İS­KÂN KA­NU­NUN­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK

YA­PIL­MA­SI­NA DA­İR KA­NUN

 

Kanun No. 5608

 

Kabul Tarihi : 21/3/2007      

 

MAD­DE 1- 19/9/2006 ta­rih­li ve 5543 sa­yı­lı İs­kân Ka­nu­nu­na aşa­ğı­da­ki ge­çi­ci mad­de ek­len­miş­tir.

“GE­Çİ­Cİ MAD­DE 4- (1) Ta­rım İş­let­me­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Cey­lan­pı­nar Ta­rım İş­let­me­si Mü­dür­lü­ğü­ne ait ara­zi için­de, ma­hal­lin­de gö­çer ola­rak ad­lan­dı­rı­lan ve nü­fus ka­yıt­la­rı­na bağ­lı ka­lı­na­rak 31/12/2003 ta­ri­hi iti­ba­riy­le ara­zi için­de ya­şa­dık­la­rı ve hay­van­cı­lık dı­şın­da baş­ka bir iş­le iş­ti­gal et­me­dik­le­ri, Şan­lı­ur­fa Va­li­si­nin Baş­kan­lı­ğın­da, Ba­yın­dır­lık ve İs­kân İl Mü­dü­rü, Ta­rım İl Mü­dü­rü, Nü­fus ve Va­tan­daş­lık İl Mü­dü­rü, Def­ter­dar, Ta­rım Re­for­mu Böl­ge Mü­dü­rü, Ka­das­tro İl Mü­dü­rü, GAP Böl­ge Kal­kın­ma İda­re­si Baş­kan­lı­ğı Böl­ge Mü­dü­rü, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü, Böl­ge Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı, Cey­lan­pı­nar Kay­ma­ka­mı ve Ta­rım İş­let­me­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Tem­sil­ci­sin­den olu­şan Ko­mis­yon ta­ra­fın­dan bi­rey­le­riy­le bir­lik­te tes­pit edi­len ai­le­ler, bu Ka­nu­na gö­re hak sa­hi­bi sa­yı­lır.

(2) Bu hak sa­hip­le­ri, 3/7/2005 ta­rih­li ve 5403 sa­yı­lı Top­rak Ko­ru­ma ve Ara­zi Kul­la­nı­mı Ka­nu­nun­da ge­ti­ri­len sı­nır­la­ma­la­ra uyul­mak ko­şu­luy­la, Cey­lan­pı­nar Ta­rım İş­let­me­si Mü­dür­lü­ğü­ne ait ara­zi dı­şın­da Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la be­lir­le­ne­cek uy­gun alan­da, bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re is­kân edi­lir­ler. Hak sa­hi­bi ai­lele­re, hay­van­la­rı­nı ot­lat­ma­la­rı için me­ra va­sıf­lı ara­zi tah­sis edi­lir ve is­ter­lers­e ye­ni yer­le­şim ye­rin­de ko­nut yap­ma­la­rı­nı des­tek­le­mek ama­cıy­la, ken­di evi­ni ya­pa­na yar­dım me­to­duy­la bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re kre­di kul­lan­dı­rı­la­bi­lir.

(3) Bu iş için ih­ti­yaç du­yu­la­cak öde­nek, yıl­la­rı Büt­çe Ka­nun­la­rı ile gös­te­ri­lir.

(4) Hak sa­hi­bi ai­le­le­re is­kânen ve­ri­le­cek ta­şın­maz mal­la­rın tes­li­mi­ni ta­ki­be­den üç ay­lık sü­re so­nun­da, Cey­lan­pı­nar Ta­rım İş­let­me­si Mü­dür­lü­ğü­ne ait ara­zi Va­li­lik­çe bo­şal­tı­lır.”

MAD­DE 2- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 3- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.