Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

12 Haziran 2003

PERŞEMBE

Sayı : 25136

 YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

4866 Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

4876 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

TBMM Kararı

773 Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2003/5646 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Litvanya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokol’un Onaylan-ması Hakkında Karar

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Milli Eğitim Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlar Kurulu Kararı

2003/5647 2932 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi ve Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilen 21 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

Cezanın Kaldırılması Kararları

— Hükümlü İnan EREN’in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/85)

— Hükümlü Hüseyin AVŞAR’ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/86)

Yönetmelikler

Muay Thai Hakem Yönetmeliği

— Muay Thai Müsabaka Yönetmeliği

— Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği

— Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Gaziosmanpaşa Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Genelge

— 2003/37 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Tebliğler

— Ek Emlak Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 2)

— Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 2)

— Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 5)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

 Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Kanun No. 4866       

 

Kabul Tarihi : 4.6.2003      

 MADDE 1. – 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 5. – Bir Türk vatandaşı ile evlenme, kendiliğinden Türk vatandaşlığını bahşetmez. Ancak, bir Türk vatandaşı ile evlenme nedeniyle Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılar, en az üç yıldan beri evli olmaları, fiilen birlikte yaşamaları ve evliliğin devamı kaydıyla, yurt içinde en büyük mülkî idare amirliklerine, yurt dışında ise Türk konsolosluklarına yazılı olarak başvuruda bulunabilirler. Başvuru üzerine İçişleri Bakanlığınca yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, aranan şartları taşıdıkları anlaşılan kişiler, bu durumun tespitine ilişkin karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanırlar.

Ancak, bir Türk vatandaşı ile evlenen yabancı, evlenmekle eski vatandaşlığını kaybediyorsa Türk vatandaşlığını kendiliğinden kazanır.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığını kazananlar, evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde, akitte hüsnüniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

Butlanına karar verilmiş evlenmeden olan çocuklar ana veya babaları hüsnüniyetli olmasalar dahi Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.

MADDE 2. – 403 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 8. – Bu Kanuna göre Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlardan; 19 uncu madde uyarınca yabancı erkekle evlenmek ve kocasının uyrukluğunu seçmek suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden ve 13 üncü maddede öngörülen süreyi geçiren kadınlar ile 20 nci madde uyarınca izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkanlar İçişleri Bakanlığınca, 25 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulunca Türk vatandaşlığını kaybettiklerine karar verilenler ise Bakanlar Kurulu kararıyla, ikamet şartı aranmaksızın, yeniden vatandaşlığa alınabilir.

MADDE 3. – 403 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 20 – Türk vatandaşlığından çıkma izni, aşağıdaki şartların varlığı halinde, İçişleri Bakanlığınca verilebilir.

a) Mümeyyiz ve reşit olmak,

b) Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya başka bir devlet vatandaşlığını kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak,     

c) Herhangi bir suç nedeniyle aranmakta olan kişilerden olmamak,

d) Hakkında herhangi bir malî ve cezaî tahdit bulunmamak.

MADDE 4. – 403 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde yer alan “Bakanlar Kurulundan” ibaresi “İçişleri Bakanlığından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5. – 403 sayılı Kanunun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 32. – Türk vatandaşlığından çıkan babanın küçük çocukları;

a) Ananın ölmüş bulunması,

b) Ananın yabancı olması,

c) Velayetin babada bulunması ve ananın yazılı muvafakatının alınması,

Hallerinde babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybederler. Ancak ananın muvafakat etmemesi durumunda mahkemeden alınacak karara göre işlem yapılır.

Türk vatandaşlığından çıkan ananın küçük çocukları;

a) Babanın ölmüş bulunması,

b) Babanın belli olmaması,

c) Babanın yabancı olması,

d) Velayetin anada bulunması ve babanın yazılı muvafakatının alınması,

Hallerinde, analarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybederler. Ancak, babanın muvafakat etmemesi durumunda mahkemeden alınacak karara göre işlem yapılır.

Baba veya anaya bağlı olarak vatandaşlığın kaybı, çocuk onbeş yaşından büyük ise, yazılı muvafakatına bağlıdır.

Bu madde hükümleri gereğince vatandaşlığın kaybı çocukları vatansız kılacak ise çocuklar Türk kalır.

MADDE 6. – 403 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “5 ve 19 uncu maddelerdeki” ibaresi “19 uncu maddedeki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/6/2003

—— • ——

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından 

Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal 

Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 

Kanun No. 4876       

 

Kabul Tarihi : 6.6.2003    

  Amaç

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) kaynaklarından gerçek ve tüzel kişilere 31.1.2002 tarihinden önce, Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) tarafından ortaklarına 1.5.2003 tarihinden önce kullandırılan ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla takip hesaplarında kayıtlı bulunan tarımsal kredilerle, bu tarihlerden önce kullandırılmış ve bu Kanunun yayımı tarihinden önce takip hesaplarında iken ödeme plânına bağlanmış olan tarımsal kredilerin, Banka tarafından kendi alacakları için % 100 oranında karşılık ayrılmak kaydıyla yeniden yapılandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Borcun hesaplanması

MADDE 2. - Kredinin; kullandırıldığı tarihten itibaren 1.5.2003 tarihine kadar ilgili dönemde Bankaca tarımsal kredilere uygulanan getiri oranı veya Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından tespit edilen tarım sektörüne ilişkin toptan eşya fiyat endeksi (tarımsal TEFE) dikkate alınarak hesaplanan ekli listedeki yıllık ortalama artış oranlarından düşük olanı üzerinden basit usulde nemalandırılması suretiyle bulunan tutarın, bir yılın sonunda kullandırılan kredi miktarına eklenmesiyle bulunan meblağa, aynı şekilde basit usulde hesaplanan nema tutarı eklenerek ve yapılan tahsilat ve tediyeler de valör tarihleri itibarıyla dikkate alınarak, toplam borç miktarı tespit edilir.

Bankanın TKK’ya kullandırdığı kredilerde kredi miktarına, kredinin kullandırıldığı tarihten (1.1.2000 tarihinden önce kullandırılan kredilerde 1.1.2000 tarihindeki cari hesap bakiyesine), 1.5.2003 tarihine kadar ilgili dönemde Bankaca tarımsal kredilere uygulanan getiri oranı veya DİE tarafından tespit edilen tarımsal TEFE dikkate alınarak hesaplanan ekli listedeki yıllık ortalama artış oranlarından düşük olanı üzerinden basit usulde hesaplanan nema tutarı eklenmek ve yapılan tahsilat ve tediyeler de valör tarihleri itibarıyla dikkate alınmak suretiyle, toplam borç miktarı tespit edilir.

Ödeme esasları

MADDE 3. - Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen şekilde 1.5.2003 tarihi itibarıyla tespit edilen toplam borç miktarının % 10’u, Kanunun yayımı tarihinden itibaren altmış gün içinde peşin, kalanı 2003 yılı Ekim ayından başlamak üzere her yılın Ekim ayı sonuna kadar üç eşit taksitte tahsil edilir. Taksitlendirme süresince söz konusu alacağa herhangi bir değer artışı uygulanmaz. Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altmış gün içinde borcun tamamının peşin ödenmesi halinde, toplam borç miktarı üzerinden % 30 oranında indirim uygulanır.

TKK’nın Bankaya olan borçlarının ödenmesinde 2 nci maddede belirtilen şekilde tespit edilen toplam borç miktarının % 30’u 2003 yılı Ekim ayı sonuna kadar, % 30’u 2004 yılı Ekim ayı sonuna kadar, % 40’ı ise 2005 yılı Ekim ayı sonuna kadar, taksitlendirme süresince söz konusu alacağa herhangi bir değer artışı uygulanmadan tahsil edilir.

Başvuru süresi ve usulü

MADDE 4. - Taksitlendirme uygulamasından yararlanmak isteyen borçlular ve borçla ilgililer, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altmış gün içinde Bankaya veya TKK’ya dilekçe ile başvuruda bulunmak zorundadır.

Takiplerin durması

MADDE 5. - Bu Kanun kapsamındaki tarımsal krediler hakkında başlatılmış bulunan idarî veya kanunî takibat işlemleri, hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden durur. Ancak, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altmış gün içinde peşinat tutarlarını (TKK’ya kullandırılan kredilerde 2003 yılı Ekim ayı sonuna kadar ilk taksit tutarını) ödemeyenler hakkında, bu tarihten itibaren takibata kalındığı aşamadan devam olunur.  

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanundan yararlanmak üzere müracaatta bulunanlar hakkında, icra tetkik mahkemelerinde görülmekte olan ve borç ilişkisinden kaynaklanan mevcut ceza davalarının ve İcra ve İflas Kanununa göre verilen mahkûmiyet kararlarının infazının, son taksit tarihine kadar durdurulmasına karar verilir.

İnfazına başlanmış ilâmların infazına ara verilerek hükümlü derhal tahliye edilir.

Borçlunun kararlaştırılan tarihlerde borcunu düzenli ödememesi halinde bu Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen sürenin sonunda ceza davası kaldığı yerden devam eder. İlâm infaz edilir.

Ceza davasının ve ilâmın infazının durdurulması dava ve zaman aşımını durdurur.

Ödemede gecikme

MADDE 6. - Bu Kanun kapsamında başvuru süresi içinde peşinatını (TKK’ya kullandırılan kredilerde 2003 yılı Ekim ayı sonuna kadar ilk taksit tutarını) eksiksiz yatırmak suretiyle borcu yeniden yapılandırılan borçluların ödemeleri gereken taksit tutarlarını vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, ödenmemiş olan tutarların vadeden sonraki doksan gün içinde, ilgili her ay için bir önceki ay DİE tarafından ilan edilen tarımsal TEFE artış oranlarının beş puan fazlası ile ödenmesi durumunda bu Kanun hükümlerinden yararlanılmaya devam olunur. Aksi durumda yeniden yapılandırma iptal edilerek, Banka veya TKK mevzuatı doğrultusunda borcun tamamı muaccel olur.

Teminatların durumu

MADDE 7. - Bu Kanun kapsamında işlem yapılması, borcun mevcut maddî ve şahsî teminatlarının sükutunu icap ettirmediği gibi, borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez.   

Hazine kaynaklı krediler

MADDE 8. - Bu Kanun kapsamında yer alan uygulamalardan, 18.4.2001 tarihli ve 2001/2312 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Hazine kaynağına dönüştürülmüş tarımsal kredilerin borçluları da yararlanır.

Uygulama

MADDE 9. - Bu Kanunda yer almayan hususlar hakkında Banka veya TKK mevzuatı uygulanır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ödemeler için bu Kanun hükümlerine dayanılarak iade yapılmaz.  

Bu Kanunun 2 nci maddesinin uygulanmasında 2003 yılı için, ekli listede yer alan 2002 tarımsal TEFE yıllık ortalama artış oranı esas alınır.

