Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

21 Şubat 2002

PERŞEMBE

Sayı : 24678

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

4745 Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN’a, Devlet Bakanı Recep ÖNAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ’e, OrmanBakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Devlet Bakanı Nejat ARSEVEN’e, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2002/3670 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2002/3699 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2002/3700 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz Veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar

2002/3701 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz Veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar

 

Cezanın Kaldırılması Kararları

— Hükümlü Mehmet TAMER’in Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar

— Hükümlü Mehmet Emin AYIN’ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Alım Satım ve İhale İşleri ile Muhasebe İşleri ve Ayniyat İşlemleri Yönetmeliğinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

— Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Muğla Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik


YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

 

Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararname, Devlet Memurları Kanunu,

Harcırah Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında

Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun

 

 

Kanun No. 4745

Kabul Tarihi : 7.2.2002

 MADDE 1. — 10.8.1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 4. — Merkez teşkilâtı, anahizmet birimleri ile danışma, denetim ve yardımcı hizmet birimlerinden meydana gelir.

Merkez teşkilâtı Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 2. — 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Anahizmet Birimleri

Madde 6. — Denizcilik Müsteşarlığının anahizmet birimleri şunlardır:

a) Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü.

b) Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü.

c) Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü.

d) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.

MADDE 3. — 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü

Madde 7. — Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Deniz ve içsular ulaştırmasını ülkenin genel ulaştırma ihtiyaçlarına göre düzenlemek, denetlemek ve gereken tedbirleri almak.

b) Türk gemileri ile ulusal ve uluslararası sularda yapılacak ulaştırmaları ülkenin ihtiyaçlarına göre düzenlemek, bu maksatla kanun ve yönetmelik değişikliklerinin hazırlanmasına yardımcı olmak, gemilerin can ve mal güvenliği bakımından denetimini yapmak.

c) Gemi adamlarının belgelendirme ve kütükleme faaliyetlerini düzenlemek.

d) Gemilerin ve yatların haberleşme alanında denetimlerini yapmak, gemilerle yapılan sahil konuşmalarını kolaylaştırıcı tedbirler almak, deniz işletmelerinin, acentelerin ve benzerlerinin uyması gereken teknik ve idarî hususları ilgili kuruluşlarla birlikte haberleşme kurallarına uygun olarak düzenlemek.

e) Deniz ulaştırması ile liman ve iskelelerin çalışmaları ve boğazlardaki deniz trafiği hakkında istatistikler tutmak.

f) Deniz ekolojisini bozacak ve deniz kirlenmesine neden olacak her türlü faaliyetin izlenmesini ve denetlenmesini yapmak, bu konuda diğer kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, gerekli tedbirleri almak.

g) Liman tesislerinin ve ulaşım alt sistemlerinin çok noktalı taşıma sistemlerine uygunluğunu sağlamak için kara, hava ve deniz yolu ulaşım sistemlerine entegre olabilecek tesisleri planlamak, yapmak veya yaptırmak.

h) Müsteşarlıkça verilen benzer görevleri yapmak.

MADDE 4. — 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde ilave edilmiştir.

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

MADDE 7/A — Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Millî denizcilik politikasına uygun olarak deniz ticaret politikaları ve uygulama esaslarını belirlemek, Türk deniz ticaret filosunun, ülkenin ihtiyaçlarına ve milletlerarası şartlara göre gelişmesi, milletlerarası rekabet gücü kazanmasını teşvik edici tedbirleri almak.

b) Dünyadaki ve ülkemizdeki deniz taşımacılığı ve ticaret filosu hakkındaki istatistikleri tutmak, gelişme eğilimlerini izleyerek raporlar, planlar hazırlamak ve uygulamak.

c) Gemi kiralamalarında Türk ve yabancı bayrak çekilmesine ilişkin talepleri değerlendirmek ve ilgili mevzuatı uyarınca izin vermek.

d) Düzenli gemi seferlerinin esas ve usullerini belirlemek ve uygulanmasını takip etmek, denetlemek.

e) Deniz acente, brokerlik ve komisyonculuğu gibi işleri yapacak olan gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik, çalışma usul ve esaslarını tespit etmek, belgelendirmek ve denetlemek.

f) Deniz sigortacılığı ile ilgili çalışmalar yapmak, bu çalışmaları diğer kuruluşlarla koordine etmek ve izlemek.

