Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5684
Başlığı SİGORTACILIK KANUNU
Kabul Tarihi 03/06/2007
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 5.Yasama Yılı 121.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 06/06/2007
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 13/06/2007
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 14/06/2007
Resmi Gazete Numarası 26552
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/4
Esas Numarası 1/1218
Başkanlığa Geliş Tarihi 26/05/2006
Tasarının Başlığı Sigortacılık Kanunu Tasarısı
Tasarının Özeti Gerek uygulamada karşılaşılan sorunlar, gerekse uluslar arası alandaki gelişmeler dikkate alınmak suretiyle, ülkemiz sigortacılığının geliştirilmesini sağlamak, sigorta şirketlerinin mali yapılarının güçlendirilmesi ve sigorta şirketlerince sigortalıya daha iyi ve etkin hizmet verilmesini temin için sigorta ve reasürans şirketlerinin kuruluşu, yönetimi, çalışma esasları, devir, birleşme ve tasfiyeleri ile denetlenmesine ilişkin hususlar yeniden düzenlenmekte, sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesine yönelik olarak sigorta tahkim sistemi getirilmekte, bu sebeple Sigorta Murakabe Kanunu ile Mükerrer Sigorta Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılarak ilgili kanunlarda da değişiklikler yapılmaktadır. (Türkiye'de faaliyette bulunan sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, aracılar, aktüerler ile sigorta eksperleri bu Kanun hükümlerine tabi olup Sosyal güvenlik kurumları, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ve bireysel em
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 02/06/2006 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 02/06/2006 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 02/06/2006 15/03/2007 Raporunu Verdi 15/03/2007
Tali Komisyon Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 02/06/2006 21/02/2007 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 1364
Kanun Numarası: 5684
Esas Alınan Tasarı Teklif : 1/1218
Birleşenler
2/87
(1/1218 ) Bilgileri