Bu Kanun çerçevesinde yapılan işlemler ve bu işlemlere ilişkin olarak 15.11.2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası hükümleri uygulanmaz.

Banka ve TKK yönetim kurulları, bu Kanunda belirlenen başvuru ve peşinat ödeme sürelerini iki aya kadar uzatmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 10. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/6/2003

 

 

LİSTE

TARIMSAL TEFE YILLIK ORTALAMA ARTIŞ ORANLARI

 

Aylar

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Ocak

71,3

155,6

280,3

508,3

1.073,5

1.711,0

2.295,2

3.103,9

5.452,0

Şubat

77,5

177,5

310,8

554,8

1.165,3

1.778,0

2.470,6

3.218,3

5.936,3

Mart

84,5

196,3

339,2

625,6

1.242,3

1.855,9

2.582,7

3.431,8

6.092,9

Nisan

89,5

214,5

374,8

689,1

1.311,1

1.967,8

2.704,1

3.635,3

6.154,9

Mayıs

93,8

210,0

384,4

714,5

1.344,3

1.960,5

2.725,0

3.782,6

5.901,1

Haziran

96,0

201,5

383,4

716,5

1.310,0

1.874,3

2.595,1

3.652,5

5.553,4

Temmuz

98,1

198,9

381,1

702,6

1.309,2

1.825,3

2.566,6

3.664,9

5.395,0

Ağustos

100,4

199,4

389,3

717,7

1.311,3

1.830,4

2.558,8

3.607,7

5.441,0

Eylül

106,3

218,1

413,3

766,0

1.420,5

1.945,7

2.647,9

3.790,4

5.661,2

Ekim

118,2

229,4

444,6

839,3

1.519,6

2.054,8

2.769,7

4.038,7

6.122,1

Kasım

127,9

237,6

465,3

905,1

1.588,6

2.089,8

2.876,5

4.345,9

6.324,0

Aralık

136,6

254,9

484,0

951,2

1.635,4

2.126,3

2.972,9

4.920,7

6.652,5

ORTALAMA

100,0

207,8

387,5

724,2

1.352,6

1.918,3

2.647,1

3.766,1

5.890,5

ARTIŞ (%)

97,8

107,8

86,5

86,9

86,8

41,8

38,0

42,3

56,4

 

Sayfa Başı


TBMM Kararı

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliklerine

Yapılan Seçime Dair Karar

 

Karar No. 773                                                                                                                             Karar Tarihi: 5.6.2003

Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeliklerine, Genel Kurulun 5.6.2003 tarihli 90 ıncı Birleşiminde ve Komisyonun 5.6.2003 ve 10.6.2003 tarihli toplantılarında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikleri için yapılan seçimler sonucunda, aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

 

Başkan

Yaşar YAKIŞ

Düzce

AK PARTİ

 

Başkanvekili

Nükhet HOTAR

İzmir

AK PARTİ

 

Başkanvekili

Onur ÖYMEN

İstanbul

C.H.P.

 

Sözcü

İbrahim Reyhan ÖZAL

İstanbul

AK PARTİ

 

Katip

Yakup KEPENEK

Ankara

C.H.P.

 

Üye

Vahit KİRİŞÇİ

Adana

AK PARTİ

 

Üye

Abdulbaki TÜRKOĞLU

Elazığ

AK PARTİ

 

Üye

Muzaffer GÜLYURT

Erzurum

AK PARTİ

 

Üye

Muharrem KARSLI

İstanbul

AK PARTİ

 

Üye

Hanefi MAHÇİÇEK

Kahramanmaraş

AK PARTİ

 

Üye

Musa SIVACIOĞLU

Kastamonu

AK PARTİ

 

Üye

Ömer İNAN

Mersin

AK PARTİ

 

Üye

Şaban DİŞLİ

Sakarya

AK PARTİ

 

Üye

Aydın DUMANOĞLU

Trabzon

AK PARTİ

 

Üye

İnal BATU

Hatay

C.H.P.

 

Üye

Kemal DERVİŞ

İstanbul

C.H.P.

 

Üye

Şükrü Mustafa ELEKDAĞ

İstanbul

C.H.P.

 

Üye

Algan HACALOĞLU

İstanbul

C.H.P.

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Sayfa Başı


Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

11 Haziran 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-9079

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Haziran 2003 tarihinden itibaren Malezya ve Pakistan’a gideceğimden, Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

11 Haziran 2003

B.01.0.KKB.01-06/A-9-2003-704

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11 Haziran 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9079 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Haziran 2003 tarihinden itibaren Malezya ve Pakistan’a gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

11 Haziran 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-9080

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Haziran 2003 tarihinden itibaren Malezya, Pakistan ve İngiltere’ye gidecek olan Devlet Bakanı Ali Babacan’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan             

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

11 Haziran 2003

B.01.0.KKB.01-06-114-2003-705

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11 Haziran 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9080 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Haziran 2003 tarihinden itibaren Malezya, Pakistan ve İngiltere’ye gidecek olan Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

11 Haziran 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-9081

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Haziran 2003 tarihinden itibaren Malezya ve Pakistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan               

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

11 Haziran 2003

B.01.0.KKB.01-06-115-2003-706

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11 Haziran 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9081 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Haziran 2003 tarihinden itibaren Malezya ve Pakistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

11 Haziran 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-9082

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Haziran 2003 tarihinde İrlanda’ya gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in dönüşüne kadar; Milli Eğitim Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

11 Haziran 2003

B.01.0.KKB.01-06-116-2003-707

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11 Haziran 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9082 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Haziran 2003 tarihinde İrlanda’ya gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in dönüşüne kadar; Milli Eğitim Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

11 Haziran 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-9083

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Haziran 2003 tarihinden itibaren Malezya ve Pakistan’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal Akşit’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan              

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

11 Haziran 2003

B.01.0.KKB.01-06-117-2003-708

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11 Haziran 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9083 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Haziran 2003 tarihinden itibaren Malezya ve Pakistan’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

11 Haziran 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-9084

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Haziran 2003 tarihinden itibaren Malezya ve Pakistan’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler’in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan             

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

11 Haziran 2003

B.01.0.KKB.01-06-118-2003-709

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11 Haziran 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9084 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Haziran 2003 tarihinden itibaren Malezya ve Pakistan’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

Sayfa Başı


—— • ——

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Muay Thai Hakem Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; muay thai müsabakalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, resmi ve özel müsabakalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümü, Merkez Hakem Kurulu ve il hakem kurulunun kuruluşu, görev, yetki ve sorumluluklarını, hakemlerin derece, terfi ve cezalarına dair hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Federasyon: Karate Federasyonunu,

Federasyon Başkanı: Karate Federasyonu Başkanını,

İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

İl Müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

İl Temsilcisi: Federasyon il spor dalı temsilcisini,

IMTF: Uluslararası Muay Thai Federasyonunu,

EMTF: Avrupa Muay Thai Federasyonunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Hakem Kurulları

Madde 5 — Hakem kurulları; merkezde Merkez Hakem Kurulu, illerde il hakem kurulundan oluşur.

Merkez Hakem Kurulunun Kuruluşu

Madde 6 — Merkez Hakem Kurulu, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile kurulur. Kurul, Federasyon Başkanı hariç en az 7 üyeden oluşur. Kurul üyeleri kendi aralarında görev bölümü yaparak, kurul işlerini yürütmek üzere bir başkan, bir as başkan ve bir sekreter seçerler. Federasyon Başkanı, gerek gördüğü takdirde Merkez Hakem Kurulu toplantılarına başkanlık yapabileceği gibi, Genel Müdürün onayı ile kurul üyelerinde değişiklik yapabilir.

Merkez Hakem Kurulunun Görev Süresi

Madde 7 — Merkez Hakem Kurulu, Federasyon çalışma süresince kuruluşu ile ilgili tüm faaliyetleri yerine getirir. Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile görev süresi kendiliğinden sona erer.

Merkez Hakem Kurulu üyelerinin görev süresi aşağıdaki hallerde sona erer;

a) Üyenin istifa etmesi,

b) Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile üyeliğin düşürülmesi,

c) Üyenin mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya gelmemesi.

Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar

Madde 8 — Merkez Hakem Kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlarda aranır;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) En az ulusal hakem kategorisinde olmak,

c) Yeterli bilgi, tecrübe ve kıdeme sahip olmak,

d) Kendi branşında spor kulüp yönetim kurullarında üye, yönetici veya faal antrenör olmamak,

e) Aktif sporculuk dönemini bitirmiş olmak,

f) Yirmiüç yaşından büyük olmak,

g) Fiziki bakımdan görev yapmasına engel hali bulunmamak,

h) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

Merkez Hakem Kurulunun Toplantıları ve Kararların Alınışı

Madde 9 — Federasyon Başkanı veya Kurul Başkanı Merkez Hakem Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Kurul, Başkanın daveti üzerine çoğunlukla toplanır. Kararlar, çoğunlukla alınır, oyların eşit olması halinde Kurul Başkanının bulunduğu tarafın kararı kabul edilir. Kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.

Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 10 — Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) IMTF’nin oyun kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumlarını, konu ile ilgili yayınların en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak,

b) İl müdürlüklerinin kurs ve seminer tekliflerini incelemek ve uygun görülen yer ve tarihlerde kurs ve seminer açmak,

c) IMTF ve yabancı ülkelerin Muay Thai Federasyonlarının düzenleyeceği seminer ve kurslara katılacak olan hakemleri belirlemek ve Federasyonun onayına sunmak,

d) Uluslararası seviyede hakem teknik kursları açmak için yabancı öğretici, gözlemci veya hakem çağırmak üzere Federasyona teklifte bulunmak,

e) Hakem adaylarından sınav ve adaylık dönemlerinde başarı kazananları tespit ederek lisansların verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

f) Hakemlerin terfisini yapmak ve onaylamak üzere Federasyona teklifte bulunmak,

g) Ulusal hakemlerden başarılı görülenleri ve gerekli şartları haiz olanları Federasyon aracılığı ile IMTF‘ye uluslararası hakemlik için teklif etmek,

h) Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve değerlendirmek,

ı) Müsabakalarda görevlendirilen hakemleri, gözlemciler aracılığıyla denetlemek ve verilen raporlara göre değerlendirmek,

j) Hakemlerin yönettikleri müsabakalarda, görülen aksaklıklarla ilgili olarak telkin ve tavsiyede bulunmak,

k) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre suç sayılan davranışlarda bulunan hakemler hakkında, gerekli soruşturmayı yapmak ve gerektiğinde Ceza Kuruluna sevk edilmek üzere Federasyona bildirmek,

l) Yurt içi ve yurt dışı uluslararası müsabakalar, Federasyonun faaliyet programında yer alan müsabakalar, okullar arası, emniyet güçleri ve silahlı kuvvetlerin müsabakaları ile tüm Türkiye şampiyonalarının hakemlerini tespit ederek Federasyonun onayına sunmak,

m) Hakemlerin dosyalarını ve bilgi fişlerini tutmak ve hakem bilgi formunu hazırlamak.