g) Her türlü gemi sicillerini tutmak. Denizde hareket imkânı bulunan ve ticari bir gayeye tahsis edilmiş olan, ancak tahsis edildiği gaye denizde seyrüseferi gerektirmeyen deniz araçlarının, belirlenen deniz ticaret politikaları ve uygulama esasları doğrultusunda, Türk deniz filosunun gelişimi ve milletlerarası rekabetin sağlanması ve ülke ekonomisinin ihtiyaçlarına yönelik olarak gemi sicillerine kaydını yapmak.

h) İthalat ve ihracat yüklerinin taşınmasında Türk deniz ticaret filosunun daha fazla pay almasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, bu hususta ilgili kurum ve kuruluşları koordine etmek.

ı) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

MADDE 5. — 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi bölüm ve madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Danışma ve Denetim Birimleri

Danışma ve denetim birimleri

Madde 10. — Müsteşarlığın merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır :

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı.

b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.

c) Hukuk Müşavirliği.

d) Müsteşarlık Müşavirleri.

MADDE 6. — 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 23. — 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Başbakan tarafından yapılır. Başbakan bu yetkilerini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

Ancak, Teftiş Kurulu Başkanı ile müfettiş unvanlarını taşıyan görevlere müşterek kararla atama yapılır.

MADDE 7. — 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

Teftiş Kurulu Başkanlığı

EK MADDE 6. — Teftiş Kurulu, Müsteşarın yazılı olarak vereceği emri veya onayı üzerine, Müsteşar adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Müsteşarlık teşkilâtının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

b) Müsteşarlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını sağlamak üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Müsteşara sunmak.

c) Müsteşar tarafından istenilen konularda araştırma, inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.

d) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Teftiş Kurulu Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma esasları ile atanma ve yükselme usulleri, Müsteşarlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

EK MADDE 7. — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Müsteşarlığa, kalkınma planları, yıllık programlar ve Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Müsteşarlığın anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların bilimsel araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, Müsteşarın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığına göndermek.

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan gücü ile finansman ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için Müsteşarlık bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek.

d) Müsteşarlık yıllık çalışma programını hazırlamak, Müsteşarlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek.

e) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek.

f) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında Müsteşarlık görüşünün tespitine yardımcı olmak.

g) Denizciliğin tarihçesini hazırlamak.

h) Müsteşar tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.

ı) Müsteşar tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Döner sermayeye aktarılacak paylar

EK MADDE 8. — Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti vermekte olan kamu kurum ve özel kuruluşların, elde ettikleri aylık gayrisafi hasılattan % 6,5 oranında pay alınır. Bu tutarın % 10’a kadar artırılmasına veya % 3’e kadar indirilmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu pay, en geç tahsil edildiği ayı takip eden ay sonuna kadar ilgili saymanlığa yatırılır. Yatırılan miktarın yarısı Denizcilik Müsteşarlığının merkez ve taşra birimlerinin faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü harcamada (personel harcamaları hariç) kullanılmak üzere Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi bütçesine aktarılır.

MADDE 8. — 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 7. — Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin Denizcilik Müsteşarlığına ait bölümüne eklenmiştir.

MADDE 9. — 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün A-11 numaralı bendine "Bakanlık" ibaresinden sonra gelmek üzere "Müsteşarlık" ibaresi,

b) "Zam ve tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" bölümünün "A-Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (g) alt bendine "Bakanlık" ibaresinden sonra gelmek üzere "Denizcilik Müsteşarlığı" ibaresi,

c) (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (I/d) bölümüne "Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı" ibaresi,

Eklenmiştir.

MADDE 10. — 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun değişik 33 üncü maddesinin (b) bendindeki "Bakanlık ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları" ibaresi, "Bakanlık, Müsteşarlık ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları" şeklinde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık, Müsteşarlık veya Genel Müdürlük kadrolarında teftiş, inceleme ve tahkikat yetkilerini haiz olarak yardımcılıkta geçen süre dahil en az beş yıl görev yapmış olan denetim elemanlarından en geç üç ay içinde müracaat edenler, kurumlarının muvafakatı üzerine bu Kanunun yayımını takip eden altı ay içinde Denizcilik Müsteşarlığı Müfettişi olarak atanabilirler.

MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

20/2/2002

 

Sayfa Başı


 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

20 Şubat 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-2840

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

21 Şubat 2002 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Recep ÖNAL’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

20 Şubat 2002

B.01.0.KKB.01-06-42-2002-125

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 20 Şubat 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-2840 sayılı yazınız.

