Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

10 Haziran 2004

PERŞEMBE

Sayı : 25488

 

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

5175 Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5181 Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/7384 Toplu Konut Kanunu Kapsamında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Esaslar Hakkında Karar

2004/7386 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

2004/7389 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu Maddesi Kapsamına Giren Kurumlardan Aylık Alanlara 2004 Yılında Verilecek Zam ve Tazminat Miktarlarının Belirlenmesine İlişkin 6/2/2004 Tarihli ve 2004/6996 Sayılı Kararnamenin Eki Karar ve Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Atama Kararları

— Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR'ın Atanması Hakkında Karar

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sanayi ve Ticaret ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Sınır Tespit Kararları

—Sınır Tespitine Dair 7 Adet Karar

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

Yönetmelikler

— Dış Ticaret Müsteşarlığı Yurt Dışı Teşkilatı Kadrolarına Yapılacak Atamaların Esas ve Usullerine Dair Yönetmeliğin 6 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

— Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 3201 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

— Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri :VIII, No: 41)

— Adana İlinde İnşaat Kalfa ve Ustaları Mesleki Eğitim Kursları Hakkında Karar (No: 2004/1)

— Edirne İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 1)

— Eskişehir İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2004/1)

— Mersin Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/3)

— Tekirdağ İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 1)

— Yozgat İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 1)

— Zonguldak İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2004/1)

DÜZELTME (Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)

DÜZELTME (4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşyanın Teslimi ve Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile İlgili)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri

Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun

 

Kanun No. 5175

Kabul Tarihi : 25.5.2004

MADDE 1. — 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

İdarî birimlerin görev yerleri Yönetim Kurulunca belirlenir.

MADDE 2. — 3813 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 5. — Genel Kurul, çağrı tarihinde, aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Türkiye profesyonel futbol en üst ligindeki kulüplerin başkanları ile yönetim kurullarınca belirlenecek dörder temsilci.

b) Türkiye Profesyonel İkinci Ligi (A) kategorisindeki kulüplerin başkanları ile ilk on sırada yer alan kulüplerden birer temsilci.

c) Türkiye Profesyonel İkinci Ligi (A) kategorisi dışında kalan diğer gruplardaki ilk altı sırada yer alan kulüplerin başkanları.

d) Türkiye Profesyonel Üçüncü Liginde her gruptan ilk üç sırada olan kulüplerin başkanları.

e) Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığını asaleten altı aydan fazla yapmış olanlar.

f) Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek üç temsilci.

g) FIFA ve UEFA'nın icra kurullarında fiilen görev yapanlar ile komisyonlarında en az beş yıl görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve büyükler kategorisinde olimpiyat, dünya, kıta futbol federasyonları şampiyonaları finalleri ile Avrupa şampiyonalarının en az yarı finallerinde maç yönetmiş faal olmayan hakemler.

h) Bünyesinde futbol dalı bulunan federasyonların başkanları.

ı) (A) Millî Takım teknik direktörlüğünü en az altı ay yapmış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.

i) En az yetmişbeş defa (A) Millî olmuş ve Genel Kurul tarihinden en az altı ay önce faal sporculuğu bırakmış olanlar.

j) Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek bir temsilci.

k) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek dört temsilci.

l) Türkiye Futbol Adamları Derneği Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek bir temsilci.

m) Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek bir temsilci.

n) Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek iki temsilci.

o) Türkiye profesyonel futbol en üst liginde şampiyon olan kulüplerden her biri için ilave iki temsilci.

Birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen profesyonel liglerdeki kulüplerin puan ve averajlarının eşitliği halinde; grup sırasının tespitinde, UEFA kriterleri de dikkate alınarak, kulüpler, Genel Kurul temsilcilerini Federasyon gözetiminde ve kendi aralarında çekecekleri kur'a ile belirler. Takımların maç sayılarında eşitsizlik bulunması halinde ise o ligdeki puan sıralaması dikkate alınarak hangi kulübün Genel Kurulda temsil edileceğini belirlemeye Federasyon yetkilidir.

Türkiye liglerinde statü değişiklikleri yapılması veya liglerdeki takım sayılarında azalma veya artış olması nedeniyle yeniden oluşturulacak lige dahil takımların temsilci sayısını, Genel Kurulda temsil edilen liglerin üye sayısının yüzde onunu geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere, artırmaya veya azaltmaya Federasyon yetkilidir.

Genel Kurul dört yılda bir futbol liglerinin tescili tarihinden itibaren en geç kırkbeş gün içinde, Malî Genel Kurul ise her yıl haziran ayında, Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihte olağan olarak toplanır. Toplantının gündemi ve tarihi en az onbeş gün önceden günlük ulusal iki gazetede ilan edilir ve Federasyonca, Genel Kurul üyelerine yazılı olarak bildirilir. Genel Kurul gerektiğinde, toplam üye sayısının yüzde kırkının noter kanalıyla yazılı müracaatı, Federasyon Yönetim Kurulunun kararı veya spordan sorumlu Bakanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması halinde, çağrıda bulunanlar gündeme esas olacak toplantı sebebini de bildirmek zorundadırlar.

Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı ertesi gün üye tam sayısının üçte biri ile yapılır. İkinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantı bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin yarısından fazlasının oyu ile alınır.

Olağan veya olağanüstü toplantıda Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ve diğer kurulların seçimi yenilenebilir.

Genel Kurulda birden fazla oy hakkı bulunan üyeler ancak bir oy kullanabilirler. Vekâleten oy kullanılamaz.

Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar, Genel Kurul üyesi olamazlar.

MADDE 3. — 3813 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Başkanı, Yönetim Kurulunun ondört üyesini, Tahkim, Merkez Hakem ve Denetleme kurullarını seçmek,

MADDE 4. — 3813 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, Genel Kurulda Yönetim Kurulunun ondört üyesinin seçiminden önce yapılır. Genel Kurulda Başkan adayı olabilmek için Genel Kurul üyelerinin beşte birinin yazılı teklifi gerekir. Başkanın yokluğunda görevlerini, Başkanın belirleyeceği başkanvekili yürütür. Başkan Genel Kurula katılan üyelerin oyçokluğu ile seçilir. Başkan en fazla üst üste iki dönem seçilebilir.

MADDE 5. — 3813 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yönetim Kurulu; Federasyon Başkanı ile Genel Kurulun seçeceği ondört üye olmak üzere onbeş üyeden teşekkül eder.

MADDE 6. — 3813 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye (o) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve maddenin (ö) bendi (u) olarak teselsül ettirilmiştir.

a) Futbol takımlarını kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, liglerin isimlerini belirlemek, ligleri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek,

f) Federasyonun merkez, taşra ve yurt dışı görevlerinde çalışan personelin ücretleri ile sosyal haklarını ve gerekli görülen federasyon kurullarının huzur haklarını, tazminatlarını, yolculuk ve ikamet giderlerini ve yolluklarını tespit etmek,

ö) İki başkanvekilini belirlemek,

p) Ulusal ve uluslararası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak,

r) Ülkemizde mevcut ise; akredite belgesine sahip olan Doping Kontrol Merkezinde, sporcuların anti doping kontrollerini yaptırmak, dopingli çıkan futbolcularla ilgili ulusal ve uluslararası kurulların kararlarını uygulamak,

s) Yönetim Kurulunca her yıl belirlenecek limiti aşan harcamalar için, Başkan ile birlikte bir Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek,

t) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

MADDE 7. — 3813 sayılı Kanunun 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 12. — Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Genel Kurulca kabul edilen talimata uygun olarak Federasyonun malî işlemlerini Genel Kurul adına denetler. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu Genel Kurulun onayına sunar.

Denetleme raporunda; gelir-gider tabloları, bilançolar ve yıllık faaliyetleri esas alan malî tablolar yer alır. Ayrıca kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığı, harcamaların sportif faaliyetler için yapılıp yapılmadığı ve malî işlemlere ilişkin karar ve tasarrufların amaç ve programlarına uygun olup olmadığı hususlarına da yer verilir. Denetleme Kurulu, raporunu Genel Kurul üyelerine bir ay önceden gönderir.

MADDE 8. — 3813 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 13. — Tahkim Kurulu; iki asıl ve iki yedek üyesi üniversitelerin hukuk fakülteleri veya spor yüksekokullarında görev yapan öğretim üyelerinden olmak üzere beş asıl, beş yedek hukukçu üyeden oluşur. Tahkim Kurulu üyeleri dört yıl görev yapmak üzere Federasyon Genel Kurulunca seçilirler.

Üyeler kendi aralarından bir Başkan seçerler.

Kurul, görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemez.

Kurul beş üyenin katılımı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyenin katılmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder. Tahkim Kurulunun kararları kesindir.

MADDE 9. — 3813 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 15. — Merkez Hakem Kurulu Genel Kurulca seçilir ve biri Başkan olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Aynı sayıda ve aynı nitelikte yedek üye seçilir. Üyelerin yedisi faal olmayan hakemlerden, ikisi ise spor alanında en az on yıl meslekî deneyimi olan kişiler arasından belirlenir.

Bu seçimde, Merkez Hakem Kurulu üyeleri aday listesinde Merkez Hakem Kurulu Başkanının kim olacağı ayrıca gösterilir.

Kurul, görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi seçilemez.

MADDE 10. — 3813 sayılı Kanunun 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Federasyonun bütçesinden en az yüzde iki oranında Merkez Hakem Kuruluna verilecek pay bu Kurulun bütçesini oluşturur. Bütçe Genel Kurulda ibra edilir. Merkez Hakem Kurulunun bütçesi Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde kullanılır.

MADDE 11. — 3813 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

e) Sponsorluk gelirleri,

MADDE 12. — 3813 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Türkiye futbol liglerinin isim haklarından elde edilen gelirlerin yüzde otuzbeşi üçüncü lig, yüzde yirmibeşi ikinci lig kulüplerine eşit olarak dağıtılır. Kalan yüzde kırklık kısım ise Federasyon payı kesildikten sonra en üst lige katılan kulüplere yine eşit olarak dağıtılır.

MADDE 13. — 3813 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Uygulanacak para cezası, beşyüzmilyar lirayı geçemez, bu miktar her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

MADDE 14. — 3813 sayılı Kanunun 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra ikinci fıkra olarak eklenmiştir.

Millî müsabakalarda protokol tribünü Federasyon tarafından düzenlenir.

MADDE 15. — 3813 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 29. — Futbol müsabakalarının televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran Federasyon Yönetim Kurulu yetkilidir. Millî müsabakalar şifreli yayınlanamaz.

MADDE 16. — 3813 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

Başkan ve Yönetim Kurulu üyesi seçilme şartları

EK MADDE 1. — Başkan ve Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Seçim tarihinden önceki beş yıl içerisinde, bir defada bir yıl ve toplam iki yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak.

c) Vergi ve sigorta borcu bulunmamak.

d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve organize suçlardan, zimmet, nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suiistimal, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak.

MADDE 17. — 3813 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (h) ve (ı) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18. — 3813 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce en az kırk defa (A) Millî olmuş ve faal futbolculuğu bırakmış olanlar Türkiye Futbol Federasyonunun Genel Kurul üyesi olurlar.

