T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

23 Şubat 2001

CUMA

 Sayı : 24327

 

YASAMA BÖLÜMÜ
 
Kanunlar
4626 Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
4627 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde  Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
Milletlerarası Andlaşma
2001/1984  Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’na ek “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol D’nin Değiştirilmesine İlişkin 6/2000 Sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanması Hakkında Karar
 
Yönetmelikler
  Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
Tebliğler
  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşleri) (Seri No : 6)
  Ocak 2001 Tarihinden Geçerli Olarak Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Silâh ve Mühimmat Sanayii Listesi ile İlgili Tebliğ
  2001 Malî Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Ayrıntılı Harcama Programı)  (Sıra No : 5)
Kimyevi Gübre Denetimleri Sırasında Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz Kurumları ile Referans Kurum Laboratuvar Analiz Ücretleriyle İlgili Esaslar Hakkında Tebliğ (No : 2001/5)

Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine

Dair Tarım Reformu Kanununda Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanun

          Kanun No. 4626                                                            Kabul Tarihi: 13.2.2001

             MADDE 1. — 22.11.1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             Toplulaştırma alanlarında gerçek kişilerle kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine ait araziden projenin özelliğine göre, yol ve kanal gibi kamunun ortak kullanacağı yerler için % 10’a kadar katılım payı kesilir. Toplulaştırma nedeniyle kapanan yollarla, yol fazlalıkları da aynı amaç için kullanılır. Katılım payı için herhangi bir bedel ödenmez. Ancak, katılım payı dışında kesilen arazi, öncelikle varsa eşdeğer Hazine arazisinden karşılanır. Yoksa, kesilen arazi için kamulaştırma işlemi yapılır.

             MADDE 2. — 3083 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Uygulama alanlarında Bakanlar Kurulu kararının Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren, kamulaştırma, toplulaştırma, arazi değiştirilmesi ve dağıtım işlemlerinin tamamlanması veya tapuya tescil sonuçlandırılıncaya kadar, gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine ait arazinin mülkiyet ve zilyetliği devir ve temlik edilemez. Bu araziler ipotek edilemez ve satış vaadine konu olamaz. Ancak, bu kısıtlama süresi beş yılı aşamaz. Sulama şebekesi tamamlanıp sulamaya geçinceye kadar da aynı işlemler yapılmaz. Bu kısıtlamada ise süre beş yılı aşamaz. Ancak, sulama alanlarında toplulaştırma çalışmaları kısıtlama süresi içerisinde sonuçlandırılamadığı takdirde, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün teklifi ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının onayı ile toplulaştırma çalışmalarının sonuçlandırılması amacıyla kısıtlama süresi en fazla beş yıla kadar daha uzatılabilir.

             MADDE 3. — 3083 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             GEÇİCİ MADDE 4. — Sulamaya açılan veya açılacak olan alanlarda, bu Kanunun geçici 1 inci maddesi gereğince arazi iadesine muhatap olan arazi malikleri ile mülga 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununa göre arazisi kamulaştırılanlar için, sahibine bırakılan sulu arazi normu uygulanmaz. Ayrıca, kamulaştırmaya ve arazi iadesine muhatap olmayan sulu norm üstü arazi malikleri için de aynı işlem geçerlidir.

             MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

22/2/2001


190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde

Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun

 

          Kanun No. 4627                                                    Kabul Tarihi: 14.2.2001

             MADDE 1. — Çevre Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

             Ek-6 sayılı listede yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına ait kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı cetvelinin ilgili bölümünden çıkarılmıştır.

             MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

22/2/2001
EK-l SAYILI LİSTE
 
             KURUMU      : ÇEVRE BAKANLIĞI
             TEŞKİLÂTI    : TAŞRA
 
(I) SAYILI CETVEL
 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

 

 

 

Serbest

Tutulan

 

 

 

 

Kadro

Kadro

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Adedi

Toplam

GİH

İl Çevre Müdürü

1

46

 

46

GİH

Şube Müdürü

1

50

 

50

GİH

Şube Müdürü

2

12

 

12

GİH

Şef

5

12

 

12

GİH

Memur

8

15

 

15

GİH

Memur

9

15

 

15

GİH

Memur

10

15

 

15

GİH

Memur

11

15

 

15

GİH

Şoför

11

15

 

15

GİH

Şoför

12

15

 

15

GİH

Şoför

13

16

 

16

SH

Biyolog

6

15

 

15

SH

Biyolog

7

15

 

15

SH

Biyolog

8

16

 

16

SH

Veteriner

6

12

 

12

SH

Veteriner

8

11

 

11

TH

Mühendis

6

25

 

25

TH

Mühendis

7

36

 

36

TH

Mühendis

8

39

 

39

TH

Şehir Plancısı

6

8

 

8

TH

Şehir Plancısı

7

8

 

8

TH

Şehir Plancısı

8

9

 

9

TH

Kimyager

6

15

 

15

TH

Kimyager

7

15

 

15

TH

Kimyager

8

16

 

16

TH

Teknisyen

8

15

 

15

TH

Teknisyen

9

15

 

15

TH

Teknisyen

10

16

 

16

 

Toplam

 

512

 

512

 
EK-2 SAYILI LİSTE
 
KURUMU      : DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLÂTI    : TAŞRA
 
(III) SAYILI CETVEL
 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

 

 

 

Serbest

Tutulan

 

 

 

 

Kadro

Kadro

 

Sınıfı

Unvanı                    

Derecesi

Adedi

Adedi

Toplam

GİH

Hukuk Müşaviri

2

5

 

5

GİH

Devlet Opera ve

 

 

 

 

 

Balesi Müdürü

1

5

 

5

GİH

Devlet Opera ve

 

 

 

 

 

Balesi Müdür Yrd.

1

5

 

5

GİH

Şube Müdürü

2

10

 

10

GİH

Şef

4

5

 

5

GİH

Şef

5

5

 

5

GİH

Sayman

2

5

 

5

GİH

Ayniyat Saymanı

2

5

 

5

GİH

Ambar Memuru

10

5

 

5

GİH

Bilet Kontrol Memuru

10

10

 

10

GİH

Gişe Memuru

10

10

 

10

GİH

Satınalma Memuru

10

5

 

5

GİH

Veznedar

10

5

 

5

GİH

Bilgisayar İşletmeni

10

15

 

15

GİH

Şoför

12

5

 

5

SH

Daire Tabibi

2

5

 

5

SH

Hemşire

8

5

 

5

YH

Hizmetli

12

5

 

5

YH

Hizmetli

13

5

 

5

YH

İtfaiyeci

12

10

 

10

YH

Bekçi

12

10 

 

10

 

Toplam

 

140

 

140

 
EK-3 SAYILI LİSTE
 
KURUMU      : YARGITAY BAŞKANLIĞI
TEŞKİLÂTI    : MERKEZ
 
(I) SAYILI CETVEL
İHDAS EDİLEN KADROLAR

 

 

 

Serbest

Tutulan

 

 

 

 

Kadro

Kadro

 

Sınıfı

Unvanı                     

Derecesi

Adedi

Adedi

Toplam

GİH

Yazı İşl. Müdürü

1

2

 

2

GİH

Şef

5

6

 

6

GİH

Zabıt Kâtibi

9

5

 

5

GİH

Zabıt Kâtibi

10

6

 

6

GİH

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

10

30  

 

 30

YH

Mübaşir

11

2

 

2

YH

Hizmetli

11

6

 

6

 

Toplam

 

57

 

57

EK-4 SAYILI LİSTE
 
KURUMU      : YARGITAY BAŞKANLIĞI
TEŞKİLÂTI    : MERKEZ
 
(II) SAYILI CETVEL
 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

 

 

Serbest

Tutulan

 

 

 

Kadro

Kadro

 

Unvanı

Derecesi

Adedi

Adedi

Toplam

Üye

1

12

 

12

 
EK-5 SAYILI LİSTE
 
KURUMU      : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLÂTI    : YURTDIŞI
 
(1) SAYILI CETVEL
İHDAS EDİLEN KADROLAR

 

 

 

Serbest

Tutulan

 

 

 

 

Kadro

Kadro

 

Sınıfı

Unvanı                  

Derecesi

Adedi

Adedi

Toplam

GİH

Müşavir

1

8

 

8

GİH

Ataşe

2

2

 

2

 

Toplam

 

10

 

10

 

 

                         EK-6 SAYILI LİSTE

 

KURUMU      : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLÂTI    : TAŞRA

 

(II) SAYILI CETVEL

İPTAL EDİLEN KADROLAR

 

 

 

 

Serbest

Tutulan

 

 

 

 

Kadro

Kadro

 

Sınıfı

Unvanı                      

Derecesi

Adedi

Adedi

Toplam

YH

Çarşı ve Mahalle Bekçisi

7

10

 

10

 

Toplam

 

10

 

10

Sayfa Başı


         YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

          Karar Sayısı : 2001/1984

             “Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması”na ek “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol D’nin değiştirilmesine ilişkin ekli 6/2000 sayılı Ortak Komite Kararının onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 22/12/2000 tarihli ve ABGM/ABEY-14 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/1/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet  Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Doç. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

Sayfa Başı


 Yönetmelikler

          Devlet Bakanlığından :

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma

Esasları Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

             Amaç ve Dayanak

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 15/12/1999 tarihli ve 4487 sayılı Kanunla değişik 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 40 ıncı maddesi uyarınca, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin güven ve istikrar içinde işlem görmesini sağlamak üzere vadeli işlem ve opsiyon borsalarının kuruluş, teşkilat, faaliyet, denetim, üyelik ilke ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, münhasıran ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile her türlü türev araçlardan oluşan sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği vadeli işlem ve opsiyon borsalarını kapsar.

             Tanım ve Kısaltmalar

             Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

 

İlgili Bakan ve İlgili Bakanlık

:

Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakanı ve Bakanlığı,

 

SPK

:

Sermaye Piyasası Kurulunu,

 

Borsa

:

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile her türlü

 

 

 

türev araçtan oluşan sermaye piyasası araçlarının güven ve istikrar içinde, serbest rekabet şartları altında kolayca alınıp satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmekle yetkili olarak anonim şirket şeklinde kurulan vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

 

Borsa Yönetmeliği

:

Vadeli işlem ve opsiyon borsalarının işleyiş esaslarını  düzenleyen ve bu Yönetmelik çerçevesinde borsa tarafından hazırlanarak, SPK’nın görüşü üzerine İlgili Bakanlık tarafından onaylanan Yönetmeliği,

 

Borsa Üyesi

:

SPK’dan türev araçların alım satımının yapılmasına  aracılık yetki belgesi almış ve ilgili borsa mevzuatına göre üyeliğe kabul edilmiş kuruluşları,

 

Vadeli İşlem Sözleşmesi

:

Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar  ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, ser maye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

 

Opsiyon Sözleşmesi

:

Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, ser maye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