Merkez Hakem Kurulunun İl Hakem Kurulu Üzerindeki Yetkisi

Madde 11 — Merkez Hakem Kurulunun, il hakem kurulunun üzerindeki yetkileri şunlardır;

a) İl hakem kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve sonuca bağlamak,

b) İl hakem kurullarını denetlemek, gerekli tedbirleri almak, gerektiğinde il hakem kurulunun görevlerinin sona erdirilmesi için Federasyona teklifte bulunmak,

c) Hakem kurullarının hakem terfi tekliflerini incelemek ve sonuçlandırmak.

İl Hakem Kurulunun Kuruluş Esasları ve Çalışma Usulleri

Madde 12 — Lisanslı hakem sayısı en az 10 olan illerde hakem kurulu kurulması zorunludur. Hakem kurulu olmayan yerlerde, bu hizmetler il müdürlüklerince yürütülür. İl hakem kurulu il müdürlüğünün teklifi, Merkez Hakem Kurulunun uygun görüşü ve Federasyon Başkanının onayı ile kurulur.

İl hakem kurulu beş kişiden oluşur. Kurul üyeleri, kendi aralarında bir başkan ve bir sekreter seçerler. İl temsilcisi gerekli hallerde kurula başkanlık yapabilir.

İl temsilcisi veya kurul başkanı, il hakem kurulunu her zaman toplayabilir. Kurul çoğunlukla toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın tarafının kararı kabul edilir. Kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.

İl Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar

Madde 13 — İl hakem kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır;

a) En az kendi ilinde il hakemi olmak,

b) Faal sporcu veya il temsilcisi olmamak,

c) Kendi branşları ile ilgili spor kulüpleri yönetim kurulunda üye, yönetici veya antrenör olmamak.

İl Hakem Kurulunun Görev Süresi

Madde 14 — İl hakem kurulunun görev süresi dört yıldır. İl temsilcisinin görevden ayrılması ile il hakem kurulunun görev süresi kendiliğinden sona erer. İl temsilcisi gerek gördüğü zaman, kurul üyelerinin tamamını veya bir kısmının değiştirilmesini il müdürlüğünden talep edebilir. İl müdürlüğünün uygun görüşü ve Federasyonun onayı ile bu değişiklik yapılır.

İl Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 15 — İl hakem kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Federasyon veya il müdürlüklerince verilecek görevleri yapmak,

b) Kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak,

c) İhtilaflı müsabakaların sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek ve itiraz halinde bunları Merkez Hakem Kurulunca karara bağlanmak üzere Federasyona gönderilmesini sağlamak,

d) Aşağıda belirtilen müsabakaların hakemlerini tespit etmek ve görevlendirmek;

1) İl ve ilçelerdeki özel ve resmi kulüpler arasındaki bütün müsabakalar,

2) İl ve ilçede başka illerin kulüpleri arasında oynanan özel müsabakalar,

3) Federasyon tarafından yetki verilen müsabakalar.

İl Hakem Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi

Madde 16 — İl hakem kurulu üyelerinin görev süresi aşağıdaki hallerde sona erer;

a) İstifa etmesi,

b) Kurulun görev süresinin bitmiş olması,

c) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmaması,

d) Üye olma niteliğini kaybetmiş olması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hakemlerle İlgili Hususlar

Hakemlerin Müsabaka Öncesi ve Sonrası Görevleri

Madde 17 — Hakemlerin müsabaka öncesi ve sonrası görevleri şunlardır;

a) Bütün hakemler bir araya gelerek salonun fiziki şartlarını, yerleşim düzeni, ölçülerin uygun olup olmadığını kontrol etmek,

b) Kıyafet talimatına uygun giyinmek,

c) Yetkili kurullarca verilecek hakemlikle ilgili diğer görevleri yapmak,

d) Müsabaka sonuçlarını Federasyon yetkilisine vermek,

e) Müsabaka ile ilgili bir açıklama varsa yazılı hale getirmek.

Müsabaka Yöntemi ile İlgili Esaslar

Madde 18 — Federasyonca düzenlenen müsabakaların hakemleri Merkez Hakem Kurulu tarafından tayin edilir. Müsabakalarda 1 orta ve 5 yan olmak üzere 6 ring hakemi, 1 saat hakemi, 1 bilgisayar hakemi, 1 jüri ve 1 ring gözetmen hakem olmak üzere 10 hakem görev yapar.

Yeterli sayıda hakem bulunmaması durumunda; milli sporculara hakemlik görevi verilebileceği gibi, jüri başkanlığı ve ring gözlemciliği görevi, il temsilcisi ya da teknik kurul üyelerinden birisine de verilebilir.

Müsabakada ring gözetmeni müsabıklar arasında dengesizlik görürse veya hata görürse müsabakayı durdurabilir, orta hakemi uyarabilir ve müsabakayı bitirebilir.

Hakem Olabilme Şartları

Madde 19 — Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 6 ncı khan mavi şort derecesine sahip olmak,

d) 18 yaşından küçük, 45 yaşından büyük olmamak,

e) Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası olmamak,

f) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak,

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

h) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Genel Müdürlük Ceza Kurullarınca haklarında altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

Branşındaki kulüplerin yönetim kurullarında yönetici, antrenör, sporcu veya il temsilcisi olanlar hakem kurslarına katılabilirler. Ancak bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece hakemlik yapamazlar.

Hakemlik Kademe ve Dereceleri

Madde 20 — Hakemlik kademe ve dereceleri şunlardır;

a) Aday hakem,

b) İl hakemi : 3 üncü derece hakem,

c) Ulusal hakem : 2 nci derece hakem,

d) Uluslararası hakem : 1inci derece hakem.

Aday Hakem

Madde 21 — Aday hakemler, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımanın yanında aday hakemlik kursuna katılarak 100 üzerinden 70 puan almak zorundadır.

Aday hakemler illerinde bir yıl denemeye tabi tutulurlar. Başarılı olanlar il hakemliğine terfi ettirilmek üzere Merkez Hakem Kuruluna teklif edilirler.

İl Hakemi

Madde 22 — Bir yıl aday hakemlik yapmış ve başarılı olan aday hakemlerin, il hakemliğine terfileri için Merkez Hakem Kurulunun yapacağı sınavda 100 puan üzerinden en az 75 puan alan hakemler, il hakemliğine terfi ettirilirler.

Ulusal Hakem

Madde 23 — Bir yıl il hakemliği yapmış ve başarılı olan il hakemlerinin ulusal hakemliğe terfileri için Merkez Hakem Kurulunun yapacağı sınavda 100 puan üzerinden 80 puan alan il hakemleri, ulusal hakemliğe terfi ettirilirler.

Uluslararası Hakem

Madde 24 — En az iki yıl görev yapıp başarılı olan ulusal hakemlerden ve seçtiği İngilizce, Fransızca veya Almanca dilerinden birinde yeterli başarıyı gösterenler için Merkez Hakem Kurulu, Federasyon aracılığı ile uluslararası hakem sınavı için IMTF'ye teklif edilirler.

IMTF’nin açmış olduğu sınavda başarılı olanlar uluslararası hakem lisansı almaya hak kazanırlar.

Yukarıda belirtilen dillerden birinde başarılı olabilmek için;

a) Kamu Personeli Dil Sınavından veya Üniversite Dil Sınavından en az 30 puan almak,

b) (a) bendinde belirtilen sınavlara girme hakkı olmayanlar için Federasyonun belirleyeceği, dil eğitimi veren üniversite, lisan okulu ve benzeri resmi kurum tarafından (özel dershaneler hariç) Kamu Personeli Dil Sınavı ve Üniversite Dil Sınavı seviyesinde yapılan sınavda başarılı olmak,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgelerin geçerlilik süreleri dolmamalıdır.

Yurtdışında Görev Yapan Hakemlerin Görevlendirilmesi ile İlgili Esaslar

Madde 25 — Yabancı ülkeler Federasyonlarından hakemlik lisansı alanlar Türkiye’de hakemlik yapmak istediklerinde, lisansı aldıkları Federasyondan müsaade alınmak kaydıyla hangi kategoriye gireceklerine Federasyonca karar verilir.

Hakemlerin Atanması ve Görev Yerleri

Madde 26 — Yurt dışında düzenlenecek müsabakalarda görev alacak hakemlerin atanması, Merkez Hakem Kurulunun teklifi ve Federasyon Başkanının onayı ile yapılır. Özel müsabakalarda görev alan hakemlerin yolluk, harcırah ve seans ücretleri Federasyon tarafından belirlenir. Bu ücret Genel Müdürlük tarafından resmi müsabakalar için ödenen tazminattan düşük olamaz.

Raporlara Dayanılarak Hakemler Hakkında Alınacak Kararlar

Madde 27 — Gözlemci, Federasyon veya illerce düzenlenen müsabakalar sonrasında hakemler hakkında rapor düzenler ve il hakem kuruluna gönderir. İl hakem kurulu, gözlemci raporunu ve gerek gördüğünde kendisinin düzenleyeceği raporu Merkez Hakem Kuruluna gönderir. Merkez Hakem Kurulu, kendisine gelen raporlar doğrultusunda gerekli kararları almaya ve gereğini yapmaya yetkilidir.

Hakemlik Görevine Ara Verilmesi

Madde 28 — Her hangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyen hakemler, il hakem kuruluna yazılı olarak başvururlar. Sağlık mazeretlerinde doktor raporunun başvurulara eklenmesi zorunludur. Bu başvurular ile ilgili il hakem kurulu görüşünü Merkez Hakem Kuruluna iletir. Merkez Hakem Kurulu, mazeretleri kabul edilenlerin dışında, hakemliğe bir yıldan fazla ara verenlerin lisansını vize etmez.

Mazeretsiz ara verenler tekrar göreve dönmek isterlerse bıraktıkları seviyedeki ilk seminere katılmaları ve başarılı olmaları şarttır.

Hakemlikten İstifa

Madde 29 — Hakemlikten istifa edenler, bu isteklerini bir dilekçe ile il hakem kuruluna bildirirler. İl hakem kurulu, bu dilekçeyi hakemin özlük dosyasına işlemek üzere Merkez Hakem Kuruluna gönderir.

Hakemlikten istifa edip istifasını geri alanlar, o sezon müsabakalarda görev alamazlar. İstifanın tekrarı halinde ise Merkez Hakem Kurulu tarafından hakemlik lisansı iptal edilir.

Hakemlerin Ceza Kurullarına Sevkinde Uygulanacak Kurallar

Madde 30 — Bu Yönetmelik çerçevesinde, IMTF kurallarına göre verilen görevleri tam olarak yapmayan, onur kırıcı suçları işleyen, Merkez Hakem Kurulu tarafından verilen görevleri gerekçe göstermeden kabul etmeyen veya yapmayan, müsabakanın akışını bozan ve sporcuları aşağılayan ve rahatsız eden hakemler; müsabakada görevli diğer hakemler tarafından Merkez Hakem Kuruluna bildirilir. Merkez Hakem Kurulu, gelen şikayetler üzerine gerekli incelemeyi yapar. Cezalandırılması düşünülen hakemi, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile Ceza Kuruluna sevk eder. Bu durumların dışında Merkez Hakem Kurulu, hakemlerin yaptıkları hatalar nedeniyle kendilerini yazılı olarak uyarabilir, hakemlerin benzer hataları yapmaya devam etmesi durumunda Ceza Kuruluna sevk eder.

Gözlemci Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Şartlar

Madde 31 — Gözlemci olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki şartlar aranır;

a) IMTF’nin Uluslararası kurallarını ve Genel Müdürlükle ilgili mevzuatı bilmek,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) 35 yaşından küçük olmamak,

d) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Genel Müdürlük Ceza Kurullarınca haklarında altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

f) Kendi branşında spor kulüp yönetim kurullarında üye, yönetici veya faal antrenör olmamak,

g) Faal sporcu olmamak.

Merkez Hakem Kurulu üyeliği yapanlar ve yapmış olanlar ile uluslararası hakemler gözlemci olabilirler.

Gözlemcilerin Görev ve Yetkileri

Madde 32 — Gözlemcilerin görev ve yetkileri şunlardır;

a) Müsabakaları izlemek ve sonuçlarını rapor etmek,

b) Hakemlerin görevlerini yerine getirip getirmediğini değerlendirmek ve bu konuda düzenledikleri raporu Federasyona vermek,

c) Müsabaka sonunda teknik ve idari yönden müsabakanın değerlendirilmesini yapmak ve düzenleyeceği raporu Federasyona sunmak,

Gözlemciler, Federasyon tarafından görevlendirilirler ve müsabaka sırasında hakemlere ve organizasyona herhangi bir şekilde karışamaz ve müdahale edemez.

Hakemlerin Denetimi

Madde 33 — Merkez Hakem Kurulu, il hakem kurulunu ve hakemleri denetlemekle görevlidir. Merkez Hakem Kurulu üyeleri ile uluslararası hakemler bütün hakemlerin, ulusal hakemler ise il ve aday hakemlerin gözlemciliklerini yapabilir.

Hakem Kıyafetleri

Madde 34 — Müsabakalarda hakemlerin kıyafetleri; IMTF’nin veya Federasyonun belirlediği esaslara uygun olur.

Hakem Lisansının İptali

Madde 35 — Hakem lisansının iptalini gerektiren haller şunlardır;

a) İstifa etmek,

b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek,

c) Mazeretsiz olarak üst üste üç defa hakemlik görevine gelmemek,

d) Gerçeğe uymayan rapor tanzim ettiği veya gizlediği, ya da taraflardan maddi veya manevi bir menfaat temin ettiği anlaşılmak,

e) Teşkilat mensupları aleyhinde basın ve yayın yoluyla gerçek dışı suçlamalarda bulunmak,

f) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almak.

Merkez Hakem Kurulu tarafından Ceza Kurullarına sevk edilen ve cezaları kesinleşen hakemlerin ceza süresince lisansları askıya alınır. Bu süre boyunca cezalı hakemler müsabaka yönetemez ve görev yapamaz.

Bu maddede sayılan hallerden birisinin gerçekleşmesi halinde, Merkez Hakem Kurulunca hakem lisansların iptali için gerekli işlemler yapılarak onaya sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

Madde 36 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, IMTF veya EMTF’nin çıkardığı tüzük, yönetmelik ve ilke kararları doğrultusunda Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak kararı, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kazanılmış haklar saklıdır. Merkez Hakem Kurulu üyeliğinden veya hakemlikten istifa edenler ile ayrılanlar ve hakemlik lisansı iptal edilenler hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 2 — Merkez Hakem Kurulu 2 yıl süre ile aday hakemlerden de teşekkül ettirilebilir.

Yürürlük

Madde 37 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 38 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Muay Thai Müsabaka Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Uluslararası Amatör Muay Thai Federasyonu müsabaka kuralları uyarınca, yurt içinde düzenlenecek muay thai müsabakalarında uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, yurt içinde yapılacak resmi ve özel muay thai müsabakaları ile bu müsabakalara katılan kulüpleri, yöneticileri, antrenörleri ve sporcuları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Federasyon: Karate Federasyonunu,

Federasyon Başkanı: Karate Federasyonu Başkanını,

İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

İl Müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

İl Temsilcisi: Federasyon il spor dalı temsilcisini,

IMTF: Uluslararası Muay Thai Federasyonunu,

EMTF: Avrupa Muay Thai Federasyonunu,

Ring: Müsabakaların yapıldığı alanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Müsabaka Çeşitleri

Madde 5 — Müsabakalar resmi ve özel olmak üzere iki çeşittir.

a) Resmi müsabakalar; Genel Müdürlük, Federasyon veya il müdürlükleri tarafından düzenlenir ve yürütülür.

b) Özel müsabakalar; resmi müsabakalar dışında kalan müsabakalardır. İllerde yapılan özel müsabakalar için il müdürlüklerinden, iller arası veya yabancılarla yapılacak özel müsabakalar için Federasyondan izin almak gerekir.

Uluslararası özel turnuvalara katılacak spor kulüpleri veya takımları, masrafları kendilerince karşılanmak kaydı ile izin verilebilir.

Avrupa ve Dünya Şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda Ülkemizi temsil edecek sporcular Federasyonca belirlenir.

IMTF kuralları baz alınarak muay thai sporunu tanıtmak ve yaygınlaştırmak için; il temsilcilikleri, spor kulüpleri, dernekler, 2908 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş olan federasyonlar ve özel kuruluşlar tarafından yapılacak muay thai festival, gece ve gösteri müsabakaları Federasyonun iznine tabidir.

Müsabakalara Katılma

Madde 6 — Her il veya kulüp temsilcisi müsabakalara katılacak sporcuların isim listesini; kategorilerine göre zamanında, silintisiz ve eksiksiz olarak müsabaka tertip kuruluna verir. Zorunlu hallerde değişiklik isteği, ilgili müsabakalardan en az iki saat önce tertip kuruluna gerekçeli olarak bildirilir.

Müsabakalara Katılacak Sporcularda Aranacak Şartlar

Madde 7 — Müsabakalara katılacak sporcularda, kategorilerinin yaş sınırları içinde belirtilen khan şort derece kimlik kartları ve lisanslarının vize edilmiş olması şartı aranır.

Müsabaka Usulleri

Madde 8 — Muay thai müsabakaları, ferdi ve takım branşlarında olmak üzere aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Direkt eleme,

b) Takım eleme usulü,

c) Takım puanlama usulü.

Kategori

Madde 9 — Muay thai müsabakalarına katılacak sporcular aşağıdaki yaş kategorilerine ayrılırlar.

a) Büyük erkek ve bayan : 16 yaşından küçük, 37 yaşından büyük olmayacak,

b) Genç erkek ve bayan : 15 yaşından küçük, 18 yaşından büyük olmayacak,

c) Yıldız erkek ve bayan : 13 yaşından küçük, 14 yaşından büyük olmayacak,

d) Minik erkek ve bayan : 11 yaşından küçük, 12 yaşından büyük olmayacak

Ancak, IMTF’nin kategorilerde yapacağı değişiklikler göz önüne alınır ve kilo kategorileri IMTF nin karar ve talimatları doğrultusunda yapılır.

Müsabaka Süreleri ve Vuruş Şiddeti

Madde 10 — Federasyonca düzenlenen müsabakaların yaş kategorilerine göre süreleri ve vuruş şiddeti aşağıdaki gibidir:

a) Büyükler kategorisi erkek ve bayanlar; Büyükler kategorisinde müsabaka yapan sporcuların eleme müsabakaları 2 dakika üzerinden 3 raunt ve rauntlar arasında 1’er dakikalık dinlenme arası verilir. Puan olarak önde olan sporcu maçı kazanır.

Büyükler kategorisinde müsabaka yapan sporcuların final müsabakaları 2 dakika üzerinden 5 raunt ve rauntlar arasında 1’er dakikalık dinlenme araları vardır. Puan olarak önde olan sporcu maçı kazanır.

Tüm doğru el yada ayak vuruşu ile sert vuruşlara ve nakavta izin verilir.

Büyükler kategorisinde sporcuya günde sadece 1 müsabaka yaptırılır ve tur geçerse ertesi gün tekrar doktor kontrolü ve tartısı yapılır. Mecbur kalınırsa iki seans oynanan müsabakalarda bir müsabaka daha yapılabilir. Sporcu ilk tartıda girdiği kategoride ve sağlık durumu uygun ise müsabakaya devam edebilir, aksi takdirde diskalifiye edilir.

b) Gençler kategorisi erkek ve bayanlar; Gençler kategorisinde müsabaka yapan sporcuların, elemelerde ve finallerde 2 dakikadan 3 raunt ve rauntlar arasında 1’er dakikalık dinlenme araları vardır. Bu müsabakalarda kafaya dirsek vuruşlarına ve kafaya diz vuruşlarına izin verilmez.

Gençler kategorisinde sporcuya günde sadece 1 müsabaka yaptırılır. Mecbur kalınırsa bir den fazla maç yaptırılabilir. Sporcu tur geçerse ertesi gün tekrar doktor kontrolü ve tartısı yapılır. Sporcu ilk tartıda girdiği kategoride ve sağlık durumu uygun ise müsabakaya devam edebilir, aksi takdirde diskalifiye edilir.

c) Yıldızlar kategorisi erkek ve bayanlar; Yıldızlar kategorisinde müsabaka yapan sporcuların elemelerde 1 dakikadan 2 raunt, finallerde 1 dakikadan 3 raunt ve rauntlar arasında l’er dakikalık dinlenme araları vardır. Bu müsabakalarda kafaya tüm vuruşlar yasaktır. Müsabakalar aynı gün içinde birden fazla turlu yapılabilir. Ancak müsabakalar diğer güne kalırsa müsabıkların tekrar doktor ve tartı kontrolü yapılır ve uygunsa maça devam ettirilebilir.

d) Minikler kategorisi erkek ve bayanlar; Minikler kategorisinde müsabaka yapan sporcuların elemelerde 45 saniyeden 2 raunt ve 30 saniye dinlenme arası, finallerde 1 dakikadan 2 raunt ve 1 dakika dinlenme arası vardır. Bu müsabakalarda kafaya tüm vuruşlar yasaktır. Müsabakalar aynı gün içinde birden fazla turlu yapılabilir. Ancak müsabakalar diğer güne kalırsa müsabıkların tekrar doktor ve tartı kontrolü yapılır ve uygunsa maça devam ettirilebilir.

Tertip Kurulu

Madde 11 — Federasyon tarafından düzenlenen müsabakalar için, tertip kurulu oluşturulur. Kurulun başkanı Federasyonca görevlendirilen kişidir. Başkan yardımcısı ise o il’in, il temsilcisidir. Tertip kurulu, illeri temsilen gelen yöneticilerin kendi aralarından seçecekleri 3 üye ile birlikte 5 kişiden oluşur.

Tertip Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 12 — Tertip kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Federasyon tarafından gönderilen müsabaka programını uygulamak,

b) Müsabakaya girecek sporcuların isim listelerini, illerden gelen katılım belgelerine göre hazırlamak, bu listeleri müsabaka gününde tartı ve kura çekimi için hakem kuruluna teslim etmek.

Tartı sırasında geçerli lisans ibraz etmeyen sporcu tartıya alınmaz ve kuraya dahil edilmez.

İl Tertip Kurulunun Kuruluşu

Madde 13 — İl müdürlüklerince düzenlenecek müsabakalar için il temsilcisine yardımcı olmak ve iki yıl görev yapmak üzere il tertip kurulu kurulur. Kurul, muay thai faaliyeti gösteren kulüplerin temsilcilerinden seçilen 3 asıl, 3 yedek üyeden teşekkül eder. Yeterli sayıda kulüp yoksa, eksik kalan üyeler il müdürlüklerince, muay thai sporundan anlayanlar arasından tamamlanır.

İl Tertip Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 14 — İl tertip kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Federasyonca gönderilen müsabaka programını uygulamak,

b) Müsabaka yapılacak salonu il müdürlüklerinin imkanları dahilinde hazır hale getirmek,

c) Müsabakalar için gerekli olan her türlü malzeme, araç ve teçhizatları il müdürlükleri kanalı ile temin etmek ve hazır bulundurmak,

d) Hakem kurulu bulunmayan illerde, il temsilcisi tarafından tayin edilen hakemleri görevlendirmek,

e) Federasyon veya il temsilcisince verilen görevleri yapmak.

Tescil ve Vize Şartı

Madde 15 — Federasyon veya il müdürlüklerince düzenlenecek müsabakalara katılacak tescilli kulüp sporcuları ve ferdi sporcuların lisanslarını, o yıl içerisinde vize yaptırmaları zorunludur.

Müsabakaların Ertelenmesi ve Müsabaka Yerinin Değiştirilmesi

Madde 16 — Müsabakalar belirlenen yer ve zamanda başlatılır. Ancak, mücbir sebeplerle başka bir güne bırakılabilir. Erteleme yetkisi öncelikle müsabaka tertip kuruluna aittir. Ertelenen müsabakalar tertip kurulunun belirleyeceği yer ve zamanda yapılır. Faaliyet programında yer alan müsabakaların ertelenmesi veya yerinin değiştirilmesi Federasyon Yönetim Kurulu kararı, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yapılır.

Takım Kadroları, Uygunluk Şartları ve Tartı

Madde 17 — İl veya kulüp idarecileri tartı ve kuralar çekilmeden önce kategorilerine göre takım sporcularının isim listesini tertip kuruluna vermek zorundadır.

Takım listesinde yer alan sporcuda aşağıdaki hususlara dikkat edilir;

a) Geçerli lisansa sahip olmalı,

b) Fiziksel özrü olmamalı,

c) Katılacağı müsabakanın yaş kategorisinde olmalı,

d) Yetkili doktoru tarafından müsabakaya uygundur iştirak belgesi olmalı,

e) Federasyon kimlik kartı ve yeterli khan şort derecesine sahip olmalı.

Bu şartlara haiz sporcular; müsabakanın başlamasından üç saat önce elbisesiz iç çamaşırı ile tartılır.

Resmi kilo sporcunun turnuva boyunca kilosu göz önünde bulundurularak ilk gün kaydedilir. Bununla birlikte müsabaka yaptığı her gün tartılır. Sporcular, tartıldıkları kilo kategorisinde müsabaka yaparlar. Sporcunun her tartı gününde sadece bir kez resmi ölçüdeki ağırlık kategorisinde olmasına izin verilir. Resmi sıradaki kayıt final tartısında göz önünde bulundurulur. Bununla birlikte müsabıkı ilk tartıda kendi ağırlık aralığında gelmeyen takımın temsilcisine onu kendi kilosuna uygun alt veya üst sıklete eğer kategorisinde, o takımdan müsabık yoksa ve tartı zamanı geçmemiş ise transfer etmesine izin verilir.

Müsabaka

Madde 18 — Müsabakalar; IMTF kuralları ve Federasyonun talimatları doğrultusunda yapılır.

Takım Müsabakaları Puanlama Esasları

Madde 19 — Takımların sıralamasını belirlemek için aşağıdaki hususlar uygulanır:

a) Yarı finallerden önce rauntlarda her kazanan 1 puan alır.

b) Yarı final rauntlarında her kazanan 2 puan alır.

c) Finalde her kazanan 3 puan alır.

Sporculardan birinin müsabakaya devam edememe sebebi geçerli ise puan verilebilir.

Müsabakada iki veya daha fazla takım eşit puana ulaşırsa sıralamayı belirlemek için aşağıdaki hususlar uygulanır:

a) Final rauntlarında daha fazla galibi olan takım.

b) Eğer puanlar hala eşitse final rauntlarında daha fazla ikincisi olan takım.

c) Eğer puanlar hala eşitse daha fazla üçüncüsü olan takım.

Hakemlerin Müsabaka Sonrası Görevleri

Madde 20 — Hakemler, müsabakalarda tutulan cetvelleri ve diğer dokümanları noksansız bir şekilde Federasyona gönderilmek üzere il müdürlüğüne teslim eder.

Temsilci ve Gözlemci

Madde 21 — Federasyon tarafından görevlendirilen temsilci ve gözlemciler; müsabakalar sırasında sporcu, antrenör ve hakemlerin kurallara uyup uymadığını, müsabakanın akışını izler ve hazırlayacakları raporu Federasyona gönderirler.

İtiraz

Madde 22 — İtirazlar aşağıdaki şekilde yapılır:

Müsabıklarla ilgili itiraz, müsabaka bitimini müteakip 30 dakika içerisinde il veya kulüp idarecileri tarafından kendi imzalarıyla yazılı olarak Merkez Hakem Kuruluna veya Müsabaka Tertip Kuruluna yapılır. İtiraz başvurusunda Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenen itiraz ücreti ödenir. Sözlü itiraz ve itiraz ücreti yatırılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Prosedüre uyulmayıp hala sözlü itiraz devam ediliyor ve ring ihlal ediliyorsa, ilgili müsabık diskalifiye edilebilir. Merkez Hakem Kurulu veya Müsabaka Tertip Kurulu, itiraz konusu olan karar için hakem ve juri sonuçlarını inceler gerekirse toplantı yapar ve son kararı verir. İtirazın haklı çıkması halinde yatırılan para iade edilir. Aksi takdirde yatırılan itiraz ücreti Genel Müdürlük hesabına yatırılır.

Ceza

Madde 23 — Müsabakalarda, bu Yönetmenlik hükümleri ile cezayı gerektiren fiil ve hareketlerde bulunanlar hakkında 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Ödül

Madde 24 — Ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden takımlara, sporculara, antrenörlere ve kulüplere; Bakanlar Kurulunun 26/9/2001 tarihli ve 2001/3086 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre ödül verilir.

Doping

Madde 25 — Uluslararası kuruluşlarca ve 26/8/1993 tarihli ve 21680 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Dopingle Mücadele Yönetmeliği hükümlerine göre doping olarak tanımlanan tüm maddelerin sporcular tarafından kullanımı yasaktır. Resmi veya özel müsabakalarda doping kullandığı tespit edilen sporcular ceza kuruluna sevk edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yabancı Uyruklu Sporcu

Madde 26 — 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği ile bu Yönetmelik gereğince Federasyonca hazırlanan Talimat çerçevesinde tescil, vize ve transfer işlemi yaptıran yabancı uyruklu sporcular Federasyonca düzenlenen müsabakalara katılabilirler. Bu sporcular uyruğunda bulunduğu ülkenin milli takım kadroları hariç, yabancı bir takımda yer alamazlar. Yabancı takımda yer aldıkları tespit edilirse, durum IMTF’ye bildirilir. Bu sporcular; ferdi Türkiye şampiyonalarına ve milli takım seçmelerine katılamazlar.

Yurt Dışından Gelecek Sporcular

Madde 27 — Türk vatandaşı olup yurt dışında bulunan sporcular ülkemizde organize edilecek muay thai müsabakalarına IMTF kuralları çerçevesinde ve milli takım seçmelerine katılabilirler. Ancak yurt dışında bulunduğu ülkenin izin belgesi ve T.C. Vatandaşlık belgesinin yanında lisans veya sporcu kimliğini ibraz etmesi zorunludur.

Sporu Bırakma Töreni

Madde 28 — Muay thai sporunu yapan sporcular, 5/4/1980 tarihli ve 16951 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Faal Sporculuğu Bırakma Törenleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Federasyonun izni ile sporu bırakma töreni yapabilir.

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

Madde 29 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda IMTF veya EMTF’nin çıkardığı tüzük, yönetmelik ve ilke kararları doğrultusunda Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak karar, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

Yürürlük

Madde 30 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında

Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği

BÖLÜM I

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik Bakanlar Kurulunun 2/5/2003 tarihli ve 2003/5567 sayılı Kararı uyarınca, ülke yararının gerektirdiği durumlarda;

a) Çin Halk Cumhuriyeti (Ç.H.C.) menşeli malların ithalatında, ileriye yönelik veya geçmişe dönük olarak izlenmesi amacıyla gözetim uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile,

b) Ç.H.C. menşeli malların ithalatında meydana gelen artışların veya bu malların ithalatının gerçekleşme koşullarının benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde pazar bozulmasına yol açması veya yol açma tehdidi oluşturması halinde veya;

Ç.H.C. veya Dünya Ticaret Örgütü (D.T.Ö.) üyesi bir ülke tarafından, Ç.H.C. menşeli malların neden olduğu pazar bozulmasını önlemek veya gidermek üzere yapılan bir uygulamanın önemli ticaret sapmasına yol açması veya yol açma tehdidi oluşturması halinde,

uluslararası yükümlülükler de dikkate alınarak korunma önlemleri alınmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

BÖLÜM II

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

b) Genel Müdürlük: Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

c) Kurul: 30/4/1995 tarihli ve 95/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulunu,

d) Pazar bozulması: Yerli üreticilerin ürettiği ürüne benzer veya doğrudan rakip bir ürünün ithalatının maddi zarar veya maddi zarar tehdidi oluşturacak şekilde mutlak veya nisbi olarak hızla artması durumunu,

e) Önemli ticaret sapması: D.T.Ö. üyesi bir ülke piyasasında ortaya çıkan pazar bozulmasını önlemek veya gidermek üzere, sözkonusu ülke veya Ç.H.C. tarafından yapılan bir uygulamanın Ç.H.C. menşeli malın ithalatının artışına veya artış tehdidine yol açma durumunu,

f) Yerli üreticiler: Yurtiçinde faaliyet gösteren ve benzer veya doğrudan rakip ürünlerin tamamını veya önemli bir kısmını üreten üreticileri,

g) İlgili taraf: Ç.H.C. Hükümeti yetkili temsilcileri, yerli üreticiler, ithalatçılar, ihracatçılar/üreticiler, tüketiciler, kullanıcılar ile bunların bağlı olduğu kuruluşlar vb.’ni,

h) Gözetim belgesi: Gözetime tabi malların ithali için Genel Müdürlükçe verilen veya onaylanan belgeyi,

ı) Tarife kontenjanı: Bir mal ya da mal grubunun gümrük vergisi oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması ya da muafiyet sağlanmasını,

i) İthal lisansı: Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel Müdürlükçe verilen belgeyi veya Ç.H.C. makamlarınca düzenlenen belgeye istinaden Genel Müdürlükçe verilen belgeyi,

ifade eder.