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde öngörülen bir aylık süre ilk Genel Kurul toplantısı için uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar hakkında mahkemelerce kapatma kararı verilen ya da davaları sürmekte olan amatör spor kulüpleri, üç ay içinde genel kurullarını toplamak şartıyla faaliyetlerini sürdürürler.

MADDE 19. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

9/6/2004

—— • ——

Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair

Kanunda Değişiklik Yapılması

Hakkında Kanun

 

Kanun No. 5181

Kabul Tarihi : 2.6.2004

MADDE 1. — 11.4.1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 41. — Kişisel çıkar amacı olmasa bile diplomasız olarak diş hekimliği mesleğine ilişkin herhangi bir muayene veya müdahale yapan, diş hekimliği klinik hizmetleri ile ilgili işyeri açanların meslek icraları durdurulur. Bu kimseler hakkında üç yıldan beş yıla kadar hapis ve birmilyar liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. Ayrıca işyerlerinde bulunan ve münhasıran diş hekimliği mesleğini icra etmekte kullanılan araç ve gereçler kime ait olursa olsun müsadere edilir.

MADDE 2. — 1219 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ek Madde 7. — Diş protez teknisyenleri; sahip oldukları diploma veya belgelerin hak kazandırdığı unvanlardan başkalarını kullanamazlar, hastalarla doğrudan doğruya meslekî ilişkiye giremezler, laboratuvarlarında münhasıran diş hekimliği mesleğini icra etmekte kullanılan araç ve gereçleri bulunduramazlar, ek 4 üncü maddenin belirlediği sınırlar dışında herhangi bir çalışma yapamazlar, tavsiyede bulunamazlar.

Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket eden diş protez teknisyenleri hakkında üç yıldan beş yıla kadar hapis ve birmilyar liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. Ayrıca işyerlerinde bulunan ve münhasıran diş hekimliği mesleğini icra etmekte kullanılan araç ve gereçler kime ait olursa olsun müsadere edilir. İşyeri ruhsatları suçun ilk kez işlenmesi halinde bir yıl süreyle geri alınır, tekerrürü halinde bir daha geri verilmemek üzere iptal edilir.

MADDE 3. — 1219 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ek Madde 8. — Diploması veya meslek belgesi olmaksızın diş protez teknisyenliği mesleğini icra edenler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve birmilyar liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. Ayrıca işyerlerinde bulunan ve münhasıran diş protez teknisyenliği mesleğini icra etmekte kullanılan araç ve gereçler kime ait olursa olsun müsadere edilir. Suçun tekerrürü halinde verilen ceza ertelenemez, para cezasına veya tedbire çevrilemez.

MADDE 4. — 1219 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 11. — Millî Savunma Bakanlığı ile diğer kanunlar kapsamında örgün eğitim veren meslek okulları haricinde, hiçbir kişi veya kurum veyahut kuruluş tarafından her ne ad altında olursa olsun bu Kanunda usul ve esasları belirlenmiş olan diş protez teknisyenliği dalında eğitim ve belge verilemez.

Türk Silâhlı Kuvvetleri bünyesinde sağlık sınıfı astsubay eğitimi aldıktan sonra askerî eğitim hastanelerinde diş protez teknisyenliği eğitimi gören sağlık astsubaylarının kurs belgeleri, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanır ve bunlar, özel kanun hükümleri saklı olmak kaydıyla bu Kanunda diş protez teknisyenlerine tanınan hak ve yetkilere sahip olurlar.

MADDE 5. — 1219 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4. — 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununa göre diş protezciliği meslek dalında;

a) Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş ustalık belgeleri,

b) Ustalık belgesi almak için doğrudan ustalık sınavına girme hakkını elde edenler ile ustalık eğitimi kurslarına devam etmekte olanlardan, girecekleri ustalık sınavı sonunda başarılı olarak ustalık belgesi alanların belgeleri,

c) 3308 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi uyarınca, Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek ustalık belgeleri,

Başkaca bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılarak Sağlık Bakanlığınca bu belgelerin yerine diş protez teknisyenliği meslek belgesi verilir.

Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilenlerin, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren; (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin ise ustalık belgelerinin tanzimi tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, diş protez teknisyenliği meslek belgesi almak amacıyla Sağlık Bakanlığına müracaat etmemeleri halinde, diş protez teknisyeni unvanını kullanamaz ve bu mesleği icra edemezler.

GEÇİCİ MADDE 5. — 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununa göre diş protezciliği meslek dalında;

a) Kalfalık belgesi sahibi olanların bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir yıl içerisinde,

b) Çıraklık eğitimini tamamlayanlar ile bu eğitime devam edenler ise, çıraklık eğitimini tamamlamalarını müteakiben en geç altı ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle birlikte,

Müracaat etmeleri ve geçici 6 ncı maddede öngörülen yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek teori ve uygulama eğitimini başarıyla tamamlamaları kaydıyla açılacak ehliyet sınavında başarılı olmaları halinde, kendilerine diş protez teknisyenliği meslek belgesi verilir.

Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek eğitimler sonunda, iki yıl içerisinde girecekleri en çok üç sınavda başarılı olamayanlar ile sınav için müracaat etmeyenler, iki yıllık sürenin bitiminden sonra mesleklerini icra edemezler ve diş protezciliği ile ilgili herhangi bir unvanı kullanamazlar.

Yukarıda belirtilen eğitimlere ve sınavlara katılacak ilgililer, bunların gerektirdiği giderleri kendileri karşılarlar.

GEÇİCİ MADDE 6. — Geçici 5 inci maddede belirtilen kalfalık belgesine sahip olanlar ile çıraklık eğitimini tamamlayanlara ve çıraklık eğitimine devam edenlere, Sağlık Bakanlığınca diş protez teknisyenliği meslek belgesi verilebilmesi amacıyla düzenlenecek teori ve uygulama eğitimlerinin süreleri ve yerleri, eğitimlerin sonunda yapılacak ehliyet sınavlarının yerleri, sınav komisyonunun teşkili, eğitimlere ve sınavlara müracaat edilmesi konuları ve bunların giderlerinin nasıl karşılanacağı ile ilgili sair esaslar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

9/6/2004

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/7384

Ekli “Toplu Konut Kanunu Kapsamında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Esaslar”ın yürürlüğe konulması; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 39 uncu maddesinin (c) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/5/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

M. V. GÖNÜL

S. GÜÇLÜ

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

G. AKŞİT

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7386

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 25/5/2004 tarihli ve 23379 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/5/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

M. V. GÖNÜL

S. GÜÇLÜ

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

G. AKŞİT

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7389

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara 2004 yılında verilecek zam ve tazminat miktarlarının belirlenmesine ilişkin 6/2/2004 tarihli ve 2004/6996 sayılı Kararnamenin eki Karar ve Cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanan Maliye Bakanlığının 4/5/2004 tarihli ve 07993 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 152 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/5/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

M. V. GÖNÜL

S. GÜÇLÜ

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

G. AKŞİT

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Atama Kararları

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/15

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR atanmıştır.

9 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2004/5939

1 — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcısı Sinan KÖKSAL’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

9 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                     M. A. ŞAHİN

           Başbakan                                Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5941

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Bayburt Millî Eğitim Müdürlüğüne, Süleyman HARMANCI’nın atanması 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

9 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                    Doç. Dr. H. ÇELİK

                  Başbakan                                             Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5943

1 — Tapu ve Kadastro GenelMüdürlüğünde boş bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli I. Hukuk Müşavirliğine Ahmet Keleş’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ve 68/B maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

9 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                        Z. ERGEZEN

                 Başbakan                                      Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5944

1 — Tapu ve Kadastro GenelMüdürlüğünde boş bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Denizli Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne Semih Ural’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

9 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                        Z. ERGEZEN

               Başbakan                                        Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5946

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Mardin İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne, Musa ÖZTÜRK’ün atanması; 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

9 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                               A. COŞKUN

          Başbakan                                        Sanayi ve TicaretBakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5947

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Siirt İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Fahrettin AKTAÇ’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

9 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                    A. COŞKUN

             Başbakan                                          Sanayi ve TicaretBakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5948

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Adana VI ncı Bölge Müdürlüğüne İbrahim Sırrı KAZANCI’nın atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

9 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                              Dr. M. H. GÜLER

                Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararları

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5968

1 — Kars İli Susuz İlçesi Merkez Bucağına bağlı Alçılı Köyünün, aynı ilin Merkez İlçe Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

9 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                            A. AKSU

            Başbakan                                       İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5969

1 — Karaman İli Ayrancı İlçesi Merkez Bucağına bağlı Kayaönü Köyü ile Mersin İli Erdemli İlçesi Güzeloluk Bucağına bağlı Karakeşli Köyü arasında bulunan ihtilaflı sahadaki iki il arası sınırın, özel krokisinde de gösterildiği üzere;

“2152 rakımlı Hacıveliyükseği Tepesinden başlayarak, buradan güneydoğuda bulunan Ebekarıyurdu Mevkiinde mahallen de Ebekarıyurdu denilen 2187 rakımlı Tepeye çekilen düz hat, buradan da 2312 rakımlı Mordağına çekilen ve son bulan düz hat” olarak belirlenmesi,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2. maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2 — Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

9 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                            A. AKSU

            Başbakan                                       İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5970

1 — Burdur İli Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlı Bozlar Köyü ile Bucak İlçesi Kızılkaya Bucağına bağlı Ürkütlü Belediyesi arasındaki iki ilçe arası sınırın, özel krokisinde de gösterildiği üzere,

“Göcük Tepenin Samas Yolu ile birleştiği burundan başlayarak, buradan Samas Yolunu güneydoğuya doğru izleyerek Kocakafa Mezarlığına çekilen hat, buradan Samas Yolunu güneye doğru takiben mahallen Zorcu Tepe denilen rakımsız ve isimsiz tepenin güneydoğusundan inen yolun Samas Yolunu kestiği noktaya çekilen hat, buradan güneybatıda bulunan 1306 rakımlı Topraklı Tepeye çekilen düz hat, buradan Samas Yolunun güneyde Deveci Konağı Mevkiindeki Deveci Konağını kestiği noktada son bulan hat” olarak belirlenmesi,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2. maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2 — Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

9 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                            A. AKSU

            Başbakan                                       İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5971

1 — Konya İli Hadim İlçesi Aladağ Bucağına bağlı Aşağıkızılca ve Yukarıkızılca Köylerinin, Karaman İli Merkez İlçe Bucakkışla Bucağına bağlanmaları; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

9 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                            A. AKSU

            Başbakan                                       İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5972

1 — Erzurum İli Tekman İlçesi Merkez Bucağına bağlı Erduran Köyünün, aynı ilin Hınıs İlçesi Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

9 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                            A. AKSU

            Başbakan                                       İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5973

1 — Erzurum İli Tekman İlçesi Merkez Bucağına bağlı Dibekli Köyünün, aynı ilin Hınıs İlçesi Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

9 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                            A. AKSU

            Başbakan                                       İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5974

1 — Erzurum İli Tekman İlçesi Gökoğlan Bucağına bağlı Çimenözü Köyünün, aynı  ilin Çat İlçesi Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

9 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                            A. AKSU

            Başbakan                                       İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

30.04.2004 tarihi itibariyle l inci dereceye yükselip 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 32 nci maddesi uyarınca 30.04.2004 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tâbi tutulacak olan adlî yargı hâkim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idarî yargı hâkimlerinin adlarını belirtir liste aşağıda gösterilmiştir.

