Kanun

Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması

Hakkında Kanun

        Kanun No. 5341                                                                  Kabul Tarihi : 29.4.2005

             MADDE 1. — 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun geçici 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5 Mayıs 2005