Dönem : 22           Yasama Yılı : 1

 

              T.B.M.M.    (S. Sayısı : 237)

 

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanunlara Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve

Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/296)

 

                         T.C.

            Başbakanlık                               

Kanunlar ve Kararlar

Genel Müdürlüğü              11.12.2002

Sayı : B.02.0.KKG/196-279/5965

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci maddesi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür.

Gereğini arz ederim.

                                   Abdullah Gül

                                       Başbakan

 

 

LİSTE

Esas No.                   Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı :

1/380          Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı

1/385                   Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı

1/404          Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununa İki Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi ile Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

1/408          Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı

1/410 Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

1/444 Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

1/450          Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Esas No.                   Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı :

1/646          Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı

1/689          Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı

1/690          Sosyal Sigortalar Kurumu Kanun Tasarısı

1/691          Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanunlara Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

1/692          Türkiye İş Kurumu Kanunu Tasarısı

1/743          Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Tasarısı

1/773 Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

1/796          Türk Ceza Kanunu, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

1/805          Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Türkiye Cumhuriyetinin Katılımı ile İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Kabul Edilmesi ile İlgili Müzakerelerin Nihaî Senedinin ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılımı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

1/840 Türkiye’nin MATRAProgramına Katılımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

1/919 Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 2000 Yılına Ait 4 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

1/928          Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

1/941          Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

1/943 Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

1/944          190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve Danıştay Başkanlığına Ait Bölümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

1/948 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Tasarısı

1/968 Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

1/976          Adlî Tıp Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı

1/980          Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun Tasarısı

1/987          Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı

1/998          Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

Esas No.                   Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı :

1/1003        Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Birliği Komisyonu Arasında Merkezî Finans ve İhale Biriminin Kurulması ile Ulusal Fonun Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zabıtlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

1/1016 Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

1/1021 Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

1/1024 Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

 

                         T.C.

            Başbakanlık                               

Kanunlar ve Kararlar

Genel Müdürlüğü                16.5.2000

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-40/2403

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 1.3.2000 tarihinde kararlaştırılan “Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanunlara Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                                   Bülent Ecevit

                                       Başbakan

 

GENEL GEREKÇE

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur), 2.9.1971 tarihinde kabul edilen 1479 sayılı Kanunla kurulmuştur.

1.10.1972 tarihinde kuruluşunu tamamlayarak sigortalılarına, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası kollarında hizmet vermek üzere çalışmalara başlayan Bağ-Kur, 1.1.1986 tarihinde uygulamaya konulan 3235 sayılı Kanun ile üç yıllık süreç içinde kademeli olarak sağlık sigortası uygulamasına da başlamıştır.

1479 sayılı Kanuna tabi yaklaşık 3 100 000 sigortalısı ile 1 200 000 emekli ve hak sahibi bulunan ve ülke nüfusunun yaklaşık 14 milyonluk kısmını kapsayan Bağ-Kur, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında olduğu gibi finansman açığı sorunu ile karşı karşıyadır. Bir sosyal güvenlik kurumu için çok kısa bir süre olan yirmibeş yıl gibi bir sürede yeni yeni emekli vermeye başlaması gereken Bağ-Kur'un bugün 1 200 000 sigortalı ve hak sahibine aylık ödemesi, Kurumun daha kuruluşunda sosyal güvenlik normlarına uymayan bir yapıyla kurulmuş olduğunu açıkça göstermektedir. Nitekim Bağ-Kur'un kuruluşunda sigortalılara geriye doğru on yıllık hizmetlerini belgelendirerek beş yıl prim ödemek suretiyle emekli olabilmeleri imkânı tanınmış ve bu yolla 200 000'e yakın sigortalı Kurumun kuruluşunu takip eden beşinci yıldan itibaren emekli olmuşlardır. Yine sigortalılara tanınan çeşitli borçlanma imkânları, emeklilik yaşı ve prim ödeme sürelerinde indirim yapılması ve işi terk zorunluluğunun kaldırılması, Kurumun bugünkü noktaya gelmesinin başlıca nedenlerini oluşturmuştur. Bu olumsuz şartlar nedeniyle Kurumun emekli sayısı giderek artmış ve Bağ-Kur 1989 yılından itibaren açık vermeye başlamıştır. 1989 yılında 77 milyar lira olarak gerçekleşen finansman açığı, yıllar itibariyle giderek büyümüş ve 1997 yılında 177 trilyon liraya, 1998 yılında 450 trilyon liraya, 1999 yılında 976 trilyon liraya ulaşmıştır. Kurumun 2000 yılı açığının ise 1,4 katrilyon lira olması beklenmektedir.

Görüldüğü gibi, Kurum başlangıcından itibaren birçok olumsuzluğu bünyesinde taşıyan hatalı bir zemin üzerine oturtulmuştur. Acil önlemler alınmadığı takdirde, Bağ-Kur'un finansman açıkları artarak devam edecektir. Bu nedenle, Kurumun gelir ve giderlerini düzenleyici ve prim tahsilatını artırıcı bir dizi tedbirin hem 1479 sayılı Kanunda hem de 2926 sayılı Kanunda yapılacak değişiklikle yürürlüğe konulması bir zorunluluk halini almıştır.

Yapılan bu değişiklikler çerçevesinde;

Kurum gelirlerinin verimli bir şekilde değerlendirilmesine yönelik olarak yeni bir daire başkanlığı ihdas edilmiştir.

Yönetimde etkinlik ve verimliliğin artırılabilmesi amacıyla yeni ihdas edilen başkanlık ile teknik ve uzman personelin nitelikleri belirlenmiştir. Kurumun sağlık ve sigorta hizmetlerinde gerekli tespit ve kontrollerin yapılabilmesi için, teftiş mekanizmasına ilaveten Bağ-Kur denetmenleri çalıştırılmasına imkân veren düzenlemelere yer verilmiştir.

Tarım sigortalılarını temsil edecek bir üye ile kurum çalışanlarını temsil edecek bir üyenin Yönetim Kurulunda yer alması sağlanmış ve Yönetim Kurulunun üye sayısı yediye yükseltilmiştir. Ayrıca, atanacak Yönetim Kurulu üyeleri ile seçimle gelecek Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri,  görev süreleri ve atanma ve seçilme usul ve esasları belirlenmiştir.

Yönetim Kurulunun toplantı nisabı ve toplantıya belli oranda katılmamanın müeyyidesi belirlenmiş, Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri yapılan değişiklikler çerçevesinde yeniden belirlenerek, Yönetim Kuruluna, Kurum personelinin malî hakları ile ilgili olarak, emsal sosyal güvenlik kuruluşlarının personeline sağladığı haklar çerçevesinde yapılacak düzenlemelere karar verme yetkisi verilmiştir.

Genel Kurulun oluşumu ve üyelerin tespiti yeni esaslara bağlanmıştır.

Kurum gelirleri yeniden tanımlanmış ve gayrimenkullerin kira bedellerinin rayiç ve emsal bedellere göre belirlenmesi esası getirilmiştir. Kurum gelirlerinin değerlendirilmesi ile nakitlerinin verimlilik ve riskin dağıtımı esasları çerçevesinde hangi oranda ve nerelerde değerlendirileceğinin Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının müştereken hazırlayacakları Yönetmelikte belirlenmesi benimsenmiştir.

1479 sayılı Kanunun 24 ve 25 inci maddeleri, Kanunun amacına uygun olarak yeniden düzenlenmiş ve bu çerçevede vergi kayıtları (yükümlü veya muaf olarak) sigortalı sayılmanın vazgeçilmez unsuru olarak öne çıkarılmıştır.

Diğer sosyal güvenlik kuruluşları ile norm ve standart birliği sağlamak ve sigorta kolları arasındaki uygulama farklılığını gidermek amacıyla borçlu malûllük aylığı bağlanması uygulamasına son verilmiş, aylığa esas hizmetin maliyetinde eşitlik ve rasyonelliğin sağlanması için, toptan ödeme ihya bedellerinin rayiç prim tutarları üzerinden tahsili öngörülmüş, ölüm aylığından aranan hizmet süresinde de norm ve standart birliğini sağlamak amacıyla "üç" yıllık süre "beş" yıla çıkarılmıştır.

Ölüm aylığının bağlanması ve kesilmesinde de aynı amaç güdülerek, aylığa hak kazanmada aranılan şartlar daha gerçekçi esaslara bağlanmıştır.

Sigortalalıların süresi içinde ödemedikleri primler için öngörülen 6183 sayılı Kanunla belirlenen gecikme zammı oranlarının uygulanmasından vazgeçilerek, Sosyal Sigortalar Kurumu ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi, ödenmeyen primlerin takip ve tahsilinde 6183 sayılı Kanunla belirlenen esas ve usullerin uygulanması öngörülmüştür.

Suiistimallerin önlenerek, uygulamanın disiplin altına alınması amacıyla, isteğe bağlı sigortalılığın başlangıç ve sona erişi yeni esaslara bağlanmış ve ayrıca uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerimiz çerçevesinde, yabancı uyruklulara da isteğe bağlı sigortalılık hakkı verilmiştir. Diğer taraftan, isteğe bağlı sigortalılar bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren sağlık sigortası kapsamından çıkartılmışlardır.

Sigortalı sayısının artırılarak, prim ödeme tabanının genişletilebilmesi ve bozulan aktif/pasif sigortalı dengesinin yeniden kurulmasına yönelik düzenlemeler çerçevesinde, idarî cezaları öngören 80 inci madde yeniden yürürlüğe konularak, sigortalı olması gerekenlerin sisteme dahil edilmesi amaçlanmıştır.

Bankaların süresinde Bağ-Kur hesaplarına intikal ettirmedikleri primlerle ilgili uygulanacak faiz oranları yeniden belirlenmiş ve yapılan düzenleme ile, Kurumla anlaşmalı bankaları karşı karşıya getiren ve pratik bir yararı bulunmayan hükümler, madde metninden çıkarılmıştır.

Kurum işlemlerinin bilgi işlem ortamında yapılması ve arşivlenmesine imkân veren düzenleme ile, işlemlere hız ve etkinlik kazandırılmasının yanında arşiv maliyetlerinin azaltılması da amaçlanmıştır.

Askerlik borçlanmasında ödeme süresi kısaltılarak, gecikmeden kaynaklanan Kurum kaybının önlenmesi amaçlanmıştır.

Sağlık sigortasının kapsamı, gelirleri, gelirlerinin işletilmesi hususları yeniden düzenlenmiştir. Sağlık sigortası primlerinin uzun vadeli sigorta kolu primlerinden ayrılması ve bu sigorta kollarında toplanan primlerin birbirine aktarılmasını önleyecek düzenlemeler yapılması suretiyle, sağlık yardımlarında gerçeğe uygun gelir-gider hesaplarının yapılması ve sağlık sigortasında uzun vadeli bir politika oluşturulması amaçlanmıştır.

Sağlık sigortasının kapsamı, gelirleri, gelirlerinin işletilmesi hususları yeniden düzenlenmiştir. Sağlık sigortası primlerinin uzun vadeli sigorta kolu primlerinden ayrılması ve bu sigorta kollarında toplanan primlerin birbirine aktarılmasını önleyecek düzenlemeler yapılması suretiyle, sağlık yardımlarında gerçeğe uygun gelir-gider hesaplarının yapılması ve sağlık sigortasında uzun vadeli bir politika oluşturulması amaçlanmıştır.

Yine bu çerçevede yapılan düzenlemeler ile sağlık sigortası giderlerinin kontrol altına alınması ve fiyatlandırma işleminde Kurumun etkin kılınmasına ilişkin gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Kurumun uyguladığı bir diğer kanun olan, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu 17.10.1983 tarihinde kabul edilmiş ve 1.1.1984 tarihinde  Kanun, ilk kez 29.5.1984 tarihinde Konya ve Kırşehir illerinde uygulanmaya başlanılmış ve son yirmi ilin de 1.7.1993 tarihinde kapsama alınmasıyla yurt genelinde uygulanması tamamlanmıştır. Halen bu Kanuna tabi olarak yaklaşık 880 bin aktif sigortalı ile 93 bin aylık alan sigortalı ve hak sahibi bulunmaktadır.

Uygulaması Bağ-Kur Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekle beraber, 2926 sayılı Kanunla 1479 sayılı Kanun arasında sağladıkları sosyal sigorta yardımları açısından büyük norm ve standart farklılıkları bulunmaktadır. 2926 sayılı Kanunda bugüne kadar 3350, 4386 ve 4447 sayılı kanunlarla yapılan kısmi düzenlemeler dışında, sosyal güvenlik haklarında arzu edilen hedefin gerçekleşmesini sağlayacak köklü ve kalıcı herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Bu nedenle, sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması, sigorta prim tahsilatının artırılması, sigorta hizmetlerinin ilke olarak nimet-külfet dengesi içinde ve kendi finansman kaynaklarıyla karşılanması ve sosyal sigorta kuruluşları arasında norm ve standart birliğinin sağlanması gibi başlıca hedefler ve ilkeler ön plana alınarak 2926 sayılı Kanunda geniş kapsamlı değişiklikler yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Yapılan değişiklikler çerçevesinde;

Sigortalıların ödeyecekleri primler ile aylıkların hesaplanmasında Bakanlar Kurulunca tespit edilecek katsayı esasına dayalı yirmidört basamaklı bir gösterge sistemi getirilerek, ilk defa sigortalılığa girişte ve basamak yükseltilmesinde giriş keseneği ve basamak yükseltme farkı alınması uygulanmasına geçilmesi benimsenmiştir.

Basamak sayısı 1479 sayılı Kanuna paralel olarak onikiden yirmidörde çıkarılmış ve sigortalıların birinci basamaktaki yığılmalarını önlemek amacıyla onikinci basamağa kadar otomatik basamak yükseltme imkânı getirilmiş ve böylece sosyal güvenlik haklarının daha cazip hale gelmesi temin edilmiştir.

Basamak sayısının onikiden yirmidörde çıkarılması nedeniyle emekliliklerini oniki basamaklı sisteme göre ayarlayan sigortalıların zarar görmelerini önlemek amacıyla, isteyen sigortalılara bulundukları basamakları oniki basamak yükseltme imkânı getirilmiştir.

Sigortalıların tescil ve terk işlemlerinde güncelliği sağlamak amacıyla idarî para cezaları artırılmıştır.

Ayrıca, malûliyet aylığı taleplerinde de 1479 sayılı Kanuna paralellik sağlanarak borçlu aylık bağlanması önlenmiş, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu bağlanan malûliyet ve ölüm aylıklarında bir tam yıl prim ödeme şartı kaldırılmıştır.

Yaşlılık aylığının kesilmesinde öngörülen şartlar değiştirilerek, diğer sosyal güvenlik kanunlarına paralellik sağlanmış ve aylığın kesilmesi isteğe bağlı bırakılarak, toptan ödeme ihyasına ilişkin hükümler değiştirilmiş ve hizmetlerin talep tarihindeki prim tutarları üzerinden tahsili benimsenmiştir.

2926 sayılı Kanunda yapılan bu değişikliklerin kanunlaşması halinde, Türkiye'deki sosyal sigorta programları arasında norm ve standart birliğinin sağlanmasında önemli bir adım atılmış olacak ve dolayısıyla bu Kanuna tabi sigortalılara verilecek sosyal sigorta yardımlarında büyük ölçüde iyileştirme sağlanacaktır.

 

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. – Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu iken 3146 sayılı Kanunda yapılan değişiklik gereğince ilgili kuruluş olarak düzenleme yapılmıştır.

Madde 2. – Kurumun sonradan ilave edilen görevlerine ve dolayısıyla gelişen mevzuatı ve buna ilişkin iş hacmine bağlı olarak yeni hizmet birimi kurulmuş, merkez ve taşra teşkilâtı yeniden tanımlanmış ve bu değişikliklerin yapılması amacıyla madde metni yeniden düzenlenmiştir.

Madde 3. – Kuruma Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcısı olarak atanacaklarda aranılacak şartlar belirlenmiştir.

Madde 4. – Yapılan düzenleme ile, madde başlığı, muhteviyatına uygun hale getirilmiş, Genel Müdür ve Genel Müdürün yetki devredebileceği kişilerin temsil yetkilerinin sınırları yeniden tanımlanmıştır.

Madde 5. – Kurum personelinin atama usul ve şartlarına açıklık getirilmiş ve belli görevler için aranılacak nitelikler belirlenmiştir. Diğer taraftan, yeni ihdas edilen birimlerde çalışacak teknik personelin atanabilmesi için aranan özel nitelikler belirlenmiş ve Kurumun ihtiyaç duyacağı alanlarda çalıştırılacak uzman personele sözleşmeli çalışma imkânı verilmiştir.

Ayrıca, Kurum adına meslek kuruluşlarında, vergi dairelerinde, belediye, özel idare ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarda, muhtarlıklarda, işyerlerinde, tescili gerekenleri, sigortalılığı sona erenleri ve adres değişikliklerini tespit etmek, Kurumun protokol imzaladığı sağlık kurum ve kuruluşları ile eczanelerde sağlık sigortası uygulamasını denetlemek ve gerektiğinde idarî para cezası uygulamakla yetkili olmak üzere, Kurumda denetmen istihdamı benimsenmiştir.

Madde 6. – 1479 sayılı Kanunun Kurumun personel rejimini düzenleyen 7 nci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, Kurum görevlileri hakkında kamu iktisadî devlet teşekkülleri görevlilerine ilişkin hükümlerin uygulanması gerekmektedir. Ancak, 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe konulmasından önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen ek geçici 9 ve 21 inci maddeler gereğince, daha önce 3659 sayılı Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları Aylıklarının Tevhid ve Teadülü Hakkında Kanuna tâbi olan kamu iktisadî devlet teşekkülleri, özellikle malî hükümleri yönünden kendi özel kanunları yürürlüğe konuluncaya kadar kendi kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Kanunla ilgilendirilmişlerdir.

Personel Kanununun anılan hükümleri gereğince, daha önce 3659 sayılı Kanuna tâbi olan kamu iktisadî devlet teşekkülleri personeli için 233, 308 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 3771 sayılı Kanunla, aynı Kanuna tâbi diğer kuruluşlardan Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ile ilgili olarak 3917 sayılı Kanunla, Millî Piyango İdaresi personeli ile ilgili olarak da 320 ve 547 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile personel rejimleri düzenlenmiştir.

Yüksek Denetleme Kurulu Bağ-Kur’la ilgili olarak düzenlediği bütün raporlarında bu eksikliğin giderilmesini temenni etmiş olmasına rağmen, Bağ-Kur’un personel rejimi ile ilgili olarak bugüne kadar kapsamlı bir düzenleme yapılmamıştır.

Yüksek Denetleme Kurulu 1995 ve 1996 yılı raporlarında ise 3659 sayılı Kanuna tâbi olup, 657 sayılı Kanunla, bu Kanunun ek geçici 9 ve 21 inci maddeleri gereğince kendi özel kanunları düzenleninceye kadar ilgilendirilen kuruluşlar personeli için özel bir Kanun çıkarılmaksızın, bu kuruluşlardan bazılarının personeli hakkında kendilerine özgü mevzuat düzenlemeleri ile yeni bir takım malî ve sosyal haklar tanındığı dikkate alınarak, aynı statüdeki Bağ-Kur personeli için de benzer düzenlemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması temenni edilmiştir.

Madde 7. – Yönetim Kurulunda tarım sigortalılarını ve kurum çalışanlarını temsil edecek iki üye ihdas edilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi, nitelikleri, sorumlulukları ve bunların sonuçlarından sorumlu olmaları hususları düzenlenmiştir.

Maddede yapılan bir diğer değişiklikle, seçilmiş Yönetim Kurulu asil üyeliklerinin boşalması halinde, en çok oy alan üyelerden başlamak üzere kendi yedek üyelerinin sırası ile Yönetim Kuruluna katılmak üzere göreve çağırılması öngörülmüştür.

Madde 8. – Maddede yapılan düzenlemeyle Yönetim Kurulunun toplantı nisabı ve toplantıya mazeretsiz katılmamanın müeyyidesi belirlenmiştir.

Madde 9. – Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri, Kanunda yapılan değişikliklere paralel olarak yeniden belirlenmiştir.

Madde 10. – Maddede yapılan düzenlemeyle Genel Kurulun oluşumu belirlenmiştir.

Madde 11. – Genel Kurulun,sigortalıları ve Kurum çalışanlarını temsil edecek Yönetim Kurulu üyelerinin asil ve yedek üyelerini seçme görevi düzenlenmiştir.

Madde 12. – Maddede yapılan değişiklikle Kurum gelirlerine açıklık kazandırılmış ve gayrimenkul kira bedellerinin tespitine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Madde 13. – Kurum varlık ve kaynaklarının bu maddede belirtilen kuruluşların katılımı ile düzenlenmesi öngörülen yönetmelik esaslarına göre verimli bir biçimde değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Madde 14. – Madde, 1479 sayılı Kanunun amacına uygun olarak yeniden düzenlenmiş ve sigortalı sayılmak için, vergi mükellefiyeti veya vergiden muaf olmak kaydıyla esnaf sanatkâr sicili ya da kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıtlı olma şartı öngörülmüştür.

Madde 15. – Madde metni 24 üncü maddede yapılan değişikliğe paralel olarak yeniden düzenlenmiş ve Kanunun amacına uygun olmayan "vergi kaydı bulunmayanlar" ibaresi metinden çıkarılmak suretiyle, esnaf sanatkâr sicili ve kanunla kurulu meslek kuruluşu kayıtlarının, vergiden muaf olmak kaydıyla sigortalılığın başlangıç ve bitiş tarihlerinin tespitinde esas alınması öngörülmüştür.

Ayrıca, iflasına karar verilen ya da tasfiye halindeki şirketlerde şirket ortaklarının sigortalılık terk tarihleri yeni esaslara bağlanmıştır.

Madde 16. – Kuruma, sigortalı olması gerektiği halde bu mükellefiyetlerini üç ay içinde yerine getirmeyenleri re'sen kayıt ve tescil etme görevi verilmiştir.

Ayrıca, maddeye ilave edilen yeni hükümlerle 24 ve 25 inci maddelerde yapılan değişikliğe paralel olarak, tescil ve terkin işlemlerini bildirme yükümlülüğü öncelikle vergi dairelerine verilmiş ve ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarına da sigortalılık işlemlerine esas olacak bilgileri, Kurumun talebi halinde verme yükümlülüğü getirilmiştir.

Madde 17. – Bağ-Kur sigortalılarının meslekî faaliyetlerinin özelliğine ve yaptıkları işin niteliğine bağlı olarak, hangi hallerde çalışma güçlerinin üçte ikisini yitirmiş sayılacaklarının tespiti amacıyla Bağ-Kur Sağlık İşlemleri Tüzüğü çıkartılması öngörülmüş ve madde metni buna göre yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, uygulamaya netlik kazandırmak amacıyla, malûliyet halinin tespitine ilişkin sigortalılık süresinin başlangıcına açıklık getirilmiştir.

Madde 18. – Maddede yapılan düzenleme ile 1479 sayılı Kanun ve diğer sosyal güvenlik kuruluşlarınca uygulanan şartlara paralellik sağlanarak malûliyet aylığı bağlanabilmesi için de prim borcu bulunmama şartı öngörülmüştür.

Madde 19. – Toptan ödeme yapılan sürelerin ihyasında, bu sürelere ilişkin primlerin, toptan ödeme yapılan tarihte bulunulan basamağın, ödeme tarihindeki prim tutarı üzerinden hesaplanması ve üç ay içinde ödenmesi öngörülmüştür.

Madde 20. – Maddede yapılan düzenlemeyle diğer sosyal güvenlik kuruluşları ile norm ve standart birliği sağlanması amaçlanmış ve ölüm aylığı bağlanması için öngörülen en az “üç” tam yıllık hizmet süresi “beş” tam yıla çıkarılmıştır.

Madde 21. – Ölüm aylığı bağlanması için öngörülen hizmet süresinin beş tam yıla çıkarılması nedeniyle, madde metni bu değişikliğe göre yeniden düzenlenmiştir.

Madde 22. – Sigortalının ölümü halinde kız ve erkek çocuklarına aylık bağlanmasında, uygulamada bugüne kadar ortaya çıkan sorunların giderilebilmesi ve diğer sosyal güvenlik kanunları ile norm ve standart birliği sağlanması amacıyla aranılan şartlar yeniden düzenlenerek özellikle muhtaçlık durumunun tespitine açıklık getirilmiş ve uygulamada kolaylık sağlanmıştır.

Madde 23. – Kız ve erkek çocuklara bağlanan aylıkların kesilme şartları 45 inci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak yeniden düzenlenmiştir.

Madde 24. – Diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalıştıktan sonra ilk defa bu Kanun kapsamına girenlerin basamak intibakında 12 nci basamağa kadar olan sınırlama kaldırılmış ve bu Kanun kapsamından çıktıktan sonra, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalıştıktan sonra tekrar bu Kanun kapsamında çalışmaya başlayanlara basamak intibakı yapma olanağı sağlanmıştır.

Madde 25. – Sigortalılarca süresi içinde ve tam olarak ödenmeyen primlerin ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten itibaren Kurumca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip imkânı öngörülmüştür.

Madde 26. – Aylıkların ödeme dönemlerinin Kurumun malî durumu da dikkate alınarak belirlenmesi yetkisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi öngörülmüştür.

Madde 27. – Taksirli suç sayılır hareketi ile bu Kanunda sayılan yardımların yapılmasına neden olan üçüncü kişinin, sigortalının eşi, çocukları, ana ve babası olması halinde, bunlar aleyhine rücu davası açılmaması prensibi benimsenmiştir.

Madde 28. – Uluslararası sözleşmeler gereğince yabancı uyruklulara da isteğe bağlı sigortalı olabilme hakkı sağlanmıştır. Ayrıca, suiistimallerin önlenebilmesi bakımından, isteğe bağlı sigortalılık başlangıç ve terk tarihlerinin tespiti yeni esaslara bağlanmış ve isteğe bağlı sigortalılığın yalnızca sağlık sigortasından yararlanma amaçlı kullanılmaması için, sağlık sigortası kapsamından çıkartılmışlar ayrıca, kapsama girişte yaş şartı getirilmiştir.

 Madde 29. – Bağ-Kur kapsamına girmesi gereken sigortalılardan bir kısmı Kuruma tescillerini zamanında yaptırmamakta ve bir kısmı da sigortalılıkları sona erdiği halde bu durumlarını Kuruma bildirmemektedirler. Diğer taraftan, sağlık karnelerinin usulsüz kullanımından dolayı Kurum büyük zararlara uğramaktadır.

Kurum sigortalılarının tescil ve terk işlemlerinin zamanında yapılması ve sağlık karnelerinin usulüne uygun olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla, yükümlülüklerini yerine getirmeyen sigortalılara idarî para cezaları öngörülmüş ve 1479 sayılı Kanunun mülga 80 inci maddesi hükmü, “İdarî cezalar” başlığı altında yeniden düzenlenmiştir.

Madde 30. – Kurumla münasebeti olan bankalarca tahsil edilen primlerle, her ne nam altında olursa olsun diğer alacakların kurum hesaplarına on beş gün içinde geçmesini sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan bu madde, mükerrer faiz uygulamasına neden olduğundan, Kurumla bankalar arasında sürekli ihtilâflara ve dava açılmasına neden olmaktadır. Bugünün şartlarında bankacılık işlemleri elektronik ortamda yapıldığından para hareketlerinde 15 günlük süre uzun bir zaman olarak değerlendirilmektedir. 6183 sayılı Kanun uygulaması ile orantılı olarak bu süre 7 gün olarak değiştirilmiştir.