       ifade eder.
             Kuruluş
             Madde 4 — Borsalar, SPK’nın teklifi ve İlgili Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun onayı ile kurulur.
             Kuruluş Şartları
             Madde 5 — Borsaların kuruluşuna izin verilebilmesi için;
             a) Ekonomik durum ve gelişmelerin uygun olması,
             b) Borsada işlem görecek vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin piyasa yapısının ve beklenen işlem hacminin mevcut bir borsadan ayrı olarak borsa kurulmasını gerektirecek nitelik ve düzeyde olması,
             c) Borsaların çalışma esas ve kurallarının SPK tarafından yapılan düzenlemelere ve alınan kararlara uygun olması,
             d) Anonim şirket şeklinde esas sözleşmesinin hazırlanması,
             e) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması,
             f) Sermayelerinin SPK tarafından belirlenen miktardan az olmaması,
                gerekir.
             Kurucuların, Ortakların, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Denetçilerin ve Personelin Sahip Olmaları Gereken Şartlar
             Madde 6 — Borsaların kurucularının, ortaklarının, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerinin ve personelinin;
             a) Sermaye piyasası mevzuatı, Bankalar Kanunu, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan dolayı hükümlülüklerinin bulunmadığını ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüzkızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olduklarını, ilgili Cumhuriyet Savcılıklarından veya Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden SPK’ya verilmek üzere arşiv kayıtlarını da içeren adli sicil belgesi  ile tevsik etmeleri,
             b) Kurucuların borsa kurucusu veya ortağı olmanın gerektirdiği mali güç ve itibara sahip bulunmaları,
             c) Kamu tüzel kişileri hariç tüzel kişi ortakların bağımsız denetim kuruluşlarınca onaylı son bir yıla ait bilanço, gelir tablosu ve varsa ek mali tablolarını sunmaları,
             d) Kendileri veya sınırsız sorumlu oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olduğuna dair noterce tasdikli beyanda bulunmaları,
             e) Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmediğini, Hazine Müsteşarlığı veya Tasarrufları Koruma Fonu Başkanlığından alınacak belge ile tevsik etmeleri,
             f) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut vadeli işlem ve opsiyon borsaları ile menkul kıymetler ve kıymetli madenler borsaları üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmadıklarını noterce tasdikli beyan ile ispat etmeleri,
             g) Yabancı kurucu ve ortaklar için uygun olduğu ölçüde Türk gerçek ve tüzel kişiler için aranan şartların taşındığına dair bulundukları ülke yetkili makamlarınca onanmış bilgi ve belgelerin noterce tasdikli çevirilerinin veya geçerliliği kanun veya uluslararası sözleşmelerle kabul edilen şekilde sunulması,
             zorunludur.
             Borsaların sermayesinin % 5’ine veya daha fazlasına doğrudan veya dolaylı sahip gerçek kişi ortaklarının da bu maddede belirtilen şartları taşımaları gerekir.
             Kuruluş İşlemleri
             Madde 7 — Kurucular, kuruluş şartlarına uygun olarak hazırlayacakları esas sözleşme ve 5 ve 6 ncı maddelerde öngörülen belgelerle birlikte SPK’ya başvuruda bulunurlar.
             4 üncü madde uyarınca borsanın kuruluş onayının alınmasını takiben, kuruluş işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde tamamlanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulur.
             Esas sözleşmede yapılacak değişiklikler ile pay devirleri SPK’nın iznine tabidir.
             Pay devirlerinde, payları devralacak gerçek ve tüzel kişilerin 6 ncı maddede sayılan şartları taşımaları zorunludur.
             Faaliyete Geçme
             Madde 8 — Kuruluşuna karar verilen borsanın 4 üncü madde çerçevesinde kuruluş onayının alınmasını takiben en geç bir yıl içinde, SPK’ya faaliyet izni almak üzere başvurması şarttır. Sözkonusu süre içinde SPK’ya başvurmayan veya başvurusunun sonucunda kendilerine faaliyet izni verilmesi uygun görülmeyen kuruluşun izin alma hakkı düşer. Bu süre gerektiğinde SPK tarafından bir yıl uzatılabilir.
             Faaliyet izninin verilebilmesi için, borsada SPK tarafından yapılan düzenlemelere uygun muhasebe kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak yeterli bir organizasyonun kurulmuş, teknik donanımın sağlanmış, iç kontrol-teftiş, denetim ve gözetim sisteminin oluşturulmuş ve borsa bünyesinde bulunacak bütün varlıkların asgari yangın ve hırsızlık rizikolarına karşı sigorta yaptırmak dahil gerekli güvenlik önlemlerinin alınmış olması gerekir.
             Borsaların, faaliyet izninin verilmesinden itibaren bir yıl içinde faaliyete geçmesi gerekir. Zorunlu hallerde SPK bu süreyi bir yıl uzatabilir. Bu sürede faaliyete geçmeyen borsanın faaliyet izni kaldırılır. Bu durumda, borsaların tasfiye yoluyla tüzel kişiliklerini sona erdirmeleri veya en geç üç ay içinde esas sözleşmelerindeki ticaret unvanı, amaç ve faaliyet konularına ilişkin hükümlerini değiştirmeleri zorunludur.
             Kuruluş ve faaliyet izni alınmasına ilişkin olarak öngörülen şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi üzerine, SPK’ca verilecek süre içerisinde sözkonusu şartların sağlanmaması halinde, borsaların faaliyetleri 4 üncü madde hükmü çerçevesinde geçici veya sürekli olarak durdurulabilir.
             Yabancı Borsalarla İşbirliği
             Madde 9 — Borsaların birbirlerinin işlem sistemlerinde tek taraflı veya karşılıklı olarak işlem yapılmasına ve/veya sözleşmelerinin belirtilen yerlerde işlem görmesine ilişkin yabancı borsalarla yaptıkları anlaşmalar SPK’nın onayı çerçevesinde hüküm ifade eder.
İKİNCİ KISIM
 Borsa Organları, Komiteler ve Borsa Personeli
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Kurul
             Yapısı
             Madde 10 — Borsanın üst karar organı olan genel kurul, pay sahiplerinden oluşur.
             Görev ve Yetkileri
             Madde 11 — Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
             a) Borsanın genel politikasını belirlemek ve yönetim kuruluna yetki tanınan haller dışında yönetime ilişkin kararlar almak, yetkili mercilere teklifte bulunmak,
             b) Yönetim kurulu üyelerini seçmek, ücretlerini belirlemek ve ibra etmek, ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler hakkında yapılacak işlemleri ve bunların göreve devam edip etmeyeceklerini karara bağlamak, seçimi genel kurula ait olan komitelerin üyelerini seçmek ve gerektiğinde görevlerine son vermek,
             c) Denetleme kurulu üyelerini seçmek veya değiştirmek,
             d) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporu ile denetleme kurulu raporunu inceleyip karara bağlamak,
             e) Borsanın bilançosunu ve gelir-gider hesaplarını inceleyerek karara bağlamak ve kesin hesabı onaylamak,
             f) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan bütçe ve personel kadrosunu kesinleştirmek,
             g) Gündemde yer alan diğer hususları görüşüp karara bağlamak,
             h) Mevzuatla kendisine bırakılmış diğer görevleri yerine getirmek.
             Davet ve Gündem
             Madde 12 — Genel kurul; her yılın ilk üç ayı içinde yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte olağan olarak toplanır. Genel kurul gerekli hallerde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yönetim kurulunun, denetleme kurulunun veya azınlığın ya da gerektiğinde SPK’nın daveti üzerine olağanüstü olarak da toplanır.
             Genel kurulun gündemi, yönetim kurulunca hazırlanarak ilan edilir. Gündem ve davet mektubu, pay sahiplerine ve SPK’ya toplantı tarihinden itibaren en az 30 gün önce taahhütlü olarak gönderilir.
             SPK temsilcisi, oy hakkı olmaksızın genel kurula katılabilir.
             Toplantı Nisabı ve Kararlar
             Madde 13 — Genel kurul toplantı ve karar nisabında Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