Sürelerini bitirdikleri hâlde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren l ay içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yazılı başvurmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilirler.

ADLÎ YARGI

A- HÂKİM SINIFI

 

Sicil No

Adı ve Soyadı

Görevi

 

30739

İlknur HAMAN

Yargıtay Tetkik Hakimi

 

32163

Habibe ESER

Tuzla Hakimi

 

32174

Ayşe ERMUMCU

Konya Hakimi

 

32276

Aşkın KOCAMANOĞLU

Tokat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

 

32326

Necmi MENGİ

Hendek Hakimi

 

32350

Halil SAYAN

Söğütlü Hakimi

 

33856

Birsen SARIASLAN ZIRAMAN

Bayındır Hakimi

 

33869

Gülsüm KARSLI

Çubuk Hakimi

 

33890

Betül TORTAMIŞ

Ödemiş Hakimi

 

33941

Dursun ALTINÖZ

Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

 

33945

Hicret YEŞİLÖZ

Nevşehir Hakimi

 

33949

Atilla RAHMAN

Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

 

33985

Ergin ERGÜL

Bakanlık Daire Başkanı

 

33991

Ahmet KAYA

Yargıtay Tetkik Hakimi

 

34037

Ahmet TOKER

Yargıtay Tetkik Hakimi

 

34038

Sami Sezai URAL

Adalet Akademisi Bşk. Eğitim Mer. Müd. Yrd.

 

34084

Erdoğan İSHAKOĞLU

Bakanlık Daire Başkanı

 

34104

İsmail ADEMOĞLU

Artvin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

 

34167

Yusuf SOLMAZ BALO

Bakanlık Tetkik Hakimi

 

34174

Kamil ASLI

Çorum Hakimi

 

34254

Can AYSAN

Bandırma Hakimi

 

34385

Mahir MERDUN

Zile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

 

34455

Memet BORAN

Bulancak Hakimi

 

34464

Halit Selçuk ÖZBEN

Sungurlu Hakimi

 

34479

Mustafa Yener ULAK

Kemer (Antalya) Hakimi

 

34481

Cihan Yüksel HATİPOĞLU

İskenderun Hakimi

 

34652

Murat KARAHİSAR

Marmaris Hakimi

 

34819

Leyla İLTERBERK

Geyve Hakimi

 

35767

Özgül BOZKURTGİL

Yargıtay Tetkik Hakimi

 

33418

Adem ASLAN

Körfez Hakimi

 

33978

Tümer Türkeş GENÇ

Karaman Hakimi

 

33294

Ülkü GÜLER

Bakanlık Tetkik Hakimi

B-SAVCI SINIFI

 

32209

Metin SERHANTAŞ

Niğde Cumhuriyet Savcısı

 

32357

Cemil CEYLAN

Karaman Cumhuriyet Savcısı

 

33305

Aykut TUNCER

Samsun Cumhuriyet Savcısı

 

33400

Ekrem YİĞİT

Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı

 

33517

Yüksel ERDOĞAN

Afyon Cumhuriyet Savcısı

 

33860

Cemile ASLAN

Çubuk Cumhuriyet Savcısı

 

33966

Murat YILMAZ

Batman Cumhuriyet Savcısı

 

34002

Ramazan APAÇIK

Sivrihisar Cumhuriyet Savcısı

 

34024

Mehmet Can AKYOL

Tarsus Cumhuriyet Savcısı

 

34091

Selahattin PİŞTAV

Çeşme Cumhuriyet Savcısı

 

34185

Fatih DİRİCAN

Dalaman Cumhuriyet Savcısı

 

34195

Faruk GEYİK

Bozüyük Cumhuriyet Savcısı

 

34202

Hüseyin BAŞ

Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı

 

34286

Ali YELDAN

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı

 

34332

İsmail IŞIK

Köyceğiz Cumhuriyet Savcısı

 

34444

Cumhur ÖZER

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

 

34452

Bestami TEZCAN

Düzce Cumhuriyet Savcısı

 

34650

Serdar KÜTAHYA

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

 

34162

Alpay GÖÇMEN

Kartal Cumhuriyet Savcısı

 

34492

Ahmet Fethi TOPTAŞ

Elmadağ Cumhuriyet Savcısı

 

33974

Mehmet Reis KOCA

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

 İDARÎ YARGI

 

32649

Birgül KURT

Danıştay Tetkik Hakimi

 

32650

Nagihan ALTEKİN

Danıştay Tetkik Hakimi

 

32661

Şükran KILIÇ

Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

 

32668

Bilge APAYDIN

Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

 

32669

Çetin ADAY

Samsun İdare Mahkemesi Başkanı

 

32678

Hasan ERDEM

İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi

 

32679

Yaşar ERDEM

Adana Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

 

32683

Hasan TURGUT

Danıştay Tetkik Hakimi

 

32686

Aydın KURTULUŞ

Danıştay Tetkik Hakimi

 

32693

Musa ALBAYRAK

İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi

 

32702

Mehmet Ali DAĞDAŞ

Trabzon Vergi Mahkemesi Başkanı

 

32726

Erhan ÇİFTÇİ

Danıştay Tetkik Hakimi

 

32728

Ergün ÖZCAN

Danıştay Tetkik Hakimi

 

32737

Mehmet Ali CERAN

Gaziantep Vergi Mahkemesi Başkanı

 

32743

Yunus KUTLU

İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi

 

32745

Selçuk TOPAL

Danıştay Tetkik Hakimi

 

32750

Hasan ODABAŞI

Danıştay Tetkik Hakimi

 

32753

Hasan KABADAYI

Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

 

32776

Yakup BAL

Danıştay Tetkik Hakimi

 

32788

Elif Emel DERİM ÇELİK

Danıştay Tetkik Hakimi

 

32794

Münise ADAY

Samsun Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

 

32809

Demet ÜNAL

Danıştay Tetkik Hakimi

 

33591

Şahnaz GEREK

Anayasa Mahkemesi Raportörü

 

33600

Hasan ÇEĞİNDİR

Danıştay Tetkik Hakimi

 

33609

Adil MEMİŞ

Samsun Vergi Mahkemesi Başkanı

 

33615

Vahit BEKTAŞ

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Bşk. Tetkik Hakimi

 

33619

Kemal ORANCA

Kayseri İdare Mahkemesi Başkanı

 

33626

İbrahim TOPUZ

Danıştay Tetkik Hakimi

 

33628

Hasan GÜZELER

Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

 

32735

Metin GÜRZ

Danıştay Tetkik Hakimi olup Kamu İhale Kurumunda görevli

 

32698

Emin SINMAZ

Danıştay Tetkik Hakimi

 

32778

Mehmet ÇABUK

İzmir İdare Mahkemesi Üyesi

 

32746

Mehmet AYDIN

Danıştay Tetkik Hakimi

 

32665

Birol TERLEMEZ

Danıştay Tetkik Hakimi olup Kamu

     

İhale Kurumunda görevli

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından:

Dış Ticaret Müsteşarlığı Yurt Dışı Teşkilatı Kadrolarına Yapılacak Atamaların Esas ve

Usullerine Dair Yönetmeliğin 6 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 —22/2/1999 tarihli ve 23619 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticaret Müsteşarlığı Yurt Dışı Teşkilatı Kadrolarına Yapılacak Atamaların Esas ve Usullerine Dair Yönetmeliğin 13/10/1999 tarihli ve 23845 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 6 - Dış Ticaret Müsteşarlığının yurt dışı teşkilatındaki;

A) Daimi Temsilci Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

a) Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı veya Genel Müdür kadrolarında asaleten görev yapmış olmak veya,

b) Genel Müdür Yardımcısı kadrolarında en az iki yıldan beri asaleten görev yapmış olmak,

B) Ticaret Başmüşaviri kadrolarına atanabilmek için;

a) Daire Başkanı kadrolarında en az iki yıldan beri asaleten görev yapmış olmak veya,

b) Daha üst unvanlı kadrolarda asaleten görev yapmış olmak

şarttır."

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 —29/5/1995 tarihli ve 22297 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin 17/3/2004 tarihli ve 25405 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 4 üncü maddesinde yer alan Alan Uzmanı ibaresinin tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Alan Uzmanı: Kitabı ile ilgili alanda bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmuş veya bu alanda daha önce yayımlanmış ders kitabı olan kişiyi".

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendinin 1 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1) Yayın evlerince başvurusu yapılan eserler; alanlarındaki yüksek öğretim kurumundan mezun olmuş veya bu alanda daha önce yayımlanmış ders kitabı olan yazar/yazarlarla birlikte editör, dil uzmanı, görsel tasarımcı, ölçme ve değerlendirme uzmanı, program geliştirme uzmanı ve rehberlik veya gelişim uzmanı tarafından hazırlanır".

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında

Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmelik, işçilerin biyolojik etkenlere maruziyetten kaynaklanan veya kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına dair esas ve usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu Yönetmelik bu alanda özel asgari hükümleri belirler.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde işçilerin yaptıkları işlerden dolayı biyolojik etkenlere maruz kaldıkları veya maruz kalabilecekleri işlerde uygulanır.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Biyolojik etkenler: Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan parazitlerini,

b) Mikroorganizma: Genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hücresel veya hücresel olmayan mikrobiyolojik varlığı,

c) Hücre kültürü: Çok hücreli organizmalardan türetilmiş hücrelerin in–vitro olarak geliştirilmesini,

d) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını

ifade eder.

Bu maddenin (a) bendinde tanımlanan biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre 4 risk grubunda sınıflandırılır;

Grup 1 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler.

Grup 2 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı bulunan biyolojik etkenler.

Grup 3 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı olan biyolojik etkenler.

Grup 4 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hususlar

 

Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Madde 5 Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi aşağıda belirtilen hususlara göre yapılır;

a) Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan herhangi bir çalışmada, işçinin sağlık ve güvenliğine yönelik herhangi bir riski değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek için, işçinin maruziyetinin türü, düzeyi ve süresi belirlenir.

Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu işlerde risk değerlendirmesi, zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike dikkate alınarak yapılır.

Risk değerlendirmesi, düzenli aralıklarla ve işçinin biyolojik etkenlere maruziyet koşullarını etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda yenilenir.

İşveren, risk değerlendirmesinde kullanılan bilgileri, istendiğinde Bakanlığa vermekle yükümlüdür.

b) Bu maddenin (a) bendinde sözü edilen risk değerlendirmesi, aşağıdakileri de kapsayan tüm bilgiler dikkate alınarak yapılır;

1) İnsan sağlığına zararlı olan veya olabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırılması,

2) Yetkili makamların, işçilerin sağlığını korumak için biyolojik etkenlerin denetim altına alınması hakkındaki önerileri,

3) İşçilerin işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgiler,

4) İşçilerin işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler,

5) Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak işçilerin yakalandığı hastalıkla ilgili bilgiler.

Risk Değerlendirmesine Göre Yönetmelik Maddelerinin Uygulanması

Madde 6 – İşyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonucunda:

a) Maruz kalınan ve/veya kalınabilecek etken, işçiler için tanımlanabilir sağlık riski oluşturmayan Grup 1 biyolojik etkenler sınıfında ise, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinden 18 inci maddesine kadar olan maddeleri uygulanmaz. Ancak, bu durumda Ek–VI nın birinci paragrafında belirtilen hususlara uyulur.

b) Biyolojik etkenle doğrudan çalışılmayan veya biyolojik etkenin kullanılmadığı ancak, işçilerin biyolojik etkene maruziyetine neden olabilecek Ek–I de yer alan işlerde, risk değerlendirmesinde gereksiz olduğu belirtilmedikçe, bu Yönetmeliğin 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddeleri uygulanır.

 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşverenlerin Yükümlülükleri

İkâme

Madde 7 İşveren, yapılan işin özelliğine göre zararlı biyolojik etkenleri kullanmaktan kaçınacak ve teknik gelişmelere uygun olarak, kullanım şartlarında işçilerin sağlığı için tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olan biyolojik etkenleri kullanacaktır.

Risklerin Azaltılması

Madde 8 – İşveren, işyerinde biyolojik etkenlere maruziyet riskinin azaltılması için aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:

a) Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk olduğu ortaya çıkarsa, işçilerin maruziyeti önlenir.

b) Bunun teknik olarak mümkün olmadığı hallerde, yapılan iş ve risk değerlendirmesi dikkate alınarak, sağlık ve güvenlik yönünden yeterli korumayı sağlayacak şekilde, işçilerin maruziyet düzeyinin en aza indirilmesi için özellikle aşağıdaki önlemler alınır;

1) Maruz kalan veya kalabilecek işçi sayısı, mümkün olan en az sayıda tutulur.

2) Çalışma prosesleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenlenir.

3) Öncelikle toplu koruma önlemleri alınır ve/veya maruziyetin başka yollarla önlenemediği durumlarda kişisel korunma yöntemleri uygulanır.

4) Hijyen önlemleri, biyolojik etkenlerin çalışma yerlerinden kontrol dışı dışarıya taşınması veya sızmasının önlenmesi veya azaltılmasını sağlayacak şekilde uygulanır.

5) Ek–II de verilen biyolojik risk işareti ile birlikte ilgili diğer uyarı işaretleri de kullanılır.

6) Biyolojik etkenlerin karıştığı kazaların önlenmesine yönelik plan hazırlanır.

7) Gerekiyorsa ve teknik olarak mümkünse, kullanılan biyolojik etkenlerin muhafaza edildikleri ortam dışında bulunup bulunmadığının belirlenmesi için ölçümler yapılır.

8) Atıkların, gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra işçiler tarafından güvenli bir biçimde toplanması, depolanması ve işyerinden uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dahil uygun yöntemlerle yapılır.

9) Biyolojik etkenlerin işyeri içinde güvenli bir şekilde taşınması için gerekli düzenlemeler yapılır.

Bakanlığın Bilgilendirilmesi

Madde 9 – İşveren, aşağıda belirtilen hususlarda Bakanlığa bilgi vermekle yükümlüdür:

a) Risk değerlendirmesi sonuçları işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk bulunduğunu ortaya koyuyorsa, istenmesi halinde, işveren aşağıdaki konularda gerekli bilgileri Bakanlığa verir;

1) Risk değerlendirmesinin sonuçları.

2) İşçilerin biyolojik etkenlere maruz kaldığı veya kalabileceği işler.

3) Maruz kalan işçi sayısı.

4) İşyerinde sağlık ve güvenlikten sorumlu kişilerin adı, soyadı, unvanı ve bu konudaki yeterliliği.

5) Çalışma şekli ve yöntemleri de dahil olmak üzere alınan koruyucu ve önleyici önlemler.

6) Fiziksel engellerin ortadan kalkmasından kaynaklanabilecek, Grup 3 veya Grup 4 de yer alan biyolojik etkenlere maruziyetten işçilerin korunması için acil eylem planı.

b) İşveren, biyolojik etkenin ortama yayılmasına ve insanda ciddi enfeksiyona ve/veya hastalığa sebep olabilecek herhangi bir kaza veya olayı derhal Bakanlığa ve Sağlık Bakanlığına bildirir.

c) İşletmenin faaliyeti sona erdiğinde, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesine göre düzenlenen maruz işçilerin listesi ile bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre tutulan tüm tıbbi kayıtlar Bakanlığa verilir.

Hijyen ve Kişisel Korunma

Madde 10 – Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

a) İşverenler, işçilerin biyolojik etkenlerle çalışmaya bağlı sağlık veya güvenlik riskleriyle karşılaştıkları bütün işlerde, aşağıdaki önlemleri almakla yükümlüdür;

1) İşçiler, biyolojik etkenlerin bulaşma riski bulunan çalışma alanlarında yiyip içmeyeceklerdir.

2) İşçilere uygun koruyucu giysi veya diğer uygun özel giysi sağlanacaktır.

3) İşçilere, göz yıkama sıvıları ve/veya cilt antiseptikleri de dahil, uygun ve yeterli temizlik malzemeleri bulunan yıkanma ve tuvalet olanakları sağlanacaktır.

4) Gerekli koruyucu ekipmanlar;

Belirlenmiş bir yerde uygun olarak muhafaza edilecektir.

Her kullanımdan sonra ve mümkünse kullanımdan önce kontrol edilip temizlenecektir.

Bozuk koruyucu ekipmanlar, kullanımından önce tamir edilecek veya değiştirilecektir.

5) İnsan ve hayvan kaynaklı numunelerin alınması, işlem yapılması ve incelenmesi yöntemleri belirlenecektir.

b) Bu maddenin (a) bendinde belirtilen koruyucu elbiseler de dahil, biyolojik etkenlerle kirlenmiş olabilecek iş elbiseleri ve koruyucu ekipman, çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılacak ve diğer giysilerden ayrı bir yerde muhafaza edilecektir. İşverence, kirlenmiş bu elbiselerin ve koruyucu ekipmanın dekontaminasyonu ve temizliği sağlanacak, gerektiğinde imha edilecektir.

c) Bu maddenin (a) ve (b) bentlerine göre alınan önlemlerin maliyeti işçilere yansıtılmaz.

İşçilerin Eğitimi ve Bilgilendirilmesi

Madde 11 – İşçilerin ve/veya temsilcilerinin eğitimi ve bilgilendirilmesi ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) İşveren, işyerinde çalışan işçilerin ve/veya temsilcilerinin uygun ve yeterli eğitim almalarını sağlar ve özellikle aşağıda belirtilen konularda gerekli bilgi ve talimatları verir;

1) Olası sağlık riskleri,

2) Maruziyeti önlemek için alınacak önlemler,

3) Hijyen gerekleri,

4) Koruyucu ekipman ve elbiselerin kullanımı ve giyilmesi,

5) Herhangi bir olay anında ve olayların önlenmesinde işçilerce yapılması gerekenler.

b) Eğitim;

1) Biyolojik etkenlerle temasın söz konusu olduğu çalışmalara başlanmadan önce verilecek,

2) Yeni veya değişen risklere göre uyarlanacak,

3) Gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanacaktır.

Özel Durumlarda İşçinin Bilgilendirilmesi

Madde 12 – Özel durumlarda işçiler aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak bilgilendirilir:

a) İşverenler işyerinde;

1) Biyolojik etkenlerle çalışma sırasında oluşan ciddi bir kaza veya olay durumunda,

2) Grup 4 biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda

takip edilecek prosedürü de içeren yazılı talimatları sağlayacak ve mümkünse uyarıları görünür şekilde asacaklardır.

b) İşçiler, biyolojik etkenlerin kullanımı sırasında meydana gelen herhangi bir kaza veya olayı, sağlık ve güvenlikten sorumlu veya görevli kişiye derhal bildirirler.

c) İşverenler, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasından doğan ve insanda ciddi enfeksiyona ve/veya hastalığa neden olabilecek kaza veya olayı, çalışanlara ve/veya temsilcilerine derhal bildirirler. Ayrıca, işverenler, çalışanlara ve/veya temsilcilerine kazanın sebeplerini ve durumu düzeltmek için alınan önlemleri de en kısa zamanda bildirirler.

d) Her işçi, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde sözü edilen listede belirtilen ve kişisel olarak kendisini ilgilendiren bilgilere ulaşabilecektir.

e) İşçiler ve/veya temsilcileri, konuyla ilgili genel bilgilere ulaşabileceklerdir.

f) İşverenler, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen bilgileri istemeleri halinde işçilere ve/veya temsilcilerine verir.

Maruz Kalan İşçilerin Listesi

Madde 13 – Biyolojik etkenlere maruziyet ile ilgili liste ve kayıtlar aşağıda belirtilen esaslara göre tutulur:

a) İşverenler, Grup 3 ve/veya Grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan işçilerin listesini, yapılan işin türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene maruz kaldıklarını ve maruziyetler, kazalar ve olaylarla ilgili kayıtları, uygun bir şekilde tutulur.

b) Bu liste ve kayıtlar maruziyet sona erdikten sonra en az 20 yıl saklanır.

Aşağıda belirtilen enfeksiyonlara neden olabilecek biyolojik etkenlere maruziyette, bu liste, bilinen son maruziyetten sonra en az 40 yıl boyunca saklanır;

1) Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere maruziyette.

2) Eldeki bilgi ve verilere göre, seneler sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar teşhis edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette.

3) Hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette.

4) Tedaviye rağmen uzun süreler sonra nükseden hastalıklara yol açan enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette.

5) Uzun süreli ciddi arıza bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette.

c) İşyeri hekimi ve/veya işyerindeki sağlık ve güvenlikle ilgili yetkili kişi veya bu konuyla ilgili diğer sorumlu kişiler bu maddenin (a) bendinde belirtilen listeye ulaşabileceklerdir.

İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımının Sağlanması

Madde 14 – İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen konularda 9/12/2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 11 inci maddesine uygun olarak işçilerin ve/veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar.

Bakanlığa Bildirim

Madde 15 – İşverenler aşağıdaki konularda Bakanlığa bildirimde bulunmakla yükümlüdürler:

a) Aşağıda belirtilen biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında ön bildirimde bulunulur;

1) Grup 2 biyolojik etkenler.

2) Grup 3 biyolojik etkenler.

3) Grup 4 biyolojik etkenler.

Bu bildirim işin başlamasından en az 30 gün önce yapılır. Bu maddenin (b) bendinde belirtilen hususlar saklı kalmak kaydı ile işveren, Grup 4 de yer alan her bir biyolojik etkeni veya geçici olarak kendisinin yaptığı sınıflandırmaya göre Grup 3 de yer alan yeni bir biyolojik etkeni ilk defa kullandığında da ön bildirimde bulunur.

b) Grup 4 biyolojik etkenlerle ilgili tanı hizmeti veren laboratuvarlar için, sadece yaptığı hizmetlerin içeriği hakkında başlangıçta bildirimde bulunulur.

c) İşyerinde bildirimi geçersiz kılan, proses ve/veya işlemlerde sağlık veya güvenliği önemli ölçüde etkileyecek büyük değişiklikler olduğunda, bildirim yeniden verilir.

d) Bu maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde sözü edilen bildirim;

1) İşyerinin unvan ve adresini,

2) İşyerinde sağlık ve güvenlikten sorumlu kişilerin adı, soyadı, unvanı ve bu konudaki yeterliliğini,

3) Risk değerlendirmesinin sonucunu,

4) Biyolojik etken türlerini,

5) Öngörülen korunma ve önleme tedbirlerini

içerir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Sağlık Gözetimi

Madde 16 – Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda:

a) İşveren her işçinin;

1) Çalışmalara başlamadan önce,

2) Düzenli aralıklarla,

sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

b) Risk değerlendirmesi, özel koruma önlemleri alınması gereken işçileri tanımlayacaktır.

Gerektiğinde, maruz kaldıkları veya kalmış olabilecekleri biyolojik etkene karşı henüz bağışıklığı olmayan işçiler için etkili aşılar hazır bulundurulur.

İşverenler, aşı bulundurduklarında Ek–VII de belirtilen hususları göz önüne alacaklardır.

Bir işçinin, maruziyete bağlı olduğundan kuşkulanılan bir enfeksiyona ve/veya hastalığa yakalandığı saptandığında, işyeri hekimi veya işçilerin sağlık gözetiminden sorumlu kişi, benzer biçimde maruz kalmış diğer işçilerin de aynı şekilde gözetime tabi tutulmasını sağlar.

Bu durumda maruziyet riski yeniden değerlendirilir.

c) Sağlık gözetiminin yapıldığı bu durumlarda, kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son bulmasından sonra en az 10 yıl süre ile saklanır.

Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen özel durumlarda kişisel tıbbi kayıtlar bilinen son maruziyetten itibaren 40 yıl süre ile saklanır.

d) İşyeri hekimi veya işçilerin sağlık gözetiminden sorumlu kişi, her bir işçi için alınması gerekli koruyucu ve önleyici tedbirler ile ilgili olarak önerilerde bulunur.

e) Maruziyetin sona ermesinden sonra yapılacak herhangi bir sağlık gözetimi ile ilgili olarak işçilere gerekli bilgi ve tavsiyeler verilir.

f) İşçiler, kendileriyle ilgili sağlık gözetimi sonuçları hakkında bilgi edinebilecekler, ilgili işçiler veya işveren sağlık gözetimi sonuçlarının gözden geçirilmesini isteyebileceklerdir.

g) İşçilerin sağlık gözetimi ile ilgili hususlar Ek–IV de verilmiştir.

h) Biyolojik etkenlere, mesleki maruziyet sonucu meydana gelen her hastalık veya ölüm Bakanlığa bildirilir.

Tanı Laboratuvarları Dışında Kalan İnsan Sağlığı ve Veterinerlikle İlgili Kuruluşlar

Madde 17 – Tanı laboratuvarları dışında kalan, insan sağlığı ve veterinerlik hizmeti verilen işyerlerinde:

a) Risk değerlendirmesi yapılırken, aşağıdaki hususlara özellikle dikkat edilecektir;

1) Hasta insanlarda veya hayvanlarda ve onlardan alınan maddelerde ve örneklerde biyolojik etkenlerin varlığı hakkındaki belirsizliklere,

2) Hasta insanlarda veya hayvanlarda ve onlardan alınan maddelerde ve örneklerde varolduğu bilinen veya varolduğundan şüphe edilen biyolojik etkenlerin oluşturduğu tehlikeye,

3) İşin doğasından kaynaklanan risklere.

b) Çalışan işçilerin sağlık ve güvenliğini korumak için uygun önlemler alınacaktır.

Bu önlemler aşağıdaki hususları da içerecektir;

1) Uygun dekontaminasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerinin belirlenmesi,

2) Biyolojik etkenlerin bulaştığı atıkların risksiz bir şekilde yüklenip boşaltılmasını ve uzaklaştırılmasını sağlayacak uygun yöntemlerin kullanılması.

c) Grup 3 veya Grup 4 biyolojik etkenlerle enfekte olan veya olduğundan şüphelenilen hasta insanların veya hayvanların bulunduğu karantina yerlerinde, enfeksiyon riskini en aza indirmek için, Ek–V in (A) sütununda belirtilen önlemler alınacaktır.

Endüstriyel İşlemler, Laboratuvarlar ve Hayvan Barınakları İçin Özel Önlemler

Madde 18 – Endüstriyel işlemler, laboratuvarlar ve hayvan barınakları için alınması gerekli özel önlemler aşağıda belirtilmiştir:

a) Teşhis laboratuvarları da dahil, laboratuvarlarda ve Grup 2, Grup 3 ve Grup 4 biyolojik etkenlerle bilhassa enfekte edilmiş veya bunları taşıyan veya taşıdıklarından şüphe edilen laboratuvar hayvanlarının barınaklarında aşağıdaki önlemler alınır;

1) Araştırma, geliştirme, öğretim veya tanı amacıyla Grup 2, Grup 3 ve Grup 4 biyolojik etkenlerle çalışmaların yürütüldüğü laboratuvarlarda, enfeksiyon riskini asgariye indirmek için Ek–V te belirtilen önlemler alınır.

2) Risk değerlendirmesini takiben biyolojik etkenin risk derecesine göre fiziksel koruma düzeyi tespit edilecek ve Ek–V te belirtilen önlemler alınır.

Aşağıda belirtilen biyolojik etkenlerle çalışmalar;

Grup 2 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 2 olan,

Grup 3 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 3 olan,

Grup 4 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 4 olan,

çalışma alanlarında sürdürülecektir.

3) İnsanda hastalığa yol açabilecek biyolojik etkenler içerip içermediği belirsiz olan maddelerle çalışılan ancak asıl amaçları biyolojik etkenlerle çalışmak olmayan laboratuvarlarda, koruma düzeyi en az 2 olan önlemler uygulanır.

Bakanlıkça daha alt düzeydeki koruma önlemlerinin yeterli olduğu belirtilmedikçe, gerekli olduğu bilinen ya da şüphelenilen durumlarda koruma düzeyi 3 veya 4 olan önlemler uygulanır.

b) Grup 2, Grup 3 veya Grup 4 de yer alan biyolojik etkenlerin kullanıldığı sanayi proseslerinde aşağıdaki önlemler alınır;

1) Bu maddenin (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde tanımlanan koruma ilkeleri, Ek–VI da belirtilen uygulamaya yönelik önlemler ve uygun prosedürler esas alınarak sanayi proseslerine de uygulanır.

2) Grup 2, Grup 3 veya Grup 4 de yer alan biyolojik etkenlerin kullanılması ile ilgili risk değerlendirmesine göre, bu etkenlerin sanayide kullanılmasında alınması gereken önlemlerin neler olduğuna karar vermeye Bakanlık yetkilidir.

c) İşçiler için ciddi sağlık riski oluşturabilecek, ancak kesin bir değerlendirme yapılamayan biyolojik etkenlerle çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerinde koruma düzeyi en az 3 olan önlemler alınır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı, Yürürlük ve Yürütme

 

 İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı

Madde 19 – Bu Yönetmelik Avrupa Birliğinin 18/9/2000 tarihli ve 2000/54/EC sayılı Konsey Direktifi esas alınarak hazırlanmıştır.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 20 – Bu Yönetmelikte belirtilen özel önlemler ile birlikte bu Yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde, 9/12/2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de uygulanır.

Yürürlük

Madde 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK'İN EKLERİ.doc

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen

Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi

Hakkında 3201 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —15/9/1985 tarihli ve 18869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 3201 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 5 – a) Halen yurt dışında bulunanlardan;

1) Yurt dışına çıkmadan önce Türkiye’de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması olmayanlar, Sosyal Sigortalar Kurumuna,

2) Yurt dışına çıkmadan önce Türkiye’de çalışması olanlar, son defa prim, kesenek ve karşılık ödenen sosyal güvenlik kuruluşuna,

3) Ev kadınları Bağ-Kur’a,

b) Türkiye’ye döndükten sonra yurt dışında geçen hizmetlerini borçlanmak isteyenlerden;

1) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayanlar, Sosyal Sigortalar Kurumuna,

2) Müracaat tarihinde çalışmakta olanlar, tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna,

3) Başvuru tarihinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmamakla birlikte yurda dönüş tarihinden sonra çalışması olanlar, son defa tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna,

4) Hizmetlerinden bir kısmını yurt dışında iken borçlananlardan kalan hizmetlerini yurda dönüş yaptıktan sonra borçlanmak isteyenler, ilk borçlanmayı yapan sosyal güvenlik kuruluşuna,

5) Ev kadınları Bağ-Kur’a,

yazılı olarak müracaat etmek suretiyle borçlanabilirler.

Yurt dışında iken sürelerinin bir kısmını çalışarak geçirmiş ev kadınları, ev kadını olarak geçen süreleri için Bağ-Kur’a, çalışarak geçen süreleri için de yukarıda belirtilen düzenlemeye göre durumlarına uygun olan sosyal güvenlik kuruluşuna, kendilerine veya hak sahiplerine kısmi aylık bağlanmış olanlar ise aylık almakta oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna müracaat edecektir.

Yurt dışında çalışmakta iken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra ölenlerin hak sahipleri, ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna müracaat etmek suretiyle Kanunla getirilen haklardan yararlanırlar."

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 14 – Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle kendilerine sosyal güvenlik kanunlarına göre kısmi aylık bağlanmış olanlar ile bağlanacak olanlar, diledikleri takdirde yurt dışında geçen ve tam aylık almak için yeterli gün sayısını veya hizmet cetvelindeki gün sayılarının tamamını borçlanabilirler.

Bunların kısmi aylıklarının, borçlarını ödedikleri tarihi takip eden ay başından itibaren tam aylığa yükseltilebilmesi için;

a) Yurda kesin dönüş yapmaları,

b) Tahakkuk ettirilen döviz borçlarının tamamını ödemiş olmaları,

şarttır.

Yurt dışında çalışırken ölenlerin kısmi aylık alacak hak sahipleri, ölenin yurt dışındaki tam aylık için yeterli olan gün sayısını veya hizmet cetvelindeki gün sayılarının tamamını borçlanabilirler. Bunların kısmi aylıkları borçlarını ödedikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren tam aylığa yükseltilir.

Aylık bağlanması için gerekli şartların tespitinde, sigortalılık süresi aranmaksızın ilk aylık tarihindeki veya ölüm tarihindeki mevzuat uygulanır."

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müştereken yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Sermaye Piyasası Kurulundan:

Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine

İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ

(Seri :VIII, No:41)

MADDE 1 — 27/10/1993 tarihli ve 21741 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seri: VIII, No: 22 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin 4 üncü maddesinin değişik (4.1.1.4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"4.1.1.4. Halka Arzda Kısıtlamalar

İzahname ve sirkülerde belirtilmek kaydıyla; halka arz edilecek sermaye piyasası araçları yatırımcı grubuna, ihraçcının çalışanlarına, ticari organik bağı bulunan yatırımcı kitlesine veya ihraçcının/hissedarın belirleyeceği bir yatırımcı kitlesine satılmak üzere sınırlandırılabilir. Satış sırasında talep edilebilecek sermaye piyasası aracı miktarlarına Kurul’ca uygun görüldüğü takdirde ihraçcının yönetim kurulunca veya hissedar tarafından asgari veya azami limitler konulabilir. Ancak getirilebilecek sınırlamalar ihraçcı, hissedar veya aracı kuruluş ile sermaye, yönetim denetim ve benzeri şekillerde ilişkisi bulunan kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanılamaz. Başvuruların belirli bir yatırım kitlesi ile sınırlı tutulmuş olması halinde yatırımcılar başvuru için aranan nitelikleri taşıdıklarına dair izahname ve sirkülerde öngörülen bir belgeyi talep formuna eklerler.

Bu madde kapsamında halka arzda belirli gruplara tahsisat yapmak isteyen ihraçcılar, halka arz edilecek sermaye piyasası aracının satış tutarının 100 trilyon Türk lirası ve üzerinde olması halinde halka arz edilecek sermaye piyasası aracı miktarının en az %30 unu, 100 trilyon Türk lirasının altında olması durumunda ise en az %50 sini küçük bireysel yatırımcılara tahsis etmek zorundadırlar. Bu gruptan yeterli talep olmaması halinde artan kısım diğer gruplara tahsis edilebilir."

MADDE 2 — Aynı Tebliğin Ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ek Madde 2 — Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin (3.1.3) numaralı ve 4 üncü maddesinin (4.1.1.4) numaralı bentlerinde yer alan tutarlar her yıl Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme katsayısı dikkate alınarak Kurulca yeniden belirlenir."

MADDE 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——

Adana Valiliğinden:

İnşaat Kalfa ve Ustaları Mesleki Eğitim

Kursları Hakkında Karar

Karar Tarihi : 13/5/2004

Karar No      : 2004/1

Deprem bölgesinde bulunan İlimizin kentleşme sürecinde kamunun ve özel kişilerin yapacağı yapıların ve binaların depreme karşı dayanıklılığının ve yasal standartlarının sağlanması, halkın mal ve can güvenliğinin korunması ve afet hasarlarının önlenmesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunu, 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununun 2, 28 ve 30 uncu maddeleri ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanununun ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki kararların alınmasına ve uygulamaya konulmasına karar verilmiştir.

1 — Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Adana İli mülki hudutları dahilinde 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında kalfa-usta belgesi ile Adana Valiliği koordinesinde, İl Özel İdare Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ile İnşaat Mühendisleri Odasının ortaklaşa hazırlayacağı eğitim programları çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı, alt kademe Belediye Başkanlıkları ve İlçe Belediye Başkanlıkları, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından daha önceden düzenlenmiş veya düzenlenecek kurslardan Kalfalık-Ustalık/Sertifikası almamış (betonarme kalıpçısı, betonarme demircisi) kalfa ve ustaların inşaatta çalıştırılması yasaklanmıştır.

2 — Alınan bu Karara dayalı olarak Kalfalık-Ustalık Belgesi/Sertifikası olmayanların inşaatta çalıştırılması yasağının uygulamasının takip ve denetimden Büyükşehir Belediye Başkanlığı, alt kademe Belediye Başkanlıkları, İlçe ve Kasaba Belediye Başkanlıkları, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Yatırımcı Kamu Kurum ve Kuruluşları, Köy Muhtarlıkları ile Yapı Denetim Kuruluşları görevli ve sorumludur.

3 — İhtiyaç duyulması halinde inşaat ile ilgili diğer meslek dalları bunlara eklenebilir, (duvarcı, kaynakçı ve benzeri).

4 — Düzenlenecek mesleki eğitim kurslarının finansmanına yukarıda adı geçen kuruluşlar imkanları ölçüsünde katkı sağlayacaktır.

5 — Adana Valiliği tarafından kanunların verdiği yetkiye dayanarak alınan ve usulen tebliğ ve ilan edilen bu kararın tatbik ve icrasına aykırı davranan veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler hakkında eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uygulanacaktır.

Yürürlük

6 — Bu Karar 1/1/2005 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

7 — Bu Kararı Adana Valisi yürütür.

—— • ——

Edirne Valiliğinden:

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması

Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar Tarihi : 22.04.2004

Karar No      : 1

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla Edirne İli dahilinde meydana gelebilecek orman yangınlarının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ve 66 ncı maddelerinin verdiği yetkiye istinaden 1 Haziran – 31 Ekim 2004 tarihleri arasında aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır.

1 - Edirne İli dahilinde orman yangınları yönünden hassas bulunan;

- Edirne – Keşan ilçesi Kaletepe, Korudağ, Yerlisu Köyü, Sazlıdere, Gökçetepe, Çamlıca köyleri çevresindeki ağaçlandırma sahalarına;

- Edirne – Keşan ilçesi Gökçetepeden başlayarak, İbrice Limanından Mecidiyeye kadar sahil kesimi ağaçlandırma sahalarına,

- Edirne – Keşan ilçesi Çınarlıdere Serisi, Mercan, Çeltik, Suluca, Yeşilköy çevresindeki ağaçlandırma sahalarına,

- Edirne – Enez ilçesi Sultaniçe, Küçükevren, Gülçavuş, Yenice, Yazır, Çeribaşı, Hasköy, Şehitler çevresindeki ağaçlandırma sahalarına,

- Edirne – Lalapaşa ilçesi Hüseyinpınar, Uzunbayır, Hamzabeyli, Süleymandanişment, Demirköy, Doğanköy, Vaysal ve Ömeroba Köyü çevresindeki ağaçlandırma sahalarına,

- Edirne – Süloğlu ilçesi Tatarlar, Çeşmeköy, Keramettin çevresindeki ağaçlandırma sahalarına,

- Edirne Uzunköprü ilçesi Hasanpınar, Beykonak, Yağmurca, Süleymaniye, Harmanlı, Çavuşlu, Kırköy, Maksutlu, Alıç çevresindeki ağaçlandırma sahalarına,

- Edirne – Meriç ilçesi Subaşı, Büyükaltıağaç, Yenicegörece civarındaki ağaçlandırma sahalarına,

- Edirne – Lalapaşa ilçesi Ömeroba Muhafaza Ormanı sahalarına 1/6/2004-31/10/2004 tarihleri arasında görevliler dışında ormana girişler 6831 sayılı Orman Kanununun 74 üncü maddesi gereği Valilik Makamınca yasaklanmıştır. Yukarıda sayılan bu yasaklı sahalar, gerekli duyurunun yapılması için köy muhtarlıklarına tebliğ edilecektir. Bu tedbir ve yasağa aykırı hareket edenler hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddeleri ve 6831 sayılı Orman Kanununun 3493 sayılı kanunla değişik 107 nci maddesi hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

2 - 6831 sayılı Orman Kanununun 4/7/1995 tarih ve 4114 sayılı kanunla değişik 76 ncı maddesi gereği Devlet Ormanlarında belirlenen konak yerleri dışında gecelemek, ateş yakmak, ormanlara 4 Km mesafede veya bu kanunun 31 inci ve 32 nci maddeleri kapsamına giren köy hudutları içinde anız veya bağ, bahçe temizliği ve benzeri bitki örtüsü yakılması, doğa, av yaban hayatını korumak maksadıyla sazlıkların yakılması tamamen yasaklanmıştır. Mahalli zabıta kuvvetleri, orman muhafaza memurları, köy muhtarlıkları anız ve benzeri bitki örtüsü yakılması olaylarını hassasiyetle takip edecekler, bu karara uymayan veya tatbik ve icrasına muhalefet edenlere yada zorluk çıkaranlara tutanak tanzim ederek, TCK’nun 526 ncı maddesi ve 6831 sayılı Orman Kanununun 4114 sayılı kanunla değişik 110 uncu maddesine göre işlem yapılması için ilgili mercilere vereceklerdir.

3 - Edirne İli Söğütlük İzzet Arseven, Keşan ilçesi Danişment, Gökçetepe ve Korudağ Orman içi dinlenme yerleri dışındaki ormanlık alanlarda piknik yapılması yasaklanmış olup, yukarıda sayılan piknik yerlerinde orman yangınlarına karşı her türlü önlem İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkililerince aldırılacaktır.

4 - Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri anormal hava beklentileri ile ilgili meteorolojik verileri Keşan Orman İşletme Müdürlüğünün 714 10 36 nolu telefonuna veya bununla ilgili hava rapor çizelgelerini 714 20 33 nolu faksa göndereceklerdir.

5 - Sıcaklık derecesinin 35 °C’yi geçeceği, nispi hava neminin %30’un altında seyredeceği, rüzgarların bir günden uzun süreli olarak ve ortalama 40 Km’den fazla hızda eseceği tahmin edildiğinde ve bu tahminlerin devamı süresince kriz yönetim programı devreye girecektir. Keşan Orman İşletme Müdürlüğünce Kriz Yönetim Programı derhal DSİ XI.Bölge Müdürlüğüne ve Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne bildirilecektir.

6 - DSİ XI. Bölge Müdürlüğü ile Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Orman İdaresinin talebi halinde iş makinelerini trayler ile birlikte yangın söndürme çalışmalarına tereddüte mahal vermeden derhal göndereceklerdir. Bu nedenle ilgili kurumlar iş makineleri, trayler gibi araçları her yıl olduğu gibi bir liste halinde Keşan Orman İşletme Müdürlüğüne ulaştıracaklardır.

7 - Orman İşletme Müdürlüğü ve Jandarma Birliklerince müşterek bir protokol düzenlenecektir. Bu protokol gereği 01 Haziran – 31 Ekim 2004 tarihleri arasında yangın çıkma riski yüksek yerler ile piknik ve mesire yerleri, yol boyları ve kritik yerler devriye kontrolüne tabi tutulacaktır.

8 - Enerji nakil hatlarından yangın çıkmasını önlemek amacıyla, trafoların, enerji nakil hatlarının bakım ve onarımları yapılacak, ayrıca hat altında ve yakınındaki yanıcı maddeler ilgili elektrik dağıtım şirketi tarafından temizlettirilecektir. Bu iş ve işlemler yangın sezonu öncesine kadar tamamlanarak, tamamlandığına dair tutanaklar Keşan Orman İşletme Müdürlüğüne gönderilecektir.

Ayrıca çok rüzgarlı havalarda ve Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinin talebi halinde ormanlık alanlardan geçen enerji nakil hatlarındaki elektrikler kesilecektir.

9 - Köy Hizmetleri ve Karayolları sorumluluk alanında yer alan yolların kenarındaki tutuşturucu mahiyetteki kuru otlar, ilgili şube şefliklerince temizlettirilerek tehlike bertaraf edilecektir.

10 - Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Trafik Ekiplerince, yangına müdahale edecek yangın ekiplerinin, iş makinelerinin, arazözlerin karayolları üzerindeki seyrinde gerekli kolaylık (eskort, geçiş üstünlüğü, vs.) gösterilecektir.

11 - Yangın çıkma riski bulunan çöp depo alanları için belediyeler gerekli tedbirleri alacak, buradaki olası yangınlar, öncelikle Belediye Başkanlıkları tarafından, ivedilikle önlenecektir. Belediyeler çöp alanlarının etrafını kepçe ile şerit açmak suretiyle güvenli hale getireceklerdir. Bu çalışmaların neticesini Keşan Orman İşletme Müdürlüğüne bildireceklerdir.

İl, ilçe ve belde Belediye Başkanlıkları Orman İdaresince talep edilen iş makinesi ve arazöz taleplerini karşılayacaklar, ellerinde bulunan arazözlerin sezon boyunca faal olmasını sağlayacaklardır.

12 - Orman içinde veya bitişiğinde bulunan turistik tesis, otel, motel, tatil köyü, her türlü toplu konut ve kooperatifler, kamuya ait kamp yerlerinin sahipleri, işleticisi yada yetkilileri orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri almakla yükümlü ve sorumludurlar. Bu tesislere verilen elektrik hatların bakım ve onarımından Tredaş Kurumu sorumludur. Ayrıca tesislerde verilmiş izinli hatlar haricinde kaçak elektrik çekilip çekilmediği konusu Tredaş yetkilileri tarafından takip ve kontrol edilecektir.

13 - Tarım İl Müdürlüğü yetkililerince tarım ürünlerinin kısa biçilmesi ve anız yakmanın zararları konusunda eğitim yaptırılması, broşür bastırılması sağlanacaktır. Ayrıca biçerdöver ve balya makinelerinde en az 2 adet 6 şar Kg.lık yangın söndürme tüpü bulundurulacaktır. Bu zorunluluğun takibi Tarım İl Müdürlüğünce, Jandarma Kuvvetlerince ve Köy Muhtarlıklarınca yapılacaktır.

14 - Kritik yerlerde ormana bitişik hububat tarlalarında hasadı müteakip, çıkabilecek bir anız yangınının önlenmesi maksadı ile orman kenarına paralel en az 5-10 metre genişliğinde yanıcı maddeden arındırılmış bir bant sürülmek suretiyle tesis edilecektir. Uygulamanın takibi Köy Muhtarlıklarınca, Orman İşletme Müdürlüğünce ve Jandarma Birliklerince ortaklaşa gerçekleştirilecektir.

15 - İl Müftülüğü ile temasa geçilerek bazı Cuma günleri orman içi ve orman kenarı köylerde orman yangınlarının vereceği zararlar, anız yakmanın zararları ve orman dışında dahi olsa rüzgarlı havalarda açık alan yangınlarına (tarla temizliği, çoban ateşi) meydan verilmemesi hususları anlatılacaktır.

16 - Büyük orman yangınlarında veya talep halinde tam teşekküllü bir ambulansın yangın mahallinde bulundurulması İl Sağlık Müdürlüğünce sağlanacaktır.

17 - Edirne ili dahilinde çıkan orman yangınlarını gören ve haber alan tüm resmi ve özel kuruluşlar, yangın haberini en kısa sürede en yakın orman teşkilatına veya tahsis edilen "177" no’lu orman yangını ihbar telefonuna bildireceklerdir. Ücretsiz olan bu hat köy muhtarlıklarına ve mahalli basına duyurulacaktır.

18 - Yangın anında yangına sevk edilecek araçlara kolaylık sağlamak maksadı ile yangın istikamet levhaları yangın esnasında orman idaresi tarafından gerekli yerlere konulacaktır.

19 - Askeri birliklere, okullara, kamu kuruluşlarına talepleri halinde orman yangınları ile ilgili eğitim programı Keşan Orman İşletme Müdürlüğünce verilecektir.

Yürürlük

20 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

21 - Bu Kararları Edirne Valisi yürütür.

—— • ——

Eskişehir Valiliğinden:

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması

Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar Tarihi : 28/05/2004

Karar No      : 2004/1

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ve 66 ncı maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak;

a) 01/07/2004 - 15/10/2004 tarihleri arasında vatandaşlarımızın piknik yapmak amacıyla açılan Fidanlık, Musaözü, Şelale, Büyükyayla, Köroğlubeli, Çatacık, Kalburcu piknik ve mesire yerleri haricinde ormanlara ve tel örgüyle çevrili ağaçlandırma ve tensil sahalarına girmeleri, buralarda ateş yakmaları,

b) Şahısların, piknik ve mesire yerlerinde tesis edilen ocak yerleri çevresinde tedbir almadan ateş yakmaları, ateş söndürülmeden piknik yerlerini terk etmeleri, piknik ve mesire yerlerini yanıcı ve yakıcı maddelerle kirletmeleri,

c) 6831 sayılı Orman Kanununun 76 ncı maddesi 4 üncü fıkrasına göre, ormanlara 4 km. mesafede veya bu kanunun 31 ve 32 nci maddeleri kapsamına giren köyler hudutları içinde anız ve benzeri bitki örtüsü yakılması yasaklandığından tarlalarda anız ve yol kenarlarındaki boş alanlarda kuru ot yakılması,

d) Ormanlık alanlardan geçen karayolu, köy yolu ve orman yollarında seyreden araçlardan sönmemiş sigara ve yanıcı madde atılması,

Valiliğimizce yasaklanmıştır.

Yasaklama kararına uymayanlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi ve 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri gereğince işlem yapılacağı ilanen duyurulur.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Mersin Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 30/03/2004

Karar No      : 2004/3

İl Mahalli Çevre Kurulu; 30/03/2004 tarihinde Vali Yardımcısı Reşat ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

17/09/2003 tarih ve 2003/7 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu kararının Bölüm 8-A.XI'deki baca gazı ve gürültü ölçümleri kısmının; "emisyon izni kapsamındaki ölçümlerin Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edilen yeterli donanıma sahip kuruluşlar tarafından yapılması ile denetim ve kontrol amaçlı baca gazı, gürültü ölçümlerinin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü elemanlarınca yapılmasına, bu konuda talep olması halinde 2004 yılı için belirlenen ölçüm ücretlerinin* Mersin Çevre ve Orman Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına..." (*Çevre ve Orman Bakanlığının 16.02.2004 tarih ve 690/7394 sayılı yazısında belirtilen rayiç bedeller. Bakanlığımız tarafından değiştirildiğinde değişiklik aynen uygulanacaktır) şeklinde düzenlenmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Tekirdağ Valiliğinden:

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması

Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar Tarihi : 11.05.2004

Karar No      : 1

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Tekirdağ İli dahilinde meydana gelebilecek orman yangınlarının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ve 66 ncı maddelerinin verdiği yetkiye istinaden, 1 Haziran – 31 Ekim 2004 tarihleri arasında aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır.

1- Tekirdağ İli, Merkez İlçede, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Atatürk Ormanı, Kumbağ Orman İçi Piknik ve Mesire Yeri, Saray ilçesinde Çamlıköy Orman İçi Piknik ve Mesire Yeri dışındaki tüm ormanlara Valilik emri gereği 1/6/2004 ile 31/10/2004 tarihleri arasında, görevliler dışında girişler 6831 sayılı Orman Kanununun 74 üncü maddesi gereği yasaklanmıştır. Bu tedbir ve yasağa aykırı hareket edenler hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddeleri ve 6831 sayılı Orman Kanununun 3493 sayılı kanunla değişik 107 nci maddesi hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

2-6831 sayılı Orman Kanununun 4/7/1995 tarih ve 4114 sayılı Kanunla değişik 76 ncı maddesi gereği Devlet Ormanlarında belirlenen konak yerleri dışında gecelemek, ateş yakmak, ormanlara 4 Km mesafede veya bu kanunun 31 ve 32 nci maddeleri kapsamına giren, köyler hudutları içinde anız veya bağ, bahçe temizliği ve benzeri bitki örtüsü yakılması, doğa, av yaban hayatını korumak maksadıyla sazlıkların yakılması tamamen yasaklanmıştır. Mahalli zabıta kuvvetleri, Orman Muhafaza Memurları, Köy Muhtarlıkları anız ve benzeri bitki örtüsü yakılması olaylarını hassasiyetle takip edecekler, bu karara uymayan veya tatbik ve icrasına muhalefet edenlere ya da zorluk çıkaranlara tutanak tanzim ederek, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi, 6831 sayılı Orman Kanununun 4114 sayılı kanunla değişik 110 uncu maddesi ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılması için ilgili mercilere vereceklerdir.

3-Tekirdağ İli Merkez İlçe Atatürk Ormanı, Kumbağ Piknik Alanı, Saray İlçesi Çamlıköy Piknik Alanı dışındaki ormanlık alanlarda piknik yapılması yasaklanmış olup, yukarıda sayılan piknik yerlerinde orman yangınlarına karşı her türlü önlem İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkililerince aldırılacaktır.

4-Orman içinde veya bitişiğinde bulunan turistik tesis, hotel, motel, tatil köyü, her türlü toplu konut ve kooperatifler, kamuya ait kamp yerlerinin sahipleri, işleticisi ya da yetkilileri orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri almakla yükümlü ve sorumludurlar. Bu tesislere verilen elektrik hatlarının bakım ve onarımından ilgili dağıtım kurumu sorumludur. Ayrıca tesislere verilmiş izinli hatlar haricinde kaçak elektrik çekilip çekilmediği konusu Tredaş yetkilileri tarafından, ormana bitişik veya orman içi açıklıklarda bulunan ağıl, baraka, her türlü yerleşim birimlerinde kaçak elektrik kullanılmaması hususu da köy muhtarlarınca takip ve kontrol edilecektir.

5- Enerji nakil hatlarından yangın çıkmasını önlemek amacıyla trafoların, enerji nakil hatlarının bakım ve onarımı yapılacak, ayrıca hat altında ve yakınındaki yanıcı maddeler ilgili elektrik dağıtım şirketi tarafından temizlettirilecektir. Bu iş ve işlemler yangın sezonu öncesine kadar tamamlanacak, tamamlandığına dair yazılı bilgi Keşan Orman İşletme Müdürlüğüne gönderilecektir.

Ayrıca çok rüzgarlı havalarda ve Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinin talebi halinde, ormanlık alanlardan geçen enerji nakil hatlarındaki elektrikler kesilecektir.

6-Sıcaklık derecesinin 35 °C’yi geçeceği, nispi hava neminin %30’un altında seyredeceği, rüzgarların bir günden uzun süreli olarak ve ortalama 40 Km’den fazla hızda eseceği tahmin edildiğinde ve bu tahminlerin devamı süresince kriz yönetim programı devreye girecektir. Keşan Orman İşletme Müdürlüğünce Kriz Yönetim Programı derhal Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne, DSİ 113 üncü Şube Müdürlüğüne ve Karayolları 18 inci Şube Şefliğine bildirilecektir. Bu bildirimin yapılması ile yukarıda ismi geçen kurumlar dozer ve traylerlerini derhal hazır vaziyete geçireceklerdir.

7-Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri anormal hava beklentileri ile meteorolojik değişimleri (Hava Raporu Çizelgesi) Keşan Orman İşletme Müdürlüğünün 0284 714 20 33 no.lu faksına gönderecekler, günlük hava sıcaklığı, nisbi nem, rüzgar hızı ve rüzgarın yönü değerlerini Tekirdağ Orman İşletme Şefliği’nin 261 54 00 no.lu telefonuna bildireceklerdir.

