Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

4 Şubat 2003

SALI

Sayı : 25014

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4793     Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

4800     Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4801     Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4802     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Birliği Komisyonu Arasında Merkezi Finans ve İhale Biriminin Kurulması ile Ulusal Fonun Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zabıtlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

4803     Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4804     Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin,Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

TBMM Kararı

757     İzmit Büyükşehir Belediyesi İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi ile İlgili İddiaların Araştırılması Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ertuğrul YALÇINBAYIR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Turizm Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

— Milli Savunma, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Düzeltme

(Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakültelerin Kredili Sisteme Dayalı Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine İki Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik ile İlgili)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

— Anayasa Mahkemesinin E: 1999/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2002/20 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2000/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2002/22 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2000/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2002/21 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2001/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2002/23 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2001/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2002/19 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2001/424 (722 Sayılı TBMM Kararı ile İlgili), K: 2001/354 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2002/16 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2002/17 Sayılı Kararı


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

 

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

Kanun No. 4793

 

Kabul Tarihi : 23.1.2003

 

MADDE 1. - 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun       445 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 11 inci bent eklenmiştir.

11 - Hükmün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması.

MADDE 2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 447 nci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

445 inci maddenin birinci fıkrasının 11 inci bendinde yazılı sebepten dolayı iadei muhakeme müddeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıldır.

MADDE 3. - 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 327 nci maddesine aşağıdaki 6 ncı bent eklenmiştir.

6- Ceza hükmünün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması. Bu halde, muhakemenin iadesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde istenebilir.

MADDE 4. - 6.10.1983 tarihli ve 2908 sayılı Dernekler Kanununun 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 82. - Bu Kanunun 43 üncü maddesine veya 45 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarındaki zorunluluğa uymayanlar, 64 üncü maddenin ikinci fıkrasında öngörülen bildirimi yapmayan veya Bakanlıkça belirtilen sürede taşınmaz mallarını paraya çevirmeyenler birmilyar liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.

MADDE 5. - 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 445/A maddesi, aynı Kanunun 448 inci maddesinin son fıkrası, 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 327/a maddesi, aynı Kanunun 335 inci maddesinin son fıkrası ile 3.8.2002 tarihli ve 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ  MADDE 1. - Bu  Kanunun  1 ve 3 üncü maddeleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararları ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurular üzerine verilecek kararlar hakkında uygulanır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kesinleşmiş olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ilişkin muhakemenin iadesi istemleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılır.     

MADDE 6. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

3/2/2003

—— • ——

Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4800

Kabul Tarihi : 30.1.2003

MADDE 1. — "Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

3/2/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4801

Kabul Tarihi : 30.1.2003

MADDE 1. — 13 Mart 2002 tarihinde Zagreb’de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Söz konusu Anlaşmaya ekli cetvellerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

3/2/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Birliği Komisyonu Arasında Merkezi Finans ve İhale Biriminin Kurulması ile Ulusal Fonun Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zabıtlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kanun No. 4802

Kabul Tarihi : 30.1.2003

MADDE 1. — 14 Şubat 2002 tarihinde Ankara’da imzalanan "Merkezi Finans ve İhale Biriminin Kurulmasına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu Arasındaki Mutabakat Zaptı" ile "Ulusal Fon’un Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

3/2/2003

—— • ——

Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4803

Kabul Tarihi : 30.1.2003

MADDE 1. — Birleşmiş Milletler çerçevesinde 12-13 Aralık 2000 tarihlerinde Palermo’da düzenlenen konferansta kabul edilen "Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

3/2/2003

—— • ——

Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4804

Kabul Tarihi : 30.1.2003

MADDE 1. — Birleşmiş Milletler çerçevesinde 12-13 Aralık 2000 tarihlerinde Palermo’da düzenlenen konferansta kabul edilen "Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

3/2/2003

—— • ——

TBMM Kararı

İzmit Büyükşehir Belediyesi İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi ile İlgili İddiaların Araştırılması Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

Karar No: 757

Karar Tarihi : 28.1.2003

İzmit Büyükşehir Belediyesi İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 12 üyeden kurulmasına, Komisyonunun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 28.1.2003 tarihli 27 nci Birleşiminde karar verilmiştir.

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

3 Şubat 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-2192

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

TÜRKSOY Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Daimi Konseyi 19. Dönem Toplantısı’na katılmak üzere, 4 Şubat 2003 tarihinde Azerbaycan’a gidecek olan Kültür Bakanı Doç. Dr. Hüseyin Çelik’in dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdullah GÜL

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

3 Şubat 2003

B.01.0.KKB.01-06-22-2003-151

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 3 Şubat 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-2192 sayılı yazınız.

TÜRKSOY Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Daimi Konseyi 19. Dönem Toplantısı’na katılmak üzere, 4 Şubat 2003 tarihinde Azerbaycan’a gidecek olan Kültür Bakanı Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK’in dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ertuğrul YALÇINBAYIR’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

3 Şubat 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-2193

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Türkiye-Yunanistan I. Dönem Turizm Karma Komisyonu Toplantısı”na katılmak üzere, 4 Şubat 2003 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Turizm Bakanı Güldal Akşit’in dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdullah GÜL

Başbakan   

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

3 Şubat 2003

B.01.0.KKB.01-06-23-2003-154

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 3 Şubat 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-2193 sayılı yazınız.

 

“Türkiye-Yunanistan I. Dönem Turizm Karma Komisyonu Toplantısı”na katılmak üzere, 4 Şubat 2003 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Turizm Bakanı Güldal AKŞİT’in dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Milli Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3720

1 — Bu kararda ismi yazılı Bir Hakim Subay’ın karşısında gösterilen göreve atanması 357 Sayılı Askeri Hakimler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

3 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

M. V. GÖNÜL

Başbakan

Milli Savunma Bakanı

K. K. As. Mah.As.Hak. liğinden ANKARA, Hak. Yb., Muhittin KARATOPRAK, ADIYAMAN, 1984-Yd.2, 30.08.2002, A. Y. İ. M. Bşk. lığı Savcılığına - ANKARA

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3682

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Müslüm TOSUN’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

3 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

K.UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3695

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Baş Hesap Uzmanı Mustafa DAĞÜSTÜ’nün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

3 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

K.UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3696

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına aynı yer Daire Başkanı İlhami SÖYLER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

3 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

K.UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3697

1 — İller Bankası Genel Müdürlüğünde;

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına Hüseyin İMAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

3 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3683

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Bakanlık Müşaviri Dr. Feyzullah Cihanser EREL’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

3 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Prof. Dr. R.AKDAĞ

Başbakan

Sağlık Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3659

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Koruma ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Hüseyin SUNGUR’un, bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Dr.Nihat PAKDİL’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

3 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Prof. Dr.S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3685

1 — Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İsmail ELMAS’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

3 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Prof. Dr.S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3686

1 — Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Tahir GONCAGÜL’ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

3 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Prof. Dr.S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3689

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına,Dr. Durali KOÇAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

3 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

Prof. Dr.S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3690

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Beytullah OKAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

3 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

Prof. Dr.S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3691

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Dr. Cevdet AKDENİZ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

3 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

Prof. Dr.S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3692

1 — Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali KOÇ’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Dr. H.İbrahim ÖZBAYAT’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

3 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

Prof. Dr.S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3693

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Manisa İl Müdürlüğüne, Ömer ÇELİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

3 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Prof. Dr.S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3698

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Dr. Mesut KESER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

3 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Prof. Dr.S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3699

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Mehmet ÖZGÜN’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

3 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Prof. Dr.S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3700

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Dr. M.Fethi GÜVEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

3 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

Prof. Dr.S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3687

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İç Ticaret Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Celal DEMİR’in atanması; 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

3 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

A. COŞKUN

Başbakan

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3694

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mümtaz TURFAN’ın atanması,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü görevini yürütmek üzere,İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.Veysel EROĞLU’nun görevlendirilmesi,

657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

3 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

Dr.M. H. GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Sayfa Başı


DÜZELTME

30/1/2003 tarihli ve 25009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (Resmî Gazete: sayfa 22), “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakültelerin Kredili Sisteme Dayalı Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine İki Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik”in 1 inci maddesinde geçen “21/3/1994 tarihli ve 21881 sayılı” ibaresi; “1/7/2001 tarihli ve 24449 sayılı” olarak düzeltilmiştir.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :

—— • ——

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :

—— • ——

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :

—— • ——

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :

—— • ——

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :

—— • ——

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :

—— • ——

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :

—— • ——

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :

Sayfa Başı