Madde 31. – Kurum, kuruluşundan bu yana birçok işlemini bilgisayar ortamında yapmakla beraber, bazı işlemlerde belge saklama zorunluluğu nedeniyle bilgisayardan yararlanılmamaktadır. Diğer taraftan, Kurum faaliyetleriyle ilgili olarak Kuruma verilen veya Kurumca tanzim olunan belgeler her yıl giderek artmakta ve bu belgeleri saklamada Kurum arşivleri yetersiz kalmaktadır.

Bilgisayar teknolojisinin bugün geldiği nokta dikkate alınarak halen bilgisayar ortamında yapılamayan işlemlerin bilgisayar ortamında yapılabilmesi ve arşivlenmesi gereken belgelerin görüntülü işlem teknolojisinden yararlanarak arşivlenmesi zorunluluğu doğmuştur.

Bu nedenle, madde metni bu zorunluluğa uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.

Madde 32. – Askerlik borçlanma tutarını ödeme süresi kısaltılmış ve ödemenin yapıldığı tarihten bir yıl sonra hizmet süresi olarak değerlendirilebilmesi prensibi getirilmiştir.

Madde 33. – İsteğe bağlı sigortalıların sağlık sigortası kapsamından çıkartılması nedeniyle sağlık sigortası kapsamı yeniden düzenlenmiş ayrıca, sağlık hizmetlerinin hangi sağlık kuruluşlarından satın alınacağı hususu yeniden belirlenmiştir.

Madde 34. – Sağlık harcamalarında yapılan usulsüzlüklerin engellenebilmesi ve ilaç sarfiyatında sınırlama yapılabilmesi için gerekli düzenleme yapılmış ayrıca, ilaç ve poliklinik muayene ücretlerinde ödenecek katılım payı artırılmıştır.

Madde 35. – Sağlık sigortası giderlerinin, mevcut prim oranlarına göre toplanan primlerle finanse edilmesi mümkün bulunmamakta ve gelir gider dengesi her geçen yıl daha da bozulmaktadır. Kurumun sağlık sigortasına ilişkin gelir gider dengesinin oluşturulabilmesi ve faydalanan sigortalılar bakımından da adil bir uygulamanın sağlanabilmesi bakımından, madde metni yeniden düzenlenmiştir.

Madde 36. – Sağlık sigortası gelir ve giderlerinin takip edilerek, bu konuda sağlıklı bir politika oluşturulabilmesi bakımından, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara tabi sigortalılardan tahsil edilen sağlık sigortası primlerinin ayrı bir hesapta toplanması ve bu Kanuna göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Madde 37. – Yapılan düzenleme ile sağlık sigortası giderlerinin kontrol altına alınarak, tedavilerin fiyatlandırılması, ilaç ve iyileştirme vasıtaları ile ortez ve protez bedellerinin ödenme usul ve esaslarının belirlenmesinde Kuruma etkinlik kazandırılması amaçlanmıştır.

Madde 38. – Sigortalılara sağlanan ilaç, gözlük, işitme cihazı, çeşitli ortez, protez, araç, gereç ve benzeri yardımların cinsi, evsafı, miktarı, kullanma süresi ve Kurumca ödenecek bedellerinin, sağlık karnesi verilmesinin esas ve usullerinin bir yönetmelikle belirlenmesi öngörülmüştür.

Madde 39. – Maddede yapılan düzenleme ile tescil tarihinden itibaren hiç prim ödememiş olanlar için öngörülen sigortalılık işlemlerini durdurma süresi on yıldan üç yıla indirilmiş, bu süreye ilişkin prim borçlarının ödeme tarihindeki prim tutarları üzerinden tahsili öngörülmüş ve böylece süresinde prim ödemeyenlerin ucuz hizmet kazanımının engellenmesi amaçlanmıştır.

Madde 40. – Yapılan düzenleme ile yeni kadrolar ihdas edilmiştir.

Madde 41. – 1479 sayılı Kanunun uygulama imkânı kalmayan maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 42. – Madde ile, 1479 sayılı Kanuna geçici maddeler eklenmiştir.

Geçici Madde 12. – 1479 sayılı Kanunun, 4447 sayılı Kanunla değişik 50 nci maddesine göre belirlenmesi gereken gelir tablosu, 2000 yılı enflasyon hedefine uygun olarak belirlenmiştir.

Geçici Madde 13. – Yeni ihdas edilen ve uzmanlık gerektiren Finansman ve Aktüerya Dairesi Başkanlığı için, ilk etapta kamu ya da özel sektörden personel sağlanılması öngörülmüştür.

Kurumda en az üç yıl çalışmış olan personele de diğer şartları taşımak kaydıyla yaş şartı aranmaksızın uzman yardımcılığı sınavına girme imkânı verilmiştir.

Genel Kurula katılacak Kurum çalışanları temsilcilerinin geçici bir süre için Bakan tarafından görevlendirilmesi sağlanmıştır.

Geçici Madde 14. – Tarım sigortalılarını temsil edecek Yönetim Kurulu üyesinin ilk Genel Kurula kadar Ziraat Odaları Birliği İdare Heyetince seçilmesi öngörülmüştür.

Geçici Madde 15. – Bağ-Kur Sağlık İşlemleri Tüzüğü ve yönetmeliklerin yayımlanma süresi belirlenmiştir.

Geçici Madde 16. – 1479 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde yapılan değişiklik gereğince, bu Kanunun yayımından önce sigortalı olanlara da talepleri halinde basamak intibak imkânı sağlanmıştır.

Geçici Madde 17. – İsteğe bağlı sigortalıların sigortalılık süresi bakımından Kanun değişikliğinden önceki haklarını kullanabilmeleri için tüm borçlarını ödeme şartı getirilmiştir.

Geçici Madde 18. – İdarî para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak; mükellefiyetlerini yerine getirecekler için, 6 aylık bir geçiş süreci öngörülmüştür.

Geçici Madde 19. – Bu Kanunda yapılan değişiklikten önce 10 yıl sağlık sigortası primi ödemiş olan pasif sigortalılardan sağlık sigortası primi kesilmeyeceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Geçici Madde 20. – Kayıt dışı sigortalılığın önlenebilmesi ve geriye dönük sigortalılık tesisinin engellenebilmesi bakımından, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kayıt ve tescil edilmemiş olanların kayıt ve tescillerinin Kanunun yürürlük tarihi itibariyle yapılması ve bu Kanunun yürürlük tarihi ile 20.4.1982 tarihleri arasında vergi mükellefi olunan sürelerin, bugünkü prim oranları üzerinden borçlanılması öngörülmüştür.

Madde 43. – Sigortalılığın sona ermesi, fiilen çalışmanın sona erdiği tarih esas alınarak belirlenmiştir.

Sigortalılara, sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde bu durumlarını Kuruma bildirme zorunluluğu getirilmiştir.

Madde 44. – Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan, köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılıkları sona erenleri bildirim yükümlülüğü bu madde içine alınmıştır.

Madde 45. – Bağ-Kur sigortalılarının meslekî faaliyetlerinin özelliğine ve yaptıkları işin niteliğine bağlı olarak, hangi hallerde çalışma güçlerinin üçte ikisini yitirmiş sayılacaklarının tespiti amacıyla Bağ-Kur Sağlık İşlemleri Tüzüğü çıkartılması öngörülmüş ve madde metni buna göre yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, uygulamaya netlik kazandırılması amacıyla, malûliyet halinin tespitine ilişkin sigortalılık süresinin başlangıcına açıklık getirilmiştir.

Madde 46. – Malûliyet aylığından yararlanabilmek için gerekli şartlara ilaveten istek tarihinde prim ve her türlü borçlarının ödenmiş olması şartı getirilmiştir. İş kazası ve meslek hastalığı sonucu bağlanacak malûllük aylıklarında bir yıl prim ödeme süresi kaldırılarak hiç prim ödemesi olmayan sigortalılara da malûllük aylığı bağlanması imkânı sağlanmıştır.

Madde 47. – Yaşlılık aylıklarının diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışma ile sona ermesi uygulamasına son verilmiştir.

Maddede yapılan diğer bir değişiklikle, sigortalılara aylıklarını kestirerek basamak yükseltme imkânı sağlanmıştır.

Madde 48. – Toptan ödemede ihya edilecek süreye ilişkin primlerin, talep tarihindeki prim tutarları üzerinden hesaplanması prensibi getirilmiştir.

Madde 49. – Ölüm aylığı bağlanması için gereken en az 3 yıl prim ödeme süresi 5 yıl olarak değiştirilmiştir. İş kazası ve meslek hastalığı sonucu bağlanacak ölüm aylıklarında öngörülen bir yıllık prim ödeme süresi kaldırılarak, hiç prim ödemesi olmayan sigortalıların hak sahiplerine de ölüm aylığı bağlanması imkânı sağlanmıştır.

Madde 50. – Sigortalının hak sahiplerince aylık talep edilebilmesi için aranan 3 tam yıl prim ödeme süresi 5 tam yıl olarak değiştirilmiştir.

Madde 51. – Aylık bağlanmasında üç aylık dönem ifadesi son aylık veya üç aylık dönem olarak değiştirilmiş ve hakkı doğuran olay tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra talepte bulunanların aylıklarının talep tarihini takip eden aybaşından itibaren başlatılması esası getirilmiştir.

Madde 52. – Eş, çocuk, ana ve babaya bağlanan ölüm aylığının şartları yeniden belirlenmiştir.

Madde 53. – Çocuklara bağlanan ölüm aylığının kesilmesi şartları yeniden belirlenmiştir.

Madde 54. – Tarım sigortalıları için sigortalılık başlangıcında giriş keseneği, basamak yükseltmelerinde basamak yükseltme primi alınması uygulaması getirilmiştir.

Madde 55. – 1479 sayılı Kanunun ilk uygulamasında oniki basamaklı bir sistem benimsenmiş iken daha sonra yapılan bir değişiklikle basamak sayısı yirmidörde çıkarılmış ve sigortalılara daha yüksek basamaklardan prim ödemek suretiyle daha fazla aylık alma imkânı sağlanmıştır.

2926 sayılı Kanunda da halen oniki basamaklı bir gösterge sistemi uygulanmakta ve basamak göstergelerinin düşük olması nedeniyle, bu Kanuna tabi sigortalılar çok düşük miktarlarda prim ödemekte ve aylık almaktadırlar.

Her iki Kanun arasında paralellik sağlanarak, tarım sigortalılarına da daha yüksek basamaklardan prim ödeme ve daha fazla aylık alabilme imkânı sağlamak amacıyla basamak sayısı onikiden yirmidörde çıkarılmıştır.

Madde 56. – Basamak sayısının yirmidörde çıkarılması nedeniyle, Kurumun aktüeryal dengesi gözönüne alınarak basamak seçme hakkı değişiklikten önce olduğu gibi ilk oniki basamakla sınırlandırılmış, dolayısıyla 1479 sayılı Kanunla da paralellik sağlanmıştır.

Maddede yapılan diğer bir değişiklikle, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir işte çalıştıktan sonra ilk defa veya yeniden Bağ-Kur kapsamına giren sigortalıların basamaklarının, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirdikleri süreler dikkate alınarak belirlenmesi imkânı sağlanmıştır.

Madde 57. – Basamak sayısının yirmidört olarak belirlenmesi nedeniyle, basamak yükseltme prensipleri 1479 sayılı Kanuna paralel olarak yeniden düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, ilk oniki basamaktaki bekleme süresi birer yıl olarak belirlenmiş ve basamakların prim borcu olup olmadığına ve talebe bakılmaksızın Kurum tarafından yükseltilmesi esası benimsenmiştir.

Onüçüncü basamaktan itibaren basamak yükseltilmesinde ise bekleme süresi iki yıl olarak belirlenmiş, sigortalıların basamak yükseltebilmesi, talepte bulunması ve talep tarihinden önceki dönem sonu itibariyle prim borcu olmaması şartına bağlanmıştır.

Madde 58. – Malûllük halinin tespitinde, sağlık kurulu raporu verecek hastaneler 1479 sayılı Kanuna paralel olarak düzenlenmiştir.

Madde 59. – Bağlanan aylıkların her ay veya üç ayda bir ödenmesine ve ödeme tarihlerini belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkili kılınmıştır.

Madde 60. – Kurumun rücu hakkı ilk peşin değerle sınırlandırılmış ve taksirli suç sayılır hareketi ile bu Kanunda sayılan yardımların yapılmasına neden olan üçüncü kişinin, sigortalının eşi, çocukları, ana ve babası olması halinde, bunlar aleyhine rücu davası açılmaması prensibi benimsenmiştir.

Ayrıca, rücu davası açılmasını gerektiren olay yurt dışında meydana gelmiş ve failin yabancı uyruklu olması ve Türkiye’de ikamet etmemesi halinde, fiilî imkânsızlık nedeniyle, varsa sigorta şirketlerinden talep hakkı saklı kalmak kaydı ile bunlar aleyhine de rücu davası açılmaması prensibi benimsenmiştir.

Madde 61. – Prim alacaklarına ilişkin beş yıllık zaman aşımı süresi on yıla çıkarılmıştır.

Madde 62. – Ölüm sigortası haklarında beş yıllık hak düşürücü süre, toptan ödeme ve cenaze yardımı ile sınırlandırılarak on yıla çıkarılmış ve beş yıl içinde alınmayan aylıkların zaman aşımına uğraması prensibi benimsenmiştir.

Madde 63. – İsteğe bağlı sigortalılık uygulamasında suiistimallerin önlenmesi amacıyla madde metni yeniden düzenlenmiştir.

Madde 64. – 2926 sayılı Kanun ülke nüfusunun yaklaşık % 40’lık bir kesimine hitap etmesine rağmen sigortalıların ilgisizliği nedeniyle onbeş yıllık uygulama sonucunda yaklaşık 880 000 sigortalı kapsama alınabilmiştir.Sigortalıları tescile zorlayıcı bu maddede öngörülen 10 000 lira para cezasının ise bugün için caydırıcı bir etkisi kalmamıştır.

Bu nedenle, maddede yapılan değişiklikle tarımsal faaliyete başladıkları tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma kayıt ve tescilini yaptırmayan veya sigortalılığı sona erdiği halde bu durumlarını üç ay içinde bildirmeyen sigortalılara ve sağlık karnelerini başkalarına kullandıranlara idarî para cezası uygulaması öngörülmüştür.

Madde 65. – Sağlık sigortası yardımlarından zorunlu tarım sigortalılarının yararlanabileceği şeklinde Ek 1 inci maddenin ilgili bendi yeniden düzenlenmiştir.

Madde 66. – Kurum gelirlerinin değerlendirme esasları 1479 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde genel olarak düzenlenmiş olduğundan bu Kanunun 32 nci maddesinin son fıkrası hariç diğer hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 67. – Bu madde ile 2926 sayılı Kanuna geçici maddeler eklenmiştir.

Geçici Madde 9. – Bu Kanunla 2926 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle primlerin ve emekli aylıklarının hesaplanmasına esas alınan basamak sayısı yirmidört olarak benimsenmiştir. Bu düzenleme sonucu emeklilik programlarını oniki basamaklı sisteme göre ayarlayan sigortalıların mağduriyetlerinin önlenebilmesi için, Kanunun yayımlandığı tarihteki prim ödeme döneminin sonu itibariyle sigortalı olanlara bir kereye mahsus olmak üzere artırılan basamak sayısı kadar basamak yükseltme imkânı sağlanmaktadır.

Basamak yükseltme hakkından yararlanan sigortalılara bu Kanunun yaşlılık aylığı bağlanmasına dair hükümleri saklı kalmak kaydıyla basamak intibaklarının yapıldığı tarihten itibaren üç yıl sonra yaşlılık aylığı bağlanacak, ancak mallûllük ve ölüm aylığı bağlanmasında ise üç yıllık bekleme süresi aranmayacaktır.

Basamak yükseltme talebinde bulunduktan sonra basamak yükseltme priminin bir kısmını veya tamamını süresi içinde ödemeden ölen sigortalıların hak sahiplerine de basamak yükseltme primini ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde ödemeleri halinde, bu haktan yararlanma imkânı sağlanmıştır.

Geçici Madde 10. – Bu Kanunla 34 üncü maddede yapılan değişiklikle, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tâbi bir işte çalıştıktan sonra ilk defa veya yeniden bu Kanun kapsamına girenlere tanınan basamak intibak hakkı, talepte bulunulması halinde Kanunun yayımından önce sigortalı olanlara da tanınmıştır.

Geçici Madde 11. – Kanunun yayımlandığı tarihten sonrası için ek rücu davası açılmaması prensibi getirilmiştir.

Geçici Madde 12. – İsteğe bağlı sigortalıların sigortalılık süresi bakımından değişiklikten önceki haklarını kullanabilmeleri borçlarını altı ay içinde ödeme şartına bağlanmıştır.

Geçici Madde 13. – Bu Kanunla tanınan üç aylık süre içerisinde Kuruma kayıt ve tescillerini yaptıranlar ile aynı süre içinde sigortalılığının sona erdiğini bildirenler hakkında idarî para cezası uygulanmaması öngörülmüştür.

Madde 68. – Yürürlük maddesidir.

Madde 69. – Yürütme maddesidir.

 


Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Sağlık, Aile, Çalışma ve

Sosyal İşler Komisyonu                15.7.2003

   Esas No. : 35

Karar No. : 1/296                      

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 19.12.2002 tarihinde Esas Komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, Tali Komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen "Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ve  Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanunlara Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 26.12.2002 tarihinde yaptığı 2 nci birleşiminde gündeme alınmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında yapılan toplantıda konunun daha ayrıntılı bir şekilde ele alınarak olgunlaştırılması ve gerekli düzenlemelerin yapılabilmesini sağlamak amacıyla bir alt komisyon kurulmasına karar verilmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisinden Çorum Milletvekili Agah Kafkas, Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, İstanbul Milletvekili Lokman Ayva ve Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi ile Cumhuriyet Halk Partisinden Ankara Milletvekili Bayram Meral ve Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in seçildiği alt komisyon, başkanlığına Çorum Milletvekili Agah Kafkas'ı seçerek çalışmalarına başlamıştır. Alt komisyon 01.07.2003 tarihinde yaptığı toplantısında çalışma hayatının sosyal taraflarından biri olarak bilinen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu temsilcilerini de dinlemiştir.

Alt Komisyon yaptığı çalışmalarda ilgililerin görüş ve değerlendirmeleri sonunda yeni bir metin düzenleyerek Komisyon Başkanlığına sunmuştur.

Bu anlamda alt komisyon tarafından hazırlanan ve Komisyonumuz tarafından da   birkaç değişiklik ile kabul edilen bu yeni metin ile Tasarının;

A) 1479 sayılı Kanuna ilişkin düzenlemelerle ilgili olarak;

Çerçeve 1 inci maddesi; 1479 sayılı  Kanunun 1 inci maddesini değiştirerek "Başkanlığın Merkezi Ankara'dadır" ibaresi metinden çıkarılarak madde metninin yeniden düzenlenmesi suretiyle.

Çerçeve 2 nci maddesi, 1479 sayılı  Kanunun 3 üncü maddesini değiştirerek taşra teşkilatına Bakanlar Kurulu kararı ile şube müdürlüklerinin de kurulacağı ibaresinin eklenmesi suretiyle,

Çerçeve 3 üncü maddesi; 1479 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı olarak atanacaklarda aranan "en az 12 yıl fiili hizmeti bulunmak " ibaresi madde metninden çıkarılarak şartların yeniden düzenlenmesi suretiyle,

Çerçeve 4 üncü maddesi aynen ,

Çerçeve 5 inci maddesi; 1479 sayılı  Kanunun 6 ncı maddesindeki atama usul ve şartlarına ilişkin hükmün yeniden düzenlenmesi suretiyle,

Çerçeve 6 ncı maddesi ; 1479 sayılı  Kanunun 7 nci maddesindeki "personel statüsüyle ilgili hükmün yeniden düzenlenmesi suretiyle

Çerçeve 7 nci maddesi; 1479 sayılı  Kanunun 8 inci maddesindeki Kurum Yönetim Kurulunun işleyişinin ayrıntılı olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle,

Çerçeve 8 inci maddesi ; 1479 sayılı  Kanunun 9 uncu maddesindeki Yönetim Kurulu toplantılarının en az beş üye ile toplanacağı ibaresinin "dört üye ile" toplanacağı şeklinde değiştirilmesi suretiyle,

Çerçeve 9 uncu maddesi; 1479 sayılı Kanunun 10 uncu maddesindeki Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkilerinin yeniden düzenlenmesi suretiyle,

Çerçeve 10 uncu maddesi; 1479 sayılı  Kanunun 11 inci maddesindeki sigortalı sayıları ile orantılı olmayan delege sayıları yeniden tespit edilmek, daha demokratik bir genel kurul olmasını teminen kamu temsilcileri, bütün kurumlar için "bir" olarak tespit edilmesi ve kurumdan aylık alanlardan, Bakanlıkça en fazla üyeyi temsil ettiği belirlenen dernek tarafından seçilecek temsilci sayısının  iki olarak  düzenlenmesi suretiyle,

Çerçeve 11 inci maddesinin madde metninden çıkarılması suretiyle,

Çerçeve 12 nci maddesinin çerçeve 11 inci madde olmak üzere ve 1479 sayılı  Kanunun 15 inci maddesindeki kurum gelirlerinin değerlendirilmesinde kurum iştirak ve kuruluşlarının da "f" bendi olmak üzere metne eklenmesi suretiyle,

Çerçeve 13 üncü maddesi çerçeve 12 nci madde olmak üzere aynen düzenlenmesi suretiyle,

Çerçeve 13 üncü madde olmak üzere; 1479 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde değişiklik öngören,  Kurumun ticaret ve iş bağlantılarından dolayı iflas hükümlerinin yürümeyeceği ile ilgili hükmün metne eklenmesi suretiyle,

Çerçeve 14 üncü maddesi; aynen düzenlenmesi suretiyle,

Çerçeve 15 inci maddesi; 1479 sayılı  Kanunun 25 inci maddesindeki sigortalılığın başlangıç ve bitiş tarihi ile ilgili 25 inci maddenin bentler halinde yeniden düzenlenmesi suretiyle,

Çerçeve 16 ncı maddesi; 1479 sayılı  Kanunun 26 ncı maddesinde yapılan değişiklikte son fıkrasının madde metninden çıkarılması suretiyle,

Çerçeve 17 nci maddesi; aynen düzenlenmesi suretiyle,

Çerçeve 18 inci maddesi; 29 uncu maddenin a ve b bentlerinde yapılan değişikliğin de madde metnine eklenmesi suretiyle,

Çerçeve 19 uncu madde olmak üzere; 1479 sayılı  Kanunun 38 inci maddesindeki değişiklikle uygulamada görülen aksaklıklar dikkate alınarak, aylık bağlama sisteminin istismarını önlemek amacıyla 1479 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin değiştirilmesini öngören hüküm metne eklenmesi ile yaşlılık aylığını kestirerek kısa süre sonra yeniden aylık talebinde bulunan kişilere, yeni tutarlar üzerinden aylık bağlanabilmesi için 3 yıl prim ödeme şartı getirilmesinin sağlanması, bu durumda olan kişilerin mağduriyetlerinin de önlenmesi ve 3 yıl prim ödeyememe durumunda, eski tutar üzerinden güncelleştirilmiş aylıklarının ödenmeye devam edilmesi ve ödedikleri primlerin kendilerine iade edilmesinin hüküm altına alınması suretiyle, 

Çerçeve 19 uncu maddesi  Çerçeve 20 nci madde

Çerçeve 20 nci maddesi  Çerçeve 21 inci madde,

Çerçeve 22 nci maddesi Çerçeve 23 üncü madde,

Çerçeve 23 üncü maddesi Çerçeve 24 üncü madde olmak üzere aynen,

Çerçeve 25 inci madde olmak üzere  1479 sayılı  Kanunun 49 uncu maddesinin 1 inci fıkrası değiştirilerek, ödenecek sigorta priminin sigortalının seçtiği, intibak ettirildiği veya yükseltildiği gelir basamağının % 20 si olacağına ilişkin hükmün metne eklenmesi suretiyle,

Çerçeve 24 üncü maddesi Çerçeve 26 ncı madde olmak üzere aynen,

Çerçeve 25 inci maddesi  Çerçeve 27 nci madde olmak üzere , 1479 sayılı  Kanunun 53 üncü maddesi ile ilgili yapılan değişiklikte, ikinci fıkrasında yapılan değişikliğe ek olarak, sigortalıların aylık prim borçlarının ödeme şartını ve ödenmemesi halindeki gecikme zammı ile ilgili hükümlerin de madde metnine, 1 inci ve 3 üncü fıkralar olarak eklenmesi suretiyle ,

Çerçeve 26 ncı maddesi çerçeve 28 inci madde olmak üzere 1479 sayılı  Kanunun 58 inci maddesindeki "Sosyal Güvenlik Kurumu " ibaresinden sonra "başkanlığı" ibaresinin eklenmesi suretiyle ,

Çerçeve 27 nci maddesi çerçeve 29 uncu madde olmak üzere aynen,

Çerçeve 30 uncu madde olmak üzere; 1479 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde değişiklik yapılarak, Kurum müfettişlerinin görev ve yetkileri, uygulamada karşılaşılan güçlükler dikkate alınarak yeniden düzenlenmek üzere metne eklenmesi suretiyle,

Çerçeve 31 inci madde olmak üzere1479 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapılarak, Kurumca açılacak tazminat ve rücu davalarının on, prim alacaklarının beş yıllık zamanaşımına tabi olacağı hükmünün madde metnine eklenmesi suretiyle,

Çerçeve 32 nci madde olmak üzere 1479 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinde değişiklik yapılarak, Kurum uygulamalarında problemlerle karşılaşılması ve bütçe büyüklüklerinin katrilyona ulaşmış olması nedeniyle rakamsal büyüklüklerin sonundan üç sıfırın dikkate alınmaması amacıyla düzenlenmek üzere metne eklenmesi suretiyle,

Çerçeve 28 inci maddesi çerçeve 33 üncü madde olmak üzere, 1479 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde değişiklik yapılarak,  daha önce Bağ-Kur'a tabi sigortalılığı bulunan kişilerin, 58-60 yaşını doldursalar dahi, istekleri halinde isteğe bağlı sigortalı olmalarına imkan verilmesinin sağlanması suretiyle,

Çerçeve 31 inci madde olmak üzere 1479 sayılı Kanunun 80 inci maddesi yeniden hayata geçirilmesi sağlanarak teknik olarak KHK ile düzenlenemeyişi nedeniyle tasarının 29 uncu maddesinin metne ilavesi  ile, 50 milyon lira olarak öngörülen idari cezanın, yeniden değerleme oranında artırılması ayrıca, sağlık karnelerini başkalarına kullandırtanlara da idari para cezasının öngörülmesi suretiyle,

Çerçeve 26 ncı maddesi Çerçeve 32 nci madde olmak üzere aynen ,

Çerçeve 28 inci maddesi Çerçeve 33 üncü madde olmak üzere 1479 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin tamamının yeniden düzenlenmesi suretiyle,

Çerçeve 29 uncu maddesi Çerçeve 34 üncü madde,olmak üzere 1479 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile değiştirilen 80 inci maddesindeki "İdari para cezaları" ile ilgili hükmün zamanaşımı sürelerinin yeniden düzenlenerek değiştirilmesi suretiyle,

Çerçeve 30 uncu maddenin madde metninden çıkarılması suretiyle,

Çerçeve 31 inci maddesi  Çerçeve 35 inci madde olmak üzere aynen ,

Çerçeve 32 inci maddesi Çerçeve 36 ncı madde olmak üzere  1479 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin yeniden düzenlenmesi suretiyle,

Çerçeve 33 üncü maddesi Çerçeve 37 nci madde olmak üzere  1479 sayılı Kanunun ek 11 inci  maddesini değiştiren hükmün üçüncü fıkrasının metinden çıkarılarak yeniden düzenlenmesi suretiyle,

Çerçeve 38 inci madde olmak üzere, 1479 sayılı Kanunun ek 12 nci  maddesinde yapılan değişiklikle ilk defa sigortalı olanların sağlık yardımından yararlanma şartlarının yeni bir madde olarak metne eklenmesi suretiyle,

Çerçeve 34 üncü maddenin metinden çıkarılması suretiyle,

Çerçeve 35 inci madde çerçeve 39 uncu madde olmak üzere sigortalıların basamak tutarlarının sağlık sigortası uygulamaları ile ilgili olarak basamak gösterge tutarlarının prim oranının %20'ye çıkarılarak yeniden düzenlenmesi suretiyle,

Çerçeve 36 ncı maddesi  Çerçeve 40 ıncı madde olmak üzere aynen ,

Çerçeve 37 nci maddesi Çerçeve 41 inci madde olmak üzere 1479 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinde değişiklik yapılarak, sağlık yardımlarından faydalanan sigortalıların ilaç dışı iyileştirici maddelerin kurumca ödenme şartıyla ilgili son cümlenin metinden çıkarılarak yeniden düzenlenmesi suretiyle,

38 inci maddesi 42 nci madde olmak üzere aynen,

Çerçeve 39 uncu maddesi Çerçeve 43 üncü madde olmak üzere 1479 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesinde değişiklik yapılarak yeniden düzenlenmesi suretiyle  ,

Çerçeve 44 üncü madde olmak üzere 1479 sayılı Kanunun ek 20 nci maddesinin birinci fıkrasını değiştiren yaşlılık aylığı alanların serbest meslek kazancı dolayısıyla aylıklarının % 90 ının kendilerine ödeneceğine ilişkin hükmün metne eklenmesi suretiyle,

Çerçeve 40 ıncı maddesi Çerçeve 45 inci madde olmak üzere aynen,

Çerçeve 41 inci  maddesi Çerçeve 46 ncı madde olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun gösterge cetveli ve 152 nci maddesinde değişiklik yapılarak, maddenin bentler halinde yeniden düzenlenmesi suretiyle,

Çerçeve 47 nci madde olmak üzere yürürlükten kaldırılan maddelerin metne eklenmesi suretiyle,

Çerçeve 42 nci maddesi Çerçeve 48 inci madde olmak üzere 1479 sayılı Kanuna bazı geçici maddeler eklenmesine ilişkin hüküm yeniden düzenlenmesi suretiyle  kabul edilmiştir.

