TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KANUN

SINIR AŞAN SUÇLARI ÖNLEME VE MÜCADELE ETMEYE İLİŞKİN

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 4589

 

Kabul Tarihi : 30.6.2000

 

MADDE 1. — 26 Mayıs 1999 tarihinde Bükreş’te imzalanan “Sınır Aşan Suçları Önleme ve Mücadele Etmeye İlişkin İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2.— Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SINIR AŞAN SUÇLARI ÖNLEME VE MÜCADELE ETMEYE İLİŞKİN

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Bu Anlaşmayı imzalayan Hükümetler (bundan sonra “Taraflar” olarak anılacaktır);

Güney Doğu Avrupa İşbirliği Girişimi çerçevesinde, işbirliğini genişletmeyi ve çeşitlendirmeyi dileyerek;

Taraflar arasında ve diğer ülkelerle olan ticarî bağların önemini ve bu bağların uyumlu bir şekilde geliştirilmesine katkıda bulunmak isteğini dikkate alarak;

Sınır aşan suçlarla mücadele ve yasaların uygulanması konusunda daha yakın bölgesel işbirliğinin geliştirilmesindeki karşılıklı menfaatlerini kabul ederek;

Taraf ülke sınırlarını aşarak işlenen suçların, egemenlik ve meşru ticaret için ciddî bir tehdit olduğu ve bunlara karşı mücadele eden kuruluşlar arasındaki işbirliği sayesinde etkin bir şekilde mücadele edilebileceğine ikna olarak;

Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla, sınır aşan suçlarla mücadele eden kuruluşlar arasında, mümkün olan en geniş boyutlu işbirliğini geliştirecek bir taahhüdün gerekliliğine inanarak;

Sınır aşan suçların, ülkelerin ekonomik, malî ve ticarî çıkarlarına zarar vereceğini dikkate alarak;

Taraflarca daha önce kabul edilmiş karşılıklı yardıma ilişkin mevcut anlaşmalar, düzenlemeler veya antlaşmalar ile kaçakçılıkla mücadeleye dair diğer uluslararası anlaşmaları dikkate alarak;

Aşağıda belirtilen hususlarda mutabakata varmışlardır :

Madde 1

Tanımlar

Bu Anlaşmada geçen :

a) “Sınır aşan suçlarla mücadele eden kuruluşlar ve gümrük makamları” deyimi, Taraflarca belirlenen yetkili ulusal kuruluşlar anlamına gelir. Söz konusu belirleme SECI Sekretaryası tarafından teyit edilir ve Sekretaryaya yapılacak bildirim üzerine değiştirilebilir.

b) “Sınır aşan suç” deyimi, uluslararası suç faaliyetlerinin organizasyonunu, makamını, bunlara yardımı veya bunların kolaylaştırılmasını amaçlayan, ulusal yasa ve düzenlemelerin ihlali veya ihale teşebbüsü;

c) “Gümrük mevzuatı” deyimi, gümrük vergileri, harçları ve diğer vergiler veya yasaklamalar, sınırlamalar ile kontrollü eşyanın ulusal sınırları geçişinde uygulanan diğer benzeri kontrollerle ilgili olarak, gümrük makamları tarafından uygulanan ithalat, ihracat, transit veya eşyanın dolaşımına ilişkin yasalar ve düzenlemeler;

d) “Bilgi” deyimi, hangi şekilde olursa olsun veriler, belgeler, kayıtlar ve raporlar veya bunların onaylı nushaları;

e) “Kişi” deyimi, herhangi gerçek ya da tüzel kişi;

f) “Kişişel veriler” deyimi, tespit edilmiş veya tespit edilebilir gerçek kişilere ilişkin tüm bilgiler;

g) “Mülk” deyimi, her türlü varlık ve bu varlıklar üzerindeki bir hakkı veya menfaati kanıtlayan hukukî belgeler veya vesikalar;

h) “Geçici önlemler” deyimi,

1. Mülkün zaptı, tasarrufu, hareketi ve devrinin geçici olarak yasaklanması veya,

2. Mülkün, mahkeme veya yetkili makam ya da diğer kanallar tarafından verilen bir talimat gereği geçici olarak gözetim ya da kontrol altına alınması;

