4 Mart 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27511

KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE

GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

            Kanun No. 5952                                                                                                       Kabul Tarihi: 17/2/2010

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Tanımlar ve Kuruluş

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının kurulması ile teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir.

                Tanımlar

                MADDE 2 – (1) Bu Kanunda geçen;

                a) Bakan: İçişleri Bakanını,

                b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

                c) Kurul: Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulunu,

                ç) Müsteşar: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarını,

                d) Müsteşarlık: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığını,

                ifade eder.

                Kuruluş

                MADDE 3 – (1) Terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kurulmuştur.

                Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu

                MADDE 4 – (1) Güvenlik kuruluşları ve ilgili kurumlar arasında terörle mücadele alanında gerekli koordinasyonu sağlamak, bu alandaki politika ve uygulamaları değerlendirmek amacıyla Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.

                (2) Kurul, İçişleri Bakanının başkanlığında, Genelkurmay İkinci Başkanı, Jandarma Genel Komutanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanından oluşur. Gerektiğinde gündemle ilgili diğer kurum ve kuruluş temsilcileri de toplantıya davet edilebilir. Kurul İçişleri Bakanının daveti üzerine toplanır. Toplantı gündemi, Kurul üyelerinin görüşleri alınarak İçişleri Bakanı tarafından belirlenir. Kurulun sekreterya görevi Müsteşarlık tarafından yerine getirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Görevler

                Teşkilat

                MADDE 5 – (1) Müsteşarlık; Müsteşar, müsteşar yardımcıları ile ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur.

                (2) Gerekli görüldüğünde görevleri ve hizmet süreleri belirtilmek kaydıyla Müsteşarın teklifi ve Bakanın onayı ile özel ihtisas ve araştırma komisyonları kurulabilir.

                (3) Müsteşarlık teşkilatı ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

                Müsteşarlığın görevleri

                MADDE 6 – (1) Terörle mücadele alanında;

                a) Politika ve stratejiler belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek ve bu politika ve stratejilerin uygulamasını izlemek,

                b) Güvenlik kuruluşları ve istihbarat birimlerinden gelen stratejik istihbaratı değerlendirmek ve ilgili birimlerle paylaşmak,

                c) Gerekli araştırma, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

                ç) Güvenlik kuruluşlarına ve ilgili kurumlara stratejik bilgi desteği sağlamak ve bunlar arasında koordinasyonu temin etmek,

                d) Kamuoyunu bilgilendirmek ve halkla iletişimi sağlamak,

                e) Uluslararası gelişmeleri Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde izlemek ve değerlendirmek,

                f) İnceleme ve denetleme yapmak ya da yaptırmak.

                (2) Müsteşarlığın güvenlikle ilgili operasyonel bir görevi yoktur.

                Müsteşar ve müsteşar yardımcıları

                MADDE 7 – (1) Müsteşar, Müsteşarlığın en üst amiri olup, Müsteşarlığın görev ve hizmetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

                (2) Bu Kanunla belirlenen görevlerin ifasında Müsteşara yardımcı olmak üzere iki müsteşar yardımcısı görevlendirilir.

                İstihbarat Değerlendirme Merkezi

                MADDE 8 – (1) Terörle mücadele alanında oluşturulacak politika ve stratejiler ile alınacak tedbirlere esas olmak üzere, ilgili birimlerden stratejik istihbaratın alınması ve değerlendirilmesi amacıyla doğrudan Müsteşara bağlı İstihbarat Değerlendirme Merkezi oluşturulur. Bu çerçevede güvenlik kuruluşları ve istihbarat birimleri ile Dışişleri Bakanlığınca elde edilecek stratejik bilgi ve istihbarat bu merkezde değerlendirilir.

                (2) Terörle mücadeleye yönelik strateji belirlemek amacıyla ihtiyaç duyulan istihbari bilgiler; Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma  Genel  Komutanlığı,  Emniyet Genel  Müdürlüğü ve  Sahil  Güvenlik  Komutanlığı tarafından Müsteşarlığa verilir. Bu bilgiler doğrultusunda yapılacak analiz ve değerlendirmeler ilgili birimlerle paylaşılır.

