Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

7 Aralık 2004

SALI

Sayı : 25663

 

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

5265 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5267 Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5268 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/8133 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca 5/6/1986 tarihli ve 86/10730 Sayılı Kararname ile Uygulama Alanı İlan Edilmiş Bulunan Şanlıurfa İli, Siverek İlçesinin,Merkez Bucağına Bağlı Konurtepe Köyü, Yumrutepe Mezrasının, Ana Köyden Ayrılarak Aynı Adla Bağımsız Köy Haline Getirilmesi Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Beşir ATALAY’a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

— Devlet Bakanlığı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

— Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

— Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Akademik Giysileri Hakkında Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/107 (5253 Sayılı Dernekler Kanunu ile İlgili), K: 2004/12 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun

 

Kanun No. 5265

 

Kabul Tarihi : 2.12.2004

 

MADDE 1. — 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91 inci maddesine altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde, ortak savunma veya barış harekâtı çerçevesinde Türkiye’de harekât, eğitim veya tatbikat maksadıyla bulunmasına izin verilen yabancı silâhlı kuvvetlerin neden olabileceği hasar ve zararların tazmini konularının özel bir anlaşmayla düzenlendiği hallerde, bu kapsamda Türkiye’ye girecek yabancı askerî araçlar bakımından bu madde hükmü uygulanmaz.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6 Aralık 2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı

Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde

Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına

Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Dair Kanun

 

Kanun No. 5267

 

Kabul Tarihi : 2.12.2004

 

MADDE 1. — 9 Haziran 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması"nın ve eki "Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6 Aralık 2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine

Dair Anlaşmanın Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5268

 

Kabul Tarihi : 2.12.2004

 

MADDE 1. — 20 Ocak 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6 Aralık 2004

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2004/8133

3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu uyarınca 5/6/1986 tarihli ve 86/10730 sayılı Kararname ile uygulama alanı ilan edilmiş bulunan Şanlıurfa İli, Siverek İlçesinin,Merkez Bucağına bağlı Konurtepe Köyü, Yumrutepe Mezrasının, ana köyden ayrılarak aynı adla bağımsız köy haline getirilmesi; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 1/11/2004 tarihli ve 4059 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/11/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

A. BABACAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

R. AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

O. PEPE

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

6 Aralık 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-16508

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 6 Aralık 2004 tarihinde Belçika’ya giden Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

6 Aralık 2004

B.01.0.KKB.01-06-337-2004-1283

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 6 Aralık 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16508 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Aralık 2004 tarihinde Belçika’ya giden Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

6 Aralık 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-16509

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Afganistan Devlet Başkanı Hamit Karzai’nin yemin törenine katılmak üzere; 7 Aralık 2004 tarihinde Afganistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif  Şener’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

6 Aralık 2004

B.01.0.KKB.01-06-338-2004-1284

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 6 Aralık 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16509 sayılı yazınız.

Afganistan Devlet Başkanı Hamit Karzai’nin yemin törenine katılmak üzere, 7 Aralık 2004 tarihinde Afganistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif  ŞENER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

6 Aralık 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-16510

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 7 Aralık 2004 tarihinde Oman’a gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

6 Aralık 2004

B.01.0.KKB.01-06-339-2004-1285

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 6 Aralık 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16510 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Aralık 2004 tarihinde Oman’a gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

6 Aralık 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-16511

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 7 Aralık 2004 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

6 Aralık 2004

B.01.0.KKB.01-06-340-2004-1286

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 6 Aralık 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16511 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Aralık 2004 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6641

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli,

Kilis İl Müftülüğüne, Elazığ İl Müftüsü Nimetullah ERDOĞMUŞ’un,

Elazığ İl Müftülüğüne, Antalya Manavgat İlçesi Müftüsü Ömer KOCAOĞUL’un

Atanmaları,

657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

6 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                                        M. AYDIN

           Başbakan                                                                     Devlet Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2004/6646

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılıklarına,

— İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık Genel Müdürü Büyükelçi Ertuğrul APAKAN’ın,

— Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Büyükelçi Ender ARAT’ın,

— Birinci Hukuk Müşaviri Büyükelçi Ahmet Kamil EROZAN’ın,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

6 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                                           A. GÜL

            Başbakan                                              Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6658

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Baş İş Müfettişliğine Faruk TEKKANAT’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

