5 Aralık 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27075

KANUN

TÜRKİYE İSTATİSTİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN

             Kanun No. 5813                                                                                            Kabul Tarihi: 25/11/2008

             MADDE 1 – 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             “Cevap verme yükümlülüğü ve sınırları

             MADDE 8 - İstatistikî birimler, ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim, teknoloji ve ihtiyaç duyulan diğer alanlardaki resmi istatistikleri üretmek üzere, Anayasa’da belirlenen temel haklar ve ödevler çerçevesinde, kendilerinden istenen veri veya bilgileri, Başkanlığın belirleyeceği şekil, süre ve standartlarda eksiksiz ve doğru olarak ücretsiz vermekle yükümlüdür.”

             MADDE 2 – 5429 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “Dış ticaret istatistiklerinde dolaylı tanınma ile gizlilik kapsamına giren veriler için bu gizlilik hükümleri, istatistikî birimin kendisine ait verinin gizlenmesini talep eden yazılı başvurusu halinde uygulanır.”

             MADDE 3 – 5429 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             “b) Hane halkı veya bireyler dışında kalan diğer istatistikî birimlerle yapılan araştırmalarda işlenmesi durumunda binbeşyüz Yeni Türk Lirası,”

             MADDE 4 – 5429 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 11 - Bu Kanunun 13 üncü maddesinin sekizinci fıkrası, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki veri ve bilgiler hakkında da uygulanır.”

             MADDE 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

4/12/2008