21 Şubat 2002 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Recep ÖNAL’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

20 Şubat 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-2841

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

21 Şubat 2002 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

20 Şubat 2002

B.01.0.KKB.01-06-43-2002-126

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 20 Şubat 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-2841 sayılı yazınız.

21 Şubat 2002 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

20 Şubat 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-2842

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

21 Şubat 2002 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Nejat ARSEVEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Edip Safder  GAYDALI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

20 Şubat 2002

B.01.0.KKB.01-06-44-2002-127

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 20 Şubat 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-2842 sayılı yazınız.

21 Şubat 2002 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Nejat ARSEVEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI’nın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

20 Şubat 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-2843

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Türk-Amerikan Kültür Derneği’nin Toplantılarına katılmak üzere, 22 Şubat 2002 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY’ın dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

20 Şubat 2002

B.01.0.KKB.01-06-45-2002-128

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 20 Şubat 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-2843 sayılı yazınız.

Türk-Amerikan Kültür Derneği’nin Toplantılarına katılmak üzere, 22 Şubat 2002 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY’ın dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


—— • ——

Sayfa Başı


 Yönetmelikler

 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

 

Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı

Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 20/12/1993 tarihli ve 21794 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"b) Çalışmaları sırasında her ne suretle olursa olsun, muttali oldukları Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun kapsamı dışında kalan ve suç konusu olan yolsuzluklar hakkında Diyanet İşleri Başkanlığına haber vererek derhal İnceleme ve soruşturmaya başlamak ve bitirmek. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına giren hususları yetkili mercie haber verip Başkanlıktan gelecek tahkik emrini beklemek, gecikmesinde zarar umulan hallerde gereken usul işlemlerini yapmak ve tahkik emri geldiğinde, hakkında inceleme yapılan görevlinin ifadesini de almak suretiyle incelemeyi tamamlamak ve görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek yetkili mercie sunmak. Kanunda açıklık olmayan hallerde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yer alan hazırlık soruşturması ile İlgili usul ve esaslar uyarınca hareket etmek,"

"Dinî konulardaki teftiş, inceleme ve soruşturmalar dinî yüksek öğrenim görmüş olanlar tarafından yapılır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Ayrıca din eğitimi ve öğretimi yapan en az dört yıllık fakülte ve yüksek okullar dışındaki hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden birini bitirenlerin müfettiş yardımcılığına atanabilmesi için, Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak eleme sınavına katıldıktan sonra, KMS kılavuzunda ve/veya ilanlarda Başkanlığın belirttiği şartlara uygun olmak ve bu şartlara uygun olanlar arasında, Başkanlıkça yapılacak giriş sınavını kazanmak gerekmektedir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

"d) Din eğitimi ve öğretimi yapan en az dört yıllık fakülte ve yüksek okullar ile hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden birini bitirdiğini belirten belgenin tasdikli örneği,"

"f) Din eğitimi ve öğretimi yapanlar dışındaki fakültelerden mezun olanlar için, 13/3/2001 tarihli ve 24341 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavında başarılı olduğuna dair belge."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Yazılı sınav; Anayasa, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun İle Başkanlığın diğer mevzuatı, Devlet Memurları Kanunu, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Türkçe kompozisyon ve Arapça'dan yapılır."

"Din eğitimi ve Öğretimi yapan fakülte ve yüksek okulların dışındaki fakültelerden mezun olanlar yazılı sınavda Arapça'dan; sözlü sınavda da Kur'an-ı Kerim, Tefsir, Hadis, Akaid ve Fıkıh’tan muaftır."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Yazılı sınav; Anayasa, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başkanlığın diğer mevzuatı, Devlet Memurları Kanunu, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, İl İdaresi Kanunu, Dernekler Kanunu, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve benzeri mevzuattan yapılır."