8-DSİ 113 üncü Şube Müdürlüğü, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü, Karayolları 18 inci Şube Şefliği yetkilileri Orman İdaresinin talebi halinde iş makinelerini trayler ile birlikte yangın söndürme çalışmalarına tereddüte mahal vermeden derhal göndereceklerdir. Bu nedenle ilgili kurumlar iş makineleri, trayler gibi araçlarının cinsini, adedini, bulunduğu yeri, operatörünün adını ve cep telefonu numarasını, yetkili amirin adını ve mesai saatleri dahilinde ve haricinde ulaşılabilecek telefon numarası ile santral numaralarını bir liste halinde Keşan Orman İşletme Müdürlüğüne bildireceklerdir.

9-Orman İşletme Müdürlüğü ve Jandarma Birliklerince müşterek bir protokol düzenlenecektir. Bu protokol gereği 01 Haziran – 31 Ekim 2004 tarihleri arasında yangın çıkma riski yüksek yerler ile piknik ve mesire yerleri, yol boyları ve kritik yerler devriye kontrolüne tabi tutulacaktır.

10-Köy Hizmetleri ve Karayolları sorumluluk alanında yer alan yolların kenarındaki tutuşturucu mahiyetteki kuru otlar ilgili şube şefliklerince temizlettirilerek tehlike bertaraf edilecektir.

11-Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Trafik Ekiplerince, yangına müdahale edecek yangın ekiplerinin, iş makinelerinin, arazözlerin karayolları üzerindeki seyrinde gerekli kolaylık (eskort, geçiş üstünlüğü, vs.) gösterilecektir.

12-Yangın çıkma riski bulunan çöp depo alanları için belediyeler gerekli tedbirleri alacak, buradaki olası yangınlar öncelikle Belediye Başkanlıkları tarafından ivedilikle önlenecektir. Belediyeler çöp alanlarının etrafını kepçe ile şerit açmak suretiyle güvenli hale getireceklerdir. Bu çalışmaların neticesini, Keşan Orman İşletme Müdürlüğüne bildireceklerdir.

İl, ilçe ve belde Belediye Başkanlıkları Orman İdaresince talep edilen iş makinesi ve arazöz taleplerini karşılayacaklar, ellerinde bulunan arazözlerin sezon boyunca faal olmasını sağlayacaklardır.

13-Tarım İl Müdürlüğü yetkililerince anız yakmanın zararları konusunda eğitim yaptırılması, broşür bastırılması sağlanacaktır. Ayrıca biçerdöver ve balya makinelerinde en az 2 Adet 12’şer Kg.lık yangın söndürme tüpü bulundurulacaktır. Bu zorunluluğun takibi Tarım İl Müdürlüğünce, Jandarma Kuvvetlerince ve Köy Muhtarlıklarınca yapılacaktır. Anız yakılması tamamen yasaklandığından, bu yasak köy muhtarları tarafından köylerde ilan edilecek, ilan tutanakları Keşan Orman İşletme Müdürlüğüne gönderilecektir. Aksi hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununa göre cezai işlem uygulanacaktır.

14-İl Müftülüğü ile temasa geçilerek bazı Cuma günleri orman içi ve orman kenarı köylerde orman yangınlarının vereceği zararlar, anız yakmanın zararları ve orman dışında dahi olsa rüzgarlı havalarda açık alan yangınlarına (tarla temizliği, çoban ateşi) meydan verilmemesi hususları anlatılacaktır.

15-Büyük orman yangınlarında veya talep halinde tam teşekküllü bir ambulansın yangın mahallinde bulundurulması İl Sağlık Müdürlüğünce sağlanacaktır.

16-Tekirdağ ili dahilinde çıkan orman yangınlarını gören ve haber alan tüm resmi ve özel kuruluşlar, yangın haberini en kısa sürede en yakın orman teşkilatına veya tahsis edilen "177" no’lu orman yangını ihbar telefonuna veya 156 no.lu Jandarma İmdat,155 no.lu Polis İmdat telefonlarına bildireceklerdir. Ücretsiz olan bu hatlar Köy Muhtarlıklarına ve mahalli basına duyurulacaktır.

17-Yangın anında yangına sevk edilecek araçlara kolaylık sağlamak maksadı ile yangın istikamet levhaları yangın esnasında Orman İdaresi tarafından gerekli yerlere konulacaktır.

18-Orman yangınları konusunda medyanın yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacı ile, gerek teknik, gerek operasyonel bilgiler yangın mahallindeki yangın amiri tarafından verilecektir. Orman mevzuatı uyarınca yangın söndürme iş ve işlemleri Orman İşletme Müdürlüğü yetki ve sorumluluğundadır. Orman yangınlarında yangın amiri yasa gereği Orman İşletme Müdürüdür. Yangın amiri diğer birimlerle koordinasyon ve yangına müdahale konusunda yetkilidir. Takviye ekiplerin nerede, nasıl konuşlanacağı ve yangına ne şekilde müdahale edileceği konusu yangın amirince yürütülecektir.

19-Orman yangınlarına sevk edilen iş makineleri ve ekiplerine otoyol ve köprü gişelerinde bekletilmeden acil ve ücretsiz geçiş hakkı ilgili kurumca sağlanacaktır.

20-Tekirdağ İli dahilindeki çam ormanlarında ve ormanlara 500 m. mesafede arı kovanı koyulması yasaktır. Konu Tarım İl-İlçe Müdürlükleri, Jandarma ve Köy Muhtarlıkları tarafından takip ve kontrol edilecektir. Emre aykırı hareket edenler hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi hükümleri uygulanacaktır.

21-Askeri birliklere, okullara, kamu kuruluşlarına talepleri halinde orman yangınları ile ilgili eğitim programı Keşan Orman İşletme Müdürlüğünce verilecektir.

Yürürlük

22-Bu Karar yayımı tarihinden itibaren Tekirdağ sınırları içerisindeki tüm kişi ve kuruluşlara tebliğ yerine geçer.

Yürütme

23-Bu Kararları Tekirdağ Valisi yürütür.

—— • ——

Yozgat Valiliğinden:

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması

Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar Tarihi : 11/05/2004

Karar Sayısı : 1

Bakanlar Kurulunun 10/09/1976 gün ve 7/12520 sayılı kararları ile yürürlüğe giren "Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmelik" gereğince; Yozgat İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu 11/05/2004 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.

1 — Orman İşletme Müdürlükleri yangın gözetleme kulelerini ve ilk müdahale ekiplerini 1/6/2004-31/10/2004 tarihleri arasında her türlü alet ve edevatları ile birlikte 24 saat müddetle göreve hazır biçimde tutacaklardır.

2 — Piknik alanlarında piknik yapmak serbesttir. Orman içi piknik alanları dışında piknik yapılmayacak ve ateş yakılmayacaktır. Piknik alanında ise piknik ocakları dışında saat 20:00 den sonra ateş yakılmayacaktır.

3 — Yozgat Çamlığı Milli Parkının piknik için ayrılan sahası dışında, Kirazlı Göleti ağaçlandırma sahasında, Cevdet DÜNDAR Göleti bitişiğindeki ağaçlandırma sahasında ve Sorgun Üçtepeler ağaçlandırma sahasına giriş – çıkış, ateş yakmak ve piknik yapmak yasaktır.

Ağaçlandırma sahalarının görülen yerlerine ateş yakmak ve avlanmanın yasak olduğunu belirten tabelalar asılacaktır.

4 — Yozgat İli sınırları içinde, doğal dengeyi bozan, tabiata ve çevreye zarar veren, orman yangınlarına neden olan, Türk Telekom ve TEDAŞ gibi kamu kurumları nakil hatlarına zarar veren, anız yakımları yasaklanmıştır.

5 — Orman içi ve bitişiğinde bulunan turistik tesisler ve konaklama işletmecileri orman yangınına karşı gerekli tedbirleri alacaklar, haber verecekler ve gerektiğinde müdahale edeceklerdir.

6 — Orman yangınlarının çıkma ihtimalinin fazla olduğu bölgelerde ormanlara giriş ve çıkışları kısıtlayan 6831 sayılı Orman Kanununun 74 üncü maddesi gerekirse mülki amirler tarafından kullanılacaktır.

7 — Yozgat İlindeki tüm kamu ve özel sektöre ait kuruluşlar arasındaki orman yangınları ile mücadele konusunda yardımlaşma ve işbirliği mümkün olan en yüksek seviyede tutulacaktır.

Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesi delaleti ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Zonguldak Valiliğinden:

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması

Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar Tarihi : 26/05/2004

Karar No      : 2004/1

Bakanlar Kurulunun 10/09/1976 gün ve 7/12520 sayılı Kararı gereğince oluşturulan Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu 26/05/2004 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1 — Zonguldak - Kdz. Ereğli ve Zonguldak - Devrek Devlet karayollarının her iki tarafındaki ormanlık alanlar ile çam ağaçlandırılması yapılmış ormanlık alanlara görevlilerin haricinde ne amaçla olursa olsun 01/06/2004 tarihinden 31/10/2004 tarihine kadar giriş ve çıkışlar 6831 sayılı Orman Kanununun 74 üncü maddesine istinaden yasaklanmıştır.

2 — Devlet ormanlarında belirlenen konaklama yerleri haricinde konaklamak, ateş yakmak, ormana 4 Km. mesafe içerisinde 6831 sayılı Orman Kanununun 31 ve 32 nci maddelerinde belirtilen köylerin sınırlarında anız ve benzeri bitki örtüsü yakımı yasaklanmıştır.

3 — Vatandaşlar, piknik alanı olarak belirtilmiş alanlarda piknik yapabilecek ve buralarda gerekli tedbirleri almak suretiyle faydalanacaklardır.

4 — Araçlardan sigara ve ateş atılmayacaktır.

5 — Yangını gören herkes, resmi ve özel kuruluşlar en yakın orman teşkilatına veya 177 "Orman Yangını İhbar" telefonuna bildireceklerdir.

6 — Piknik yerlerinde saat 20.00 den sonra piknik yapılmayacaktır.

7 — Av sezonunda, avcıların Yüksek Av Komisyonunca hazırlanan ve her yıl ilan edilen avlanma günlerinde ve izinli sahalarda ateş yakmaları, çobanların yangına hassas sahalarda otlatma yapmaları ve ateş yakmaları yasaklanmıştır.

Orman yangınlarının çıkmaması ve çıktığında en kısa sürede söndürülmesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri uyarınca kararlaştırılan bu önlem ve düzenlemelere uymayanlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ve 383 üncü maddeleri hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


DÜZELTME

28/5/2004 tarihli ve 25475 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan "Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 19 uncu maddesinin (b) bendinde yer alan "71 inci Maddesine" ibaresi, Sağlık Bakanlığının 2/6/2004 tarihli ve 9115 sayılı yazısı üzerine, "Ek Madde 2 ye" şeklinde düzeltilmiştir.

—— • ——

DÜZELTME

2/6/2004 tarihli ve 25480 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan "4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşyanın Teslimi ve Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in EK-3'ünde "4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 19 uncu Maddesinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik" şeklinde yer alan ibare, Gümrük Müsteşarlığının 8/6/2004 tarihli ve 4935 sayılı yazısı üzerine, "4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşyanın Teslimi ve Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" şeklinde düzeltilmiştir.

Sayfa Başı