i) “Müsadere” deyimi, mahkeme veya yetkili makam emriyle mülkten mahrum etme veya gereken hallerde haczedilmesi;

j) “Talep eden makam” deyimi; birinci maddenin (a) fıkrasında tanımlanan ve sekizinci maddenin birinci fıkrası uygun olarak yardım talep eden makam;

k) “Talepte bulunulan makam” deyimi, birinci maddenin (a) fıkrasında tanımlanan ve sekizinci maddenin birinci fıkrası uygun olarak kendisinden talepte bulunulan makam;

anlamına gelir.

Madde 2

Anlaşmanın Kapsamı

1. Bu Anlaşma uyarınca Taraflar, belirledikleri makamları aracılığıyla, sınır aşan suçların önlenmesi, ortaya çıkarılması, soruşturulması, takip edilmesi ve men edilmesi konularında birbirlerine yardım ederler.

2. Bu Anlaşma, Avrupa Birliği Antlaşması, 14 Haziran 1985 tarihli Schengen Anlaşması ile 19 Haziran 1990 tarihli Schengen Anlaşmasının Uygulanmasına Dair Sözleşme, uluslararası anlaşmalar, karşılıklı yardım anlaşmaları ve taraflarca kabul edilmiş kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin diğer uluslararası anlaşmaların ya da bu Anlaşmanın Tarafları arasında halen yürürlükte olan veya müteakiben akdedilecek bir karşılıklı adlî yardımlaşma anlaşma, düzenleme ya da antlaşmanın uygulanmasına halel getirecek veya etkileyecek tarzda yorumlanamaz.

3. Her Âkit Taraf, Anlaşma gereği yapılan yardım taleplerini kendi ulusal yasaları uyarınca yerine getirir.

4. Polisle ilgili konularda ICPO-Interpol’un, gümrük konularında Dünya Gümrük Örgütü (WCO)’nün aktif üyeleri olarak SECI katılımcı ülkeleri, sınır aşan suç ihlallerinin önlenmesi, araştırılması, soruşturulması ve adlî takibinin etkinliğini artırmak amacıyla, suçlarla mücadele eden kendi kuruluşları ve Interpol Genel Sekreterliği ve WCO ile ortaklaşa, suça ilişkin bilgi değişiminde bulunurlar ve bu bilginin geliştirilmesini sağlarlar.

Madde 3

Belirli Yardım Şekilleri

1. Bir Taraf, talep üzerine veya kendiliğinden, sınır aşan suçla ilgili olarak diğer Tarafa bilgi yardımı sağlar.

2. Bir Taraf, talep üzerine, Tarafların ulusal mevzuatın uygulanmasını ve gümrük vergileri ve diğer vergilerin doğru tahakkukunu sağlamada gerekli olan bilgi yardımında bulunur.

3. Bir Taraf, talep üzerine veya kendiliğinden, aşağıda belirtilen hususları da içerecek, ancak bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde bilgi yardımı sağlar.

a) Yolcu ve Kargo işlemleri ile ilgili yöntem ve teknikler;

b) Kanunların uygulanmasına yönelik yardımlar ve tekniklerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi;

c) Faydalı olabilecek kanunların uygulanmasına yönelik eylemler;

d) Suç işlemede kullanılan yeni yöntemler.

4. Taraflar aşağıda belirtilen hususlarda işbirliği yaparlar:

a) Etkin eşgüdümün kolaylaştırılması;

b) Güvenli ve hızlı bilgi alışverişini kolaylaştıracak iletişim kanallarının oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması;

c) Uygun olduğu durumlarda, meslekî, bilimsel ve teknik bilgi değişimi yoluyla karşılıklı olarak diğer teknik yardım yöntemlerinin sağlanması;

d) Yeni donanım ve yöntemlerin incelenmesi ve denenmesi;

e) Zaman zaman ortak hareketi gerektirebilecek diğer tüm genel idarî konular; ve

f) İlgili Tarafların ulusal hukuka uygun olarak kontrollü teslimat yöntemlerinin uygulanması.

