Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

25 Şubat 2003

SALI

Sayı : 25031

 

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

4810 Adlî Tıp Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

TBMM Kararı

756 Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

Maliye,  Bayındırlık ve İskan ve Milli Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

— Atıcılık ve Avcılık Hakem Yönetmeliğinin 26 ve 28 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genelge

— Taahhüt ve Sözleşme Tasarılarının Vizelerine İlişkin Genelge (Sıra No: 2003/1)

Tebliğler

— Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliğinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında SGM-2001/10 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( No: SGM-2003/1)

— Tohumluk Olmayan Ekmeklik Buğday İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

— 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/12/2003 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2003/1)

Sirküler

— Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 35/1/ Numaralı Su Ürünleri Sirkülerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ek Sirküler


YASAMA BÖLÜMÜ

 

—— • ——

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3750

1 — İller Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Ceyhun Fikret ARAT’ın atanması, 4759 sayılı Kanunun 2921 sayılı Kanunla değişik 14 üncü maddesi ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı ile Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

24 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

K. UNAKITAN

Z. ERGEZEN

Başbakan

Maliye Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3731

1 — Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Sürmeli AĞDEMİR’in başka bir göreve atanmak üzere görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

24 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

E. MUMCU

Başbakan

Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3732

1 — Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Nazım İrfan TANRIKULU’nun başka bir göreve atanmak üzere görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

24 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

E. MUMCU

Başbakan

Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3733

1 — Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Ömer ÖZÜDURU’nun başka bir göreve atanmak üzere görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

24 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

E. MUMCU

Başbakan

Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3734

1 — Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi AhmetSÖNMEZ’in başka bir göreve atanmak üzere görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

24 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

E. MUMCU

Başbakan

Milli Eğitim Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından:

Atıcılık ve Avcılık Hakem Yönetmeliğinin 26 ve 28 inci

Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE l — 6/8/1995 tarihli ve 22366 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atıcılık ve Avcılık Hakem Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 26 — Federasyonca düzenlenen yarışmaların, başhakem ve hakemleri Merkez Hakem Kurulu, il ve ilçelerde düzenlenen yarışmaların ise başhakem ve hakemleri il ve ilçe hakem kurulları tarafından görevlendirilir.

Hakem kurulu bulunmayan il veya ilçelerde, başhakem ve hakemleri, il temsilcisi belirler.

Yurt içinde yapılacak ulusal ve uluslararası yarışmalarda; Merkez Hakem Kurulunda görev alan hakemler içinden en çok üç kişiye, yurt dışında yapılacak Milli ve temsil yarışmalarda ise Merkez Hakem Kurulunda görev alan hakemler içinden bir kişiye görev verilebilir.

60 yaş ve üzerindeki hakemlere faal hakemlik görevi verilemez, ancak jüri üyeliğinde görev verilebilir.

Hakemlik belgesi bulunan il temsilcilerine, kendi illeri dışında Federasyonca düzenlenen yarışmalarda görev verilebilir.

Başhakem müsabaka öncesi hakemler arasında görev dağılımı yapar.

Lisanslı hakem bulunmadığı durumlarda, başhakem Uluslararası Atış Kuralları gereği gerekirse serisi biten atıcılardan hakem olarak görevlendirme yapabilir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin (d) bendinin birinci alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"En az üç yıl ulusal hakemlik yapmış hakemlerden Merkez Hakem Kurulunca yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavlarda 100 puan üzerinden ortalama 85 puan alarak, seçtiği İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden de yeterli başarıyı gösterenlerden, (Kamu Personeli Dil Sınavından veya Üniversite Dil Sınavından en az 30 puan almak, bu sınavlara girme hakkı olmayanlar için Federasyonun belirleyeceği, dil eğitimi veren üniversite, lisan okulu ve benzeri resmi kurum tarafından (özel dershaneler hariç) Kamu Personeli Dil Sınavı ve Üniversite Dil Sınavı seviyesinde sınav yapılır. Bu belgenin resmi geçerlilik süresi geçmemiş olmalıdır.) uluslararası hakemliğe terfi etmesi düşünülen ulusal hakemler, Merkez Hakem Kurulunun teklifi ve Federasyon Yönetim Kurulunun onayıyla Uluslararası Atıcılık Federasyonuna bildirilir."

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından:

Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Yarışma Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 6/8/1995 tarihli ve 22366 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Yarışma Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11 — Atıcılık sporunda yarışan erkek ve bayanlar aşağıdaki kategorilere ayrılır.

a) Trap skeet - double trap (shotgun);

1) Gençler 16-21 yaş arası,

2) Büyükler 21 yaş ve sonrası,

b) Havalı ve ateşli silahlar;

1) Yıldızlar 12-16 yaş arası,

2) Gençler 16-21 yaş arası,

3) Büyükler 21 yaş ve sonrası,

50 m. tabanca yarışmalarında yıldızlar kategorisinde yarışma yoktur.