             Oylar, katılanların kararı gereğince yazılı veya iş’ari usule göre kullanılır.
             Genel kurulda verilen kararlar, yapılan seçimlerin sonuçları ve ortakların beyanları bir tutanağa geçirilir.
             Genel kurul tutanakları, başkanlık divanı tarafından imzalandıktan sonra, izleyen ilk iş günü SPK’ya gönderilir. Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetleme kurulu üyelerinin seçimine ilişkin kararlar SPK’nın onayı ile, bu onayın gecikmesi halinde ise kararların SPK’ya sunulmasını izleyen 30 uncu günün sonunda yürürlüğe girer. Kararın tümünün veya bazı maddelerinin onaylanmaması, genel kurulun yeniden kararını gerektiriyorsa, bu takdirde genel kurul, gerekliliğin belirlendiği tarihten itibaren, SPK tarafından 15 gün içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrı mektuplarıyla birlikte SPK'nın onaylamama gerekçeleri de pay sahiplerine bildirilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Kurulu
             Yapısı
             Madde 14 — Genel kurul tarafından en az 5, en fazla 11 kişiden oluşan bir yönetim kurulu seçilir. Genel kurul, ayrıca yönetim kurulu üyesi kadar yedek üye seçer. Yönetim kurulunun bir üyeliği için de SPK tarafından temsilci atanır.
             Yönetim kurulu üyelerinin yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmaları ve mali piyasalar veya vadeli işlem ve opsiyon işlemlerine konu teşkil eden piyasalar hakkında bilgi ve bu alanlarda en az 5 yıl mesleki tecrübe sahibi bulunmaları gerekir.
             Yönetim kurulu üyeleri 2 yıl için seçilirler. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür. Süresi bitmeden yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi halinde, yönetim kurulu en çok oy alan yedek üyeyi üye olarak seçer. Bu şekilde atanan üye, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar.
             Görev ve Yetkileri
             Madde 15 — Yönetim kurulu;
             a) Borsa tarafından hazırlanması gereken yönetmelikleri karara bağlamak,
             b) Borsa üyelik başvurularını karara bağlamak ve gerektiğinde borsa üyelerinin üyelikten geçici veya sürekli çıkarılmasına karar vermek,
             c) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin, SPK tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde borsada işlem görmesi, işlemlerinin durdurulması ve işlemden kaldırılması esaslarını belirlemek,
             d) Borsada işlemlerin mevzuata ve kurallara uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
             e) Yönetmeliklerle belirlenmiş veya ihtiyaç duyulabilecek komiteleri kurarak, üyelerini seçmek ve çalışma esaslarını düzenlemek,
             f) Yabancı borsa veya kuruluşlarla işbirliği anlaşmaları yapmak,
             g) Borsada düzeni ve dürüstlüğü bozanlar hakkında disiplin cezası vermek,
             h) Borsa bültenini çıkarmak, borsa tarafından açıklanması gereken bilgilerin ve borsada teşekkül eden fiyatların düzenli olarak yayınlanmasını sağlamak,
             i) Borsanın bütçesini, gelir ve giderlere ilişkin kesin hesabını ve yıllık faaliyet raporunu görüşüp karara bağlamak ve genel kurula sunmak,
             j) Borsanın personele ilişkin kadrosunu hazırlayarak genel kurula sunmak,
             k) Borsa gelir kalemlerinin miktar ve oranları ile bunların tahsil zaman ve şekillerini tespit etmek,
             l) Borsa adına imzaya yetkili olanları ve yetki sınırlarını belirlemek,
             m) Her türlü personel atamalarını yapmak ve bu atama yetkisini, gerektiğinde yönetim kurulu başkanına devretmek,
             n) Mevzuatla verilen sair görevleri yerine getirmek,
             ile görevli ve yetkilidir.
             Toplantı ve Karar Nisabı
             Madde 16 — Yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanının daveti üzerine ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır. Denetçiler, oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.
             Kararlar, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme Kurulu
             Yapısı
             Madde 17 — Borsanın hesap ve işlemleri pay sahiplerinin göstereceği gerçek kişi adaylar arasından genel kurulca seçilen en az 2 kişiden oluşan denetleme kurulu tarafından denetlenir. Genel kurul ayrıca 2 yedek denetçi seçer. Denetleme kurulu üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Aynı kişinin yeniden denetçi seçilmesi mümkündür.
             Denetçilerden birinin ayrılması halinde, ayrılan denetçinin görev süresi, yerine geçen en çok oy almış yedek denetçi tarafından tamamlanır. Denetleme kurulu üyelerinin yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmaları ve mali piyasalar veya vadeli işlem ve opsiyon işlemlerine konu teşkil eden piyasalar hakkında en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmaları gerekir.
             Görev ve Yetkileri
             Madde 18 — Denetçiler, borsanın hesap ve işlemlerini mevzuat ve genel kurul kararları çerçevesinde denetlemekle görevli ve yükümlüdürler.
             Denetçiler yönetime müdahale edemezler, ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna ve aynı zamanda SPK’ya bildirirler. Yönetim kuruluna bildirilen hususlarda yönetim kurulu gerekli tedbirleri alır.
             Borsa, denetçilerin talep edeceği bütün bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.
             Denetçiler, her yıl sonunda borsanın işlem ve hesapları hakkında hazırlayacakları raporu genel kurula sunarlar. Denetçiler, gerekli gördükleri takdirde ara raporlar hazırlayıp görüşlerini yönetim kuruluna, genel kurula ve SPK’ya bildirirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 Komiteler, Genel Müdür ve Borsa Personeli
             Komiteler
             Madde 19 — Borsada, bu Yönetmelik ile yönetim kuruluna verilen görevlerin yerine getirilmesinde, yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere işin niteliğinin gerektirdiği sayıda komite kurulur.
             Komitelerin kurulmasına, üyelerinin seçilmesine, çalışma usul ve esaslarına ilişkin ilkeler borsa yönetmeliğinde gösterilir.
             Genel Müdür
             Madde 20 — Borsa, yönetim kurulunca alınan kararlar çerçevesinde genel müdür tarafından idare ve temsil olunur.
             Genel müdürün hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletmecilik, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, mühendislik ve dengi dallarda en az dört yıllık lisans düzeyinde öğrenim yapmış olması ve mali piyasalarla ilgili en az 10 yıl mesleki tecrübeye sahip bulunması gerekir.
             Genel müdürlüğe atanacakların bu maddenin ikinci fıkrasında ve 6 ncı maddede aranan şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte SPK’ya bildirilmesi şarttır. Genel müdürün atanması, SPK tarafından bildirimin alındığı tarihten itibaren 15 işgünü içinde olumsuz bir görüş bildirilmediği takdirde yapılabilir.
             Herhangi bir nedenle görevden ayrılan genel müdürün, görevden ayrılma nedenleri borsa ve görevden ayrılan tarafından, ayrılış tarihinden itibaren 7 işgünü içinde SPK’ya bildirilir.
             Borsa Personeli
             Madde 21 — Borsa yöneticilerinin ve ihtisas personelinin yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmaları gerekir.
             Borsa personeli borsa üyeleriyle doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir menfaat ilişkisi kuramaz, özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiçbir görev alamaz, ticaretle uğraşamaz, borsada işlem yapan ya da borsa ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olan ortaklıklarda pay sahibi olamaz, borsada vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımı amacıyla emir veremez. Hayır dernekleri ile amacı sosyal yardım ve eğitim işlerine yönelmiş vakıflardaki görevler ve kar amacı gütmeyen kooperatif ortaklığı bu hükmün dışındadır. Bu fıkra hükmüne aykırı hareket eden personelin görevine son verilir.
                Borsa personelinde aranacak şartlar ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları ve çalışma usul ve esasları, borsa tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Borsa Üyelerine İlişkin Esaslar