Bu anlamda;

Geçici 13 üncü madde olmak üzere eczacılar ve avukatların Kurum yeterlik sınavlarından muafiyetlerine ilişkin hükmün metne eklenmesi suretiyle,

Geçici 14 üncü madde olmak üzere yönetim kuruluna atama veya seçimle gelen üyelerin görev süreleriyle ilgili hükmün metne eklenmesi suretiyle,

Geçici 15 inci madde olmak üzere Kanunun 51 inci maddesine bağlı olarak tescil tarihindeki basamak sayısı da dikkate alınarak değişiklikten önce sigortalı olanların da kapsama alınacağı hükmünün eklenmesi suretiyle,

Geçici 16 ncı madde olmak üzere, basamak yükseltme hakkından yararlananlar hakkındaki istisnanın metne eklenmesi suretiyle,   

Geçici 18 inci madde olmak üzere, sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 4.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri ile zorunlu sigortalı olarak tescil edilmiş olanların sigortalılıklarının, sigortalılık süresi olarak değerlendirilme şartlarına ilişkin hükmün metne eklenmesi suretiyle,

Geçici 19 uncu madde olmak üzere, Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerin çıkarılma süresine ilişkin hükmün metne eklenmesi suretiyle,

Geçici 20 nci madde olmak üzere, iflas veya tasfiye işlemleri başlayan şirket ortaklarına da kanun hükümlerinin talepleri halinde uygulanacağının metne eklenmesi suretiyle,

Geçici 21 inci madde olmak üzere, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalıların ödeyecekleri primler ve bağlanacak aylıklarının hesabında uygulanan gelir basamaklarından en yakın gelir basamağına intibak ettirileceğine ilişkin hükmün metne eklenmesi suretiyle,

Geçici 22 nci madde olmak üzere, isteğe bağlı sigortalı olanların Geçici 21 inci maddeye göre basamak intibakları yapılacağına ilişkin hükmün metne eklenmesi suretiyle,

Geçici 23 üncü madde olmak üzere, 4.10.2000 tarihinden önce; bu Kanuna göre ve  isteğe bağlı sigortalı olarak kayıt ve tescili yapılıp  sağlık sigortası primi ödemiş olanlar, zorunlu sigortalılık kapsamından çıkarak isteğe bağlı sigortalı olanlar, talepleri doğrultusunda sağlık sigortası primi kesilmeyenler, isteğe bağlı sigortalı olmak için talepte bulunmadan sigorta ve sağlık sigortası primlerini ödemiş olup ödemeleri isteğe bağlı sigortalılık süresi olarak değerlendirilenlerin, hükümleri sağlık sigortası yardımlarından yararlanabilme şartlarına ilişkin hükmün metne eklenmesi suretiyle,

Geçici 24 üncü madde olmak üzere, yaşlılık aylığı bağlananlardan çalışmalarına  Bağ-Kur'a başvurarak çalışmalarına devam ettiklerini bildirdikleri takdirde tahakkuk edecek sosyal güvenlik destek primi borçlarının tahsiline  ilişkin hükmün metne eklenmesi suretiyle düzenlenmiştir.

B) 2926 sayılı Kanuna ilişkin düzenlemelerle ilgili olmak üzere;

Çerçeve 49 uncu madde olmak üzere, 2926 sayılı Kanununun 2 nci maddesinde değişiklik yapılarak, sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene bağlı olmayan tarımsal faaliyetlerde bulunanların, bu Kanuna göre sigortalı sayılacakları ve bunların tesciliyle ilgili hükümlerin metne eklenmesi suretiyle,

50 nci madde olmak üzere, 2926 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki yaş şartının değiştirilmesi ve tescili ile ilgili işlemlerin metne eklenmesi suretiyle, 

Çerçeve 43 üncü maddesi Çerçeve 51 inci madde olmak üzere, yeniden düzenlenmesi suretiyle,

Çerçeve 44 üncü maddesi Çerçeve 52 nci madde olmak üzere yeniden düzenlenmesi suretiyle,

Çerçeve 53 üncü madde olmak üzere, 2926 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine merci, kurum, kuruluş, kooperatifler ve birlikleri ile şirket ve bankalar, Kurumun isteği üzerine her türlü bilgiyi ve belgeyi vermekle yükümlü olduğuna ilişkin hükmün metne eklenmesi suretiyle,

Çerçeve 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ve 65 inci maddeleri metinden çıkarılmaları suretiyle,  

Çerçeve 54 üncü madde olmak üzere, 2926 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin yeniden düzenlenmesi suretiyle,

Çerçeve 54 üncü madde olmak üzere, 2926 sayılı Kanuna eklenen ek madde ile  1479 sayılı Kanunun hangi maddelerinin 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılar hakkında  uygulanacağına ilişkin hükmün metne eklenmesi suretiyle,      

Çerçeve 66 ncı maddesi çerçeve 56 ncı madde olmak üzere, Yürürlükten kaldırılan hükümlerin metne yeniden düzenlenerek eklenmesi suretiyle,

Çerçeve 67 nci maddesi çerçeve 57 nci madde olmak üzere,  2926 sayılı Kanuna  eklenen geçici maddeler düzenlenmiştir.          

Bu anlamda,          

Geçici madde 9 olmak üzere açılmayacak rücu davalarının düzenlenmesi suretiyle,

Geçici hükümler olmak üzere ve Geçici 1 inci madde olmak üzere, idari para cezasının uygulanmayacağı hallerin düzenlenmesi suretiyle,

Geçici 2 nci madde olmak üzere, 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlar üç ay içinde yazılı talepte bulunmak şartıyla, bulundukları basamakları en fazla oniki basamak yükseltebileceklerine ilişkin hükmün düzenlenmesi suretiyle,

Geçici 3 üncü madde  olmak üzere,  2926 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri sonucunda oluşan yeni statü nedeniyle bu tarihe kadar eski hükümlerin uygulanmasına devam edileceğine dair hükmün eklenmesi suretiyle,"

Yürürlüğe ilişkin 69 uncu maddesi,  58 inci madde olmak üzere, yeniden düzenlenmesi ve yürütmeye ilişkin 69 uncu maddesi, 59 uncu madde olmak üzere aynen, 

Kabul edilmiştir.

Alt Komisyon tarafından hazırlanarak Komisyonumuza havale edilen bu yeni metin bu defa Komisyonumuzun 10.07.2003 tarihinde yaptığı 14 üncü birleşiminde Çalışma ve  Sosyal Güvenlik, Maliye ve Adalet bakanlıkları ile Bağ- Kur Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katılımlarıyla görüşülmüştür.

Komisyonumuz; alt komisyon tarafından hazırlanan metnin Komisyon görüşmelerine esas alınmasını ve görüşmelerin bu metin üzerinden yapılmasını kabul etmiştir. Bu anlamda Komisyonumuz   yapılan görüşmelerde alt komisyon metnini genel olarak kabul etmiş,  bazı maddelerini yeniden değerlendirerek önergeler paralelinde değiştirerek kabul etmiştir.

Komisyonumuz; verilen önergelerin kabul edilmesi ile alt komisyonca kabul edilen metnin,

Çerçeve 39 uncu maddesi ile değiştirilen 1479 sayılı Kanunun  15 inci maddesinin; "a" bendi ile ilgili önergenin kabul edilmesi ile 1479 ve 2926 sayılı kanunlar arasında norm ve standart birliği kurulması gerekçesiyle aynı gelir tablosu üzerinden sağlık primi ödemelerinin sağlanması ile metnin yeniden düzenlenmesi suretiyle,

Çerçeve 42 nci  maddesine sürekli kullanılan ilaçların ilaç katılım payı muafiyet raporlarının onaylanması hükmünün metne eklenmesi suretiyle,

Çerçeve 44 üncü maddesi ile değiştirilen 1479 sayılı Kanunun  ek 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasındaki % 90 oranında ödenmesi hükmünün teknik olarak uygulanma zorluğu gerekçesiyle , % 10 oranında kesinti yapılacağı şeklinde değiştirilerek madde metninin yeniden düzenlenmesi suretiyle,

Çerçeve 45 inci maddesi ile Kurum sağlık kurulunun kadrolu tabiplerden oluşturularak tam gün çalışmalarını temin ederek, malûllük raporlarındaki gecikmelerin ortadan kaldırılması gerekçesi ile 15 adet tabip kadrosunun ilave edilmesi ile kadro cetvelinin yeniden düzenlenmesi suretiyle,

Çerçeve 46 ncı maddesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesine bu Kanun ile eklenen kadroların eklenmesi suretiyle,

Çerçeve 48 inci maddesi ile ilgili olarak;

Geçici 13 üncü maddenin memurluğa girişteki yeterlik sınavına ilişkin hükmün yeniden düzenlenmesi suretiyle,

Geçici 23 üncü maddesinin  üzerinde verilen iki önergenin birleştirilmesi ile yeniden düzenlenmesi suretiyle,

Çerçeve 58 inci maddesinin  "b" bendinin yeniden düzenlenmesi suretiyle,

Diğer maddeleri alt komisyondan gelen şekliyle aynen kabul etmiştir.

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Mahfuz Güler

Agah Kafkas

Remziye Öztoprak

 

Bingöl

Çorum

Ankara

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Bayram Özçelik

Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu

Bayram Ali Meral

 

Burdur

Ankara

Ankara

 

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

Üye

Üye

Üye

 

Turhan Çömez

Şerif Birinç

İrfan Riza Yazıcıoğlu

 

Balıkesir

Bursa

Diyarbakır

 

Üye

Üye

Üye

 

Sabri Varan

Nükhet Hotar

Enver Öktem

 

Gümüşhane

İzmir

İzmir

 

Üye

Üye

Üye

 

Nevzat Doğan

Hüseyin Tanrıverdi

Medeni Yılmaz

 

Kocaeli

Manisa

Muş

 

Üye

Üye

Üye

 

Feramus Şahin

Cevdet Erdöl

Nurettin Sözen

 

Tokat

Trabzon

Sivas


Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Plan ve Bütçe Komisyonu                21.7.2003

     Esas No. : 1/296

        Karar No. : 46

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca  hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 16.05.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, ancak milletvekili erken genel seçimleri nedeniyle 21. Dönemin sonra ermesi üzerine İçtüzüğün 77 nci maddesi uyarınca kadük olan ve 22. Dönemde 58. Hükümet tarafından yenilenerek, yenilendiği 11.12.2002 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bildirilen ve  Başkanlıkça tali komisyon olarak Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen "Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanunlara Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı",  Komisyonumuzun 17.7.2003 tarihinde yaptığı 61 inci birleşiminde, Hükümeti temsilen Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU  ile Maliye Bakanlığı,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarının temsilcilerinin de katılımıyla incelenip görüşülmüştür.

Bilindiği gibi; Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) 1971 yılında kurulmuştur. Ancak kuruluşundan itibaren ağır bir mali yük altında kalmış ve henüz yeni bir kuruluş olmasına rağmen bir milyonun üzerinde kişiye emekli aylığı öder hale gelmiştir. Primlerin düzenli tahsil edilememesi nedeniyle Kurumun  finansman açığı yıldan yıla artmaktadır. Bu nedenle Kurumun gelir ve giderlerini sağlıklı bir temele oturtacak, prim tahsilatını artıracak bir dizi düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, tarımda kendi adına ve hesabına çalışanların sigorta işleri de Bağ-Kur  tarafından yürütülmektedir. Ancak Bağ-Kur'un  uygulamasını yürüttüğü 1479 sayılı Kanun ile  tarım kesiminde çalışanların sigortasına ilişkin 2926 sayılı Kanun tarafından düzenlenen sigorta yardımları arasında büyük norm ve standart farklılıkları bulunmaktadır. Bu nedenle, sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması, prim tahsilatının artırılması, sigortacılığın kendi finansman kaynakları ile sürdürülebilmesi  için sigorta kolları ve sigorta kuruluşları arasında norm ve standart birliğinin sağlanması gerekmektedir. Tasarı, bu ihtiyacın giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Tasarı ve  gerekçesi incelendiğinde;

- Kurum gelirlerinin verimli bir şekilde değerlendirilmesine yönelik olarak Finansman ve Aktüerya Dairesi Başkanlığı kurulmasının,

- Kurumun sağlık ve sigorta hizmetlerinde  gerekli tespit ve kontrollerin yapılabilmesi için teftiş mekanizmasına ilaveten denetmen de çalıştırılabilmesinin,

- Yönetim Kurulu üye sayısının 7'ye çıkarılarak atama ve seçim ile gelen üyelerin niteliklerinin düzenlenmesinin, kurum personelinin mali haklarına ilişkin olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin, Genel Kurul oluşumunun yeni esaslara bağlanmasının,

- Vergi kayıtları ile sigorta kayıtları arasında bağlantı kuracak düzenlemelerin yapılmasının,

- Borçlu malullük aylığı bağlanması uygulamasına son verilerek ölüm aylığında aranan hizmet süresinin 3 yıldan 5 yıla çıkarılmasının,

- Sigorta primleri için gecikme zammı uygulamasına son verilerek 6183 sayılı Kanun kapsamında tahsil  imkanının getirilmesinin,

- İsteğe bağlı sigortalılığın başlangıç ve sona erişine ilişkin esasların yeniden belirlenerek yabancı uyruklulara da isteğe bağlı sigortalılık hakkı getirilmesinin,

- Sağlık sigortasının kapsamı, gelirleri, gelirlerin işletilmesi gibi hususların yeniden düzenlenmesinin ve sağlık sigortasının uzun vadeli sigorta kollarından ayrılmasının, primlerin de buna göre yeni esaslara bağlanmasının,

- Tarımda kendi adına ve hesabına çalışanların sigortasına ilişkin olarak 12 basamaklı sistemin, katsayı esaslı 24 basamaklı sisteme dönüştürülmesinin,

- 24 basamaklı sisteme geçiş nedeniyle sigortalıların mağduriyetlerini önleyecek geçiş hükümlerinin düzenlenmesinin,

- Borçlu maluliyet aylığı uygulamasının 1479 sayılı Kanunda yapılan değişikliğe paralel olarak  kaldırılmasının, yaşlılık aylığına ilişkin uygulamalarda diğer sosyal güvenlik kanunlarına paralel düzenlemeler yapılmasının;

Amaçlandığı anlaşılmaktadır.

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeleri müteakip Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenmiş ve tali komisyon olan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metni esas alınarak maddelerin görüşülmesine karar verilmiştir.

Metnin;

- Çerçeve 5 inci maddesi ile değiştirilen 1479 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi;    (c ) bendinin, Bağ-Kur denetmenliğinin  kariyer meslek olarak oluşturulması nedeniyle  denetmen ve denetmen yardımcılarının emsali görevliler için belirlenmiş olan atanma esasları çerçevesinde atanmalarını  sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- Çerçeve 6 ncı maddesi ile değiştirilen 1479 sayılı Kanunun 7 nci maddesi;  ikinci fıkrasının benzer kamu kurum ve kuruluşlarında personele ödenen ikramiye paralelinde yeniden düzenlenmesi, üçüncü ve dördüncü fıkralarının, bu fıkralarla düzenlenen konuların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiş olması nedeniyle metinden çıkarılması suretiyle,

- Çerçeve 7 nci maddesi ile değiştirilen 1479 sayılı Kanunun 8 inci maddesi; birinci fıkrasının, Bağ-Kur Yönetim Kurulunda tarım kesiminin de temsil edilebilmesini teminen yeniden düzenlenmesi, üçüncü fıkrası, Yönetim Kurulu üyelerinin atanma esaslarının ve görev sürelerinin yeniden belirlenmesi  suretiyle,

- Çerçeve  9 uncu maddesi ile değiştirilen 1479 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi; birinci fıkrasının (i) bendinin, eğitim programlarında görevlendirileceklere verilecek ek ders ve konferans ücretlerinin genel hükümler çerçevesinde belirlenmekte olduğu göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi suretiyle,

- Çerçeve 10 uncu maddesi ile değiştirilen 1479 sayılı Kanunun 11 inci maddesi;  ikinci fıkrasında yer alan Genel Kurul üyelerinin "iki yıl" görev sürelerinin, Kanunun 12 nci maddesinde Genel Kurulun üç yılda bir toplanacağı hükme bağlandığından, süreler arasında uyum sağlanması amacıyla " üç yıl"  olarak değiştirilmesi suretiyle,

- Çerçeve 16 ncı maddesi, bu madde  ile 1479 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine eklenen ikinci fıkranın; gelir vergisi mükelleflerinin mükellefiyet tescili ve terkinine ilişkin bilgiler, hali hazırda uygulanan protokol gereğince Maliye Bakanlığınca Bağ-Kur'a verildiğinden, bu uygulamanın kanunu bir zemine oturtulması amacıyla yeniden düzenlenmesi suretiyle,

- Çerçeve 27 nci maddesi ile değiştirilen 1479 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının, anlatıma açıklık kazandırılarak maksadın daha iyi ifade edilmesini teminen yeniden düzenlenmesi suretiyle,

- Çerçeve 34 üncü maddesi, madde çerçevesinde yer alan " ...ihya edilmiştir." ibaresinin "yeniden düzenlenmiştir." şeklinde değiştirilmesi suretiyle,

- Çerçeve 45 inci maddesi; maddeye bağlı kadro cetvellerinin hali hazırda kurumun boş kadroları bulunması nedeniyle, kadro artışına gidilmeyerek  ihdas edilen kadro sayısı kadar boş kadronun iptal edilmesi ve madde çerçevesi ile cetvellerin buna göre düzenlenmesi suretiyle,

- Devlet Memurları Kanununa eklemeler yapan çerçeve 46 ncı maddesi; Bağ-Kur denetmenlerinin Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesindeki yerleri tespit edilirken esas alınan Milli Emlak Denetmelerinin 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 36 ncı maddeden çıkarılmış olmaları nedeniyle ve Bağ-Kur denetmenlerinin özlük haklarının emsallerine göre belirlenmesi amacıyla yeniden düzenlenmek suretiyle,

- Çerçeve 47 nci maddesi Bütçe Kanununda yer alan hükmün Tasarı ile düzenlenmiş olması nedeniyle, mükerrerliğin önlenmesi amacıyla yeniden düzenlenmek suretiyle,

- Çerçeve 48 inci maddesi, 47 nci madde olarak, madde çerçevesinin, kanun tekniğine uygun olarak yeniden düzenlenmesi, geçici 13 üncü maddeden " ve avukatlar " ibaresinin çıkarılması, geçici 14 üncü maddesinin ilk cümlesinin, ilk yapılacak Genel Kurula kadar Yönetim Kurulu üyelerinin atanabilmesini teminen değiştirilmesi suretiyle, Geçici 19 uncu maddesinin ikinci cümlesinin, uygulamanın hükmü kalmadığından metinden çıkarılması suretiyle, 

- Yürürlüğe ilişkin 58 inci maddesi; Tasarıdan çıkarılan hükümler ve madde numaralarının  değişmesi nedeniyle yeniden düzenlenmek suretiyle,

- Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri " Geçici Hükümler" başlıklı yeni bir bölüm olarak düzenlenmeleri suretiyle,

- Diğer maddeleri ise aynen,

Kabul edilmiştir.

Ayrıca yürürlükten kaldırılan hükümlere ilişkin 47 nci ve 56 ncı maddeler birleştirilerek yürürlük maddesinden önce düzenlenmiş ve madde numaraları buna göre teselsül  ettirilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 

 

 

Başkan

Başkanvekili

Bu raporun sözcüsü

 

Sait Açba

M. Altan Karapaşaoğlu

M. Mustafa Açıkalın

 

Afyon

Bursa

İstanbul

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Mehmet Sekmen

Sabahattin Yıldız

Mahmut Göksu

 

İstanbul

Muş

Adıyaman

 

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet Melik Özmen

Ruhi Açıkgöz

Mehmet Zekai Özcan

 

Ağrı

Aksaray

Ankara

 

Üye

Üye

Üye

 

Ali Osman Sali

Aziz Akgül

Ömer Abuşoğlu

 

Balıkesir

Diyarbakır

Gaziantep

 

Üye

Üye

Üye

 

M. Emin Murat Bilgiç

Alaattin Büyükkaya

Mehmet Ceylan

 

Isparta

İstanbul

Karabük

 

Üye

Üye

Üye

 

Y. Selahattin Beyribey

Taner Yıldız

Mustafa Ünaldı

 

Kars

Kayseri

Konya

 

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

Üye

Üye

Üye

 

Ali Er

Erol Aslan Cebeci

Musa Uzunkaya

 

Mersin

Sakarya

Samsun

 

 

Üye

 

 

 

Mustafa Zeydan

 

 

 

Hakkâri

 


HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

 

ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNUNUN VE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE BU KANUNLARA GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu

Kanunu ile İlgili Değişiklikler

MADDE 1. – 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olmak” ibaresi, madde metninden çıkartılmış ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurum, bu Kanun ve özel hukuk hükümlerine tâbi tüzel kişiliğe sahip bir kamu kurumudur. Kurumun merkezi Ankara’dadır. Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili kuruluşudur. Malî ve idarî bakımdan özerktir.”

MADDE 2. – 1479 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3. – Genel Müdürlük Kuruluşu, Genel Müdür, üç genel müdür yardımcısı, merkez ve taşra teşkilâtından oluşur.

Merkez Teşkilâtı;

a) Danışma ve denetim birimleri; Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,

b) Ana hizmet birimleri; Sigortalılar Dairesi Başkanlığı, Tahsisler Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Finansman ve Aktüerya Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,

c) Yardımcı hizmet birimleri; Muhasebe ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, İdarî İşler Dairesi Başkanlığı ile Savunma Uzmanlığından,

Taşra Teşkilâtı;

İl müdürlükleri ile gerekli görülen ilçelerde kurulacak ilçe müdürlüklerinden,

oluşur.

Merkez ve taşra  teşkilâtının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetmeliklerle belirlenir.”

MADDE 3. – 1479 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin başlığı ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları

Kuruma Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı olarak atanacaklarda, 14.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, en az 12 yıl fiili hizmeti bulunmak ve en az 4 yıllık eğitim veren fakülte ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak şartları aranır.”

MADDE 4. – 1479 sayılı Kanunun 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel Müdürün görevleri, yetki devri ve temsil yetkisi

Madde 5. –  Genel Müdür, Kurumun bütün işlerini Yönetim Kurulunun gözetimi altında ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütür. Adlî ve idarî mercilerle gerçek ve tüzel kişilere karşı Kurumu temsil eder. Genel Müdür Yardımcıları merkezde, il ve ilçe müdürleri de taşrada kendilerine verilecek yetki dahilinde Kurumu, adlî ve idarî mercilerle, gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil ederler.

Genel Müdür ve genel müdür yardımcıları, gerektiğinde, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler. Ancak yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.”