BÖLÜM III

Ön İnceleme

Madde 3 — Pazar bozulması veya önemli ticaret sapmasının olup olmadığına ilişkin ön inceleme, ilgili gerçek ve tüzel kişilerin veya bağlı bulundukları Meslek Kuruluşları ya da Odaların yazılı talebi üzerine veya Genel Müdürlük tarafından res’en başlatılabilir. Başvuruların Genel Müdürlükten temin edilecek başvuru formunun tam ve usulüne uygun şekilde doldurularak yapılması gerekmektedir.

Genel Müdürlük, gerekli gördüğü takdirde, ön inceleme sırasında ilave bilgi ve belge isteyebilir. Gerekli görülmesi halinde bu aşamada Ç.H.C. tarafı ile karşılıklı tatmin edici bir çözüme ulaşmak üzere danışma görüşmesi yapılabilir.

Ön inceleme aşamasında, başvurunun geri çekilmesi halinde, Genel Müdürlükçe işlemlere son verilir.

Yapılan ön inceleme sonuçları Kurulun değerlendirmesine sunulur. Kurul, yapacağı değerlendirmede soruşturma açılmasını gerekli görmediği takdirde, keyfiyet, başvuru sahiplerine Genel Müdürlük tarafından yazılı olarak bildirilir.

Soruşturma

Madde 4 — Kurul, soruşturma açılmasına karar verirse, durum Resmî Gazete'de ilan edilir. Bu ilanda, elde edilen bilgilerin bir özeti verilir. İlanda ayrıca, ilgili tarafların kendilerini tanıtmaları, görüşlerini yazılı olarak sunmaları ve bilgi vermeleri için öngörülen süre ile 5 inci madde çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından sözlü olarak dinlenebilme talebinin yapılabileceği süre belirtilir. Bu süreler soruşturmanın açılmasına ilişkin kararın Resmî Gazete’de ilan tarihinden itibaren 30 gün ile sınırlıdır.

Madde 5 — Genel Müdürlük, soruşturma için ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ilgili taraflardan isteyebilir.

İlgili taraflar Resmî Gazete'deki ilanda belirtilen süre içinde yazılı talepte bulunarak soruşturmanın sonucundan etkileneceklerini ve dinlenmeleri için özel nedenleri olduğunu kanıtladıkları takdirde Genel Müdürlük tarafından sözlü olarak dinlenebilirler.

Genel Müdürlük ilgili tarafları tek tek veya birarada dinleyebilir. İlgili taraflarca sözlü olarak verilen bilgiler, yazılı olarak da sunulmaları halinde Genel Müdürlükçe dikkate alınır. Ayrıca, ilanda belirtilen süre içinde kendini tanıtan ilgili taraflar yazılı başvurarak mevcut bilgileri incelemeyi talep edebilir ve Genel Müdürlükçe talebin haklı görülmesi halinde 7 nci madde hükümlerine göre gizli sayılmayan bilgileri inceleyebilirler.

Soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde, soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgili tarafların yanlış bilgi sağladıkları tesbit edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturma sırasında, başvurunun geri çekilmesi halinde, Kurul tarafından konu incelenerek soruşturmanın önlem alınmaksızın kapatılmasına karar verilebilir.

Soruşturma kapsamında nihai bir karar alınmadan önce, kesin önlemle ilgili karara esas teşkil edecek nitelikteki önemli bilgi ve bulgular, gizlilik ilkesi gözetilerek, makul bir sürede görüşlerini vermek üzere ilgili taraflara bildirilir.

Soruşturma, Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre iki ay uzatılabilir.

Haklı sebeplerin varlığı durumu hariç, soruşturma sonucunun Resmî Gazete’de yayımlanmasından sonra 1 (bir) yıl geçmedikçe, soruşturma konusu malın ithalatında meydana gelen artışların pazar bozulmasına yol açtığı veya yol açma tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle yeni bir soruşturma başlatılamaz.

Yerinde Doğrulama İncelemesi

Madde 6 — Eldeki bilgilerin doğrulanması ve/veya ek bilgi sağlanması amacıyla, ilgili taraflar nezdinde yerinde doğrulama incelemesi ve üçüncü ülkelerde inceleme yapılabilir. Bu incelemeler, ilgili tarafların kabul etmesi, menşe veya ihracatçı ülke ile üçüncü ülkeye bildirimde bulunulması ve ilgili ülkenin itiraz etmemesi durumunda gerçekleştirilir.

Yerinde doğrulama incelemesi yapılmadan önce ilgili taraflara incelenecek bilginin ve/veya istenilen ek bilginin mahiyeti hakkında bilgi verilir. Ancak bu durum yerinde inceleme sırasında daha ayrıntılı bilgi istenmesini engellemez.

Gizlilik

Madde 7 — Bu Yönetmelik kapsamında elde edilen bilgi talep ediliş amacı dışında kullanılamaz. Toplanan gizli nitelikteki bilgi veya gizli olduğu belirtilerek verilen bilgi, bunları verenlerin yazılı izni olmadan açıklanamaz.

Açıklanması rakiplere önemli bir fayda sağlayabilecek veya bilgiyi temin eden şahıs veya bu şahsın bilgiyi elde ettiği şahıs üzerinde önemli ölçüde olumsuz etki yaratabilecek nitelikte olan bilgi ile, haklı bir neden gösterilmek koşuluyla, ilgili taraflarca gizlilik kaydıyla verilen bilgi gizli addedilir.

Gizlilik kaydıyla bilgi veren tarafın, bu bilginin gizli olmayan bir özetini vermesi gerekir. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olmalıdır. Sözkonusu taraflar, istisnai hallerde, bu bilginin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilginin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin yazılı olarak belirtilmesi gerekir.

Ancak, bir bilginin gizli tutulması talebinin haklı olmadığının anlaşılması ve bu bilgiyi veren tarafın sözkonusu bilginin herhangi bir şekilde açıklanmasını istememesi durumunda sözkonusu bilgi, başka kaynaklardan doğrulanmadıkça, soruşturmada dikkate alınmayabilir.

Yukarıdaki hükümler, toplanan bilginin, genel bilgilere ve özellikle bu Yönetmelik kapsamında alınan kararların gerekçelerine referans olarak kullanılmasını engellemez.

Pazar Bozulmasının Tesbiti

Madde 8 — Ç.H.C. menşeli artan ithalatın pazar bozulmasına yol açtığı veya yol açma tehdidi oluşturduğu hususunun tesbitinde;

a) Soruşturma konusu ithalatın hacmi,

b) Bu ithalatın benzer veya doğrudan rakip malların fiyatları üzerindeki etkisi,

c) Bu ithalatın benzer veya doğrudan rakip malları üreten yerli üreticiler üzerindeki etkisi,

gibi objektif faktörler dikkate alınır.

Önemli Ticaret Sapmasının Tesbiti

Madde 9 — Ç.H.C. veya D.T.Ö. üyesi ülke tarafından pazar bozulmasını önlemek veya gidermek üzere yapılan bir uygulamanın önemli ticaret sapmasına yol açtığı veya yol açma tehdidi oluşturduğu hususunun tesbitinde;

a) Ç.H.C. veya D.T.Ö. üyesi diğer ülkeler tarafından alınan veya alınması önerilen önlemin niteliği ve/veya boyutu,

b) Ç.H.C. veya D.T.Ö. üyesi diğer ülkeler tarafından alınan veya alınması önerilen önlem sebebi ile Ç.H.C. menşeli ilgili malın ithalatının hacmindeki fiili veya olası artış,

c) Ç.H.C. menşeli ilgili mal ithalatının pazar payında fiili veya olası artış,

d) Ç.H.C. menşeli ilgili mal bakımından yurtiçi pazardaki arz ve talep koşulları,

e) Ç.H.C. menşeli ilgili malın geçici önlem veya korunma önlemi uygulayan ilgili D.T.Ö. üyesi ülke/ülkelere yapılan ihracatının boyutu,

gibi objektif faktörler dikkate alınır.

BÖLÜM IV

Soruşturmanın Önlemsiz Kapatılması

Madde 10 — Soruşturmanın tamamlanmasını müteakip Genel Müdürlük, önerileri ile birlikte soruşturma sonuçlarını Kurula sunar.

Kurulun yapacağı değerlendirmede korunma önlemine gerek olmadığı sonucuna varılırsa soruşturma kapatılır ve kapatma kararı özet gerekçesiyle birlikte Resmî Gazete'de yayımlanır.

BÖLÜM V

Danışma Görüşmeleri

Madde 11 — Soruşturma sonucunda 1, 8 ve 9 uncu maddelerdeki şartların gerçekleştiğinin tespit edilmesi halinde, nihai karar alınmadan önce, kesin önlem kararına esas teşkil edecek nitelikteki önemli bilgi ve bulgular, gizlilik ilkesi gözetilerek, Ç.H.C. tarafına ve/veya ilgili D.T.Ö. üyesi ülkeye bildirilerek aşağıda belirtilen süre içerisinde karşılıklı tatmin edici bir çözüme ulaşmak üzere danışma görüşmelerine çağrılabilir.

Danışma görüşmeleri için öngörülen süreler;

a) Pazar bozulması nedeniyle korunma önlemine gerek duyulması halinde, danışma görüşmesi yapılması için öngörülen süre görüşmeye çağrı yazısı tarihinden itibaren 60 gündür.

b) Ticaret sapması nedeniyle korunma önlemine gerek duyulması halinde, danışma görüşmesi yapılması için öngörülen süre görüşmeye çağrı yazısı tarihinden itibaren 30 gündür.

