KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İLE SİGORTA MURAKABE

KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN

 

Kanun No. 4896        

 

Kabul Tarihi : 17.6.2003      

 

MADDE 1. - 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 108 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine “Zorunlu malî sorumluluk sigortasını yapan sigortacının” ibaresinden sonra gelmek üzere “malî bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2. - 21.12.1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına “Teminat, sigortalıların alacaklarına karşılık teşkil eder ve sigorta şirketlerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “malî bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi hali ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.