MADDE 5. –  1479 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Atama usul ve şartları

a) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı ve Daire Başkanı müşterek kararname ile atanır. Müşterek kararname ile atanması gerekenler dışında kalan 1- 4 üncü derece kadrolara atanacak personel Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile atanırlar. Bunun dışındaki Kurum personeli Genel Müdür tarafından atanır.

b) Kuruma daire başkanı olarak atanacaklarda, 14.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ilaveten, en az 5 yılı Kurumda olmak üzere 10 yıl fiili hizmeti bulunmak ve en az 4 yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokul ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak şartları aranır. Finansman ve Aktüerya Dairesi Başkanlığına atanacaklarda 10 yıllık fiili hizmetin 5 yılının Kurumda geçmiş olması şartı aranmaz. Finansman ve Aktüerya Dairesi Başkanlığı ile Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı için öğrenim şartına ilaveten Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavını İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde (C) düzeyinde başarmış olmak şartı aranır. Sağlık İşleri Dairesi Başkanı olarak atanacaklarda üniversitelerin sağlık bilimlerinden, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak atanacaklarda en az 4 yıllık eğitim veren mühendislik fakülteleri ile fen, matematik, istatistik bölümü ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı olarak atanacaklarda ise mimar veya mühendis olmak şartı aranır.

c) Kurum, merkez teşkilâtında sosyal sigorta uzmanı çalıştırabilir. 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara sahip, Kurumun ihtiyaç duyduğu alanlarda en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar arasında yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar Sosyal Sigorta Uzman Yardımcısı kadrolarına atanırlar. Sosyal Sigorta Uzman Yardımcılığına atananlar, bu görevde en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavında başarılı olmaları ve İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini Kamu Personeli Dil Sınavında en az (C) düzeyinde başarmış olmaları halinde Sosyal Sigorta Uzmanı unvanını alırlar. Yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler, üst üste iki defa yapılacak sınavda başarılı olamayanlar ve olumlu sicil alamayanlar bu unvanlarını kaybederler ve durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar. Sosyal Sigorta Uzmanlarının seçilme yöntemleri, atanma şartları ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları yönetmelik ile belirlenir.

d) Kurumun uyguladığı kanunlar çerçevesinde, Kurum adına meslek kuruluşlarında, vergi dairelerinde, belediye, özel idare ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarda, muhtarlıklarda, işyerlerinde; tescili gerekenleri, sigortalılığı sona erenleri ve adres değişikliklerini tespit etmek, Kurumun protokol yaptığı sağlık kurum ve kuruluşları ile eczanelerde sağlık sigortası uygulamasını kontrol etmek, il müdürünce verilecek benzeri diğer görevleri yapmak ve idarî para cezası uygulamakla yetkili olmak üzere, Bağ-Kur denetmenleri ve denetmen yardımcıları çalıştırılabilir. Denetmen ve denetmen yardımcılarının nitelikleri, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.”

e) Bilgisayar Mühendisi, Çözümleyici, Programcı kadrolarına atanacakların atanma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

MADDE 6. – 1479 sayılı Kanunun 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Personel statüsü

Kurumun personel kanunu çıkarılıncaya kadar, kurum personeli hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 9 ve Ek Geçici 21 inci maddelerinde yer alan ve bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri ile 10.2.1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 8.5.1945 tarih ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. 2.12.1999 tarih ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanmaz. Personelin çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. Bu Kanunun uygulamasıyla görevli bulunanlardan, Kurum alacaklarının borçlarını yönetim kurulu kararı olmaksızın ve bu borçlarla ilgili hususları açıklayanlar hakkında 21.7.1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun 107 nci maddesi hükmü uygulanır.

Yönetim giderlerinden karşılanmak üzere Kurumda kadrolu olarak fiilen çalışan personele her yıl için 14.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tanımlanan brüt aylıkları tutarında (ek gösterge dahil) asgarî ücretten az olmamak kaydıyla iki ikramiye verilir.

En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olan Kurum personelinden uygun görülenlere Kurumun çalışma konuları ile ilgili master programına veya sertifika programına katılmaları halinde program süresince izin verilebilir. Bu kişiler bütün özlük haklarından faydalanmaya, maaşlarını almaya devam ederler.

Kurum, hizmetin gereği özel bilgi ve ihtisas gerektiren veya daimî kadro ile yapılamayan ya da daimî kadro ile yapılması güçlük arz eden işler için sözleşme ile personel istihdam edebilir. Bu şekilde çalıştırılacakların unvanı, adedi, nitelikleri, ücret ve diğer malî hakları ile çalıştırılma usul ve esasları Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlar Kurulunca belirlenir. Sözleşme ile çalıştırılacaklara ödenecek ücret, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) bendine göre çalıştırılan sözleşmeli personele ödenen tavan ücretin üç katını geçemez.

Kurum, Ankara dışındaki icra, takip ve dava işleri için genel hükümlere göre vekâlet akdî ile lüzum görülecek sayıda avukat çalıştırabilir.

Kurumun Hukuk Müşavirliğinde çalışanlar hakkında 2.2.1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.”

MADDE 7. – 1479 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8. –  Yönetim Kurulu, Kurumun en yüksek yönetim karar, yetki ve sorumluluğunu taşır. Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve altı üyeden oluşur. Bir üye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının, bir üye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanının önerisi üzerine müşterek kararname ile atanır. Bu Kanuna tâbi sigortalıların bağlı bulundukları kanunla kurulu en yüksek meslek kuruluşlarından üye sayısı en çok olan meslek kuruluşundan bir üye, kanunla kurulu en yüksek meslek kuruluşlarından diğer meslek kuruluşlarını temsilen bir üye, 2926 sayılı Kanuna tâbi sigortalıları temsil eden meslek kuruluşlarından bir üye ve Kurum çalışanlarını temsil eden Kamu Görevlileri Sendikalarına kayıtlı bir üye, Genel Kurulda kendi temsilcileri tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur.

Çalışanları temsilen seçilecek üye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının önerisi üzerine atanacak üyenin en az 4 yıllık eğitim veren kamu yönetimi, sigorta, banka, hukuk, işletme, maliye, ekonomi, sağlık bilimleri, matematik, fen, istatistik, mühendislik, aktüerya bölümleri ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olması ve en az 12 yıl fiili hizmetinin bulunması zorunludur. Kurum çalışanlarını temsilen seçilecek üyenin 12 yıllık hizmetinin en az iki yılının Kurumda geçmiş olması şarttır. Devlet Bakanının önerisi üzerine atanacak üyede, Hazine Müsteşarlığı bünyesinde 12 yıl hizmet yapmış olması şartı aranır.

Genel Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler en fazla bir defa daha atanabilir ve seçilebilirler. Atama ve seçim dönemi içinde herhangi bir nedenle yönetim kurulu üyeliği sona erenlerin yerleri, aynı usulle yenileri atanmak veya seçilmiş bulunan ilgili yedek üyelerden en fazla oy alan yedek üye getirilmek suretiyle doldurulur. Bu şekilde göreve gelenler, yerlerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlar.

Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi ve başkanıdır. Genel Müdürün bulunmadığı hallerde başkanın belirleyeceği Yönetim Kurulu üyesi Kurula başkanlık eder.

Kamu görevi yapmakta iken Yönetim Kurulu üyeliğine atananların görev süresinin sona ermesi halinde, önceki kurumlarınca durumlarına uygun bir göreve atanırlar.

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilme veya atanma şartlarını taşımadıklarının veya yitirdiklerinin veya hizmet kusuru işlediklerinin yargı kararı ile tespit edilmesi hallerinde, kararın kesinleştiği tarihte görevleri sona erer. Genel Müdür Yönetim Kurulu üyeleri ile Finansman ve Aktüerya Dairesi Başkanının tek başlarına veya birlikte Kurum kaynaklarını tehlikeye düşürdüklerinin veya Kurumu zarara uğrattıklarının yargı kararı ile tespiti halinde, verdikleri zarardan mal varlıkları ile müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Görevlerine bu şekilde son verilenler Yönetim Kurulu üyeliğine veya idarî göreve atanamazlar ya da bir daha seçilemezler.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri ile Finansman ve Aktüerya Dairesi Başkanı kendilerine, eş ve çocuklarına ait mal varlıklarını göreve başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde ve izleyen her takvim yılının en geç Mart ayı sonuna kadar, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda belirtilen diğer usul ve esaslara uygun olarak bildirimde bulunmak zorundadırlar.

Görevleri ile ilgili işledikleri bir fiil veya aldıkları karar nedeniyle haklarında ceza davası açılmış bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden seçimle gelenler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılabilir.

Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 8. – 1479 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9. – Yönetim Kurulu, haftada en az bir defa ve en az beş üye ile toplanır. Toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar verilir. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

Mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayan üyelere yapılan ödemelerden yönetmelik hükümlerine göre kesinti yapılır. Bir takvim yılı içinde birbirini izleyen 4 hafta veya yapılan toplantı sayısının % 20’sinden fazla sayıda toplantıya mazeretsiz katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.

Toplantılara iştirak eden Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, bu görevleri nedeniyle 22.1.1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre Kamu İktisadî Teşebbüsleri Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ödenen miktarda aylık ücret ve diğer ödemeler ödenir. Yolluklarında ise, 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.”

MADDE 9. – 1479 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10. – Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Kurumun, Genel Müdürlükçe hazırlanacak yıllık konsolide bütçesi ile yatırım programı tekliflerini inceleyip gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayına sunmak,

b) Genel Müdürlüğün teklifi ile Kurum bütçesinin bölümleri içinde veya bölümleri arasında uygun görülen aktarmaları yapmak,

c) Genel Müdürlükçe hazırlanan Kurum bilançosunu ve faaliyet raporunu, tahmini bütçeyi inceleyip görüşü ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının onayına sunmak,

ç) Yurt içinde gerekli görülen yerlerde il ve ilçe müdürlükleri, sağlık işletmeleri, sağlık kuruluşları ve başkaca müesseselerin kurulmasına veya kapatılmasına karar vermek,

d) Genel Müdürlükçe aktüeryal hesaplamalar ile birlikte hazırlanacak her türlü kanun, kanun hükmünde kararname ile tüzük ve yönetmelik taslaklarını inceleyerek gereği için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmesine karar vermek,

e) Genel Müdürlüğün önerisi üzerine, Kurum adına imza yetkisi verilecek personeli belirlemek,

f) Kurum adına taşınmaz mal alınması, inşası, satılması, idare edilmesi ve tahsis şekli hakkında karar vermek,

g) Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında miktarı artırılmak üzere 2000 yılı için belirlenen ve bedeli elli milyar Türk Lirasından fazla olan sözleşmeler ve yapılacak işler hakkında karar vermek,

h) Kurum için yarar görülen hallerde dava ve icra kovuşturması açılmaması, uyuşmazlıkların uzlaşma yolu ile çözümlenmesi, açılan dava ve icra kovuşturmalarının takibinden vazgeçilmesi veya feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması, bunlara ait para ve malların terkin edilmesi, Kurum leh ve aleyhine açılmış dava ve icra kovuşturmalarının uzlaşma veya tahkim yolu ile çözümlenmesi, konularında karar vermek,

ı) Finansman ve Aktüerya Dairesi Başkanlığının bu Kanunda belirtilen Kurum gelirlerinin değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik hükümlerine göre hareketlerini izlemek, gerekli tedbirleri almak, finansman ve aktüeryal dengelere ilişkin bilgileri yılda en az bir defa kamuoyuna açıklamak, gerektiğinde yılda en fazla bir defa Kurumun malî yapısını uluslararası muhasebe ve aktüerya standartlarına göre bağımsız denetim kuruluşlarına denetletmek,

i) Genel Müdürlükçe hazırlanacak, Kurumun gelecek 10 yıllık gelir-gider dengesini gösterir aktüeryal hesap sonuçlarını inceleyerek Genel Kurula sunmak,

j) Kurumda çalıştırılacak yerli ve yabancı uzmanlarla, şirketlerin sözleşmeye konu olacak projelerini inceleyip karara bağlamak ve uzmanların nitelikleri ile sözleşme şartları ve ücretlerini belirlemek, gerektiğinde danışmanlık, kontrollük, müşavirlik hizmetinin satın alınmasına karar vermek. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ikili anlaşmalar çerçevesinde imzalayacağı anlaşmalara bağlı olarak çeşitli yabancı kuruluşlarla ortak proje yapmak ve bu kuruluşlarca yapılan projeleri inceleyip onaylamak,

k) Kurum personelinin eğitimi amacıyla kurslar ve seminerler düzenlenmesi, yurt içinde veya dışında öğrenim ve eğitim yapacakların seçilmesine ilişkin önerileri inceleyip karara bağlamak,

l) Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında miktarı artırılmak üzere 2000 yılı için tutarı bir milyar ve daha fazla olan Kurum alacaklarının borçlularını ve borç miktarlarını 6 ayda bir kamuoyuna açıklamak,

m) Yönetim giderlerinden karşılanmak üzere Kurumda kadrolu olarak fiilen çalışan personele ödenecek yılda iki ikramiyenin tarihlerinin belirlenmesine, olağanüstü çalışmaları görülenlere teşvik ikramiyesi verilmesine, ayrıca Kurum personeline yapılacak ek ödemenin tutarlarını, oranlarını, diğer usul ve esaslarını belirleyerek ödenmesine karar vermek,

n) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyelerinin başkaca önerilerini inceleyip karara bağlamak,

o) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak,

Yönetim Kurulunun çalışması, alt kademelere devredebileceği yetkileri ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 10. – 1479 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11. – Genel Kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının veya görevlendireceği kimsenin başkanlığında;

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Orman Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulundan iştirak edecek birer temsilciden,

b) Yüksek Öğretim Kurulunca görevlendirilecek sosyal politika, iş hukuku, sağlık bilimleri alanlarında uzman iki öğretim üyesinden,

c) Bu Kanuna tâbi sigortalıların bağlı bulundukları kanunla kurulu en yüksek meslek kuruluşlarından üye sayısı en çok olan meslek kuruluşundan en fazla on, ikinci en yüksek üye sayısına sahip meslek kuruluşundan en fazla beş ve kanunla kurulu diğer meslek kuruluşlarından en fazla ikişer temsilciden,

d) 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların bağlı oldukları kanunla kurulu meslek kuruluşlarınca üye sayılanların oranları korunarak seçilecek en fazla altı temsilciden,

e) Kurum çalışanlarının en fazla temsil edildiği Kamu Görevlileri Sendikasına kayıtlı Kurum personeli arasından seçilecek en fazla üç temsilciden,

f) Kurumdan aylık alanlardan, Bakanlıkça en fazla üyeyi temsil ettiği belirlenen dernek tarafından seçilecek 3 temsilciden,

oluşur.

Birinci fıkraya göre atanacak veya seçilecek üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi bitenler yeniden atanabilir veya seçilebilirler. Üyelik niteliğini yitirenlerin genel kurul üyeliği kendiliğinden kalkar ve bunların yerine gelen yedek üyeler, asıl üyenin görev süresini tamamlar.

Genel Kurulun oluşumu ile çalışma usul ve esasları ve diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 11. – 1479 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Seçimle gelen Yönetim Kurulu üyelerinin asil ve yedek üyelerini 8 inci maddedeki esaslar dahilinde seçmek.”

MADDE 12. – 1479 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bir fıkra eklenmiştir.

“a) Prim gelirleri,

  c) Bağış ve vasiyetler ile Kurumca hazırlanan her türlü standart form ve benzerlerinin satışından elde edilecek gelirler,

Kuruma ait gayrimenkullerin kira bedelleri, her yıl Devlet İstatistik Enstitüsünce açıklanan Tüketici Fiyat İndeksindeki artış oranından az olmamak üzere rayiç veya emsal değerle belirlenir.”

MADDE 13. – 1479 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurum gelirlerinin değerlendirilmesi

Madde 16. – Kurumun uyguladığı kanunlardan elde ettiği her türlü gelirlerin, riskin dağıtılması ilkesi ve iyi niyet kurallarına göre Kurum lehine en yüksek getiriyi sağlayacak şekilde yönetilmesi esastır. Kurum gelirleri ve zorunlu ödemeler için bulundurulması gereken nakit ve benzeri varlıkların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurum, Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, T.C. Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının müştereken hazırlayacakları ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 14. – 1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (I) numaralı bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (II) numaralı bendinin (b) alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Esnaf ve sanatkârlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkâr siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar,”

MADDE 15. – 1479 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “olanlar ile vergi kaydı bulunmayanlar” ibaresi “olanların,” olarak değiştirilmiş, (e) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş, (g) bendinde yer alan “Gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayan veya” ibaresi metinden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Kanunun 24 üncü maddesine göre sigortalı sayılanlardan gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları, mükellefiyetin başlangıç tarihinden, gelir vergisinden muaf olanların sigortalılıkları ise esnaf ve sanatkâr siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıtlı olmak şartıyla talep tarihinden itibaren başlatılır.

İflasına karar verilmiş olan veya tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirket ortaklarından hizmet akti ile çalışanların, çalışmaya başladığı,

Sigortalılığı sona erenler ise sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma başvurarak kayıtlarını sildirmek zorundadırlar.”

MADDE 16. – 1479 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve (I), (II) ve (III) numaralı bentleri yürürlükten kaldırılmış ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Üç ay içinde kayıt ve tescilini yaptırmayan sigortalılar Kurumca re’sen kayıt ve tescil edilir.

Vergi daireleri, sigorta kapsamına giren gelir vergisi mükelleflerini mükellefiyetin tescil tarihinden, mükellefiyeti terkin edilenleri ise terkin tarihinden itibaren 3 ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları, Kurumun talebi üzerine sigortalıların sigortalılık işlemlerine esas alınacak bilgileri vermek zorundadırlar.

Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kamu iktisadî teşebbüsleri, esnaf kefalet kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve bankalar, bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olanlarla ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde sigortalı olduklarını ve bir önceki takvim yılı sonu itibariyle prim borçları bulunmadığını gösterir belgeyi istemek ve belge istenenler de bu belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.

Noterler, bu Kanuna göre sigortalı olanların tutmakla mükellef oldukları defterlerin tasdiki sırasında Bağ-Kur’a kayıtlı olduklarını ve prim borçları bulunmadığını gösterir belgeyi istemek ve söz konusu belgeyi ibraz etmeyenleri ve bunlara ait sigortalılığa esas bilgileri en geç üç ay içinde Kuruma bildirmek zorundadırlar.”

MADDE 17. – 1479 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Şu kadar ki, sigortalılığın başladığı tarihte ...” ibaresi “Şu kadar ki, bu Kanuna tâbi sigortalılığın başladığı tarihte ...” şeklinde ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş sayılacakları, Bağ-Kur Sağlık İşlemleri Tüzüğündeki esaslara göre tespit olunur.”

MADDE 18. – 1479 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yazılı istekte bulunmak ve istek tarihi itibariyle prim ve her türlü borçlarını ödemiş olmak,”

MADDE 19. – 1479 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kanuna göre tekrar sigortalı olanlar, toptan ödeme yapılan sürelerini ihya etmek istedikleri takdirde, bu sürelere ilişkin primler, toptan ödeme talebinde bulundukları tarihte son defa prim ödedikleri basamağın, ihya talebinde bulundukları tarihteki tutarları esas alınarak hesaplanır ve tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödenir. Bu şekilde ihya edilen süreler yaşlılık aylığı bağlanmasında ihya tarihinden itibaren altı ay sonra sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Bu Kanuna tâbi hizmetlerin 24.5.1983 tarihli ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tâbi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre ihyasında da, ikinci fıkra hükmü uygulanır.”

MADDE 20. – 1479 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerinde yer alan “üç tam yıl” ibareleri “beş tam yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21. – 1479 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “üç tam yıl” ibaresi “beş tam yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 22. – 1479 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 18 yaşını, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayan ve (18 yaşını doldurmayanlar hariç) bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu Kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan veya yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malûl bulunan erkek çocuklarla, yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu Kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan kız çocuklarının her birine % 25’i,

d) Sigortalının ölümü tarihinde veya sonradan eşine veya çocuklarına yapılması gereken tahsisin toplamı, sigortalıya ait tahsisten aşağı olursa, artan kısım eşit paylar halinde, sigortalının bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu Kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan ana ve babasına her birinin hissesi sigortalıya ait aylığın en çok % 25’i,”

MADDE 23. – 1479 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin başlığı ile ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ölüm aylığının kesilmesi

Sigortalının kız çocuklarına bağlanan aylıklar, bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmaya başladıkları veya evlendikleri tarihi takip eden aylık ödeme tarihinden itibaren kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan nedenlerin ortadan kalkması halinde, bu Kanunun 45 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi hükmü saklı kalmak şartıyla, bu tarihi takip eden aylık ödeme tarihinden başlanarak yeniden aylık bağlanır. Ancak evliliğin son bulması ile kocasından da aylık almaya hak kazanan kız çocuklarına bu aylıklardan fazla olanı ödenir.

Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan aylıklar, çocuğun 18 yaşını veya bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik Kanunları kapsamında çalışmamaları koşuluyla, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam eder. Bu yaşları doldurdukları tarihte çalışamayacak durumda malûl olan erkek çocukların aylıklarının ödenmesine devam olunur.”

MADDE 24. – 1479 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, diğer sosyal güvenlik Kanunlarına tabi bir işte çalıştıktan sonra bu Kanun kapsamına girenlerin basamakları, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilen süre dikkate alınarak intibak ettirilmek suretiyle belirlenir.

Bu Kanun kapsamından çıkarak, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında sigortalı olduktan sonra tekrar bu Kanun kapsamına girenlerin basamakları, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilen süre dikkate alınarak daha önce bulundukları son basamak üzerine intibak ettirilmek suretiyle yeniden belirlenir.”

MADDE 25. – 1479 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde 21.7.1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Kurum, söz konusu Kanunun uygulanmasında Maliye Bakanlığı, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilere verilen yetkileri kullanır. Yetkilerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar, yönetmelikle tespit edilir. Kurum alacaklarının tahsilinde 21.7.1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun uygulamasından doğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesinde alacaklı il müdürlüğünün bulunduğu yer iş mahkemesi yetkilidir. Yetkili iş mahkemesine başvurulması alacakların takip ve tahsilini durdurmaz.”

MADDE 26. – 1479 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Sosyal Güvenlik Kurumu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 27. – 1479 sayılı Kanunun 63 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Taksirli suç sayılır hareketi ile bu Kanunda sayılan yardımların yapılmasına neden olan üçüncü kişinin sigortalının eşi, çocukları, ana ve babası olması halinde, Kurumun sigorta şirketlerinden talep hakkı saklı kalmak kaydı ile bu kişilere rücu edilmez.

Kurumun rücu hakkını doğuran suç sayılır hareket yurt dışında meydana gelmiş, suçun faili yabancı uyruklu ve yurt dışında ikamet ediyorsa, Kurumun sigorta şirketlerinden talep hakkı saklı kalmak kaydı ile bu kişilere rücu edilmez.”

MADDE 28. – 1479 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bu Kanunun 24 üncü maddesinin (I) numaralı bendi kapsamına girmeyenlerden, aynı maddenin (II) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentlerinde sayılanlar dışında kalanlar, ev kadınları ve Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklular talepleri halinde isteğe bağlı sigortalı olabilirler. Şu kadar ki, talep tarihinde 58 yaşını dolduran kadınlar ile 60 yaşını dolduran erkekler kapsama alınmazlar.

İsteğe bağlı sigortalılık, sigortalının tescil talebinin Kuruma intikal ettiği tarih itibariyle başlar ve terk talebinin Kuruma intikal ettiği tarihte veya diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi olarak çalışmaya başlama ya da ardarda üç ay prim ödenmemiş olması halinde, son prim ödeme tarihi itibariyle sona erer. Sigortalılar tarafından ödenmesi gereken primler, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, primlerin ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten başlayarak 53 üncü madde hükmüne göre gecikme zammı uygulanır.”

MADDE 29. – 1479 sayılı Kanunun 20.6.1987 tarih ve 3396 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan 80 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“İdarî para cezaları

Madde 80. – Bu Kanunun, 26 ncı maddesinde belirtilen tescil ve sigortalılığın sona ermesi ile ilgili yükümlülüğe uymayan sigortalılara Kurumca 50 milyon lira idarî para cezası verilir. Bu miktar, her yıl Maliye Bakanlığınca 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi gereğince belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Ayrıca sağlık karneleri ve/veya kartını bir başkasına kullandıranlardan, bu nedenle Kurumca yapılan sağlık gideri iki katı olarak tahsil edilir.

Hakkında para cezası uygulanan sigortalılar, gerekçesini belirtmek suretiyle para cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma itiraz edebilirler. Kurum en geç otuz gün içinde itirazı inceler ve karara bağlar. Kurum tarafından itirazın reddedilmesi halinde, sigortalılar red kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesinden red kararının kaldırılmasını talep edebilirler. Sulh Ceza Mahkemesinin verdiği karar kesindir. Kuruma itiraz edilmesi veya mahkemeye başvurulması cezanın takip ve tahsilini durdurmaz. İdarî para cezalarının tahakkuk ve tahsilatında 10 yıllık zamanaşımı uygulanır.

Tebliğ edilen idarî para cezası veya sağlık gideri karşılığını onbeş gün içinde itirazsız ödeyen sigortalının idarî para cezası, üçte bir oranında terkin edilir.”

MADDE 30. – 1479 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bankalar, Kurum adına tahsil ettikleri sigorta primlerini ve her ne nam altında olursa olsun Kuruma olan diğer borçlarını Bağ-Kur hesaplarına yedi gün içinde ve tam olarak intikal ettirmedikleri taktirde, Kurum ile olan anlaşmalarda ve diğer kanunlarda kayıtlı haklar saklı kalmak şartıyla ayrıca, gecikilen süreyle orantılı olarak bu Kanunun 53 üncü maddesi hükmüne göre gecikme zammı uygular.”

MADDE 31. – 1479 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurum işlemlerinin bilgi işlem ortamında yapılması ve arşivlenmesi

Ek Madde 8. – Kurumun, prim tahsilatı, sigortalama, tahsis, sağlık sigortası uygulaması dahil bütün işlemleri elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılır ve arşivlenir. Bu şekilde arşivlenen belgeler ilgilisine iade veya imha edilir. Elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılan işlemlerin ve imha veya ilgilisine iade edilen belgelerin tespit ve tevsikinde bilgi işlem kayıtları esas alınır. Kurum tarafından bilgi işlem ortamında tutulan bilgiler adlî ve idarî merciler nezdinde geçerlidir. Bilgi işlem kayıtlarına itiraz edilmesi halinde, ispat mükellefiyeti itiraz edene aittir.

Sigortalıların Kuruma yaptıkları ve hatalı olmayan ödemelere ilişkin belgelerden elektronik ortama veya bilgi işlem kayıtlarına intikal ettirilmiş olanlar, ödemenin yapıldığı tarihi takip eden takvim yılından başlayarak bir yıl, kontrol ve denetimi yapılmak kaydıyla sağlık sigortası uygulamasına ilişkin fatura, reçete gibi belgeler Kuruma ibraz tarihinden itibaren beş yıl süre ile saklanır ve bu sürenin sonunda imha edilir.

Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 32. – 1479 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Borçlanma primleri sigortalının talep tarihinde bulunduğu basamağın prim tutarları üzerinden hesaplanır ve talep tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ödenir. Borçlanma primleri süresi içinde ve tam olarak ödenmezse borçlanma geçersiz sayılır.

Borçlandırılan süre, malûllük ve yaşlılık aylığı bağlanmasında, borçlanma primlerinin tam olarak ödendiği tarihten itibaren bir yıl sonra sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.”

MADDE 33. – 1479 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sağlık sigortası yardımlarından;

a) Bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olanlar ile eş ve bakmakla yükümlü olduları çocukları, ana ve babaları,

b) Bu Kanuna göre yaşlılık ve malûllük aylığı almakta olanlar ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları,

c) Bu Kanuna göre ölüm aylığı alanlar,

yararlanırlar.

Ancak, sigortalının eşi, çocukları, ana ve babalarının sağlık sigortası yardımlarından yararlanmak istememesi halinde, Kuruma olan tüm borçlarını ödeyerek, sağlık karneleri ve/veya kartlarını iade etmek şartıyla yazılı talepte bulunmaları halinde sağlık sigortası kapsamından çıkartılırlar.

Sağlık hizmeti, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, mahallî idareler, üniversiteler, kamu iktisadî teşebbüslerine ait sağlık tesisleri ile gerçek ve tüzel kişilerden satın alınmak suretiyle yürütülür. Buna ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.”

