar arasında kıdem sırası; her yıl tespit edilen yeterlik derecesine göre yapılır.”

             MADDE 36 – 21/4/2004 tarihli ve 5143 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 5 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekliye ayrılmış ve 4608 sayılı Kanundan istifade etmiş subaylardan, çeşitli nedenlerle kılıç istihkakından yararlanmamış olanlara, kendilerinin veya yasal mirasçılarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde müracaat etmeleri halinde kılıç istihkakları verilir.”

             MADDE 37 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 38 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/2/2009