23 Temmuz 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26945

KANUN

RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA

KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5785                                                                                                    Kabul Tarihi: 10/7/2008

             MADDE 1 – 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             "Üst Kurul Sayıştayın denetimine tabi olup, Sayıştayın hazırladığı denetim raporları en geç otuz gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur."

             MADDE 2 – 3984 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesine son fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Üst Kurul Üyelerinin görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yapılır ve bunlar hakkında soruşturma izni, Başbakan tarafından verilir."

             MADDE 3 – 3984 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Cezaya yol açan fiilde sorumlulukları belirlendiği takdirde programın yapımcısı ve varsa sunucusu da bu süre içerisinde hiçbir ad altında başka bir program yapamaz ve sunamaz."

             MADDE 4 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

22/7/2008