MADDE 34. – 1479 sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Tedavi süresince sadece teşhis edilen hastalık için gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması,

Ayakta yapılan tedavilerde poliklinik muayene ücretinin ve verilen ilaç bedellerinin % 30’u sigortalı ve hak sahipleri, % 20’si aylık alanlar ve hak sahipleri tarafıdan karşılanır. İş kazası ve meslek hastalığı sonucu verilecek olanlar hariç, protez, araç ve gereç bedellerinin % 20’si sigortalı ve hak sahipleri, % 10’u ise aylık alanlar ve hak sahipleri (3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına girenler hariç) tarafından karşılanır. Protez, araç ve gereç bedellerinden alınacak katılım payı tutarı sigortalılarda birinci gelir basamağının birbuçuk katını, aylık alanlarda ise birinci gelir basamağının % 65’ini geçemez.”

MADDE 35. – 1479 sayılı Kanunun Ek 15 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bu Kanuna tâbi ilk oniki basamakta bulunan sigortalıların onikinci gelir basamağı tutarının, onüç ve daha yukarı basamaklarda bulunan sigortalıların ise bulundukları gelir basamağı tutarının, 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi ilk on basamakta bulunan sigortalıların on basamak gösterge tutarının, onbir ve daha yukarı basamaklarda bulunan sigortalıların ise bulundukları basamak gösterge tutarının, % 25’i oranında ödeyecekleri sağlık sigortası primleri,”

MADDE 36. – 1479 sayılı Kanunun ek 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ek Madde 16. – 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara tabi sigortalılardan, sağlık sigortası priminin tahsil ve takibi ilgili Kanun hükümlerine göre yürütülür ve bu primler ayrı bir hesapta toplanır. Bu hesapta toplanan paralar başka maksatlarla kullanılamaz. Uzun vadeli sigorta kolları fonundan da sağlık hizmetleri için fon aktarması yapılamaz. Sağlık sigortası hesabında toplanan paralar için bu Kanunun değişik 74 üncü maddesi hükümleri uygulanmaz. Sağlık sigortası hesabında toplanan paralar, bu Kanunun 16 ncı maddesinde belirlenen esaslar dahilinde değerlendirilebileceği gibi, bu Kanunun değişik 21 inci maddesindeki esaslar dahilinde de işletilebilir.”

MADDE 37. – 1479 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ek Madde 17. – Yatarak ve ayakta yapılan tedavilerin fiyatlandırılması, Kurumca karşılanacak ilaçların cins ve miktarı, ödenecek ortez, protez ve iyileştirme vasıtaları bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir. Ayrıca, sağlık yardımlarından faydalanan sigortalılar için ihtiyaç duyulan ilaç dışı iyileştirici madde, araç ve gereçler ile Sağlık Bakanlığınca ithal ruhsatı verilmiş, eczanelerde satış izni bulunan veya bulunmayan ilaçlar Kurumca temin edilebilir.

Sağlık hizmetlerinin gerektirdiği giderler Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Muayene, Tetkik, Tahlil, Müdahale, Ameliyat ve Tedavilere Ait Fiyat Tarifesinde belirlenen usul ve fiyatları geçemez.”

MADDE 38. – 1479 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ek Madde 18. – Sağlık sigortası yardımlarının şekil ve şartları, bu yardımlardan yararlanma ve bu amaçla kullanılacak sağlık karne ve/veya kartlarının verilmesi, geçerlilik süresi ve kullanımına ilişkin esas ve usuller, ilaç bedelinden katkı payı alınmayacak hastalıklar, tedavi süresince gerekli görülen ilaçlar, diş hastalıkları tedavisi, gözlük, işitme cihazı, ortez, protez ve iyileştirme vasıtaları ve benzeri yardımların yapılması ile bunların cinsi, evsafı, miktarı, kullanma süresi ve Kurumca ödenecek bedel tespitine ilişkin esaslar, bu Kanunun yayımından itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe gireceği tarihe kadar mevcut Yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.”

MADDE 39. – 1479 sayılı Kanunun, ek 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ek Madde 19. – Kuruma kayıt ve tescili yapıldığı halde, kayıt ve tescil tarihinden itibaren üç yıl ve daha fazla süreyle hiç prim ödememiş olan sigortalılar hakkında, sigortalılık hakları saklı kalmak kaydıyla sigortalılık işlemleri durdurulur. Ancak, sigortalıların bu süreye ilişkin primleri, ödeme tarihinde bulundukları gelir basamağının prim tutarı üzerinden hesaplanarak tahsil edilir ve haklarında ödeme tarihinde yürürlükte bulunan hükümler uygulanır.”

MADDE 40. – Ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek (III) sayılı cetvelin Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiştir.

MADDE 41. – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün A-11) numaralı bendindeki “Devlet Bütçe Uzmanları” ibarelerinden sonra gelmek üzere “Sosyal Sigorta Uzman Yardımcıları” ve “Sosyal Sigorta Uzmanları” I Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (h) bendine “Devlet Bütçe Uzmanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Sigorta Uzmanları, Bağ-Kur Denetmenleri, Zam ve Tazminatlar” başlıklı ek maddesinin “II-Tazminatlar” bölümünün “A-Özel Hizmet Tazminatı” bendinin (h) alt bendine “Devlet Bütçe Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere, “Sosyal Sigorta Uzmanları, Bağ-Kur Denetmenleri” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 42. – 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 13. – Finansman ve Aktüerya Dairesi Başkanlığına, Yönetim Kurulu kararı ile ilk aşamada, Kanunda belirtilen şartları taşımaları kaydıyla kamu ya da özel sektörden deneyimli personel sağlanabilir.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte eğitim durumları ile diğer şartları taşıyan personel, Kurumda en az üç yıl fiilî hizmeti bulunmak kaydıyla, açılacak ilk uzman yardımcılığı sınavına yaş şartı aranmaksızın girebilir. Açılacak ilk uzman yardımcılığı sınavına başvurmayanlar veya başvurduğu halde sınava girmeyenler bu haklarını kaybederler. Sınavda başarılı olanlar Sosyal Sigorta Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanırlar.

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu yürürlüğe girinceye kadar Genel Kurula katılacak olan Kurum çalışanları temsilcileri Bakan tarafından görevlendirilir.

GEÇİCİ MADDE 14. – 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalıları temsil edecek yönetim kurulu üyesi, ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere bu Kanunun yayım tarihinden itibaren 30 gün içinde 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununa göre teşekkül eden Türkiye Ziraat Odaları Birliği İdare Heyetince seçilir.

GEÇİCİ MADDE 15. – Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ile Bağ-Kur Sağlık İşlemleri Tüzüğü bu Kanunun yayımını takip eden bir yıl içinde düzenlenir. Belirtilen yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut uygulamalara devam edilir.

Basamak intibakı

GEÇİCİ MADDE 16. – Bu Kanunla değişik 51 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları hükmü, talepte bulunmaları kaydıyla bu Kanunun yayımından önce sigortalı olanlara da uygulanır.

İsteğe bağlı sigortalılar

GEÇİCİ MADDE 17. – Bu Kanunun yayımlandığı tarihte isteğe bağlı sigortalı olanların sigortalılıkları; Kanunun yayımlandığı tarihe kadar birikmiş tüm prim borçlarını, Kanunun yayım tarihini takip eden altı ay içinde ödemeleri şartıyla devam ettirilir. Bu şartı yerine getirmeyenlerin sigortalılıkları ise, son prim ödeme tarihi itibariyle sona erdirilir. Ayrıca, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce herhangi bir nedenle sağlık sigortası kapsamında prim ödemeyen isteğe bağlı sigortalılar sağlık sigortası kapsamına alınmazlar. Bu durumda olanlara Kurumca aylık bağlanması halinde de aynı hüküm uygulanır.

İdarî para cezasının uygulanmayacağı haller

GEÇİCİ MADDE 18. – Bu Kanunun yayımından önce Kuruma sigortalı olarak kayıt ve tescilini yaptırması gereken faaliyetlerde bulunanlar ile sigortalılığı sona ermiş olmasına rağmen bu durumlarını Kuruma bildirmemiş olanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde bu yükümlülüklerini yerine getirdikleri takdirde, haklarında 80 inci maddede öngörülen idarî para cezaları uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 19. – Bu Kanunun yayımı tarihinde aylık almakta olanlardan, bu Kanunun yayım tarihinden önce 10 yıl süreyle sağlık sigortası primi ödeyen veya aylıklarından 10 yıla tamamlayacak şekilde sağlık sigortası primi kesilenlerin aylıklarından, sağlık sigortası primi kesilmez.

GEÇİCİ MADDE 20. – Bu Kanuna göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar. Ancak, bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak tescil edilmiş olmak kaydıyla, 20.4.1982 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar vergi dairelerine kayıtlı olarak kendi nam ve hesabına bağımsız çalıştıklarını belgeleyen sigortalıların, vergiye kayıtlı bulundukları süreler, bu süreye ilişkin primleri, ödeme tarihinde bulundukları gelir basamağı prim tutarı üzerinden ödemek kaydıyla sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile İlgili Değişiklikler

 

MADDE 43. – 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tarımsal faaliyette bulunanlar, tarımsal faaliyetlerine son verdikleri tarihten,

c) Aile reisliği sıfatını kaybeden kadınların, bu sıfatı kaybettikleri tarihten,

Bu Kanuna göre sigortalı olanlar, sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma başvurarak kayıtlarını sildirmek zorundadırlar.”

MADDE 44. – 2926 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8. – Köy ve mahalle muhtarları, bu Kanuna göre sigortalı sayılanları sigortalılıklarının başladığı tarihten, sigortalılığı sona erenleri ise sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren, en geç üç ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.”

MADDE 45. – 2926 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Şu kadar ki, sigortalılığın başladığı tarihte...” ibaresi “Şu kadar ki, bu Kanuna tabi sigortalılığın başladığı tarihte...” şeklinde, üçüncü fıkrası da aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş sayılacakları, Bağ-Kur Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ndeki esaslara göre tespit olunur.”

MADDE 46. – 2926 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yazılı istekte bulunmak ve istek tarihinde prim ve her türlü borçlarını ödemiş olmak,

Ancak, bu Kanuna tabi sigortalı iken geçirdiği iş kazası veya meslek hastalığı sonucu bu Kanunun 12 nci maddesi gereğince malûl sayılanlar için prim ödeme süresi aranmaz.”

MADDE 47. – 2926 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 20. – Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı alanların istekleri halinde, aylıkları kesilerek son defa prim ödedikleri basamaktan prim ödemeye devam edebilirler. Bunların tekrar yaşlılık aylığı talep etmeleri halinde haklarında bu Kanunun yaşlılık sigortası hükümleri uygulanır.”

MADDE 48. – 2926 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kanuna göre tekrar sigortalı olanlar, toptan ödeme yapılan sürelerini ihya etmek istedikleri takdirde, bu sürelere ilişkin primler, toptan ödeme talebinde bulundukları tarihte son defa prim ödedikleri basamağın, ihya talebinde bulundukları tarihteki tutarları esas alınarak hesaplanır ve tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde ödenir. Bu şekilde ihya edilen süreler yaşlılık aylığı bağlanmasında ihya tarihinden itibaren altı ay sonra sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Bu Kanuna tabi hizmetlerin 24.5.1983 tarihli ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre ihyasında da, ikinci fıkra hükmü uygulanır.”

MADDE 49. – 2926 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (a) ve (d) bentlerinde yer alan “üç tam yıl” ibaresi “beş tam yıl” olarak ve son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, bu Kanuna göre sigortalı iken geçirdiği iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölenler için prim ödeme süresi aranmaz.”

MADDE 50. – 2926 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “üç tam yıl” ibaresi “beş tam yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 51. – 2926 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalının hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın ödenmesine sigortalının hak kazandığı son aylık veya üç aylık dönemin sona erdiği tarihten başlanır.

Hakkı doğuran olay tarihinden 5 yıl geçtikten sonra talepte bulunanların ölüm aylıkları, talep tarihini takip eden aybaşından başlatılır.”

“MADDE 52. – 2926 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, (a), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Dul eş için % 50’si, aylık alan çocuğu bulunmayaların dul eşine % 75’i,

c) 18 yaşını, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayan ve (18 yaşını doldurmayanlar hariç) bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu Kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan veya yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malûl bulunan erkek çocuklarla, yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu Kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan kız çocuklarının her birine % 25’i,

d) Sigortalının ölümü tarihinde veya sonradan eşine veya çocuklarına yapılması gereken tahsisin toplamı, sigortalıya ait tahsisten aşağı olursa, artan kısım eşit paylar halinde, sigortalının bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu Kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan ana ve babasına her birinin hissesi sigortalıya ait aylığın en çok % 25’i,”

MADDE 53. – 2926 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sigortalının kız çocuklarına bağlanan aylıklar, bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmaya başladıkları veya evlendikleri tarihi takip eden aylık ödeme tarihinden itibaren kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan nedenlerin ortadan kalkması halinde, bu Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi hükmü saklı kalmak şartıyla, bu tarihi takip eden aylık ödeme tarihinden başlanarak yeniden aylık bağlanır. Ancak evliliğin son bulması ile kocasından da aylık almaya hak kazanan kız çocuklarına bu aylıklardan fazla olanı ödenir.

Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan aylıklar; çocuğun 18 yaşını veya bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik Kanunları kapsamında çalışmamaları koşuluyla, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam eder. Bu yaşları doldurdukları tarihte çalışamayacak durumda malûl olan erkek çocukların aylıklarının ödenmesine devam olunur.”

MADDE 54. – 2926 sayılı Kanunun 31 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sigortalıdan bir kereye mahsus olmak üzere seçtiği veya intibak ettirildiği basamağın % 25’i oranında giriş keseneği, basamak yükseltmelerinde ise iki gelir basamağı arasındaki artış farkı kadar basamak yükseltme primi alınır. Sigorta primi, sigortalılığın başladığı tarihi takip eden aybaşından sigortalılığın sona erdiği ayın sonuna kadar hesaplanmak suretiyle tam ay olarak alınır.”

MADDE 55. – 2926 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Primlere ve aylıklara esas gelir basamakları

Madde 33. – Bu Kanuna göre sigortalıların ödeyecekleri primler ile bağlanacak aylıkların hesabında, aşağıda tespit edilen basamak göstergelerinin, katsayı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutarlar esas alınır.

                Gelir                        Gelir

      Basamakları              Göstergeler             Basamakları              Göstergeler

                   1                       2760                         13                       7550

                   2                       3150                         14                       8050

                   3                       3540                         15                       8550

                   4                       3930                         16                       9050

                   5                       4320                         17                       9550

                   6                       4710                         18                      10050

                   7                       5100                         19                      10550

                   8                       5490                         20                      11050

                   9                       5880                         21                      11550

                  10                       6270                         22                      12050

                  11                       6660                         23                      12550

                  12                       7050                         24                      13050

Göstergelerin değiştirilmesine ve bağlanmış ve bağlanacak aylıklara uygulama tarihini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

MADDE 56. – 2926 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 34. – Sigortalı, bu Kanuna göre sigortalılığının başladığı tarihte 33 üncü maddeye göre belirlenen aylık gelir basamaklarından ilk oniki basamaktan dilediğini seçer ve en geç üç ay içinde Kuruma vereceği giriş bildirgesi üzerinde veya dilekçesinde yazılı olarak bildirir. Üç ay içinde basamak seçilmemesi halinde birinci basamak seçilmiş sayılır. Ancak, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tâbi bir işte çalıştıktan sonra bu Kanun kapsamına girenlerin basamakları diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilen süre dikkate alınarak intibak ettirilmek suretiyle belirlenir.

Bu Kanun kapsamından çıkarak, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında sigortalı olduktan sonra tekrar bu Kanun kapsamına girenlerin basamakları, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilen süre dikkate alınarak daha önce bulundukları son basamak üzerine intibak ettirilmek suretiyle yeniden belirlenir.”

MADDE 57. – 2926 sayılı Kanunun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 35. – Sigortalının bu Kanuna göre seçtiği, intibak ettirildiği veya yükseltildiği ilk oniki basamakta bekleme süresi bir yıl, onüçüncü basamaktan itibaren her bir basamakta bekleme süresi ise iki yıldır.

İlk onbir basamakta sıra itibariyle basamak yükseltilmesi, prim ödemeye ve talebe bakılmaksızın Kurumca yapılır. Onikinci basamaktan itibaren basamak yükseltilebilmesi için, sigortalının yazılı  talepte bulunması ve talep tarihinden önceki  dönem sonu itibariyle  prim ve diğer borçlarını  ödemiş  olması şarttır.

Sigortalılar, Kurumca yükseltildikleri tarihten veya yazılı talepte bulundukları tarihi takip eden aybaşından itibaren,  basamak yükseltme farkı ile yükseldikleri  basamak üzerinden  primlerini öderler.”

MADDE 58. – 2926 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Malûllük halinin tespitinde, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, üniversiteler ve kamu iktisadî teşebbüslerine ait hastanelerin sağlık kurullarınca verilecek raporlarda belirtilen hastalık ve arızalar esas alınır.”

MADDE 59. – 2926 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 43. – Bu Kanun gereğince bağlanan aylıkların her ay veya üç ayda bir peşin ödenmesine ve aylıkların ödeme tarihlerini belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir.

Peşin ödenen aylıklar, durum değişikliği veya ölüm halinde geri alınmaz.”

MADDE 60. – 2926 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Ancak, Kurum, yapılan bu yardımların ilk peşin değeri için üçüncü şahıslara, istihdam edenlere, araç sahiplerine ve diğer sorumlulara rücu eder. Bu kimselerin hak sahiplerine yaptıkları ödemeler dolayısıyla Kurumun zarara uğraması halinde, hak sahiplerine rücu hakkı saklıdır.

Taksirli suç sayılır hareketi ile bu Kanunda sayılan yardımların yapılmasına neden olan üçüncü şahsın; sigortalının eşi, çocukları, ana ve babası olması halinde, Kurumun sigorta şirketlerinden talep hakkı saklı kalmak kaydı ile bu kişilere rücu edilmez.

Kurumun rücu hakkını doğuran suç sayılır hareket, yurt dışında meydana gelmiş, suçun faili yabancı uyruklu ve yurt dışında ikamet ediyorsa, Kurumun sigorta şirketlerinden talep hakkı saklı kalmak kaydı ile bu kişilere rücu edilmez.”

MADDE 61. – 2926 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kanuna dayanılarak Kurumca açılacak tazminat ve rücu davaları ile prim alacakları davaları 10 yıllık zaman aşımına tâbidir.”

MADDE 62. – 2926 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 59. – Bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, cenaze yardımı ve ölüm toptan ödeme hakları, hakkı doğuran olay tarihinden başlanarak 10 yıl içinde istenmezse düşer.

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından herhangi bir döneme ilişkin aylığını 5 yıl içinde almayanların bu döneme ilişkin aylıkları ödenmez.”

MADDE 63. – 2926 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkradan sonra gelmek üzere iki fıkra eklenmiştir.

“Bu kanuna tâbi sigortalıların yanında aile mensubu olarak ücretsiz çalışan eş ve çocuklarından bu Kanunun 4 üncü maddesi kapsamı dışında kalanlardan 18 yaşını doldurmuş olanlar Kuruma yazılı olarak başvurmak suretiyle isteğe bağlı sigortalı olabilirler.

İsteğe bağlı sigortalılık, sigortalının tescil talebinin Kuruma intikal ettiği tarih itibariyle başlar ve terk talebinin Kuruma intikal ettiği tarihte veya diğer sosyal güvenlik kanunlarına tâbi olarak çalışmaya başlama ya da ardarda iki dönem prim ödenmemiş olması halinde, son prim ödeme tarihi itibariyle sona erer. Ancak, talep tarihinde 58 yaşını dolduran kadınlar ile 60 yaşını dolduran erkekler kapsama alınmazlar.

Sigortalılar tarafından ödenmesi gereken primler, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, primlerin ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten başlayarak 36 ncı madde hükmüne göre gecikme zammı uygulanır.”

MADDE 64. – 2926 sayılı Kanunun 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 61. – Bu Kanunun 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen tescil ve terk ile ilgili yükümlülüklere uymayan sigortalılara Kurumca 50 milyon lira idarî para cezası verilir. Bu miktar, her yıl Maliye Bakanlığınca 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi gereğince belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Sağlık karneleri ve veya kartını bir başkasına kullandıranlardan bu nedenle Kurumca yapılan sağlık gideri iki katı olarak tahsil edilir.

Hakkında para cezası uygulanan sigortalılar, gerekçesini belirtmek suretiyle para cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma itiraz edebilirler. Kurum, en geç otuz gün içinde itirazı inceler ve karara bağlar. Kurum tarafından itirazın reddedilmesi halinde, sigortalılar red kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesinden red kararının kaldırılmasını talep edebilirler. Sulh ceza mahkemesinin verdiği karar kesindir. Kuruma itiraz edilmesi veya mahkemeye başvurulması cezanın takip ve tahsilini durdurmaz. İdarî para cezalarının tahakkuk ve tahsilatında on yıllık zaman aşımı uygulanır.

Tebliğ edilen idarî para cezası veya sağlık gideri karşılığını onbeş gün içinde itirazsız ödeyen sigortalının idarî para cezası, üçte bir oranında terkin edilir.”

MADDE 65. – Bu Kanuna 4.11.1998 tarihli ve 4386 sayılı Kanunla eklenen ek madde 1’in birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “ve geçici 7 nci” ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.

“a) Bu Kanunun 2 nci maddesi kapsamında sigortalı olanlar ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, anne ve babaları,”

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 66. – 1479 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi, 2926 sayılı Kanunun, son fıkrası hariç 32 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 67. – 2926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Basamak yükseltme hakkı

GEÇİCİ MADDE 9. – Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce sigortalı olanlar, bulundukları basamak dahil, Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren altı ay içinde yazılı talepte bulunmak şartıyla, en fazla oniki basamak yükseltebilirler. Basamak yükseltme primi, sigortalının talep tarihinde bulunduğu basamaktan, yükselerek intibak etmek istediği basamağa kadar her basamak için öngörülen bekleme süresindeki prim tutarına basamak yükseltme farklarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanır. Bu tutarın, Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde ödenmesi zorunludur. Basamak yükseltme tutarının tamamen veya kısmen ödenmesi halinde, sigortalı son ödemenin yapıldığı tarihi takip eden aybaşı itibariyle bu ödemenin karşıladığı basamağa intibak ettirilir. Basamak yükseltme primleri, primi ödenmiş süreler olarak değerlendirilmez.

Basamak yükseltme hakkından yararlanan sigortalılara, basamak intibaklarının yapıldığı tarihten itibaren üç yıl sonra, bu Kanunda öngörülen diğer şartları taşımak ve talepte bulunmak kaydıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

Basamak yükseltme talebinde bulunan sigortalının, basamak yükseltme priminin bir kısmını veya tamamını süresi içinde ödemeden ölümü halinde, hak sahipleri basamak yükseltme primlerini ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde ödeyebilirler. Bu tutarın tamamen veya kısmen ödenmesi halinde, birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Malûllük veya ölüm aylığı bağlanmasında ikinci fıkrada öngörülen üç yıllık bekleme süresi aranmaz.

Basamak intibakı

GEÇİCİ MADDE 10. – Bu Kanunun yayımından önce sigortalı olanlar talepte bulunmaları şartıyla bu Kanunla değişik 34 üncü madde hükümlerinden yararlanırlar.

Açılmayacak rücu davaları

GEÇİCİ MADDE 11. – Bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar açılanlar hariç, bu Kanunun yayımı tarihinden sonra ek rücu davası açılmaz.

İsteğe bağlı sigortalılık

GEÇİCİ MADDE 12. – Bu Kanunun yayımlandığı tarihte isteğe bağlı sigortalı olanların bu sigortalılıkları;Kanunun yayımlandığı tarihe kadar birikmiş tüm prim borçlarını, Kanunun yayım tarihini takip eden altı ay içinde ödemeleri şartıyla devam ettirilir. Bu şartı yerine getirmeyenlerin sigortalılıkları ise, son prim ödeme tarihi itibariyle sona erdirilir. Ayrıca, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce herhangi bir nedenle sağlık sigortası kapsamında prim ödemeyen isteğe bağlı sigortalılar sağlık sigortası kapsamına alınmazlar. Bu durumda olanlara Kurumca aylık bağlanması halinde de aynı hüküm uygulanır.

İdarî para cezasının uygulanmayacağı haller

GEÇİCİ MADDE 13. – Bu Kanunun yayımından önce Kuruma sigortalı olarak kayıt ve tescilini yaptırması gereken faaliyetlerde bulunanlar ile sigortalılığı sona ermiş olmasına rağmen bu durumlarını Kuruma bildirmemiş olanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde bu yükümlülüklerini yerine getirdikleri takdirde, haklarında 61 inci maddede öngörülen idarî para cezaları uygulanmaz.”

MADDE 68. – Bu Kanunun;

a) 25 inci maddesi Kanunun yayımını takip eden yılbaşında,

b) 17 nci ve 45 inci maddeleri Kanunun yayımından itibaren bir yıl sonra,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 69. – Bu Kanun hükümlerini BakanlarKurulu yürütür.

 

 

Bülent Ecevit

 

 

 

Başbakan

 

 

 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

En. ve Tab. Kay. Bak. ve Başb. Yrd.

 

D. Bahçeli

H. H. Özkan

M. C. Ersümer

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

R. Önal

Prof. Dr. T. Toskay

M. Keçeciler

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

Prof. Dr. Ş. S. Gürel

S. Somuncuoğlu

Y. Yalova

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

M. Yılmaz

Prof. Dr. R. Mirzaoğlu

R. K. Yücelen

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

H. Gemici

Prof. Dr. Ş. Üşenmez

E. S. Gaydalı

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

 

F. Ünlü

Prof. Dr. A. Çay

S. Oral

 

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

 

Prof. Dr. H. S. Türk

S. Çakmakoğlu

S. Tantan

 

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

 

İ. Cem

S. Oral

M. Bostancıoğlu

 

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

 

K. Aydın

Doç. Dr. O. Durmuş

Prof. Dr. E. Öksüz

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

Prof. Dr. H. Y. Gökalp

Y. Okuyan

A. K. Tanrıkulu

 

Kültür Bakanı V.

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

 

M. Bostancıoğlu

E. Mumcu

Prof. Dr. N. Çağan

 

.

Çevre Bakanı

 

 

 

F. Aytekin

 

 

 

 

 


HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ CETVELLER

(I) SAYILI CETVEL

KURUMU    : BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TeşkİlâtI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLAR

                                          Serbest                  Tutulan

                                           Kadro                   Kadro

Sınıfı          Unvanı                                               Adedi                   Adedi                  Toplam

                  1. Derece

G.İ.H        Yönetim Kurulu Üyesi        2                  –          2

G.İ.H                  Finansman ve Aktüerya Dai. Bşk.   1          –                  1

G.İ.H        Şube Müdürü    3          –                  3

                  6. Derece

G.İ.H        Şef       8                  –          8

G.İ.H        Sosyal Sigorta Uzmanı   10                  –        10

                  9. Derece

G.İ.H        Sosyal Sigorta Uzman Yrd.                  10        –                  10

                  Toplam                  34        –                  34

 

(I) SAYILI CETVEL

KURUMU    : BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TeşkİlâtI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLAR

                                          Serbest                  Tutulan

                                           Kadro                   Kadro

Sınıfı          Unvanı                                               Adedi                   Adedi                  Toplam

                  1. Derece

G.İ.H        İlçe Müdürü    5          –                  5

G.İ.H        Şube Müdürü    10        –                  10

                  4. Derece

G.İ.H        Şef     20                  –        20

G.İ.H                  Denetmen                10        –                  10

                  7. Derece

G.İ.H                  Denetmen Yrd.        25        –                  25

G.İ.H        İcra Memuru    100      –                  100

                  Toplam                  170      –                  170


SAĞLIK,  AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL

İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ

 METİN

ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA   DEĞİŞİKLİK YAPILMASI, BU KANUNLARA EK VE GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİ VE BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu

ile İlgili Değişiklikler

MADDE 1.- 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olmak" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Kurum, bu Kanun ve özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz bir kamu kurumudur. Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili kuruluşu olup, idari ve mali bakımdan özerktir."

