Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

3 Ocak 2002

PERŞEMBE

Sayı : 24629

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

4730     Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Devlet BAHÇELİ’ye, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm, Orman ve Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

2001/3459 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Motorlu Taşıt Lastiklerinin Hava Basıncı Ölçümünde Kullanılan Cihazlara Dair Yönetmeliğin 7 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik

— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve SınavYönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 569 Sayılı Kararı

 

Tebliğler

Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/1)

— Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar  Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-1)

Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: BİK/TPE: 2002/1)


YASAMABÖLÜMÜ

Kanun

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4730

Kabul Tarihi : 26.12.2001

 

MADDE 1. — 14.7.1964 tarihli ve 500 sayılı Kıbrıs’a Gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu personele, bir ayda aldıkları aylık (ek gösterge dahil), taban aylığı, kıdem aylığı, ödenek ve her türlü zam ve tazminat toplamının net tutarının % 100’ünü geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek tutar, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi olmaksızın her ay tazminat olarak ayrıca ödenir ve bu tazminata hak kazanmada ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

MADDE 2. — 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesinin (C) fıkrasının birinci bendindeki "merkez karargâhlarında" ibaresi "kadrolarında" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3. — Bu Kanun 15.1.2002 den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2/1/2002

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

2 Ocak 2002

Genel Müdürlüğü

B.02.0.PPG.0.12-305-08

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Ocak 2002 tarihinden itibaren Almanya, Belçika ve Hollanda’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Devlet BAHÇELİ’nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan     

—————

 

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

2 Ocak 2002

B.01.0.KKB.01-06-1-2002-1

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 2 Ocak 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-08 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Ocak 2002 tarihinden itibaren Almanya, Belçika ve Hollanda’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Devlet BAHÇELİ’nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

 —— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

2 Ocak 2002

Genel Müdürlüğü

B.02.0.PPG.0.12-305-09

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Ocak 2002 tarihinden itibaren Almanya, Belçika ve Hollanda’ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU’nun dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

 

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

2 Ocak 2002

B.01.0.KKB.01-06-2-2002-2

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 2 Ocak 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-09 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Ocak 2002 tarihinden itibaren Almanya, Belçika ve Hollanda’ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU’nun dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Sayfa Başı


Atama Kararları

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından :

Karar Sayısı : 2001/2474

1 — AtatürkKültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda açık bulunan 1 inci derece kadrolu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığını yürütmek üzere Prof. Dr. Taciser ONUK’un görevlendirilmesi, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

31 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2446

1 — Gümrük Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Gümrükler Genel Müdürlüğü GenelMüdür Yardımcılığına aynı yer Daire Başkanı Arif KÜMBÜL’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76. maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

31 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. KEÇECİLER

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2453

1 — Yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Hesap Uzman Yardımcıları; Mehmet SARITAŞ, Bülent ŞİŞMAN, Ali ÖZDİN, Nuri KARAKAŞ, Muharrem UZUNOĞLU, Yıldıray GENÇ, İsmail ERGÜNEŞ, ErolUÇMAZBAŞ ve Murat YILMAZSOY’un 7 nci derece kadrolu Hesap Uzmanlıklarına atanmaları 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrsı ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

31 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

S.ORAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2454

1 — Açık bulunan 3 üncü derece kadrolu ve +2200 ek göstergeli Hesap Uzmanlığına, Mustafa ERGİ’nin atanması 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

31 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

S.ORAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2490

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Maliye Başmüfettişliğine Ertürk BARLAS’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

31 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

S.ORAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2491

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Baş Hesap Uzmanlığına Serdar KOYUTÜRK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

31 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

S.ORAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Maliye Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2455

1 — Kocaeli Bayındırlık ve İskan Müdürü Abdurrahman Nafiz BAL’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

31 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. A. AKCAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2456

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr.İsmail TOPRAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

31 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

lent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Sağlık Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2457

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü İstanbul 4 üncü Bölge Müdürlüğüne, aynı yer Mühendisi Ali Rıza YÜCEULU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

31 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

O.VURAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2470

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Antalya 7 nci Bölge Müdürlüğüne, aynı yer Mühendisi Mustafa TEKİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

31 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇE

O.VURAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2458

1 — Bakanlık Müşaviri Gülahmet GÜNEL’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

31 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2459

1 — BakanlıkMüşaviri Yasemin YENİAY’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