                Ana hizmet birimleri

                MADDE 9 – (1) Müsteşarlığın ana hizmet birimleri ve görevleri şunlardır:

                a) Planlama, Koordinasyon ve Sosyal Destek Daire Başkanlığı: Terörle mücadele politika ve stratejileri kapsamında;

                1) Belirlenen politikaların uygulanmasına yönelik eylem planları hazırlamak ve uygulamayı izlemek,

                2) Güvenlik kuruluşları arasında bilgi paylaşımını ve koordinasyonu sağlamak,

                3) Valilikler arasında koordinasyonu sağlamak,

                4) Belirlenen politikalar ile sosyo-ekonomik politikaların uyumlu bir şekilde yürütülmesi için ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak,

                5) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

                b) Araştırma-Geliştirme Daire Başkanlığı: Terörle mücadele alanında;

                1) Veri, bilgi ve belgeleri toplamak, tasnif etmek, analiz ve değerlendirmeler yapmak,

                2) Araştırma yapmak, yaptırmak ve bu alandaki bilimsel çalışmaları desteklemek,

                3) Toplantı, sempozyum, seminer, eğitim ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

                4) Terörle Mücadele Raporu hazırlamak,

                5) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

                c) İletişim Daire Başkanlığı: Terörle mücadele politikaları kapsamında;

                1) Kamuoyunu bilgilendirmek,

                2) Toplum desteğinin sağlanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek,

                3) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliğini sağlamak,

                4) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

                ç) Dış İlişkiler Daire Başkanlığı: Terörle mücadeleye ilişkin;

                1) Yabancı devletlerdeki faaliyet ve gelişmeleri Dışişleri Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği içinde izlemek ve tedbirler geliştirmek,

                2) Uluslararası gelişmeleri ve deneyimleri takip etmek ve uygulamaya kazandırmak,

                3) İlgili uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

                4) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

                Danışma birimleri

                MADDE 10 – (1) Müsteşarlığın danışma birimleri ve görevleri şunlardır:

                a) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı:

                1) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık program çerçevesinde Müsteşarlığın orta ve uzun vadeli kurumsal strateji ve politikalarını belirlemek üzere gerekli çalışmaları yapmak.

                2) Müsteşarlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, izlemek, değerlendirmek, sürekli gelişim için önerilerde bulunmak.

                3) Müsteşarlık bütçesini stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlamak ve Müsteşarlık faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

                4) Müsteşarlığın iç denetime yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.

                5) Müsteşarlığın yıllık idari faaliyet raporunu hazırlamak.

                6) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

                b) Hukuk Müşavirliği:

                1) Terörle mücadele mevzuatını ve uygulamasını değerlendirmek, günün şartlarına göre geliştirmek.

                2) Güvenlik ve terörle mücadele ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer hukuki konular hakkında görüş bildirmek.

                3) Terörle mücadeleye ilişkin uluslararası mevzuatı takip etmek.

                4) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

                c) Müsteşarlık Müşavirleri: Terörle mücadele alanında özel bilgi ve ihtisasından yararlanılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki usul ve esaslara bağlı olmaksızın, Bakan onayı ile en çok on Müsteşarlık Müşaviri pozisyon unvanıyla sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Personelin sözleşme usul ve esasları Müsteşarlıkça tespit edilir ve bu Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde belirlenen taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere Müsteşarın teklifi ve Bakan onayı ile aylık brüt sözleşme ücreti ödenir. Ayrıca Müsteşarlıkta sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler için belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikramiye ve teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu statüde çalıştırılma, sözleşme bitiminde kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir pozisyon, kadro veya statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez.   

                Yardımcı hizmet birimi

                MADDE 11 – (1) Müsteşarlığın yardımcı hizmet birimi İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı olup görevleri şunlardır:

                a) Personelin görev ve çalışma esaslarını belirlemek.

                b) Müsteşarlık personelinin atama, nakil, disiplin, sicil, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

                c) Müsteşarlık çalışanlarının kariyer ve eğitim planlarını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

                ç) Personelin uyacağı etik kuralları belirlemek, gerekli eğitimi vermek ve uygulamak.

                d) Müsteşarlığın ihtiyacı olan her türlü satın alma, kiralama, bakım, onarım, yapım, arşiv, sağlık ve benzeri hizmetleri yürütmek.

                e) Taşınır ve taşınmazların kayıtlarını tutmak.

                f) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel Rejimi

                Atama ve görevlendirme

                MADDE 12 – (1)  Daire başkanları ve I. Hukuk Müşaviri Bakan tarafından; 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun hükümleri dışında kalan diğer personel Müsteşar tarafından atanır.

                (2) Müsteşarlığın görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının personeli, aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumlarından ödenmek kaydıyla, Müsteşarın teklifi ve Bakan onayı ile geçici olarak Müsteşarlıkta görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen personelin Müsteşarlıkta geçen hizmet süreleri mesleki kıdemlerinden sayılır.