5. Taraflar, talep üzerine, bir Taraf bölgesinden ihraç edilen eşyanın diğer Taraf bölgesine yasalara uygun bir şekilde ithal edilip edilmediği konusunda birbirlerini bilgilendirirler. Eğer talep edilirse, söz konusu bilgi eşyanın gümrük işlemlerinde kullanılan rejimi de içerir.

6. Talep üzerine, talepte bulunulan Taraf, kendi olanakları ve mevcut imkânları çerçevesinde ve ulusal mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda bilgi sağlar :

a) Talep eden Tarafça bir sınır aşan suç işlediği bilinen veya işlediğinden şüphelenilen kişiler ile özellikle bunlardan kendi bölgesine giriş ve çıkış yapanlar;

b) Talep eden makam tarafından kaçakçılık konusu oluşturduğundan şüphelenilen taşıma halinde veya depoda muhafaza edilen mallar;

c) Talep eden Taraf bölgesinde suç işlemede kullanıldığından şüphelenilen taşıma araçları.

7. Talep üzerine veya kendiliğinden, Taraflar sınır aşan suçlarla sonuçlanabilecek faaliyetler hakkında birbirlerine bilgi sağlarlar. Bir Taraf, mümkün olduğu hallerde ve diğer bir Tarafın ekonomisini, kamu sağlığını, kamu güvenliğini veya benzeri önemli menfaatlerini ciddi şekilde zarara uğratabilecek durumlarda, talep edilmesini beklemeden bu tür bilgileri sağlarlar.

8. Taraflar, ulusal mevzuatlarına uygun olarak, geçici önlemler uygulamak suretiyle yardım sağlar ve mülk ve gelirle ve/veya sınır aşan suç araçları ile ilgili kovuşturmaları bu geçici önlemlere tâbi tutarlar.

9. Taraflar, ulusal mevzuatlarına tâbi olmak üzere;

a) Mülk, gelir ve araçların kontrolünde, bu Anlaşma kapsamında sağlanan yardımın bir sonucu olarak müsadere edilen mülk, gelir ve araçları tasfiye edebilirler;

b) Müsadere edilen mülk, gelir veya araçları veya bunların satış gelirlerini, anlaşacakları koşullara uygun olarak diğer Tarafa aktarabilirler.

Madde 4

Bilginin Gizliliği ve Kişisel Verilerin Korunması

1. Talep eden makamca, bu Anlaşma kapsamında elde edilen bilgilere, kendi himayesindeki benzer bilgilere uygulanan ölçüde gizlilik sağlanır.

2. Kişisel Verilerin Otomatik İşlenmesi Açısından Bireylerin Korunması İçin Sözleşme (Avrupa Konseyi, ETS Sayı. 108 Strazburg 28 Ocak 1981) hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Anlaşma kapsamında alınan kişisel verilere, en az, bilgi veren Tarafça sağlanan korumaya denk bir koruma sağlanır.

3. Bu Anlaşma kapsamında elde edilen bilgiler, sadece bu Anlaşmanın amaçları için kullanılır. Talep eden makam, diğer bir devlete iletmek dahil, bu bilgileri başka amaçlarla kullanmak istemesi halinde, talepte bulunulan makamın yazılı ön iznini alır. Bu tür kullanımlar, talepte bulunulan makam tarafından tespit edilen koşullara tabidir.

4. Talepte bulunulan makamca aksi belirtilmediği sürece, üçüncü fıkra hükümleri, sözkonusu bilginin sınır aşan suç işlenmesi ile ilgili olarak sonradan başlatılan herhangi bir adlî veya idarî işlemde kullanılmasını engellemez. Taraflar, kanıt, rapor ve tanıklık kayıtlarında, kovuşturmalarda ve hakkında dava açılan konularda bu Anlaşma hükümlerine uygun olarak elde edilen bilgiyi, belgeleri kanıt olarak kullanabilirler. Bu bilgiyi sağlayan yetkili makama, böyle bir kullanım öncesinde bilgi verilir.