MADDE 2.- 1479 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 3.- Genel Müdürlük, Genel Müdür, üç genel müdür yardımcısı, merkez ve taşra teşkilatından oluşur.

Merkez Teşkilatı;

a) Ana hizmet birimleri; Sigortalılar Daire Başkanlığı, Tahsisler Daire Başkanlığı, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,         

b) Danışma ve denetim birimleri; Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı,          

c) Yardımcı hizmet birimleri; Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanlığı, İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı, İdari İşler Daire Başkanlığı ile Savunma Uzmanlığından, Taşra teşkilatı, il müdürlüklerinden, Bakanlar Kurulu kararı ile kurulacak şube müdürlüklerinden,  

Oluşur.

Merkez ve taşra teşkilatının görev,  yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir."

MADDE 3.- 1479 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları

Madde 4.- Kuruma Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı olarak atanacaklarda, 14.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 ve 68 inci maddelerinde sayılan şartlara ek olarak, en az 4 yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullar ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak şartları aranır."  

MADDE 4.- 1479 sayılı Kanunun 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Genel Müdürün görevleri, yetki devri  ve temsil yetkisi

Madde 5.- Genel Müdür, Kurumun bütün işlerini Yönetim Kurulunun gözetimi altında ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütür. Adli ve idari mercilerle gerçek ve tüzel kişilere karşı Kurumu temsil eder. Genel Müdür Yardımcıları merkezde, il müdürleri de taşrada kendilerine verilecek yetki dahilinde Kurumu, adli ve idari mercilerle, gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil ederler.

Genel Müdür sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz."

MADDE 5.- 1479 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Atama usul ve şartları

Madde 6. - a) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, 1.Hukuk Müşaviri müşterek kararname ile, 1-4 üncü derece kadrolara atanacak personel, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile,  diğer personel ise Genel Müdürün onayı ile atanır. Kurum personelinin atama, yer değiştirme, görevde yükselme usul ve esasları yönetmeliklerle belirlenir.

b) Kuruma daire başkanı olarak atanacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 ve 68  inci maddelerinde sayılan şartlar aranır. Sağlık İşleri Daire Başkanı olarak atanacaklarda   hekim, diş hekimi veya eczacı ünvanına sahip olmak,  Bilgi   İşlem   Daire  Başkanı  olarak atanacaklarda konusu ile ilgili eğitim veren mühendislik fakülteleri ile fen, matematik, istatistik, ekonomi veya ekonometri bölümü ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak, İnşaat ve Emlak Daire Başkanı olarak atanacaklarda ise mimar veya inşaat mühendisi unvanına sahip olmak şartı aranır.

c) Kurum adına meslek kuruluşlarında, vergi dairelerinde, belediye, özel idare ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarda, muhtarlıklarda, işyerlerinde; tescili gerekenleri, sigortalılığı sona erenleri ve adres değişikliklerini tespit etmek, Kurumun protokol yaptığı sağlık kurum ve kuruluşları ile eczanelerde sağlık sigortası  uygulamasını kontrol etmek, il müdürünce verilecek benzeri diğer görevleri yapmak ve idari para cezası uygulamakla yetkili olmak üzere, Bağ-Kur denetmenleri ve denetmen yardımcıları çalıştırılır. Denetmen ve denetmen yardımcılarının nitelikleri, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 6. - 1479 sayılı Kanunun 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Personel Statüsü

Madde 7. - Kurum personeli hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri ile 10.2.1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 8.6.1949 tarih ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Kurum çalışanları sorumlulukları bakımından 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanmasında devlet memuru sayılır, ancak Genel Müdür ve yardımcıları ile yönetim kurulu üyeleri dışındakilere 2.12.1999 tarih ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz. Personelin çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

Yönetim giderlerinden karşılanmak üzere Kurum merkez ve taşra teşkilatında kadrolu olarak (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında görevlendirilenler dahil) fiilen çalışan personele her yıl asgari ücretten az olmamak üzere ( gösterge, ek gösterge, özel hizmet tazminatı, taban aylığı ve kıdem aylığı dahil) kendi aylıkları tutarında iki ikramiye verilir.           

En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olan Kurum personelinden uygun görülenler, masrafları Kurumca karşılanmak suretiyle Kurumun çalışma konuları ile ilgili olarak yüksek lisans, doktora, yandal ihtisası, yabancı dil veya sertifika programına yurt dışında katılanlar program süresinin iki katı kadar, yurt içinde katılanlar program süresi kadar mecburi hizmete tabi tutulurlar. Bunlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tanımlanan aylık, zam ve tazminatları almaya devam ederler. Ancak, bunlara ek ödeme yapılmaz.

Kurum, hizmetin gereği özel bilgi ve ihtisas gerektiren veya daimi kadrolu personel ile yapılamayan ya da daimi kadrolu personel ile yapılması güçlük arz eden işler için sözleşme ile personel çalıştırabilir. Bu şekilde çalıştırılacakların unvanı, adedi, nitelikleri, ücret ve diğer mali hakları ile çalıştırılma usul ve esasları Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Sözleşme ile çalıştırılacaklara ödenecek ücret, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılan sözleşmeli personele ödenen tavan ücretin üç katını geçemez.

Kurum, taşra teşkilatındaki icra, takip ve dava işleri için genel hükümlere göre vekalet akdi ile lüzum görülecek sayıda avukat çalıştırabilir.

Kurum leh ve aleyhine  açılan davalar ile  icra  takiplerinden tahsil  edilen vekalet ücretlerinden, hukuk müşavirlerine, kadrolu avukatlara  ve hukuk servislerinde  fiilen görev  yapan personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesi gereğince ödeme yapılır.  Vekalet ücretinin ödeme  esas ve usulleri  yönetmelikle  düzenlenir."

MADDE 7.- 1479 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8.- Yönetim Kurulu bir karar organı olup, Kurumun en yüksek yönetim karar, yetki ve sorumluluğunu taşır. Yönetim Kurulu, Genel Müdür başkanlığında biri Kurum Genel Müdür Yardımcılarından olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından belirlenen iki üye, Maliye Bakanı tarafından belirlenen bir üye ile 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara tabi sigortalıların bağlı bulundukları kanunla kurulu en yüksek meslek kuruluşlarından Genel Kurulda meslek kuruluşlarını temsilen katılan delegeler tarafından seçilen iki üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Bakanlıkların temsilcileri müşterek kararname ile atanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur. Müşterek kararname ile atanacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde hükme bağlanan şartların yanısıra yurt içi veya yurt dışında denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen en az dört yıl öğrenim görmüş olmaları şartı aranır.

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler en fazla bir defa daha atanabilir ve seçilebilirler. Atama ve seçim dönemi içinde herhangi bir nedenle yönetim kurulu üyeliği sona erenler ile üyelik sıfatını kaybedenlerin yerleri aynı usulle yenileri atanmak veya seçilmiş bulunan ilgili yedek üyelerden en fazla oy alan yedek üye getirilmek suretiyle doldurulur. Bu şekilde göreve gelenler, yerlerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlarlar. Atama ile gelen yönetim kurulu üyelerinden görev süresi sona erenler, geldikleri Kurumda durumlarına uygun bir göreve atanırlar.             

Genel Müdürün bulunmadığı hallerde Genel Müdür Vekili Kurula başkanlık eder."

 

 

MADDE 8.- 1479 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9.- Yönetim Kurulu, haftada en az bir defa ve en az dört üye ile toplanır. Toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar verilir. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

Mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayan üyelere yapılan ödemelerden yönetmelik hükümlerine göre kesinti yapılır. Bir takvim yılı içinde birbirini izleyen dört hafta veya yapılan toplantı sayısının % 20'sinden fazla sayıda toplantıya mazeretsiz katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.

Toplantıya iştirak eden Yönetim Kurulu Başkanına ve Genel Müdür Yardımcısı üyeye 22/01/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre Kamu İktisadi Teşebbüsleri yönetim kurulu başkanı ve üyelerine ödenen miktarlarda aylık ücret ödenir. Diğer üyelere ise yönetim kurulu üyesi kadrosunun karşılığı olan aylık ve diğer ödemeler, yolluklarda ise 10/02/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır."         

MADDE 9.- 1479 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10.- Yönetim Kurulunun  görev ve yetkileri şunlardır.

a) Kurumun, Genel Müdürlükçe hazırlanacak yıllık konsolide bütçesi ile yatırım programı tekliflerini inceleyip gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayına sunmak,

b) Genel Müdürlüğün teklifi ile Kurum bütçesinin bölümleri içinde veya bölümleri arasında uygun görülen aktarmaları yapmak,

c) Genel Müdürlükçe hazırlanan Kurum bilançosunu ve faaliyet raporunu, tahmini bütçeyi inceleyip görüşü ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayına sunmak,

ç) Genel Müdürlükçe aktüeryal hesaplamalar ile birlikte hazırlanacak her türlü kanun, kanun hükmünde kararname ile tüzük ve yönetmelik taslaklarını inceleyerek gereği için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmesine karar vermek,

d) Kurum adına taşınmaz mal alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi, takası, trampa veya inşası, kullanımı ile idaresi veya tahsis şekli ve taşınmazlar üzerinde özel veya tüzel kişiler eliyle yap-işlet-devret, işlet-devret, yap-işlet-sat, yap-kirala-işlet gibi modeller ile işlerin yaptırılması hakkında karar vermek, Kurum kaynaklarının ve varlıklarının değerlendirilmesinde kullanılacak finansman teknik ve usullerine karar vermek,

e) Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında miktarı arttırılmak üzere bedeli iki yüz milyar Türk Lirasından fazla olan sözleşmeler ve yapılacak işler hakkında karar vermek,

f) Kurum için yarar görülen hallerde dava ve icra kovuşturması açılmaması, uyuşmazlıkların uzlaşma yolu ile çözümlenmesi, açılan dava ve icra kovuşturmalarının takibinden vazgeçilmesi veya feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması, bunlara ait para ve malların terkin edilmesi, Kurum leh ve aleyhine açılmış dava ve icra kovuşturmalarının uzlaşma veya tahkim yolu ile çözümlenmesi, konularında karar vermek,

g) Finansman ve Aktüerya Dairesi Başkanlığının Kurum gelirlerinin değerlendirilmesine ilişkin hareketlerini izlemek, gerekli tedbirleri almak, Kurumun mali yapısını ve aktüeryal dengelerini ayrı ayrı veya birlikte inceletmek,

h) Genel Müdürlükçe hazırlanacak, Kurumun gelecek üç yıllık gelir-gider dengesini gösterir aktüeryal hesap sonuçlarını inceleyerek Genel Kurula sunmak,

ı) Kurumda çalıştırılacak yerli ve yabancı uzmanların nitelikleri ile sözleşme şartları ve ücretlerini belirlemek, gerektiğinde danışmanlık, kontrollük, müşavirlik ve benzeri hizmetlerin satın alınmasına karar vermek, şirketlerin sözleşmeye konu olacak projelerini inceleyip karara bağlamak, şartları ve ücretlerini belirlemek, yerli ve yabancı kuruluşlarla veya sosyal güvenlik kuruluşları ile ortak proje yapmak veya yapılan projeye katılmak, bu kuruluşlarca yapılmış ya da yapılacak projeleri inceleyip Kurum menfaati görülen projelere katılmasına karar vererek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayına sunmak,

i) Kurum personelinin eğitimi amacıyla düzenlenen yıllık eğitim programlarının onaylanması, ders vermekle görevlendirileceklere ders ve konferans ücreti ödenebilmesi için kurs, seminer, sınav ve benzeri hizmet içi eğitim etkinliklerinde, ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususların tespiti, Kurum ile diğer kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilecek kurs, seminer, sınav ve benzeri hizmet içi eğitim etkinliklerine iştirak edenlerin 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde konaklama ve iaşe giderleri ile eğitim materyali, araç, gereç ve eğitim hizmetleri giderlerinin Kurum tarafından karşılanmasına karar vermek,

j)Yönetim giderlerinden karşılanmak üzere Kurumda kadrolu olarak fiilen çalışan personele ödenecek ikramiyelerin ödenme tarihlerini belirlemek, 

k) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak ve bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları ile  alt kademelere devredebileceği yetkileri ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Yönetmelikle belirlenir."

MADDE 10.- 1479 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11.- Genel Kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının veya görevlendireceği bir kamu görevlisinin başkanlığında;

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulundan  iştirak edecek birer temsilciden,

b) Yüksek Öğretim Kurulunca görevlendirilecek sosyal politika, iş hukuku, sağlık bilimleri alanlarında uzman bir öğretim üyesinden,

c) Bu Kanuna tabi sigortalıların bağlı bulundukları kanunla kurulu en yüksek meslek kuruluşlarından üye sayısı en çok olan meslek kuruluşundan en fazla otuz, ikinci en yüksek üye sayısına sahip meslek kuruluşundan en fazla on, takip eden en fazla üyeye sahip üç meslek kuruluşundan üçer ve kanunla kurulu diğer meslek kuruluşlarından birer temsilciden,

ç) 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalıların bağlı oldukları kanunla kurulu meslek kuruluşlarınca üye sayılarının oranları korunarak seçilecek en fazla beş temsilciden,

d) Kurum çalışanlarının en fazla temsil edildiği Kamu Görevlileri Sendikasına kayıtlı Kurum personeli arasından seçilecek bir temsilciden,

e) Kurumdan aylık alanlardan, Bakanlıkça en fazla üyeyi temsil ettiği belirlenen dernek tarafından seçilecek iki temsilciden,

Oluşur.

Birinci fıkraya göre görevlendirilecek veya seçilecek üyelerin görev süresi iki yıldır. Görev süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir veya seçilebilirler. Temsilcilik niteliğini yitirenlerin genel kurul temsilciliği kendiliğinden kalkar ve bunların yerine gelen yedek temsilciler, asıl temsilcinin görev süresini tamamlar.

Genel Kurulun oluşumu ile çalışma usul ve esasları ve diğer hususlar  yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 11.- 1479 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (a), (c ) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bir fıkra eklenmiştir.

"a) Prim gelirleri,"

"c) Bağış ve vasiyetler ile Kurumca hazırlanan her türlü standart form, manyetik elektronik, akıllı kart ve benzerlerinin satışından elde edilecek gelirler ile her türlü data hattı, internet kullanımı ve benzeri kira gelirleri,"         

 "f) Kurum gelirlerinin değerlendirilmesinden ve Kurum iştirak ve kuruluşlarından elde edilen gelirler,"

"Kuruma ait gayrimenkullerin kira bedelleri, her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü'nce açıklanan Tüketici Fiyat İndeksindeki artış oranından az olmamak üzere rayiç veya emsal değerle belirlenir."

MADDE 12.- 1479 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi  başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kurum gelirlerinin değerlendirilmesi

Madde 16.- Kurumun uyguladığı kanunlardan elde ettiği her türlü gelirlerin, riskin dağıtılması ilkesine göre Kurum lehine en yüksek getiriyi sağlayacak şekilde yönetilmesi esastır. Kurum gelirleri ve zorunlu ödemeler için bulundurulması gereken nakit ve benzeri varlıkların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, T.C. Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının müştereken hazırlayacakları ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."

MADDE 13.- 1479 sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.        

"Madde 17.- Kurumun ticaret ve işlem bağlantılarından dolayı iflas hükümleri yürümez. Kurumun alacakları Devlet alacağı derecesinde imtiyazlıdır. Kurum malları 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu bakımından Devlet malı sayılır. Taşınır ve taşınmaz malları, Bankalardaki mevduatları ile her türlü hak ve alacakları haczedilemez. Kurum her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırmak mükellefiyetinden muaftır. Kurumun malları, paraları ve para hükmündeki evrak ve senetleri ile diğer mevcutlarına karşı işlenen suçlar Devlet mallarına karşı veya Devlete ait kağıt ve belgeler üzerinden işlenen suçlardan sayılır."

MADDE 14.- 1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (I) numaralı bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (II) numaralı bendinin (b) alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"a) Esnaf ve Sanatkârlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşuna usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar,"

MADDE 15.- 1479 sayılı Kanunun 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.       

"Sigortalılığın başlangıç ve bitiş tarihi       

 Madde 25.- Bu Kanunun 24 üncü  maddesine göre  sigortalı sayılanlardan  gelir vergisi  mükellefi olanların sigortalılıkları, mükellefiyetin başlangıç tarihinden, gelir vergisinden muaf  olanların sigortalılıkları ise esnaf ve sanatkar sicili ile birlikte kanunla  kurulu  meslek  kuruluşlarına kayıtlı  olmak şartıyla talep tarihinden  itibaren başlatılır.

Bu suretle sigortalı olanların hak ve yükümlülükleri sigortalı sayıldıkları tarihte  başlar.            

Bu Kanuna tabi sigortalılık;

a) Gelir vergisi mükellefi olanların, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri,

b) Gelir vergisinden  muaf  olanların, Esnaf ve Sanatkar Sicili  ile birlikte  kanunla   kurulu  meslek kuruluşlarındaki üye  kayıtlarının silindiği,

c) Şirketlerle ilgisi kalmayanların, çalışmalarına son verdikleri veya ilgilerinin  kesildiği,

tarihten itibaren,

d) T.C. Emekli Sandığına  tabi olarak  çalışmaya başlayanların, emekli  keseneği  kesilmeye  başladığı,

e) İflasına karar verilmiş olan tasfiye  halindeki özel işletmeler ile şirket ortaklarının, özel işletmenin veya şirketin mahkemece  tasfiyesine karar verildiği, iflasına karar verilmiş olan veya tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirket ortaklarından hizmet akti ile çalışanların çalışmaya başladığı,

f) 2108  sayılı Kanuna  göre  1479 sayılı Kanun kapsamına  giren  köy  ve mahalle muhtarlarından; kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmasından dolayı gelir vergisi  mükellefiyeti  bulunanlar  hariç, aynı zamanda  hizmet akdi ile  çalışanların çalışmaya başladığı,

g) Gelir vergisinden muaf olan, ancak Esnaf ve Sanatkârlar Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarındaki kayıtlara istinaden Bağ-Kur sigortalısı olanlardan bu sigortalılıklarının devamı sırasında, hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı,

tarihten bir gün önce,            

Sona erer.

Sigortalılığı  sona erenler  sigortalılıklarının sona erdiği  tarihten  itibaren üç ay içinde Kuruma başvurarak kayıtlarını sildirmek zorundadırlar. Kuruma tescili yapıldığı halde 5 yıl ve daha fazla süreyle prim ödememiş olan sigortalıların, sigortalılıkları; bu Kanunun ek 19 uncu maddesi hükmü saklı kalmak şartıyla, prim ödemesi bulunan sigortalının ödediği primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalının sigortalılığı ise tescil tarihi itibariyle Kurumca re'sen sona erdirilir. Kurumca  re'sen kayıt silmenin usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 16.- 1479 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Üç ay içinde kayıt ve tescilini yaptırmayan sigortalılar Kurumca re'sen kayıt ve tescil edilir."

"Vergi daireleri, sigorta kapsamına giren gelir vergisi mükelleflerini mükellefiyetin tescil tarihinden, mükellefiyeti terkin edilenleri ise terkin tarihinden itibaren 3 ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları, Kurumun talebi üzerine sigortalıların sigortalılık işlemlerine esas alınacak bilgileri vermek zorundadırlar."

"Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, esnaf kefalet kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve bankalar, bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olanlarla ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde sigortalı olduklarını gösterir belgeyi istemek ve belge istenenler de bu belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.

MADDE 17.- 1479 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının başına "Şu kadar ki, bu Kanuna tabi sigortalılığın başladığı tarihte" ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş sayılacakları, sağlık işlemlerine ilişkin yönetmelikteki esaslara göre tespit olunur."

MADDE 18.- 1479 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.         

"Madde 29.- Malullük aylığından yararlanabilmek için;

a) Bu Kanunun 28 inci maddesine göre malul sayılmak, 

b) En az beş tam yıl sigorta primi ödemiş olmak,

c) Yazılı istekte bulunmak ve istek tarihi itibariyle prim ve her türlü borçlarını ödemiş olmak,            

Şarttır.

Bu Kanuna tabi sigortalılığı devam ederken bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybedenler hakkında beş tam yıl sigorta primi ödemiş olmak şartı aranmaz."

MADDE 19.- 1479 sayılı Kanunun 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.         

"Madde 38.- Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı alanların istekleri halinde, aylıkları kesilerek son defa prim ödedikleri basamaktan prim ödemeye devam edebilirler. Bunların tekrar yaşlılık aylığı talep etmeleri halinde, en az üç tam yıl prim ödemiş olmaları kaydıyla haklarında bu Kanunun yaşlılık sigortası hükümleri uygulanır. Bu süreyi tamamlamadan talepte bulunanlara ödedikleri primleri bu Kanunun 55 inci maddesi hükümlerine göre yersiz ödeme olarak iade edilir ve yeniden bağlanacak aylığın hesabında, son defa aldığı aylık tutarı esas alınarak, aylığın iptal tarihinde yürürlükte bulunan hükümler uygulanır."

MADDE 20.- 1479 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Kanuna göre tekrar sigortalı olanlar, toptan ödeme yapılan sürelerini ihya etmek istedikleri takdirde, bu sürelere ilişkin primler, toptan ödeme talebinde bulundukları tarihte son defa prim ödedikleri basamağın, ihya talebinde bulundukları tarihdeki tutarları esas alınarak hesaplanır ve tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödenir. Bu şekilde ihya edilen süreler yaşlılık aylığı bağlanmasında ihya tarihinden itibaren altı ay sonra sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Bu Kanuna tabi hizmetlerin 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre ihyasında da, bu fıkra hükmü uygulanır."

MADDE 21.- 1479 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri ile fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.        

"a) Ölüm tarihinde en az beş tam yıl sigorta primi ödemiş olan,"         

"d) En az beş tam yıl sigorta primi ödemiş olanlardan toptan ödeme talebinde bulunmakla beraber, toptan ödeme yapılmadan ölen,"         

"Sigortalının hak sahibi kimselerine yazılı talepleri halinde aylık bağlanır."

MADDE 22.- 1479 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "sigortalı" ibaresinden sonra gelmek üzere "beş tam yıl" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 23.- 1479 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) 18 yaşını, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayan ve (18 yaşını doldurmayanlar hariç) bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu Kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan veya yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malul olan erkek çocuklarla, yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu Kanunlar kapsamındaki  çalışmalarından  dolayı  gelir  veya aylık  almayan  kız  çocuklarının  her  birine % 25'i,"

"d) Sigortalının ölümü tarihinde veya sonradan eşine veya çocuklarına yapılması gereken tahsisin toplamı, sigortalıya ait tahsisten aşağı olursa, artan kısım eşit paylar halinde, sigortalının bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu Kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan ana ve babasına her birinin hissesi sigortalıya ait aylığın en çok % 25'i,"

MADDE 24.- 1479 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin başlığı ile ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ölüm aylığının kesilmesi"

"Sigortalının kız çocuklarına bağlanan aylıklar, bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmaya başladıkları veya evlendikleri tarihi takip eden aylık ödeme tarihinden itibaren kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan nedenlerin ortadan kalkması halinde, bu Kanunun  45 inci  maddesinin  ikinci  fıkrasının  ( c ) bendi hükmü saklı kalmak şartıyla, bu tarihi takip eden aylık ödeme tarihinden başlanarak yeniden aylık bağlanır. Ancak evliliğin son bulması ile kocasından da aylık almaya hak kazanan kız çocuklarına bu aylıklardan fazla olanı ödenir."

"Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan aylıklar, çocuğun 18 yaşını veya bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmamaları koşuluyla, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam eder. Bu yaşları doldurdukları tarihte çalışamayacak durumda malül olan erkek çocukların aylıklarının ödenmesine devam olunur."

MADDE 25.- 1479 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.     

"Bu Kanuna göre ödenecek sigorta primi, sigortalının seçtiği, intibak ettirildiği veya yükseltildiği 50 nci maddede belirtilen gelir basamağının % 20'sidir."

MADDE 26.-1479 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ancak, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir işte çalıştıktan sonra bu Kanun kapsamına girenlerin basamakları, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilen süre dikkate alınarak intibak ettirilmek suretiyle belirlenir."

"Bu Kanun kapsamından çıkarak, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında sigortalı olduktan sonra tekrar bu Kanun kapsamına girenlerin basamakları, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilen süre dikkate alınarak daha önce bulundukları son basamak üzerine intibak ettirilmek suretiyle yeniden belirlenir."

MADDE 27.- 1479 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü  fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.         

"Sigortalılar, aylık prim borcunu ilgili ayın sonuna kadar ödemek zorundadırlar. Kurumun, 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden prim alacakları aylık olarak veya Kurumca tespit edilecek dönemlerde ödenir. Ayrıca, Bakanlar Kurulu kararı ile ürün bedellerinden tevkif suretiyle de tahsil edilebilir."       

"Kurumun, süresinde ödenmeyen prim ve prime ilişkin alacakları ile her ne nam altında olursa olsun diğer alacaklarının tahsilinde 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanır."        

"Sigortalılar tarafından ödenmesi gereken primler süresi içinde kısmen veya tamamen ödenmezse, sürenin bittiği tarihten başlayarak, gecikilen her ay için 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunla belirlenen gecikme zammı oranları uygulanarak sigortalılardan tahsil edilir. Gecikme zammı, yalnız prim alacaklarına uygulanır ve borç ödeninceye kadar devam eder."         

"Afet bölgesindeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak, sigortalıların ödemesi gereken primlerin ödeme sürelerini bu fıkrada belirlenen sürelere bağlı kalmaksızın belirlemeye ve ertelemeye Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir."

MADDE 28.- 1479 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Belirlemeye" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 29.- 1479 sayılı Kanunun 63 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Taksirli suç sayılır hareketi ile bu Kanunda sayılan yardımların yapılmasına neden olan üçüncü kişinin sigortalının eşi, çocukları, ana ve babası olması halinde, bu kişilere rücu edilmez."

"Kurumun rücu hakkını doğuran suç sayılır hareket yurtdışında meydana gelmiş, suçun faili yabancı uyruklu ve yurtdışında ikamet ediyorsa, bu kişilere rücu edilmez."

MADDE 30.- 1479 sayılı Kanunun 68 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  

"Ayrıca Kurum denetim elemanları bu Kanun hükümleri uyarınca Kurum ile sözleşme yapmış gerçek veya tüzel kişiliği haiz kuruluşlarda araştırma ve inceleme yapmaya yetkilidirler. Kendileriyle sözleşme yapılmış olan gerçek veya tüzel kişiliği haiz kuruluşlar Kurum denetim elemanlarına her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdürler."

MADDE 31.-  1479 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanuna dayanılarak Kurumca açılacak tazminat ve rücu davaları on yıllık, prim alacakları davaları beş yıllık zamanaşımına tabidir."

