KONUT MÜSTEŞARLIĞININ KURULMASI VE ARSA OFİSİ

KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA KANUN

 

Kanun No.4698       

 

Kabul Tarihi : 28.6.2001      

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1. – Bu Kanunun amacı; kalkınma planlarına ve yıllık programlar ile bölgesel ve yerel planlar arasında uyumu sağlayarak sağlıklı ve düzenli yapılaşmayı oluşturmak üzere, yatırım sektörleri, kamu tesisleri ve her çeşit konut için ihtiyaç duyulan arsa üretimini sağlamak, konut ihtiyacını gidermeye yönelik alternatif finansman modellerini geliştirmek, arsa ve konut politikaları üretmek ve bu politikaların uygulanmasını sağlamaktır.

Tanımlar

MADDE 2. – Bu Kanunda geçen;

a) Bakan : Konut Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,

b) Bakanlık : Konut Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığı,

c) Kurul : Konut Yüksek Kurulunu,

d) Koordinasyon Kurulu : Konut Koordinasyon Kurulunu,

e) Müsteşarlık :Konut Müsteşarlığını,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilât ve Görevler

Konut Yüksek Kurulu

MADDE 3. – Başbakanın başkanlığında, Bakan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan, Maliye Bakanı, Bayındırlık ve İskân Bakanı ile Konut Müsteşarından oluşan Konut Yüksek Kurulu kurulmuştur. Başbakanın bulunmadığı hallerde Kurula Bakan başkanlık eder.

Görüşülecek konunun özelliğine göre, Kurul Başkanının daveti üzerine ilgili bakanlar da Kurula katılır.

Kurulun görevleri şunlardır :

a) Arsa ve konut üretimi konusunda genel politikaları belirlemek.

b) Öncelikli arsa ve konut üretim alanlarını ve bu alanlarda yapılacak üretimin takvimini tespit etmek.

c) Yapılacak arsa ve konut üretimi için gerekli iç ve dış kaynakları yönlendirmek. 

d) Konut Koordinasyon Kurulu ve Müsteşarlık tarafından, bu Kanun kapsamında hazırlanıp onayına sunulan hususları değerlendirip karara bağlamak.

Konut Koordinasyon Kurulu

MADDE 4. – Konut Müsteşarının başkanlığında, Toplu Konut İdaresi Başkanı, Arsa Ofisi Genel Müdürü, Millî Emlak Genel Müdürü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdüründen oluşan Konut Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.

Yürütülecek projelerin özelliklerine göre, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de Kurul kararı ile Koordinasyon Kuruluna katılabilirler.

Konut Koordinasyon Kurulu, Kurul kararlarının oluşumuna esas olmak üzere, hazırlıkları yapmak ve Kurul kararlarının uygulanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

Konut Müsteşarlığı

MADDE 5. – Başbakanlığa bağlı Konut Müsteşarlığı kurulmuştur. Müsteşarlığın merkez teşkilâtı ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, Müsteşarlığın bağlı kuruluşlarıdır.

Müsteşarlığın görevleri şunlardır :

a) Kurul tarafından alınan kararların uygulanmasını takip etmek ve sonuçlarını Kurula bildirmek.

b) Sektörel plan hedefleri de göz önünde tutularak, seçilecek arsa üretim alanlarının sınırlarını belirlemek.

c) Kurul tarafından alınan kararlar doğrultusunda, bağlı kuruluşları vasıtasıyla, her türlü sektörel yatırımlar ve kamu tesisleri için kamulaştırma, bedelli, bedelsiz, peşin veya vadeli olarak satın alma, devir ve anlaşma yolu ile gerekli olan gayrimenkulleri sağlamak, sağlanan bu gayrimenkulleri tespit edilecek esaslara göre, olduğu gibi veya planlayarak, alt yapı tesislerini kısmen ya da tamamen ikmal ederek veya ettirerek ihtiyaç sahiplerine satmak, kiralamak, trampa etmek, irtifak hakkı tesis etmek, kamu kurum, kuruluşları veya özel hukuk tüzel kişileri eliyle pazarlamak ve satmak.

d) Arsa, alt yapı, konut üretimi ve bu konulardaki araştırma geliştirme faaliyetleri için Bakan onayı ile her türlü iç ve dış kaynaktan temin edilen krediyi bağlı kuruluşlara kullandırmak, değişik gelir gruplarının konut ve işyeri sahibi olabilmesi için alternatif finansman modelleri geliştirmek.  

