HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE ADLÎ PERSONEL İLE DEVLET

DAVALARINI TAKİP EDENLERE YOL GİDERİ VE TAZMİNAT

VERİLMESİ İLE 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNUN BİR

MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5172         

 

Kabul Tarihi : 18.5.2004      

 

MADDE 1. - 24.2.1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik      106 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “%150’sinin” ibaresi
“%200’ünün” olarak, (c) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; fıkraya aşağıdaki (d) bendi eklenmiş ve maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “%155’i” ibaresi “%200’ü” olarak değiştirilmiştir.

c) Birinci sınıf ve birinci sınıfa ayrılmış hâkimler ve savcılar için brüt aylıkları tutarının % 175’i ile bu Kanuna göre hesaplanacak en yüksek aylık tutarının % 200’ünün,

d) Diğerleri için brüt aylıkları tutarının %175’i ile bu Kanuna göre hesaplanacak en yüksek aylık tutarının % 230’unun,

MADDE 2. - 8.5.1991 tarihli ve 3717 sayılı Adlî Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanuna 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

MADDE 2/A. - Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Yüksek Seçim Kurulu ile Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı (ceza ve infaz kurumları hariç) kadrolarında, sözleşmeli personel dahil, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan personele, ayda elli saati aşmayacak şekilde fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında, Bütçe Kanunu ile belirlenen fazla çalışma ücretinin iki katına kadar fazla çalışma ücreti ödenebilir. Fazla çalışma yaptırılacak gün ve saatler ile çalışma mahalli gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle belirlenecek saat başı ödeme miktarı ve ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar Adalet Bakanlığı, Yüksek Mahkemelerde ve Yüksek Seçim Kurulunda ise Başkanları tarafından tespit edilir.

MADDE 3. - Bu Kanun 15.5.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.