MADDE 32.- 1479 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

"Dikkate alınmayacak tutarlar    

Madde 76.- Her yıl Bütçe Kanunları ile belirlenen, Devlet hesaplarında yer verilmeyecek ve terkin edilecek tutarlar, Kurum hesaplarında aynen uygulanır. Bu tutarların terkinine Genel Müdürlük yetkilidir. Buna ilişkin usul ve esaslar Kurum yönetim kurulunca belirlenir."

MADDE 33.- 1479 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.          

"Madde 79.- Bu Kanunun 24 üncü maddesinin (I) numaralı bendi kapsamına girmeyenlerden, aynı maddenin (II) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentlerinde sayılanlar dışında kalanlar, ev kadınları ve Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklular talepleri halinde isteğe bağlı sigortalı olabilirler.

İsteğe bağlı sigortalı olanların basamak seçme ve yükseltmelerinde bu Kanun hükümleri uygulanır.

İsteğe bağlı sigortalılık, sigortalılık tescil talebinin Kuruma intikal ettiği tarih itibariyle başlar ve terk talebinin Kuruma intikal ettiği tarihte veya diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi olarak çalışmaya başladığı tarihten bir gün önce veya sigortalının toplam borcunun üç aylık prim ve ceza tutarından fazla olması halinde sigortalının daha önce ödediği primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle sona erer.           

2926 sayılı Kanun kapsamına girmeden önce bu Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalı olanların, isteğe bağlı sigortalılıkları devam eder.         

İsteğe bağlı sigortanın hangi esaslara göre yapılacağı bir yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 34.- 1479 sayılı Kanunun 20.6.1987 tarih ve 3396 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan 80 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde ihya edilmiştir.

"İdari para cezaları

Madde 80.- Bu Kanunun 26 ncı  maddesinde belirtilen tescil ve  sigortalılığın sona ermesi ile ilgili  yükümlülüğe uymayan  sigortalılara Kurumca 50 milyon lira  idari para cezası verilir. Bu  miktar, her yıl  Maliye Bakanlığınca 04.01.1961 tarihli  ve  213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci  maddesi   gereğince belirlenen  yeniden  değerleme  oranında  artırılır.

Hakkında para cezası uygulanan sigortalılar, gerekçesini belirtmek suretiyle para  cezasına  karşı  tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma  itiraz  edebilirler. İtiraz  takibi  durdurur. Kurum en geç otuz gün içinde itirazı inceler ve karara bağlar. Kurum tarafından itirazın reddedilmesi halinde, sigortalılar red  kararının  kendilerine  tebliğ  tarihinden itibaren altmış gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Mahkemeye başvurulması cezanın takip ve tahsilini durdurmaz. İdari para  cezalarının tahakkuk ve tahsilatında beş yıllık  zamanaşımı uygulanır.

Sağlık karneleri ve/veya  kartını bir  başkasına kullandıranlardan veya   başkası adına  kullananlardan ve buna yardımcı olduğu belgelenenlerden, Kurumca yapılan  sağlık gideri kanuni faiziyle iki katı olarak müştereken ve müteselsilen  tahsil edilir ve ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.            

Kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren onbeş gün içinde idari para cezasını veya borçlarını itiraz etmeden ödeyenlerin bu borçları  üçte bir oranında  terkin edilir."

 

MADDE 35.- 1479 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kurum işlemlerinin bilgi işlem ortamında yapılması ve arşivlenmesi

Ek Madde 8.- Kurumun, prim tahsilatı, sigortalama, tahsis, sağlık sigortası uygulaması dahil bütün işlemleri elektronik ortamda veya bilgi işlem ortamında yapılabilir ve arşivlenebilir. Bu şekilde arşivlenen belgeler elektronik ortamda on yıl süre ile saklanır. Diğer kurum ve kuruluşlardan elektronik ortamda bilgi ve belge alınabilir veya bunlara bilgi ve belge verilebilir. Kurum her türlü işlemlerini internet de dahil manyetik ortamda yapabilir. Elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılan işlemlerin ve imha veya ilgilisine iade edilen belgelerin tespit ve tevsikinde bilgi işlem kayıtları esas alınır. Kurum tarafından bilgi işlem ortamında tutulan bilgiler adli ve idari merciler nezdinde geçerlidir. İtiraz edilmesi halinde, ispat mükellefiyeti itiraz edene aittir.           

Sigortalıların Kuruma yaptıkları ve hatalı olmayan ödemelere ilişkin belgelerden elektronik ortama veya bilgi işlem kayıtlarına intikal ettirilmiş olanlar, ödemenin yapıldığı tarihi takip eden takvim yılından başlayarak bir yıl, kontrol ve denetimi yapılmak kaydıyla sağlık sigortası uygulamasına ilişkin fatura, reçete gibi belgeler Kuruma ibraz tarihinden itibaren beş yıl süre ile saklanır  ve bu sürenin sonunda imha edilir.

Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."

MADDE 36.- 1479 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.         

"Bu Kanun ile 2926 sayılı Kanun ve bu Kanunlarda değişiklik yapan kanunlara göre sigortalı olanlar, askerlikte er olarak geçen hizmet süreleri ile yedek subay okulunda geçen sürelerinin tamamını borçlanabilirler."

"Borçlanma primleri sigortalının talep tarihinde bulunduğu basamağın prim tutarları üzerinden hesaplanır ve tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde ödenir. Borçlanma primleri süresi içinde ve tam olarak ödenmezse borçlanma geçersiz sayılır."

"Borçlandırılan süre, sadece sigortalılık süresi olarak değerlendirilir, aylık bağlamaya esas ortalama gelir tutarının hesabında dikkate alınmaz."

MADDE 37.- 1479 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ek Madde 11.- Bu Kanunun 24 üncü maddesine göre sigortalı olanlardan;

a) Sigortalılığı devam edenler ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları,

b) Yaşlılık ve malüllük aylığı almakta olanlar ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları, 

c) Ölüm aylığı alanlar, Sağlık sigortası yardımlarından yararlanırlar.

Sağlık hizmeti, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, mahalli idareler, üniversiteler, kamu iktisadi teşebbüslerine ait sağlık tesisleri ile gerçek ve tüzel kişilerden satın alınmak suretiyle yürütülür. Buna ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir."

MADDE 38.- 1479 sayılı Kanunun ek 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.        

"Ek  Madde 12.- Bu Kanuna göre ilk defa sigortalı olanların sağlık yardımından yararlanmaları, en az sekiz ay, yeniden sigortalı olanların ise en az dört ay eksiksiz sağlık sigortası primi ödemiş olmaları, sağlık ve sigorta prim borcu bulunmaması şartına bağlıdır."

MADDE 39.- 1479 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.         

"a) Sigortalılardan ilk sekiz basamakta bulunanların, bu Kanunun 50 nci maddesine göre belirlenen sekizinci gelir basamağının, dokuz ve daha yukarı basamaklarda bulunan sigortalıların ise bulundukları gelir basamağı tutarının % 20'si oranında ödeyecekleri sağlık sigortası primleri,"

MADDE 40.- 1479 sayılı Kanunun ek 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ek Madde 16.- Bu Kanun ile 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılardan, sağlık sigortası priminin tahsil ve takibi bu Kanun hükümlerine göre yürütülür ve tahsil edilen primler ayrı bir hesapta toplanır. Bu hesapta toplanan paralar başka amaçlarla  kullanılamaz. Uzun vadeli sigorta kolları fonundan da sağlık hizmetleri için fon aktarması yapılamaz. Sağlık sigortası hesabında toplanan paralar için 74 üncü madde hükümleri uygulanmaz. Sağlık sigortası hesabında toplanan paralar, bu Kanunun 16 ncı maddesinde belirlenen esaslar dahilinde değerlendirilebileceği gibi, 21 inci maddedeki esaslar dahilinde de işletilebilir."

MADDE 41.- 1479 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ek Madde 17.- Yatarak ve ayakta yapılan tedavilerin fiyatlandırılması, Kurumca karşılanacak ilaçların, ortez, protez ve iyileştirme vasıtalarının cins ve miktarı ile ödenecek bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.

Sağlık hizmetlerinin gerektirdiği giderler Sağlık Bakanlığının yataklı tedavi kurumları için belirlediği fiyat tarifesini geçemez."

MADDE 42.- 1479 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ek Madde 18.- Sağlık sigortası yardımlarının şekil ve şartları, bu yardımlardan yararlanma ve bu amaçla kullanılacak sağlık karne ve/veya kartlarının verilmesi, geçerlilik süresi ve kullanımına ilişkin esas ve usuller, ilaç bedelinden katkı payı alınmayacak hastalıklar, tedavi süresince gerekli görülen ilaçlar, sürekli kullanılan ilaçların ilaç katkı payından muafiyetine ilişkin sağlık kurulu raporlarının taşra teşkilatınca onaylanması, diş hastalıkları tedavisi, gözlük, işitme cihazı, ortez, protez ve iyileştirme vasıtaları ve benzeri yardımların yapılması ile bunların cinsi, evsafı, miktarı, kullanma süresi ve Kurumca ödenecek bedel tespitine ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe gireceği tarihe kadar mevcut Yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur."

MADDE 43.- 1479 sayılı Kanunun, ek 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.         

 

"Ek Madde 19.- Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce Kuruma kayıt ve tescili  yapıldığı halde,  beş yıl ve daha  fazla  süreye ilişkin prim borcu bulunanlar ile  beş yıl ve daha  fazla süre hiç prim ödemeyenlerin bu sürelere ilişkin prim borçları sigortalının ödeme tarihinde bulunduğu gelir basamağının prim tutarları üzerinden hesap ve tahsil edilir."

MADDE 44.- 1479 sayılı Kanunun ek 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlananlardan, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefiyeti devam edenlerden, sosyal yardım zammı dahil tahakkuk eden aylıklarından, aylığın bağlandığı veya tekrar çalışmaya başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil % 10 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir."

MADDE 45.- Bu Kanuna ekli (1) sayılı listede gösterilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki (III) sayılı cetvelin Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiştir.

 

 

 

 

MADDE 46.- 14.7.1965  tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün A-11 numaralı bendine "Milli Emlak Denetmen Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Bağ-Kur Denetmen Yardımcıları" ve "Milli Emlak Denetmenliğine" ibaresinden sonra gelmek üzere "Bağ-Kur Denetmenliğine",        

b) I Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (I/h) bendine "Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Bağ-Kur Denetmenleri",        

c) 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar"  bölümünün  "A-Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (h) alt bendine "Maliye Bakanlığı, Vergi, Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri" ibaresinden önce gelmek üzere "Bağ-Kur Denetmenleri"          

İbareleri eklenmiştir.

 

 

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 47.- 1479 sayılı Kanunun Ek 3 üncü ve Ek 6 ncı maddesi ile 26.6.2001 tarihli 4692 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.      

 

MADDE 48.- 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 13.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle uzman tabipler, diş tabipleri, eczacılar ve avukatlar açıktan atama izni ve memurluğa girişte yeterlik sınavı şartı aranmaksızın atanabilirler."

"GEÇİCİ MADDE 14.- Yönetim Kuruluna atama veya seçimle gelen üyelerin görevleri 4.10.2000 tarihinde sona erer. Ancak, bu üyeler yerlerine yeni atama yapılıncaya kadar görevlerine devam ederler. Yapılacak ilk genel kurula kadar bu Kanuna tabi sigortalıları temsil edecek bir üye bağlı bulundukları en fazla üyeye sahip kanunla kurulu en yüksek meslek kuruluşunca, 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalıları temsil edecek bir üye, Türkiye Ziraat Odaları Birliği İdare Heyetince belirlenir."          

"GEÇİCİ MADDE 15.- Bu Kanunun değişik 51 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri, talepte bulunmaları kaydıyla tescil tarihindeki basamak sayısı dikkate alınarak değişiklikten önce sigortalı olanlara da uygulanır."          

"GEÇİCİ MADDE 16.- 30.8.1996 tarihli ve 4181 sayılı Kanunla verilen basamak yükseltme hakkından yararlananlar hakkında, bu Kanunun değişik 52 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz."        

"GEÇİCİ MADDE 18.- Bu  Kanuna göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 4.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri 4.10.2000 tarihinden itibaren başlar. Ancak, bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak tescil edilmiş olanların sigortalılıkları, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde Kuruma yazılı olarak başvurmaları ve 20.4.1982-4.10.2000 tarihleri arasındaki vergi kayıtlarını belgelemek ve belgelenen bu sürelere ilişkin olarak 49 uncu ve Ek 15 inci maddelere göre hesaplanacak prim borçlarının tamamını, tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde, ödeme tarihinde bulundukları gelir basamağının yürürlükte olan prim tutarı üzerinden ödemek kaydıyla bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir."   

"GEÇİCİ MADDE 19.- Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde düzenlenir. 4.10.2000 tarihli ve 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye dayanılarak çıkarılan ve bu Kanuna aykırı olmayan yönetmelikler, yapılan düzenlemeler, atama, görevlendirme ve diğer işlemlerin uygulanmasına devam olunur."

"GEÇİCİ MADDE 20.- Bu Kanunun değişik 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi hükümleri, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce iflas veya tasfiye işlemleri başlayan şirket ortaklarına da talepleri halinde uygulanır."         

"GEÇİCİ MADDE 21.- Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Kanuna göre sigortalı olanlar; 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre sigortalıların ödeyecekleri primler ve bağlanacak aylıklarının hesabında uygulanan gelir basamaklarından en yakın gelir basamağına intibak ettirilirler. Buna ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir."         

"GEÇİCİ MADDE 22.- 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılan 60 ıncı maddesine göre isteğe bağlı sigortalı olanların Geçici 21 inci maddeye göre basamak intibakları yapılarak haklarında 79 uncu madde hükümleri uygulanır."        

"GEÇİCİ MADDE 23.- 4.10.2000 tarihinden önce; bu Kanuna ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre isteğe bağlı sigortalı olarak kayıt ve tescili yapılıp  sağlık sigortası primi ödemiş olanlar, zorunlu sigortalılık kapsamından çıkarak isteğe bağlı sigortalı olanlar, talepleri doğrultusunda sağlık sigortası primi kesilmeyenler,  isteğe bağlı sigortalı olmak için talepte bulunmadan sigorta ve sağlık sigortası primlerini ödemiş olup ödemeleri isteğe bağlı sigortalılık süresi olarak değerlendirilenler, 4.10.2000 tarihinden sonra zorunlu sigortalılık kapsamından çıkarak isteğe bağlı sigortalı olanlar ile bunlardan malûllük, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar, bu sürelere ilişkin prim ve her türlü borçlarını bu maddenin  yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde talepte bulunmaları ve talep tarihinden itibaren altı ay içinde ödemeleri şartıyla bu Kanun hükümleri çerçevesinde sağlık sigortası yardımlarından yararlanabilirler."      

"GEÇİCİ MADDE 24.- 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa göre yaşlılık aylığı bağlananlardan, anılan Kanunun 24 üncü maddesinin (I) numaralı bendinde belirtilen çalışmalarına devam ettiklerini ek 20 nci maddede belirtilen sürelerde Bağ-Kur'a yazılı olarak bildirmeyenler veya Bağ-Kur tarafından tespit edilemeyenler, bu Kanunun yayımını takip eden aybaşından itibaren üç ay içerisinde Bağ-Kur'a başvurarak çalışmalarına devam ettiklerini bildirdikleri takdirde tahakkuk edecek sosyal güvenlik destek primi borcu, cari dönemlere ilişkin sosyal güvenlik destek primleri ile birlikte, aylıklarının % 25'ini geçmemek şartıyla aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Bu durumda olanlar için tahakkuk edecek gecikme zammı tahsil edilmez.     

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce Bağ-Kur'a bildirimde bulunan veya Bağ-Kur tarafından çalışmalarına devam ettikleri tespit edilenlerin, bu Kanunun yürürlük tarihine kadar tahsil edilmemiş olan gecikme zamları tahsil edilmez. Bu durumda olanların sosyal güvenlik destek primi borçları hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanır."

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu  ile İlgili Değişiklikler

MADDE 49.- 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 2.- Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın 3 üncü maddenin (b) bendinde tanımlanan tarımsal faaliyetlerde bulunanlar, bu kanuna göre sigortalı sayılırlar.

Yukarıdaki fıkra hükmüne göre sigortalılığın tespit, tescil ve takibine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde müştereken çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenir.

İlk tescil tarihinde 58 yaşını dolduran kadınlarla, 60 yaşını dolduran erkekler istekleri halinde kapsama alınırlar."

MADDE 50.- 2926 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "22 yaşını" ibaresi "18 yaşını" olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.         

 "Sigortalıların tescili ile ilgili işlemler, başvurma ve uymak zorunda oldukları usul ve esaslar yönetmelikle tespit edilir."

MADDE 51.- 2926 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 6.- Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlardan;

a) Tarımsal faaliyette bulunanlar, tarımsal faaliyetlerine son verdikleri tarihte,

b) Diğer sosyal güvenlik kuruluşları kapsamına tabi bir işte çalışanların, çalışmaya başladıkları tarihten bir gün önce,

Sigortalılıkları sona erer.

Sigortalılığı  sona erenler  sigortalılıklarının sona erdiği  tarihten  itibaren üç ay içinde Kuruma başvurarak kayıtlarını sildirmek zorundadırlar. Kuruma tescili yapıldığı halde 5 yıl ve daha fazla süreyle prim ödememiş olan sigortalıların, sigortalılıkları; 1479 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesi hükmü saklı kalmak şartıyla, prim ödemesi bulunan sigortalının ödediği primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalının sigortalılığı ise tescil tarihi itibariyle Kurumca re'sen sona erdirilir. Kurumca  re'sen kayıt silmenin usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 52.- 2926 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8.- Köy ve mahalle muhtarları, bu Kanuna göre sigortalı sayılanları sigortalılıklarının başladığı tarihten, sigortalılığı sona erenleri ise sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren, en geç üç ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.            

Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, esnaf kefalet kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve bankalar bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olanlarla ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde sigortalı olduklarını gösterir belgeyi istemek ve belge istenenler de bu belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.

MADDE 53.-  2926 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.             "Belirtilen bu merci, kurum, kuruluş, kooperatifler ve birlikleri ile şirket ve bankalar, Kurumun isteği üzerine her türlü bilgiyi ve belgeyi vermekle yükümlüdürler."

MADDE 54.- 2926 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.          

"Ek Madde 1.-  Bu Kanunun 2 nci maddesine göre sigortalı olanlardan; 

a) Sigortalılığı devam edenler ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları, 

b) Yaşlılık ve malûllük aylığı almakta olanlar ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları,   

c) Ölüm aylığı alanlar, sağlık sigortası yardımlarından yararlanırlar.

Sağlık hizmeti, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, mahalli idareler, üniversiteler, kamu iktisadi teşebbüslerine ait sağlık tesisleri ile gerçek ve tüzel kişilerden satın alınmak suretiyle yürütülür. Buna ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir."

MADDE 55.-  2926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.           

"EK MADDE 3.- 1479 sayılı Kanunun birinci kısmında yer alan 20 nci madde, ikinci kısım ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci bölümde yer alan maddelerin tamamı, altıncı bölümde yer alan 56 ncı madde dahil 74 üncü maddeye kadar olan maddelerin tamamı ile 76, 78 ve 79 uncu maddeleri, yedinci bölümde yer alan 80 inci maddesi, ek 9,  ek 12,  ek 13,  ek 14,  ek 15,  ek 16,  ek 17,  ek 18,  ek 19 uncu maddeleri, geçici 10 ve 11 inci maddeleri, 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılar hakkında da uygulanır."

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 56.- 2926 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi, ikinci ve üçüncü kısmında yer alan maddelerin tamamı, dördüncü kısmında yer alan 40 ıncı madde dahil 62 nci maddeye kadar olan maddelerin tamamı ile Ek 2 nci maddesi, Geçici 1 inci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı ve 7 nci  maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.           

MADDE 57.- 2926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.           

"Açılmayacak rücu davaları

GEÇİCİ MADDE 9.- 2926 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre açılan ek rücu davalarına devam edilir, ancak maddenin yürürlükten kalktığı tarihten sonra ek rücu davası açılmaz."               


Geçici Hükümler

"İdari Para Cezasının Uygulanmayacağı Haller

GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunun yayımından önce Kuruma sigortalı olarak kayıt ve tescilini yaptırması gereken faaliyetlerde bulunanlar ile sigortalılığı sona ermiş olmasına rağmen bu durumlarını Kuruma bildirmemiş olanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde bu yükümlülüklerini yerine getirdikleri takdirde, haklarında bu Kanunla yeniden düzenlenen 80 inci maddede öngörülen idari para cezaları uygulanmaz."

"Basamak Yükseltme Hakkı

GEÇİCİ MADDE 2.- 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlar, bulundukları basamak dahil, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde yazılı talepte bulunmak şartıyla, bulundukları basamakları en fazla oniki basamak yükseltebilirler. Basamak yükseltme primi, sigortalının talep tarihinde bulunduğu basamaktan, yükselerek intibak etmek istediği basamağa kadar her basamak için öngörülen bekleme süresindeki prim tutarına basamak yükseltme farklarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanır. Bu tutarın, ilk taksitinin talep tarihini takip eden ay içerisinde ödenmesi şartıyla ilk taksitin ödendiği ayı takip eden üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitte ödenmesi zorunludur. Basamak  yükseltme tutarının tamamen veya kısmen ödenmesi halinde, sigortalı son ödemenin yapıldığı tarihi takip eden aybaşı itibariyle bu ödemenin tam olarak karşıladığı basamağa intibak ettirilir. Basamak yükseltme primleri, primi ödenmiş süreler olarak değerlendirilmez.

Basamak yükseltme hakkından yararlanan sigortalılara, basamak intibaklarının yapıldığı tarihten itibaren üç yıl sonra, bu Kanunda öngörülen diğer şartları taşımak ve talepte bulunmak kaydıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

Basamak yükseltme talebinde bulunan sigortalının, basamak yükseltme priminin bir kısmını veya tamamını süresi içinde ödemeden ölümü halinde, hak sahipleri basamak yükseltme primlerini, bu Kanunda öngörülen ödeme süresinin dolduğu tarihten itibaren üç ay içinde ödeyebilirler. Bu tutarın tamamen veya kısmen ödenmesi halinde, birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Malûllük veya ölüm aylığı bağlanmasında basamak yükseltme primlerinin ödenmesi şartıyla ikinci fıkrada öngörülen üç yıllık bekleme süresi aranmaz."           

"Uygulanmasına Devam Edilecek Hükümler

GEÇİCİ MADDE 3.- 2926 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri sonucunda oluşan yeni statü nedeniyle; 1479 sayılı Kanunun 30, 36, 42 nci maddelerinin, 49 uncu maddenin ikinci fıkrasının, 51, 52, 53 ve Geçici 11 inci maddesinin 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılar hakkında uygulanmasına 1.1.2004 tarihinden, 50 nci maddesi ve geçici 21 inci maddesinin uygulanmasına 1.4.2004 tarihinden itibaren başlanır, bu tarihe kadar eski hükümlerin uygulanmasına devam edilir."

Yürürlük

MADDE 58.- Bu Kanunun;          

a) 1 inci maddesi ile değiştirilen  1479  sayılı  Kanunun  1 inci  maddesinin  üçüncü fıkrası, 6 ncı maddesi ile değiştirilen 1479 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü fıkraları, 15 inci maddesi ile değiştirilen 1479 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrası, 19, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 nci maddeleri, 33 üncü maddesi ile değiştirilen 1479 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları, 34 üncü maddesi, 36 ncı maddesi ile değiştirilen 1479 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi, 43, 44, 45, 46, 47 nci maddeleri, 48 inci maddesi ile 1479 sayılı Kanuna eklenen geçici 13, 19, 21, 22, 23  ve 24 üncü maddeleri, 49, 50 nci maddeleri, 51 inci maddesi ile değiştirilen 2926 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası, 52 nci maddesi ile değiştirilen 2926 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası, 53, 54, 55, 56 ncı maddeleri, 57 nci maddesi ile 2926 sayılı Kanuna eklenen geçici 9 uncu maddesi, geçici 1, 2 ve 3 üncü  maddeleri yayımı tarihinde,          

b) 39 uncu maddesi ile değişik 1479 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesinin (a) bendi yayımı tarihini takip eden aybaşında,          

c) Diğer hükümleri 8.8.2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,          

Yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 59.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

 

ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNUNUN VE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE BU KANUNLARA GEÇİCİ MADDELER

EKLENMESİ HAKKINDA

KANUN TASARISI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile İlgili Değişiklikler

MADDE 1.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  1 inci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 2.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 3.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 4.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  4 üncü maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 5.-1479 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Atama usul ve şartları

Madde 6 - a) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, 1.Hukuk Müşaviri müşterek kararname ile, 1-4 üncü derece kadrolara atanacak personel, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile,  diğer personel ise Genel Müdürün onayı ile atanır. Kurum personelinin atama, yer değiştirme, görevde yükselme usul ve esasları yönetmeliklerle belirlenir.

b) Kuruma daire başkanı olarak atanacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 ve 68  inci maddelerinde sayılan şartlar aranır. Sağlık İşleri Daire Başkanı olarak atanacaklarda   hekim, diş hekimi veya eczacı ünvanına sahip olmak,  Bilgi   İşlem  Daire  Başkanı  olarak atanacaklarda konusu ile ilgili eğitim veren mühendislik fakülteleri ile fen, matematik, istatistik, ekonomi veya ekonometri bölümü ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak, İnşaat ve Emlak Daire Başkanı olarak atanacaklarda ise mimar veya inşaat mühendisi ünvanına sahip olmak şartı aranır.

c) Kurum adına meslek kuruluşlarında, vergi dairelerinde, belediye, özel idare ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarda, muhtarlıklarda, işyerlerinde; tescili gerekenleri, sigortalılığı sona erenleri ve adres değişikliklerini tespit etmek, Kurumun protokol yaptığı sağlık kurum ve kuruluşları ile eczanelerde sağlık sigortası  uygulamasını kontrol etmek, il müdürünce verilecek benzeri diğer görevleri yapmak ve idari para cezası uygulamakla yetkili olmak üzere, Bağ-Kur denetmenleri ve denetmen yardımcıları çalıştırılır. Bunlar en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından, yapılacak sınav sonucunda mesleğe denetmen yardımcısı olarak alınırlar ve en az 3 yıl çalıştıktan sonra, bu süredeki çalışmaları olumlu bulunanlar Kurumca açılacak yeterlik sınavında başarılı olmak şartıyla ilgili bulundukları denetmen kadrolarına atanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Denetmenler yer değiştirme suretiyle atamaya tabidir ve denetmenlerin mesleğe giriş ve yeterlik sınavları  ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 6. - 1479 sayılı Kanunun 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Personel Statüsü

Madde 7. - Kurum personeli hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu kanuna aykırı olmayan hükümleri ile 10.2.1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 8.6.1949 tarih ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Kurum çalışanları sorumlulukları bakımından 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanmasında devlet memuru sayılır, ancak Genel Müdür ve yardımcıları ile yönetim kurulu üyeleri dışındakilere 2.12.1999 tarih ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz. Personelin çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

Yönetim giderlerinden karşılanmak üzere her yıl  Kurum merkez ve taşra teşkilatında kadrolu olarak fiilen çalışan personele asgari ücretten az olmamak kaydıyla  kendi aylıkları tutarında ( gösterge ve ek gösterge dahil ) iki ikramiye verilir.