                (3) Sözleşmeli çalışanlar hariç, Müsteşarlıkta geçici olarak görev yapanlara, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru aylığının ek gösterge dahil % 200'ünü geçmemek üzere, personelin kadro ve görev unvanı, görevinin önem ve güçlüğü gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre tazminat ödenir. Bu tazminat, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.

                Sözleşmeli personel ve uzman çalıştırılması

                MADDE 13 – (1) Müsteşarlıkta; Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı,  I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Uzman, Çözümleyici, Programcı, Mütercim, İstatistikçi, Mühendis, Sosyolog, Psikolog, Antropolog ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

                (2) Ayrıca özel uzmanlık isteyen konularda kadro karşılığı olmaksızın tam gün veya kısmi gün veya belli bir konu veya proje bazında, konu veya projenin süresi ile sınırlı olmak koşuluyla sözleşmeli personel ve yabancı uzman çalıştırılabilir. Bunlara ödenecek ücret Müsteşarın teklifi üzerine Bakan onayı ile belirlenir.

                (3) Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel ve uzmanlara bu Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında aylık brüt sözleşme ücreti ödenir. Sözleşmeli personel ve uzman çalıştırmaya ilişkin esaslar ve ödenecek ücret Müsteşarın teklifi üzerine Bakan onayı ile tespit edilir. Sözleşmeler Müsteşar tarafından imzalanır.

                (4) Başbakanlık merkez teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılan emsali personelin yararlandığı  ücret  artışlarından  Müsteşarlıkta  çalışan  sözleşmeli  personel  de  aynı  usul ve esaslara göre aynen yararlandırılır. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve yıllık izinleri dahil) Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Müsteşarın teklifi üzerine Bakan onayı ile Haziran ve Aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile söz konusu personele yapılacak diğer ödemeler Müsteşarın teklifi üzerine Bakan onayı ile tespit edilir.

                Çalışma düzeni

                MADDE 14 – (1) Müsteşarlığın çalışma usul ve esasları ile disiplin ve sicil işlemleri Müsteşarlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

                (2) Müsteşarlıkta geçici olarak görevlendirilen personelin disiplin ve sicil işlemleri, kendi kurumlarında tabi oldukları disiplin ve sicil hükümleri dikkate alınarak yönetmelikte düzenlenir.

                İşbirliği

                MADDE 15 – (1) Müsteşarlık, bu Kanunla belirlenen görevlerin ifasında bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çalışır. Bu kapsamda Müsteşarlık tarafından istenen her türlü bilgi ve belge talebi; ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından gecikmeksizin yerine getirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

                Bütçe

                MADDE 16 – (1) Müsteşarlık, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi genel bütçeli bir idaredir. Bu Kanun kapsamında yürütülen ve gizlilik ihtiva eden işler için 5018 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi esaslarına göre Müsteşarlık bütçesine ödenek konulur.

                İhdas edilen kadrolar

                MADDE 17 – (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele "Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı" olarak eklenmiştir.

                (2) Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

                Değiştirilen hükümler

                MADDE 18 – (1) 657 sayılı Kanuna ekli;

                a) (I) sayılı cetvelin "VIII. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (a) bendine "Müsteşar," ibaresinden sonra gelmek üzere "Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı,",

                b) (II) sayılı cetvelin "4. Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümüne ''Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü," ibaresinden sonra gelmek üzere "İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü,",

                ibareleri eklenmiştir.

                (2) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "ve terörle mücadele" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (b) bendinde yer alan”, dış güvenlik ve terörle mücadeleyi" ibaresi "ve dış güvenliği" şeklinde değiştirilmiştir.

                (3) 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;

                a) 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

                "Güvenlik politikaları ve sosyo-ekonomik politikaların uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, illerde İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü kurulmuştur. Bu amaçla, ihtiyaç duyulan ilçelerde valiliğin teklifi ve Bakanlığın onayı ile büro kurulabilir. Valilik, kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu birimlerde görevlendirmeye yetkilidir."

                b) 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

                "d) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı."

                (4) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvele 33 üncü sırasından sonra gelmek üzere "34) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı" ibaresi eklenmiş ve diğer sıralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

                (5) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına "Savunma Sanayii Müsteşarlığı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı," ibaresi eklenmiştir.

                GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Müsteşarlığın 2010 mali yılı harcamaları için gereken ödenek ihtiyacı, 25/12/2009 tarihli ve 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre karşılanır. Bu Kanunun 17 nci maddesi ile ihdas edilen kadrolara yapılacak atamalar 5944 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi değildir.

                GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunla çıkarılması öngörülen yönetmelikler Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulur.

                Yürürlük

                MADDE 19 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 20 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

3/3/2010

 

Ekler için tıklayınız.