             Borsa Üyeleri

             Madde 22 — Borsaya SPK tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde türev araçların alım satımının yapılmasına aracılık yetki belgesi alanlar ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası üye olabilir.

             SPK, borsa üyelerinin sayısını toplam olarak veya gruplar itibariyle sınırlandırabilir.

             Borsa üyelerinin üyeliğe giriş, çalışma ve üyeliğin sona erme esasları ile mali yükümlülükleri ve diğer  hususlar borsa yönetmeliği ile düzenlenir.

             Üye Temsilci ve Temsilci Yardımcıları

             Madde 23 — Borsa üyeleri, noterden onaylı, temsil yetkisini içeren temsil belgeleri düzenleyerek, kendilerini borsada temsil edecek olanları borsaya bildirirler. Üye temsilcileri ve temsilci yardımcılarının nitelikleri borsa yönetmeliği ile düzenlenir.

             Borsa üyeleri azami sınırı yönetim kurulunca belirlenen sayıda üye temsilci ve temsilci yardımcısı bulundurabilirler.

             Üyelik Teminatı

             Madde 24 — Borsa üyeleri, borsa işlemleri dolayısıyla müşterilerine, diğer borsa üyelerine ve borsaya verebilecekleri zararlara karşılık olmak üzere, nakit veya her an paraya çevrilebilir devlet iç borçlanma senedi ya da vadesiz ve kayıtsız şartsız ödeme taahhüdünü içeren banka teminat mektubu şeklinde teminat yatırmak zorundadırlar.

             Yatırılacak teminatın miktarı, borsadaki iş hacmi dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine SPK tarafından belirlenir. Borsa üyeleri, teminat vermeksizin işlem yapamazlar.

             Teminatların tahsili, eksik kalan kısmının tamamlanması ve kullanılma esasları ile borsa üyeliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde üyelik teminatının geri verilme zamanı ve şartları ile diğer hususlar borsa yönetmeliğinde gösterilir.

             Zararların Karşılanması

             Madde 25 — Borsa üyelerinin müşterilerine, diğer borsa üyelerine veya borsaya verebilecekleri zararlar, sırasıyla;

             a) Borsa üyesi tarafından kabul edildiği,

             b) Borsaların yönetim kurulunca kararlaştırıldığı,

             c) Anlaşmazlık bir yargı organınca karara bağlandığı,

             takdirde, anlaşmaya varılan veya kararlaştırılan meblağın kendilerinden tahsili talep edilir, ödenmezse  üyelik teminatından mahsup yapılarak ödenir.

             Kurtaj

             Madde 26 — Borsa üyeleri borsada aracı olarak yaptıkları her işlem için, müşterilerinden kurtaj adı altında bir komisyon alırlar. Kurtaj tarifesi, yönetim kurulu tarafından belirlenir ve SPK tarafından onaylanır.

             Borsa Payı

             Madde 27 — Borsa tarafından, borsa üyelerince gerçekleştirilen işlemler üzerinden; borsa üyesi, işlem ve sözleşme türü bazında yönetim kurulu tarafından belirlenen ve SPK tarafından onaylanan miktar veya oranda borsa payı alınır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

 İşlem ve Takas Esasları

             Sözleşmelerin İhdası

             Madde 28 — Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin özellikleri, sözleşmeye dayanak teşkil eden varlığın niteliğine göre, yönetim kurulu tarafından belirlenip SPK tarafından onaylanır. Yönetim kurulunun bu konudaki kararları ve değişiklikleri borsa bülteninde duyurulur. Diğer türev araçlardan hangilerinin borsada işlem göreceğine SPK karar verir.

             Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde bulunacak asgari unsurlar borsa yönetmeliğinde düzenlenir.

             Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası görev alanına giren varlıkların ihdası halinde bu Bankanın görüşü alınır.

             Herhangi bir işlem gününde bir vadeye ya da sözleşme türünün tüm vadelerine ait işlemler, borsa yönetmeliğinde belirtilen nedenlerle yönetim kurulu kararıyla durdurulabilir ve işlemlerin tekrar başlaması yönetim kurulu kararıyla olur. Bu yetki, piyasa etkinliğinin korunması amacıyla borsanın ilgili birimlerine devredilebilir.

             İşlem Yöntemi

             Madde 29 — Borsada işlemler, borsanın gözetiminde ve rekabet koşulları altında yönetim kurulu tarafından belirlenip SPK tarafından onaylanan işlem yöntemine uygun olarak gerçekleştirilir.

             İşlem Esasları

             Madde 30 — Müşteri emirlerinin asgari unsurları, türleri, geçerlilik süresi, borsaya iletilmesi, alım satım tekliflerinin verilmesi, eşleştirilmesi, kaydedilmesi, hesapların güncelleştirilmesi, teminatların toplanması, uzlaşma fiyatının belirlenmesi, fiyatların ilanı, günlük fiyat hareket limitleri, piyasanın işleyişi, fiyat kotasyonu verilme şekli, borsa üyesinin ve müşterinin sorumlulukları, işlemlerin geçici olarak durdurulması, maddi hata ve rekabeti bozucu davranışlar sonucunda gerçekleştirilen işlemlerin iptali gibi hususlar borsa yönetmeliği ile düzenlenir.

             Borsaların serbest rekabet koşulları altında çalışması ve rekabetçi bir yapıya sahip olması açısından SPK, borsa düzenlemelerinde gerekli değişikliklerin yapılmasını borsalardan isteyebilir.

             Uzun Pozisyon

             Madde 31 — Vadeli işlem ve opsiyon işlemlerinde uzun pozisyon, sözleşme türüne göre şunları ifade eder:

             a) Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür.

             b)  Opsiyon sözleşmelerinde;

             1) Alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

             2) Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satmak ya da nakdi uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

             Kısa Pozisyon

             Madde 32 — Vadeli işlem ve opsiyon işlemlerinde kısa pozisyon, sözleşme türüne göre şunları ifade eder:  

             a) Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür.

             b) Opsiyon sözleşmelerinde;

             1) Alım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür.

             2) Satım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür.

             Ters İşlem (Pozisyon Kapatma)

             Madde 33 — Vadeli işlem sözleşmelerinde ters işlem; aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla, sözkonusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak, pozisyonun tasfiyesidir.

             Opsiyon sözleşmelerinde ters işlem, aynı özelliklere sahip sözleşme türü bazında olmak kaydıyla, sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar;

             a) Alım (satım) opsiyonunda uzun pozisyon alındıysa, alım (satım) opsiyonunda kısa pozisyon alınarak,

             b) Alım (satım) opsiyonunda kısa pozisyon alındıysa, alım (satım) opsiyonunda uzun pozisyon alınarak, pozisyonun tasfiyesidir.

             Opsiyon Primi

             Madde 34 —Opsiyon sözleşmesini alan taraf, opsiyon sözleşmesini satan tarafa, sözleşmede yer alan haklar karşılığında opsiyon primi öder.

             Kullanım Fiyatı

             Madde 35 — Kullanım fiyatı, opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı ifade eder.

             Uzlaşma Fiyatı

             Madde 36 — Uzlaşma fiyatı, yönetim kurulu tarafından sözleşme türü bazında belirlenen yöntem esas alınarak hesaplanır.

             Pozisyon Limitleri

             Madde 37 — Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat vadelerinde toplam olarak ve aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyon yönetim kurulu tarafından belirlenir.

             Yönetim kurulu, gerekli gördüğü hallerde pozisyon limitlerini belirleme yetkisini borsanın ilgili birimlerine devredebilir.

             Piyasa Yapıcılığı

             Madde 38 — Piyasa yapıcılar, sorumlu oldukları her vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi için, yönetim kurulunca belirlenen yetkiler çerçevesinde, çift taraflı alış satış kotasyonu vermek ve bu kotasyonlar doğrultusunda işlem yapmak zorundadırlar.

             Piyasa yapıcılığı yapılacak sözleşmeler ile piyasa yapıcılarını belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir.

             Piyasa yapıcılığına ilişkin şartlar borsa yönetmeliğinde düzenlenir.

             Takas Merkezi

             Madde 39 — Takas merkezi, borsada alıcı karşısında satıcı, satıcı karşısında alıcı konumuna geçerek piyasa katılımcılarının hak ve yükümlülüklerini teminat altına alan, gerçekleşen işlemler sonucu oluşan ödeme ve teslimat yükümlülüklerinin zamanında yapılmasını sağlayan ve risklerin takibi, kontrolü ve teminatların tesisini sağlamakla görevli merkezdir.

             Takas merkezi, borsa bünyesinde oluşturulabileceği gibi, bir banka veya sadece takas işlemlerini yürüten bir takas kuruluşu da takas merkezi olarak görevlendirilebilir. Bu konuda düzenleme yapmaya ve karar vermeye ilgili borsanın görüşünü alarak SPK yetkilidir.

             Takas Üyeliği

             Madde 40 — Takas üyeleri, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin işlemleri yerine getirmeyi, teyit etmeyi ve sona erdirmeyi taahhüt ederler. Takas üyeliği şartları ve yükümlülükleri takas merkezi tarafından düzenlenir.

             Takas Merkezi Ücretleri

             Madde 41 — Vadeli işlem ve opsiyon sözleşme türü bazında takas işlemlerine uygulanacak ücret tarifesi, ilgili borsanın uygun görüşü alınarak takas merkezince belirlenir ve SPK’nın onayı ile yürürlüğe girer.

             Teminatlar

             Madde 42 — Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla borsa üyeleri, kendileri veya müşterileri adına açtıkları her pozisyon bazında gerçekleştirilen işlemler için bağlı bulundukları takas üyesi aracılığıyla teminat yatırmak zorundadırlar.

             Borsa üyesi, işlem, hesap ve sözleşme bazında değişik oranlarda teminat ve teminatlandırma yöntemleri uygulanması ile teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler ve bunların temini, tahsili ve tamamlanma süresine ilişkin esaslar ilgili borsanın uygun görüşü alınarak takas merkezi tarafından belirlenir.

             Takas üyelerinin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri dolayısıyla kullanılan teminatların yetersiz kalması halinde kalan kısmın garanti fonundan karşılanmasına ilişkin esaslar borsa yönetmeliğinde düzenlenir.

             Başlangıç Teminatı

             Madde 43 — Başlangıç teminatı, pozisyon açılırken, yatırılması zorunlu olan tutardır. Gün içinde tutulan pozisyonlar için de gerekli görülmesi durumunda başlangıç teminatı kısmen veya tamamen istenebilir.

             Sürdürme Teminatı

             Madde 44 — Sürdürme teminatı, piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının koruması gereken alt düzeydir. Teminat hesapları, her gün uzlaşma fiyatına göre güncelleştirilir. Alınan pozisyon açısından vadeli işlem ve opsiyon işlemlerinde değer kaybı sözkonusu olduğunda, başlangıç teminatının sürdürme teminatına veya daha altına düşmesi durumunda tamamlama çağrısı yapılarak teminatın başlangıç teminatı seviyesine tamamlanması talep edilir.

             Asgari Teminat

             Madde 45 — SPK, piyasa koşullarındaki gelişmeleri dikkate alarak, gerektiğinde başlangıç ve sürdürme teminat oranlarına ya da tutarlarına asgari bir sınır getirebilir. Bu durumda, borsa üyeleri, asgari düzeyde SPK tarafından belirlenen oran ve tutarı karşılayacak başlangıç ve sürdürme teminatını müşterilerinden talep etmek zorundadırlar.

             Garanti Fonu

             Madde 46 — Takas merkezi ilgili borsanın uygun görüşünü alarak, başlangıç ve sürdürme teminatı dışında, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda kullanılmak amacıyla garanti fonu oluşturur ve buna ilişkin esasları düzenler.

             Fark İşlemleri

             Madde 47 — Fark işlemleri, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin fiyat farklılıklarından kazanç elde etmek amacıyla, bir sözleşmenin alınması sırasında bir başka sözleşmenin satılması işlemidir. Bu işlem genellikle aynı varlığa ait farklı teslimat vadeleri arasında, varlıklar arasında veya borsalar arasında yapılır. Bu işlemler için farklı oranda teminat veya teminatlandırma yöntemi belirlenebilir.

            Ödeme ve Teslim Esasları

             Madde 48 — Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde ödeme ve teslimat sürecinin tamamlanması ile temerrüt hali ve giderilmesi esasları borsa yönetmeliği ile düzenlenir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri fiziksel teslim veya nakdi uzlaşmaya tabidirler. Yönetim kurulu, yukarıda sayılanlara ek olarak sözleşmenin türüne göre farklı ödeme ve teslim esasları belirleyebilir.

             İşlem konusu vadeli işlem sözleşmeleri için fiziksel teslim şartı öngörülmüşse, alıcı taraf nakdi ödemekle satıcı taraf ise ilgili varlığı teslimle yükümlüdür.

             İşlem konusu opsiyon sözleşmeleri için fiziksel teslim şartı öngörülmüşse, alım opsiyonunda vadede veya vadeye kadar kalan süre içinde, alıcı tarafın talebi halinde, alıcı taraf nakdi ödemekle, satıcı taraf ise ilgili varlığı teslimle; satım opsiyonu için ise alıcı taraf ilgili varlığı teslimle, satıcı taraf ise nakdi ödemekle yükümlüdür.

             Nakdi uzlaşma, vade sonunda borsa tarafından ilan edilen uzlaşma fiyatı ile sözleşmenin alım ya da satım değeri arasındaki fark nedeniyle tarafların takas merkezine karşı nakit ödeme yapma yükümlülüğüne ya da nakit tahsil etme hakkına sahip olmaları esasına dayanır.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

             Gözetim ve Denetim

             Madde 49 — Borsa ve takas merkezi ile borsa üyelerinin her türlü işlem, hesap, kayıt ve defterleri SPK’nın gözetim ve denetimine tabidir. Borsa ve takas merkezi ile borsa üyelerinin yetkilileri defter, belge ve kayıtlarını yetkili ve görevli denetim elemanlarına ibraz etmek ve istenen bilgileri vermek zorundadırlar.

             Borsa üyelerinin borsa ve takas işlemleriyle ilgili hesap ve işlemleri, borsanın yetkili elemanlarınca her zaman denetlenebilir. Borsa üyeleri, inceleme elemanlarına her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmak, borsa faaliyetleriyle ilgili konularda borsa yetkililerince istenecek her türlü bilgiyi vermek zorundadırlar.

             Borsa üyeleri ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlemeleri gerekli olan mali tablo ve raporlarını üyesi bulundukları borsa ve takas merkezine vermek zorundadırlar.

             Disiplin Cezaları

             Madde 50 — Borsada düzeni veya dürüstlüğü bozan veya işlere hile karıştıran, işlerin açık, düzenli ve dürüst yürütülmesine ilişkin mevzuata ve kararlara aykırı hareket eden borsa üyeleri, üye temsilcileri ve temsilci yardımcıları hakkında uygulanacak disiplin cezaları ile disiplin cezalarının uygulanmasını gerektiren fiiller borsa yönetmeliğinde düzenlenir.

             Gelirler

             Madde 51 — Borsaların gelirleri şunlardır:

             a) Borsa üyelerinden tahsil olunacak giriş aidatı,

             b) Borsa üyelerinden tahsil olunacak yıllık aidatlar,

             c) Disiplin cezası nedeniyle tahsil olunan paralar,

             d) Borsa payları,

             e) Borsa yönetim kurulunca belirlenecek sair aidat, ücret ve tarife payları,

             f) Sair gelir ve bağışlar.

             Bu maddede belirtilen gelir kalemlerinin, sair gelir ve bağışlar dışında kalanların miktar ve oranları ile bunların tahsil zaman ve şekilleri yönetim kurulunca belirlenir. Bu gelir kalemlerinden giriş aidatı ve borsa payı SPK onayı ile yürürlüğe girer.

             Bütçe ve Kesin Hesap

             Madde 52 — Borsaların bütçe ve kesin hesabı, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca onaylanır.

             Borsaların Faaliyetinin Geçici Olarak Durdurulması

             Madde 53 — Borsalarda olağandışı menfi gelişmelerin olması halinde, ilgili borsaların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verilebilir.

             Borsaların faaliyetlerinin beş güne kadar geçici olarak durdurulmasına karar almak yönetim kuruluna aittir.

             Yönetim kurulunun talebi üzerine borsaların faaliyetlerinin bir aya kadar durdurulmasına karar almak SPK’nın yetkisindedir.

             SPK’nın talebi üzerine, borsaların faaliyetlerinin bir ay ve daha uzun süreli durdurulmasına karar almaya ilgili Bakan yetkilidir.

             Kar Dağıtımı

             Madde 54 — Borsalar, yıllık karlarının % 20’sinden fazlasını dağıtamazlar.

             Sır Saklama Yükümlülüğü

             Madde 55 — Borsaların yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, denetleme kurulu üyeleri, komitelerin üyeleri, yöneticileri ve tüm personeli sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri; borsaya ve borsayla ilişkisi olan ortaklık, kurum ve diğer her türlü gerçek ve tüzel kişilere ait sırların gizliliğine uymak ve sırları kanunla görevli ve yetkili kılınmış kişi ve mercilerden başkasına herhangi bir suretle açıklamamak, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yarar ve zararına kullanmamakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük, ilgililerin borsadaki görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.

             Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

             Madde 56 — 23/7/1995 tarihli ve 22352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik", 7/9/1995 tarihli ve 22397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği", 18/10/1996 tarihli ve 22791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İstanbul Altın Borsası Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği", 29/1/1997 tarihli ve 22892 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlemler Piyasası İşlem ve Üyeliğine İlişkin Yönetmelik" ve 29/1/1997 tarihli ve 22892 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlemler Piyasası Takas Merkezi Üyeliği ve İşlemlerine İlişkin Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             Madde 57 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

              Madde 58 — Bu Yönetmeliği Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakan yürütür.


          Devlet Bakanlığından :

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 20/5/1988 tarihli ve 19817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Bu maddeye aykırı davranan personel hakkında bu Yönetmeliğin disiplin hükümleri uygulanır.”

             MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin değişik 64 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Aşağıdaki amirler kendi görev alanları içinde kalmak kaydıyla personelini bulunduğu şehirden başka bir mahalde görevlendirebilirler.Bu şekilde görevlendirilmelerde; Radyo, Televizyon ve Haber Müdürleri 10 güne,Başhukuk Müşaviri,Genel Sekreter,Savunma Sekreteri, Daire Başkanları ve Bölge Müdürleri 30 güne,Bölge VericilerMüdürleri 15 güne, Radyo ve Televizyon VericilerMüdürleri 10 güne, Genel Müdür ve GenelMüdür Yardımcıları 6 aya kadar yetkilidir.”

             MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 99 uncu maddesine (y) bendinden sonra gelmek üzere (z) bendi eklenmiştir.

             “z) Başka iş ve hizmet yasağına aykırı davranışta bulunmak.”

             MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

             “Geçici Madde 4 — Başka iş ve hizmet yasağı nedeniyle görevine son verilen Kurum personelinin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde müracaat etmeleri halinde, talepleri bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir ve son iki yılda olumlu sicil almış olmaları, bu Yönetmelikte ve “Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu HizmetlerininTanımı, Bu Hizmetlere Atanacaklarda Aranacak Özel Nitelikler ve Atama Şartları Yönetmeliği”nde öngörülen nitelikleri taşımaları halinde yeniden atamaları yapılabilir.

             Geçici Madde 5 —Geçici 4 üncü madde hükmü uyarınca Kurumda göreve başlatılanlara geriye dönük olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.

             Geçici Madde 6 —Bu Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesine göre yapılacak atamalarda, “Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı, Bu Hizmetlere Atanacaklarda Aranacak Özel Nitelikler ve Atama Şartları Yönetmeliği”nin “GenelHükümler” başlıklı 4 üncü maddesinin (f) fıkrası uygulanmaz.”

             Yürürlük

             MADDE 5 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

                MADDE 6 —Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.


          Devlet Bakanlığından :

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sözleşmeli

Personel Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 17/2/1991 tarihli ve 20789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Bu maddeye aykırı davranan personel hakkında bu Yönetmeliğin disiplin hükümleri uygulanır.”

             MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Aşağıdaki amirler kendi görev alanları içinde kalmak kaydıyla personelini bulunduğu şehirden başka bir mahalde görevlendirebilirler.Bu şekilde görevlendirilmelerde; Radyo, Televizyon ve Haber Müdürleri 10 güne,Başhukuk Müşaviri,Genel Sekreter,Savunma Sekreteri, Daire Başkanları ve Bölge Müdürleri 30 güne,Bölge Vericiler Müdürleri 15 güne, Radyo ve Televizyon Vericiler Müdürleri 10 güne, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları 6 aya kadar yetkilidir.”

             MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesine (43) üncü bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (44) üncü bent eklenmiştir.

             “44) Başka iş ve hizmet yasağına aykırı davranışta bulunmak.”

             MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

             “Geçici Madde 2 — Başka iş ve hizmet yasağı nedeniyle görevine son verilen Kurum personelinin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde müracaat etmeleri halinde, talepleri bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir ve son iki yılda olumlu sicil almış olmaları, bu Yönetmelikte ve “Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı, Bu Hizmetlere Atanacaklarda Aranacak Özel Nitelikler ve Atama Şartları Yönetmeliği”nde öngörülen nitelikleri taşımaları halinde yeniden atamaları yapılabilir.

             Geçici Madde 3 —Geçici 2 nci madde hükmü uyarınca Kurumda göreve başlatılanlara geriye dönük olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.

             Geçici Madde 4 —Bu Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesine göre yapılacak atamalarda, “Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı, Bu Hizmetlere Atanacaklarda Aranacak Özel Nitelikler ve Atama Şartları Yönetmeliği”nin “GenelHükümler” başlıklı 4 üncü maddesinin (f) fıkrası ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği’nin 30 uncu maddesi uygulanmaz.”

             Yürürlük

             MADDE 5 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 6 —Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı 
 


      

           Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Kimyevi Gübre Denetimleri Sırasında Alınacak Numunelerin

Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz Kurumları ile

Referans Kurum Laboratuvar Analiz

Ücretleriyle İlgili Esaslar

Hakkında Tebliğ

 

Tebliğ No: 2001/5

 

             Analiz Kuruluşları

             Madde 1 — 31.3.2000 tarih ve 24006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği uyarınca yapılacak piyasa ve şikayet denetimleri sırasında alınacak olan numuneler;

             Atatürk Üniversitesi/ERZURUM, Ege Üniversitesi/İZMİR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi/SAMSUN, Trakya Üniversitesi/TEKİRDAĞ, Süleyman Demirel Üniversitesi/ISPARTA, Ankara Üniversitesi/ANKARA, Sütçü İmam Üniversitesi/KAHRAMANMARAŞ Ziraat Fakülteleri,

             Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlı Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü/ANTALYA, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü/İÇEL,

             Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Eskişehir, Tarsus, Şanlıurfa Araştırma Enstitüleri ile Toprak Gübre Araştırma Enstitüsü/ANKARA ve Adana Bölge Müdürlüğü,

             Tariş/İZMİR, laboratuvarlarında analiz ettirilecektir.

             Çalışmalar sırasında uyulacak esaslar bu kuruluşlar ile Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile belirlenmiştir.

             Referans Kuruluşlar

             Madde 2 — Türkiye genelinde Türk Standartları Enstitüsü  laboratuvarları referans kuruluşu olacaktır.

             Ücretlerin Ödenmesi

             Madde 3 — Deney ve referans kuruluşu analiz ücretlerine ilişkin faturaları numunelerin teslim tarihindeki geçerli olan ücretler üzerinden ilgili Tarım İl Müdürlüğü adına düzenleyecektir.

             Düzenlenen faturaların ilgili Tarım İl Müdürlüğüne bir üst yazı ile teslim edilmesinden itibaren 10 gün içinde deney veya referans kuruluşun mevcut veya yeni açılacak hesabına havale edilecektir.

             Analiz Ücretleri

             Madde 4 — Piyasa ve şikayet denetimleri esnasında alınacak numuneler için ekli listede belirtilen ücretler ödenecektir. Analiz kurumları belirlenen fiyatların altında fiyat talep edebilirler.

             Yürürlük

             Madde 5 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 6 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Sayfa Başı