Dönem : 22           Yasama Yılı : 2

 

              T.B.M.M.    (S. Sayısı : 661)

 

Aile Araştırma Kurumu GenelMüdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile 6.12.1989 Tarihli
ve 396 Sayılı Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname; 13.4.1990 Tarihli ve
423 Sayılı Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  Hükmünde  Kararname  ve  Sağlık,  Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları

Raporları (1/330, 1/148, 1/169)

 

 

                         T.C.

            Başbakanlık              26.12.2002

Kanunlar ve Kararlar

    Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.0.KKG/196-279/6141

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci maddesi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi BakanlarKurulunca uygun görülmüştür.

Gereğini arz ederim.

                                   Abdullah Gül

                                       Başbakan

LİSTE

Esas No.                   Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı :

1/467                   Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde
                   Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı

1/476          Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun
                   Tasarısı

1/477          Kadının Statüsü GenelMüdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı

1/848                   Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik
                   Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

1/1005                   Doğrudan Yabancı YatırımlarKanunu Tasarısı

1/1011        Turizm Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
                   BirMaddesinde DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun Tasarısı

                         T.C.

            Başbakanlık                  5.7.1999

Kanunlar ve Kararlar

    Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.0.KKG/196-342/2895

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci maddesi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi BakanlarKurulunca uygun görülmüştür.

Gereğini arz ederim.

                                   Bülent Ecevit

                                       Başbakan

 

 

                              

1/671 Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı

 

 

                         T.C.

            Başbakanlık              16.10.1997

Kanunlar ve Kararlar

    Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.0.KKG/101/1229/4353

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığınıza arzı BakanlarKurulunca 6.10.1997 tarihinde kararlaştırılan “Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                                   Mesut Yılmaz

                                       Başbakan

 

 

 

 

 

GENEL GEREKÇE

Başbakanlığa bağlı Aile Araştırma Kurumu 29.12.1989 tarih ve 396 sayılı Kanun Hükmünde Karaname ile kurulmuştur. Bu şekilde bir kamu araştırma kurumu olarak kurulan Aile Araştırma Kurumu, ABD ve Avrupa ülkelerinde aile ile ilgili kuruluşların bir benzeri olarak devlet yapımız içinde yerini almıştır.

Ancak daha sonra 514 ve 536 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle, Aile Araştırma Kurumu, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile birlikte Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı bünyesinde örgütlendirilmeye çalışılmıştır. Ancak çıkarılan Müsteşarlık Kanun Hükmünde Kararnamesi 28.7.1994 tarih ve Esas no: 1994/58 Karar no: 1994/53 sayılı Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmiştir. 1994 yılından 1997 yılına kadar herhangi bir yasal düzenleme yapılamamıştır. Meydana gelen hukukî boşluk ise Başbakanlığın 3.8.1994 tarih ve 1994/29 sayılı genelgesi uyarınca ve tamamen idarî bir tasarruf doğrultusunda 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dönülmek suretiyle geçici olarak doldurulmaya çalışılmıştır.

Halbuki Aile Araştırma Kurumu'nun icracı olmayan, müstakil ve Başbakanlığa bağlı bir araştırma kurumu olarak yapısı korunmalıdır. Her şeyden önce Anayasa, devlete ailenin huzur ve refahını artırma ve koruma görevini vermiştir. Anayasamızın 41 inci maddesinde "Aile Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın korunması ... için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar" denilmektedir. Devletimiz Anayasanın bu açık ve amir hükmü doğrultusunda Aile Araştırma Kurumunu kurmuştur. Böylece devletimiz, anayasal bir görevi ifâ etmek üzere Aile Araştırma Kurumu'nu kurmuş ve bu Kuruma araştırma yapmak ve aile ile ilgili devlet politikasının oluşturulmasında etkin bir rol oynama görevi yüklemiştir. Bu düzenleme Anayasamızın aileyi önemsemesi ve aileyi toplumun temeli saymış olmasının bir gereğidir.

Ayrıca A.B.D. ve Avrupa Ülkelerinin hepsinde aile ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları bulunmaktadır. Aile ile ilgili bu kurum ve kuruluşlar, önemli sosyal amaçların gerçekleşmesinde ve genel sosyal politakaların oluşmasında önemli ve stratejik roller üstlenmektedirler. Ülkeler bu kurumların verimli çalışmasını sağlamak için her türlü özeni göstermekte ve bunun için aileyle ilgili kurumların müstakil yapılarını koruyarak faaliyetlerini yürütmelerini sağlamaktadırlar. ABD ve Avrupa ülkelerindeki aileyle ilgili kamu kurumlarının bir benzeri Başbakanlık Aile Araştırma Kurumudur.

Esasen, Aile Araştırma Kurumu kurulduğu 1989 yılından bugüne kadar Müsteşarlık Kanun Hükmünde Kararnamelerinin iptal edilmeden önce yürürlükte kaldığı kısa zaman dilemleri istisna tutulursa 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre müstakil bir araştırma kurumu olarak faaliyetlerini yürüte gelmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi, Müsteşarlık Kanun Hükmünde Kararnamelerinin (514 ve 536 sayılı KHK'ler) iptalleri sonucu doğan hukuki boşluk, idari bir tasarruf olarak Başbakanlık genelgesi uyarınca 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dönülerek kısmen giderilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede Kurum personeli, 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki amaç, görev ve teşkilat yapısına uygun olarak çalışmış ve bu doğrultuda mesleki bilgi ve tecrübe kazanmıştır.

Diğer yandan ülkemizde yaşanan sosyal sorunların ulaştığı boyutlar, kısmî olmayan ve ancak bireyleri aileleri ile birlikte ele alan yaklaşımlarla kavranabilir ve bu sorunlara gerekli çözümler üretilebilir. Aile Araştırma Kurumu ise, kuruluş amacı bakımından toplumu ve sosyal sorunları aile odağından ele alıp araştıran politika önerileri ve bilimsel bilgi üreten bir yapıya sahiptir.

Devlet yapısı içinde aileyle ilgili tek kamu kurumu olan Aile Araştırma Kurumunun yüklendiği önemli ve stratejik görevlerini yerine getirmesini, kurum personelinin uzun yıllar (4 yıl) süren mağduriyetlerinin giderilmesini ve yaşadığımız sosyal sorunlarla ilgili bilimsel araştırmalar yaparak, sosyal amaçlı devlet politikalarının oluşmasına katkı sağlamak ve hemen her çağdaş ülkede olduğu gibi ülkemizde de aileyle ilgili bir Kurumun layıkıyla yer almasını sağlamak bakımından daha önce 1989 yılında çıkarılan 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer aldığı biçimiyle müstakil ve Başbakanlığa bağlı olacak şekilde Teşkilat Kanunu çıkartılması büyük önem ve öncelik taşımaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. - Türk ailesinin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması ve milli bir aile politikasının oluşturulması için gerekli araştırmaları yapmak ve geliştirilecek olan projelerin uygulanmasını sağlamak için Başbakanlığa bağlı Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğünün kurulması ve Başbakanın kurumla ilgili yetkisini bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabileceği öngörülmektedir.

Madde 2. - Bu Kanunda geçen bazı kısaltmaların tanımları yapılmaktadır.

Madde 3. - Aile Araştırma Kurumunun genel olarak görevleri sayılmaktadır. Buna göre Kurum amaçlarını gerçekleştirmek üzere ailenin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak, geliştirilecek olan projeleri uygulamaya koymak, mevcut aile yapısının problemlerini, çocuk suçlarını, kötü alışkanlıkları doğuran sebepleri, nüfus ve aile planlamasının geliştirilmesinin toplumsal etki ve sonuçlarını, iç ve dış göçün aile yapısına olan etkilerini, yurtdışında çalışan Türk ailelerinin sorunlarını araştırmak, bu konuların çözümüne yardımcı olmak için hazırlanan projeleri uygulamaya koymak, aile ile ilgili konularda faaliyette bulunan özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmakla görevli kılınmaktadır.

Madde 4. - Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatının yapısı belirtilmektedir.

Madde 5. - Kurum'un en üst amiri olan Genel Müdürün sorumluluk, görev ve yetkileri düzenlenmektedir.

Madde 6. - Genel Müdüre yardımcı olmak üzere iki Genel Müdür Yardımcısının görevlendirilmesi öngörülmektedir.

Madde 7. - Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğünün ana hizmet birimleri sayılmaktadır.

Madde 8. - Araştırma Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmektedir.

Madde 9. - Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmektedir.

Madde 10. - Eğitim, Yayın ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığının görevleri sayılmaktadır.

Madde 11. - Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğünün danışma biriminin Hukuk Müşavirliği olduğu belirtilmektedir.

Madde 12. - Hukuk Müşavirliğinin görevleri sayılmaktadır.

Madde 13. - Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğünün yardımcı birimleri sayılmaktadır.

Madde 14. - Personel Dairesi Başkanlığının görevleri sayılmaktadır.

Madde 15. - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri sayılmaktadır.

Madde 16. - Savunma Uzmanlığının özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getireceği belirtilmektedir.

Madde 17. - Aile Araştırma Kurulu'nun hangi üyelerden oluşacağı, ne zaman toplanacağı, üyelerin görev süresi ile toplantı ve karar yeter sayısı düzenlenmekte; üyelere ödenecek huzur hakkı belirtilmektedir.

Madde 18. - Aile Araştırma Kurulu'nun görevleri sayılmaktadır.

Madde 19. - Aile Araştırma Kurumu'nun faaliyetleri ile ilgili alanlarda uzmanlaşmış kişilerden özel ihtisas komisyonları kurulabileceği hususu düzenlenmektedir.

Madde 20. - Kurumun her kademesindeki yöneticilerin görev ve sorumlulukları düzenlenmektedir.

Madde 21. - Kurumun, diğer kurum ve kuruluşların hizmet alanlarına giren konulardaki işbirliği esasları düzenlenmektedir.

Madde 22. - Kurumun hizmet alanlarına giren konularda Mahalli İdarelerle koordinasyon esasları düzenlenmektedir.

Madde 23. - Kurumun her kademedeki yöneticilerinin yetki devri düzenlenmektedir.

Madde 24. - Kurumun görevleriyle ilgili konularda idari metinler düzenleyebileceğini belirtmektedir.

Madde 25. - Kurum personelinin atama usul ve esasları düzenlenmektedir.

Madde 26. - Kuruma kariyer uzmanlık sistemi getirilerek, Aile Araştırma Uzman Yardımcılığının usul ve esasları belirtilmektedir.

Madde 27. - Aile Araştırma Uzmanlığının şartları belirtilmektedir.

Madde 28. - Kurum kadrolarının tespit, ihdas, kullanma ve iptali ile kadrolara ait diğer hususların genel hükümlere göre düzenleneceği hükme bağlanmaktadır.

Madde 29. - Bu  Kanunun üçüncü maddesinde  belirtildiği  gibi kurum görevlerinde, araştırma, bilgi alışverişi ve alanlarında uzman kişilerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmayı gerektiren faaliyetler önem taşımaktadır. Bu çerçevede, Kurum'un görevlerini yerine getirmesinde alanlarında uzmanlaşmış kişilerin Kurum'a katkılarının sağlanması gerekmektedir. Bu madde gerekli görülen hallerde, etüt, film ve proje hazırlatma gibi işlerde üniversite öğretim elemanları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme yapmak suretiyle çalıştırılabileceklerini hükme bağlamaktadır.

Bu madde, hükümleri mal ve hizmet alımlarını kapsamayıp, araştırma, etüt, proje, film gibi bilgiye dayanan unsurları kapsadığından, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ile 832 sayılı Sayıştay Kanununun vizeye ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı ve bu ihalelere ilişkin usul ve esasların çıkarılacak bir yönetmelik ile belirleneceği belirtilmektedir.

Bu madde hükümleri mal ve hizmet alımlarını kapsamayıp tamamen Kurumun araştırma, etüt, bilgi teminini bu çerçevede üretilen bilimsel ve teknik (araştırma, rapor, proje, film, etüt, vb.) ürünleri kapsamaktadır.

Madde 30. - Kurum'da çalışan personele 547 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20. maddesinde yer alan fazla çalışma ücreti ödenmesi öngörülmektedir.

Madde 31. - Aile Araştırma uzman ve uzman yardımcılarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre verilecek ek gösterge, zam ve tazminatlar belirtilmektedir.

Geçici Madde 1. - Kurum'un teşkilatlanıp, görevlerini yapabilmesi için ihtiyacı olan kadroların ihdası ile şahsa bağlı kadrolar belirtilmektedir.

Geçici Madde 2. - Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğüne ait haklar, demirbaş ve döşeme eşya, taşınır ve taşınmaz mallar ile taşıtların hangileri olduğu hususu düzenlenmektedir.

Geçici Madde 3. - Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğü kadrolarında hangi personelin ne şekilde istihdam edileceği hususunu düzenlemektedir.

Geçici Madde 4. - Kadroları iptal edilen ya da şahsa bağlı hale gelen personelin özlük haklarını düzenlemektedir.

Geçici Madde 5. - Kurumun 1998 yılı ödenekleri düzenlenmektedir.

Geçici Madde 6. - Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmeliklerin süresi belirtilmektedir.

Geçici Madde 7. - Bu Kanunun yayımı tarihinden önce uzmanlık yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcılarının Aile Araştırma Uzmanı kadrolarına atanmaları hususu düzenlenmektedir.

Madde 32. - Yürürlük maddesidir.

Madde 33. - Yürütme maddesidir.

 

                         T.C.

            Başbakanlık              29.12.1989

Kanunlar ve Kararlar

    Genel Müdürlüğü

Sayı : K.K.Gn.Md.07/101-1/481/05581

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesine göre ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                              Yıldırım Akbulut

                                       Başbakan

GENEL GEREKÇE

Ailenin sosyal yapısının yanı başında bugün millet hayatında oynadığı rol, onun korunması yolunda bir hükmün Anayasada yer almasını zorunlu kılmıştır.

Nitekim, Anayasanın 41 inci maddesi, ailenin Türk toplumunun temeli olduğunu belirttikten sonra, Devletin, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alacağını ve teşkilâtı kuracağını hükme bağlamıştır.

Aile, toplu yaşamın ilk modeli olarak eğitim, yardımlaşma ve şefkat kaynağı, millet hayatı bakımından da kutsal bir temeldir.

Bu itibarla, millî ve manevî değerlerin korunmasında, millî bütünlüğün ve dayanışmanın geliştirilmesinde temel unsur olan aile müessesesinin korunmasına, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılmasına yardımcı olacak tedbirlerin alınması, Devletin önde gelen görevlerindendir.

Özellikle, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda görülen hızlı değişmelerin aile yapısı üzerindeki olumsuz etkileri, bütün toplumları aile müessesesinin korunmasına ve güçlendirilmesine ilişkin tedbirler almaya yöneltmiştir.

Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan ve kontrolleri dışında oluşan maddî, manevî ve sosyal sorunlarının giderilmesini ve ihtiyaçlarının karşılanmasını, hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünü olarak tanımlanan sosyal hizmetler, bugün ülkemizde çeşitli kamu ve gönüllü kuruluşlarca yerine getirilmektedir.

Sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren en önemli kuruluş, 2828 sayılı Kanun ile 1983 yılında kurulmuş bulunan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüdür. Bu Genel Müdürlük korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı ve diğer kişilerle ilgili sosyal hizmet uygulamalarını yürütmekle yetkili ve görevli kılınmış, daha sonra adıgeçen Genel Müdürlüğe, 356 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddî, manevî ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetinde bulunmak görevleri de verilmiş ve bu görevleri yürütmek üzere bir daire başkanlığı kurulmuştur.