Kurum, taşra teşkilatındaki icra, takip ve dava işleri için genel hükümlere göre vekalet akdi ile lüzum görülecek sayıda avukat çalıştırabilir.

Kurum leh ve aleyhine  açılan davalar ile  icra  takiplerinden tahsil  edilen vekalet ücretlerinden, hukuk müşavirlerine, kadrolu avukatlara  ve hukuk servislerinde  fiilen görev  yapan personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesi gereğince ödeme yapılır.  Vekalet ücretinin ödeme  esas ve usulleri  yönetmelikle  düzenlenir."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 7.- 1479 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8.- Yönetim Kurulu bir karar organı olup, Kurumun en yüksek karar, yetki ve sorumluluğunu taşır. Yönetim Kurulu, Genel Müdür başkanlığında biri Kurum Genel Müdür Yardımcılarından olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından belirlenen iki üye, Maliye Bakanı tarafından belirlenen bir üye ile bu Kanuna tabi sigortalıların bağlı  bulundukları kanunla kurulmuş en yüksek meslek kuruluşlarından bir üye, 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalıları temsil eden meslek kuruluşlarından bir üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Bakanlıkların temsilcileri müşterek kararname ile atanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur. Müşterek kararname ile atanacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde hükme bağlanan şartların yanısıra yurt içi veya yurt dışında denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen en az dört yıl öğrenim görmüş olmaları şartı aranır.

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Atama ve seçim dönemi içinde herhangi bir nedenle yönetim kurulu üyeliği sona erenler ile üyelik sıfatını kaybedenlerin yerleri aynı usulle yenileri atanmak veya seçilmiş bulunan ilgili yedek üyelerden en fazla oy alan yedek üye getirilmek suretiyle doldurulur. Bu şekilde göreve gelenler, yerlerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlarlar. Atama ile gelen yönetim kurulu üyelerinden görev süresi sona erenler, geldikleri Kurumda durumlarına uygun bir göreve atanırlar.

Genel Müdürün bulunmadığı hallerde Genel Müdür Vekili Kurula başkanlık eder."

MADDE 8.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  8 inci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 9.- 1479 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10.- Yönetim Kurulunun  görev ve yetkileri şunlardır.

a) Kurumun, Genel Müdürlükçe hazırlanacak yıllık konsolide bütçesi ile yatırım programı tekliflerini inceleyip gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayına sunmak,

b) Genel Müdürlüğün teklifi ile Kurum bütçesinin bölümleri içinde veya bölümleri arasında uygun görülen aktarmaları yapmak,

c) Genel Müdürlükçe hazırlanan Kurum bilançosunu ve faaliyet raporunu, tahmini bütçeyi inceleyip görüşü ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayına sunmak,

ç) Genel Müdürlükçe aktüeryal hesaplamalar ile birlikte hazırlanacak her türlü kanun, kanun hükmünde kararname ile tüzük ve yönetmelik taslaklarını inceleyerek gereği için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmesine karar vermek,

d) Kurum adına taşınmaz mal alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi, takası, trampa veya inşası, kullanımı ile idaresi veya tahsis şekli ve taşınmazlar üzerinde özel veya tüzel kişiler eliyle yap-işlet-devret, işlet-devret, yap-işlet-sat, yap-kirala-işlet gibi modeller ile işlerin yaptırılması hakkında karar vermek, Kurum kaynaklarının ve varlıklarının değerlendirilmesinde kullanılacak finansman teknik ve usullerine karar vermek,

e) Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında miktarı arttırılmak üzere bedeli iki yüz milyar Türk Lirasından fazla olan sözleşmeler ve yapılacak işler hakkında karar vermek,

f) Kurum için yarar görülen hallerde dava ve icra kovuşturması açılmaması, uyuşmazlıkların uzlaşma yolu ile çözümlenmesi, açılan dava ve icra kovuşturmalarının takibinden vazgeçilmesi veya feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması, bunlara ait para ve malların terkin edilmesi, Kurum leh ve aleyhine açılmış dava ve icra kovuşturmalarının uzlaşma veya tahkim yolu ile çözümlenmesi, konularında karar vermek,

g) Finansman ve Aktüerya Dairesi Başkanlığının Kurum gelirlerinin değerlendirilmesine ilişkin hareketlerini izlemek, gerekli tedbirleri almak, Kurumun mali yapısını ve aktüeryal dengelerini ayrı ayrı veya birlikte inceletmek,

h) Genel Müdürlükçe hazırlanacak, Kurumun gelecek üç yıllık gelir-gider dengesini gösterir aktüeryal hesap sonuçlarını inceleyerek Genel Kurula sunmak,

ı) Kurumda çalıştırılacak yerli ve yabancı uzmanların nitelikleri ile sözleşme şartları ve ücretlerini belirlemek, gerektiğinde danışmanlık, kontrollük, müşavirlik ve benzeri hizmetlerin satın alınmasına karar vermek, şirketlerin sözleşmeye konu olacak projelerini inceleyip karara bağlamak, şartları ve ücretlerini belirlemek, yerli ve yabancı kuruluşlarla veya sosyal güvenlik kuruluşları ile ortak proje yapmak veya yapılan projeye katılmak, bu kuruluşlarca yapılmış ya da yapılacak projeleri inceleyip Kurum menfaati görülen projelere katılmasına karar vererek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayına sunmak,

i) Kurum personelinin eğitimi amacıyla düzenlenen yıllık eğitim programlarını onaylamak,

j)Yönetim giderlerinden karşılanmak üzere Kurumda kadrolu olarak fiilen çalışan personele ödenecek ikramiyelerin ödenme tarihlerini belirlemek, 

k) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak ve bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak

Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları ile  alt kademelere devredebileceği yetkileri ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Yönetmelikle belirlenir."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 10.- 1479 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11.- Genel Kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının veya görevlendireceği bir kamu görevlisinin başkanlığında;

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulundan  iştirak edecek birer temsilciden,

b) Yüksek Öğretim Kurulunca görevlendirilecek sosyal politika, iş hukuku, sağlık bilimleri alanlarında uzman bir öğretim üyesinden,

c) Bu Kanuna tabi sigortalıların bağlı bulundukları kanunla kurulu en yüksek meslek kuruluşlarından üye sayısı en çok olan meslek kuruluşundan en fazla otuz, ikinci en yüksek üye sayısına sahip meslek kuruluşundan en fazla on, takip eden en fazla üyeye sahip üç meslek kuruluşundan üçer ve kanunla kurulu diğer meslek kuruluşlarından birer temsilciden,

ç) 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalıların bağlı oldukları kanunla kurulu meslek kuruluşlarınca üye sayılarının oranları korunarak seçilecek en fazla beş temsilciden,

d) Kurum çalışanlarının en fazla temsil edildiği Kamu Görevlileri Sendikasına kayıtlı Kurum personeli arasından seçilecek bir temsilciden,

e) Kurumdan aylık alanlardan, Bakanlıkça en fazla üyeyi temsil ettiği belirlenen dernek tarafından seçilecek iki temsilciden,

Oluşur.

Birinci fıkraya göre görevlendirilecek veya seçilecek üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir veya seçilebilirler. Temsilcilik niteliğini yitirenlerin genel kurul temsilciliği kendiliğinden kalkar ve bunların yerine gelen yedek temsilciler, asıl temsilcinin görev süresini tamamlar.

Genel Kurulun oluşumu ile çalışma usul ve esasları ve diğer hususlar  yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 11.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin 11 inci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 12.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  12 nci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 13.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  13 üncü maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 14.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  14 üncü maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 15.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  15 inci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 16.- 1479 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Üç ay içinde kayıt ve tescilini yaptırmayan sigortalılar Kurumca re'sen kayıt ve tescil edilir.

Gelir vergisi mükelleflerinin mükellefiyet tescili ve terkinine ilişkin bilgiler, Kurum ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenecek usul ve esaslara göre Kuruma bildirilir.

Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, esnaf kefalet kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve bankalar, bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olanlarla ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde sigortalı olduklarını gösterir belgeyi istemek ve belge istenenler de bu belgeyi ibraz etmek zorundadırlar."

 

 

MADDE 17.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  17 nci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

MADDE 18.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  18 inci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 19.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  19 uncu maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 20.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  20 nci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 21.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  21 inci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 22.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  22 nci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

MADDE 23.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  23 üncü maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 24.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  24 üncü maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 25.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  25 inci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

MADDE 26.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  26 ncı maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 27.- 1479 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü  fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Sigortalılar, aylık prim borcunu ilgili ayın sonuna kadar ödemek zorundadırlar. Kurumun, 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden prim alacakları aylık olarak veya Kurumca tespit edilecek dönemlerde ödenir. Ayrıca, Bakanlar Kurulu kararı ile ürün bedellerinden tevkif suretiyle de tahsil edilebilir."

"Kurumun, süresinde ödenmeyen prim ve prime ilişkin alacakları ile her ne nam altında olursa olsun diğer alacaklarının tahsilinde 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanır."

"Sigortalılar tarafından ödenmesi gereken primler süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, primlerin ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten başlayarak, gecikilen her ay için 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunla belirlenen gecikme zammı oranları uygulanarak sigortalılardan tahsil edilir. Gecikme zammı, yalnız prim alacaklarına uygulanır ve borç ödeninceye kadar devam eder."

"Afet bölgesindeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak, sigortalıların ödemesi gereken primlerin ödeme sürelerini bu fıkrada belirlenen sürelere bağlı kalmaksızın belirlemeye ve ertelemeye Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir."

MADDE 28.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  28 inci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

MADDE 29.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin 29 uncu maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

MADDE 30.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  30 uncu maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 31.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  31 inci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

MADDE 32.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  32 nci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 33.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin 33 üncü maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 34.- 1479 sayılı Kanunun 20.6.1987 tarihli ve 3396 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan 80 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"İdari para cezaları

Madde 80.- Bu Kanunun 26 ncı  maddesinde belirtilen tescil ve  sigortalılığın sona ermesi ile ilgili  yükümlülüğe uymayan  sigortalılara Kurumca 50 milyon lira  idari para cezası verilir. Bu  miktar, her yıl  Maliye Bakanlığınca 04.01.1961 tarihli  ve  213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci  maddesi   gereğince belirlenen  yeniden  değerleme  oranında  artırılır.

Hakkında para cezası uygulanan sigortalılar, gerekçesini belirtmek suretiyle para  cezasına  karşı  tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma  itiraz  edebilirler. İtiraz  takibi  durdurur. Kurum en geç otuz gün içinde itirazı inceler ve karara bağlar. Kurum tarafından itirazın reddedilmesi halinde, sigortalılar red  kararının  kendilerine  tebliğ  tarihinden itibaren altmış gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Mahkemeye başvurulması cezanın takip ve tahsilini durdurmaz. İdari para  cezalarının tahakkuk ve tahsilatında beş yıllık  zamanaşımı uygulanır.

Sağlık karneleri ve/veya  kartını bir  başkasına kullandıranlardan veya   başkası adına  kullananlardan ve buna yardımcı olduğu belgelenenlerden, Kurumca yapılan  sağlık gideri kanuni faiziyle iki katı olarak müştereken ve müteselsilen  tahsil edilir ve ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.

Kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren onbeş gün içinde idari para cezasını veya borçlarını itiraz etmeden ödeyenlerin bu borçları  üçte bir oranında  terkin edilir."

MADDE 35.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  35 inci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 36.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  36 ncı maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 37.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  37 nci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 38.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  38 inci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

MADDE 39.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  39 uncu maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 40.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin 40 ıncı maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 41.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin 41 inci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 42.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  42 nci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 43.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  43 üncü maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 44.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  44 üncü maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 45.- Bu Kanuna ekli (1) sayılı listede gösterilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki (III) sayılı cetvelin Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiştir.  Ekli ( 2 ) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki ( III ) sayılı cetvelin Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne ait bölümünden çıkarılmıştır.

MADDE 46.- 14.7.1965  tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A/11) numaralı bendinde yer alan   "Özürlüler Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Bağ-Kur Denetmen Yardımcıları" ibaresi ve "Özürlüler Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere "Bağ-Kur Denetmenliğine" ibaresi,

b) "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar"  kısmının "A-Özel Hizmet Tazminatı " bölümünün ( i ) bendinde yer alan "Özürlüler Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Bağ-Kur Denetmenleri" ibaresi, 

c) I Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin " I - Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün ( h ) bendinde yer alan " Özürlüler Uzmanları " ibaresinden sonra gelmek üzere "Bağ - Kur Denetmenleri" ibaresi

Eklenmiştir.

 

 

 

 

 

MADDE 47.- 1479 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen geçici 13, 14, 15 ve 16 ncı maddeleri  aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş  ve Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 13.- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle uzman tabipler, diş tabipleri ve eczacılar açıktan atama izni ve memurluğa girişte yeterlik sınavı şartı aranmaksızın atanabilirler."

"GEÇİCİ MADDE 14.- Yönetim Kuruluna atama veya seçimle gelen üyelerin görevleri bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Ancak, bu üyeler yerlerine yeni atama yapılıncaya kadar görevlerine devam ederler. Yapılacak ilk genel kurula kadar bu Kanuna tabi sigortalıları temsil edecek bir üye bağlı bulundukları en fazla üyeye sahip kanunla kurulu en yüksek meslek kuruluşunca, 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalıları temsil edecek bir üye, Türkiye Ziraat Odaları Birliği İdare Heyetince belirlenir."

"GEÇİCİ MADDE 15.- Bu Kanunun değişik 51 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri, talepte bulunmaları kaydıyla tescil tarihindeki basamak sayısı dikkate alınarak değişiklikten önce sigortalı olanlara da uygulanır."

"GEÇİCİ MADDE 16.- 30.8.1996 tarihli ve 4181 sayılı Kanunla verilen basamak yükseltme hakkından yararlananlar hakkında, bu Kanunun değişik 52 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz."

"GEÇİCİ MADDE 18.- Bu  kanuna göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 4.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri 4.10.2000 tarihinden itibaren başlar. Ancak, bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak tescil edilmiş olanların sigortalılıkları, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde Kuruma yazılı olarak başvurmaları ve 20.4.1982-4.10.2000 tarihleri arasındaki vergi kayıtlarını belgelemek ve belgelenen bu sürelere ilişkin olarak 49 uncu ve Ek 15 inci maddelere göre hesaplanacak prim borçlarının tamamını, tebliğ tarihininden itibaren bir yıl içinde, ödeme tarihinde bulundukları gelir basamağının yürürlükte olan prim tutarı üzerinden ödemek kaydıyla bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir."   

"GEÇİCİ MADDE 19.- Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde düzenlenir."

"GEÇİCİ MADDE 20.- Bu Kanunun değişik 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi hükümleri, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce iflas veya tasfiye işlemleri başlayan şirket ortaklarına da talepleri halinde uygulanır."

"GEÇİCİ MADDE 21.- Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Kanuna göre sigortalı olanlar; 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre sigortalıların ödeyecekleri primler ve bağlanacak aylıklarının hesabında uygulanan gelir basamaklarından en yakın gelir basamağına intibak ettirilirler. Buna ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir."

"GEÇİCİ MADDE 22.- 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılan 60 ıncı maddesine göre isteğe bağlı sigortalı olanların Geçici 21 inci maddeye göre basamak intibakları yapılarak haklarında 79 uncu madde hükümleri uygulanır."

"GEÇİCİ MADDE 23.- 4.10.2000 tarihinden önce; bu Kanuna ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre isteğe bağlı sigortalı olarak kayıt ve tescili yapılıp  sağlık sigortası primi ödemiş olanlar, zorunlu sigortalılık kapsamından çıkarak isteğe bağlı sigortalı olanlar, talepleri doğrultusunda sağlık sigortası primi kesilmeyenler,  isteğe bağlı sigortalı olmak için talepte bulunmadan sigorta ve sağlık sigortası primlerini ödemiş olup ödemeleri isteğe bağlı sigortalılık süresi olarak değerlendirilenler, 4.10.2000 tarihinden sonra zorunlu sigortalılık kapsamından çıkarak isteğe bağlı sigortalı olanlar ile bunlardan malûllük, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar, bu sürelere ilişkin prim ve her türlü borçlarını bu maddenin  yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde talepte bulunmaları ve talep tarihinden itibaren altı ay içinde ödemeleri şartıyla bu Kanun hükümleri çerçevesinde sağlık sigortası yardımlarından yararlanabilirler."

"GEÇİCİ MADDE 24.- 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa göre yaşlılık aylığı bağlananlardan, anılan Kanunun 24 üncü maddesinin (I) numaralı bendinde belirtilen çalışmalarına devam ettiklerini ek 20 nci maddede belirtilen sürelerde Bağ-Kur'a yazılı olarak bildirmeyenler veya Bağ-Kur tarafından tespit edilemeyenler, bu Kanunun yayımını takip eden aybaşından itibaren üç ay içerisinde Bağ-Kur'a başvurarak çalışmalarına devam ettiklerini bildirdikleri takdirde tahakkuk edecek sosyal güvenlik destek primi borcu, cari dönemlere ilişkin sosyal güvenlik destek primleri ile birlikte, aylıklarının % 25'ini geçmemek şartıyla aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Bu durumda olanlar için tahakkuk edecek gecikme zammı tahsil edilmez.

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce Bağ-Kur'a bildirimde bulunan veya Bağ-Kur tarafından çalışmalarına devam ettikleri tespit edilenlerin, bu Kanunun yürürlük tarihine kadar tahsil edilmemiş olan gecikme zamları tahsil edilmez. Bu durumda olanların sosyal güvenlik destek primi borçları hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile İlgili Değişiklikler

MADDE 48.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  49 uncu maddesi Komisyonumuzca 48 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 49.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  50 nci maddesi  Komisyonumuzca 49 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

MADDE 50.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin 51 inci maddesi  Komisyonumuzca 50 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 51.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  52 nci maddesi  Komisyonumuzca 51 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 52.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  53 üncü maddesi  Komisyonumuzca 52 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

 

 

MADDE 53.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  54 üncü maddesi  Komisyonumuzca 53 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 54.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  55 inci maddesi  Komisyonumuzca 54 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 55.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  57 nci maddesi  Komisyonumuzca  55 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler ile Geçici Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 56.- a) 1479 sayılı Kanunun Ek 3 üncü ve Ek 6 ncı maddesi,

b) 26.6.2001 tarihli 4692 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin son fıkrası,

c) 4833 sayılı 2003 Malî Yılı Bütçe Kanununun 51 inci maddesinin ( n ) bendinin 3 üncü paragrafı,

d) 2926 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi, ikinci ve üçüncü kısmında yer alan maddelerin tamamı, dördüncü kısmında yer alan 40 ıncı madde dahil 62 nci maddeye kadar olan maddelerin tamamı ile Ek 2 nci maddesi, Geçici 1 inci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddeleri,

Yürürlükten kaldırılmıştır.


İdari Para Cezasının Uygulanmayacağı Haller

 

GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunun yayımından önce Kuruma sigortalı olarak kayıt ve tescilini yaptırması gereken faaliyetlerde bulunanlar ile sigortalılığı sona ermiş olmasına rağmen bu durumlarını Kuruma bildirmemiş olanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde bu yükümlülüklerini yerine getirdikleri takdirde, haklarında bu Kanunla yeniden düzenlenen 80 inci maddede öngörülen idari para cezaları uygulanmaz.

Basamak Yükseltme Hakkı

GEÇİCİ MADDE 2.- 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlar, bulundukları basamak dahil, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde yazılı talepte bulunmak şartıyla, bulundukları basamakları en fazla oniki basamak yükseltebilirler. Basamak yükseltme primi, sigortalının talep tarihinde bulunduğu basamaktan, yükselerek intibak etmek istediği basamağa kadar her basamak için öngörülen bekleme süresindeki prim tutarına basamak yükseltme farklarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanır. Bu tutarın, ilk taksitinin talep tarihini takip eden ay içerisinde ödenmesi şartıyla ilk taksitin ödendiği ayı takip eden üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitte ödenmesi zorunludur. Basamak  yükseltme tutarının tamamen veya kısmen ödenmesi halinde, sigortalı son ödemenin yapıldığı tarihi takip eden aybaşı itibariyle bu ödemenin tam olarak karşıladığı basamağa intibak ettirilir. Basamak yükseltme primleri, primi ödenmiş süreler olarak değerlendirilmez.

Basamak yükseltme hakkından yararlanan sigortalılara, basamak intibaklarının yapıldığı tarihten itibaren üç yıl sonra, bu Kanunda öngörülen diğer şartları taşımak ve talepte bulunmak kaydıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

Basamak yükseltme talebinde bulunan sigortalının, basamak yükseltme priminin bir kısmını veya tamamını süresi içinde ödemeden ölümü halinde, hak sahipleri basamak yükseltme primlerini, bu Kanunda öngörülen ödeme süresinin dolduğu tarihten itibaren üç ay içinde ödeyebilirler. Bu tutarın tamamen veya kısmen ödenmesi halinde, birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Malûllük veya ölüm aylığı bağlanmasında basamak yükseltme primlerinin ödenmesi şartıyla ikinci fıkrada öngörülen üç yıllık bekleme süresi aranmaz.

Uygulanmasına Devam Edilecek Hükümler

GEÇİCİ MADDE 3.- 2926 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri sonucunda oluşan yeni statü nedeniyle; 1479 sayılı Kanunun 30, 36, 42 nci maddelerinin, 49 uncu maddenin ikinci fıkrasının, 51, 52, 53 ve Geçici 11 inci maddesinin 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılar hakkında uygulanmasına 1.1.2004 tarihinden, 50 nci maddesi ve geçici 21 inci maddesinin uygulanmasına 1.4.2004 tarihinden itibaren başlanır, bu tarihe kadar eski hükümlerin uygulanmasına devam edilir.

 

MADDE 57.- Bu Kanunun;

a) 1 inci maddesi ile değiştirilen  1479  sayılı  Kanunun  1 inci  maddesinin  üçüncü fıkrası, 6 ncı maddesi ile değiştirilen 1479 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası,  15 inci maddesi ile değiştirilen 1479 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrası, 19, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 nci maddeleri, 33 üncü maddesi ile değiştirilen 1479 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları, 34 üncü maddesi, 36 ncı maddesi ile değiştirilen 1479 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi, 43, 44, 45, 46 ncı maddeleri, 47 nci maddesi ile 1479 sayılı Kanuna eklenen geçici 13, 19, 21, 22, 23  ve 24 üncü maddeleri, 48, 49 uncu maddeleri, 50 nci maddesi ile değiştirilen 2926 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası, 51 inci maddesi ile değiştirilen 2926 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası, 52, 53, 54, 56 ncı maddeleri, 55 inci maddesi ile 2926 sayılı Kanuna eklenen geçici 9 uncu maddesi, geçici 1, 2 ve 3 üncü  maddeleri yayımı tarihinde,

b) 39 uncu maddesi ile değişik 1479 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesinin (a) bendi 1.1.2004 tarihinde,

c) Diğer hükümleri 8.8.2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

Yürürlüğe girer.

 

MADDE 58.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu metninin  59 uncu maddesi  58 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.


SAĞLIK KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE

EKLİ CETVELLER

 

(I) SAYILI LİSTE

KURUMU    : BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TeşkİlâtI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

                                                  Serbest

                                                   Kadro

Sınıfı          Unvanı                                             Derecesi                   Adedi                  Toplam

GİH                  Finansman ve Aktüerya

                  Dairesi Başkanı     1          1                  1

GİH          Şube Müdürü    1          3                  3

GİH          Şef       6                  8          8

GİH                  İstatistikçi               6        10                  10

GİH                  Matematikçi           6        10                  10

SHS           Tabip   1                  6          6

SHS           Tabip   3                  4          4

SHS           Tabip   5                     5       5

                               TOPLAM           47                  47

 

 

 

(I) SAYILI LİSTE

KURUMU    : BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TeşkİlâtI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

                                                  Serbest

                                                   Kadro

Sınıfı          Unvanı                                             Derecesi                   Adedi                  Toplam

GİH           Şube Müdürü     1                  48                  48

GİH           Şef                  4                  35                  35

GİH           Bağ-Kur Denetmeni 4                  3                  3

GİH           Bağ-Kur Denetmen Yardımcısı 7                  200                  200

GİH                  Bilgisayar İşletmeni                  5                  100                  100

GİH                  Bilgisayar İşletmeni                  8               90                 90

                           TOPLAM                   476                  476

 

 

 


PLAN  VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ CETVELLER

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU : BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

 

                                                  Serbest

                                                   Kadro

Sınıfı          Unvanı                                             Derecesi                   Adedi                  Toplam

GİH                  Finansman ve Aktüerya

          Dairesi Başkanı     1          1                   1

GİH          Şube Müdürü    1          3                  3

GİH          Şef       6                  8          8

GİH                  İstatistikçi               6          3                  3

SHS           Uzman Tabip        1          5                     5

                TOPLAM                                 20                                       20

 

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU : BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI : TAŞRA

 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

                                                  Serbest

                                                   Kadro

Sınıfı          Unvanı                                             Derecesi                   Adedi                  Toplam

G.İ.H         Şube Müdürü     2                           28                  28

G.İ.H         Bağ-Kur Denetmeni                      4                                  3                   3                      G.İ.H         Bağ-Kur Denetmen Yardımcısı 7                   50                  50  

G.İ.H                  Bilgisayar İşletmeni           5                                   20                  20                     

                    TOPLAM                                                 101                101

 

(2) SAYILI LİSTE

KURUMU : BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI : MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

                                                  Serbest

                                                   Kadro

Sınıfı          Unvanı                                             Derecesi                   Adedi                  Toplam

GİH                  Daktilograf             7          1                  1

GİH                  Daktilograf             10        2                  2

GİH                  Daktilograf             11        1                  1

YHS                  Teknisyen Yardımcısı        6                    1        1

YHS                    Teknisyen Yardımcısı        7                  3          3

YHS          Hizmetli                  5          2                  2

YHS          Hizmetli                  7          4                  4

YHS          Hizmetli                   8          6                     6

                          TOPLAM                                 20      20

(2) SAYILI LİSTE

 

KURUMU : BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI : TAŞRA

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

                                                  Serbest

                                                   Kadro

Sınıfı          Unvanı                                             Derecesi                   Adedi                  Toplam

G.İ.H         Memur 5                   7          7

G.İ.H         Memur 6                  3          3

G.İ.H         Memur 7                  4          4

G.İ.H         Memur  8                6          6

G.İ.H         Memur 9                   7          7

G.İ.H         Memur                  10                 29              29

G.İ.H         Memur                  11      15                  15

G.İ.H                  Daktilograf              11        3                  3

G.İ.H                  Veznedar                 6          1                    1

G.İ.H                  Veznedar                 7          2                  2

G.İ.H                  Veznedar                 8          1                     1

G.İ.H                  Veznedar                 10        3                  3

YHS                       Teknisyen Yardımcısı        8                  1          1  

YHS                      Kaloriferci              7          1                  1

YHS                        Kaloriferci              12        4                          4  

YHS          Aşçı    7                  1          1  

YHS          Hizmetli                  5          2                  2

YHS          Hizmetli                  6          1                  1

YHS          Hizmetli                  7                    5                 5  

YHS          Hizmetli                  8          1                  1

YHS          Hizmetli                  9                    3                3

YHS          Hizmetli                  10                 1                    1   

                     TOPLAM                                     101                       101