Görüşmeye çağrı yazısının tarihinden itibaren 60 gün içerisinde karşılıklı tatmin edici bir çözüme ulaşılamaması halinde, korunma önlemi kararı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer. Toplantılar sonucunda karşılıklı tatmin edici bir çözüme ulaşılması halinde, danışma sonuçları nihai karara yansıtılır.

Ayrıca, 3 üncü ve 16 ncı maddede belirtilen hallerde de Ç.H.C. tarafı danışma görüşmelerine çağrılabilir.

BÖLÜM VI

İthalatın Gözetime Alınması

Madde 12 — Gözetimin amacı, bir malın ithalatında kaydedilecek gelişmelerin yakından izlenmesidir. Kurulca gerekli görülmesi halinde "gözetim belgesi" düzenlenmesi yoluyla uygulanan "ileriye yönelik" gözetimin yanısıra, gerçekleşen ithalatı değerlendirmek üzere "geçmişe dönük" gözetim de uygulanabilir.

Bir malın ithali geçmişe dönük gözetime tabi tutulduğunda bu malın fiili ithali sırasında menşe ülke, ihracatçı ülke, üretici firma, birim fiyatlar gibi hususları içeren bir kayıt tutulur.

Gözetim uygulaması geçici olup, Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, gözetim uygulaması, alındığı 6 (altı) aylık dönemi izleyen ikinci 6 (altı) aylık dönemin sonunda kendiliğinden yürürlükten kalkar.

Gözetim Belgelerinin geçerlilik süresini ve kullanım esaslarını belirlemeye Kurul yetkilidir.

Madde 13 — İleriye yönelik gözetime tâbi bir malın ithalinde gümrük mevzuatının gerektirdiği belgelerin yanısıra "Gözetim Belgesi"de aranır. Gözetim Belgesi, yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer koşullara halel getirmeksizin, bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, ithalatçının usulüne uygun başvurusunun Genel Müdürlüğe ulaşmasından itibaren 5 (beş) işgünü içinde talep edilen tüm miktar üzerinden, Müsteşarlıkça ücretsiz olarak verilir.

Ç.H.C. menşeli ithal mallar ile ilgili incelemeleri yapmaya/yaptırmaya, bu Karar kapsamında yapılan beyanın doğruluğunu araştırmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve gerekli görülen her türlü tedbiri almaya Müsteşarlık yetkilidir.

Gözetime tâbi tutma kararında öngörülen farklı bir hüküm olmadıkça, Gözetim Belgesi taleplerinde;

a) İthalatçıya ait bilgiler,

b) Beyan sahibine ait bilgiler,

c) İthal edilecek mala ait bilgiler,

d) Menşe ülke, ihracatçı ülke bilgileri,

e) İhracatçı ve üretici firma bilgileri,

f) Malın değeri (mal bedeli, sigorta, navlun) ve ilgili mal için geçerli miktar birimi cinsinden miktarı (adet, ton, metre, litre, vs.),

g) İthalat için öngörülen tarih ve gümrük kapısı hakkında bilgiler,

bulunur. Ayrıca Gözetim Belgesi talebine ithal edilecek mala ait proforma fatura da eklenir (proforma faturada; satıcının ismi, adresi, telefon ve faks numaraları ile imza ve kaşesi; alıcının ismi, adresi, telefon ve faks numaraları; proforma faturanın düzenlenme tarihi ve numarası; malın ticari tanımı, birim fiyatı, değeri, miktarı; teslim ve ödeme şekli; banka detayları; teklifin geçerlilik süresi, teklifin kabul edildiğine dair alıcı imza ve kaşesi gibi bilgiler bulunur).

Genel Müdürlük gerekli görürse ek bilgi ve belge isteyebilir.

Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte, malın birim fiyatının, toplam değerinin ve miktarının, Gözetim Belgesinde kayıtlı birim fiyatını veya malın değerini veya miktarını, toplam %5' den daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. Ancak, Genel Müdürlük, malın ve işlemlerin özelliklerini dikkate alarak, normalde %10'u aşmamak üzere farklı bir oran da tesbit edebilir.

Gözetim Belgesi, aksine bir hüküm olmadıkça gözetime ilişkin düzenleme yürürlükte olduğu sürece geçerlidir.

12 nci madde uyarınca alınan kararda öngörülmesi halinde, gözetime tabi bir malın menşei menşe şahadetnamesi ile belgelenir. Menşe şahadetnamesi ibrazını gerektiren diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

Madde 14 — Gözetim belgeleri, gümrük yükümlülüğünün doğduğu aşamada ilgili gümrük idaresince aranır.

Madde 15 — Gözetim belgesine tâbi bir malın ithalatıyla ilgili veriler (gözetim belgesinin tarih ve numarası, gümrük giriş beyannamesinin tarih ve numarası, malın ticarî tanımı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)'i, miktarı, fiyatı, ithalatçı ve ihracatçı firma, menşe veya ihracatçı ülkesi vs.),

a) İlgili gümrük idaresi tarafından, ithalatın gerçekleştiği ayı izleyen ayın ilk 10 (on) günü içinde,

b) Belge sahibi kişi ve firmalarca belgenin alınış tarihinden itibaren her 2 (iki) ayda bir ve her halükârda belgenin kullanım süresinin bitiminde,

Genel Müdürlüğe bildirilir.

BÖLÜM VII

Geçici Korunma Önlemi

Madde 16 — Ç.H.C. menşeli ithalatın yerli sanayide pazar bozulmasına yol açması veya yol açma tehdidi oluşturması ve gecikmenin telafisi güç zarara yol açabileceği kritik durumlarda, ülke yararının gerektirmesi halinde, geçici korunma önlemi alınabilir. Bu durumda geçici korunma önleminin yürürlüğe girmesinden sonra Ç.H.C. tarafı danışma görüşmelerine çağrılabilir.

Geçici korunma önlemi, gümrük vergisinde artış yapılması, ek mali mükellefiyet getirilmesi, miktar/değer kısıtlaması (kota), tarife kontenjanı uygulaması veya bunların bileşimi şeklinde uygulanabilir. Geçici korunma önleminin gümrük vergilerinde artış yapılması, ek mali mükellefiyet getirilmesi şeklinde uygulanması halinde, İthalat Rejimi Kararı kapsamında belirlenen mali yükler ile geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen mali yükler arasındaki farka tekabül eden tutar gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır.

Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına karar verilmesi halinde, teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilir.

Korunma önlemi miktarının, geçici korunma önlemi miktarının altında belirlenmesi halinde aradaki fark ilgiliye iade edilir. Korunma önlemi miktarının geçici korunma önlemi miktarından yüksek olması halinde ise aradaki fark tahsil edilmez.

Korunma önlemi alınmasına gerek olmadığına karar verilmesi durumunda, geçici korunma önlemi yürürlükten kaldırılır. Geçici korunma önleminin yürürlükten kaldırılması halinde, gümrük idarelerince teminata bağlanan tutar gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir.

Geçici korunma önlemlerinin süresi 200 günü aşamaz.

BÖLÜM VIII

Korunma Önlemi

Madde 17 — Aşağıda belirtilen hallerde, ülke menfaatlerinin gerektirdiği durumlarda, uluslararası yükümlülükler dikkate alınarak korunma önlemi uygulanabilir:

a) Soruşturma sonucunda, Ç.H.C. menşeli ürünlerin ithalatında meydana gelen artışların veya bu malların ithalatının gerçekleşme koşullarının benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli sanayi üzerinde pazar bozulmasına yol açtığının veya yol açma tehdidi oluşturduğunun tespiti halinde,

b) Soruşturma sonucunda, Ç.H.C. veya D.T.Ö. üyesi bir ülke tarafından, bu üye ülkedeki pazar bozulmasını önlemek veya gidermek üzere yapılan bir uygulamanın, önemli ticaret sapmasına yol açtığının veya yol açma tehdidinde bulunduğunun tespiti halinde,

Korunma önlemi; gümrük vergisinde artış yapılması, ek mali mükellefiyet getirilmesi, miktar/değer kısıtlaması (kota), tarife kontenjanı uygulaması veya bunların bileşimi şeklinde uygulanabilir.

Korunma Önleminin Uygulama Süresi

Madde 18 — Pazar bozulması nedeniyle uygulamaya konulan korunma önlemi, pazar bozulmasını önlemek veya gidermek için gerekli süre kadar uygulamada kalır. Bu süre 19 uncu madde çerçevesinde uzatılmadığı takdirde, geçici önlemin uygulama süresi dahil, dört yılı geçemez.

Önemli ticaret sapması nedeniyle uygulamaya konulan korunma önlemi, D.T.Ö. üyesi ilgili ülkenin veya Ç.H.C.’nin ticaret sapmasına neden olan uygulamasına son vermesine bağlı olarak yürürlükten kaldırılır.

Korunma Önleminin Gözden Geçirilmesi

Madde 19 — Mevcut korunma önlemi, soruşturma usul ve esasları çerçevesinde gözden geçirilebilir.

Gözden geçirme işlemi, mevcut korunma önleminin uygulama süresi içerisinde, Genel Müdürlük tarafından res’en veya başvuru halinde;

- Önlemin etkilerini incelemek,

- Uygulanmasının hâlâ gerekli olup olmadığını gözden geçirmek,

- Önlemin niteliğinde değişikliğe gitmek, veya,

- Önlemin süresini uzatmak,

amacıyla yapılır.

Önemli ticaret sapması nedeniyle uygulamaya konulan korunma önlemi, D.T.Ö. üyesi ülke veya Ç.H.C.’nin önemli ticaret sapmasına neden olan uygulamasında yapacağı herhangi bir değişikliğin D.T.Ö.’ye bildirilmesini takiben gözden geçirilir.

Bu Karar kapsamında uygulanan korunma önleminin uygulama süresi, pazar bozulmasını önlemek veya gidermek için korunma önlemi uygulamasının devamının gerekmesi halinde uzatılabilir. Uzatılan bir önlem ilk uygulama süresinin sonundaki seviyesinden daha kısıtlayıcı olamaz.

Çin Halk Cumhuriyeti’ne Karşı Uygulanan Kotalar

Madde 20 — 1/11/1995 tarihli ve 22450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği’nin 20/6/1998 tarihli ve 23378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik EK: V’inde yer alan Ç.H.C. menşeli ürünler için uygulanan kotalar 1/1/2005 tarihinde yürürlükten kalkacaktır.

BÖLÜM IX

Diğer Hükümler

Madde 21 — 16 ncı ve 17 nci maddeler çerçevesinde ithalatta miktar ve/veya değer kısıtlaması (kota) veya tarife kontenjanı uygulanmasına karar verilmesi halinde, Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetmeliği çerçevesinde, bu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık tarafından Resmî Gazete'de yayımlanır.

Madde 22 — 11 inci madde uyarınca yapılan görüşmeler sonucu sağlanacak ortak çözümün uygulamasının ihracatçı ülke tarafından üstlenilmesi durumunda, ithalatçı; ihracatçı ile anlaşarak belgelendirdiği miktar ve/veya değer üzerinden Genel Müdürlükden ithal lisansı alabilir.

Madde 23 — 16 ncı ve 17 nci maddeler çerçevesinde ithalatta miktar ve/veya değer kısıtlaması (kota) uygulanmasına karar verilmesi halinde, anılan düzenlemeye ilişkin kararın Resmî Gazete’de yayımından önce giriş işlemleri başlatılmış ithalata ilişkin usul ve esaslar ilgili Tebliğler ile belirlenir.

Madde 24 — Kurulun çalışması aşağıdaki esas ve usüllere göre yürütülür.

Kurul, ithalatta gözetim ve korunma önlemleri konusunda Genel Müdürlüğün teklifi üzerine karar alır.

Kurul, başkanın çağrısı üzerine, çağrıda belirtilen yer ve tarihte toplanır.

Kurul, salt çoğunluk ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ertesi gün yapılacak toplantıda çoğunluk aranmaz.

Kurul kararları, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Kurul Başkanının oy vermiş olduğu taraf çoğunluğu sağlamış olarak kabul edilir.

Kurul üyeleri, soruşturma tarafları ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 245 inci maddesinde belirtilen tür ilişkide bulunduklarının tesbiti halinde toplantılara katılamazlar.

Kurul üyesi meslek kuruluşu temsilcilerinin, soruşturma konusu aynı veya doğrudan rakip malın üreticisi, ihracatçısı ve ithalatçısı olmaması ve bu malların herhangi bir şekilde ticaretiyle iştigal etmemesi zorunludur. Aksi takdirde yukarıdaki fıkra hükmüne göre işlem yapılır.

Kurulun sekreterya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Madde 25 — Bu Yönetmelik;

a) Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliğinin; insan, hayvan ve bitki sağlığının; sanatsal, tarihi veya arkeolojik değer taşıyan ulusal hazinelerin veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde getirilen yasakların, miktar kısıtlamalarının veya denetim zorunluluklarının,

b) Kambiyo ile ilgili işlemlerin,

c) Uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerin,

d) İthalat Rejimi Kararı ve Yönetmeliği ile ithalata ilişkin diğer mevzuatın bu mevzuata aykırı olmayan hükümlerinin,

uygulanmasını engellemez.

Madde 26 — Bu Yönetmelikte yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik Tebliğ çıkarmaya Müsteşarlık yetkilidir.

Değişiklik

Madde 27 — 1/11/1995 tarihli ve 22450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği EK:I’de yer alan ülke listesinden Çin Halk Cumhuriyeti çıkarılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri mevzuatı çerçevesinde Ç.H.C. menşeli malların ithalatına yönelik olarak başlatılmış soruşturmalar ve tatbik edilmekte olan gözetim uygulamaları ve korunma önlemlerine ilişkin işlemlerin uygulanmasına bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde devam olunur.

Yürürlük

Madde 28 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29 — Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dicle Üniversitesinden:

Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinin

Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 10/4/2003 tarihli ve 25075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 20 — Doktora programının amacı, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Doktora programı sonunda hazırlanacak tezin,

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora programı, toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders,Gelişim ve Öğrenme (3 0 0 3) ve Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (3 2 0 4) eğitim formasyonu dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Eğitim Formasyonu dersleri tercihen yeterlik sınavını başaran öğrenciler için tez çalışması sırasında aldırılır. Tez çalışması kredisizdir, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Danışman, her yarıyılın ilk onbeş günü içinde, öğrencinin kabul edildiği doktora programına uygun olan ve Enstitü Kurulu Kararı ile belirlenmiş lisansüstü dersleri arasından öğrencinin alacağı dersleri belirler ve anabilim dalı başkanlığının yazısı ile enstitüye bildirir.

Öğrenci, danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü derslerinden de ders alabilir.

Lisans dersleri ve yüksek lisans düzeyinde alınan dersler ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı entegre programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları Enstitü Yönetim Kurulunca düzenlenir.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim,

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 13/6/1993 tarihli ve 21667 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14/6/2001 tarihli ve 24432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“Öğrenciler her yarıyılda alacakları dersler için fakülte ve yüksekokullara bizzat veya noter tasdikli vekalet belgesi ile başvurarak ya da internet üzerinden ders kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. İnternet üzerinden ders kaydı yapan öğrencilerin; ders kaydı çıktılarını alarak en geç yarıyıl başlangıcından itibaren üç hafta içerisinde danışmanına imzalatarak, bölüm başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.”

MADDE2 — Aynı Yönetmeliğin 31/5/1998 tarihli ve 23358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 13 üncü maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Madde 13 — Öğretim birimi kredidir. Bir yarıyılda, haftalık ders programında yer alan teorik derslerin her saati 1 (bir) kredi; uygulamalar, bitirme ödevi/tezi, proje, laboratuvar gibi uygulamalı çalışmaların 2 (iki) saati 1 (bir) kredi olarak değerlendirilir. Ancak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları ile Sağlık Yüksekokulunun Mesleki Uygulama Derslerinin uygulamalarının 4 (dört) saati 1 (bir) kredi; Meslek Yüksekokullarında ise 1-2 (bir-iki) saati 1 (bir) kredi, 3-4 (üç-dört) saati 2 (iki) kredi olarak değerlendirilir. Bir ders hem teorik hem de uygulamalı çalışma içeriyorsa bu iki tür çalışma için hesaplanacak kredilerin toplamı, o dersin kredisini oluşturur.

Toplam mezuniyet kredisi 2547 sayılı Kanunun 5-i maddesindeki dersler hariç olmak üzere yönergelerde, lisans ve ön lisans programlarında belirtilen derslerin tamamını başarmak kaydıyla lisans programları için en az 144 (±) 20, en çok 190; ön lisans programları için en az 72 (±) 10, en çok 90 kredi saattir.”

MADDE3 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“a) Açıköğretim fakültesi hariç başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olarak kayıtlı bulunmak.”

MADDE4 — Aynı Yönetmeliğin 14/6/2001 tarihli ve 24432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 31 inci maddesinin üçüncü bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“Diplomaların arka yüzünde; yabancı uyruklu öğrenciler hariç olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, baba-ana adı, uyruğu, fakülte/yüksekokul numarası ve akademik ortalaması gibi öğrenci kimliği ile ilgili bilgiler yer alır.”

Yürürlük

MADDE5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Genelge

Başbakanlıktan:

2003/37

Kamu kurum ve kuruluşları, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun uygulanmasından doğan ihtilaflı konularda, aynı Kanunun 42’nci maddesinin (b) bendi hükmü gereğince Devlet Personel Başkanlığının görüşleri çerçevesinde hareket etmek üzere, aşağıda belirtilen konularda gereken hassasiyeti göstereceklerdir.

1. 4688 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin (e) bendinde tanımlanan kurumlarda; aynı Kanunun 22’nci maddesine göre; “... eşit sayıda kamu işveren vekili ile en çok üyeye sahip sendikaca, üyeleri arasından belirlenen temsilcilerin katıldığı kurum idari kurulları ...” oluşturulmak zorundadır. Kurum idari kurulları “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” eki listede yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının merkezlerinde oluşturulacak, tüm işyerlerinin sendika üyesi kamu görevlileri kurum merkezlerine eksiksiz olarak bildirilecek, söz konusu kurullar Yönetmelikte öngörülen aylarda toplanacak ve kamu kurum ve kuruluşlarını temsile ve bütününü sevk ve idareye yetkili olanlar kamu işveren vekili olarak bu kurula katılacaktır. Kurum idari kurullarında alınan kararlar, personele duyurularak uygulamaya geçilecektir.

2. 4688 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinin son fıkrası hükmü gereğince, sendika işyeri temsilcilerine yer tahsisi ve ilan panosu temininin fiziki imkanlar çerçevesinde; kamu kurum ve kuruluşlarının toplantı veya konferans salonlarının ise uygun olması halinde işyeri sendikal faaliyetleri için sendikalara tahsisi konusunda gerekli kolaylıklar sağlanacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 15’inci ve 399 sayılı KHK’nin 17’nci maddesi hükümleri gereği sendika yöneticisi kamu görevlilerinin, kamu görevleri ile ilgili olmayan konularda yapacakları basın açıklamaları ve mesai saatleri dışında sendikal faaliyetlere katılanlar hakkında disiplin soruşturması yapılmayacaktır.

Ayrıca, sendika ve konfederasyon yöneticileri ile aylıksız izinli sayılan şube yöneticilerinin il dışına çıkışlarında izin almalarına gerek bulunmadığından bu amaçla il dışına çıkacak olan sendika ve konfederasyon yöneticileri hakkında disiplin soruşturması yapılmayacak, aylıksız izinli sayılmayan şube yöneticileri ve işyeri temsilcilerinin sendikal faaliyetler amacıyla il dışına çıkışlarında ise gerekli kolaylık gösterilecektir.

3. Sendika ve konfederasyonlara, üyelik ve üyelikten çekilme formlarının temininde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emekli Sicil Numaraları ile T.C. Kimlik Numaralarının teminindeyse Emekli Sandığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlükleri tarafından gerekli kolaylık sağlanacaktır.

Ayrıca; kamu görevlileri sendikal kuruluşlarının kamu görevlilerine ilişkin yayımlanan tebliğ, yönerge ve diğer dökümanlarla ilgili taleplerinin, varsa ücreti karşılığında, karşılanmasına özen gösterilecektir.

4. Kamu görevlilerinin sendika üyelik formları özlük dosyalarında saklanacak, görevlinin başka bir kuruma nakli halinde sendika üyelik formu ilgili kuruma ve sendikaya gönderilecektir.

5. 4688 sayılı Kanunun 25’inci maddesinin birinci fıkrası ile “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler ile Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 3’üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre; üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listeleri her ayın son haftasında işyerlerinde ilan edilecek ve sendikalara gönderilecektir.

6. 4688 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi ve ilgili Yönetmelik hükümlerine göre işverenler, il ve taşra teşkilatları dahil olmak üzere sendikalı personeline ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen verileri, Mayıs ve Kasım ayları sonu itibarıyla izleyen ayın 10’una kadar internet sitesinde yayımlayacak ve bu bilgileri disket ortamında anılan Bakanlık ve Konfederasyonlara göndereceklerdir.

(1999/44) ve (2002/17) sayılı Genelgeler ile bu Genelgede belirtilen hususlara titizlikle riayet edilecektir.

Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı