BAZI KANUNLARIN DÖNER SERMAYELERE İLİŞKİN

HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA KANUN

(Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina

Genel Müdürlüğüne Bağlı Kurum-Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Verilmesi

Hakkında Kanunun Adı ve Bazı Maddeleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesi ile Sosyal

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Bir Maddesinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

Kanun No. 4549

 

Kabul Tarihi : 8.3.2000

 

MADDE 1. — 21.12.1967 tarihli ve 969 sayılı Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Kurum-Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanunun adı aşağıdaki şekilde ve bu Kanunda geçen “Tarım Bakanlığı” ifadeleri “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 867 ve 170 sayılı Kanunlara Tâbi İşletmeler Dışında Kalan Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun

MADDE 2. — 969 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 1. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığı döner sermaye işletmelerine kendi kaynaklarından karşılanmak üzere yirmibeş trilyon lira sermaye tahsis edilmiştir. Bu miktarı dört katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3. — 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 3.— İşletmeler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kuruluş ve görevleriyle ilgili mevzuatta belirtilen; bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri, gıda, yem, kooperatifçilik ve el sanatlarıyla ilgili olarak üretim, ıslah, araştırma, yetiştirme, koruma, muayene, analiz, kontrol, deneme, öğretim, eğitim, yayım, yayın ve karantina ile ilgili döner sermaye faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan kümes, sera, imalathane, tesis, bina yapılması ve yaptırılması ile benzeri faaliyetlerde bulunurlar.

İşletmeler, bu faaliyetlerin ifasında, gereken hallerde, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapar.

Elde edilen kârdan, kârın elde edilmesinde emeği geçen personele katkıları oranında asgari ücretin yıllık brüt tutarının iki katını geçmemek üzere üretimi teşvik primi ödenir. Üretimi teşvik primi dağıtımı işletme bünyesi ile sınırlıdır. İşletmenin zararı, izleyen yılların kârlarından mahsup edilir.

MADDE 4. — 969 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 6. — Merkezde, döner sermaye işletmelerinin bütçelerini, hesaplarını, bilânçolarını incelemek, düzenlemek, makam onayına sunmak ve döner sermaye ile ilgili diğer işleri yapmakla görevli saymanlık teşkilâtını muhtevi, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Döner Sermaye İşletmeleri Şube Müdürlüğü; taşrada ise sermaye tahsis edilen kuruluşlarda Bakan onayı ile döner sermaye işletmeleri kurulur.

MADDE 5.— 9.5.1985 tarihli ve 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 44. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu ve lüzumlu gördüğü merkezlerde ilgili Bakanın onayı ile görev ve hizmetleriyle ilgili olarak beşyüz milyar liraya kadar döner sermayeli işletmeler kurabilir. Bu miktarı dört katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

İşletmelerin sermayesi Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesine bu amaçla konulan ödeneklerden, mevcut sermayeleri ile işletmeler arası aynî ve nakdî sermaye transferlerinden, işletmelerin dönem sonu kârlarından, bağış ve yardımlardan meydana gelir. Elde edilen sermaye üstü kârlar ertesi yıl bilançosu dönemi sonunda katma bütçe saymanlıklarına yatırılır.

İşletmelere 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanununun vizeye ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Genel Müdürlüğe bağlı merkezlerde kurulan bu işletmeler dışarıdan da iş alabilir.

İşletmelerin gelirleri, Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren hizmetlerin yapılmasından, dışarıdan alınacak işlerden ve Genel Müdürlüğe ait her türlü makine kira gelirlerinden oluşur. Giderler ise yönetmelik ve Bakanın onaylayacağı bütçe uygulama talimatı esasları doğrultusunda ve bütçeleri dahilinde yapılır.

Yukarıdaki hükümlere istinaden kurulan işletmeler yanında, Genel Müdürlükçe kurulan Tarımsal Hidroloji Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri yapmak üzere döner sermayeli işletme kurulur.

Bu işletmenin gelirleri ulusal ve uluslararası eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri karşılığı elde olunacak gelirlerden, basım, yayım ve faaliyetlerle ilgili elde edilecek diğer gelirler ile bağışlardan oluşur. İşletmenin faaliyetlerinin gerektirdiği giderler, bütçesine konulan ödeneklerden karşılanır.

Bu işletmenin faaliyetleri sonucu yıl sonunda elde edilecek kârın % 40’ı bir sonraki yıl Tarımsal Hidroloji Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünün araştırma, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde kullanılacak olan araç, gereç ve diğer ihtiyaçlarına ayrılarak, geri kalanı işletmenin sermayesine ilave edilir. Sermaye tamamlandıktan sonra, % 60’lık miktarı 43 üncü madde gereğince katma bütçeye irat kaydolunur.

Kendilerine Bakan onayı ile döner sermayeli işletmelerde amiri ita görevi verilen katma bütçe personeline ilgili mevzuatın öngördüğü malî sorumluluk tazminatı döner sermaye bütçelerinden ödenir.

Elde edilen kârdan, kârın elde edilmesinde emeği geçen her bir 657 sayılı Kanuna tabi personele katkıları oranında asgari ücretin yıllık brüt tutarının iki katını geçmemek üzere üretimi teşvik primi ödenir. İşletmenin zararı, izleyen yılların kârlarından mahsup edilir.

İşletmelerin kadro iş ve işlemleri ve diğer hususlar yönetmelik ile düzenlenir.

MADDE 6. – 24.5.1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin 10 uncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Kuruma, bu Kanunda öngörülen temel ve sürekli görevlere bağlı olarak ortaya çıkan üretim ve hizmet faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli yerde ve sayıda döner sermaye işletmesi kurmak amacıyla kendi kaynaklarından karşılanmak üzere ikiyüzelli milyar lira sermaye tahsis edilmiştir. Bu miktarı dört katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Elde edilen kârdan, kârın elde edilmesinde emeği geçen 657 sayılı Kanuna tabi her bir personele katkıları oranında asgari ücretin yıllık brüt tutarının iki katını geçmemek üzere üretimi teşvik primi ödenir. Üretimi teşvik primi dağıtımı işletme bünyesi ile sınırlıdır. İşletmenin zararı, izleyen yılların kârlarından mahsup edilir.

MADDE 7. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.