Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

11 Ocak 2003

CUMARTESİ

Sayı : 24990

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4778     Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

4782     Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2002/5066     Türkiye-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2002/5084     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Karma Parlamento Komisyonu Kurulmasına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr.Abdüllatif ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/5142     Özel Tüketim Vergisi Hasılatından Ayrılacak Paylara İlişkin Oranların Belirlenmesine İlişkin Karar

2002/5143     4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar

2002/5144     4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar

 

Cezanın Kaldırılması Kararları

— Hükümlü Necati GÜNENÇ'in Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2003/4)

— Hükümlü Ahmet Turan ATMACA'nın Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2003/5)

 

Atama Kararları

— Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelik

2002/4997     Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama,Değerlendirme,Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Konya İli Gümrük Müdürlüğünün Canlı Hayvan İhracına Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ (No: 2002/71)

— İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2003/1)

— İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2003/2)

— İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2003/3)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2003/7)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararları

— Yargıtay 14. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 2 Adet Karar


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

 

Kanun No. 4778

Kabul Tarihi : 2.1.2003

MADDE 1. — 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 245 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

243 üncü madde ile bu maddede yazılı suçlardan dolayı verilen cezalar, para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilemez ve ertelenemez.

MADDE 2. — 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 316 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğname taraflara ilgili dairece tebliğ olunur.

MADDE 3. — 5.6.1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 1 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Cemaat vakıfları, vakfiyeleri olup olmadığına bakılmaksızın, Vakıflar Genel Müdürlüğünün izniyle dinî, hayrî, sosyal, eğitsel, sıhhî ve kültürel alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere taşınmaz mal edinebilirler ve taşınmaz malları üzerinde tasarrufta bulunabilirler.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 4. — 15.7.1950 tarihli ve 5680 sayılı Basın Kanununun 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Mevkute sahibi, mesul müdür ve yazı sahibi haber kaynaklarını açıklamaya zorlanamaz.

MADDE 5. — 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.

EK MADDE 1. — Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına dayanılarak yapılacak ödemeler ile dostane çözüm bağlamında yapılacak ödemelere ilişkin olarak düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden istisnadır.

MADDE 6. — 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Siyasî partiler, partiye üye olma yeterliğine sahip en az otuz Türk vatandaşı tarafından kurulur.

MADDE 7. — Siyasî Partiler Kanununun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2), (3) ve (5) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2. Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,

3. Taksirli suçlar hariç beş yıl ağır hapis veya beş yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar,

5. Terör eyleminden mahkûm olanlar,

MADDE 8. — Siyasi Partiler Kanununun 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasında geçen "ikimilyar liradan fazla kıymette aynî veya nakdî bağışta bulunması" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya yayınları kullandırması" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9. — Siyasî Partiler Kanununun 98 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Siyasî partilerin kapatılması davalarında kapatılmaya karar verilebilmesi için beşte üç oy çokluğu şarttır.

MADDE 10. — Siyasî Partiler Kanununun 100 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Anayasada yazılı nedenlerle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir siyasî partinin kapatılması davasının açılması;

a) Re’sen,

b) Bakanlar Kurulu kararı üzerine Adalet Bakanının istemiyle,

c) Bir siyasî partinin istemi üzerine,

Olur.

MADDE 11. — Siyasî Partiler Kanununun 102 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında geçen "kapatılması ya da" ibareleri madde metninden çıkarılmış ve maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Siyasî parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının bu istemlerine karşı Anayasa Mahkemesine itiraz edebilir.

MADDE 12. — Siyasî Partiler Kanununun 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Anayasa Mahkemesi, söz konusu hükümlere aykırılık görürse bu aykırılığın giderilmesi için ilgili siyasî parti hakkında ihtar kararı verir. Bu yazının tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde aykırılık giderilmediği takdirde, Cumhuriyet Başsavcılığı o siyasî partinin Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılması için Anayasa Mahkemesine re’sen dava açabilir.

MADDE 13. — Siyasî Partiler Kanununun 111 inci maddesine (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

d) 104 üncü maddeye göre verilen ihtar kararının gereğini yerine getirmeyerek partiyi Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakan sorumlular ile Devlet yardımından faydalanmayan siyasî partilerin sorumluları hakkında üç aydan altı aya kadar hafif hapis cezası,

MADDE 14. — 10.6.1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yukarıda yazılı haller dışında, bir ilin veya seçim çevresinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde üyesinin kalmaması halinde, boşalmayı takip eden doksan günden sonraki ilk Pazar günü o seçim çevresinde ara seçim yapılır.

MADDE 15. — 10.6.1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11 inci maddesinin (f) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1. Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,

3. Terör eylemlerinden mahkûm olanlar,

MADDE 16. — Milletvekili Seçimi Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "altmışıncı günü" ibaresi "doksanıncı günü" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17. — 6.10.1983 tarihli ve 2908 sayılı Dernekler Kanununun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 5. - Anayasada belirtilen Cumhuriyetin temel nitelikleri ile 174 üncü maddesinde belirtilen inkılâp kanunlarının korunması hükümlerine, millî güvenliğe ve kamu düzenine, genel sağlık ve genel ahlâka aykırı olarak; Türkiye Cumhuriyetinde ırk, din, mezhep ve bölge farklılığı veya bunlara dayanarak azınlık yaratmak ve Türkiye Cumhuriyetinin üniter Devlet yapısını bozmak; Atatürk’ün kişiliğini, ilkelerini, çalışmalarını veya anılarını kötülemek veya küçük düşürmek ya da başkalarının hürriyetlerini kısıtlamak amacıyla, dernek kurulamaz.

MADDE 18. —- Dernekler Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Dernekler, Türkiye Cumhuriyetinin resmî kurumlarıyla yazışmalarında Türkçe kullanırlar.

MADDE 19. — Dernekler Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneklere üye olabilirler.

MADDE 20. — Dernekler Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

Tüzel kişinin üye olması hâlinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

MADDE 21. — Dernekler Kanununun 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 44.- Dernekler tarafından yapılan bildiri, beyanname ve benzeri yayınlar, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin temel niteliklerine ve 174 üncü maddede sıralanan inkılâp kanunlarının korunması hükümlerine aykırı; Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozucu mahiyette veya suç işlemeye, ayaklanmaya, isyana teşvik edici bir nitelik taşıdığı veya Devletin gizli belgelerini açıklamak, Atatürk’ün kişiliğini, ilkelerini ve çalışmalarını küçük düşürmek ve kötülemek veya başkalarının şöhret ve haklarına, özel ve aile hayatlarına tecavüz etmek amacına yönelik bulunduğu takdirde, mahallin en büyük mülkî amirinin emriyle toplattırılabilir. Mahallin en büyük mülkî amiri bu kararını yirmidört saat içinde asliye ceza hakimliğine bildirir. Hâkim, mülkî amirin bu kararını en geç kırksekiz saat içinde inceleyip karara bağlar. Bu süre içinde bir karar verilememesi halinde, mahalli mülkî amirin kararı hükümsüz sayılır.

Yukarıdaki hüküm siyasi partiler hakkında uygulanmaz.

MADDE 22. — 18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Milletvekili Seçimi Kanununun 7 nci maddesinin son fıkrası gereğince yapılan seçimler hariç, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahalli idareler organlarına veya bu organların üyeliklerine ilişkin genel veya ara seçimler, milletvekili genel veya ara seçimleri ile birleştirilir.

MADDE 23. — 1.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 1. - Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemektir.

MADDE 24. — Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2. - Bu Kanun, Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden yabancılar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi ile idarî makamlara yapılan dilek ve şikâyetler hakkındaki başvuruları kapsar.

MADDE 25. — Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Türkiye’de ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabilirler.

MADDE 26. — Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 4. - Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir.