"Din eğitimi ve öğretimi yapan fakülte ve yüksek okulların dışındaki fakültelerden mezun olanlar yazılı sınavda Arapça'dan, sözlü sınavda da Kur'an-ı Kerim, Tefsir, Hadis, Akaid ve Fıkıhtan muaftır."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin dördüncü kısım ikinci bölümünün bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Raporlar, Ön İnceleme Raporu ve Personel Denetleme Raporu"

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 39 ve 46 ncı maddelerinde geçen "fezleke" ifadeleri "ön inceleme raporu", 53 üncü maddesinde geçen "fezlekeler" ifadesi "ön inceleme raporları" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 44 — Soruşturma raporu, Türk Ceza Kanununa veya ceza hükmü taşıyan özel kanunlara göre suç sayılan ve Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına girmeyen eylemlerle disiplin suçu niteliğindeki tutum ve davranışlara ilişkin olarak düzenlenen rapordur."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ön İnceleme Raporu

Madde 45 — Ön inceleme raporu, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen rapordur."

Yürürlük

MADDE 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Kültür Bakanlığından :

 

Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 19/8/1982 tarihli ve 17787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki “Okuyucuya her defasında bir kitap ödünç verilir.” cümlesi, “Okuyucuya her defasında Kütüphane Müdürünün uygun görmesi ile üç veya üçten fazla sayıda kitap ödünç verilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.

—— • ——

 

Kültür Bakanlığından :

 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Alım Satım ve İhale

İşleri ile Muhasebe İşleri ve Ayniyat

İşlemleri Yönetmeliğinin

Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 23/7/1981 tarihli ve 17409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Alım Satım ve İhale İşleri ile Muhasebe İşleri ve Ayniyat İşlemleri Yönetmeliğinin 90 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“DevletOpera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve taşra müdürlükleri elektronik ticaret araç ve ödeme sistemlerini kullanmak suretiyle bilet satış firmaları ile yapılacak anlaşmalara göre düzenleyeceği etkinliklere ait biletlerin satışlarını yapabilir ve bilet tutarları anlaşma yapılan firma, banka ve bankalarca DevletOpera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile taşra müdürlüklerinin T.C. Merkez Bankasındaki Saymanlık hesaplarına satıştan itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde yatırılır.”

Yürürlük

MADDE2 — Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Anadolu Üniversitesinden :

 

Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci

Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 19/8/1994 tarihli ve 22026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19/10/2001 tarihli ve 24558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 18 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“TR (transfer) notu, daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınıp başarılmış olan veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yolu ile gelen öğrenciye, daha önce devam etmiş olduğu kurumlarda başarıyla tamamladığı ve geçiş yaptığı programa uygun dersler için, geçiş yaptığı öğretim biriminin yönetim kurulunun kararıyla verilir. Bir öğrenciye, kayıtlı olduğu öğretim biriminin yönetim kurulunca uygun görülen koşullarda başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı dersi başarıyla tamamladığında da TR notu verilir. Ancak Üniversitenin protokol yaptığı yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında alınan notlar ile not sistemi Üniversitede kullanılan not sistemi ile aynı veya benzer olan yükseköğretim kurumlarında alınan notlar, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen tabloya göre çevrilerek kabul edilir ve ortalamaya katılır.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Anadolu Üniversitesinden :

 

Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü Maddesinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 11/10/1998 tarihli ve 23490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19/10/2001 tarihli ve 24558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 13 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“TR (transfer) notu, daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınıp başarılmış olan veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yolu ile gelen öğrenciye, daha önce devam etmiş olduğu kurumlarda başarıyla tamamladığı ve geçiş yaptığı programa uygun dersler için, geçiş yaptığı öğretim biriminin yönetim kurulunun kararıyla verilir. Bir öğrenciye, kayıtlı olduğu öğretim biriminin yönetim kurulunca uygun görülen koşullarda başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı dersi başarıyla tamamladığında da TR notu verilir. Ancak Üniversitenin protokol yaptığı yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında alınan notlar ile not sistemi Üniversitede kullanılan not sistemi ile aynı veya benzer olan yükseköğretim kurumlarında alınan notlar, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen tabloya göre çevrilerek kabul edilir ve ortalamaya katılır.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Muğla Üniversitesinden :

 

Muğla Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinin 12 nci Maddesinin Değiştirilmesi

Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 24/8/1999 tarih ve 23796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 12 — Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyıl en az yetmiş (70) eğitim-öğretim günüdür. Yarıyıllara ders kayıt ve yarıyıl sonu sınav süreleri dahil değildir. Bir yarıyılın kapsadığı süre, Senatoca hazırlanan akademik takvimle belirlenir. Senato gerekli gördüğü durumlarda yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. Üniversitede, eğitim-öğretime belirlenecek tarihte ilke olarak akademik törenle başlanır.”

Yürürlük

MADDE2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı