ASKERΠ HÂKİMLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN

 

Kanun No.  5359

 

Kabul Tarihi : 1.6.2005      

 

MADDE 1.- 26.10.1963 tarihli ve 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (D) ve (E) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

D) Harp okulu mezunu ya da en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulu Türk Silâhlı Kuvvetleri nam ve hesabına okuyarak muvazzaf subay nasbedilenlerden veya 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre dış kaynaktan muvazzaf subay nasbedilenlerden hukuk fakültesi mezunu üsteğmen rütbesinde veya yüzbaşı rütbesinin ilk üç yılında bulunanlar. Bu subayların taşımaları gereken diğer özel şartlar yönetmelikle belirlenir.

E) Kendi hesabına hukuk fakültesini bitiren bayanlar ile aynı durumda olan ve henüz askerliğini yapmamış erkek vatandaşlardan istemde bulunanlar.

MADDE  2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE  3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.