Madde 5

Yetkisiz veya Yanlış Veri İşlenmesi Hakkında Sorumluluk ve Yasal Koruma

1. Her Âkit Taraf, SECI Merkezine aktarılan verilerdeki yasal veya olgusal hataların bir sonucu olarak bir şahsın uğradığı zarardan ulusal mevzuatları uyarınca sorumludur.

2. Zarar gören tarafça, sadece zarara neden olan olayın meydana geldiği Âkit Taraf aleyhine tazminat girişiminde bulunulabilir. Zarar gören taraf, ilgili SECI devletinin ulusal mevzuatı çerçevesinde yetkili mahkemelere başvurur.

3. Bir Taraf, ulusal mevzuatı uyarınca zarar gören taraf karşısındaki sorumluluklarından kaçınmak amacıyla bir başka Tarafın doğru olmayan veriler ilettiğini öne sürerek sorumluluk yüklenmeyebilir. Eğer bu yasal veya olgusal hatalar, hatalı olarak iletilen verilerden veya bir veya birden çok Tarafın bu Anlaşmada öngörülen yükümlülüklere uymamasından veya yetkisiz ya da yanlış aktarımdan kaynaklanmışsa, verilerin, bu Anlaşmanın ihlalinden kaynaklanan zararın meydana geldiği ülke Tarafınca kullanılmadıkça, söz konusu diğer Taraf, talep üzerine, tazminat olarak ödenen meblağı geri ödemekle yükümlüdür.

Madde 6

Dosya ve Belgeler

1. Talep üzerine, talepte bulunulan makam, sınır aşan suçlara ilişkin dosya, belge ve diğer evrakın uygun şekilde tasdik edilmiş nüshalarını sağlar.

2. Talep eden makam özellikle asılları veya nüshaları istemedikçe, talepte bulunulan makam herhangi bir şekilde bilgisayar destekli bilgi iletebilir. Talepte bulunulan Taraf, bilgisayar destekli bilgiyi yorumlama veya kullanma ile ilgili tüm bilgileri aynı zamanda sunar.

3. Talepte bulunulan makamın mutabakatıyla, talep eden makam tarafından belirlenen görevliler, talepte bulunulan ülke dairelerinde, sınır aşan suçlarla ilgili bilgileri inceleyebilir ve bunların nüshalarını alabilir veya bunlardan özet çıkarabilir.

Madde 7

Tanıklar ve Bilirkişiler

1. Talepte bulunulan makamın bir görevlisi, bu Anlaşma kapsamındaki konularla ilgili olarak talep eden Taraftaki adlî veya idarî işlemlerde, verilen yetkinin sınırları dahilinde, tanık veya bilirkişi olarak bulunabilir ve dosya, belge veya diğer evrak ile bunların kopyalarını sağlayabilir. Bu konudaki talepte, görevlinin hangi konu hakkında ve hangi sıfat veya unvan ile tanıklık veya bilirkişilik yapacağı özel olarak belirlenir.

2. Talep eden Taraf, bu Maddenin birinci fıkrasına göre kendi devleti topraklarında kaldığı süre içinde, görevlilerin kişisel güvenliklerinin sağlanması için gerekli tüm önlemleri almak zorundadır. Bu görevlilerin yolculuk ve günlük masrafları talep eden Tarafça karşılanır.

Madde 8

Talebin İletilmesi

1. Bu Anlaşma kapsamındaki talepler, belirlenen yetkililerce İngilizce veya talepte bulunulan makamca kabul edilebilir diğer bir dilde, doğrudan yazılı olarak yapılır. Talebin yerine getirilmesi için yararlı görülen bilgiler talebe eklenir. Acil durumlarda, sözlü talepte bulunulabilir ve bu talepler kabul edilebilir; ancak sözlü taleplerin 48 saat içinde yazılı olarak teyit edilmesi gerekir. Her Âkit Taraf, talep iletmek ve almak üzere tek bir ulusal ilk temas noktası tayin eder ve Merkez Sekreterliği aracılığı ile de temas noktası hakkındaki ayrıntıları dağıtır.

2. Talepler :

a) Tayin edilen makamın ve orada talepte bulunan kişilerin adını;

b) İlgili yasalar, düzenlemeler ve diğer yasal hükümler dahil, konunun veya işlemin niteliğini;

c) Olaylar ve ilgili sınır aşan suçlar hakkında kısa bir özeti;

d) İstenilen yardımın niteliğini;

e) Talebin nedeni ve bilginin nasıl kullanılacağını;

f) Biliniyorsa, konuyla ilgili kişilerin uluslararası kimlik belgelerine göre yazılmış adları ve adreslerini

içerir.

Madde 9

Taleplerin Yerine Getirilmesi

1. Talepte bulunulan makam, bir talebi yerine getirmek için makul olan bütün önlemleri alır ve bu amaçla gereken önlemlerin emniyetini sağlar.

2. Eğer talepte bulunulan makam, talebi kendisi yerine getiremiyorsa, kendi adına hareket ediyormuşcasına talebin yerine getirilmesi için ulusal mevzuatına uygun olarak gerekli girişimlerde bulunur ve talep eden makama bu konuda bilgi verir.

3. Talepte bulunulan Taraf, denetim, kontrol, durum tespitine ilişkin incelemeler, araştırmalar veya talebin yerine getirilmesi için gerekli olan, bilirkişilerin, tanıkların ve sınır aşan suçları işlemelerinden şüphelenilen kişilerin sorgulanması dahil diğer soruşturma işlemlerini yürütür veya mümkün olduğu takdirde bu işlemlerin ulusal mevzuat çerçevesinde talep eden makamca yürütülmesine izin verir.

4. Eşzamanlı bir faaliyeti kolaylaştırmak için ve talep üzerine, bir talebin yerine getirilmesi amacıyla yapılacak eylemin yeri ve zamanı, talep eden makama önceden bildirilir.

5. Talep üzerine, talepte bulunulan makam, mümkünse ve ulusal mevzuata uygun olarak, talep eden makamın memurlarını, kendi ülkesinde talebin yerine getirilmesine yardım etmek üzere hazır bulunmaya, mümkün olan en geniş ölçüde yetki verir.

6. Talepte bulunulan makam ulusal mevzuatı yasaklamadığı takdirde, belirli bir yöntem izlenmesi talebine rıza gösterir.

Madde 10

İstisnalar

1. Talepte bulunulan Taraf, yardım sağlamanın, egemenliğini, güvenliğini, kamu politikasını veya diğer önemli ulusal menfaatlerini ihlal edeceğini veya ulusal yasa ve düzenlemelerle uyumsuzluk yaratacağını tespit etmesi halinde, yardımı reddedebilir veya vermeyebilir, ya da yardımı belirli koşul ve gereklerin yerine getirilmesine bağlayabilir.

2. Eğer talep eden makam, talepte bulunulan makam benzeri bir talepte bulunduğunda bunu yerine getiremeyecek ise, bu hususa talebinde dikkat çeker. Böyle bir talebe rıza göstermek, talepte bulunulan makamın takdirindedir.

3. Talepte bulunulan makam, devam etmekte olan bir soruşturma, dava veya işleme müdahale edileceği gerekçesiyle yardımı erteleyebilir. Bu durumda, talepte bulunulan makam, yardımın, kendisinin öne sürülebileceği koşullara tabi olarak sağlanıp sağlanamayacağını belirlemek için talep eden makama danışır.

4. Bir talebin yerine getirilemediği durumlarda, talep eden makama derhal bilgi verilir veya talebin ertelenmesi veya reddinin gerekçeleri hakkında bir bildirimde bulunulur. Konunun ileride takip edilmesi için, gereken önemli koşullar talep eden makama bildirilir.

Madde 11

Masraflar

1. Taraflar, bu anlaşmanın uygulanmasından doğan masrafların tazmini hakkındaki tüm taleplerden, bilirkişi ücretleri, tanıklar için yapılan harcamalar ve hükümet çalışanları dışındaki çevirmen ve mütercim masrafları hariç, normal olarak vazgeçerler.

2. Eğer talebin yerine getirilmesi için önemli ve olağanüstü nitelikte harcamalar gerekmekte veya gerekecek ise, makamlar, talebin hangi şart ve koşullarda yerine getirileceği ve masrafın ne şekilde yüklenileceğini belirlemek üzere danışmalarda bulunurlar.

Madde 12

Anlaşmanın Uygulanması

1. Bu Anlaşma ile Tarafların belirlenen makamların temsilcilerinden oluşan ve her Tarafın Komitede bir oya sahip olacağı bir Ortak İşbirliği Komitesi Bükreş’te kurulmuştur. ICPO-Interpol’den ve Dünya Gümrük Örgütü (WCO)’nden birer temsilci Ortak İşbirliği Komitesine daimî danışman olarak hizmet eder.Ortak İşbirliği Komitesi, müştereken üzerinde anlaşmaya varılan gündeme göre, belirlenen yer ve tarihte, yılda en az bir kez toplanır.

2. Ortak İşbirliği Komitesi, diğer hususlar yanında;

a) Bu Anlaşmanın düzgün bir şekilde işlemesini sağlar;

b) Anlaşmanın uygulanmasından kaynaklanan tüm sorunları inceler;

c) Bu Anlaşmanın kapsamına uygun olarak işbirliği için gerekli önlemleri alır;

d) Gelecekte alınacak önlemler ve bunlara mahsus kaynaklar dahil olmak üzere, işbirliğine ilişkin ortak menfaatlerle ilgili her konuda görüş teatisinde bulunur;

e) Hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlayan çözümler tavsiye eder.

3. SECI Merkezinin en yüksek kurumsal organı olan Ortak İşbirliği Komitesi kendi içtüzüğünü oybirliğiyle kabul eder.

4. Ortak İşbirliği Komitesi, Anlaşmanın ve SECI Merkezinin etkin bir şekilde işlemesi için Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol ve Suç Önleme Ofisi (UNODCCP), WCO, Interpol ve Europol gibi diğer ilgili uluslararası kuruluşlarla danışmalarda bulunur.

Madde 13

Sınır Ötesi Suçlarla Mücadeleye İlişkin Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi Bölgesel Merkezi (SECI Merkezi)

1. SECI Merkezi, Romanya-Bükreş’te kurulacaktır.

2. SECI Merkezi, mümkün olan en kısa sürede Taraflarca kabul edilecek ve bu Anlaşmaya eklenecek ve dahil olacak Sınır Aşan Suçlarla Mücadele için SECI Merkezinin Teşkilât ve İşleyişine ilişkin bir Şart’a uygun olarak faaliyet gösterecektir.

3. SECI Merkezinin faaliyeti Ortak İşbirliği Komitesi tarafından koordine edilecektir.

Madde 14

Uygulama

Bu Anlaşma, her Âkit Taraf devlet topraklarında uygulanır.

Madde 15

Anlaşmazlıkların Çözümü

İki veya daha fazla Taraf arasında veya Merkez ile bir Âkit Taraf arasında bu Anlaşmanın yorumlanması veya uygulanmasına ilişkin bir anlaşmazlık olması durumunda, ilgili Taraflar danışmalarda bulunur ve gerekirse anlaşmazlık konusunu incelemek ve uygun bir eylem belirlemek üzere Ortak İşbirliği Komitesine sunarlar.

Madde 16

Yürürlüğe Giriş ve Sona Erme

1. Bu Anlaşma, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gereken ulusal prosedürlerin tamamlandığının üç Tarafça depozitere bildirildiği tarihten sonraki ayın ilk gününde yürürlüğe girer.

2. Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra SECI’ye katılan her devlet için bu Anlaşma, söz konusu devletin onay, kabul veya katılma belgesini depozitere bildirdiği tarihten sonraki ayın ilk gününde yürürlüğe girer.

SECI’ye katılan devletler dışındaki herhangi bir devlet için, yürürlüğe girmesinden sonra bu Anlaşmaya katılma izni veren karar, sadece SECI’ye katılan devletlerin oybirliği ile alınabilir. Bu devletler için Anlaşma, söz konusu devletin onay, kabul veya katılma belgesini depozitere bildirdiği tarihten sonraki ayın ilk gününde yürürlüğe girer.

3. Romanya Hükümeti, bu Anlaşmanın depoziteri olarak hareket eder. Depoziter, bu Anlaşmanın yürürlüğe girişinin yanısıra, birinci ve ikinci fıkralarda sözü edilen bildirimler hususunda Tarafları bilgilendirir.

4. Bir Taraf depozitere yapılan bir bildirimle bu Anlaşmadan her zaman çekilebilir; depoziter her Âkit Tarafa bu bildirimin onaylanmış bir kopyasını iletir. Çekilme, bildirim tarihinden üç ay sonra hüküm ifade eder. Ancak, çekilme esnasında devam eden işlemler, bu Anlaşmanın hükümlerine uygun olarak tamamlanır.

Madde 17

Değişiklikler

1. Bu Anlaşmada değişiklik yapılması herhangi bir Tarafca önerilebilir. Önerilen değişiklikler, Taraflara iletilmek üzere depozitere gönderilir.

2. Taraflar, bu Anlaşmada önerilen değişikliklerle ilgili kabullerini en kısa sürede depozitere bildirir.

3. 2 nci fıkraya uygun olarak oybirliği ile kabul edilen değişiklikler, 16 ncı maddeye uygun olarak yürürlüğe girer.

4. Depozitere önerilen değişikliğe ilişkin bir itiraz bildirilmiş ise değişiklik kabul edilmemiş sayılır ve geçerli olmaz.

Bu Anlaşmanın İngilizce dilinde hazırlanmış tek nüsha halindeki asıl metni her Tarafa onaylanmış birer nüshasını iletecek olan depoziter Romanya Hükümetine emanet edilir.

Hükümetlerince tam yetkili kılınan aşağıda imzası bulunanlar, bu Anlaşmayı imzalamışlardır.

Bükreş, Romanya’da 26 Mayıs 1999 tarihinde imzalandı.

Özel ve Tam Yetkili Bükreş Büyükelçisi H. E. Mr. Marko BELLO

Bakan Yardımcısı -Bayındırlık ve İletişim Bakanlığı Recica NUDZEIM

Başsekreter -İçişleri Bakanlığı Mr. Bojhidar Dimitrov POPOV

Genel Sekreter -Adalet Bakanlığı Mr. Georgios ANDREOPOULOS

Devlet Sekreter Yardımcısı -Dışişleri Bakanlığı Mr. Rudolf JOO

Müsteşar -İçişleri Bakanlığı W. Ulber LJUFI

İçişleri Bakanı H. E. Mr. Victor CATANA

Müsteşar -Gümrük Müsteşarlığı Mr. Ramazan ULUDAĞ

İçişleri Bakanı H. E. Mr. Constantin Dudu IONESCU

SINIR AŞAN SUÇLARLA MÜCADELEYE İLİŞKİN GÜNEYDOĞU AVRUPA İŞBİRLİĞİ GİRİŞİMİ -SECI- BÖLGESEL MERKEZİ (SECI MERKEZİ) TEŞKİLÂT VE İŞLEYİŞ ŞARTI

1. MERKEZİN AMAÇLARI :

1.1. SECI Merkezinde, katılımcı devletler içinde ve katılımcı devletler arasında etkin ortak kurumlararası çalışma ilişkilerini geliştirmek.

1.2. Taraflar, irtibat görevlileri aracılığıyla bilgi ve belge değişimi, Anlaşmada öngörülen diğer uygun faaliyetler vasıtası ile işbirliği içinde sınır aşan suçları belirleme, önleme, soruşturma ve bunlarla mücadele etmeye çalışmak.

1.3. Sınır aşan suçlarla ilgili, sürdürülen gümrük ve ceza soruşturmalarına yardım etmek.

1.4. Bölgedeki suçlarla mücadelede işbirliğinin etkinliğini artıracak konuları belirlemek, bunlar üzerinde çalışmak ve öneriler getirmek.

1.5. Benzer çabaların gereksiz tekrarını en aza indirmek ve mevcut ve geliştirilen çeşitli programların etkisini en üst düzeye yükseltmek amacıyla ICPO-Interpol ve Dünya Gümrük Örgütü ile temasın eşgüdümü.

2. MERKEZ KATILIMCI FAALİYETİ :

2.1. SECIMerkezinin faaliyeti, SECI “Sınır Aşan Suçları Önleme ve Mücadele Etme Konusunda İşbirliği Anlaşması” kapsamına uygun olacaktır.

2.2. SECI Merkezi, ICPO-Interpol ve Dünya Gümrük Örgütü standart prosedürlerini ve Ortak İşbirliği Komitesi tarafından kabul edildiği üzere, sınır aşan suçlara ilişkin mutabık kalınan bilgi türlerinin iletilmesi, depolanması, araştırılması, yeniden değerlendirilmesi ve analizine mahsus teknik bir sistemi kullanacaktır.

2.3. SECIMerkezi, ad hoc çalışma toplantıları düzenleyecek ve uygun olduğu durumda ve ulusal mevzuata aykırı düşmediği sürece, talepleri üzerine, katılımcı ülkeler içindeki operasyonel faaliyetleri destekler.

2.4. İrtibat görevlilerinin SECIMerkezine atanması ve çekilmesini Taraflar, Ortak İşbirliği Komitesini bilgilendirecek olan SECIMerkezi Müdürüne yazılı olarak bildirirler.

3. DAİMÎ GÖZLEMCİLER :

Bir Daimî Gözlemcinin statüsü, Ortak İşbirliği Komitesi tarafından onaylanacaktır.

4. MERKEZİN STATÜSÜ :

SECI Merkezi SECI Ortak İşbirliği Komitesi ve ev sahibi ülke arasındaki bir anlaşmayla düzenlenir. Bu Anlaşma, personel ve binaların ayrıcalık ve bağışıklıklar ile ev sahibi ülke tarafından sağlanacak hizmetler, güvenlik ve diğer düzenlemeleri kapsayacaktır.

5. MERKEZİN ÖRGÜTLENMESİ VE İŞLEYİŞİ :

5.1. Personel ve yapılanma

5.1.1 İki yıllık bir görev süresi için hizmet etmek üzere Ortak İşbirliği Komitesinin üçte iki çoğunluğuyla bu Anlaşmaya Taraf bir ülkeden bir müdür seçilir ve Merkezdeki tüm personelin idaresi ve örgütlenmesinden sorumlu olur. Müdür, üçte ikilik bir oy çokluğuyla ikinci kez iki yıllık bir dönem için ve üçüncü iki yıllık dönem için oydaşma ile tekrar seçilebilir. Müdürün görevi, belirli bir nedenle Ortak İşbirliği Komitesinin üçte ikilik çoğunluğuyla sona erdirilebilir.

5.1.2 Ortak İşbirliği Komitesi, müdürle eşgüdüm halinde SECI Merkezi için Stratejik Plan (vizyon, görev ve performans standartları) belirler.

5.1.3 İrtibat görevlileri (gümrük, polis ve sınır muhafaza ataşeleri) katılımcı ülkeler tarafından SECI Merkezinde görevlendirilebilir.

5.1.4 SECI Merkezinin bina ve bakımı, ev sahibi ülke tarafından sağlanır. Yardımcı personel (teknik ve idarî) ev sahibi ülke tarafından ve uygun olduğu durumda üye bir devlet tarafından sağlanır.

5.2 Malî katkı

5.2.1 SECI Merkezinin bütçesine katkı sağlama sorumluluğu Ortak İşbirliği Komitesi tarafından tespit edilir.

5.2.2 Katkı sistemi, bütçe planlaması ve harcamaların kontrolü Ortak İşbirliği Komitesi tarafından geliştirilir ve onaylanır.

5.2.3 SECI Merkezi Müdürünün maaşı SECI Merkezi bütçesinden karşılanır. Söz konusu maaşın limitleri Ortak İşbirliği Komitesi tarafından tespit edilir. İrtibat görevlilerinin maaşı gönderen ülkece ödenir.