KANUN

İSTANBUL ELEKTRİK, TRAMVAY VE TÜNEL İDARELERİ TEŞKİLÂT VE

TESİSATININ İSTANBUL BELEDİYESİNE DEVRİNE DAİR KANUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

 

             Kanun No. 5466                                                                                               Kabul Tarihi : 28.2.2006

             MADDE 1 – 16/6/1939 tarihli ve 3645 sayılı İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdareleri Teşkilât ve Tesisatının İstanbul Belediyesine Devrine Dair Kanunun 3 üncü maddesinin (B) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "B) İstanbul'un Rumeli ve Anadolu yakaları ile civarında ve Adalarda elektrik kudreti tevzi etmek üzere elektrik tesisatını ve elektrikli tramvay şebekesini ve tünel tesisatını ihtiyaca göre tanzim, ıslah, tadil ve tevsi etmek ve bu işler için muktezi gayrimenkulleri istimlak etmek ve işletmelerine hadim bütün muameleler ve teşebbüslerde bulunmak ve  lüzum görülürse troleybüs ve otobüs servisleri ihdas etmek, işletmek ve işlettirmek suretiyle münakalatı temdit ve takviye etmektir."

             MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2/3/2006