INMARSAT GEMİ YER İSTASYONLARININ KARASULARINDA VE

LİMANLARDA KULLANILMASI ULUSLARARASI ANLAŞMASINA

KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 4470   
Kabul Tarihi : 4.11.1999 

MADDE 1. – 12 Eylül 1993 tarihinde yürürlüğe giren “Inmarsat Gemi Yer İstasyonlarının Karasularında ve Limanlarda Kullanılması Uluslararası Anlaşması”na katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

INMARSAT GEMİ YER İSTASYONLARININ KARASULARINDA VE LİMANLARDA

KULLANILMASI ULUSLARARASI ANLAŞMASI

Önsöz

Bu Anlaşmaya Taraf Devletler (bundan böyle “Taraflar” olarak tanımlanacaktır),

Uluslararası Deniz Uydu Sisteminin Kurulmasına ilişkin 1975-1976 Uluslararası Konferansı’nın 3 üncü Tavsiye Kararında tasavvur edilen hedeflere ulaşmak amacıyla, ve

Denizde tehlike ve can güvenliği haberleşmesi ile gemilerin randımanının artırılması ile sevk ve yönetiminin geliştirilmesine karar verildiğinden,

Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır :

Madde 1

1. Bu Anlaşmada belirtilen hükümler gereğince ve uluslararası hukuk çerçevesinde elde edilmiş denizcilik haklarına uygun olarak, Taraflar, diğer bir Taraf Ülkenin bayrağını taşıyan ve Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı (Inmarsat) tarafından temin edilen deniz uzay haberleşme sistemi için onay almış ve buna göre donatılmış gemilere, (bundan böyle “Inmarsat Gemi Yer İstasyonları” olarak tanımlanacaktır) kendi karasularında ve limanlarında haberleşme izni vereceklerdir.

2. Böyle bir izin, her zaman için, Inmarsat Gemi Yer İstasyonunca kullanılacak deniz mobil-uydu frekansları ile sınırlı ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Telsiz Yönetmeliği hükümleri ile bu anlaşmanın 2 nci maddesinde belirtilen şartlara Inmarsat Gemi Yer İstasyonunca uyulmasına bağlı olacaktır.

Madde 2

1. Inmarsat Gemi Yer İstasyonlarının çalıştırılması aşağıdaki şartlara bağlıdır :

a) Kıyı Devletinin huzuruna, düzenine ve güvenliğine zarar verilmeyecektir;

b) Kıyı Devletinin toprakları içerisinde bulunan diğer telsiz sistemlerine müdahale yapılmayacaktır;

c) İlgili uluslararası sözleşmelere ve özellikle Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Telsiz Yönetmeliğine uygun olarak tehlike ve emniyet haberleşmesine öncelik tanınacaktır;

d) İlgili güvenlik hükümleri uyarınca, patlayıcı gaz ihtiva eden, özellikle petrol ve diğer çabuk tutuşan maddelerin bulunduğu alanlarda, Inmarsat Gemi Yer İstasyonunun çalıştırılması sırasında gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır;

e) Uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde elde edilen haklara zarar verilmeksizin Inmarsat Gemi Yer İstasyonları, Kıyı Devletinin yetkilileri tarafından istendiği takdirde, teftişe tabi tutulacaktır.

2. Bu Anlaşmadaki “Kıyı Devleti” Inmarsat Gemi Yer İstasyonunun bu Anlaşma hükümlerine bağlı olarak çalıştırıldığı karasuları ve limanlarının ait olduğu Devleti kastetmektedir.

Madde 3

Uluslararası hukuk çerçevesinde elde edilmiş denizcilik haklarına zarar verilmeksizin, Taraflar kendilerince belirlenen limanlarda ve karasularında Inmarsat Gemi Yer İstasyonlarının çalışmasını kısıtlayabilir, geçici olarak durdurabilir veya yasaklayabilir. Tarafca verilen böyle bir kısıtlama, geçici durdurma veya yasaklama kararının yürürlüğe girmesini olumsuz yönde etkilememesi için, böyle bir durumun bu Anlaşmanın Müstevdisine en kısa süre içinde bildirilmesi gerekmektedir.

Madde 4

Tehlike ve emniyet haberleşmesine zarar verilmeksizin, bu Anlaşmanın 1 inci maddesi (1) inci bendinde belirtilen izin, ilgili Kıyı Devletinin kendi karasularında ve limanlarında 1 inci maddenin (1) inci bendi uyarınca kendi gemilerine tanıdığı haklarla sınırlı tutulabilir.

Madde 5

Bu Anlaşmadaki hiçbir hüküm, Inmarsat Gemi Yer İstasyonlarının çalıştırılmasına ilişkin daha fazla imkân verilmesini önleyici bir hüküm olarak yorumlanamaz.

Madde 6

Bu Anlaşma harp gemilerine ve ticarî amaç taşımayan diğer hükümet gemilerine uygulanmaz.

Madde 7

(1) Her Devlet aşağıdaki durumlarda bu Anlaşmaya taraf olabilir;

a) imzalamak suretiyle; veya

b) tasdik, kabul veya onaylanma kaydıyla imzalamayı müteakip, tasdik, kabul veya onaylanma ile; veya

c) giriş veya iltihak yoluyla

2) Bu Anlaşma 1 Ocak 1986 tarihinden itibaren Londra’da yürürlüğe girinceye kadar imzaya açık tutulacak ve daha sonra giriş veya iltihaka açık olacaktır.

Madde 8

1. Bu Anlaşma, yirmibeş (25) Devletin Taraf olduğu tarihten otuz (30) gün sonra yürürlüğe girer.

2. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra tasdik, kabul, onay, giriş veya iltihak belgesini teslim eden bir Devlet için, bu Anlaşma sözkonusu belgenin teslim edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde 9

Herhangi bir Taraf, Müstevdiye bildirmek suretiyle, istediği zaman bu Anlaşmadan çekilebilir. Böyle bir çekilme, Tarafın çekilme bildirisinin yazılı olarak Müstevdiye ulaşmasından 90 gün sonra geçerli olacaktır.

Madde 10

1. Inmarsat Genel Müdürü bu Anlaşmanın Müstevdisidir.

2. Müstevdi, bu Anlaşmanın Taraflarına, özellikle aşağıdaki durumları süratle bildirir :

a) herhangi bir Tarafın bu Anlaşmayı imzalamasını,

b) bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi;

c) herhangi bir tasdik, kabul, onay, giriş veya iltihak belgesinin teslim edilmesini;

d) bu Anlaşmaya taraf olan bir Devlet için Anlaşmanın sona erdiği tarihi;

e) bu Anlaşmaya ilişkin olarak yapılacak diğer her türlü bildirim ve haberleşmeyi.

3. Bu Anlaşma yürürlüğe girdiğinde, Müstevdi, Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 102 nci maddesi uyarınca Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine Anlaşmanın kaydı ve yayımı için onaylı bir kopyasını gönderecektir. Müstevdi ayrıca bu Anlaşmanın onaylı birer kopyasını da Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ile Uluslararası Denizcilik Teşkilatına gönderecektir.

Madde 11

Bu anlaşma İngilizce, Fransızca, Rusca ve İspanyolca dillerinde ve hepsi de eşit selahiyette olmak üzere tek bir orijinal metin halinde düzenlenmiş olup, birer onaylı kopyası, Taraflara gönderecek olan, Müstevdiye teslim edilecektir.

Bunun bir belgesi olarak, ilgili Hükümetlerce tam yetkili kılınan ve aşağıda imzaları bulunanlar, bu Anlaşmayı imzalamışlardır.

Bindokuzyüzseksenbeş yılı ekim ayının onaltısında Londra’da ifa edilmiştir.