e) Amaçlarını gerçekleştirmek üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ve özel hukuk tüzel kişileri ile araştırma, inceleme ve proje hazırlama konularında teknik işbirliği yapmak ve bağlı kuruluşların ortaklıklar kurmasına izin vermek, özel sektör temsilcileri ile istişarelerde bulunmak.  

f) Bağlı kuruluşlara bu Kanun kapsamında görev ve talimatlar vermek, bu kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, bu Kanun ve kendi kanunları ile verilen görevlerin yerine getirilmesinde gözetim ve idarî denetim yapmak.

g) Görev alanına giren konularda, ilgili kuruluşlara görüş bildirmek.

h) Uluslararası anlaşmaların verdiği görevleri yerine getirmek.

i) Kurul ve Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

j) Mevzuatla verilen diğer işleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

MADDE 6. – Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Konut Müsteşarlığı bölümü olarak ilave edilmiştir.

MADDE 7. – 29.4.1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün döner sermayesi 250 000 000 000 000 (ikiyüzelli trilyon) TL.’dir. Sermayenin tamamı Devlete aittir. Bu sermaye, Bakanlar Kurulu kararı ile dört katına kadar artırılabilir.

MADDE 8. – 1164 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 9. – Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri için gerçek ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları ve bunlar içerisinde veya üzerinde bulunan muhdesatı Bakan onayı ile kamulaştırmaya yetkilidir.

MADDE 9. – 1164 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 11. – Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, sattığı veya devrettiği arsa ve arazinin amacına uygun kullanılması için tapu kayıtlarına, satış şartlarına uygun alt yapı, yapı veya tesis yapılmadıkça üçüncü kişilere satış, devir, temlik yapılamayacağı ve haczedilemeyeceği hususunda şerhler koydurmaya ve/veya bu amaca yönelik sözleşmeler yapmaya yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esaslar yönetmelikle belirlenir.

MADDE 10. – 1164 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 4. – Konut Yüksek Kurulu tarafından belirlenen arsa ve konut üretim alanlarında bulunan, mülkiyeti Hazineye ait arazi ve arsalar bedelsiz olarak Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne devredilir. Kamu hizmetlerine ayrılan yerler aynı şartlarla Hazineye iade edilir.

GEÇİCİ MADDE 1. – Müsteşarlığın 2001 Malî Yılı harcamaları Başbakanlık bütçesinden karşılanır. Bu konuda düzenlemeler yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 11. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

(1) SAYILI CETVEL

KONUT MÜSTEŞARLIĞI MERKEZ TEŞKİLÂTI

 

müsteşarlIk

 

Müsteşarlık

Müsteşar Yardımcılıkları

Birimler

Müsteşar

Müsteşar Yrd.

Teftiş Kurulu Başkanlığı

 

Müsteşar Yrd.

APK Daire Başkanlığı

 

Müsteşar Yrd.

İdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığı

 

 

Hukuk Müşavirliği

 

 

 

 

(1) SAYILI LİSTE

Kurumu : Konut Müsteşarlığı

Teşkilâtı : Merkez

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

 

 

 

 

Serbest

Tutulan

 

 

 

 

Kadro

Kadro

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Adedi

Toplam

GİH

Müsteşar

1

1

1

GİH

Müst. Yrd.

1

3

3

GİH

Teftiş Kurulu Başkanı

1

1

1

GİH

APK Daire Başkanı

1

1

1

GİH

I. Hukuk Müşaviri

1

1

1

GİH

Müfettiş

1

3

3

GİH

Hukuk Müşaviri

1

1

1

GİH

Daire Başkanı

1

3

3

GİH

Uzman

1

5

5

GİH

Müfettiş

2

2

2

GİH

Uzman

2

3

3

GİH

Hukuk Müşaviri

3

4

4

GİH

Müfettiş

3

4

4

GİH

Uzman

3

3

3

GİH

Müfettiş

4

2

2

GİH

Müfettiş

5

1

1

GİH

Uzman

6

7

7

GİH

Uzman

7

10

10

GİH

V.H.K.İ.

7

2

2

GİH

V.H.K.İ.                                        

8

4

 

4

 

Toplam

 

61

 

61