MADDE 27. — Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 7. - Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir.

MADDE 28. — Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 8. - Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması altmış gün içinde sonuçlandırılır. İlgili kamu kurum veya kuruluşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri otuz gün içinde cevaplandırır. İnceleme ve karara bağlamanın esas ve usulleri Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gösterilir.

MADDE 29. — 5.12.1990 tarihli ve 3686 sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Komisyon, başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlem hakkında başvuru sahibine en geç altmış gün içinde bilgi verir.

MADDE 30. — 22.11.1990 tarihli ve 3682 sayılı Adlî Sicil Kanununun 5 inci maddesinin kenar başlığı "Adlî sicil bilgilerini verebilecek merciler ve küçükler hakkında uygulanacak esaslar" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Onsekiz yaşından küçükler hakkında adlî sicile geçirilen bilgiler; ancak, soruşturma ve kovuşturma konusu olan işler sebebiyle Cumhuriyet savcıları ve mahkemelerce veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği seçimleri ile ilgili olarak yetkili seçim kurullarınca istendiği takdirde verilir. Bu bilgiler başka herhangi bir iş ve konu için kullanılamaz.

MADDE 31. — Adlî Sicil Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 8. - Cezanın çekildiği veya ortadan kalktığı veya düştüğü tarihten itibaren;

a) Kabahatten mahkûmiyet halinde, diğer bir cürüm veya kabahatten dolayı bir yıl içinde,

b) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile beş yıldan fazla ağır hapis ve hapis cezasına mahkûmiyetler on yıl içinde,

c) Beş yıl veya daha az ağır hapis veya hapis veya ağır para cezasına mahkûmiyet halinde diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde,

d) (b) bendindeki suçlara mahkûmiyetlerin; suçu işlediği zaman onsekiz yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde,

e) (c) bendindeki suçlara mahkûmiyetlerin suçu işlediği zaman onsekiz yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı iki yıl içinde,

Evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya mahkûm olunmadığı takdirde ilgilinin, Cumhuriyet savcısının veya Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince duruşma yapılmaksızın adlî sicildeki kaydın çıkartılmasına karar verilir. Ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde ise, bu tarih esas alınır. Bu kararların bir örneği Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucu suç olmaktan çıkarılan veya idarî nitelikte cezaya dönüştürülen suçlarla ilgili bilgiler Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce re’sen adlî sicil kayıtlarından çıkartılır.

MADDE 32. — 15.12.1990 tarihli ve 430 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlâve Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Hükümlü veya tutuklular, olağanüstü hal ilânına neden olan suçların soruşturulmasında ifade alma, yer gösterme, yüzleştirme, teşhis ve tıbbi muayene için Olağanüstü Hal Bölge Valisinin teklifi üzerine, yetkili Cumhuriyet Başsavcısının talebi ve hâkimin kararı ile, her defasında dört günü geçmemek üzere ceza infaz kurumu veya tutukevinden alınabilir. Bu süre hükümlülük veya tutuklulukta geçmiş sayılır. Hâkim, her defasında karar vermeden önce hükümlü veya tutukluyu dinler. Hükümlü veya tutuklu ceza infaz kurumu veya tutukevinden alındıktan sonra da yasal konumunun gerektirdiği haklardan yararlanır. Ceza infaz kurumu veya tutukevinden ayrılış ve dönüşlerinde hükümlü veya tutuklunun sağlık durumu doktor raporu ile tespit edilir.

MADDE 33. — 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

765 sayılı Türk Ceza Kanununun 243 ve 245 inci maddeleri ile 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında açılacak soruşturma ve kovuşturmalarda bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

MADDE 34. —- 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 91 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 91. - Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilirler, yurt dışında şube açabilirler ve yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak katılabilirler.

MADDE 35. — Türk Medenî Kanununun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 92. - Yabancı dernekler, uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde ve karşılıklı olmak koşuluyla Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının izniyle Türkiye’de faaliyette ve işbirliğinde bulunabilirler, şube açabilirler, üst kuruluşlar kurabilir ve kurulmuş üst kuruluşlara katılabilirler.

MADDE 36. — Bu Kanunla değiştirilen Türk Medenî Kanununun 92 nci maddesi hükmü, dernek ve vakıf dışındaki diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşlar hakkında da uygulanır.

MADDE 37. — 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 34 üncü maddesi, 16.6.1983 tarihli ve 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası, 6.10.1983 tarihli ve 2908 sayılı Dernekler Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 38. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 39. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/1/2003

—— • ——

Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4782

Kabul Tarihi : 2.1.2003

MADDE 1. — 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bu Kanunun" ibaresinden sonra gelmek üzere "211 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 213," ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bunlar hakkında yabancı bir ülkede daha önce hüküm verilmiş olsa bile, Adalet Bakanının talebi üzerine Türkiye’de yeniden yargılama yapılır. Ancak, fiil yabancı paraların taklidine veya 211 inci maddenin üçüncü fıkrası ile 213 üncü maddenin uygulanmasına ilişkin olduğu takdirde yabancı ülkede daha önce hüküm verilmiş ise Türkiye’de kovuşturma yapılmaz.

MADDE 2. — Türk Ceza Kanununun 211 inci maddesine aşağıdaki fıkra üçüncü fıkra olarak eklenmiştir.

Yabancı bir ülkede seçilmiş veya atanmış olan, yasama veya idarî veya adlî bir görevi yürüten kamu kurum veya kuruluşlarının memur veya görevlilerine veya aynı ülkede uluslararası nitelikte görevleri yerine getirenlere, uluslararası ticari işlemler nedeniyle, bir işin yapılması veya yapılmaması veya haksız bir menfaatin elde edilmesi veya muhafazası amacıyla, doğrudan veya dolaylı olarak birinci fıkranın öngördüğü menfaatlerin teklif veya vaat edilmesi veya verilmesi de rüşvet sayılır.

MADDE 3. — Türk Ceza Kanununun mülga 220 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Madde 220. — Bu Fasılda yer alan rüşvet verme suçları, tüzel kişilerin yetkili temsilcileri tarafından işlendiğinde, bunlar cezalandırılmakla beraber tüzel kişi hakkında da suçla elde edilen menfaatin iki katından üç katına kadar ağır para cezasına hükmolunur.

MADDE 4. — 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 85 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Üçüncü Babının Üçüncü Faslında yer alan rüşvet verme suçu ile 339, 340 ve 342 nci maddelerine göre, bu Kanun kapsamındaki suçlar nedeniyle haklarında tekerrür hükümleri uygulananlar, mesleklerini icradan men olunurlar ve herhangi bir ad altında müteahhitlik yapamazlar.

MADDE 5. — 13.11.1996 tarihli ve 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendinin (6) numaralı alt bendine, "192," numarasından sonra gelmek üzere "211 ilâ 220," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/1/2003

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

Karar Sayısı : 2002/5066

29 Kasım 2002 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 13/12/2002 tarihli ve İEGY/475959 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

V. GÖNÜL

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H. ÇELİK

A. AKSU

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/5084

30 Eylül 2002 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karma Parlamento Komisyonu Kurulmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 7/10/2002, 10/12/2002 tarihli ve KDGY/383096, 474936 sayılı yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

B. YILDIRIM

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı V.

H. ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

Sayfa Başı


Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

10 Ocak 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-743

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Ocak 2003 tarihinden itibaren Suudi Arabistan ve İran’a gideceğimden Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif Şener’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdullah GÜL

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

10 Ocak 2003

B.01.0.KKB.01-06/A-3-2003-42

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 10 Ocak 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-743 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Ocak 2003 tarihinden itibaren Suudi Arabistan ve İran’a gidecek olan Başbakan Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2003/5142

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 17 nci maddesinin (2) ve (3) numaralı fıkralarında yer alan özel tüketim vergisi hasılatından ayrılacak paylara ilişkin oranların 1/1/2003 tarihinden itibaren % 0 (sıfır) olarak belirlenmesi; Maliye Bakanlığı’nın 6/1/2003 tarihli ve 000395 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/1/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

C.ÇİÇEK

V. GÖNÜL

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı V.

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

K. UNAKITAN

B. YILDIRIM

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı V.

E. MUMCU

İ. SÜTLÜOĞLU

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı V.

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/5143

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli Esaslar’ın yürürlüğe konulması; anılan Bakanlığın 23/12/2002 tarihli ve 6007 sayılı yazısı üzerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H. ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/5144

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli Esaslar’ın yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı’nın 23/12/2002 tarihli ve 6098 sayılı yazısı üzerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H. ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

Sayfa Başı


Cezanın Kaldırılması Kararları

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2003/4

İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 13.08.1991 günlü, Esas No: 1991/44, Karar No: 1991/79 sayılı ilâmıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'nın 32/1., Türk Ceza Yasası’nın, 59/2., 94. ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Yasa’nın 6. maddeleri gereğince Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına aykırı davranmak suçundan; İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 12.04.1994 günlü,Esas No: 1993/95, Karar No: 1994/71 sayılı ilâmıyla Türk Ceza Yasası'nın 169., 59., 31., 40., 95. ve 36. maddeleri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 5. maddesi gereğince silahlı terör örgütünün propagandasını yaparak yardım etmek suçundan; İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 05.06.1997 günlü, Esas No: 1996/160, Karar No: 1997/130 sayılı ilâmıyla Türk Ceza Yasası’nın 168/2., 59/2., 31., 33., 36. ve 40. maddeleri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 5. maddesi gereğince silâhlı terör örgütünün sair efradı olmak suçundan; Denizli 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 09.12.1994 günlü, Esas No: 1993/208, Karar No: 1994/714 sayılı ilâmıyla Türk Ceza Yasası’nın 536/3. ve 40. maddeleri gereğince örgütsel işaret, resim ve slagonları içeren afiş ve ilânları izinsiz yapıştırmak suçundan cezalandırılmasına karar verilen ve kesinleşen bu cezalarının İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 13.11.2002 günlü, 2002/642 Müt. sayılı kararıyla Türk Ceza Yasası’nın 74. maddesi uyarınca içtima ettirilmesi sonucu 15 yıl 15 ay ağır hapis, 1 yıl 3 ay hapis, 2 yıl hafif hapis ve 50.000.-TL ağır para cezası olarak ayrı ayrı ve tamamen infazına karar verilen, Hatay İl’i, Antakya İlçesi, Armutlu Mahallesi, Cilt No: 7, Hane No: 283, Birey Sıra No: 35’de nüfusa kayıtlı Sabit ve Meryem’den olma 28.12.1969 doğumlu Necati GÜNENÇ’in kalan cezası, Adlî Tıp Kurumu’nun 08.01.2003 günlü, A.T.No: 130-08012003-002149-0285-151 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

10 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2003/5

Silâhlı terör örgütünün sair efradı olmak suçundan, İstanbul 4 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 28.04.1999 günlü, Esas No: 1995/197, Karar No: 1999/78 sayılı ilâmı ile Türk Ceza Yasası’nın 168/2. ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 5. maddeleri ile Türk Ceza Yasası’nın 59/2. maddesi gereğince 12 yıl 6 ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, Türk Ceza Yasası’nın 31. maddesi uyarınca ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklanmasına, aynı Yasa’nın 33., 36. ve 40. maddelerine dayanılarak cezası süresince yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına, suç eşyasının zoralımına, gözetimde ve tutuklulukta geçirdiği sürenin cezasından düşülmesine karar verilen ve cezası kesinleşen, Sivas İl’i, Kangal İlçesi, Yellice Köyü, Cilt No: 138, Hane No: 87, Birey Sıra No: 23’de nüfusa kayıtlı Sadık ve Cemile’den olma 17.11.1970 doğumlu Ahmet Turan ATMACA’nın kalan cezası,Adlî Tıp Kurumu’nun 04.09.2002 günlü, A.T.No: 130-020821-44397/5452-5382 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

