T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu : 7 Ekim 1920

23 Ocak 2001

SALI

Sayı : 24296

 

YASAMA BÖLÜMÜ
 
Kanun
4618 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

TBMM Kararı
712 Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
Atama Kararları
— Başbakanlık ile Devlet, Adalet, Milli Savunma, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm ve Çevre Bakanlıklarına Ait 19 Adet Atama Kararı
 
Yönetmelikler
— Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
— Zirai Mücadele Alet ve Makinaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Motorlu Taşıt Lastiklerinin Hava Basıncı Ölçümünde Kullanılan Cihazlara Dair Yönetmelik
— TEDAŞ Genel Müdürlüğü Hizmet Satışı - Araç ve Gereç Kira Yönetmeliği
— 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 13 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Yönetmelik
— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
— Muğla Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
— Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kayıt-Kabul İşleri Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
 
Tebliğler
— Yarım Kalmış, İşletme Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle İşletmeye Geçememiş veya Kısmen İşletmeye Geçmiş Yatırımların Ekonomiye Kazandırılmasına Dair 22/11/2000 Tarihli ve 2000/1721 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No : 2001/1)
— Gümrük Vergisi Askıya Alınması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat (2001/19)
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2001/04 Sayılı Kararı
— Kars Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No : 3)
— Siirt Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No : 12)

 

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

—— • ——

TBMM Kararı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

Başbakanlıktan :

Karar Sayısı : 2001/1318

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine Tunceli Defterdarı Selami NAMAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Başbakan yürütür.

22 Ocak 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1313

1 — Sermaye Piyasası Kurulunda açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Daire Başkanlığına Rekabet Kurumu Bilgi İşlem, İstatistik ve Enformasyon Dairesi Başkanı Haydar Ufuk BODUR’un atanması, 2499 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu Personel Yönetmeliğinin 17 nci maddesi ve 2451 sayılı Kanuna, 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

22 Ocak 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

R.ÖNAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

DevletBakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1331

1 — Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Birsen AKTUĞAN’ın atanması, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

22 Ocak 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

R.ÖNAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

DevletBakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1332

1 — Adlî Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Mehmet ÇİN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

22 Ocak 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

 —— • ——

Millî Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1333

1 — Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına,

Yrd. Doç. Dr. Adnan ATICI’nın atanması,

657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

22 Ocak 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

S. ÇAKMAKOĞLU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Millî Savunma Bakanı

 —— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1336

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kastamonu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Halil AKIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

22 Ocak 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

K. AYDIN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1337

1 — İller Bankası Genel Müdürlüğünde;

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Eskişehir 4 üncü Bölge Müdürlüğüne, Antalya 5 inci Bölge Müdürü Zafer ERTUĞRUL’un

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Antalya 5 inci Bölge Müdürlüğüne Sivas 15 inci Bölge Müdürü Ali AYRAK’ın,

atanmaları 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

22 Ocak 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

K. AYDIN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

 —— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1338

1 — İller Bankası Genel Müdürlüğünde;

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Sivas 15 inci Bölge Müdürlüğüne İlhan BAYRAM’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

22 Ocak 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

K. AYDIN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

 —— • ——

Sağlık Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/1256

1 — Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Armağan DİNÇBAŞ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanun’la eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

22 Ocak 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Doç. Dr. O. Durmuş

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Sağlık  Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1339

1 — Çanakkale Ulaştırma Bölge Müdürü İsmail MUTLU’nun, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

22 Ocak 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Ulaştırma Bakanı

 —— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1340

1 — Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Rize 1 inci Bölge Müdürü Sakine RENKLİBULUT’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

22 Ocak 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Ulaştırma Bakanı

 —— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1341

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcılığına Mehmet Oktay UZUNOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76, 618 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

22 Ocak 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Y. OKUYAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güv. Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1314

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Türk Patent Enstitüsü Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Müsteşar Yardımcısı Selim Mustafa ŞENGÜN’ün atanması,

657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü, 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 ve 9 uncu maddeleri ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

22 Ocak 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

A. K. TANRIKULU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 —— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1315

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer SELVİ’nin atanması,

657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

22 Ocak 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M.C. ERSÜMER

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 —— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1317

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı Osman İLHAN’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

22 Ocak 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M.C. ERSÜMER

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Turizm Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1342

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli İşletmeler Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı İsmail KÖKBULUT’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Turizm Bakanı yürütür.

