SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME

(REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE

HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİ İLE 190 SAYILI KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 

Kanun No.  4618                                                                                                                      Kabul Tarihi : 11.1.2001

 

MADDE 1. – 4.1.1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon)Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden; o birimde görevli yardımcı hizmetler ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personele bunların bir yılda alacakları aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam ve temsil tazminatı hariç) tutarının % 80’ini, diğer personele ise % 100’ünü aşmamak üzere ek ödeme yapılabilir.

Ancak uygulanacak oranlar;

a)Vardiyalı çalışma sistemi uygulanan hastanelerde normal günlük çalışma saatleri dışında ikinci vardiyada yürütülen hizmetler kapsamında fiilen çalışılan günler için % 30’una,

b) Yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane ve acil serviste çalışan sağlık personeline (tabipler hariç, anestezi uzmanı ve asistanları dahil) % 50’sine,

c) Muayenehane açmayan hastane başhekimlerine % 200’üne,

Kadar fazlasıyla tespit edilebilir. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerin oran, esas ve usulleri Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

Sağlık Bakanlığı talep ve hizmet özelliklerini dikkate alarak eğitim hastaneleri ve en az yüz yatağa sahip hastanelerde şef, şef yardımcısı ve uzmanlar tarafından acil vakalar hariç olmak ve saat 16.00’dan önce olmamak üzere mesai saatleri dışında özel sağlık hizmetleri verebilir. Bu hizmetlerden elde edilen ücretler döner sermayeye gelir kaydedilir. Bu hizmetlerde görev alacak personele döner sermayeden yapılacak ek ödemelerin oranı, esas ve usulleri ile hizmet ücret tarifesi Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, o birimde görevli personele yapılacak ek ödeme toplamı, (ilgili birimin cari yıldaki) döner sermaye gelirinin % 50’sini aşamaz.

MADDE 2. – 209 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 2. – Döner sermaye işletmelerinin saymanlık hizmetleri, Maliye Bakanlığınca kurulacak döner sermaye saymanlığı ve Maliye Bakanlığınca atanacak sayman ve saymanlık personeli tarafından yürütülür. Maliye Bakanlığınca kadro tahsis edilerek atama yapılıncaya kadar saymanlık işlemlerinin bir aksamaya meydan verilmeden yürütülebilmesi için Sağlık Bakanlığınca sayman dışında yeteri kadar personel görevlendirilerek saymanlık hizmeti yürütülür.

MADDE 3. – 209 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. – Sağlık Bakanlığına bağlı il düzeyindeki mevcut döner sermayeli işletmelerden 1999 yılı gayri safi gelirleri bir trilyon liranın altında olanlar Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak birleştirilir ve birinci basamak sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlardaki ana çocuk sağlığı, sağlık ocağı ve halk sağlığı laboratuvarları gibi koruyucu sağlık hizmetleri dışında kalan tedavi hizmetlerini de kapsamak üzere her ilde bir adet döner sermayeli işletme kurulur. Büyük illerde Sağlık Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine birden fazla döner sermaye işletmesi kurulabilir.

Döner Sermaye işletmelerinin birleştirme ve kuruluş işlemleri 31.12.2002 tarihine kadar gerçekleştirilir.

GEÇİCİ MADDE 3. – Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

MADDE 4. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU         : SAĞLIK BAKANLIĞI

TEŞKİLÂTI : DÖNER SERMAYE

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

 

 

 

 

Serbest

Tutulan

 

 

 

 

 

 

Kadro

Kadro

Kadro

 

 

 

 

Sınıfı

Unvanı                               

Derecesi

Adedi

Adedi

Toplam

 

 

 

SH

Hemşire

9

6 000

6 000

 

 

 

SH

Sağlık Memuru

9

1 000

1 000

 

 

 

AH

Avukat

5

10

10

 

 

 

GİH

Memur

10

200

200

 

 

 

GİH

Memur

11

150

150

 

 

 

GİH

Memur

12

150

150

 

 

 

GİH

Programcı

5

15

15

 

 

 

GİH

Programcı

6

15

15

 

 

 

GİH

Programcı

7

20

20

 

 

 

GİH

Çözümleyici

5

15

15

 

 

 

GİH

Çözümleyici

6

15

15

 

 

 

GİH

Çözümleyici

7

20

20

 

 

 

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

9

400

400

 

 

 

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

10

400

400

 

 

 

GİH

Şoför

10

200

200

 

 

 

GİH

Şoför

11

250

250

 

 

 

GİH

Şoför

12

250

250

 

 

 

 

 

 

            

 

               

 

 

 

 

TOPLAM

 

9 110

 

9 110