31 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2460

1 — Bitlis İl Müdürü Kemal KAYHAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

31 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2492

1 — Bakanlık Müşaviri TemelYILMAZ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

31 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2493

1 — Bakanlık Müşaviri Kaşif SAĞLAMÖZ’ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

31 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2494

1 — Bakanlık Müşaviri Zeynel Abidin KÖSE’nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

31 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2496

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Sadettin AKYIL’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

31 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Y. OKUYAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çalışma ve Sosyal Güv.Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2463

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Hakkari İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Ömer YILMAZ’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

31 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

A. K. TANRIKULU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2495

1 — Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve TicaretA.Ş. (SÜMERHALI) GenelMüdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Zekeriya SEZER’in atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

31 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

A. K. TANRIKULU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Sanayi ve TicaretBakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii KaynaklarBakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2475

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Soma Elektrik Üretim ve TicaretA.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Türkiye Elektrik DağıtımA.Ş.Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanı Selahattin TOPUZ’un atanması,

657 sayılı DevletMemurları Kanununun 74 üncü maddesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

31 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z. ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

—— • ——

Turizm Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2423

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Yatırımlar Genel Müdürlüğüne, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı APK Uzmanı M.Adnan MARAŞLI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Turizm Bakanı yürütür.

31 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. TAŞAR

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Turizm Bakanı

—— • ——

Orman Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2471

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Eskişehir OrmanBölge Müdürü Aytekin GÜNGÖRSÜN’ün,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli Eskişehir OrmanBölge Müdürlüğüne, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü mühendisi Süleyman Sırrı KOÇAK’ın,

657 sayılı Kanunun 59, 71, 74 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanmaları uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Orman Bakanı yürütür.

31 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Orman Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2380

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Denizli İl Çevre Müdürlüğüne Battal ÇELİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

31 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2424

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Muş İl Çevre Müdürlüğüne RifatNEHİR’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

31 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2472

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Kırklareli İl Çevre Müdürlüğüne Turğut TOMA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uyun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

31 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2473

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Bingöl İl Çevre Müdürlüğüne TekinŞENER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

31 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2497

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Isparta İl Çevre Müdürlüğüne Tercan ÇELİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

31 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2499

1 — Şanlıurfa İl Çevre Müdürü İsa GÜNEŞ’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

31 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2001/3459

Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 7/12/2001 tarihli 33480 sayılı yazısı üzerine, BakanlarKurulu’nca 10/12/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

M. BOSTANCIOĞLU

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

DevletBakanı

N. ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

DevletBakanı

Devlet Bakanı

AdaletBakanı

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî EğitimBakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı V.

OrmanBakanı

Çevre Bakanı

 

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Madde 1 — 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Kadınlar;

Elbise, pantolon, etek temiz, düzgün, ütülü ve sade, ayakkabılar ve/veya çizmeler sade ve normal topuklu, boyalı, görev mahallinde baş daima açık, saçlar düzgün taranmış veya toplanmış, tırnaklar normal kesilmiş olur. Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafeti varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır.

Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez.”

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini BakanlarKurulu yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Motorlu Taşıt Lastiklerinin Hava Basıncı Ölçümünde Kullanılan Cihazlara Dair Yönetmeliğin 7 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 23/1/2001 tarih ve 24296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıt Lastiklerinin Hava Basıncı Ölçümünde Kullanılan Cihazlara Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 7 — Bu Yönetmelik 1/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden :

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 9/10/1996 tarih ve 22782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü YılÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20/9/1999 tarih ve 23822 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 2 nci maddesinin (b) ve (c) bendlerinin 1 inci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakülteleri mezunlarının ise yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında uzmanlık yetkisine sahip olmaları; lisans eğitiminden sonra yüksek lisans yapmış olanların, tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (LES) başvurduğu programın puan türünde en az 45 standart puanına ve KPDS’den İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden en az 50 veya TOEFL’dan en az 450 puan almaları gerekir. Ayrıca 5 yıllık bir lisans eğitimini tamamlayarak doğrudan doktora programına başvuracakların, mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 65, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora programına başvuracakların lisans not ortalamasının 100 üzerinden en az 60, lisans+yüksek lisans not ortalamasının ise en az 65 olması gerekir.”