6 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                             M. BAŞESGİOĞLU

             Başbakan                                    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6660

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığına Mehmet ATALAY’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

6 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                                 M. H. GÜLER

             Başbakan                                                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6661

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Mahmut KAYHAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

6 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                                   O. PEPE

             Başbakan                                                      Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6662

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne Ali GİRGİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

6 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                                   O. PEPE

             Başbakan                                                      Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6663

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Ordu İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, Selahattin AYDIN’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

6 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                                   O. PEPE

             Başbakan                                                      Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6666

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Aksaray İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, Nihat ILDIRAR’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

6 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                                   O. PEPE

             Başbakan                                                      Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6667

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Karaman İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, Ahmet DURAN’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

6 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                                   O. PEPE

             Başbakan                                                      Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6669

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Karabük İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, Ahmet IŞIK’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

6 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                                   O. PEPE

             Başbakan                                                      Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6670

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Amasya İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, Ahmet Hamdi AYDIN’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

6 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                                   O. PEPE

             Başbakan                                                      Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6671

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Rize İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, Ali HIDIR’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

6 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                                   O. PEPE

             Başbakan                                                      Çevre ve Orman Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma

ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Merkezin amacı, Üniversite öğretim elemanlarının yapacakları ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik araştırma ve eğitim çalışmalarına bilgisayar desteği vermek internet ve olabilecek benzeri uluslararası bilgisayar ağlarını kullanarak üniversitenin ulusal ve uluslararası üniversite, enstitü ve Araştırma-Geliştirme birimleri arasındaki bilgi ve teknoloji alış verişine katkıda bulunmak, kamu ve özel kuruluşların olabilecek sistem ve uygulama yazılımı gereksinimlerini giderici katkılarda bulunmak, bu konulardaki araştırma ve geliştirmeye yönelik çalışmaları teşvik etmek, destek vermek ve ihtiyaç halinde istemci kuruluş elemanlarını eğitmek, bilimsel gelişimin önemli hedeflerinden olan bilginin teknolojiye dönüştürülmesine yönelik eğitsel, öğretici ve yönlendirici yayınlar yapmak, üniversite öğretim elemanları veya öğrencilerden oluşan araştırma veya çalışma grupları oluşumuna destek vermek ve aralarındaki iletişimi sağlamak. Konuya özgü bilimsel aktivasyonu güçlendirmeye yönelik yarışmalar düzenlemek, Üniversitenin Fakülte, Yüksekokul ve diğer birimlerine bilgisayar desteği vererek; yönetim, öğrenci işleri ve sağlık hizmetlerinin çağdaş düzeye çıkması için katkıda bulunmaktır.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kuruluş

Madde 3 — Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak "Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi" adı altında bir merkez kurulmuştur.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikteki geçen ;

Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

Merkez: Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezini,

Müdür: Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

ifade eder.

Merkezin Görevleri

Madde 5 — Merkezin görevleri aşağıda sıralanmıştır;

a) Üniversite birimlerinin eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinde bilgisayar kullanımını sağlamak, bu birimlerin etkinliklerini ve verimliliklerini artırmak.

b) Üniversite bilgisayar destekli eğitim ve öğretim programlarının işlerlik kazanmasını sağlamak ve buna yönelik çalışmaları teşvik ve destek vermek.

c) Sistem ve uygulama yazılımlarıyla ilgili ulusal veya uluslararası bilgi aktarımının yapıldığı toplantılara katılarak gelişmeleri izlemek ve bu konudaki görevleri yerine getirmek.

d) Öğretim elemanlarının, öncelikle, bilgisayar kullanıcısı olmalarını sağlayıcı çalışmalarında bulunmak ve ihtiyacı olan uygulama yazılımlarını sağlamak ve kullanımını teşvik etmek.

e) Kamu veya özel kuruluşların ihtiyaç duydukları uygulama programlarını sağlamak veya hazırlamak.

f) Kamu ve özel kuruluşlara bilgisayar ile ilgili servis büro hizmetleri vermek.

g) Kamu ve özel kuruluşların ihtiyacı olan bilgisayar ağ sistemlerinin oluşturulmasında danışmanlık hizmetleri vermek, ön olurluk çalışmaları yapmak ve sistem çözümlemeleri yapmak.

h) Sistem ve uygulama yazımları ile ilgili kurslar düzenlemek, kurs düzenlemek isteyen kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık yapmak, kurs programlarının oluşturulmasında katkıda bulunmak.

i) Kamu ve özel kuruluşların isteği doğrultusunda her türlü bordro, faturalama işlerini yapmak, muhasebe, stok kontrol kayıtlarını bilgisayar ile tutmak.

j) Bilgisayar teknolojisini ve bilgisayarın teknolojide kullanımının geliştirilmesine katkıda bulunacak araştırmaları yapmak ve desteklemek.

k) Bilgisayar ve bilgi işlem ile ilgili konularda yayın faaliyetlerini sürdürmek, bilgi ve teknoloji alışverişini sağlayıcı ulusal veya uluslararası toplantılar düzenlemek ve destek vermek.

l) Fen, sağlık ve sosyal bilimlerde ihtiyaç duyulan uygulama yazılımlar geliştirmek, sağlamak veya güncelliğini koruyan özgün programların üretilmesini sağlamak, kullanımını yaygınlaştırmak ve bu alandaki çalışmalara ekonomik katkılar sağlamak.

m) Süleyman Demirel Üniversitesinin Web temelli eğitime geçmesi konusunda araştırmalar yapmak ve Web temelli eğitim konusunda projeler üretmek. Bazı derslerin web temelli verilmesi için destek vermek.

n) Bilgi işlem alanındaki gelişmeler ve özellikle internete dayalı asenkron eğitimi mezunlarına yönelik olarak kullanmak. Yaygın eğitim, karşılıklı etkileşim sorunlarını ortadan kaldırarak, ileriye yönelik mezunlarına sürekli eğitim veren, yeni gelişmeler konusunda bilgilendiren ve eğitimlerini sağlayan Sürekli Eğitim Merkezinin (SEM) oluşumuna katkıda bulunmak.

o) İnternete Dayalı Eğitim (İDE) uygulamalarına başlamak. İnternet ortamında güncel konularla ilgili Sertifika Programlarını (SP) başlatmak.

p) Öğrencilerin mezun olmadan iş bulabilmelerini sağlamak için programlar geliştirmek.

r) Bölümlerin ihtiyacı olan programları belirlemek ve öğrencilerin mezun olmadan önce bu programların kullanımını öğretmek için kurslar ve yaz okulları açmak.

s) Tıpta ve diğer alanlarda kullanılan uzman sistemler konusunda inceleme ve çalışmalar yapar.

Merkez Organları

Madde 6 — Merkezin organları "Yönetim Kurulu" ve "Merkez Müdürü"nden oluşur.

Yönetim Kurulu

Madde 7 — Yönetim Kurulu, merkez müdürü, 2 (iki) merkez müdür yardımcısı ile merkezin gerektirdiği konuda uzman, tam gün çalışan müdürün önereceği iki misli öğretim elemanı arasından rektör tarafından görevlendirilen 4 (dört) üye olmak üzere toplam 7 (yedi) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan daha uzun süreli görevi başında bulunamayan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 8 — Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir.

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Kuruluş amacına uygun müracaatları inceleyerek, uygun görüleni ve destekleme şeklini karara bağlamak.

c) Araştırma Merkezince desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı patent haklarına ait esasları, gelirin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.

d) Araştırıcı ve uygulayıcı elamanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali destek isteklerini karara bağlamak.

e) Merkezin yıl sonu raporunu hazırlamak.

Toplantı

Madde 9 — Yönetim Kurulu, müdürün daveti ile ayda en az bir defa veya gerekli hallerde toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Müdür

Madde 10 — Müdür, Üniversite Senatosunun önerisi üzerine Rektör tarafından bilgi işlem, bilgisayar eğitimi ve uygulaması dallarında görev yapan ve bu konuda deneyimli öğretim üyeleri arasından iki yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten müdür yeniden görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan atamadaki usule göre görevden alınabilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere iki müdür yardımcısı seçer. Müdür yardımcısı müdürün yokluğunda müdüre vekalet eder. Müdürün görev süresi bittiğinde yardımcılarının da görev süresi kendiliğinden sona erer.

Müdürün Görevleri

Madde 11 — Müdür merkezin her düzeydeki araştırmalarından ve Merkez ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumlu olduğu gibi, aşağıdaki görevleri de yapmakla yükümlüdür.

a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkezin idari işlerini yürütmek ve Rektöre bilgi vermek,

c) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun proje ve yardımı gerçekleştirmek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra bağlı olduğu üst makama sunmak.

Personel İhtiyacı

Madde 12 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 13 — 18 /3/ 2002 tarihli ve 24699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden:

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Akademik

Giysileri Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

 

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi öğretim üyelerinin üniversite içinde ve dışında giyecekleri akademik giysilerin şeklini, tanımladığı birimleri, kullanım yeri ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi öğretim üyelerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesinin (b) bendinin 3 numaralı alt bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Akademik Giysinin Şekline İlişkin Esaslar

 

Giysinin Biçim ve Rengi

Madde 4 — Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğretim Üyelerine ait akademik giysi tek parça üstlükten oluşur. Bunların şekli ve üstündeki motifler ekli resimde gösterilmiştir. Giysinin temel rengi laciverttir.

Giysinin ön kısmı ile arka roba gök mavisi kadifeden yapılır ve kırmızı alpaka biye ile işlenir.

Yaka üzerine bir (1) santimetre eninde bir sıra beyaz sim şerit işlenir. Kol kapaklarının üzerine bir (1) santimetre enindeki akademik birim renk bantları arasında olacak şekilde, profesörler için üç, doçentler için iki, yardımcı doçentler için bir sıra ve bir (1) santimetre eninde beyaz sim şerit işlenir.

Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdürlerinin akademik giysilerinde, kol kapakları ve yaka üzerine beyaz sim şeritler yerine sarı sim şeritler işlenir.

Rektörün akademik giysisi ise beyaz renkte üstlük ve atkıdan oluşur. Atkı, kol kapakları ve yaka üzerine beyaz sim şeritler yerine sarı sim şeritler işlenir.

Birimleri Tanımlayan Renk Özellikleri

Madde 5 — Giysinin kol kapakları üzerindeki akademik renk bantlarının tanımladığı birimler ve renkleri aşağıda gösterilmiştir.

 

a) Zonguldak Mühendislik Fakültesi

: Bayrak Kırmızısı,

 

b) Devrek Fen-Edebiyat Fakültesi

: Bordo,

 

c) Çaycuma İkt. ve İdari Bilimler Fakültesi

: Turuncu,

 

d) Bartın Orman Fakültesi

: Yeşil,

 

e) Zonguldak Tıp Fakültesi

: Mor,

 

f) Karabük Teknik Eğitim Fakültesi

: Gül Kurusu,

 

g) Ereğli Eğitim Fakültesi

: Sarı,

 

h) Fehmi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

: Cam Göbeği (Turkuaz),

 

i) Sağlık Yüksekokulları

: Eflatun,

 

j) Meslek Yüksekokulları

: Gök Mavisi,

 

k) Devlet Konservatuvarı

: Vişne Çürüğü.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Giysinin Kullanım Esasları

 

Kılık-Kıyafet

Madde 6 — Akademik giysi koyu renk sivil elbise, beyaz yaka üzerine koyu renk boyun bağı ve siyah ayakkabı ile giyilir.

Giysinin Kullanım Şekli ve Yeri

Madde 7 — Akademik giysiler üniversitenin akademik törenlerinde ve üniversite dışındaki resmî törenlerde giyilir.

Doçentlik ve doktora sınavlarında, açılış derslerinde ve diploma törenlerinde akademik giysinin giyilmesi zorunludur.

Üniversiteden emekli olarak ayrılan öğretim üyeleri, davet edildikleri akademik törenlere akademik giysilerle katılabilirler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 8 — 21/8/1993 tarihli ve 21675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Akademik Giysileri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı   : 2004/107

Karar Sayısı : 2004/12 (Yürürlüğü Durdurma)

Karar Günü  : 1.12.2004

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN: Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU : 4.11.2004 günlü, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasıyla 21. maddesinin, Anayasa’nın 69. maddesine aykırılığı ileri sürülerek iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

I- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN GEREKÇESİ

23.11.2004 günlü dava dilekçesinde, 4.11.2004 günlü, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasıyla 21. maddesinin, Anayasa’ya aykırılığı ve uygulanmaları durumunda giderilmesi güç ya da olanaksız zararlar doğurabileceği gözetilerek iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istenilmiştir.

II- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ

Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren dava dilekçesi ve ekleri, yürürlüğün durdurulması istemi hakkındaki rapor, iptali istenilen kurallar, dayanılan Anayasa kuralı ve bunların gerekçeleri ile öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

4.11.2004 günlü, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “...adı geçen kurumların maddî yardımda bulunabilirler.” ibaresinin siyasî partiler yönünden Anayasa’ya aykırılığı konusunda güçlü belirtiler bulunduğu ve uygulanması halinde sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların doğabileceği gözetilerek yürürlüğünün durdurulmasına, Sacit ADALI’nın karşıoyu ile,

Yasa’nın 10. maddesinin birinci fıkrasının kalan bölümünün ve 21. maddesinin yürürlüğünün durdurulması isteminin ise reddine karar verilmesi gerekmiştir.

III- SONUÇ

4.11.2004 günlü, 5253 sayılı “Dernekler Kanunu”nun;

1- 10. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “...adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilirler.” ibaresinin, siyasî partiler yönünden YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA, Sacit ADALI’nın karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,

2- 10. maddesinin birinci fıkrasının kalan bölümü ve 21. maddesinin, YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

1.12.2004 gününde karar verildi.

 

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

 

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

 

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fazıl SAĞLAM

 

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

 

 

Esas Sayısı   : 2004/107

Karar Sayısı : 2004/12 (Yürürlüğü Durdurma)

 

KARŞIOY

 

5253 sayılı Kanun’un 10. maddesinin birinci fıkrası ile 21. maddesinin yürürlüklerinin durdurulması için gerekli şartların oluşmadığı düşüncesindeyim.

Şöyle ki :

Anayasa Mahkemesi Anayasa’da ve yasalarla kendine tanınmamış bu yetkiyi mümkün olduğunca seyrek kullanmak şartıyla üstelenirken, daha başlangıçta şu iki temel ölçüte dayanmıştır:

- Henüz iptal kararı verilmeden önce bir kanun ya da kanun hükmünde kararname hükmünün hukuka açıkça aykırı ve iptal ihtimalinin güçlü olması,

- İptal kararı verildikten sonra kararın Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesine kadar iptal edilen kanunun uygulanması durumunda, daha sonra giderilmesi güç ya da imkansız durumların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması.

İptal istemine konu olan 5253 sayılı Yasa’nın 10. maddesinin birinci fıkrasında, derneklerin, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, siyasî partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilecekleri ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilecekleri hükme bağlanmaktadır. Öte yandan aynı Yasa’nın yine dava konusu olan 21. maddesi hükmüne göre de, dernekler mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabileceklerdir. Bu bildirimin şekli ve içeriği yönetmelikte düzenlenecektir. Naktî yardımların mülkî idare amirliğine önceden bildirilmesi ve bankalar aracılığıyla alınması, aynî yardımların ise gümrük idarelerinin denetiminden geçmesi zorunludur. 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 4445 sayılı Yasa ile değişik 66. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerine göre siyasî partilere yapılan bağışların bağışta bulunana veya yetkili temsilcisine veya vekiline ait olduğunun partice verilen makbuzda açıkça belirtilmesi gerekir. Böyle bir belgeye dayanılmaksızın siyasî partilerce bağış kabul edilemez.

Bu yasal düzenlemeler birlikte göz önüne alındığında, hem derneklerin yurtdışından alacakları yardımların, hem de siyasî partilere yapılacak yardımların kayıt altına alınması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu yasal düzenlemelere rağmen yasa dışı olarak derneklerin yurtdışından kayıtlı ya da kayıtsız olarak yardım almaları ve bu yardımları yasadışı yollardan siyasî partilere aktarmaları anayasal denetimle ilgili bir konu değil, idarenin denetim görevini yapması ile ilgili uygulamaya dayanan bir meseledir. Bu itibarla iptal davasına konu olan Yasa’nın uygulanmasından dolayı telafisi güç ya da imkânsız zararların doğması söz konusu değildir. Böylece, hukuka açıkça aykırılık olsa bile, tek ölçüte dayanarak yürürlüğün durdurulmasına gidilmesinin mümkün olmaması gerekir.

 

Üye         

Sacit ADALI

Sayfa Başı