4 Temmuz 2006 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26218

KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 

             Kanun No. 5528                                                                                                 Kabul Tarihi : 28/6/2006

             MADDE 1 – 7/6/2000 tarihli ve 4576 sayılı  Kanunun 2 nci maddesi ile geçici 2 nci ve geçici 4 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek (I) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığına ilişkin bölümünden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek (I) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir.

             MADDE 3 – 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci cümlesinden sonra gelmek üzere "Ancak bu maddeye göre diş tabibi ve eczacı unvanlarında çalıştırılacak personel merkezî sınav sonuçlarına bakılmaksızın kura ile yerleştirilir." cümlesi; aynı maddenin "ilgili mevzuat dahilinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "nöbet ücreti ödenir ve" ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 4 – 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

             "EK MADDE 6 – Bakanlık, hizmetin yürütülmesi bakımından gerekli gördüğü ilçelerde Sağlık Grup Başkanlıkları oluşturabilir. Bu Başkanlıklara ayrıca kadro tahsisi yapılmaz ve buralarda gerek duyulan hizmetler, ilgili ilçede bulunan personel eliyle yürütülür."

             MADDE 5 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

             a) 88 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine "sağlık müdür yardımcılığı" ibaresinden sonra gelmek üzere "sağlık grup başkanlığı",

             b) 175 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesine "Ancak," ibaresinden sonra gelmek üzere "sağlık grup başkanlığı",

             ibareleri eklenmiştir.

             MADDE 6 – 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına "yüzde 800'ünü" ibaresinden sonra gelmek üzere "hastane müdürü ile eczacılara yüzde 250’sini ve başhemşirelere yüzde 200’ünü" ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 7 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 8 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

3/7/2006

 

 

(1) SAYILI LİSTE

 

KURUMU: SAĞLIK BAKANLIĞI

TEŞKİLÂTI: TAŞRA

 

                                                                                                  İPTAL EDİLEN KADROLAR

       SINIFI                             UNVANI                                         DERECE               ADET

         GİH               OKUL MÜDÜRÜ                                                 1                              3

         GİH               OKUL MÜDÜRÜ                                                 2                              3

         GİH               OKUL MÜDÜRÜ                                                 3                              5

         GİH               OKUL MÜDÜR YARDIMCISI                           1                              3

         GİH               OKUL MÜDÜR YARDIMCISI                           2                              9

         GİH               OKUL MÜDÜR YARDIMCISI                           3                              3

         GİH               OKUL MÜDÜR YARDIMCISI                           4                              1

         EÖH              ÖĞRETMEN                                                         1                          329

         EÖH              ÖĞRETMEN                                                         2                            55

         EÖH              ÖĞRETMEN                                                         3                            67

         EÖH              ÖĞRETMEN                                                         4                            58

         EÖH              ÖĞRETMEN                                                         5                          246

         EÖH              ÖĞRETMEN                                                         6                              6

         SHS               SAĞLIK MEMURU                                             9                        2500

         YHS               HİZMETLİ                                                            5                          260

         YHS               HİZMETLİ                                                            7                          140

         YHS               HİZMETLİ                                                            9                          225

         YHS               HİZMETLİ                                                           12                         240

         YHS               TERZİ                                                                    5                            65

         YHS               TERZİ                                                                    7                            57

         YHS               TERZİ                                                                    9                            13

         YHS               AŞÇI                                                                       5                            32

         YHS               AŞÇI                                                                       7                            75

                               TOPLAM                                                                                         4395

 

KURUMU: SAĞLIK BAKANLIĞI

TEŞKİLÂTI: DÖNER SERMAYE

 

                                                                                                  İPTAL EDİLEN KADROLAR

       SINIFI                             UNVANI                                         DERECE               ADET

         GİH               ŞEF                                                                         3                              3

         GİH               ŞEF                                                                         5                              2

         GİH               MEMUR                                                                5                            34

         GİH               MEMUR                                                                6                            10

         GİH               MEMUR                                                                7                              5

         GİH               MEMUR                                                               10                         119

         GİH               MEMUR                                                               11                         150

         GİH               MEMUR                                                               12                         150

         GİH               DAKTİLOGRAF                                                  5                              1

         GİH               DAKTİLOGRAF                                                  7                              2

         GİH               DAKTİLOGRAF                                                  8                              1

         GİH               ÇÖZÜMLEYİCİ                                                    5                            15

         GİH               ÇÖZÜMLEYİCİ                                                    6                            15

         GİH               ÇÖZÜMLEYİCİ                                                    7                            20

         GİH               PROGRAMCI                                                       5                            15

         GİH               PROGRAMCI                                                       6                            15

         GİH               PROGRAMCI                                                       7                            20

         GİH               VERİ HAZ. ve KONT. İŞL.                                  5                              9

         GİH               VERİ HAZ. ve KONT. İŞL.                                  9                          400

         GİH               VERİ HAZ. ve KONT. İŞL.                                 10                         400

         GİH               ŞOFÖR                                                                  10                         195

         GİH               ŞOFÖR                                                                  11                         250

         GİH               ŞOFÖR                                                                  12                         169

         SHS               HEMŞİRE                                                              4                              1

         SHS               HEMŞİRE                                                              5                            13

         SHS               HEMŞİRE                                                              9                        3176

         SHS               SAĞLIK MEMURU                                             5                            19

         SHS               SAĞLIK MEMURU                                             9                            74

         YHS               HİZMETLİ                                                            5                              6

         YHS               HİZMETLİ                                                            7                              1

         YHS               HİZMETLİ                                                            8                              2

         YHS               HİZMETLİ                                                           10                             1

         YHS               HİZMETLİ                                                           12                             2

                               TOPLAM                                                                                         5295

 

 

(2) SAYILI LİSTE

 

KURUMU: SAĞLIK BAKANLIĞI

TEŞKİLÂTI: TAŞRA

 

                                                                                                   İHDAS EDİLEN KADROLAR

       SINIFI                             UNVANI                                         DERECE               ADET

         SHS               UZMAN TABİP (TUTG)                                    3                          600

         SHS               UZMAN TABİP (TUTG)                                    4                          850

         SHS               UZMAN TABİP (TUTG)                                    5                          550

         SHS               DİŞ TABİBİ                                                           5                          926

         SHS               ECZACI                                                                 5                          462

         SHS               DİYETİSYEN                                                        5                        1260

         SHS               SOSYAL ÇALIŞMACI                                         5                          350

         SHS               ODYOLOG                                                            5                          300

         SHS               FİZYOTERAPİST                                                 5                        1344

         SHS               PSİKOLOG                                                            5                          748

         SHS               ÇOCUK GELİŞİMCİSİ                                         5                          200

         SHS               SAĞLIK TEKNİKERİ                                          9                        2100

                                TOPLAM                                                                                         9690