10 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Başbakanlıktan :

Karar Sayısı : 2003/3580

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığına Ahmet ŞİRİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

10 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Başbakan

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından :

Karar Sayısı : 2003/3557

1 — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Birol AYDEMİR’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

10 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Doç. Dr. A.ŞENER

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından :

Karar Sayısı : 2002/3558

1 — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Lütfi ELVAN’ın atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

10 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Doç. Dr. A.ŞENER

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3559

1 — Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah KÖTEN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

10 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

K.TÜZMEN

Başbakan

Devlet Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3570

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürü Ali YILDIRIM’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

10 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

K.UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3542

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Sadık YAMAÇ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

10 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3571

1 — Bakanlık Müşaviri İrfan ÖNAL’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

10 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3572

1 — Bakanlık Müşaviri Akil Nazif ALTUNİŞLER’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

10 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3573

1 — Bakanlık Müşaviri Vehbi BAYRAKTAR’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

10 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3574

1 — Bakanlık Müşaviri Ahmet AKTAŞ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

10 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Z. ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3575

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına,A.Enver YAYLALI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

10 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3563

1 — Bakanlık Müşaviri Rasim EKŞİ’nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

10 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

B. YILDIRIM

Başbakan

Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3561

1 — Elazığ İl Müdürü Yusuf EROĞLU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

10 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Prof. Dr.S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3562

1 — Bakanlık Müşaviri Hüseyin GÖZÜTOK’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

10 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Prof. Dr. S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3576

1 — Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı A.Nahit ONUK’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

10 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Prof. Dr. S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3582

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Güneri Ersel CEYHUN’un atanması; 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

10 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

A. COŞKUN

Başbakan

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3564

1 — Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Necati CENGİZ’in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Başmühendisi Mahmut RUMELİ’nin atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

10 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Dr. M. H. GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3577

1 — Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Süha Ziya GÖKALP’in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

10 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Dr.M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Kültür Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3578

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Müsteşar Yardımcısı Dr.Osman Niyazi ÇAKMAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür.

10 Ocak 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Doç. Dr. H. ÇELİK

Başbakan

Kültür Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelik

Karar Sayısı : 2002/4997

Ekli “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama,Değerlendirme,Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 24/12/2002 tarihli ve 34635 sayılı yazısı üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 56 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

M.AYDIN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

B.YILDIRIM

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı V.

H.ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama,Değerlendirme,Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1 — 26/2/1999 tarihli ve 99/12654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme,Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 11 — Müsteşar yardımcılıkları, Eğitim Teknolojileri ve Personel genel müdürlükleri, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,Yayımlar, Yatırımlar ve Tesisler,Eğitim Araçları ve Donatım, Sağlık İşleri, İdari ve Mali İşler dairesi başkanlıklarına, atamaları 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun hükümlerine göre yapılmış bulunanlar arasından, bu Yönetmelikte belirlenen koşullar aranmaksızın, 2003 yılı sonuna kadar atama yapılabilir. Bu şekilde atanacakların hizmetiçi eğitimi, bu Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen seminer şeklinde yapılır.”

Madde 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Konya İli Gümrük Müdürlüğünün Canlı Hayvan İhracına Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No: 2002/71)

Madde 1 — 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 5 inci maddesi gereğince Konya İli Gümrük Müdürlüğü canlı hayvan ihracına yetkili kılınmıştır.

