5 Temmuz 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26219

KANUN

DAHİLİYE MEMURLARI KANUNU, İL İDARESİ KANUNU, İÇİŞLERİ

BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN VE

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5540                                                                                                       Kabul Tarihi : 1/7/2006

             MADDE 1 – 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

             "Birinci sınıfa ayrılma şartları

             EK MADDE 2 – Mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfında bulunan kaymakamlar ile bu sıfatı kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez ve iller teşkilatında çalışanlardan aşağıdaki şartları taşıyanların, birinci sınıf mülkî idare amirliğine yükseltilmesine karar verilir:

             a) Mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfında; kaymakam adaylığı dahil olmak üzere, fiilen onbeş yılını doldurmuş ve kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak.

             b) Sicil notları, mülkî idare amiri değerlendirme raporları, mülkiye müfettişlerince düzenlenen özel gizli rapor ve değerlendirme belgeleri, takdirname, ödül, tecziye ve yabancı dil bilgisi ölçütleri dikkate alınarak yapılacak değerlendirmeye göre meslekte başarılı bulunmak.

             c) Anayasa ile tanımlanmış olan Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı davranışta bulunmaktan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş veya bu nitelikteki suçlardan dolayı birinci sınıf mülkî idare amirliğine ayrılmaya engel bir disiplin cezası almamış olmak.

             d) Mesleğin vakar ve onuruyla bağdaşmayan veya kişisel haysiyet ve itibarını zedeleyen bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

             e) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

             Değerlendirme yöntemi

             EK MADDE 3 – Birinci sınıf mülkî idare amirlerinin tespiti amacıyla yapılacak inceleme ve değerlendirmeler, İçişleri Bakanlığı Encümenince her yıl kasım ayında yapılır. Bu değerlendirmeler sonucunda başarılı olabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmişbeş puan almak şarttır. Birinci sınıf mülkî idare amirliği statüsüne yükselmeye layık görülenlerin isimleri liste halinde Resmi Gazetede yayımlanır.

             İsimleri bu listede yer almayan ilgililer, kararın yayımı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde, yazılı olarak başvurmak suretiyle durumlarının Bakanlık Encümeni tarafından bir defa daha görüşülmesini isteyebilirler. Encümen itiraz süresinin bitiminden itibaren altmış gün içerisinde karar verir.

             Birinci sınıf mülkî idare amirliği statüsüne yükseltilmeyenler karar tarihinden itibaren iki yılda bir tekrar birinci sınıf incelemesine tâbi tutulurlar. Değerlendirmeye ve Encümen çalışmasına dair usûl ve esaslar ile değerlendirme ölçütlerinin başarı puanındaki ağırlıklarının tespiti ve itiraza ilişkin hususlar İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

             Bazı görevlere atama

             EK MADDE 4 – İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcıları, genel müdürler, kurul başkanları ve  Birinci Hukuk Müşaviri, birinci sınıfa yükselmiş ve birinci sınıfa yükseldikten sonra birinci sınıfa yükselme niteliğini kaybetmemiş mülkî idare amirleri arasından atanır.

             Ek ödeme

             EK MADDE 5 – İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında Mülkî İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında bulunan personele, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200’ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılabilir. Ek ödemenin oranı ile esas ve usûlleri; personelin görev mahalli, çalışma şartları, unvanı, görevi, aylık derecesi gibi kriterler dikkate alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine İçişleri Bakanı tarafından belirlenir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 28 inci ve 63 üncü maddelerine göre ödeme yapılanlar ile diğer mevzuata göre ilave ödemeden yararlananlara emsali unvanlara göre belirlenen oranların altında ek ödeme oranları tespit edilebilir veya hiç belirleme yapılmayabilir. Ek ödemenin hak kazanılmasında ve ödenmesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır ve bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Bu ödemenin yapılmasında, 27/1/2000 tarihli ve 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendi ile 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi hükümleri uygulanmaz. Bu ödemeden yararlanan personele 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre ödeme yapılmaz.”

             MADDE 2 – 1700 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Kanunun yayımı tarihinde valilik, Müsteşar Yardımcılığı, Genel Müdürlük, Kurul Başkanlığı ve Birinci Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulunanlar, birinci sınıf mülkî idare amirliğine yükseltilmiş sayılırlar.

             Bu Kanunun yayımı tarihinde mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfında onbeş hizmet yılını doldurmuş ve kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olanların, birinci sınıfa yükseltilmelerine ilişkin işlemler bir yıl içinde tamamlanır.

             GEÇİCİ MADDE 2 – Ek 3 üncü maddede öngörülen yönetmelik, Kanunun yayımı tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından altı ay içinde hazırlanarak Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulur.”

             MADDE 3 – 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “Mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfından vali olarak atanacaklarda; birinci sınıfa yükselmiş ve birinci sınıfa yükseldikten sonra birinci sınıfa yükselme niteliğini kaybetmemiş olma şartı aranır.”

             MADDE 4 – 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasına “Bakanlık Encümeni” ibaresinden sonra gelmek üzere “birinci sınıfa yükselecek mülkî idare amirlerini değerlendirmek ve tespit etmek ile” ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 5 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “E) Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “e) Diğerlerinden;

             - 1 inci dereceden aylık alanlar için % 290’ına,

             - 2 ve 3 üncü derecelerden aylık alanlar için % 280’ine,

             - 4 ve 5 inci derecelerden aylık alanlar için % 260’ına,

             - Diğer derecelerden aylık alanlar için % 240’ına,

             - Kaymakam adayları için % 175’ine,

             - Vali unvanını kazananlar hariç olmak üzere kaymakamlık unvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığı merkez teşkilâtında görev yapanlar ile merkez valilerine ayrıca % 30’una,”

             MADDE 6 – 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelin “VIII. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı” bölümüne (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve mevcut (c) bendi (d) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

             “c) Birinci Sınıf                                1 inci dere-                         5800”

             Mülki İdare Amirle-                         cenin 4 üncü

             rinden (Genel İdare                          kademesi

             Hizmetleri Sınıfında

             aynı görev unvanları

             için belirlenen ek gös-

             terge rakamlarından

             düşük olmamak üzere)

             MADDE 7 – 657 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (4) numaralı sırasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve (6) numaralı sırasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Birinci Sınıf Mülki İdare amirleri”

             “1. Birinci Sınıf Mülki İdare amirleri hariç kaymakamlar ile Kaymakamlık unvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlar,”

             MADDE 8 – Bu Kanunun;

             a) 1 inci maddesiyle eklenen 1700 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi ile 3 üncü maddesi yayımı tarihinden bir yıl sonra,

             b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

             yürürlüğe girer.

             MADDE 9 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

4/7/2006