7 Mart 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26455

KANUN

ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5591                                                                                                     Kabul Tarihi : 1/3/2007

             MADDE 1 – 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 41 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar göçmen statüsünde Türk vatandaşlığına geçmiş olanlardan, Türkiye’ye geldikten sonraki bir tarihte, gelmiş oldukları ülkede askerlik yaptıklarını belgeleyenler askerlik hizmetinden muaf tutulur."

             MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6/3/2007