Yaş tayininde l Ocak tarihi esas alınarak doğum yılı hesabı yapılır.

İsteyen genç erkek ve genç bayan yarışmacılar, önceden yazılı olarak başvurmak kaydıyla bir üst kategoride yarışabilir, bir sonraki kategoride asıl kategorisine dönebilir.

Her yarışmacı, yarışmada ancak ferdi olarak yarıştığı kategorinin takımına puan verebilir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 16 — Federasyonca düzenlenen yarışmalara katılacak tescilli kulüp ve ferdi sporcuların lisansları, yarışmanın yapıldığı tarihte Sporcu, Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğine göre vize edilmiş olacak ve teknik toplantıda asılları ibraz edilecektir. Geçerli bir neden ile lisansını teknik toplantıda ibraz edemeyen sporcular; final yapılan yarışmalarda final serisi başlamadan önce, finali olmayan yarışmalarda kendi son serisinin bitiminden önce lisanslarının aslını hakem heyetine verecektir. Aksi takdirde, yarışma skor ve dereceleri değerlendirmeye alınmaz ve tasnif dışı kabul edilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 26 — Yarışmaları yönetecek hakemler; yarışmaların yapıldığı ilde resmi antrenman günü olarak ilan edilen günde, antrenmanların başlamasından bir saat önce poligonda gerekli kontrolleri yapmak üzere hazır bulunacaklardır.

Branş ve poligon sayılarına göre yarışmalarda görev yapacak hakem sayıları aşağıda belirtilmiştir.

a) Trap skeet:

l) Tekli poligonda; l jüri başkanı, 2 jüri üyesi, 1 başhakem, l değerlendirme hakemi ve 6 saha hakemi olmak üzere toplam 11 hakem,

2) İkili poligonda; l jüri başkanı, 2 jüri üyesi, l başhakem, l değerlendirme hakemi ve 12 saha hakemi olmak üzere toplam 17 hakem,

3) Üçlü poligonda; l jüri başkanı, 2 jüri üyesi, l başhakem, l değerlendirme hakemi ve 18 saha hakemi olmak üzere toplam 23 hakem,

b) 20 atış yollu havalı silahlar poligonunda; l jüri başkanı, 2 jüri üyesi, l başhakem, l değerlendirme hakemi, l stand sorumlusu, 5 stand hakemi ve 3 tasnif hakemi olmak üzere toplam 14 hakem,

c) 30 atış yollu havalı silahlar poligonunda; l jüri başkanı, 2 jüri üyesi, l başhakem, l değerlendirme hakemi, l stand sorumlusu, 8 stand hakemi ve 3 tasnif hakemi olmak üzere toplam 17 hakem,

d) 20 atış yollu küçük çap silahlar poligonunda; l jüri başkanı, 2 jüri üyesi, l başhakem, l değerlendirme hakemi, 2 çukur hakemi, 7 stand hakemi, l stand sorumlusu ve 3 tasnif hakemi olmak üzere toplam 18 hakem,

görev yapacaktır."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Yarışmalar süresince, atıcı, takım görevlisi veya antrenörler tarafından yapılacak her türlü kural ihlali durumunda; Federasyon tarafından uygulanması zorunlu olan ve Uluslararası Atış Sporları Federasyonu Kural kitapçığında yer alan "sarı, yeşil ve kırmızı kart uygulamaları", kitapçığın genel kurallar bölümünün 10.9.0 maddesi ile açıklanan hükümler çerçevesinde uygulanır."

Yürürlük

MADDE 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Tebliğler

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliğinin Uygulama

Usul ve Esasları Hakkında SGM-2001/10

Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ

(Tebliğ No: SGM-2003/1)

MADDE 1 — 3/12/2001 tarihli ve 24602 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliğinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında SGM-2001/10 Sayılı Tebliğin 11 inci maddesinde yer alan 30/6/2002 tarihi, 31/12/2003 olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Tohumluk Olmayan Ekmeklik Buğday İthalatında Tarife

Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Madde 1 — 10/02/2003 tarihli ve 25020 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2003/5190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Tohumluk Olmayan Ekmeklik Buğday İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar" uyarınca ekmeklik buğdayda açılan toplam 400.000 ton tarife kontenjanı öncelikle Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilir. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nce söz konusu tarife kontenjanının kısmen talep edilmesi veya tarife kontenjanı talebinde bulunulmaması durumunda; artan miktar, ekmeklik buğdayı üretimde hammadde olarak kullanan sanayici firma, kurum ve kuruluşlara dağıtılır.

Madde 2 — 1 inci madde kapsamı tarife kontenjanından faydalanabilmek için, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde ekte yer alan başvuru formunun eksiksiz düzenlenerek Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat edilmesi gerekmektedir. Ekte yer alan belge ve bilgileri tam olarak içermeyen müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

Madde 3 — Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca düzenlenen ithal lisansları, 31/5/2003 tarihine kadar geçerli olup, bu süre uzatılmaz.

Madde 4 — İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.

Madde 5 — Bu Tebliğ 31/5/2003 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

Ek

Tohumluk Olmayan Ekmeklik Buğday İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanından 

Yararlanmak ve İthal Lisansı Almak İçin Başvuru Formu Örneği

 

..../.../2003

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

10/02/2003 tarihli ve 25020 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2003/5190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Karara istinaden hazırlanan Tohumluk Olmayan Ekmeklik Buğday İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, aşağıda belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve ithal lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.

Müsteşarlığınızca talep edilen belge ve bilgiler aşağıda beyan edilmiştir.

 

Firma Yetkilisinin:   

Adı-Soyadı, Unvanı

İmza-Kaşe       

I — İthalatçının;

           1) Adı/Unvanı:

           2) Açık adresi:

           3) Telefon ve faks numaraları:

           4) Vergi numarası:

II — İthal edilecek maddenin;

          1) Menşe ülkesi:

          2) Türkiye’ye ihracı amacıyla sevkiyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke:

III — İthal edilecek maddenin;

          1) Ticari tanımı: Ekmeklik Buğday

          2) G.T.İ.P.’na göre madde ismi : Ekmeklik Buğday

          3) 12’li bazda G.T.İ.Pozisyonu : 1001.90.99.00.11

IV — İthali talep edilen maddenin miktarı ve ölçü birimi;

         1) Rakam ile:

         2) Yazı ile:

V — İthali talep edilen maddenin değeri; (mal bedeli, navlun ve sigorta ayrı ayrı belirtilecektir.

1) Rakam ile;

        Mal bedeli      :

        Sigorta            :

        Navlun           :

        Toplam           :

2) Yazı ile;

        Mal bedeli      :

         Sigorta           :

         Navlun          :

Toplam :

VI — Mevcut ise 1 adet proforma fatura sureti.

VII — Tarife kontenjanından faydalanmak isteyen sanayici firma, kurum ve kuruluşlar için bağlı bulundukları oda tarafından tasdik edilmiş geçerli kapasite raporları ile söz konusu odalarca düzenlenen ve içinde bulunduğumuz takvim yılından önceki son iki takvim yılına ait fiili buğday tüketim miktarlarını gösterir yazının aslı veya noter onaylı sureti.

VIII — Başvuru sahibinin imza yetkisini kanıtlayan imza sirküleri ile firma unvanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin noter onaylı suretleri.

—— • ——

Rekabet Kurumu Başkanlığından :

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci

Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının

31/12/2003 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere

Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2003/1)

MADDE 1 — 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 765 sayılı TürkCeza Kanununun 28/7/1999 tarih ve 4421 sayılı Kanun ile değişik Ek 2 nci maddesindeki usule göre 8/12/2002 tarih ve 24957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 310 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde tespit edilen 2002 yılı için yeniden değerleme oranı olan %59,0 (ellidokuz virgül sıfır) artış esas alınarak, 1/1/2003’den 31/12/2003 tarihine kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yükseltilmiştir:

 

4054 sayılı Kanunun 16 ncı

1/1/2002-31/12/2002

1/1/2003-31/12/2003

 

Maddesinin Birinci Fıkrasının;

tarihleri arasında

tarihleri arasında

 

(a) bendinde öngörülen ceza miktarı :

2.908.054.000 TL

4.623.805.000 TL

 

(b) bendinde öngörülen ceza miktarı :

2.908.054.000 TL

4.623.805.000 TL

 

(c) bendinde öngörülen ceza miktarı :

1.454.027.000 TL

2.311.902.000 TL

 

(d) bendinde öngörülen ceza miktarı :

1.744.832.000 TL

2.774.282.000 TL

 

İkinci fıkrasında öngörülen cezanın alt sınırı :

5.816.109.000 TL

9.247.613.000 TL

 

4054 sayılı Kanunun 17 nci

   
 

Maddesinin Birinci Fıkrasının;

   
 

(a) bendinde öngörülen ceza miktarı :

1.454.027.000 TL

2.311.902.000 TL

 

(b) bendinde öngörülen ceza miktarı :

727.013.000 TL

1.155.950.000 TL

 

(c) bendinde öngörülen ceza miktarı :

727.013.000 TL

1.155.950.000 TL

 

(d) bendinde öngörülen ceza miktarı :

581.610.000 TL

924.759.000 TL

Madde 2 — Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı