16 Ocak 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27112

KANUN

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

KANUN, DEVLET MEMURLARI KANUNU VE GENEL KADRO VE USULÜ

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5830                                                                                                  Kabul Tarihi: 7/1/2009

             MADDE 1 – 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 36/A maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Sanayi ve Ticaret Uzmanı ve Uzman Yardımcısı

             MADDE 36/A- Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet birimlerinde, Sanayi ve Ticaret Uzmanları ile Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcıları istihdam edilir.

             Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ilâve olarak;

             a) En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idarî bilimler fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin yönetmelikle belirlenecek bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

             b) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden en az birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde belge almış olmak,

             c) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak,

             d) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak,

             şarttır.

             İkinci fıkraya göre uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak, her yıl olumlu sicil almak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar, Sanayi ve Ticaret Uzmanı kadrolarına atanırlar.

             Yeterlik sınavında başarısız olanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar, hazırlayacakları uzmanlık tezi kabul edilmeyenler ile olumsuz sicil alanlar, Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcılığı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

             Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcılarının yarışma, tez hazırlama ve yeterlik sınavları ile Sanayi ve Ticaret Uzmanları ile Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcılarının çalışma, eğitim ve diğer konulara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir."

             MADDE 2 – 3143 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 11- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Tüketici ve Rekabet Uzmanı olarak görev yapanlar Sanayi ve Ticaret Uzmanı kadrosuna, Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı olarak görev yapanlar Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosuna bu Kanunun yayımlandığı tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı kadrosunda geçirilen süreler, Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosunda geçmiş sayılır. Bu fıkraya göre atanan Sanayi ve Ticaret Uzman ve Uzman yardımcıları, uzmanlık alanına bağlı olarak ilgili birimde görevlerine devam ederler.

             Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Bakanlık teşkilatında görev yapan, kırk yaşını doldurmamış, son üç yıllık sicil notu ortalaması seksen ve üzerinde olan, Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için gerekli öğrenim ve yabancı dil şartını taşıyan ve 36/A maddesi uyarınca çıkarılacak yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde başvuran personelden; en az beş yıl hizmeti bulunanlar, en geç bir yıl içinde anılan yönetmelik hükümlerine göre açılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak kaydıyla, ihdas edilen Sanayi ve Ticaret Uzmanı kadrolarının beşte birini geçmemek üzere başarı sırasına göre Sanayi ve Ticaret Uzmanı kadrolarına, en az üç yıl hizmeti bulunanlar ise en geç bir yıl içinde açılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak kaydıyla, ihdas edilen Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrolarının beşte birini geçmemek üzere başarı sırasına göre Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrolarına atanırlar. Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosuna bu şekilde atananlar, bu Kanunun 36/A maddesindeki "yeterlik sınavı" ile ilgili olarak yer alan hükümlere tabidir."

             MADDE 3 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

             a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde yer alan "Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcıları" ibaresi "Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcıları", "Tüketici ve Rekabet Uzmanlığına" ibaresi "Sanayi ve Ticaret Uzmanlığına",

             b) "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" bölümünün "A-Özel Hizmet Tazminatı" kısmının (i) bendinde yer alan "Tüketici ve Rekabet Uzmanları" ibaresi "Sanayi ve Ticaret Uzmanları",

             c) (I) sayılı ek gösterge cetvelinin "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (h) bendinde yer alan "Tüketici ve Rekabet Uzmanları" ibaresi "Sanayi ve Ticaret Uzmanları",

             şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 4 – Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış; ekli (2) ve (3) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığına ait bölümlerine eklenmiştir.

             GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Kanunda öngörülen yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde çıkarılır.

             MADDE 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

15/1/2009

 

(1) SAYILI LİSTE

 

             KURUMU    : SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

             TEŞKİLATI : MERKEZ

 

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

 

                                                                                                        KADRO           KADRO

             SINIFI                              UNVANI                               DERECESİ          ADEDİ

             GİH         Tüketici ve Rekabet Uzmanı                                 4                        3

             GİH         Tüketici ve Rekabet Uzmanı                                 5                        5

             GİH         Tüketici ve Rekabet Uzmanı                                 6                        2

             GİH         Tüketici ve Rekabet Uzmanı                                 7                        2

             GİH         Tüketici ve Rekabet Uzman Yard.                        7                        1

             GİH         Tüketici ve Rekabet Uzman Yard.                        8                       13

             GİH         Tüketici ve Rekabet Uzman Yard.                        9                       17

             GİH         Şef                                                                            3                       14

             GİH         Şef                                                                            4                       15

             GİH         Şef                                                                            5                       18

             GİH         Şef                                                                            6                        2

             GİH         Şef                                                                            7                        4

             GİH         Daktilograf                                                              5                        3

             GİH         Daktilograf                                                              9                        2

             GİH         Daktilograf                                                             10                       3

             GİH         Daktilograf                                                             11                       3

             GİH         Daktilograf                                                             13                       6

             GİH         Sekreter                                                                    7                        4

             YH          Teknisyen Yardımcısı                                            7                        1

             YH          Hizmetli                                                                   13                       4

             TOPLAM                                                                                                        122

(1) SAYILI LİSTE

 

             KURUMU    : SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

             TEŞKİLATI : TAŞRA

 

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

 

                                                                                                        KADRO           KADRO

             SINIFI                              UNVANI                               DERECESİ          ADEDİ

             GİH         Şef                                                                            3                       26

             GİH         Şef                                                                            4                       15

             GİH         Şef                                                                            5                       12

             GİH         Şef                                                                            6                       22

             GİH         Şef                                                                            7                       19

             GİH         Memur                                                                    10                       1

             GİH         Daktilograf                                                              5                        5

             GİH         Daktilograf                                                              6                        2

             GİH         Daktilograf                                                              7                        1

             GİH         Daktilograf                                                              8                        1

             GİH         Daktilograf                                                              9                        1

             GİH         Daktilograf                                                             12                       1

             GİH         Sekreter                                                                    5                        1

             GİH         Sekreter                                                                    6                        1

             GİH         Sekreter                                                                    7                        1

             GİH         Sekreter                                                                    8                        5

             GİH         Sekreter                                                                    9                        2

             GİH         Sekreter                                                                   11                       1

             GİH         Sekreter                                                                   12                       3

             TH          Teknisyen                                                               3                        3

             YH          Hizmetli                                                                   13                       4

             YH          Teknisyen Yardımcısı                                            5                        1

             TOPLAM                                                                                                        128

             GENEL TOPLAM                                                                                         250

(2) SAYILI LİSTE

 

             KURUMU    : SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

             TEŞKİLATI  : MERKEZ

 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

 

                                                                                SERBEST   TUTULAN

                                                                                 KADRO       KADRO

SINIFI                 UNVANI                                  DERECESİ      ADEDİ      ADEDİ     TOPLAM

     

   GİH   Sanayi ve Ticaret Uzmanı                              1                   15                                   15

   GİH   Sanayi ve Ticaret Uzmanı                              2                   15                                   15

   GİH   Sanayi ve Ticaret Uzmanı                              3                   30                                   30

   GİH   Sanayi ve Ticaret Uzmanı                              4                   30                                   30

   GİH   Sanayi ve Ticaret Uzmanı                              5                   40                                   40

   GİH   Sanayi ve Ticaret Uzmanı                              6                   10                                   10

   GİH   Sanayi ve Ticaret Uzmanı                              7                   10                                   10

   GİH   Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı            7                   30                                   30

   GİH   Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı            8                   40                                   40

   GİH   Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı            9                   30                                   30

             TOPLAM                                                                            250                                250

 

 

(3) SAYILI LİSTE

 

             KURUMU    : TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

             TEŞKİLATI : MERKEZ

 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

 

                                                                          SERBEST    TUTULAN

                                                                           KADRO        KADRO

SINIFI                  UNVANI                           DERECESİ       ADEDİ       ADEDİ       TOPLAM

   GİH   Teknik Yardım Uzmanı                              6                    25                                      25

   TH    Teknik Yardım Uzmanı                              6                     5                                        5

             TOPLAM                                                                         30                                      30