“c) Sanatta yeterlilik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, LES sözel kısmından en az 45 standart puan,KPDS’den 50 veya TOEFL’dan en az 450 puan almaları ve lisans not ortalamasının 100 üzerinden en az 60, lisans + yüksek lisans not ortalamasının 65 olması gerekir. Sanatta yeterlik çalışmasına öğrenci kabulünde adaylar enstitü Yönetim Kurulunca belirlenmiş bir jüri tarafından mülakat ve portfolyö incelenmesine alınırlar. Mülakat ve portfolyö incelemesi başarı notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 4 —Doktora programına öğrenci kabulünde istenen Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavında (LES) başvurduğu programın puan türünden en az 45 standart puan ve KPDS’den en az 50 veya TOEFL’dan en az 450 puan almış olmak.”

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden :

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 4/10/1996 tarih ve 22777 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20/9/1999 tarih ve 23822 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 10 uncu maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp,Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakülteleri mezunlarının ise yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında uzmanlık yetkisine sahip olmaları; lisans eğitiminden sonra yüksek lisans yapmış olanların, tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (LES) başvurduğu programın puan türünde en az 45 standart puanına ve KPDS’den İngilizce,Fransızca ve Almanca dillerinden birinden en az 50 veya TOEFL’dan en az 450 puan almaları gerekir. Ayrıca 5 yıllık bir lisans eğitimini tamamlayarak doğrudan doktora programına başvuracakların, mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 65, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora programına başvuracakların lisans not ortalamasının 100 üzerinden en az 60, lisans+yüksek lisans not ortalamasının ise en az 65 olması gerekir.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 4 —Doktora Programına öğrenci kabulünde istenen Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavında (LES) başvurduğu programın puan türünden en az 45 standart puan ve KPDS’den en az 50 veya TOEFL’dan en az 450 puan almış olmak.”

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden :

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 4/10/1996 tarih ve 22777 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20/9/1999 tarih ve 23822 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 2 nci maddesinin (b) ve (c) bentlerinin 1 inci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri Diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi mezunlarının ise yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları; lisans eğitiminden sonra yüksek lisans yapmış olanların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (LES), başvurduğu programın puan türünde en az 45 standart puana ve KPDS’den (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden) en az 50 veya TOEFL’dan en az 450 puan almaları gerekir. Ayrıca beş yıllık bir lisans eğitimini tamamlayarak doğrudan doktora programına başvuracakların mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 65, yüksek lisans programını tamamladıktan sonra doktora programına başvuracakların lisans not ortalamasının 100 üzerinden en az 60, lisans+yüksek lisans not ortalamasının en az 65 olması gerekir.”

“c) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve en az 55 Temel Tıp Puanına veya lisansüstü eğitimin giriş sınavının (LES) sayısal kısmından en az 50 standart puana sahip olmaları gerekir. Temel Tıp Puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) TemelTıp Bilimleri birinci bölümünden elde edilen standart puanın 0.7; Temel Tıp Bilimleri II. Bölümünden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi lisans derecesine) sahip olmaları, lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavının (LES) sayısal kısmından en az 45 standart puana sahip olmaları gerekir. Adayların Kamu Personeli Dil Sınavından (İngilizce,Fransızca ve Almanca dillerinden) en az 50 veya TOEFL’dan en az 450 puan almaları gerekir. Ayrıca doğrudan Temel Tıp Bilimlerinde doktora programına başvuracakların mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 65, yüksek lisans programını tamamladıktan sonra Temel Tıp Bilimlerinde doktora programına başvuracakların lisan not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 lisans+yüksek lisans not ortalamasının en az 65 olması gerekir.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 4 — Doktora programına öğrenci kabulünde istenen Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavında (LES) başvurduğu programın puan türünden en az 45 standart puan ve KPDS’den en az 50 veya TOEFL’dan en az 450 puan almış olmak.”

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan :

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Karar No : 569                                                                 Karar Tarihi : 02.01.2002

Kurul Başkanlığının 02.01.2002 tarihli yazıları ekinde gönderilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 31.12.2001 tarih ve BDDK.KYİ/17-1-11871 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Sümerbank A.Ş. ve Oyak Bank A.Ş.Genel Kurullarının devre dair kararlarının tescil edilmesine onay verilmesi, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası ve bu fıkra hükmüne dayanılarak çıkarılan Bankaların Birleşme ve Devirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca uygun görülmüştür.

Sayfa Başı


Tebliğler 

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı