16 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26378

KANUN

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLE TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5561                                                                                            Kabul Tarihi : 12/12/2006

             MADDE 1 – 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 66 ncı maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "c) 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinde en az 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş durumda,"

             MADDE 2 – 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "a) 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinde en az 900 gün prim ödemiş olan,"

             MADDE 3 – 506 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 93 – Bu Kanunun 66 ncı  maddesinin (c) bendi ile 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı maddesinin (a) bendinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu değişiklikle öngörülen şartları yerine getiren sigortalının hak sahiplerinin aylıkları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ödeme dönemi başından geçerli olmak üzere başlatılır."

             MADDE 4 – Bu Kanun hükümleri 18/10/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

15/12/2006