3 Temmuz 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27277

KANUN

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

             Kanun No. 5906                                                                                                                Kabul Tarihi: 16/6/2009

             MADDE 1 –  27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 83 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Kendi nam ve hesabına yüksek lisans öğrenimi yapan astsubaylara, 36 ncı maddenin (d) bendinde belirtilen esaslar dahilinde kıdem verilir."

             "Bu madde hükümlerine göre nasıpları leh veya aleyhe düzeltilenlerin terfi işlemlerinin ne şekilde olacağı ve kıdemlerinin verilme usul, esas ve şartları Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir."

             MADDE 2 – 926 sayılı Kanunun 113 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 113 – Subay veya astsubay nasbedildikten sonra öğrenim, kurs, staj ve sürekli görev nedeniyle yurt dışına gidenler ile Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içinde öğrenim yapanların yükümlülükleri aşağıda gösterilmiştir:

             a) Subay veya astsubay nasbedildikten sonra yabancı memleketlere 6 ay veya daha fazla süre ile öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak maksadıyla gidenlerin yükümlülükleri, masrafların ödenme şekline bakılmaksızın, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin iki katı kadar uzatılır.

             b) Subay veya astsubay nasbedildikten sonra Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksek okullarda öğrenim veya meslekleriyle ilgili ihtisas yapanların yükümlülükleri, buralarda geçen sürenin yarısı kadar uzatılır.

             c) Yurt dışı sürekli göreve atanan subay veya astsubayların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır. Ancak, yaş haddinden veya kadrosuzluktan emekli edileceklere bu yükümlülük süresi uygulanmaz.

             ç) (a), (b) ve (c) fıkraları gereğince yükümlülüklere eklenecek hizmet sürelerinin başlangıç tarihleri;

             1. Yükümlülük süresini tamamlamadan gidenlerin, yükümlülük süresini tamamladıktan sonra,

             2. Yükümlülük süresini tamamlayarak gidenlerle, yükümlülüklerini bu süre içinde tamamlayanların,

             kadro görevine fiilen katıldıkları tarihten başlar."

             MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2/7/2009