Madde 2 —Bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

Yargıtay 14. Hukuk Dairesinden :

Esas

: 2002/7492

Karar

: 2002/7086

Mahkemesi

: Köprüköy Asliye Hukuk

Tarih

: 18.9.2001

Numarası

: 2001/147-2001/118

Davacı

: Muhammet Vehbi Dağdemir

Davalı

: Tapu Sicil Müdürlüğü

Davacı tarafından, davalı aleyhine 17.9.2001 gününde verilen dilekçe ile tapuda isim tashihi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 18.9.2001 günlü temyiz edilmeden kesinleşen hükmün, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 14.6.2002 gün ve 84202 sayılı tebliğnamesi ile HUMK.nun 427/6. maddesi gereğince Kanun yararına bozulması istenilmiş olmakla, dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı 17.9.2001 tarihli dilekçesi ile dava konusu 4 sayılı parselde 1/2 pay maliki muris babasının tapuda “Arap oğlu Mahmut Daşdemir” yazılı soyisminin nüfus kaydına uygun olarak “Dağdemir” şeklinde düzeltilmesini istemiştir. Mahkemece davanın kabulüne “Köprüköy ilçesi tapu kayıtlarında Arap oğlu Mahmut Daşdemir olarak geçen kayıtların Arap oğlu Mahmut Dağdemir olarak düzeltilmesine” dair verilen ve temyiz edilmeksizin kesinleşen hükmün, taraf teşkili ve istek aşılarak hüküm kurulmasının doğru olmadığı yönlerinden,Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kanun yararına bozulması istenmiştir.

1.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Medeni Kanununun 702. maddesinin son fıkrası ile ortaklardan her birinin topluluğa giren hakların korunmasını sağlayabileceği ve bu korumadan bütün ortakların yararlanabilecekleri öngörülmüş olmakla, artık elbirliği mülkiyetinde ortaklardan herhangi birinin tek başına tapuda miras bırakanla ilgili düzeltme isteyebileceği sonucuna varıldığından, tebliğnamedeki önceki Medeni Kanunun 581. maddesi uyarınca davacı yönünden taraf teşkilinin yerine getirilmediğine ilişkin bozma nedenine iştirak olunmamıştır.

Ancak, mahkemece sadece dava dilekçesinde parsel numaraları yazılı taşınmazlara ait kayıtlar için düzeltme kararı verilmesi gerekir iken, talep aşılarak infazda kuşkuya yol açar biçimde, hiçbir parsel numarası belirtilmeksizin köye ait tapu sicilindeki tüm taşınmazları kapsar biçimde düzeltme kararı verilmesi yasaya aykırı olup Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz istemi bu nedenle yerinde görülmüştür.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HUMK.nun 427/6 maddesine dayalı Kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeplerden dolayı kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 21.10.2002 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

Esas : 2002/10301

Karar : 2002/12165

Davacı Kadriye Kaya ile davalı Nüfus Müdürlüğü aralarındaki dava hakkında Sason Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 5.4.2002 günlü ve 2001/61-2002/19 sayılı kararın temyiz edilmemekle kesinleşmesi ve yürürlükteki kanuna aykırı olduğu iddiasıyla C.Başsavcılığının 10.10.2002 gün ve Hukuk 2002/152977 sayılı yazılarıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulmasının istenmesi üzerine gereği düşünüldü.

YARGITAY KARARI

Davacı, dava dilekçesinde, 25.9.1976 tarihinde doğduğu halde nüfus kütüğüne kaydının yapılmadığını, 25.9.1972 tarihinde doğup daha sonra ölen kardeşinin ismi ve doğum tarihi ile yaşadığını, bu nedenle 25.9.1972 olan doğum tarihinin 25.9.1976 olarak düzeltilmesini istemiştir. Bu istek dikkate alındığında, doğum ve ölüm vukuatının nüfus kütüğüne tescilinin nüfus idaresine verilmiş idari bir görev olduğu cihetle; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, davanın esasına girilerek kabulü doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C.Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın C.Başsavcılığına gönderilmesine, 16.12.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sayfa Başı