Ancak, ailenin sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlarını giderici, onu bir bütün olarak ele alıp refahını geliştirici nitelikteki faaliyetlerin bir daire başkanlığı eliyle değil, söz konusu faaliyetlerinin daha etkin ve verimli hale getirilebilmesi için geniş kapsamlı bir kuruluş eliyle yürütülmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Bu sebeplerle, Türk toplumunun temeli olan ve Anayasal bir müessese sayılan aile kurumunun bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılmasını sağlamak için gerekli araştırmaları yapmak, bu konuda projeler geliştirerek uygulamaya konulmasını sağlamak, aile ile ilgili millî bir politikanın oluşmasına yardımcı olmak üzere Başbakana bağlı, genel bütçe içinde yer alan Aile Araştırma Kurumu kurulmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. - Bu madde ile, Türk ailesinin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması ve millî bir aile politikasının oluşturulması için gerekli araştırmaları yapmak ve geliştirilecek olan projelerin uygulanmasını sağlamak için Başbakana bağlı ve genel bütçe içinde merkezi Ankara’da olmak üzere Aile Araştırma Kurumunun kurulması öngörülmektedir. Başbakanın, bu kurumun yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir DevletBakanı vasıtasıyla kullanabileceği ayrıca hükme bağlanmaktadır.

Madde 2. - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen bazı kısaltmaların tanımları yapılmaktadır.

Madde 3. - Bu madde ile, Aile Araştırma Kurumunun genel olarak görevleri sayılmaktadır. Buna göre Kurum amaçlarını gerçekleştirmek üzere;ailenin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak, geliştirilecek olan projeleri uygulamaya koymak, mevcut aile yapısını, problemlerini, çocuk suçlarını, kötü alışkanlıkları doğuran sebepleri, nüfus ve aile planlamasının geliştirilmesinin toplumsal etki ve sonuçlarını, iç ve dış göçün aile yapısına olan etkilerini, yurt dışında çalışan Türk ailelerinin sorunlarını araştırmak, bu konuların çözümüne yardımcı olmak için hazırlanan projeleri uygulamaya koymak, aile ile ilgili konularda faaliyette bulunan özel ve resmî kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmakla görevli kılınmaktadır.

Madde 4. - Aile Araştırma Kurumu teşkilâtının, Aile Araştırma Kurulu ile Aile Araştırma Kurumu Başkanlığından meydana geldiği belirtilmektedir.

Madde 5. - Bu madde ile, Aile Araştırma Kurulunun hangi üyelerden oluşacağı, yılda kaç kez toplanacağı ve üyelerinin görev süresi ile toplantı ve karar yeter sayısı düzenlenmektedir.

Madde 6. - Bu maddede, Kurumun üst kuruluşu niteliğinde bulunan Aile Araştırma Kurulunun görevleri sayılmaktadır.Buna göre Kurul; Kurumun görevleri içinde yer alan araştırma projelerinden hangilerinin uygulamaya konulacağını, sosyal amaçlı vakıf, dernek, federasyon ve gönüllü kuruluşlardan hangileri ile işbirliği yapılacağını kararlaştıracağı, ayrıca aile yapısını çeşitli yönleriyle etkileyebilecek yayınlar konusunda ilgili kuruluşlara görüş bildireceği hususlarında görevli kılınmaktadır.

Madde 7. - Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı merkez teşkilâtının, ana hizmet birimleri, danışma ve yardımcı birimlerden meydana geldiği belirtilmekte, ayrıca Başkanlığın hizmetin gerektirdiği yerlerde taşra teşkilâtı kurabileceği hükme bağlanmaktadır.

Madde 8. - Bu maddede; Kurumun en üst amiri olan Başkanın sorumluluk, görev ve yetkileri düzenlenmekte ve Başkana yardımcı olmak üzere iki başkan yardımcısının görevlendirilmesi öngörülmektedir.

Ayrıca Kurum Başkanına genel müdür, başkan yardımcılarına genel müdür yardımcıları için öngörülen ek göstergeler ile bunlara verilen zam ve tazminatların ödeneceği hükme bağlanmaktadır.

Madde 9. - Bu madde ile Aile Araştırma Kurumu Başkanlığının ana hizmet birimleri sayılmaktadır.

Madde 10. - Araştırma Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmektedir.

Madde 11. - Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmektedir.

Madde 12. - Aile Eğitimi Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmektedir.

Madde 13. - Aile Araştırma Kurumu Başkanlığının danışma biriminin, Hukuk Müşavirliği olduğu belirtilmektedir.

Madde 14. - Hukuk Müşavirliğinin görevleri belirtilmektedir.

Madde 15. - Aile Araştırma Kurumu Başkanlığının yardımcı birimleri sayılmaktadır.

Madde 16. - Personel Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmektedir.

Madde 17. - İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri sayılmaktadır.

Madde 18. - Savunma uzmanlığının görevleri belirtilmektedir.

Madde 19. - Kurumun her kademesindeki yöneticilerinin, görev ve sorumlulukları düzenlenmektedir.

Madde 20. - Kurumun diğer kurumların hizmet alanına giren konulardaki ve işbirliğinin esasları düzenlenmektedir.

Madde 21. - Kurumun, hizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordinasyonun esasları düzenlenmektedir.

Madde 22. - Kurumun her kademedeki yöneticilerinin yetkilerinin devredilme şekli düzenlenmektedir.

Madde 23. - Kurum personelinin atama usul ve esasları düzenlenmektedir.

Madde 24. - Kurum personeli hakkında 657 sayılı DevletMemurları Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmakta, bazı kadrolar karşılık gösterilmek kaydıyla sözleşmeli personel çalıştırılması imkânı sağlanmakta, ayrıca, kariyer uzmanlık  sistemi getirilerek uzman yardımcısı ve uzman olabilmenin usul ve esasları tespit edilmektedir. Diğer taraftan kamu kurum ve kuruluşlarındaki kariyer uzmanlardan bu Kurumun görev ve hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olanların sınav ve 30 yaş şartı aranmaksızın bu Kuruma naklen atanmaları mümkün kılınmaktadır.

Madde 25. - Kurumun kadrolarının tespit, ihdas, kullanma ve iptali ile kadrolara ait diğer hususların genel hükümlere göre düzenleneceği hükme bağlanmaktadır.

Madde 26. -  Kurumda; genel ve katma bütçeli daireler, iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşları ile bunlara bağlı müesseselerde görevli uzman personelin, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatları ile aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak görevlendirilebilecekleri hükme bağlanmaktadır.

Madde 27. - Kurum Başkanlığının görevleri ile ilgili olarak araştırma, etüt ve proje hazırlama gibi işleri üniversite öğretim elemanları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzelkişilere sözleşme ile yaptırabilme imkânı getirilmektedir. ayrıca, bu hususların gerçekleştirilmesinde 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ile 832 sayılı Sayıştay Kanununun vizeye ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı öngörülmektedir.

Madde 28. - Yürürlükten kaldırılan hükümler belirtilmektedir.

Geçici Madde 1. - Kurumun teşkilâtlanıp görevlerini yapabilmesi için ihtiyacı olan kadroları ihdas edilmektedir.

Geçici Madde 2. - Kurumun 1990 yılı harcamaları ile ilgili her türlü düzenlemeleri yapma yetkisi Maliye ve Gümrük Bakanlığına verilmektedir.

Madde 29. - Yürürlük maddesidir.

Madde 30. - Yürütme maddesidir.

 

AİLE ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI HAKKINDA

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Aile Araştırma Kurumu kurulması; 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9.3.1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12.10.1988 tarihli ve 3479 sayılı, 1.6.1989 tarihli ve 3529 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 6.12.1989 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Tanımlar ve Görevler

Amaç

MADDE 1. - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Türk ailesinin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması için gerekli araştırmaları yapmak ve projeler geliştirmek, bunların uygulamaya konulmasını sağlamak, aile ile ilgili millî bir politikanın oluşmasına yardımcı olmak üzere, Aile Araştırma Kurumu kurulmasına, teşkilât ve görevlerine dair esasları düzenlemektir.

Aile Araştırma Kurumunun merkezi Ankara’dadır.

Aile Araştırma Kurumu, Başbakana bağlı olup, Başbakan bu Kurumun yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir DevletBakanı vasıtasıyla kullanabilir.

Tanımlar

MADDE  2. - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen;

Kurum, Aile Araştırma Kurumunu,

Kurul, Aile Araştırma Kurulunu,

Başkanlık, Aile Araştırma Kurumu Başkanlığını,

Başkan, Aile Araştırma Kurumu Başkanını,

Başkan Yardımcısı, Aile Araştırma Kurumu Başkan yardımcılarını,

Aile, Türk ailesini

İfade eder.

Görevler

MADDE 3. - Kurumun görevleri şunlardır :

a) Ailenin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması için araştırma yapmak veya yaptırmak, bu konuda projeler geliştirerek uygulamaya konulmasını sağlamak,

b) Mevcut aile yapısını, ana, baba, eş ve çocuklar ile akraba ilişkilerinden kaynaklanan problemleri, ekonomik, sosyal ve kültürel faktörlerin aile üzerindeki etkilerini araştırmak, bu konularda eğitim programları hazırlamak veya hazırlatmak,

c) Aile geçimsizliğini, çocuk suçlarını ve kötü alışkanlıkları doğuran sebepleri incelemek ve bunların önlenmesi maksadına dönük eğitici programlar hazırlamak veya hazırlatmak,

d) Ailelerin maddî kaynaklarının rasyonel kullanılmasını temin maksadıyla çalışmalar yapmak, bu konuda Millî Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak eğitim programları hazırlamak veya hazırlatmak,

e) Ailedeki kültürel değişimleri, iç ve dış göçün aile yapısına olan etkilerini araştırmak,

f) Sosyal amaçlı vakıf, dernek, federasyon ve benzeri gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak, bunların aileye dönük çalışmalarına destek sağlamak,

g) Nüfus ve aile planlamasının toplumsal etki ve sonuçlarını araştırmak, millî bir politikanın geliştirilmesine yardımcı olmak,

h) Aile sorunları konusunda kamuoyundaki eğilim ve istekleri tespit etmek amacıyla, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalar düzenlemek ve uygun görülenleri desteklemek,

i) Yurt dışında çalışan Türk ailelerinin sorunlarını araştırmak.

Teşkilat

MADDE 4. - Aile Araştırma Kurumu, Aile Araştırma Kurulu ile Aile Araştırma Kurumu Başkanlığından meydana gelir.

İKİNCİ KISIM

Aile Araştırma Kurulu

Aile Araştırma Kurulu

MADDE 5. - Kurul aşağıdaki üyelerden oluşur :

a)Kurum Başkanı ve Başkan yardımcıları,

b) Başbakan veya ilgili DevletBakanı tarafından, biri üniversite öğretim elemanlarından olması kaydıyla, aile ile ilgili konularda çalışmalarıyla temayüz etmiş kişiler arasından seçilecek üç üye,

c) Adalet Bakanı tarafından, aile hukuku sahasında temayüz etmiş kişiler arasından seçilecek bir üye,

d) Millî Eğitim Bakanı tarafından Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri arasından seçilecek bir üye,

e) Diyanet İşleri Başkanı tarafından, Başkan yardımcıları arasından seçilecek bir üye,

f) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü,

g) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Planlama Başkanı.

Kurul, Kurum Başkanının başkanlığında toplanır. Başkanın bulunmadığı hallerde Kurula Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü başkanlık eder.

Kurul yılda en az oniki defa toplanır. Başkanın çağrısı üzerine her zaman olağanüstü toplanabilir.

Toplantı yeter sayısı üyelerin salt çoğunluğu, karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

Kurul üyeliği süresi üç yıldır. Üyeliği sona erenler yeniden seçilebilirler.

Kurulun sekretarya hizmetleri Kurum Başkanlığınca yerine getirilir.

Kurulun çalışma usul ve esasları Başbakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Kurulun görevleri

Madde 6. - Kurulun görevleri şunlardır:

a) Kurumun görevleri içinde yer alan araştırma projelerinin öncelik sırasını tespit etmek, uygulanacak projeleri karara bağlamak,

b) Sosyal amaçlı vakıf, dernek, federasyon ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılmasına karar vermek,

c) Sosyal, ekonomik ve kültürel faktörleri itibariyle aile yapısına etkili olabilecek yayınlar konusunda ilgili kuruluşlara görüş bildirmek,

d) Kurumun görev alanına giren mevzuat konusunda görüş bildirmek,

ÜÇÜNCÜ KISIM

Başkanlık Teşkilatı

Başkanlık Teşkilatı

MADDE 7. - Başkanlık merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri, danışma ve yardımcı birimlerden meydana gelir. Başkanlık, hizmetin gerektirdiği yerlerde taşra teşkilatı kurabilir.

Başkanlık merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Başkan

Başkan

MADDE 8. - Başkan, Kurumun en üst amiridir. Kurum hizmetlerini mevzuata, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak yürütmekle Başbakan’a karşı sorumludur.

Başkan, Kurumun faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Kurum Başkanına genel müdür, başkan yardımcılarına genel müdür yardımcıları için öngörülen ek göstergeler uygulanır ve bunlara verilen zam ve tazminatlar ödenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Ana Hizmet Birimleri

Ana hizmet birimleri

MADDE 9. - Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Araştırma Dairesi Başkanlığı,

b) Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,

c) Aile Eğitim Dairesi Başkanlığı.

Araştırma Dairesi Başkanlığı

MADDE 10. -  Araştırma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Ailenin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması için araştırma yapmak veya yaptırmak,

b) Araştırma projelerini değerlendirmek,

c) Nüfus ve aile planlamasının toplumsal etki ve sonuçlarını araştırmak,

d) Aile konusunda kamuoyundaki eğilim ve istekleri tespit etmek,

e) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

MADDE 11. - Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Aile sorunları konusunda faaliyette bulunan özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar düzenlemek,

b) Hazırlanan projeleri uygulamak,

c) Sosyal amaçlı vakıf, dernek, federasyon ve gönüllü kuruluşlarla ilgili çalışmaları yapmak ve işbirliği yapılacak olanların tespiti için Kurula teklifte bulunmak,

d) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

Aile Eğitimi Dairesi Başkanlığı

MADDE 12. - Aile Eğitimi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kırsal bölgelerle gecekondu alanlarında ve kent merkezlerinde aile müessesesi birliğinin sağlanması amacıyla aile bütçesi, akraba evlilikleri, yaşlıların ve düşkünlerin toplumda ve ailedeki yeri, çocuk bakım ve sağlığı gibi konularda kurs, seminer, konferans ve benzeri eğitim faaliyetleri düzenlemek,

b) Aile ile ilgili her türlü kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınları hazırlamak ve hazırlatmak,

c) Aile ile ilgili film, slayt, video, sinema ve eğitici programları hazırlamak veya hazırlatmak,

d) Kurulun sekretarya hizmetlerini yapmak,

e) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Danışma Birimleri

Danışma birimi

MADDE 13. - Başkanlığın danışma birimi Hukuk Müşavirliğidir.

Hukuk Müşavirliği

MADDE 14. - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukukî, malî, cezaî sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

b) Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

c) Başkanlığın taraf olduğu davalarla ilgili gerekli bilgileri hazırlamak ve idareyi ilgilendiren idari davalarda Başkanlığı temsil etmek,

d) Başkanlık birimleri tarafından hazırlanan veya bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yardımcı Birimler

Yardımcı birimler

MADDE 15. - Başkanlığın yardımcı birimleri şunlardır:

a) Personel Dairesi Başkanlığı,

b) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı,

c) Savunma Uzmanlığı.

Personel Dairesi Başkanlığı

MADDE 16. - Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Başkanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek,

c) Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

d) Başkanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak.

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı

MADDE 17. - İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Başkanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Başkanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Başkanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Başkan ve başkan yardımcılarının direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Başkanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

h) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

i) Başkanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

j) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

k) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Savunma Uzmanlığı

MADDE 18. - Savunma Uzmanlığı, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin sorumluluğu

MADDE 19. - Kurumun her kademesindeki yöneticisi, yapmakla yükümlü bulunduğu hizmet veya görevleri Başkanlığın emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst kademeye karşı sorumludur.

Koordinasyon ve işbirliği

MADDE 20. - Kurum, diğer kurumların hizmet alanına giren konularla ilgili faaliyetlerinde, Başkanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde bu kuruluşlara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu

MADDE 21. - Kurum hizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Yetki devri

MADDE 22. - Başkan ve her kademedeki yöneticiler, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını yazılı olarak astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Atama

MADDE 23. - Başkan ve başkan yardımcıları müşterek kararla atanır. Diğer kadrolara Başkan onayı ile atama yapılır.

Personel statüsü

MADDE 24. - Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurumda;

a) Başkan, başkan yardımcısı, daire başkanı, hukuk müşaviri, uzman ve uzman yardımcısı kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine bağlı kalmaksızın sözleşmeli personel çalıştırabilir. Bu şekilde çalıştırılacak olan sözleşmeli personelin sayısı, sözleşme usul ve esasları, ücretlerin taban ve tavanı ile yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Sözleşmeyle çalıştırılacak personel istekleri halinde T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler.

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında (c) bendinde belirtilen niteliklere sahip olanlardan mensup olduğu kuruluşta yeterlik sınavını kazanarak uzman unvanını almış olanlar sınav ve yaş şartı aranmaksızın Kurumdaki uzman kadrolarına naklen atanabilirler.

c) Uzman yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılanlara ilaveten aşağıdaki nitelikler aranır;

1. Kurum görev ve hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak,

2. Kurumun görev alanına giren en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

3. Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak,

4. İmtihanın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Uzman yardımcılığına atananlar, en az 3 yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girmek hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar Aile Araştırma Uzmanı unvanını alırlar.

Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler başka kadrolara nakledilirler.

Uzman yardımcılığı ve uzmanlıkla ilgili usul ve esaslar ile bunların yurt içinde ve yurt dışında eğitime tâbi tutulmaları, seçilme esasları ve diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.

Kadro

MADDE 25. - Kadroların tespit, ihdas, kullanma ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

Görevlendirme

MADDE 26. -  Genel ve katma bütçeli daireler, iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşları ile bunlara bağlı müesseselerde görevli uzman personel, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatları ile aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Kurumda görevlendirilebilirler.

Sözleşme ile araştırma ve proje hazırlatma

MADDE 27. - Kurum Başkanlığı, görevleri ile ilgili olarak araştırma, etüt ve proje hazırlama gibi işleri üniversite öğretim elemanları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme ile yaptırabilir.

Bu hususta 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ile 832 sayılı Sayıştay Kanununun vizeye ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Kaldırılan hükümler

MADDE 28. - 24.5.1983 tarihli ve 2828 sayılı Kanunun 356 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 9 uncu maddesine eklenen (k) bendi ve 10 uncu maddesine eklenen (1) bendi yürürlükten kaldırılmış ve ekli (II) sayılı listede belirtilen kadro iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) sayılı cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. - Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvele Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. - Kurumun 1990 yılı harcamaları ile ilgili her türlü düzenlemeleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 29. - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 30. - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini BakanlarKurulu yürütür.

 

 

 

Turgut Özal

 

 

 

Cumhurbaşkanı

 

Yıldırım Akbulut

 

 

 

Başbakan

 

 

 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

A. Bozer

M. Keçeciler

K. İnan

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

H. Doğan

G. Taner

C. Çiçek

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

I. Çelebi

V. Dinçerler

M. Yazar

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

İ. Özarslan

E. Konukman

İ. Özdemir

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

M. Taşar

K. Akkaya

H. Örüç

 

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

 

M. O. Sungurlu

İ. S. Giray

A. Aksu

 

Dışişleri Bakanı

Maliye ve Gümrük Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

 

A. M. Yılmaz

E. Pakdemirli

A. Akyol

 

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı V.

 

C. Altınkaya

E. Konukman

G. Taner

 

Tarım, Orman ve Köyişleri Bak.

Çalışma ve Sos. Güv. Bak.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

L. Kayalar

İ. Aykut

Ş. Yürür

 

Enerji ve Tab. Kay. Bak.

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı V.

 

F. Kurt

N. K. Zeybek

İ. Özarslan

EK CETVEL

AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI

 

Başkan

Ana Hizmet

Danışma

Yardımcı

Başkan

Yardımcısı

Birimleri

Birimleri

Birimler

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

Başkan

1. Başkan Yrd.

1. Araştırma D. Bşk.

1. Hukuk Müş.

1. Personel D. Bşk.

 

2. Başkan Yrd.

2. Koordinasyon D. Bşk.

 

2. İdarî ve Malî İşler D. Bşk.

 

 

3. Aile Eğitimi D. Bşk.

 

3. Savunma Uzmanlığı

 

(I) SAYILI LİSTE

KURUMU   :                      AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI

TEŞKİLÂT  :                      MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

 

 

 

 

Serbest

Tutulan

 

 

 

 

 

Kadro

Kadro

 

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Adedi

Toplam

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Başkan

1

1

–

1

 

GİH

Başkan Yardımcısı

1

2

–

2

 

GİH

Araştırma Dairesi Bşk.

1

1

–

1

 

GİH

Koordinasyon Dai. Bşk.

1

1

–

1

 

GİH

Aile Eğitimi Dai. Bşk.

1

1

–

1

 

GİH

Hukuk Müşaviri

1

1

–

1

 

GİH

Personel Dai. Bşk.

1

1

–

1

 

GİH

İdarî ve Mali İş. D. Bşk.

1

1

–

1

 

GİH

Müşavir

1

10

–

10

 

GİH

Uzman

1

3

–

3

 

SHS

Daire Tabibi

1

1

–

1

 

GİH

Şube Müdürü

2

10

 

10

 

GİH

Savunma Uzmanı

2

1

–

1

 

SHS

Psikolog

2

2

–

2

 

SHS

Çocuk Gelişimcisi

2

1

–

1

 

GİH

Uzman

2

3

–

3

 

GİH

Şube Müdürü

3

6

–

6

 

SHS

Psikolog

3

2

–

2

 

SHS

Çocuk Gelişimcisi

3

2

–

2

 

GİH

Programcı

3

1

–

1

 

GİH

Uzman

3

4

–

4

 

GİH

Şef

4

8

–

8

 

SHS

Psikolog

4

2

–

2

 

SHS

Çocuk Gelişimcisi

4

1

–

1

 

GİH

Uzman

4

2

–

2

 

GİH

Uzman

5

2

–

2

 

GİH

Şef

5

3

–

3

 

SHS

Psikolog

5

1

–

1

 

GİH

Programcı

5

1

–

1

 

SHS

Çocuk Gelişimcisi

5

1

–

1

 

 

 

 

Serbest

Tutulan

 

 

 

 

 

Kadro

Kadro

 

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Adedi

Toplam

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

THS

İstatistikçi

5

1

–

1

 

THS

Ekonomist

5

2

–

2

 

GİH

Memur

5

2

–

2

 

GİH

Memur

6

4

–

4

 

GİH

Uzman

6

4

–

4

 

SHS

Hemşire

6

1

–

1

 

SHS

Sosyal Çalışmacı

6

1

–

1

 

GİH

Ayniyat Saymanı

6

1

–

1

 

GİH

Mütercim

6

1

–

1

 

GİH

Memur

7

3

–

3

 

GİH

Ambar Memuru

7

1

–

1

 

GİH

Daktiloğraf

7

2

–

2

 

GİH

Bilgisayar İşletmeni

7

1

–

1

 

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol

7

1

–

1

 

GİH

Memur

8

4

–

4

 

GİH

Uzman Yardımcısı

8

40

–

40

 

GİH

Mütercim

8

3

 

3

 

GİH

Daktiloğraf

8

2

 

2

 

GİH

Şoför

8

2

–

2

 

THS

Teknisyen

8

1

–

1

 

GİH

Santral Memuru

8

1

–

1

 

GİH

Memur

9

4

–

4

 

GİH

Santral Memuru

9

1

–

1

 

GİH

Daktiloğraf

9

3

–

3

 

GİH

Memur

10

2

–

2

 

GİH

Şoför

10

2

–

2

 

YH

Hizmetli

10

3

 

3

 

YH

Kaloriferci

10

1

–

1

 

YH

Hizmetli

10

5

–

5

 

YH

Bekçi

10

1

–

1

 

GİH

Santral Memuru

11

1

–

1

 

GİH

Şoför

11

3

 

3

 

YH

Hizmetli

11

3

–

3

 

YH

Hizmetli

12

5

–

5

 

YH

Aşçı

12

3

–

3

(II) SAYILI LİSTE

KURUMU   :                      SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU

TEŞKİLÂT  :                      MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

 

Sınıfı

Unvanı

 

Derecesi

Adedi

Toplam

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Ailenin Bütünlüğünün Korunması

 

 

 

 

 

 

Dairesi Başkanı

 

1

1

1

                         T.C.

            Başbakanlık                               

Kanunlar ve Kararlar 13.4.1990

    Genel Müdürlüğü

Sayı : K.K.Gn.Md.07/101-1/55/02678

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca bir sureti ekte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                              Yıldırım Akbulut

                                       Başbakan

GENEL GEREKÇE

Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasında bazı aksaklık ve eksikliklerin ortaya çıkması sonucunda bunların giderilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Bu amaçla hazırlanan bu Kanun Hükmünde Kararname ile 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümleri değiştirilmekte ve bu suretle Kurumun hizmetlerini daha verimli şekilde yerine getirmesi mümkün kılınmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. - Aile Araştırma Kurulu ve özel ihtisas komisyonu üyelerine huzur hakkı ve huzur ücreti ödenmesi öngörülmektedir.

Madde 2. - Kurumda anahizmet birimleri nezdinde özel ihtisas komisyonu kurulabilmesi imkanı getirilmektedir.

Madde 3. - Kurumda kadro karşılığı çalıştırılacaklar arasına müşavirler ve şube müdürleri eklenmektedir. Ayrıca başka kamu kurum ve kuruluşlarında yeterlik sınavını kazanarak uzman olanların yanında doktorasını tamamlamış olanların da sınav ve yaş şartı aranmaksızın Kurumdaki uzman kadrolarına naklen atanabilmeleri öngörülmektedir.

Maddeye eklenen yeni bir bentle, Kurumda çalışan memurlara 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yeralan fazla çalışma ücretinin yarısının ödenmesi öngörülmektedir.

Madde 4. - Görevlendirme ile ilgili 26 ncı maddenin kapsamı genişletilmekte ve Aile Araştırma Kurumunda görevlendirilecek olanların özlük hakları ile ilgili ayrıntılı hükümler getirilmektedir.

Geçici Madde - Yeni kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı bölümüne eklenmektedir.

Madde 5. - Yürürlük maddesidir.

Madde 6. - Yürütme maddesidir.


AİLE ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAME

Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılması; 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarihli ve 3347 sayılı; 12.10.1988 tarihli ve 3479 sayılı, 1.6.1989 tarihli ve 3569 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 13.4.1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1. - 6.12.1989 tarihli ve 396 sayılı Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi olanlara verilecek huzur hakkı ile kamu görevlisi olmayanlara verilecek huzur ücreti Başbakan ya da ilgili Devlet Bakanı tarafından belirlenir."

MADDE 2. - 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Aile ile ilgili özel ihtisas gerektiren alanlarda, yerli ve yabancı bilim, meslek kuruluşları ile uzmanların iştiraklerini sağlayacak şekilde araştırma, inceleme, geliştirme, bilimsel koordinasyon sağlama faaliyetlerinde bulunmak üzere gerekli hallerde ana hizmet birimlerinde ilgili Devlet Bakanının Onayı ile özel ihtisas komisyonları kurulabilir.

MADDE 3. - 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

"a) Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Hukuk Müşavirleri, Müşavirler, Uzman ve Uzman Yardımcıları, Şube Müdürü kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine bağlı kalmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılacak olan sözleşmeli personelin sayısı, sözleşme usul ve esasları, ücretlerin taban ve tavanı ile yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Sözleşmeyle çalıştırılacak personel istekleri halinde T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler.

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında yeterlik sınavını kazanarak uzman unvanını almış olanlarla doktorasını tamamlamış olanlar sınav ve yaş şartı aranmaksızın Kurumdaki uzman kadrosuna naklen atanırlar."

"d) Aile Araştırma Kurumunda çalışan memurlara 10.10.l984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yeralan fazla çalışma ücretinin yarısı aynı esas ve usullere göre ödenir."

MADDE 4. - 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 26. - Genel ve katma bütçeli dairelerle kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlar kurumlarının muvafakatı ile Aile Araştırma Kurumunda sözleşmeli olarak istihdam edilirler. Aile Araştırma Kurumunun bu konudaki talepleri ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle karşılanır. Bu personel ilgili kurumdan aylıksız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece (kurumundaki sosyal hakları ve)memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Bu şekilde çalıştırılacak olan sözleşmeli personelin ücret tespiti ile diğer ödemeler hususunda 24 üncü madde hükmü uygulanır.

GEÇİCİ MADDE - Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.

MADDE 5. - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6. - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

Turgut Özal

 

 

 

Cumhurbaşkanı

 

Yıldırım Akbulut

 

 

 

Başbakan

 

 

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

M. Keçeciler

K. İnan

H. Doğan

 

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

 

H. Doğan

C. Çiçek

C. Tuncer

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

V. Dinçerler

M. Yazar

İ. Özarslan

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

E. Konukman

İ. Özdemir

M. Taşar

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

 

K. Akkaya

H. Örüç

M. O. Sungurlu

 

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

 

İ. S. Giray

A. Aksu

A. Bozer

 

Maliye ve Gümrük Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

 

A. Kahveci

A. Akyol

C. Altınkaya

 

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım, Orman ve Köyişleri Bak.

 

H. Şıvgın

C. Tuncer

L. Kayalar

 

Çalışma ve Sos. Güv. Bak.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tab. Kay. Bak.

 

İ. Aykut

Ş. Yürür

F. Kurt

 

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

 

 

N. K. Zeybek

İ. Aküzüm

 


KURUMU         :                       AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI

TEŞKİLÂTI :                      MERKEZ

 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

 

 

 

 

Serbest

Tutulan

 

 

 

 

Kadro

Kadro

Kadro

 

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Adedi

Toplam

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Müşavir

1

10

–

10

 

GİH

Uzman Yardımcısı

8

25

 

25

 

GİH

Mütercim

8

3

 

3

 

GİH

Şef

4

5

 

5

 

GİH

Santral Memuru

11

1

 

1

 

GİH

Santral Memuru

9

1

 

1

 

GİH

Santral Memuru

8

1

 

1

 

YH

Hizmetli

12

5

 

5

 

YH

Hizmetli

10

5

 

5

 

YH

Aşçı

12

3

 

3

 


Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler

      Komisyonu                24.7.2003

Esas No. : 1/330, 1/148, 1/169

Karar No. : 37

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bakanlar Kurulunca, ilk olarak 16.10.1997 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sunulan "Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı" 20 ve 21 inci yasama dönemlerinde sonuçlandırılamadığından kadük olmuştur. Tasarı 26.12.2002 tarihinde Bakanlar Kurulunca tekrar yenilenmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından tekrar 30.12.2002 tarihinde Esas Komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, Tali Komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir.

Tasarı bu defa Komisyonumuz tarafından 17.7.2003 tarihinde yaptığı 17nci birleşiminde gündeme alınmıştır.

Tasarının geneli üzerinde  yapılan görüşmelerde kadın ve aileden sorumlu Devlet Bakanı tarafından tasarı hakkında bilgi verilmiştir.

Sayın Bakan tarafından;

Aile Araştırma Kurumu Başkanlığının 6.12.1989 tarih ve 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulduğu ve bu kararnamede sıralanan görevlerin Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının kuruluşunu düzenleyen 514 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 13.9.1993 tarihine kadar sürdürdüğü,

Kurumun yapılandırılmasının 514 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile "Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü" şeklinde olduğu,

Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının kuruluşunu düzenleyen 514 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, dayanağı olan yetki yasasının Anayasa Mahkemesi tarafından  iptal edildiği ve kararın 8.12.1993 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak kararın bu tarihten itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girmesinin öngörüldüğünü,

Bu süre içerisinde, 2.6.1994 tarih ve 536 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının yeniden yapılandırılarak bir önceki Kanun Hükmünde Kararnamedeki yapının aynen korunduğunu,

Anayasa Mahkemesinin, dayanağı olan yetki yasasının iptal edilmiş olduğu gerekçesiyle 536 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi de iptal ettiğini, anılan kararın 28.7.1994 tarih ve 22004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi üzerine, Kurumun yasal dayanağını tamamen yitirdiğini,

İptal edilen yasal düzenlemelerin yerine geçecek herhangi bir düzenlemenin bu güne kadar gerçekleştirilemediği gibi, kurumda yürütülmekte olan hizmetlerin devamını sağlamak üzere Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak çıkartılan 1994/29 sayılı Başbakanlık Genelgesi Danıştay 5. Daire Başkanlığınca 23.6.1999 tarihinde iptal edildiğini belirtmiştir.

Sayın Bakan ayrıca;

Toplumların en küçük sosyal biriminin aile olduğunu ve hemen hemen tüm toplumların aileye gereken önemi verdiklerini, Türk toplumu olarak bizim aileye verdiğimiz önemin diğer toplumlardan daha farklı olduğunu, bunun en önemli göstergesinin, Anayasamızın 41. Maddesindeki "Aile, Türk toplumunun temelidir. Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle ana ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar." hükmü olduğunu ve bu çerçevede Aile Araştırma Kurumu Başkanlığının, bir ihtiyacın yanı sıra Anayasamızın bu amir hükmü çerçevesinde kurulduğunu,

Amacının da Türk ailesinin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının arttırılması için araştırmalar yapmak - yaptırmak, projeler geliştirmek, bunların uygulamaya konulmasını sağlamak ve aile ile ilgili milli bir politikanın oluşmasına yardımcı olmak olduğunu, kuruluş amacından da anlaşıldığı gibi, Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı bir kamu araştırma kurumu olarak bürokrasi ve devlet yapımızdaki yerini aldığını,

Aileye yönelik milli bir politikanın oluşumunda etkin rol oynaması gereken bu Kurumun, ne yazıktır ki 28.7.1994 tarihinden bugüne yasal statüden uzak bir konumda olduğunu,

Daha önceki dönemlerde de Aile Araştırma Kurumunun yasal düzenlemelerinin  TBMM gündemine getirilmiş olmasına karşın, sonuç alınamadığını,

A.B.D. ve çeşitli Avrupa ülkelerinde Aile ile ilgili bazı kamu kurum ve kuruluşlarının bulunduğunu, hatta Senegal’de Aile Bakanlığının olduğunu, Aile ile ilgili bu kurum ve kuruluşların bazı sosyal amaçların gerçekleşmesi ve sosyal politikaların oluşumu konusunda önemli roller üstlendiklerini, ülkelerin de bu kurumların verimli ve etkin çalışmasını sağlamak için her türlü özeni gösterdiklerini,

Anayasamızın açık ve amir hükmüne karşın, yasal statü sorunu yaşamakta olan Aile Araştırma Kurumunun binasının, her tür ekipman ve yetişmiş kadrolarının bulunduğunu, sadece bir an önce yasal statüye kavuşması gerektiğini,

Kurum çalışanlarının yasal statü sorunu nedeniyle mağdur olduklarını, Kurum çalışanlarının 28.7.1994 tarihinden bu güne kadar terfi yapamadıklarını bunun da çalışanların verimini olumsuz yönde etkilediğini,

Hükümet tarafından  hazırlanan Ulusal Program ile Acil Eylem Planında yer verilen, Aile Araştırma Kurumunun kuruluşu ile ilgili yasanın ivedilikle hayata geçirilmesinin anayasal bir görevin yerine getirilmesi yanında  Kuruma hukuki bir hüviyet kazandıracağını, kurum personelinin verimli ve etkin şekilde çalışmaları açısından da itici güç olacağını belirtmiştir.

Kadın ve aileden sorumlu Devlet Bakanı tarafından  verilen bu açıklamaların ardından  Komisyonumuzda konunun daha ayrıntılı bir şekilde ele alınarak olgunlaştırılması ve gerekli düzenlemelerin yapılabilmesini sağlamak amacıyla bir alt komisyon kurulmasına karar verilmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisinden Ankara Milletvekili Remziye Öztoprak, İstanbul Milletvekili Lokman Ayva, İzmir Milletvekili Nükhet Hotar ve Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan ile Cumhuriyet Halk Partisinden Ankara Milletvekili R. Muzaffer Kurtulmuşoğlu ve Mersin Milletvekili Hüseyin Güler’in seçildiği alt komisyon, başkanlığına Ankara Milletvekili Remziye Öztoprak’ı seçerek çalışmalarına başlamıştır.

Komisyonumuzda konu ile ilgili iki kararname daha vardır. Bunlar;

6.12.1989 tarihli ve 396 Sayılı "Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname", 29.12.1989 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Anayasanın 91 inci maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Aynı şekilde,

13.4.1990 tarihli ve 423 sayılı "Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" de 13.4.1990 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur.

Her iki kararname 21 inci Yasama Döneminde de görüşülüp sonuçlandırılamamışlardır. Ancak Kanun Hükmünde Kararnameler görüşülüp sonuçlandırılamadıklarında hükümsüz sayılmadıkları için söz konusu kararnameler 22 nci dönemde komisyonumuza gönderilmişlerdir. Alt Komisyon çalışmaları sırasında bu iki kararnamenin de görüşülmekte olan tasarı ile birleştirilmesini ve görüşmelere esas olarak tasarının alınmasını kabul etmiştir.

Alt komisyon 22.7.2003 tarihinde yaptığı toplantısında Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla yaptığı çalışmalar sonunda yeni bir metin düzenlemiştir.

Komisyonumuz bu defa;

24.7.2003 tarihinde yaptığı 18 inci birleşiminde kadın ve aileden sorumlu Devlet Bakanı başkanlığında Adalet ve Maliye Bakanlıkları ile Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı temsilcilerinin  katılımlarıyla söz konusu tasarıyı yeniden gündemine almıştır. Komisyonumuz yapmış olduğu bu birleşiminde alt komisyon tarafından hazırlanan yeni metnin esas alınarak görüşülmesine karar vermiştir.

Bu anlamda alt komisyon tarafından hazırlanan ve Komisyonumuz tarafından aynen benimsenen bu yeni metin ile ,

Tasarının;

"Amaç" başlıklı 1 inci maddesinde, Genel Müdürlüğün adının "Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş olması nedeniyle Kanun amacında, buna uygun bazı değişiklikler yapılmıştır. Tasarıya"ülkemizdeki sosyal sorunların tespiti ve çözümü ..." ile  "ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel araştırmalar  yapmak ve yaptırmak, projeler geliştirmek, desteklemek..." ibaresi eklenmiştir.

"Tanım" başlıklı 2 nci maddesi, Genel Müdürlüğün isim değişikliğine uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.  "Kurul", "Aile ve Sosyal Araştırmalar Danışma Kurulu"nu; Genel Müdürlük, "Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü"nü tanımlamaktadır. Aile, Türk ailesini ifade eder şeklindeki (f) fıkrası maddeden çıkarılmıştır.

"Görev" başlıklı 3 üncü maddesinin  (a) fıkrası aynen korunmuştur. (b) fıkrası, (c) fıkrası olarak; "Mevcut aile yapısını; ana, baba, eş, çocuklar ve akraba ilişkilerinden kaynaklanan problemler ile ekonomik, sosyal ve kültürel faktörlerin aile üzerindeki etkilerini araştırmak, aile bireylerinin eğitim fırsatlarından eşit olarak yararlanmalarını sağlamak, bu konularda eğitim programları hazırlamak veya hazırlatmak".

(c) fıkrası (d) olarak "Aileyi ve aile bireylerini tehdit eden, aileden veya aile dışından kaynaklanan sorunları, aile içi şiddet ve istismarı  kötü alışkanlıkları ve bağımlılıkları, çevresel-sosyal etkileri ve tüm bunları doğuran sebepleri incelemek, araştırmak, bunların önlenmesine, iyileştirilmesine  yönelik ve aileyi destekleyici eğitici programlar hazırlamak veya hazırlatmak".

(d) fıkrası, (e) fıkrası olarak aynen korunmuştur.

(e) fıkrası, (f ) fıkrası olarak yer almıştır.

(f) fıkrası, (h) fıkrası olarak  geliştirilerek korunmuştur. Fıkraya ''sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, özel sektör ve  Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliğiyle işbirliği yapmak, bunların sosyal alandaki çalışmalarına destek sağlamak, müşterek projeler gerçekleştirmek ve uygulamak'' bölümü eklenmiştir.

(g) fıkrası, (i) fıkrası olarak yer almıştır "Nüfus artışı ile yapısının ve diğer ilgili konuların toplumsal etki ve sonuçlarını araştırmak, milli bir politikanın geliştirilmesine yardımcı olmak" şeklinde düzenlenmiştir.

(h) fıkrası, (j) fıkrası olarak düzenlenerek, fıkraya ''ve aileyi oluşturan bireylerin karşılaştıkları sorunlara yönelik'' ibaresi eklenmiş, böylece aile bireylerinin de sorunlarına yönelik çalışmalar yapılması planlanmıştır.

(ı) fıkrası, (l) fıkrası olarak  değiştirilerek  yer almış, sadece yurt dışında çalışanların değil, yaşayanların da sorunlarının araştırılması ve çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmıştır. Genel Müdürlüğün görevleri daha ayrıntılı olarak ele alınmış ve  sosyal sorunların çözümü perspektifi vurgulanarak sayılmıştır. 3. Maddede, görevler sayılırken, ilave edilen (b), (g), (j), (k), (m), (n), (o) fıkraları ile  Genel Müdürlüğün çalışmalarının, ülkemizde uygulama alanı bulabilmesi için bazı somut tedbirler düşünülmüş, önceki deneyimlerden de görüldüğü gibi yapılan tüm çalışmaların dosyalarda kalmayarak hayata geçirilmesi için (g) fıkrası ilave edilmiştir.

Maddeye (b) bendi olmak üzere "ülkemizdeki sosyal sorunların tespiti ve çözümüne yönelik ulusal ve uluslararası alanda bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak, projeler geliştirmek, desteklemek ve bunlar için gereken mal ve hizmet alımlarını sağlamak, sosyal bilimlerin gelişmesine katkı sağlayacak  faaliyetlerde bulunmak,

g) (g),bendi olmak üzere İnceleme ve araştırma alanlarında elde edilen bilgileri değerlendirmek ve sonuçlarını sosyal ve kültürel tedbirler haline dönüştürecek milli bir politikanın oluşumuna katkıda bulunmak, uygulayıcı kurum ve kuruluşlara aktararak hizmetlerin geliştirilmesi ve yeni hizmet modellerinin oluşturulmasını ve uygulanmasını sağlamak,

h) Bendi olmak üzere Sosyal amaçlı vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, özel sektör ve  Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliğiyle işbirliği yapmak, bunların sosyal alandaki çalışmalarına destek sağlamak, müşterek projeler gerçekleştirmek ve uygulamak,

i) Bendi olmak üzere Nüfus artışı ile yapısının ve diğer ilgili konuların  toplumsal etki ve sonuçlarını araştırmak, milli bir politikanın geliştirilmesine yardımcı olmak,

j) Bendi olmak üzere Aile ve aileyi oluşturan bireylerin karşılaştıkları sorunlara yönelik kamuoyundaki eğilim ve istekleri tespit etmek amacıyla, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar düzenlemek ve uygun görülenleri desteklemek,

k) Bendi olmak üzere çocuğun her türlü istismarının önlenmesine yönelik araştırmalar yapmak ve ilgili kurumları yönlendirmek,

l) Bendi olmak üzere Yurt dışında yaşayan ve/veya çalışan Türk ailelerinin sorunlarını araştırmak ve çözüm önerileri getirmek,

m) Bendi olmak üzere Uluslararası kuruluşlarla görev alanına giren konularda işbirliği yapmak, proje geliştirmek ve yürütmek,

n) Bendi olmak üzere Görev alanına giren konularda enformasyon sistemleri, bilgi bankaları, kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezi kurmak, istatistikleri derlemek ve bu alandaki çalışmaları kurumsallaştırmak, elektronik, görsel, basılı yayın ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası kongre, seminer, şura ve benzeri  toplantılar düzenlemek,     

o) Bendi olmak üzere Görev alanı ile ilgili kuruluş ve organizasyonlara 5.5.1969 tarih ve 1173 sayılı Kanun çerçevesinde üye olmak ve katılmak, gerçekleştirilecek her türlü çalışma ve etkinliğe katılmak ve uluslararası sözleşmeler ile kararların getirdiği yükümlülükler çerçevesinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak. İfadeleri eklenmiştir.

Tasarının 4, 5, 6. maddeleri aynen kabul edilmiştir.

"Ana hizmet birimleri" başlıklı 7 nci maddesinde, ana hizmet birimlerinin adları, Genel Müdürlüğün isim ve görevlerindeki değişime uygun olarak değiştirilmiştir.

"Araştırma Dairesi Başkanlığı " başlıklı 8 inci Maddesinde "Araştırma Dairesi Başkanlığı "nın adı "Aile ve Sosyal Araştırmalar Dairesi Başkanlığı "olarak düzenlenmiş, buna paralel olarak da  görevleri, amaç ve görevler maddelerine uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Fıkra sayısı dörtten sekize çıkarılmıştır.

"Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı" başlıklı 9 uncu Maddesi, Madde 10 olarak "Koordinasyon ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı " adı altında düzenlenmiştir. Daire Başkanlığının görevleri daha ayrıntılı olarak sıralanmıştır. Dış İlişkilere özen gösterilmiş, Genel Müdürlüğün organize edeceği kurul ve benzeri faaliyetlerin sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi görevi verilmiştir.

"Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı" başlıklı 10 uncu Maddesi, Madde 9 olarak  düzenlenmiştir.

"Danışma Birimi" başlıklı 11 inci maddesi, yine madde 11 olmak üzere "Danışma Birimleri ve Yardımcı Birimler" şeklinde düzenlenmiştir:

"Hukuk Müşavirliği" başlıklı 12 nci Maddesinde, Hukuk Müşavirliğinin görevleri (c)  fıkrası olmak üzere"8.1.1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda Genel Müdürlüğü temsil etmek" hükmü eklenmiştir.

"Yardımcı birimler" başlıklı 13 üncü maddesi metinden çıkarılmış ve yeni metnin 11 inci maddesinin içine alınmıştır.

"Personel Dairesi Başkanlığı" başlıklı 14 üncü Maddesi Madde 13 olarak aynen korunmuş ve Personel Dairesi Başkanlığının görevleri sayılmıştır.

"İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı" başlıklı 15 inci Maddesi, Madde 14 olarak düzenlenmiş ve (e) fıkrasındaki "sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek" ifadesi çıkarılmış, fıkralar harf sırasına göre yeniden düzenlenmiştir.

"Savunma uzmanlığı" başlıklı 16 ncı Maddesi, Madde 15 olarak düzenlenmiş ve aynen korunmuştur.