22 Ocak 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

E. MUMCU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Turizm Bakanı

 —— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1343

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına Kumru ADANALI’nın atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

22 Ocak 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Çevre Bakanı

 —— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1344

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Müsteşar Yardımcısı M. Neşet KAYHAN’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

22 Ocak 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1345

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Tekirdağ İl Çevre Müdürü Semin TAYGAR (BULUT)’un atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

22 Ocak 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Çevre Bakanı

—— • ——

Yönetmelikler

 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personeli Görevde

Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 30/12/1999 tarihli ve 23922 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesindeki, "Görevde Yükselme Sınavı" ibaresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, "Sözlü Sınav" ve "Uygulamalı Sınav" ibareleri açıklamaları ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

"Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için Bakanlıkça Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavı,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 — Bakanlık personeli, 7 hizmet grubuna ayrılmıştır. Hizmet gruplarında aşağıda yer alan unvanlar bulunur.

a) Yönetim Grubu :

1) Müsteşar, müsteşar yardımcısı, kurul başkanı, yüksek fen kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, I. Hukuk müşaviri, bakanlık müşaviri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, personel dairesi başkanı, idari ve mali işler dairesi başkanı, savunma sekreteri, özel kalem müdürü, daire başkanı, bayındırlık ve iskan müdürü,

2) Bayındırlık ve iskan müdür yardımcısı,

3) Şube müdürü,

4) Şef, ayniyat saymanı, sayman.

b) Mesleki Hizmet Grubu:

1) Mühendis, mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı, uzman (THS), jeolog, jeofizikçi, jeomorfolog, matematikçi, fizikçi, istatistikçi, iç mimar, dekoratör, desinatör, öğretmen,

2) Tekniker, mütercim,

3) Teknisyen, teknik ressam, laborant, çocuk eğitimcisi.

c) Sağlık Hizmetleri Grubu:

1) Daire tabibi, diş hekimi, psikolog, diyetisyen, çocuk gelişimcisi,

2) Hemşire, sağlık memuru.

d) Bilgi İşlem Grubu:

1) Çözümleyici,

2) Programcı, sistem programcısı,

3) Sistem operatörü.

e) İdari Hizmetler Grubu:

Memur, ambar memuru, santral memuru, mutemet, veznedar, raportör, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, sekreter, şoför.

f) Araştırma Planlama Grubu:

APK uzmanı, uzman, araştırmacı.

g) Hukuk Hizmetleri Grubu:

Hukuk Müşaviri, Avukat."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan, "Bu eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar." ibaresi, "Bu eğitimi tamamlayanlar ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki, "sınavlarına" ibaresi, "sınavına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 15 — Yazılı sınav, Bakanlıkça Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı sınava her ne sebeple olursa olsun girmeyenler, haklarını kaybetmiş sayılırlar."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

 

Zirai Mücadele Alet ve Makinaları Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 28/6/2000 tarihli ve 24093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Mücadele Alet ve Makinaları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kooperatifler,Üretici Birlikleri,Çiftçi Birlikleri ve Ziraat Odaları gibi kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar; satış yerlerinde bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen özellikleri taşıyan bir kişinin sorumluluğunda ve bu kuruluşlarla Bakanlık arasında her yıl başında yapılacak protokol esaslarına göre zirai mücadele alet ve makinalarının perakende veya toptan satışlarını yapabilirler.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından :

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre

Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak

Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 13 üncü Maddesine

Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İlgili üniversitenin tüm eğitim öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsayan döner sermaye işletmelerinde tahakkuk memurluğu görevi uygun görüldüğü ölçüde üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul ve diğer birimlerde görevli yöneticilere, Rektörün onayını almak şartıyla devredilebilir.”

Yürürlük

MADDE 2 —Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden :

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve

Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 19/8/1997 tarihli ve 23085 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile ismi değiştirilen 16/9/1996 tarihli ve 22759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin değişik 32 nci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde başarılı olmak gerekir. Yabancı uyruklular, kendi ana dili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.

Belirlenen yabancı dil sınavlarında başarısız olan doktora öğrencileri esasları Üniversite Senatosunca belirlenmek üzere yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilirler. Bu programın süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin doktora programıyla ilişikleri kesilir. Bu programda geçirilen süre öğrenim süresine dahil edilmez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin değişik 40 ıncı maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sanatta yeterlik çalışmasını sonuçlandırabilmek için Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde başarılı olmak gerekir. Yabancı uyruklular, kendi ana dili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulur. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.

Belirtilen yabancı dil sınavlarında başarısız olan sanatta yeterlik öğrencileri esasları Üniversite Senatosunca belirlenmek üzere yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilirler. Bu programın süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin sanatta yeterlik programıyla ilişikleri kesilir. Bu programda geçirilen süre öğrenim süresine dahil edilmez.”

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Muğla Üniversitesinden :

 

Muğla Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama

Merkezi Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile 1/5/1982 tarih ve 17681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğine Bir Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesi uyarınca, Muğla Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, çevre sorunları ile ilgili çalışmaların hızlandırılması ve disiplinler arası çalışmalar yapmak amacıyla "Muğla Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi" (MÜÇEMER) kurulmuştur.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) "Üniversite", Muğla Üniversitesini,

b) "Rektör", Muğla Üniversitesi Rektörünü,

c) "Merkez", Muğla Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜÇEMER)’ni,

ifade eder.

Çalışma Alanı

Madde 3 — Merkezin çalışma alanı ve görevleri şunlardır:

a) Çevre sorunları ile ilgili çeşitli alanlarda bilimsel ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak, sorunların çözümü için teknikler geliştirmek, kamu ve özel teşebbüsün çevre sorunlarıyla ilgili projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, standartlar belirlenmesinde katkıda bulunmak, bilimsel raporlar vermek, teknoloji transferi ve fizibilite raporları hazırlanması konusunda teknik danışmanlık hizmetleri yürütmek,

b) Çevrenin çok önemli bir parçası olan orman varlığının korunması ve orman yangınlarıyla mücadele edilmesinde yeni teknik ve teknolojileri, disiplinler arası çalışmalarla araştırıp uygulamak,

c) Muğla Üniversitesinin farklı birimlerinde, çevre sorunlarının çözümü ile ilgili çeşitli alanlarda yürütülen bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve desteklemek,

d) Üniversitede çevre sorunları alanında araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetişmesini teşvik etmek, bunun gerçekleşmesi için ortam ve imkanları hazırlamak,

e) Yurt içindeki ve dışındaki benzer kuruluş ve merkezlerle işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,

f) Çevre sorunları alanındaki çalışmaları teşvik etmek, duyurmak, bilgi alışverişini hızlandırmak ve kamuoyunu aydınlatmak amacı ile eğitim programları, seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve yayınlar yapmak,

g) İlgi alanına giren konularda, eğitim-öğretim yapmak ya da görgü ve bilgisini geliştirmek üzere kısa ya da uzun süreli yurt içi ve dışına eleman göndermek ya da yurt içi ve dışından bu amaçla ilgili kişileri seminer, konferanslar vermek üzere davet etmek,

h) Yükseköğretim Kanunu amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

Organlar

Madde 4 — Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Yönetim Kurulu

b) Merkez Danışma Kurulu

c) Merkez Müdürü

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 5 — Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ile Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için atanacak toplam beş üyeden oluşur.

Merkez Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üyelerin salt çoğunluğu ile en az iki ayda bir defa toplanır ve oy birliği veya oy çokluğu ile karar verir.

Müdür veya en az iki Yönetim Kurulu üyesinin gündemi belirten yazılı başvurusu ile de iki gün içerisinde olağanüstü toplantı yapılabilir.

Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 6 — Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda, Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını görüşerek son şeklini vermek,

c) Araştırma, yayın ve diğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar almak,

d) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma grupları ve komisyonlar kurmak ve görevlendirme için Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak,

f) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali destek isteklerini var olan imkanlara göre karara bağlamak,

g) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda da kararlar almak.

Merkez Danışma Kurulu

Madde 7 — Merkez Danışma Kurulu,

a) Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine çevre sorunlarıyla doğrudan ilişkili kamu ve özel sektör, kurum ve kuruluşlarının ilgili temsilcilerinden oluşur.

b) Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl süre ile seçilecek en çok 15 üyeden meydana gelir.

c) Merkez Danışma Kurulu Merkez Müdürünün başkanlığında yılda en az bir defa toplanır.

d) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı gündemle toplanan bu toplantıya müdür yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri de katılırlar.

Merkez Danışma Kurulunun Görevleri

Madde 8 — Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerini açıklamak, yeni çalışma konuları üzerinde önerilerde bulunmak,

b) Merkezin çalışma alanındaki ilkelere uygun istişari nitelikte kararlar almak,

c) Merkez Yönetim Kurulunun çevre sorunlarında belirttiği çözüm yollarının uygulama alanına duyurulması ve gerçekleştirilmesi konusunda yardımcı olmak,

d) Merkezin araştırma ve çalışmalarında kullanılmak üzere maddi destek sağlanması ile ilgili imkanları araştırmak ve temini için gerekli çalışmalarda bulunmak.

Merkez Müdürü

Madde 9 — Merkez Müdürü çevre konusu ile ilgili üniversite öğretim üyesi olmak üzere Rektör tarafından 3 yıl süreyle atanır. Süresi biten Müdür tekrar atanabileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere, kadrolu öğretim üyeleri arasından iki Müdür Yardımcısı atar. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman, Müdür Yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet 6 aydan fazla sürerse yeni Merkez Müdürü atanır.

Madde 10 — Merkez Müdürünün Görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

d) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektöre sunmak,

f) Merkezin Danışma Kurulunu yılda en az bir defa toplantıya çağırmak,

g) Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya özel kişilerle işbirliği yaparak amaca uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek,

h) Merkezin idari görevlerini yürütmek, bütçe teklifini Yönetim Kurulunda görüşüp hazırlayarak Rektöre sunmak.

Merkez Müdürü, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Merkez Müdür Yardımcıları, Merkez Müdürünün kendilerine vereceği görevleri yaparlar.

Madde 11 — Merkezin gelir ve giderleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülür.

Diğer Hususlar

Madde 12 — Merkezde görev yapacak her türlü idari ve teknik personelin görevlendirilmesi, Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile olur.

Madde 13 — Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde, Muğla Üniversitesi Döner Sermaye Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Madde 14 — Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Madde 15 — Merkezin İta amiri Muğla Üniversitesi Rektörüdür. Rektör, İta amirliği yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Madde 16 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, Yüksek Öğretim Kanunu’na, ilgili yönetmeliklere ve genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 17 — 19 Aralık 1997 gün ve 23205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Muğla Üniversitesi Orman Varlığını Koruma ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜYAM) Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 18 — Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden :

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kayıt-Kabul İşleri Yönetmeliğinin

7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 

MADDE 1 — 10/3/1990 tarihli ve 20457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kayıt-Kabul İşleri Yönetmeliğinin 30/1/1992 tarihli ve 21127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bulunduğu programda almış olduğu derslerden, geçiş için başvuracağı programa uygun olan kredili derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olması”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Tebliğler

Hazine Müsteşarlığından :

 

Yarım Kalmış, İşletme Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle İşletmeye

Geçememiş veya Kısmen İşletmeye Geçmiş Yatırımların

Ekonomiye Kazandırılmasına Dair 22/11/2000 Tarihli ve

2000/1721 Sayılı Kararın Uygulanmasına

İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No : 2001/1)

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——