"Aile Araştırma Kurulu" başlıklı 17 nci Maddesi Madde 16 olarak "Aile ve Sosyal Araştırmalar Danışma Kurulu başlığıyla düzenlenmiştir. Üyelerinin oluşumunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre Üniversitelerde aile ile ilgili konulardaki çalışmalarıyla tanınmış üyelerin ve sivil toplum kurumlarının katılımına ağırlık verilmiştir. RTÜK'çe seçilecek bir üyeye yer verilmiştir.

"Kurulun toplantı yeter sayısı üyelerin salt çoğunluğu, karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur" ibaresi çıkarılmıştır. "Kurul, en az yılda bir kez toplanır" ibaresi eklenmiştir. İlgili fıkradaki "...3000..." ibaresi, "...2000..." olarak, "...altı..." ibaresi,  "...dört..." olarak değiştirilmiştir.

"Kurulun görevleri" başlıklı 18 inci Maddesi, Madde 17 olarak. "Aile ve Sosyal Araştırmalar Danışma Kurulunun görevleri" başlığıyla düzenlenmiştir. Maddede Kurulun görevleri düzenlenmiş, (b) fıkrasına "Ulusal ve uluslar arası..." ibaresi eklenmiş, "Kurul kararları tavsiye niteliğindedir" şeklindeki (e) fıkrası çıkarılmıştır.

"Özel İhtisas Komisyonu" başlıklı 19 uncu Maddesi, Madde 18 olarak "İhtisas Komisyonları" başlığı altında düzenlenmiştir. Komisyon üyelerine katıldıkları toplantı başına 1000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktar huzur hakkı olarak ödeneceği hükme bağlanmıştır.

"Yöneticilerin sorumluluğu" başlıklı 20 nci Maddesi, Madde 19 olarak düzenlenmiştir.

"Koordinasyon ve işbirliği" başlıklı 21 inci Maddesi ,  Madde 20 olarak düzenlenmiş aynı başlık altında  ifadeler yeniden gözden geçirilerek yazılmıştır.

"Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu" başlıklı 22 nci Maddesi metinden çıkarılmıştır.

"Yetki devri" başlıklı 23 üncü Maddesi, madde 21 olarak aynen düzenlenmiştir.

"Düzenleme görev ve yetkisi" başlıklı 24 üncü maddesi, madde 22 olarak aynen düzenlenmiştir.

"Atama" başlıklı 25 inci maddesi, madde 23 olarak Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının atanma şartları ve şekli yeniden düzenlenmiştir. Genel Müdürlük görev ve hizmetlerinin gerektirdiği deneyim ve niteliklere sahip olanlar arasından müşterek kararla, Daire Başkanları Genel Müdürün teklifi üzerine Başbakan veya ilgili Devlet Bakanı tarafından, diğer personel Genel Müdür tarafından atanacağı hükme bağlanmıştır.

"Kadrolar" başlıklı 28 inci maddesi, Madde 24 olarak ve Kadrolar başlığı adı altında düzenlenmiştir:

"Aile araştırma uzman yardımcılığı" başlıklı 26 ncı maddesi, madde 25 olarak "Aile ve Sosyal Araştırma Uzman Yardımcılığı" başlığı altında düzenlenmiş, sadece unvan adı değişmiştir.

"Aile araştırma uzmanlığı" başlıklı 27 nci maddesi, Madde 26 olarak  "Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanlığı" başlığı altında düzenlenmiş ve maddeye "Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda doktora yapmış olanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında halen çalışmakta olanlardan mesleğe yarışma sınavı ile giren  ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlilik sınavını kazanarak uzman unvanını almayı hak kazanarak atanmış olanlar, aile ve sosyal araştırma uzmanı kadrosuna naklen atanabilirler" ifadesi eklenmiştir. 

"Aile araştırma uzmanı unvanının eklenmesi " başlıklı 31 inci maddesi, madde 27 olarak ve "Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanı ve Uzman Yardımcısı unvanının eklenmesi" şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

"Sözleşme ile araştırma ve proje hazırlatma" başlıklı 29 uncu maddesi madde 30 olarak  "Sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptırma" başlığı altında, Genel Müdürlük görevleri ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası bilimsel araştırma, etüt, film ve proje gibi işleri, üniversite öğretim elemanları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme ile yaptırabileceğine imkan verecek şekilde  yeniden düzenlenmiştir.

"Fazla çalışma ücreti"başlıklı 30 uncu maddesi, madde 28 olarak Genel Müdürlükte fiilen görev yapan personele 3056 sayılı Kanunun değişik 31 inci Maddesinde yer alan fazla çalışma ücreti aynı esas ve usullere göre ödeneceği hükme bağlanmıştır. "

"Ek ödeme" başlığı altında 29 uncu madde olmak üzere metne yeni madde eklenmiş Genel Müdürlükte fiilen  çalışmakta olanlar için "ek ödeme " imkanı getirilmiştir.

"Görevlendirme" başlığı altında 31 inci madde olmak üzere  Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili konularda genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanların kurumlarının muvafakati ile Genel Müdürlükte,

Çerçeve 32 nci madde olmak üzere 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve   Dayanışmayı Teşvik Kanununun 4 üncü maddesine bir fıkra eklenerek,  Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından aile sorunları ile diğer sosyal sorunların tespit ve çözümüne yönelik olarak hazırlanan veya hazırlatılan projeler ile Genel Müdürlüğün bu konudaki faaliyetlerinde kullanılmak üzere, bu maddede sayılan gelirlerin % 5’e kadarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu kararıyla Başbakanlığa bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar  Genel Müdürlüğü emrine tahsis edileceğine ilişkin hüküm yeni bir madde olarak metne eklenmiştir."

Geçici 1 inci maddesi, metinden çıkarılmıştır.

Geçici 2 nci maddesi ile Geçici 5 inci maddesi , Geçici Madde 1 olarak, Geçici 3 üncü maddesi ile Geçici  4 üncü maddesi, Geçici Madde 2 olarak,

Geçici 7 nci maddesi, Geçici Madde 3 olarak ,

Geçici 6 ncı maddesi, Geçici Madde 4 olarak yeniden  düzenlenmiştir:

Yürürlüğe ilişkin 32 nci maddesi, Madde 33,

Yürütmeye ilişkin 33 üncü maddesi , Madde 34 olarak aynen düzenlenmiştir.

Tasarı başlığı "Aile ve Sosyal Araştırmalar  Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı" olarak yeniden düzenlenmiştir.

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur.

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

 

Mahfuz Güler

Agah Kafkas

Remziye Öztoprak

 

 

Bingöl

Çorum

Ankara

 

 

Kâtip

Üye

Üye

 

 

Bayram Özçelik

Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu

Turhan Çömez

 

 

Burdur

Ankara

Balıkesir

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Şerif Birinç

Sabri Varan

Lokman Ayva

 

 

Bursa

Gümüşhane

İstanbul

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Nükhet Hotar

Hüseyin Tanrıverdi

Mahmut Duyan

 

 

İzmir

Manisa

Mardin

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Hüseyin Güler

Ali Arslan

Medeni Yılmaz

 

 

Mersin

Muğla

Muş

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Feramus Şahin

Cevdet Erdöl

Alim Tunç

 

 

Tokat

Trabzon

Uşak

 


SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

 

AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLÂT VE

GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Tanım ve Görev

Amaç

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, ülkemizdeki sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile  Türk ailesinin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılmasına  yönelik ulusal ve uluslararası  bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak, projeler geliştirmek,  desteklemek, bunların uygulamaya konulmasını sağlamak ve aileye yönelik millî bir politikanın oluşmasına yardımcı olmak üzere, Başbakanlığa bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü kurulması ile teşkilât, görev ve yetkilerine dair esasları düzenlemektir.

Başbakan, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Devlet Bakanı eliyle kullanabilir.

Tanım

MADDE 2. - Bu Kanunda  geçen;

a) Bakan, Başbakan tarafından görevlendirilen ilgili Devlet Bakanını,

b) Genel Müdürlük, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdür, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürünü,

d) Genel Müdür Yardımcısı, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdür  Yardımcılarını,

e) Kurul, Aile ve Sosyal Araştırmalar Danışma Kurulunu ifade eder.

Görev

MADDE 3. - Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır:

a) Ailenin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması için ulusal ve uluslar arası bilimsel araştırmalar  yapmak veya yaptırmak; bu konularda projeler geliştirerek uygulamaya konulmasını  sağlamak,

b) Ülkemizdeki sosyal sorunların tespiti ve çözümüne yönelik ulusal ve uluslararası alanda bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak, projeler geliştirmek, desteklemek ve bunlar için gereken mal ve hizmet alımlarını sağlamak, sosyal bilimlerin gelişmesine katkı sağlayacak  faaliyetlerde bulunmak,

c) Mevcut aile yapısını; ana, baba, eş, çocuklar ve akraba ilişkilerinden kaynaklanan problemler ile ekonomik, sosyal ve kültürel faktörlerin aile üzerindeki etkilerini araştırmak, aile bireylerinin eğitim fırsatlarından eşit olarak yararlanmalarını sağlamak, bu konularda eğitim programları hazırlamak veya hazırlatmak,

d) Aileyi ve aile bireylerini tehdit eden, aileden veya aile dışından kaynaklanan sorunları, aile içi şiddet ve istismarı  kötü alışkanlıkları ve bağımlılıkları, çevresel-sosyal etkileri ve tüm bunları doğuran sebepleri incelemek, araştırmak, bunların önlenmesine, iyileştirilmesine  yönelik ve aileyi destekleyici eğitici programlar hazırlamak veya hazırlatmak,

e) Ailelerin maddi kaynaklarının rasyonel kullanımını temin maksadıyla çalışmalar yapmak, bu konuda ilgili  kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli eğitim programları hazırlamak veya hazırlatmak,

f) Ailedeki kültürel değişimleri, iç ve dış göçün aile yapısına olan etkilerini   araştırmak,

g) İnceleme ve araştırma alanlarında elde edilen bilgileri değerlendirmek ve sonuçlarını sosyal ve kültürel tedbirler haline dönüştürecek millî bir politikanın oluşumuna katkıda bulunmak, uygulayıcı kurum ve kuruluşlara aktararak hizmetlerin geliştirilmesi ve yeni hizmet modellerinin oluşturulmasını ve uygulanmasını sağlamak,

h) Sosyal amaçlı vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, özel sektör ve  Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliğiyle işbirliği yapmak, bunların sosyal alandaki çalışmalarına destek sağlamak, müşterek projeler gerçekleştirmek ve uygulamak,

i) Nüfus artışı ile yapısının ve diğer ilgili kanunların toplumsal etki ve sonuçlarını araştırmak, millî bir politikanın geliştirilmesine yardımcı olmak,

j) Aile ve aileyi oluşturan bireylerin karşılaştıkları sorunlara yönelik kamuoyundaki eğilim ve istekleri tespit etmek amacıyla, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar düzenlemek ve uygun görülenleri desteklemek,

k) Çocuğun her türlü istismarının önlenmesine yönelik araştırmalar yapmak ve ilgili kurumları yönlendirmek,

l) Yurt dışında yaşayan ve/veya çalışan Türk ailelerinin sorunlarını araştırmak ve çözüm önerileri getirmek,

m) Uluslararası kuruluşlarla görev alanına giren konularda işbirliği yapmak, proje geliştirmek ve yürütmek,

n) Görev alanına giren konularda enformasyon sistemleri, bilgi bankaları, kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezi kurmak, istatistikleri derlemek ve bu alandaki çalışmaları kurumsallaştırmak, elektronik, görsel, basılı yayın ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası kongre, seminer, şûra ve benzeri  toplantılar düzenlemek,

o) Görev alanı ile ilgili kuruluş ve organizasyonlara 5.5.1969 tarih ve 1173 sayılı Kanun çerçevesinde  üye olmak ve katılmak, gerçekleştirilecek her türlü çalışma ve etkinliğe katılmak ve uluslararası sözleşmeler ile kararların getirdiği yükümlülükler çerçevesinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Müdürlük Teşkilâtı

Teşkilât

MADDE 4. - Genel Müdürlük teşkilâtı, ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerden oluşur.

Genel Müdürlük teşkilâtı Ek - I sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Genel Müdür

MADDE  5. - Genel Müdür, Genel Müdürlüğün en üst amiridir. Genel Müdürlük hizmetlerini; mevzuata, millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak yürütülmesinden Başbakan veya ilgili Devlet Bakanına karşı sorumludur. Genel Müdür hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli biçimde çalışmasından, faaliyet, işlem ve hesaplarının denetlenmesinden görevli ve yetkilidir.

Genel Müdür yardımcıları

MADDE 6. - Ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve bu birimlerin denetiminde, Genel Müdüre yardımcı olmak üzere en fazla iki Genel Müdür Yardımcısı atanabilir. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Genel Müdüre karşı sorumludur.

Ana hizmet birimleri

MADDE 7. - Genel Müdürlüğün ana hizmet birimleri; Aile ve Sosyal Araştırmalar Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Koordinasyon ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığıdır.

Aile ve Sosyal Araştırmalar Dairesi Başkanlığı

MADDE 8. - Aile ve Sosyal Araştırmalar Dairesi Başkanlığı'nın görevleri şunlardır;

a) Ailenin bütünlüğünün korunması ve sosyal refahının artırılması için toplumun öncelikleri ve ilgili kurumların teklifleri dikkate alınarak şartname ve sözleşmeler hazırlamak, bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

b) Aile ve sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası  bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak, projeler geliştirmek,  desteklemek, bunların uygulamaya konulmasını ve aileye yönelik millî bir politikanın oluşmasını sağlamak,

c) Araştırma proje tekliflerinin ön değerlendirmesini yapmak,

d) Araştırma projelerini sözleşme esaslarına göre izlemek, değerlendirmek ve kabulüne onay vermek,

e) Nüfus artışı ile yapısının ve diğer ilgili kanunların toplumsal etki ve sonuçlarını araştırmak, aile konusunda kamuoyundaki eğilim ve istekleri tespit etmek,

f) Genel Müdürlüğün otomasyon sistemini tesis etmek ve işleyişini sağlamak, bilgisayarların bakım onarım ve işletilmesini sağlayarak her an kullanıma hazır halde tutmak,

g) Bilgisayar ortamında her türlü iletişim hizmetleri ve elektronik devlet yapılanmasına uygun çalışmaları yapmak, lisans ve yazılımların geliştirilmesini sağlamak, Genel Müdürlüğün bu konudaki taleplerini karşılamak,

h) Genel Müdürlükçe  verilecek diğer görevleri yapmak.

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

MADDE 9. - Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın görevleri şunlardır;

a) Toplumun  birliği  ve bütünlüğünün sağlanması amacıyla aile bütçesi, akraba evlilikleri, yaşlıların ve düşkünlerin toplumda ve ailedeki yeri, madde bağımlılığı, aile içi şiddet ve istismarı, çocuk suçluluğu, çocuk bakım ve sağlığı gibi konularda eğitim faaliyetlerini yürütmek,

b) Genel Müdürlüğün çalışma alanı ile ilgili konularda toplumsal duyarlılığı artırmak ve bilinç düzeyini yükseltmek amacıyla görsel, basılı yayın ve eğitici programlar hazırlamak veya hazırlatmak,

c) Kurumun görev alanına giren konularda dokümantasyon hizmetleri yapmak ve istatistiki verilerin derlenmesini sağlamak,

d) Genel Müdürlüğün kütüphane ve araştırmalarla  ilgili arşiv hizmetlerini yürütmek,

e) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

Koordinasyon ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

MADDE 10. - Koordinasyon ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın görevleri şunlardır;

a) Aile sorunları konusunda faaliyette bulunan kamu, özel kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler ve üniversitelerle ortak çalışmalar yürütmek,

b) Genel Müdürlüğün yaptırdığı araştırmaların sonuçlarını ilişkili olduğu kamu kurum ve kuruluşlarına  bildirmek ve uygulama sonuçlarını takip etmek,

c) Genel Müdürlüğün uluslararası ilişkilerini yürütmek,

d) Sosyal amaçlı vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile ortak çalışmalar yapmak ve işbirliği yapılacak olanların tespiti için teklifte bulunmak,

e) Gerek yurt içinde, gerekse yurtdışında şûra, seminer,  konferans ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, görev alanına giren konularda Genel Müdürlüğün organize edeceği kurul toplantıları ve benzeri faaliyetlerin sekreterya hizmetlerini yürütmek,

f) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

Danışma birimleri ve yardımcı birimler

MADDE 11. - Genel  Müdürlüğün danışma birimi, Hukuk Müşavirliği; yardımcı birimleri ise Personel Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile Savunma Uzmanlığıdır.

Hukuk  Müşavirliği

MADDE 12. - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır;

a) Genel Müdürlüğün hizmet birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

b) Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

c) 8.1.1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda Genel Müdürlüğü temsil etmek,

d) Genel Müdürlük birimleri tarafından hazırlanan veya Başbakanlık,  Bakanlık yahut diğer Bakanlıklardan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüş bildirmek,

e) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuat, plan ve programlara uygun şekilde çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak,

f) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

Personel Dairesi Başkanlığı

MADDE 13. - Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Genel Müdürlüğün insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Genel Müdürlük personelinin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek,

c) Genel Müdürlük personeli ile ilgili eğitim planını hazırlamak,  hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

d) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

MADDE 14. - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nın görevleri şunlardır;

a) Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Genel Müdürlüğün mali işlemlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım-onarım ve taşıma hizmetleri yapmak,

e) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

f) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait  not ve tutanakları tutmak ve dağıtımını sağlamak,

g) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

h) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

Savunma Uzmanlığı

MADDE 15. - Savunma Uzmanlığı, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurul ve Komisyonlar

Aile ve Sosyal Araştırmalar Danışma Kurulu

MADDE 16. - Aile ve Sosyal Araştırmalar Danışma Kurulu; Bakanın Başkanlığında;

a) Bakan tarafından, ikisi  üniversite öğretim üyelerinden olmak kaydıyla, aile ile ilgili konularda çalışmalarıyla temayüz etmiş kişiler ile sivil toplum kuruluşlarının  temsilcileri arasından seçilecek toplam beş üye,

b) Adalet Bakanı tarafından, aile hukuku sahasında temayüz etmiş kişiler arasından seçilecek bir üye,

c) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından seçilecek bir üye,

d) Millî Eğitim Bakanı tarafından, Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri arasından seçilecek bir üye,

e) Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı,

f) Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürü,

g) Diyanet İşleri Başkanı,

h) Emniyet Genel Müdürü,

i) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı,

j) Avrupa Birliği Genel Sekreteri,

k) Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü,

l) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü,

m) Kadının Statüsü Genel Müdürü,

n) Özürlüler İdaresi Başkanı,

o) Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreteri,

p) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü ile ana hizmet birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısından oluşur.

Kurul üyeliğine seçimle gelenlerin süresi üç yıldır. Üyeliği sona erenler yeniden seçilebilir.

Kurulun sekreterya  hizmetleri, Genel Müdürlük  tarafından yürütülür.

Kurul üyelerine katıldıkları toplantı başına 2000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilen miktar net huzur hakkı olarak ödenir.  Ancak yılda dört toplantıdan fazlası için ücret ödenmez.

Kurul en az yılda bir kez toplanır.

Kurulun çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Aile ve Sosyal Araştırmalar Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 17. - Aile ve Sosyal Araştırmalar Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün  görevleri içinde yer alan araştırma projelerinin öncelik sırası ve  uygulanacak projeler hakkında görüş bildirmek,

b) Ulusal ve uluslararası sosyal amaçlı vakıf, dernek, federasyon ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılması hususunda  görüş bildirmek,

c) Sosyal, ekonomik ve kültürel faktörleri itibariyle aile yapısına etkili olabilecek yayınlar konusunda ilgili kuruluşlara görüş bildirmek,

d) Genel Müdürlüğün görev alanına giren mevzuat konusunda görüş bildirmek.

İhtisas komisyonları

MADDE 18. - Araştırma, etüt ve projelerin ön değerlendirmesinin yapılması, izlenmesi ve kabulü aşamalarında ve özel ihtisas gerektiren diğer alanlarda yerli ve yabancı bilim ve meslek kuruluşlarıyla uzmanların da iştirakini de sağlayacak şekilde görev yapmak üzere Bakan onayıyla geçici özel ihtisas komisyonları kurulabilir.

İhtisas Komisyonu üyelerinden Ankara dışından katılacaklara harcırahları bağlı oldukları kurum veya kuruluşlarca kendi mevzuatlarına göre ödenir.

Komisyon üyelerine katıldıkları toplantı başına 1000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktar huzur hakkı olarak ödenir. Ancak, İhtisas Komisyonunun aylık toplantılarının ikiden fazlası için huzur hakkı ödenmez.

İhtisas komisyonlarının oluşumu, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin sorumlulukları

MADDE 19. - Genel Müdürlük teşkilâtının her kademesindeki yöneticiler, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Genel Müdürün emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst seviyedeki yöneticiye karşı sorumludur.

Koordinasyon ve işbirliği

MADDE 20. - Genel Müdürlük, ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Yetki devri

MADDE 21. - Genel Müdür ve her kademedeki yöneticiler, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

Düzenleme görev ve yetkisi

MADDE 22. - Genel Müdürlük, Kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idarî metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Atama

MADDE 23. - Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları üniversitelerin dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan mezun olanlardan, Genel Müdürlük görev ve hizmetlerinin gerektirdiği deneyim ve niteliklere sahip olanlar arasından müşterek kararla, Daire Başkanları Genel Müdürün teklifi üzerine Başbakan veya ilgili Devlet Bakanı tarafından, diğer personel Genel Müdür tarafından atanır.

Kadrolar

MADDE 24. - Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek genel hükümler çerçevesinde ekli cetvele "Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü" bölümü olarak eklenmiştir.

Ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilmiştir.

Aile ve Sosyal Araştırma Uzman Yardımcılığı

MADDE 25. - Uzman yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır.

a) Genel Müdürlüğün görev ve hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak,

b) Genel Müdürlüğün görev alanına giren en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Yapılacak yarışma ve yeterlilik sınavında başarılı olmak,

d) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak,

e) Kamu personeli dil sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak.

Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanlığı

MADDE 26. - Uzman yardımcılığına atananlar, en az 3 yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girmek hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanı unvanını alırlar. Başarılı olamayanlar bir yıl içinde ikinci kez sınava tabi tutulurlar. Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarılı olamayanlar, durumlarına uygun başka kadrolara naklen atanırlar.

Uzman yardımcılığı ve uzmanlıkla ilgili usul ve esaslar ile bunların yurt içinde veya yurt dışında eğitime tabi tutulmaları, seçilme esasları ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda doktora yapmış olanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında halen çalışmakta olanlardan mesleğe yarışma sınavı ile giren  ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlilik sınavını kazanarak uzman unvanını almayı hak kazanarak atanmış olanlar, aile ve sosyal araştırma uzmanı kadrosuna naklen atanabilirler.

Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanı ve Uzman Yardımcısı unvanının eklenmesi

MADDE 27. - 14.7.1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A -11) numaralı bendine, "Çevre ve Orman Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Aile ve Sosyal Araştırma Uzman Yardımcıları" ve "Çevre ve Orman Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere de  " Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanlığı"na  ibaresi,

b) "Zam ve tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının "(A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (h) bendine "Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanı"  ibaresi,

c) Aynı Kanuna Ekli 1  sayılı ek gösterge cetvelinin (1/g) bölümüne "Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettişleri" ibaresinden sonra gelmek üzere  "Aile ve Sosyal  Araştırma Uzmanları" ibaresi,

d) Aynı Kanuna Ek - IV sayılı Makam tazminatı cetvelinin (8/b) bölümüne "Aile ve Sosyal  Araştırma Uzmanları" ibaresi eklenmiştir.

Fazla çalışma ücreti

MADDE 28. - Genel Müdürlükte fiilen görev yapan personele 10.10.1984 tarih ve 3056 sayılı Kanun'un değişik 31 inci Maddesinde yer alan fazla çalışma ücreti aynı esas ve usullere göre ödenir.

Ek ödeme

MADDE 29. - Genel Müdürlükte, fiilen çalışanlara en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil),

a) 1 ila 2'inci derecelerden maaş alanlar için % 90'ını,

b) 3 ila 4'üncü derecelerden maaş alanlar için % 75'ini,

c) 5 ila 7'inci derecelerden maaş alanlar için % 60'ını,

d) 7 ila 13 üncü derecelerden maaş alanlar için % 45’ini,

Geçmemek üzere, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Başbakan veya ilgili Devlet Bakanı tarafından belirlenecek  esas, usul ve oranlarda, damga vergisi hariç hiçbir vergi veya kesinti yapılmadan her ay ek ödeme yapılır.

Ek ödemelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır.

Sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptırma

MADDE  30. - Genel Müdürlük görevleri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma, etüt, film ve proje gibi işleri, üniversite öğretim elemanları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme ile yaptırabilir.

Genel Müdürlük görev alanına giren konularda üniversiteler veya uzman kurum ve kuruluşlardan danışmanlık hizmeti satın alabilir.

Bu hususlarda 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 21.2.1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tescil hükümleri uygulanmaz.

Bu konulara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Görevlendirme

MADDE 31. -  Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili konularda genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar kurumlarının muvafakatı ile Genel Müdürlükte görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenir.

Görevlendirilecek personel sayısı, mevcut personelin yüzde onunu aşamaz.

MADDE 32. - 29.5.1986 tarih ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanun'un 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından aile sorunları ile diğer sosyal sorunların tespit ve çözümüne yönelik olarak hazırlanan veya hazırlatılan projeler ile Genel Müdürlüğün bu konudaki faaliyetlerinde kullanılmak üzere, bu maddede sayılan gelirlerin % 5’e kadarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu kararıyla Başbakanlığa bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar  Genel Müdürlüğü emrine tahsis edilir. Bu amaçla tahsis edilen kaynak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu'nun onaylayacağı projeler için kullanılır."

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yayımlandığı tarihte, mülga 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulmuş olan Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı ile mülga 514 ve 536 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile kurulmuş olan Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne ait  her türlü haklar, bütün döşeme ve demirbaş eşya, taşınır ve taşınmaz mallar ile taşıtlar bu Kanunla kurulan Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne devredilmiş sayılır.

Genel Müdürlüğün 2003 Mali Yılı harcamaları, 29.3.2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunun 18/a-8 maddesine istinaden Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Aile Araştırma Kurumu Başkanlığının 2003  yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.

GEÇİCİ MADDE 2. - Mülga  396 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olan Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı personeli olup, mülga 514  ve 536 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile kurulmuş olan Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı kadrolarına atamaları yapılmış olanlar ve yine aynı müsteşarlığın Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü kadrolarına atamaları yapılmış olanlar ile Aile Araştırma Kurumu Başkanlığının vizelenmiş kadrolarına atamaları yapılan ve bu kanun ile yapılan düzenleme nedeniyle kadro  ve görev unvanı değişmeyen personel yeni kadrolarına hiçbir işlem yapmaya gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar.

Bu Kanun ile yapılan düzenleme nedeniyle kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar en geç altı ay içerisinde müktesep derecelerine uygun boş kadrolara atanırlar. Adı geçenler yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları toplamının net tutarı eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

Bu maddede belirtilen atamalarda ve bu atamalar esas alınmak suretiyle yapılacak yeni atamalarda Genel Müdürlükçe hazırlanacak Atama ve Yükselme Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar 18 Nisan 1999 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE  3. - Bu Kanunun yayımı tarihinden önce uzmanlık yeterlik sınavında başarılı olup, uzmanlık unvanını almaya hak kazananlar ile 396 sayılı ve 6.12.1989 tarihli Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13.4.1990 tarihli ve 423 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 24/b maddesi gereği  uzmanlık kadrosuna atananlar, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle "Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanı" kadrolarına atanmış sayılırlar.

GEÇİCİ MADDE 4. - Bu Kanunla öngörülen yönetmelikler altı ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Diğer mevzuatta Aile Araştırma Kurumu Başkanlığına yapılmış olan atıflar Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 33. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


SAĞLIK, AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN

KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ CETVEL VE LİSTE

EK - I SAYILI CETVEL

AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLÂT YAPISI

 

 

Genel Müdür

Ana Hizmet

Danışma

Yardımcı Hizmet

 

GenelMüdür

Yardımcısı

Birimleri

Birimleri

Birimleri

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

1. Genel Müd.

1. GenelMüd. Yrd.

1. Aile ve Sosyal

1. Hukuk Müş.

1. Personel Dai. Bşk.

 

 

 

    Araştırmalar Dai. Bşk.

 

 

 

 

2. GenelMüd. Yrd.

2. Eğitim ve Yayın

2. Gen. Müd. Müş.

2. İdarî ve Malî İşler

 

 

 

    Dai. Bşk

 

 

 Dai. Bşk.

 

 

3. Koordinasyon ve Dış

 

 

 

 

 

    İlişkiler Dai. Başkanlığı

 

3. Savunma Uzmanlığı

 

 

 

EK-I SAYILI LİSTE

İHDAS EDİLEN KADROLAR

KURUMU : AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLAT : MERKEZ

 

 

 

 

Serbest

Tutulan

 

 

 

 

Kadro

Kadro

Kadro

 

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Adedi

Toplam

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Genel Müdür

1

1

 

1

 

GİH

Genel Müdür Yardımcısı

1

2

 

2

 

GİH

Hukuk Müşaviri

1

1

 

1

 

GİH

Aile ve Sosyal Araştırmalar Daire Bşk.

1

1

 

1

 

GİH

Eğitim ve Yayın Daire Başkanı

1

1

 

1

 

GİH

Koordinasyon ve Dış İlişkiler Daire Bşk.

1

1

 

1

 

GİH

Personel Daire Başkanı

1

1

 

1

 

GİH

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

1

1

 

1

 

GİH

Şube Müdürü

1

15

 

15

 

GİH

Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanı

1

25

 

25

 

GİH

Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanı

5

20

 

20

 

GİH

Aile ve Sosyal Araştırma Uzman Yardımcısı

7

20

 

20

 

GİH

Uzman

1

10

 

10

 

GİH

Sivil Savunma Uzmanı

1

1

 

1

 

SHS

Sosyal Çalışmacı

1

1

 

1

 

SHS

Çocuk Gelişimcisi

1

1

 

1

 

SHS

Psikolog

3

1

 

1

 

GİH

Sosyolog

3

1

 

1

 

THS

İstatistikçi

1

1

 

1

 

 

 

 

Serbest

Tutulan

 

 

 

 

Kadro

Kadro

Kadro

 

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Adedi

Toplam

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Ev Ekonomisti

7

2

 

2

 

GİH

Mütercim

1

1

 

1

 

GİH

Mütercim

5

1

 

1

 

GİH

Şef

3

8

 

8

 

GİH

Şef

4

2

 

2

 

GİH

Kütüphaneci

5

1

 

1

 

GİH

Ayniyat Saymanı

1

1

 

1

 

GİH

Sistem Analisti

7

2

 

2

 

GİH

Programcı

1

1

 

1

 

GİH

Programcı

7

2

 

2

 

GİH

Bilgisayar İşletmeni

2

1

 

1

 

GİH

Bilgisayar İşletmeni

3

1

 

1

 

GİH

Bilgisayar İşletmeni

5

1

 

1

 

GİH

Veri Haz. Kont. İşl.

1

2

 

2

 

GİH

Veri Haz. Kont. İşl.

3

2

 

2

 

GİH

Veri Haz. Kont. İşl.

5

2

 

2

 

GİH

Veri Haz. Kont. İşl.

9

5

 

5

 

GİH

Ambar Memuru

5

1

 

1

 

GİH

Memur

5

8

 

8

 

GİH

Memur

6

5

 

5

 

GİH

Santral Memuru

5

2

 

2

 

THS

Teknisyen

4

1

 

1

 

GİH

Şoför

5

2

 

2

 

GİH

Şoför

8

2

 

2

 

YHS

Dağıtıcı

5

1

 

1

 

YHS

Bekçi

6

1

 

1

 

YHS

Bekçi

9

2

 

2

 

YHS

Kaloriferci

5

1

 

1

 

YHS

Teknisyen Yardımcısı

7

1

 

1

 

YHS

Hizmetli

6

1

 

1

 

YHS

Hizmetli

10

2

 

2

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          TOPLAM

 

170

 

170

 

 

 

 

 

 

 


(II) SAYILI LİSTE

İPTAL EDİLEN KADROLAR

KURUMU   :                      AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI

TEŞKİLÂT  :                      MERKEZ

 

 

 

 

Serbest

Tutulan

 

 

 

 

 

Kadro

Kadro

 

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Adedi

Toplam

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Başkan

1

1

 

1

 

GİH

Başkan Yardımcısı

1

2

 

2

 

GİH

I. Hukuk Müşaviri

1

1

 

1

 

GİH

Müşavir

1

10

 

10

 

GİH

Araştırma Daire Başkanı

1

1

 

1

 

GİH

Aile Eğitimi Daire Başkanı

1

1

 

1

 

GİH

Koordinasyon Daire Başkanı

1

1

 

1

 

GİH

Personel Daire Başkanı

1

1

 

1

 

GİH

İdarî ve Mali İş. Daire Başkanı

1

1

 

1

 

GİH

Sivil Savunma Uzmanı

2

1

 

1

 

GİH

Şube Müdürü

1

9

 

9

 

GİH

Şube Müdürü

2

4

 

4

 

GİH

Şube Müdürü

3

3

 

3

 

GİH

Uzman

1

1

 

1

 

GİH

Uzman

2

1

 

1

 

GİH

Uzman

4

1

 

1

 

GİH

Uzman

5

17

 

17

 

GİH

Uzman

6

8

 

8

 

GİH

Uzman Yardımcısı

8

30

 

30

 

SHS

Sosyal Çalışmacı

4

1

 

1

 

SHS

Psikolog

1

1

 

1

 

SHS

Psikolog

3

1

 

1

 

SHS

Psikolog

5

1

 

1

 

SHS

Psikolog

6

1

 

1

 

SHS

Çocuk Gelişimcisi

4

1

 

1

 

SHS

Çocuk Gelişimcisi

5

1

 

1

 

SHS

Daire Tabibi

5

1

 

1

 

SHS

Hemşire

4

1

 

1

 

GİH

Mütercim

6

2

 

2

 

GİH

Mütercim

8

2

 

2

 

GİH

Programcı

3

1

 

1

 

GİH

Programcı

5

1

 

1

 

GİH

Şef

3

8

 

8

 

GİH

Şef

4

7

 

7

 

GİH

Şef

5

3

 

3

 

GİH

Ayniyat Saymanı

3

1

 

1

 

GİH

Memur

5

8

 

8

 

GİH

Memur

6

4

 

4

 

GİH

Memur

7

6

 

6

 

 

 

 

Serbest

Tutulan

 

 

 

 

 

Kadro

Kadro

 

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Adedi

Toplam

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Memur

8

2

 

2

 

GİH

Ambar Memuru

7

1

 

1

 

GİH

SantralMemuru

5

2

 

2

 

GİH

Santral Memuru

6

1

 

1

 

GİH

Daktilograf

7

3

 

3

 

GİH

Daktilograf

8

1

 

1

 

GİH

Daktilograf

9

3

 

3

 

GİH

Bilgisayar İşletmeni

5

2

 

2

 

GİH

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

5

3

 

3

 

GİH

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

7

1

 

1

 

GİH

Şoför

5

1

 

1

 

GİH

Şoför

6

4

 

4

 

GİH

Şoför

7

1

 

1

 

GİH

Şoför

8

1

 

1

 

THS

İstatistikçi

5

2

 

2

 

THS

Ekonomist

2

1

 

1

 

THS

Teknisyen

6

1

 

1

 

YHS

Hizmetli

6

1

 

1

 

YHS

Hizmetli

7

1

 

1

 

YHS

Hizmetli

8

1

 

1

 

YHS

Hizmetli

9

2

 

2

 

YHS

Hizmetli

10

5

 

5

 

YHS

Hizmetli

11

2

 

2

 

YHS

Hizmetli

12

1

 

1

 

YHS

Aşçı

9

1

 

1

 

YHS

Kaloriferci

7

1

 

1

 

YHS

Bekçi

6

1

 

1

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    TOPLAM

 

192

 

192


Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Plan ve Bütçe Komisyonu                14.7.2004

Esas No. :1/330, 1/148, 1/169

Karar No. :102

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bakanlar Kurulunca 20 ve 21 inci yasama dönemlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan; ancak İçtüzüğün 77 nci maddesi uyarınca hükümsüz sayılan ve Hükümetçe 26.12.2002 tarihinde yenilenmesini takiben Başkanlıkça 30.12.2002 tarihinde tali komisyon olarak Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen (1/330) esas numaralı "Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 14.10.2003  tarihinde, Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Güldal Akşit ile Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı  Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla yapmış olduğu 2 nci birleşiminde Tali Komisyon raporu da dikkate alınarak incelenip, görüşülmüştür.

Diğer taraftan, Komisyonumuz portföyünde bulunan (1/148) esas numaralı, 6.12.1989 tarihli ve 396 sayılı Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve (1/169) esas numaralı, 13.4.1990 tarihli ve 423 sayılı Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin, söz konusu  Tasarı ile ilgili olmaları nedeniyle İçtüzüğün 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca birleştirilmesine ve görüşmelere Tasarı üzerinden devam edilmesine karar verilmiştir.

Bilindiği gibi; aile, toplumun çekirdeğini oluşturan birim olarak kültürel kimliğin, insani değerlerin ve tarihi sürekliliğin koruyucusu ve aktarıcısı, niteliği ve işlevleriyle toplumda ikamesi olmayan evrensel bir kurumdur. Ailenin temel fonksiyonlarını yerine getirmesi toplumun refah, huzur ve mutluluğu açısından vazgeçilmez öneme sahiptir.

Teknolojik ve ekonomik alanda yaşanan gelişim ve değişim süreci, toplumsal ve kültürel hayatı ciddi bir şekilde etkilemiştir. Kentleşme, göç ve yaşamın değişen norm ve standartları karşısında aile kurumunun kamu tarafından  desteklenmesi çağdaş toplum olmanın bir gereği haline gelmiştir. Geleneksel olarak güçlü aile yapısına sahip ülkemiz açısından bu ihtiyaç özel öneme sahiptir. Bu anlayış doğrultusunda,  Anayasamızın  41 inci maddesinde de aile, Türk toplumunun temeli kabul edilmiş, Devlete, aileyi korumak ve güçlendirmek için gereken tedbirleri almak ve teşkilatı kurmak görevleri verilmiştir.

Ülkemizde ailenin korunmasına yönelik kurumsal düzeyde teşkilatlanma, Başbakanlığa bağlı Aile Araştırma Kurumunun 29.12.1989 tarihli ve 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmasıyla gerçekleşmiştir. Daha sonra  514 ve 536 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle Aile Araştırma Kurumu, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile birlikte Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı bünyesinde teşkilatlanmıştır. Ancak, 514 ve 536 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Anayasa Mahkemesi tarafından 1993 ve 1994 yılında iptal edilince ortaya çıkan hukuki boşluk 1997 yılında bir Başbakanlık genelgesi ile doldurulmaya çalışılmış, söz konusu genelge ise 1999 yılında Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Tasarı, Aile Araştırma Kurumunun hukuki dayanağındaki boşluğu gidermek ve Kurumu yeniden yapılandırmak üzere hazırlanmıştır.

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde, Türk ailesinin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması için gerekli araştırmaları yapmak ve projeler geliştirmek, bunların uygulamaya konulmasını sağlamak, aileye ilişkin milli bir politika oluşmasına yardımcı olmak üzere, Başbakanlığa bağlı Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğü kurulmasının, teşkilât ve görevlerine dair esasların düzenlemesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır.

Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde;

- Ailenin toplumun çekirdeğini oluşturan temel bir birim olduğu, toplumun refah ve huzurunun aileden geçtiği, Anayasanın Devlete ailenin korunması ile ilgili tedbirler almak ve gerekli teşkilatı kurmak konusunda görev verildiği,

- Teşkilatların kuruluş, görev ve esaslarının kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmemesi gerektiği, ayrıca çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin ivedilikle kanunlaşması gerektiği,

- Devlet Planlama Teşkilatı  Müsteşarlığı ile Devlet İstatistik Enstitüsü gibi kurumlarda  benzer işlevlerle aynı amaca yönelik çalışmalar yapıldığı, hizmet tekrarına ve kaynak israfına yol açacak teşkilatlanmalardan kaçınılması gerektiği,

- Tasarıda yer alan özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin, idari ve mali  sistemimize uygun olması gerektiği,

- Kültürel ve tarihsel mirasımızın bir gereği olarak, ailenin korunmasına ilişkin politika ve uygulamalarla dünyaya  örnek olmamız gerektiği,

- Aynı alanda hizmet üreten kuruluşların teşkilatlanmalarının yaygınlaştırılması yerine, birleştirilerek tek çatı altında çalışmaların yürütülmesinin, etkinlik ve verimlilik ilkeleri açısından daha uygun olacağı,

-  Çerçeve  niteliğinde çıkarılacak olan kamu yönetimini yeniden yapılandıracak ve temel ilkelerini belirleyecek olan kanunun kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin görev, yetki ve sorumluluk  alanlarını belirleyeceğini, teşkilat tasarılarının söz konusu düzenlemeden  sonra ele alınmalarının daha yerinde olacağı,

- Sözleşmeyle dışarıya iş yaptırmanın, Sayıştay Kanunu ve Muhasebe-i Umumiye Kanunu kapsamı dışında tutulmaması gerektiği, bütün harcamaları Meclisin denetlemesinin, demokrasinin bir gereği olduğu,

-  Türkiye'de aile ve kadının statüsüne ilişkin bir kanun olması gerektiği, ancak genel müdürlük şeklinde bir örgütlenmeye gerek olmadığı,

- Tasarının daha ayrıntılı incelenebilmesini teminen bir alt komisyona ihtiyaç olduğu ve alt komisyon çalışmalarında sivil toplum örgütlerinin katılımlarının sağlanması gerektiği,

Şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakiben, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda ise;

- Toplumun temeli ve toplumsal hayatta en küçük yaşam ünitesi olarak tanımlanan ailenin modern toplumlarda sosyal politikanın odağı haline geldiği,

- Aile Araştırma Kurumunun, Anayasamızın 41 inci maddesinde yer alan "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ve uygulamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar" hükmü gereği kurulduğu,

- Aile odaklı çözüm politikalarının gelir dağılımının iyileştirilmesi, göreceli yoksulluğun giderilmesi, demokratik ve toplumsal değerlerin benimsetilmesi, ortak yaşama kültürünün oluşması, eğitim güçlüklerinin aşılması gibi sosyal politikalarda merkezi bir önem taşıdığı,

- Aile Araştırma Kurumunun kuruluşundan günümüze pek çok idari ve yapısal sorunlara rağmen, çok sayıda bilimsel ve eğitsel projeyi gerçekleştirdiği,

- Emeklilik ya da nakil yoluyla ayrılan personelin yerine yenisi alınmadığından yetersiz kadro ve kısıtlı bütçeyle çalışmaların sınırlı bir biçimde yürütüldüğü, yasal dayanağın olmaması nedeniyle,  personelin kadro terfilerinin yapılamadığı, mükteseplerine uygun maaş alamadıkları, üst yönetim kademelerine asaleten atama yapılamadığı,

- Kamu yönetimindeki yeniden yapılanma ve temel ilkelere ilişkin kanun tasarısının özellikle merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında görev, yetki ve sorumluluk alanlarını düzenlediği, Aile Araştırma Kurumunun ise taşra teşkilatının bulunmadığı,

- Kanun hükmünde kararname ve dayanağı olan yetki kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinden  itibaren teşkilat yasalarının çıkarılmasına yönelik çalışmalar yapıldığı, tasarıların Genel Kurul gündemine geldiği, ancak genel seçimler nedeniyle kanunlaşmadan kadük olduğu,

İfade edilmiştir.

Geneli üzerindeki görüşmelerden sonra Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek, maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. Ancak, konunun daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesini teminen bir alt komisyon oluşturulmasına ve alt komisyon çalışmalarını takiben çalışmalara devam edilmesine karar verilmiştir.

Alt Komisyonumuz, ilgili kurum temsilcilerinin de katılımlarıyla çeşitli tarihlerde yapmış olduğu çalışmalarını bir rapor ve metin halinde Komisyonumuza sunmuştur.

Bu defa, Komisyonumuzun 9.7.2004 tarihinde yapmış olduğu 68 inci birleşiminde, Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Güldal AKŞİT ile Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı  temsilcilerinin katılımlarıyla Tasarı, Alt Komisyonun kabul ettiği metin üzerinden incelenip, görüşülmüştür.

Alt Komisyon metninin;

- 1 inci maddesi; birinci fıkrasında yer alan  "ve" ibaresi "veya" olarak değiştirilmesi suretiyle,

- 2  ve 3 üncü maddeleri; aynen,

- 4 üncü maddesi; ikinci fıkrasında yer alan "listede" ibaresinin kanun tekniğine uygunluğunun sağlanması amacıyla "cetvelde" olarak değiştirilmesi suretiyle,

- 5 inci maddesi; ikinci fıkrasında yer alan "yukarıda" ibaresinin "bu Kanunda" olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle,

- Ana hizmet birimleri ile danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimi arasında koordinasyon ve denetimin sağlanmasına yönelik genel müdüre yardımcı olmak üzere bir genel müdür yardımcısı atanabilmesini teminen yeni bir maddenin 6 ncı madde olarak metne eklenmesi suretiyle,

- 6, 7 ve 8 inci maddeleri; 7, 8 ve 9 uncu maddeler olarak aynen,

- 9 uncu maddesi; redaksiyona tabi tutulması suretiyle 10 uncu madde olarak,

- 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeleri; 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeler olarak aynen,

- 14 üncü maddesi; "görevlendireceği Bakan" ibaresinin, tanımlarda gerekli belirtmenin yapılmış olması nedeniyle "Bakan" şeklinde değiştirilmesi suretiyle 15 inci madde olarak,

- 15 inci maddesi; redaksiyona tabi tutulması suretiyle 16 ncı madde olarak,

- 16, 17, 18, 19 ve 20 nci maddeleri; 17, 18, 19, 20 ve 21 inci maddeler olarak aynen,

-  21 nci maddesi; birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "sosyoloji" ibaresinden sonra gelmek üzere "felsefe" ibaresinin eklenmesi suretiyle 22 nci madde olarak,

- 22 nci maddesi; ikinci fıkrasında redaksiyon yapılması suretiyle 23 üncü madde olarak,

- Belirli unvanların kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışabilmelerini ve Genel Müdürlük memurlarına fazla çalışma ücreti ödenebilmesini teminen yeni bir maddenin metne 24 üncü madde olarak eklenmesi suretiyle,

- 23 üncü maddesi; redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 25 inci madde olarak,

- 24 üncü maddesi, 26 ncı madde olarak aynen,

- 25 inci maddesi; fazla çalışma ücreti konusunun yeni 24 üncü maddede düzenlenmiş olması nedeniyle metinden çıkarılması suretiyle,

- 26 ncı maddesi; 27 nci madde olarak aynen,

- (1/169) esas numaralı 13.4.1990 tarihli ve 423 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin üzerinde değişiklik yaptığı 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 514 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılmış olmasına rağmen, 423 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlükten kaldırıldığına ilişkin hiçbir hükmün bulunmaması karşısında, hukuki durumuna netlik kazandırmak amacıyla yürürlükten kaldırıldığını belirten yeni bir maddenin 28 inci madde olarak metne eklenmesi suretiyle,

- Geçici 1 inci maddesi; aynen,

- Geçici 2 nci maddesi; 4 üncü maddede yapılan değişiklik doğrultusunda "Ekli (II) sayılı listede" ibaresinin "Ekli (I) sayılı listede" şeklinde düzeltilmesi, metinde geçen 514 ve 536 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olduğunun belirtilmesi ve Genel Müdür Yardımcısı kadrosunun listeye eklenmesi suretiyle,

- Geçici 3 ve geçici 4 üncü maddeleri; aynen,

- Geçici  5  inci maddesi; aynen,

- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 27 ve 28 inci maddeleri; 29 ve 30 uncu maddeler olarak aynen,

Kabul edilmiştir.

Tasarı ile birleştirilen, (1/148) esas numaralı 6.12.1989 tarihli ve 396 sayılı Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 16.8.1993 tarihli ve 514 sayılı Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılmıştır. 514 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ise Anayasa Mahkemesinin 6.10.1993 tarihli ve E:1993/41, K:1993/39 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Bunun üzerine çıkarılan 2.6.1994 tarihli ve 536 sayılı Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de Anayasa Mahkemesince 8.7.1994 tarihli ve E:1994/58, K:1994/53 kararı ile iptal edilmiştir. Hal böyle olunca, yürürlükten kaldırılmış olan ve yürürlükten kaldırılmasına dayanak teşkil eden kanun hükmünde kararname de Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş bulunan 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hakkında herhangi bir işlem yapılması mümkün olmadığından, TBMM İçtüzüğünün 90 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca iş bu raporumuza istinaden  söz konusu kanun hükmünde kararnamenin işlemden kaldırılması gerekmektedir.


Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Sait Açba

M. Altan Karapaşaoğlu

Sabahattin Yıldız

 

Afyon

Bursa

Muş

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Mehmet Sekmen

Mahmut Göksu

Mehmet Melik Özmen

 

İstanbul

Adıyaman

Ağrı

 

Üye

Üye

Üye

 

Ruhi Açıkgöz

Mehmet Zekai Özcan

Yakup Kepenek

 

Aksaray

Ankara

Ankara

 

Üye

Üye

Üye

 

Osman Kaptan

M. Mesut Özakcan

Ali Osman Sali

 

Antalya

Aydın

Balıkesir

 

Üye

Üye

Üye

 

Ömer Abuşoğlu

M.Emin Murat Bilgiç

Ali Kemal Kumkumoğlu

 

Gaziantep

Isparta

İstanbul

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Kemal Kılıçdaroğlu

M. Mustafa Açıkalın

Bülent Baratalı

 

İstanbul

İstanbul

İzmir

 

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet Ceylan

Taner Yıldız

Mustafa Ünaldı

 

Karabük

Kayseri

Konya

 

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

Üye

Üye

Üye

 

Ali Er

Gürol Ergin

Kazım Türkmen

 

Mersin

Muğla

Ordu

 

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

Üye

Üye

Üye

 

Abdülkadir Kart

Erol Aslan Cebeci

Musa Uzunkaya

 

Rize

Sakarya

Samsun

 

Üye

Üye

Üye

 

Enis Tütüncü

Faruk Nafiz Özak

Mehmet Akif Hamzaçebi

 

Tekirdağ

Trabzon

Trabzon

 

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

 

Üye

 

 

 

Osman Coşkunoğlu

 

 

 

Uşak

 


ALT KOMİSYON RAPORU

Esas No. : 1/330

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Komisyonumuzun 14.10.2003 tarihinde Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Güldal Akşit ile Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla yapmış olduğu 2 nci birleşiminde (1/330)  esas numaralı "Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı" üzerindeki görüşmelere başlanmıştır.

Tasarının geneli üzerindeki görüşmeleri müteakip, konunun daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesini teminen bir alt komisyon kurulmasına ve alt komisyon çalışmalarını takiben görüşmelere devam edilmesine karar verilmiştir.

Alt Komisyonumuz; tali komisyon olan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun değerlendirmelerini de dikkate alarak çeşitli tarihlerde Tasarı üzerinde kapsamlı çalışmalar yapmıştır.

Yapılan çalışmalar sonucunda Tasarının;

- Başlığının "Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğü" olan Teşkilat isminin "Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmesi suretiyle,

- 1 inci maddesi; Teşkilatın isminde yapılan değişiklik doğrultusunda sosyal sorunların tespiti ve çözümünün de Genel Müdürlüğün amaçları arasında düzenlenmesini teminen değiştirilmesi, ikinci fıkrasında yer alan "Devlet Bakanı" ibaresinin "Bakan" olarak değiştirilmesi  suretiyle,

- 2 nci maddesi; Teşkilatın isminin değiştirilmesine paralel redaksiyona tabi tutulması ve Genel Müdür Yardımcısının çıkarılması doğrultusunda (e) bendinin ve aile tanımıyla ilgili (f) bendinin metinden çıkarılması suretiyle,

- 3 üncü maddesi; amaçlarının genişletilmesini müteakip Genel Müdürlüğün görevleri arasına yeni (b), (k) ve (l) bentlerinin eklenmesi, (d) bendine "töre cinayetlerini" ibaresinin eklenmesi, çözümlenme konusunda da görev verilmesi ve bentlerde yer alan görevlerin yeniden  ifade edilmesi suretiyle,

- 4 üncü maddesi; taşra teşkilatı olmayacağı için "merkez" ibaresinin çıkarılması ve yardımcı birimlerden ibaresinin "yardımcı hizmet birimlerinden" olarak değiştirilmesi ve maddeye bağlı ek (I) sayılı cetvelin  bu doğrultuda ve Tasarının 7 ve 11 inci maddelerindeki değişiklikler paralelinde değiştirilmesi  suretiyle,

- 5 inci maddesi; Genel Müdürün görevinin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu paralelinde stratejik plan ve performans ölçütlerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle,

- 6 ncı maddesi; hiyerarşinin azaltılması amacıyla Genel Müdür yardımcılarının görevini düzenleyen maddenin metinden çıkarılması suretiyle,

- 7 nci maddesi; Ana hizmet birimlerinin Aile ve Sosyal Araştırma Daire Başkanlığı, Eğitim, Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı olarak düzenlenmesini teminen değiştirilmesi suretiyle 6 ncı madde olarak,

- 8 inci maddesi; Araştırma Dairesi olan birimin isminin "Aile ve Sosyal Sorunları Araştırma Daire Başkanlığı" olarak değiştirilmesi, aileye yönelik milli politikaların oluşumuyla ilgili yeni bir bendin (b) bendi olarak eklenmesi, aile ve sosyal sorunlar konusunda faaliyette bulunan kamu kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sosyal amaçlı sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile işbirliği yapılması ve ortak çalışmalar yürütülmesini teminen yeni ( c) bendi eklenmesi, (b) bendinde yer alan araştırma projelerini değerlendirmek görevinin aşamalarının belirtilmesi suretiyle iki ayrı bent olarak düzenlenmesi suretiyle 7 nci madde olarak,

- 9 uncu maddesi; "Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı" nın "Dış İlişkiler Daire Başkanlığı" olarak değiştirilmesi suretiyle,

- 10 uncu maddesi; (a) bendine "kayıtlı evlilikler" ibaresinin eklenmesi, (b) ve (c) bentlerinin birleştirilmesi ve (c) ve (d) bentlerinin yeniden düzenlenmesi suretiyle 8 inci madde olarak,

-11 inci maddesi;  "Danışma ve yardımcı hizmet birimleri" başlığı altında danışma birimlerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği, yardımcı hizmet biriminin ise İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak düzenlenmesi suretiyle 10 uncu madde olarak,

- Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması çalışmaları doğrultusunda  danışma birimleri arasında yer alan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı biriminin görevlerini düzenleyen yeni bir maddenin 11 inci madde olarak  eklenmesi suretiyle,

-12 nci maddesi; Hukuk Müşavirliğinin görevlerinin yeniden düzenlenmesi  suretiyle,    

- 13 üncü maddesi; yardımcı birimlerin yardımcı hizmet birimleri olarak 10 uncu maddede belirtilmesi nedeniyle metinden çıkarılması suretiyle,

- 14, 15 ve 16 ncı maddeleri; Personel Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile Savunma Uzmanlığının İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı çatısı altında toplanması suretiyle 13 üncü madde olarak,

- 17 nci maddesi; Aile Araştırma Kurulunun Aile ve Sosyal Araştırmalar Danışma Kurulu olarak değiştirilmesi suretiyle 14 üncü madde olarak,

-18 inci maddesi; Kurulun görüş bildirmenin yanısıra öneriler geliştirmesini teminen bentlerin sonuna "önerilerde bulunmak" ibarelerinin eklenmesi suretiyle 15 inci madde olarak,

- 19 uncu maddesi; özel ihtisas komisyonlarına lüzum görülmemesi nedeniyle metinden çıkarılması suretiyle,

- 20 nci maddesi; hiyerarşinin düzenlenmesi ve stratejik plan, performans ölçütleri ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak hizmet ve görevlerin yürütülmesini teminen genişletilerek redaksiyona tabi tutulması suretiyle 16 ncı madde olarak,

- 21 inci maddesi;  Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşlarının yanısıra üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik sorumluluk alanının genişletilmesi suretiyle 17 nci madde olarak,

- 22 nci maddesi; mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğunun 17 nci maddede düzenlenmesi nedeniyle metinden çıkarılması suretiyle,

- 23 üncü maddesi; Yetki devreden amirin sorumluluğunun kalkmayacağını öngören hükmün çıkarılması, yetki devrinin uygun araçlarla ilgililere duyurulacağını öngören hükmün eklenmesi suretiyle 18 inci madde olarak,

- 24 üncü maddesi; Genel Müdürlüğün tüzel kişiliği bulunmadığından maddenin metinden çıkarılması suretiyle,

- 25 inci maddesi; 1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan memurlardan Hukuk Müşaviri ile Daire Başkanlarının Genel Müdürün teklifi üzerine Başbakan veya Bakan tarafından atanması şeklinde değiştirilmesi suretiyle 19 uncu madde olarak,

- 26 ncı maddesi;  ( a ) bendinin çıkarılması ve bentlerin teselsül ettirilmesi, (b) bendinin dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olma koşulunun, ilgili fakülte ve bölümlerin sayılması, kamu personeli dil sınavında en az ( C ) düzeyinde başarılı olma koşulunun yeni ( d ) bendi olarak eklenmesi suretiyle 21 inci madde olarak,

-27 nci maddesi; uzman yardımcılarının uzmanlık unvanını alabilmeleri için Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili hazırlanacak tezin kabulü koşulunun eklenmesi suretiyle 22 nci madde olarak,

- 28 inci maddesi; matlabı çoğul hale getirilmek suretiyle 20 nci madde olarak,

- 29 uncu maddesi; birinci fıkrası redaksiyona tabi tutulması, ikinci fıkrasının Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda çıkarılması, Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda üniversiteler veya uzman kurum ve kuruluşlardan danışmanlık hizmeti satın alabilmesini teminen yeni ikinci fıkra eklenmesi ve bu konulara ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceğini öngören bir hükmün yeni üçüncü fıkra olarak eklenmesi suretiyle 23 üncü madde olarak,

-30 uncu maddesi;  fazla çalışma ücretinin 3056 sayılı Kanununun 37 nci maddesindeki esas ve usullere göre ödeneceği hükme bağlanmak suretiyle,

- 31 inci maddesi; ( a ) bendinde yer alan "Aile Araştırma Uzman Yardımcıları" ve "Aile Araştırma Uzmanlığına" ibarelerinin " Aile ve Sosyal Araştırma Uzman Yardımcıları" ve " Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanlığına" olarak, "Çevre Uzman Yardımcıları" ibaresinin "Özürlüler  Uzman Yardımcıları" ve "Çevre Uzmanlığına" ibaresinin "Özürlüler Uzmanlığına" olarak (a), (b) ve (c) bentlerinin kanun tekniğine uygunluğunun sağlanması amacıyla redaksiyona tabi tutulması suretiyle,

- Geçici 1 inci maddesi; şahsa bağlı kadrolara ilişkin hükmün çıkarılması, ekli (II) sayılı cetvelden "Müdür Yardımcısı" kadrolarının çıkarılması ve "Müdür" unvanının "Şube Müdürü" olarak değiştirilmesi suretiyle geçici 2 nci madde olarak,

- Geçici 2 nci maddesi; geçici 1 inci maddenin birinci fıkrasına taşınması ve Genel Müdürlüğün 2004 Mali Yılı harcamalarının 2004 yılı Başbakanlık bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanmasını teminen yeni ikinci fıkra eklenmesi suretiyle,

- Geçici 3 ve 4 üncü  maddeleri;  birleştirilmesi, kadro ve görev unvanı değişenlerin atamalarının altı ay içinde yapılmasının öngörülmesi, atamaları yapılmayanların değerlendirilmesi amacıyla Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi doğrultusunda düzenlenmesi suretiyle geçici 3 üncü madde olarak,

- Geçici 5 inci maddesi; konunun geçici 1  inci maddede düzenlenmiş olması nedeniyle metinden çıkarılması,

- Geçici 6 ncı maddesi; redaksiyona tabi tutularak geçici 5 inci maddenin birinci fıkrasına taşınması ve  diğer mevzuatta Aile Araştırma Kurumu Başkanlığına yapılmış olan atıfların Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne yapılmış sayılacağını öngören yeni ikinci fıkranın eklenmesi suretiyle,

- Geçici 7 nci maddesi; yeniden düzenlenerek geçici 4 üncü madde olarak,

- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 32 ve 33 üncü maddeleri, 26 ve 27 nci maddeler olarak aynen,

Kabul edilmiştir.

 

 

Başkan

Üye

Üye

 

Alaattin Büyükkaya

Ali Osman Sali

Birgen Keleş

 

İstanbul

Balıkesir

İstanbul

 

Üye

Üye

Üye

 

Y. Selahattin Beyribey

Mehmet Ceylan

M. Mesut Özakcan

 

Kars

Karabük

Aydın

 

 


ALT KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN

AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Tanımlar ve Görevler

Amaç

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, ülkemizdeki sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile Türk ailesinin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak, projeler geliştirmek, desteklemek, bunların uygulamaya konulmasını sağlamak ve aileye yönelik milli bir politikanın oluşmasına yardımcı olmak üzere, Başbakanlığa bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün kurulması ile teşkilat, görev ve yetkilerine dair esasları düzenlemektir.

Başbakan, Genel Müdürlüğün yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Bakan vasıtasıyla kullanabilir.

Tanımlar

MADDE 2. - Bu Kanunda geçen;

a) Bakan : Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanı,

b) Genel Müdürlük : Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdür : Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürünü,

d) Kurul : Aile ve Sosyal Araştırmalar Danışma Kurulunu,

İfade eder.

Görevler

MADDE 3. - Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır:

a) Ailenin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması için ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak; bu konularda projeler geliştirerek uygulamaya konulmasını sağlamak,

b) Ülkemizdeki sosyal sorunların tespiti ve çözümüne yönelik ulusal ve uluslararası alanda bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak, projeler geliştirmek, desteklemek, sosyal bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak,

c) Mevcut aile yapıs